Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

I. Proiect didactic construit prin aplicarea


principiilor şi strategiei instruirii diferenţiate
Instruire diferenţiată: - Teoria inteligenţelor multiple
Proiect de lecţie
Şcoala cu clasele I-VIII –Movilița, judeţul Ialomiţa
Clasa a VIII-a
Disciplina: Istorie
Subiectul lecţiei: Unirea Principatelor şi Reformele lui Alexandru Ioan Cuza
Tipul lecţiei: Aprofundare şi sistematizare
Propunător: Prof. STEREA EUGEN
Competenţe specifice:
1. Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric.
2. Cunoaşterea şi interpretarea surselor istorice.
3. Investigarea şi interpretarea faptelor şi proceselor istorice.
4. Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitatea
5. Stimularea curiozităţii pentru studiul istoriei şi
dezvoltarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi

Valori şi atitudini:
- Gândire critică şi flexibilă.
- Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi.
- Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiune
- Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa
prezentă şi ca factor de predicţie a schimbărilor.
Competenţe specifice:
1. să utilizeze termenii istorici specifi ci faptelor istorice din spaţiul
românesc in secolul XIX;
2. rezolvarea unor situaţii-problemă, prin utilizarea adecvată a surselor
istorice referitoare la fapte din istoria românilor, desfăşurate în secolul al XIX-lea.
3. să selecteze imagini poetice;
4.să realizeze, prin cooperare,o investigaţie istorică, care
i m p l i c ă r e l a ţ i o n a r e a  pozitivă cu ceilalţi;
5 . s ă i d e n t i fi c e , u t i l i z â n d h a r t a i s t o r i c ă , p r o v i n c i i l e c a r e s -
a u u n i t î n cursul anului 1859;
6. să formuleze opinii referitoare la un fapt istoric din istoria romanilor din
deceniul nouă al secolului XIX, pe baza unor surse istorice;
7. să defi nească pastelul, ca specie literară;
8. să cunoască şi să descrie principalele reforme ale lui A. i.
Cuza ;
9. să dezvolte o viziune interdisciplinară prin
c o n ş t i e n t i z a r e a n a t u r i i c a s u r s ă d e / inspiraţie în literatură,
muzică, pictură;
Strategia didactică: - învăţarea prin descoperire, învăţarea prin cooperare.
Metode şi procedee: conversaţia , sondajul de opinie, explicaţia, jocul de
rol, exerciţiul creativ, expunerea.
 
Forme de organizare a activităţii: - frontală, individuală, pe grupe;

Forme de evaluare: formativă şi sumativă ;

Timp de lucru: 50 de minute;

Desfăşurarea lecţiei :MODEL E – R – R,

1. Evocarea – 10 min. Reactualizarea cunoştinţelor predate anterior.


Elevilor li se comunica sarcina de lucru: să realizeze individual sau în
grupe un material despre:” Unirea Principatelor şi Reformele lui A. I.
Cuza”in funcţie de tipul de inteligenţă care îi caracterizează. Produsul
lor final va fi notat in catalog.

2. Realizarea sensului -30 min.

A. 20 de min. Se împarte clasa în 5 grupe, în funcţie de tipul de


inteligenţă predominant ( acest lucru  presupune identificarea
anterioară a tipului de inteligenţă al fiecărui elev), sau se permite
gruparea după preferinţele elevilor. F i e c a r e g r u p ă v a p r i m i s a r c i n i
de lucru în care se vor regăsi următoarele tipuri de
inteligenţă:

 Gr. I – Inteligenţă lingvistică: R e a l i z a ţ i u n e s e u n e s t r u c t u r a t


despre personalităţile revoluţionare de la 1848,din
P r i n c i p a t e l e R o m â n e , care au contribuit la realizarea Unirii
din 1859.

 Gr. II – Inteligenţă spaţial-vizuală: Reprezentaţi harta tânărului stat


român „Principatele Unite”de la 1859 şi precizaţi ce teritorii lipsesc
de pe harta României de azi.

 Gr. III- Inteligenţă matematica: Construiţi un rebus care să includă


termeni reprezentativi temei discutate.

 Gr. IV– Inteligenţă interpersonală Elaboraţi o compunere în care să


vă exprimaţi sentimentele patriotice cu privire la marele eveniment
de la 24 ianuarie 1859.

 Gr. V – Inteligenţă muzicală –Interpretaţi, la alegere, un cântec


patriotic(Hora Unirii ).

B. 10 min. Un reprezentant al fiecărei grupe va prezenta ceea ce s-a


lucrat.

3. Reflecţia– 10 min.
Elevii îşi vor exprima opinia în legătură cu sarcinile de lucru primite.
(inteligenta existentiala)

Bibliografie:
1. Creţu, C. (1997), Psihopedagogia succesului, Iaşi: Editura Polirom
2. Diaconu, M., Jinga, I. (2004), Pedagogie, Bucureşti: Editura ASE
3. Sălăvăstru, D. (2005), Psihologia educaţiei, Iaşi: Editura Polirom.

S-ar putea să vă placă și