Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA

SIBIU

FACULTATEA DE DREPT

DREPT ADMINISTRATIV II

Temă de control
Procedura contenciosului administrativ

Coordonator: Conf.univ.dr. Daiana-Maura Vesmaș

Student: Burlan Luminița

An II
Procedura contenciosului administrativ

Noţiunea de contencios se referă la o situaţie conflictuală. Materia contenciosului


administrativ are în vedere litigiile apărute între persoanele fizice sau juridice şi autorităţi sau
instituţii ce exercită atribuţiuni de putere publică.1

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ reglementează procedura de urmat


în cazul litigiilor ivite în cadrul acestui tip de raporturi juridice. De asemenea, aceeaşi lege
defineşte şi noţiunea de contencios administrativ ca fiind  activitatea de soluţionare de către
instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel
puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau
încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluţionarea în
termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un
interes legitim.2

Tot conform legii contenciosului administrativ, refuzul nejustificat este exprimarea


explicită, cu exces de putere, a voinţei de a nu rezolva cererea unei persoane. Legea  asimilează
refuzului nejustificat şi nepunerea în executare a actului administrativ emis ca urmare a
soluţionării favorabile a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile. De asemenea, nesoluţionare
în termenul legal a unei cereri este definită ca fiind faptul de a nu răspunde solicitantului în
termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen.3

Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrative. Așa cum este


menționat în art. 7 există o procedura prealabilă care precizează că înainte de a se adresa
instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un
drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite
autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de

1
http://rtsa.ro/rtsa/index.php/rtsa/article/viewFile/123/119
2
https://lege5.ro/Gratuit/gu3dsojy/legea-contenciosului-administrativ-nr-554-2004
3
https://www.prolex.ro/2017/11/10/contestarea-actelor-administrative/

2
30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.4 Se mai
precizează și că în cazul actului administrativ normativ, plângerea prealabilă poate fi formulată
oricând. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în ipoteza în care legea specială prevede o
procedură administrativ-jurisdicţională, iar partea nu a optat pentru aceasta.5
De asemena este îndreptăţită să introducă plângere prealabilă şi persoana vătămată într-
un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual,
adresat altui subiect de drept, din momentul în care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa
acestuia, în limitele termenului de 6 luni prevăzut la alin. (7).6 Plângerea prealabilă, formulată
potrivit prevederilor alin. (1), se soluţionează în termenul de 30 de zile. În cazul acţiunilor
introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agenţia Naţională a funcţionarilor
publici sau al celor care privesc cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe sau dispoziţii din
ordonanţe, precum şi în cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi la art. 4 nu este obligatorie
plângerea prealabilă.7

Plângerea prealabilă în cazul acţiunilor care au ca obiect contracte administrative are


semnificaţia concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispoziţiile Codului de procedură civilă
fiind aplicabile în mod corespunzător. În acest caz, plângerea trebuie făcută în termenul de 6 luni
prevăzut la alin. (7), care va începe să curgă de la data încheierii contractului, în cazul litigiilor
legate de încheierea lui sau de la data modificării contractului sau, după caz, de la data refuzului
cererii de modificare făcute de către una dintre părţi, în cazul litigiilor legate de modificarea
contractului sau de la data încălcării obligaţiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de
executarea contractului sau de la data expirării duratei contractului sau, după caz, de la data
apariţiei oricărei alte cauze care atrage stingerea obligaţiilor contractuale, în cazul litigiilor legate
de încetarea contractului sau de la data constatării caracterului interpretabil al unei clauze
contractuale, în cazul litigiilor legate de interpretarea contractului.8

4
https://www.prolex.ro/2017/11/10/contestarea-actelor-administrative/
5
https://legeaz.net/legea-554-2004/art-7
6
https://legeaz.net/legea-554-2004/art-7
7
https://legeaz.net/legea-554-2004/art-7
8
https://legeaz.net/legea-554-2004/art-7

3
Plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, pentru
motive temeinice, şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data
emiterii actului. Termenul de 6 luni este termen de prescripţie.9

Așadar procedura în contenciosul administrativ trebuie privită sub forma a două faze:
procedura prealabilă sesizării instanţei de contencios administrative și procedura în faţa instanţei
de contencios administrativ.

Art.14 din legea contenciosului prevede că persoana care se consideră vătămată într-un
drept de al său recunoscut de lege poate să solicite, printr-o cerere prealabilă, autorităţii publice
emitente în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea în tot sau în parte a
acestuia. Dacă legea nu dispune alt fel, cererea poate fi depusă la organul ierarhic superior.
Termenul de 30 de zile nu se extinde asupra actului administrativ cu caracter normativ, iar
persoana vătămată trebuie să aibă posibilitatea de a cere anularea acestui act  atâta timp cât este
în vigoare şi continuă să producă efecte juridice. Potrivit art.15 din legea contenciosului cererea
prealabilă se examinează de către organul emitent sau ierarhic superior în termen de 30 de zile de
la data înregistrării ei.10

Procedura prealabilă este obligatorie deoarece în cazul nerespectării ei instanţa de judecată 


restituie cererea în temeiul art.170 alin .1, iar dacă cererea a fost primită instanţa o va scoate de
pe rol în temeiul art.277.11 De la regula obligativităţii parcurgerii procedurii prealabile există 2
excepţii : în cazul actului administrativ asimilat nesoluţionării în termeni legali a unei cereri,
cererea prealabilă nu se impune. De asemena și în cazul în care organul emitent în baza cererii
prealabile a revocat actul contestat şi a adoptat o nouă hotărâre prin care persoana se consideră 
lezată într-un drept de al său, nu va contesta cu cerere prealabilă, deoarece are dreptul să
înainteze acţiunea în instanţa de contencios.12

9
https://www.ccr.ro/files/products/D797_07.pdf
10
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57426
11
http://www.dreptonline.ro/legislatie/codul_procedura_penala_2007.php
12
https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-procesual-civil-partea-speciala/procedura-
contencioasa/

4
Condiţiile pentru exercitarea acţiunii de contencios administrativ

În ceea ce priveşte subiecţii, orice persoană fizică sau juridică ce se consideră lezată poate
contesta actul administrativ emis de o autoritate publică sau de persoanele de drept privat
asimilate autorităţilor publice. De asemenea subiecţii de sesizare pot fi funcţionarul public,
militarul sau persoana cu statut militar care se consideră vătămat într-un drept de al său
recunoscut de lege sau de către o autoritate publică, guvernul, cancelaria de stat, oficiul teritorial
al cancelariei de stat, preşedintele, primarul, procurorul, avocatul parlamentar, comisia naţională
de integritate, instanţele de drept comun şi cele specializate în condiţiile legii contenciosului
administrativ şi alte persoane.13

Sesizarea instanţei de contencios administrativ

Procedura în faţa instanţei de contencios se declanşează prin introducerea cererii de


chemare în judecată de contencios administrativ. Se va anexa dovada respectării procedurii
prealabile, reieşind din prevederile art.20 că cererea poate fi formulată împotriva funcţionarului
public care a emis actul sau care a refuzată să emită cererea în cazul în care persoana doreşte
despăgubiri. În vederea pregătirii primirii pentru examinare a actului, judecătorul dispune
efectuarea unor acte  ce trebuie anexate, citarea părţilor pentru ziua primei înfăţişări care trebuie
fixată în termen de cel mult 10 zile de la data punerii cererii pe rol, prezentarea de către pârât a
acului administrativ contestat şi a documentaţiei care a stat la baza emiterii acestui act.14
Conform art.22 din legea contenciosului administrativ pârâtul este obligat să prezinte instanţei
documentele solicitate la prima înfăţişare, în caz contrar i se aplică amendă judiciară de 10 UC
pentru fiecare zi de întârziere fără scutirea prezentării documentelor.15

Judecarea cererii în instanţa de contencios administrativ


13
https://legeaz.net/legea-554-2004/art-1
14
https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-procesual-civil-partea-speciala/procedura-
contencioasa/
15
https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-procesual-civil-partea-speciala/procedura-
contencioasa/

5
Judecarea se face de urgenţă potrivit art.23. Instanţa poate judeca pricina în prima zi de
înfăţişare dacă părţile declară că sunt pregătite pentru dezbaterile judiciare, iar în celelalte cazuri,
instanţa fixează judecata în termen rezonabil. Neprezentarea la şedinţa de judecată a părţilor şi a
reprezentanţilor lor nu împiedică examinarea cererii, iar dacă este imposibil de  judecat cauza în
lipsa reclamantului, atunci instanţa va scoate cererea de pe rol. Singura excepție de la regula
generală  este prevăzută în codul de procedură civilă – sarcina probaţiunii este pusă pe seama
pârâtului iar în materie de despăgubire sarcina probaţiei revine ambelor părţi.16

Problema centrală  a soluţionării cauzelor de contencios administrativ gravitează în jurul


contestării. Instanţa de judecată îşi va întemeia hotărârea pe constatarea ilegalităţii actului
contestat şi va lua măsurile care se impun. Instanţa admite în tot sau în parte acţiunea, o poate
respinge total sau partial, concomitent se poate propune și nulitatea. Potrivit legii contenciosului
instanţa va admite acţiunea şi va anula în tot sau în parte actul ilegal ca fiind emis contrar
prevederilor legii încălcarea competenţei sau cu încălcarea procedurii stabilite, în cazul actului
administrativ asimilat instanţa de contencios administrativ este împuternicită să oblige pârâtul la
emiterea actului administrativ cerut de reclamant ori la eliberarea certificatului sau a unei
adeverinţe sau oricărui alt înscris ori la înlăturarea încălcărilor care le-a comis. Concomitent
uneia dintre cele două soluţii, instanța poate să se pronunţe în limitele competenţei sale şi asupra
legalităţii actelor sau operaţiunilor administrative care au stat la baza  emiterii actului contestat.

În cazul admiterii acţiunii instanţa de contencios administrativ se pronunţă la cerere şi


asupra reparării pagubelor materiale şi morale cauzate de actul administrativ ilegal sau de
nesoluţionarea lui în termen.17

Împotriva hotărârii pot fi exercitate căile de atac prevăzute de lege. Hotărârea poate fi
atacată în termen de 30 de zile de la data pronunţării cu apel. Instanţa care a adoptat actul în
termen de 3 zile de la data la care rămâne irevocabil, trebuie să trimită o copie pârâtului şi o altă
copie instanţei de la sediul pârâtului pentru controlul executării. Hotărârea se execută în termenul

16
https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-procesual-civil-partea-speciala/procedura-
contencioasa/
17
https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-procesual-civil-partea-speciala/procedura-
contencioasa/

6
dispozitivului ei, iar dacă acesta nu este indicat, în cel mult 30 de zile de la data irevocabilității
ei.18

Bibliografie:

1. http://blog.avocatul.ro/contencios-administrativ/
2. https://lege5.ro/Gratuit/gu3dsojy/legea-contenciosului-administrativ-nr-554-2004
3. https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-procesual-civil-partea-
speciala/procedura-contencioasa/
4. http://www.stiucum.com/drept/drept-civil/Elemente-de-procedura-privind-12928.php
5. https://legeaz.net/dictionar-juridic/procedura-contenciosului-administrativ
6. https://legeaz.net/legea-554-2004/art-7
7. http://rtsa.ro/rtsa/index.php/rtsa/article/viewFile/123/119
8. https://www.prolex.ro/2017/11/10/contestarea-actelor-administrative/
9. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57426
10. http://www.dreptonline.ro/legislatie/codul_procedura_penala_2007.php

18
https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-procesual-civil-partea-speciala/procedura-
contencioasa/

S-ar putea să vă placă și