Sunteți pe pagina 1din 13

Alex Moldovan

{,

OLGUTA
si un bunic de milioane
,

Ilustralii de Jozsef Vass

AITHUR
Cuprins

PROLOG
Capitolul f . incareprimesc ovizttd,neanunfatl 7
Capitolul 2.lJnmusafirnepoftit ....: ......9
Capitolul 3.Cinesunt.. ....;74
Capitolul
,. i
Capitolul 5. In care, in ciuda impotrivirii mele,
plecdeacasl . ........,25
Capitolul 6, Nervi&frustriri ..,...30
Capitolul 7. Manualul dupi care si-li trliegti viala . . . . . . .33
Capitolul 8.Jaguar....... . .........35
Capitolul 9,Lucrurinespuse ...... .......39
Capitolul 10. incareafludeexistenlaregulilor. .,, . .45
Capitolul 11. Despre cumm-amtrezit deEteapta clasei . . . . . 53
Capitolul L2.Ladrum. ......59
Capitolul 13. Pentru o viafd cAt mai sin5.toas5, evitali tot
cevIplace...... ..,.,,64
Capitolul l|.incaresunterninspectaliinplinl zi . . . . . ; . , .67
Capitolul 15.Unmeniucalacarte. .........72
Capitolul 16. Despre lucrurile care mI enerveazd :

cuadevd.rat: limba francezd". .,. . . . . . .,.76


Capitolul lT.incareamosclipiredegeniu . . . . . . . . .78
Capitolul 18. Ghici cine vine la cini . . . . . . . . . . . . . . 86
Capitolul 19. Intriinscenibunicul...:. ;. .. :.r.... .. . . ...93,
Capitolul 20. Despre lucrurile'pe-care-adullii-nu-fi-
le-explici-niciodati ....95
Capitolul Zl.Lainilfime . . .. .97
Capitolul 22.inagteptarealuiMogEne . .' . . . . . . . 105
Capitolul 23. Despre lucrurile care mi errerveazd
cuadevirat: curilenia .......772
Capitolul24.Moqteniredefamilie..... ....115
Capitolul 2i.Legdtwi periculoase . . .125
Capitolul 26.incarelucrurilesecomplici . " .... '127
Capitolul 27, Moment de respiro . . . . 130
Capitolul 28. Nu incercali asta acasi! . . . . . .134
Capitolul 29. incare lucrurile se complici qi mai mult. . . .' 140
Capitolul 30. Hotel de lux. . . .747
Capitolul 31. Sub pimAnt S.R.L. . ' . . 155
Capitolul 32.Lec\iadebunipurtare. ......162
Capitolul 33. incarelucrurileseprecipit;. .' . . . . . . 167
Capitolul 34. in care avem intilnire cu un tip ripitor. . . . .173
.
Capitolul 35. incaremi sefaceopropunere . . . . . . . 177
Capitolul 36. in care se confirml ci destinul aclioneazd
peciinebinuite ......182
Capitolul3T. Shopping ......188
Capitolul38. OricenaqigiarenaEul . ......796
Capitolul39. Despre cum merge lumea. Sau nu . . .201
Capitolul40. Dupiblocuri, ....,...202
Capitolul4l. inbirlogullupului . '..208
Capitolul42. irr.rr" facem cunoEtinli cu celebrul
Woland .......214
Capitolul43. insfirgit! ......22n
Capitolul44. Despresomn. ........228
Capitolul 45. in care se dovedeqte ci lucrurile nu sunt
intotdeaunaceeacepar... ....229
Capitolul 46.Yia,taca-nfi1me. ...... ......234
Capitolul 47. Reuniune de familie . . .240
Capitolul 48. Marea confruntare . . . .250
Capitolul49.Momentuladevirului .... ...257
Capitolul50.Mamaenumaiuna... .......261
Capitolul 51. in care lucrurile iqi mai revin la normal . " . . .265
Capitolul 53. Rizbunareaearma... mea . . . .273
Capitolul 53. Listi cu lucruri de flcut . . . . . 274
Capitolul inapoilagcoali
54. .......275
EPILOG. incarenelulmrimas-bun ......279
Mullumiri .....283

i
,.

I
PROLOG

Stop!
Am nevoie de-opauzl".
Gata, nu mai pot! Am
obosit. Gindurile mi se in-
v[lmiqesc in cap. Sunt prea
multe lucruri de procesat.
Prea multi informafie.
Existenla mea paEnicl a
fost intrerupti brutal de
evenimente care au scipat
cu totul de sub control.
O fat; de doisprezece ani ar trebui s5-Ei bati capul doar
cu problemele fetilelor de doisprezece ani, nu cu ale in-
tregii lumi. Punct. Si nu mai aud de boli, de oameni
necinstili qi de tot soiul de rude care te injunghie pe la
{bri si clipeasci!
spate
Pur Ei simplu nu-i corect.
Nici mlcar celor mai bune prietene, Irina EiMaria, nu
le-am povestit prea multe .E prea ciudat. $i, dacl stau sI
mi gdndesc, preapersonal. in fond, e vorba de familia
mea, ortctrm ar fi ea.
M-am hotirAt si notez aici tot ce mi s-a int6mplat.
Poate cI asta mi va ajuta. Nu ca s5. nu uit, pentru cI n-ai
cum sI uili genul ista de lucruri nici daci vrei. Adic5
mai ales daci vrei. imi doresc mai degrabi sI-mi fac
pulini ordine in minte, dacl e posibil, sI-mi disciplinez
cumva g6ndurile. (Oare e corect sI zici cd-7t disciplinezi
gAndurile? Trebuie si caut pe net cu prima ocazie.)
Vreau si Etili un singur lucru: vi se poate intAmpla qi
voui. Oricind. AEa ci, in locul vostru, aE citi cu mare
atenlie cele ce urmeazd". E mai bine si fili pregitili din
timp.
Acum, cI v-am spus ce aveam pe suflet, putem con-
tinua. Mai bine zis, putem s5-i d5m drumul. Si, pentru
ci aEa-i cel mai simplu, o si incepem chiar cu inceputul
intimplirilor in care am fost tArdtI fXri voia mea.
CAPITOLUL 1

in .ur" primesc o vtzitd,neanunfati

Totul a inceput intr-o vineri. i., -o-"ntul in care


cineva Ei-a infipt degetul in butonul soneriei noastre Ei
l-a uitat acolo timp de treizeci de secunde, dacl. nu mai
bine, lucrurile nu arltau grozav prin casI. $i nici in afara
ei. Daci stau si mi gAndesc, rareori lucrurile aratigrozav
prin casi - iar despre ce se intAmpls pe afari nici n-are
rost sI vorbim.
Era dup5-amiazd, acel moment al zilei cAnd totul pare
s-o ia razna. Cirlile gi hainele prind viall Ei se risipesc te
miri unde, cu o oarecarepreferinli pentru cel mai pulin
probabile sau greu accesibile locuri: pe covor, sub pat,
sub masa de la bucitirie Ei, cu pulin noroc, in lada de
cartofi din c5marI sau in congelator (mda, qtiu, dar chiar
mi s-a intAmplat).
Partea bun5: oriunde te-ai afla, e suficient si intinzi
mAna ca sI apuci o carte. Sau o hainI. Sau o juclrie. Sau
orice altceva, cu exceplia lucrurilor de care chiar ai nevoie.
Partea proastd: egti certati sau pedepsitS, de La cazla
caz, dupicare trebuie si strAngi Ei sI pui totul la loc.
Nici vremea nu era grozavi. Deasupra oraEului se
adunau nori negri de ploaie, iar dupi cAteva zile fierbinfi
vremea se stricase si se anunta o furtun5. Unde pui ci Ei
v6ntul sufla tot mai puternic, imprlgtiind peste tot buclli
de hArtie, pungi de plastic Ei praf.
Una peste alta, era momentul cel mai pulin potrivit
pentru musafiri. $i apoi aveam pe cap o mullime de
treburi. Trebuia si fac curat, si merg Ia cumplrituri,
dupi care si g[tesc. Pe de altl parte, pentru mine orice
moment e cel mai pulin potrivit pentru a primi musafiri.
Orice musafiri. Aqa ci am dat ochii peste cap Ei m-am
ridicat firI chef de pe canapea.
Olgufa, scumpo, egti bunl sI vezi cine e la ugI, te
-
rog? s-a auzit din dormitor un glas stins de femeie.
Femeia din dormitor era mama Olgufei.
Iar Olgula sunt eu.

8
CAPITOLUL 21

La in5ltime

Ne-am petrecut seara la hotel.


Hotelul avea trei lifturi, fiecare cu liftierullui. in timp
ce urcam spre apartamentul unde urma si locuim,
m-am intrebat cum trebuia sI fie slujba asta, de-a clra
necunosculi in sus Ei-n jos, cAt e ziulica de lungi. Bag
mdna-n foc cI eratateplictisitoare, dqi liftierul nostru nu
era deloc blazat, ba, din contr[, strilucea de entuziasm.
Prezen\aNinei, sunt convins5, trebuie sI fi cAntlrit mult
in privinla atitudinii lui suspect de pozitive.
Am urcat. $i-am urcat. $i-am urcatl Apartamentul
era tocmai Ia ultimul etaj. Am intrat direct din lift, exact
cum vizusem prin filme! Nina mi-a zis cd'eracel mai bun
apartament din hotel Ei deci din tot oraEul. $i n-aveam
niciun motiv si mi indoiesc de spusele ei.
Ecrane LCD enorme impodobeau perelii fieclrei
camere, ascunse in nige care se deschideau la o simpl5
comandi vocall. Draperiile grele erau aclionate cu ajuto-
rul unei telecomenzi cu care puteai comanda cam tot ce

97
miEca in apartament. Speram sI nu le incurc si, in loc si
pornesc muzica, sI dau drumul la api in cadil
M-am apropiat de ferestre Ei am ieEit pe balcon. Pano-
rama iyitdia pur gi simpiu respirafia. Aveam oraqul la
picioare. Mi se pirea cI visez. Mi simleam mai puterni-
ci - luxul imi didea niEte senzatii pe care nu le mai trli-
sem. Apartamentul fdcea, intr-adevlr, toli banii. N-am
indrlznit si intreb cAt anume, de teami si nu mi se faci
r5u la auzrtl sumei, care eracu siguranll exorbitanti.
M-am intors in camerl si am inceput sI butonez te-
lecomanda. Dupi cinci minute m-am plictisit. Am inceput
sI lopdi pe patul imens din dormitorul principal, iar in scurt
timp Farid mi-a urmat exemplul. Nina mi-a aruncat niste
priviri mai ciudate, dar n-a spus nimic. Ne-am ficut de cap
pAni m-am plictisit. Ce mai, distraclie in toatl regula! MI
intrebam cAte dintre regulile ei incllcasem {bri si vreau.
M-am prlbugit intr-un fotoliu de piele neagrl care m-a
inghilit de indati. Mmm, era ceva de vis. Avdnd atdtea
pe cap, nu-mi didusem seama cAt sunt de obositl. Nina
s-a a;ezat si ea intr-un fotoliu qi a dat un telefon, d6nd
dispozilii ca mAncarea - pe care din motive mai mult decAt
obiective nu apucasem s-o mAncim - sI ne fi adusi in
cameri.
Ardeam de nerlbdare s-o intreb din nou care eta
invArteala cu acel Maximilian, insi nu glseam nicicum

9B
@
@

Il,l
ffi
momentul potrivit. Sperasem si deschidi ea disculia, dar
nici pomeneali. Felul in care mI ignorase pur qi simplu
prima dati mi fr.cea sI fiu reticentS. Mi-am propus s-o
interoghez diminea!5, la prima ori.
dormi de obicei? am intrebat-o Ei am arltat cu
-Aici
mAinile spre spaliosul apartament de lux.
Nici pomeneali. E pentru prima datn. $i e in cinstea
-
ta, si Etii. De obicei folosesc una dintre clmirulele
destinate personalului. $i mI simt bine acolo. Pe l6ngl asta,
mi ajuti si simt mai bine pulsul hotelului Ei al angaja-
!ilor.. Oamenii simt cAnd ii tratezi de sus qi nu le place.
Acum vreau si-1i arlt ceva.
S-a ridicat din fotoliu si s-a indreptat spre masi. A luat
de acolo un album foto uriaE, probabil pregitit dinainte,
9i s-a apropiat cu el. S-a agezat lAngi mine gi l-a deschis.
Era un album de familie. $i nu al unei familii oarecare.
Eraun album cu familian oastrd. L-am rlsfoit cu multi
atenlie. Era pentru prima oarl cAnd vedeam majoritatea
fotografiilor. Pirinlii mei tineri gi aparent veseli, firi griji.
Pirinlii mei cu Nina. Plrinlii mei cu Nina qi cu bunicul.
Mda. Acelbwc.
Fotografiile cu Constantin mI atrigeau in mod special.
Avea aceleaEi mustSli albe, spectaculoase pe care mi le
aminteam de cAnd eram mic5. Mai mult, era posesorul
unui zAmbet absolut cuceritor, ciruia cred ci nu puteai

100
sl-i reziEti. Era un adevlrat personaj de basm - asta pAnI
ajungeai Ia ochi.
Am vizut cAndva la televizor un reportaj despre
dictatori din toati lumea care se intitula Ace;ti bolnaui
care ne conduc. Erau o grimadl de filmIri cu dictatori care
se jucau cu nigte copii sau mAngAiau c[1ei, ridicAndu-i fe-
ricili in brale. Ideea eracdtoli fuseseri super simpatici cu
membrii familiilor lor, iar in rest... se Etie. Ce mi-a rlmas
intipirit pe creier a fost privirea lor. Avea ceva ce-!i didea
fiori reci pe qira spinirii.
Ei bine, vlzusem acel ceva s.i in privirea bunicului
meu.
Am inchis albumul. imi lisase o senzalie nepl5cuti.
Am incercat s5-mi gterg din minte imaginile cu bunicul.
intre timp venise qi mdncarea, aEa ci ne-am pus pe infu-
lecat. Majoritatea chestiilor de pe platou nici nu qtiam cum
se num€sc. Am aEteptat cu ribdare ca Nina sI se ser-
veasci prima, ca sI vid gi eu cum se procedeazl.
Erau bune. Erau... altfel.
$i locuieEti singuri? am intrebat-o ca sI duc disculia
-
intr-o altl direclie. Sau ai pe cineva?
Acum sunt singurl. SI Etii ci am fost Ei cisltoritl
-
cAndva.
Nu creeeed! Cine a fost nefericitul gi cum ai reugit
-
si-l convingi? L-ai drogat?

101

S-ar putea să vă placă și