Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Noțiuni cheie caracteristici ale Finanțelor Publice

Finanțele publice – se caracterizează prin participarea directă la procesele generale


financiare ale statului ca beneficiar al resurselor bănești acumulate și în calitate de utilizator
al resurselor respective.
Caracteristica semnificativă a finanțelor publice constă în aceea că procesele și relațiile
financiare respective se desfășoară în legătură directă cu satisfacerea unor nevoi colective ale
societății.
Finanțele publice :
-         se confrunta cu probleme de echilibru financiar
-         operează cu categorii financiare de bază: moneda , credit
-         resursele se procură in cea mai mare parte prin măsuri luate de autoritățile publice și într-o mica
măsura pe baze contractuale
-         finanțele publice urmăresc satisfacerea nevoilor generale ale societății
-         gestiunea finanțelor publice este supusa dreptului public
-         sunt asociate cu statul , unitățile administrativ-teritoriale și alte instituții de drept public vizând
veniturile cheltuielile, creanțele și datoriile acestora
-         sunt acea parte a finanțelor care planează în jurul problemei principale privind alocarea
resurselor suspusa constrângerilor bugetare ale guvernului sau utilităților publice .
2. Clasificarea și componentele cheltuielilor publice
Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească ce se manifestă
între stat pe de o parte, și persoane fizice și juridice, pe de altă parte, cu ocazia repartizării și
utilizării resurselor financiare ale statului în scopul îndeplinirii funcțiilor acestuia.
Cheltuielile publice se materializează în plăți efectuate de stat din resursele mobilizate pe
diferite căi pentru achiziții de bunuri sau prestări de servicii necesare pentru îndeplinirea
diferitelor obiective ale politicii statului:
1. Servicii publice generale;
2. Acțiuni social-culturale;
3. Întreținerea armatei;
4. Acțiuni economice.
Clasificarea cheltuielilor publice.
Structura cheltuielilor publice după anumite obiective economice, sociale, militare, politice se
face în baza diferitor criterii:
 Clasificația administrativă are la bază criteriul instituțional prin care se efectuează
cheltuielile publice: ministere, unități administrativ-teritoriale;
1
 Clasificația economică folosește două criterii de grupare: unul conform căruia
cheltuielile se împart în cheltuieli de capital (cu caracter de investiții) și cheltuieli
curente ( de funcționare), iar altul care împarte cheltuielile, în cheltuieli ale serviciilor
publice și cheltuieli de transfer.
Cheltuielile de capital sau de investiții sunt destinate sferei de producție materială sau sferei
nemateriale (școli, spitale, așezăminte de cultură).
Cheltuielile curente asigură funcționarea și întreținerea instituțiilor publice.
Cheltuielile privind serviciile publice sau administrative cuprind remunerarea serviciilor, a
prestațiilor, a furniturilor aduse la administrația statului necesare pentru funcționarea instituțiilor
publice sau pentru echipamente de investiții.
Cheltuielile de transfer pot avea caracter economic (subvenții, stimularea exportului) sau
social (burse, pensii, alte ajutoare).
 Clasificația funcțională a cheltuielilor publice cuprinde cheltuielile pentru servicii
publice generale: apărare, educație, sănătate, locuințe și servicii comunale, servicii
economice.
3. Date statistice cu privire la situația cheltuielile publice în Republica Moldova pentru
anul 2019

Figura 1.1. Cheltuielile publice pentru fiecar sector pentru anul 2019
Concluzie:
Analizând figura 1.1. putem menționa faptul că cea mai mare pondere înregistrată privind
cheltuielile publice alocate este reprezentată de Servicii de stat cu destinație generală co pondere
de 20,5% din Bugetul de Stat, Ocrotirea sănătății – 11,6%, Protecția socială cu o valoare de circa
10,4% , urmată de sectorul serviciilor în domeniul economiei cu o pondere de 7,2%,oridinea
publică și securitate înregistrînd o valoare de 5,3% și ultimul sector fiind învățământul unde sunt
alocate 4,6% surse de venit.

2
Cheltuielile publice anual sunt planificate și apoi aprobate pentru anul curent, odată
aprobate acestea sunt distribuite pe sectoarele respective ale statului. Alocarea cheltuielilor
publice este calculată procentual din indicatorul economic Produsul Intern Brut.

Cheltuielile publice aprobate pentru anul 2019, mil. Lei


Cheltuielile publice aprobate pentru anul 2019, mil. Lei

Protecție socială 23261.8


Învățământ 11184.9
Cultură 1596.1
Ocrotirea sănătății 9131.5
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 1762.9
Protecția mediului 262.4
Servicii în domeniul economiei 8658
Ordinea publică și securitate națională 4754.3
Apărarea națională 648.5
Servicii de stat cu destinație generală 7910.6

Figura 1.2. Cheltuielile publice aprobate pentru anul 2019, mil. Lei
Sursa: mf.gov.md

Concluzie:
Analizând figura 1.2. putem menționa faptul că bugetul aprobat pentru anul 2019
înregistrează maxima pentru protecția social cu o sumă alocată în valoare de 23 261,80 mil. Lei
în sectorul protecției sociale, iar pentru sectorul servicii de stat cu destinații generale, unde sunt
alocați cele mai puține resurse ăn valoare de 7 910,60 mil. Lei.

4. Măsurile întreprinse de stat în problema finanțelor și cheltuielilor publice


 Învățământ
- Majorarea cheltuielilor din contul proiectelor finanțate din surse externe
- Majorarea normei financiare de alimentare a copiilor/elevilor din instituțiile de
invățământ
- Acordarea compensațiilor bănești anuale personalului didactic din instituțiile de
invățământ general public
- Realizarea proiectelor de investiții capital
 Protecție social
- Reforma incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități
- Sustenabilitatea sistemului public de asigurări sociale
3
- Înbunătățirea politicilor de susținere financiară a familiilor cu copii și protecția
copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți
- Susținerea social a persoanelor cu venituri mici și a persoanelor în etate.
 Ocrotirea sănătății
- Întreținerea curentă a instituțiilor bugetare – 621,7 mil. Lei.
- Programe de dezvoltare a ramurii – 924,6 mil. Lei
- Proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare – 36,4 mil. Lei
- Implementarea proiectelor noi de investiții capital – 14,2 mil. Lei
 Cultură, sport, tineret, culte și odihnă
- Dezvoltarea infrastructurii instituțiilor de cultură
- Promovarea patrimoniului cultural național
- Susținerea dezvoltării industriilor creative
- Creșterea nivelului de implicare a tinerilor în procesele decizionale și dezvoltarea
serviciilor de tineret
- Modernizarea infrastructurii sportive și susținerea sportului de performanță și de
masă.
5. Pronosticul situației pentru 5 ani a cheltuielilor publice în Republica Moldova și
concluzii

Pronosticul cheltuielilor pe grupuri economice (Bugetul public național)


. Tabelul 1

4
Concluzie:
Ca și în anii precedenți, Guvernul își propune să rămână prudent și să promoveze utilizarea
eficientă a resurselor publice alocate serviciilor publice, programelor de asistență socială și
dezvoltării și întreținerii infrastructurii. Aceste obiective vor fi atinse prin intermediul
următoarelor măsuri:
 Gestionarea eficientă a salarizării în sectorul public, în raport cu implementarea restructurării
planificate a administrației publice din Republica Moldova. Aceasta va implica reducerea
numărului de ministere și alte instituții bugetare ale administrației publice centrale.
 Susținerea reformelor structurale în sectoare cheie precum educația și sănătatea, pentru a
asigura o prestare mai eficientă a serviciilor, în concordanță cu resursele bugetare disponibile.
 Prioritizarea cheltuielilor operaționale și de întreținere ale autorităților administrației publice
centrale, pentru a asigura o mai bună alocare a resurselor pentru serviciile publice.
 Asigurarea unei finanțări adecvate pentru programele de protecție socială și o mai bună
orientare și gestionare a programelor, în scopul asigurării unui impact mai mare asupra eradicării
sărăciei.