Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei și Cercetării

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2020


Proba E. d)
Logică, argumentare și comunicare

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Test 8

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din
filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:
1-b, 2-a, 3-d, 4-b, 5-c, 6-a, 7-d, 8-c, 9-b, 10-c 10x2p= 20 puncte
B.
1. reprezentarea corectă, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, a raporturilor
logice dintre cei cinci termeni 2 puncte
2. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel:
a-A, b-A, c-F, d-A, e-F, f-F, g-A, h-F 8x1p= 8 puncte

SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)


A. - câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a contrarei propoziției 1 (SaP), a contradictoriei
propoziției 2 (SeP), a subcontrarei propoziției 3 (SiP) și a subalternei propoziției 4 (SiP)
4x1p= 4 puncte
- câte 1 punct pentru construirea, în limbaj natural, a contrarei propoziției 1, a contradictoriei
propoziției 2, a subcontrarei propoziției 3 și a subalternei propoziției 4 4x1p= 4 puncte
B. - câte 1 punct pentru aplicarea explicită a operaţiilor de conversiune şi obversiune, pentru a
deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 1 și 2, în limbaj formal
2x2x1p= 4 puncte
- câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a conversei fiecăreia dintre propozițiile 1 și 2
2x1p= 2 puncte
- câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a obversei fiecăreia dintre propoziţiile 1 și 2
2x1p= 2 puncte
C. - câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a obversei conversei supraalternei
propoziției 3 (Pa~S), respectiv, a conversei subalternei propoziției 4 (PiS) 2x1p= 2 puncte
- câte 2 puncte pentru construirea, în limbaj natural, a obversei conversei supraalternei
propoziției 3, respectiv, a conversei subalternei propoziției 4 2x2p= 4 puncte
D. a. câte 2 puncte pentru scrierea, în limbaj formal, a fiecăreia dintre opiniile celor doi elevi
(X: SoP→PeS, respectiv Y: SaP→Se~P) 2x2p= 4 puncte
b. câte 1 punct pentru precizarea corectitudinii/incorectitudinii logice a fiecăruia dintre cele două
raţionamente formalizate (de exemplu, X: SoP→PeS, conversiune nevalidă, Y: SaP→Se~P
obversiune validă) 2x1p= 2 puncte
c. explicarea corectitudinii/incorectitudinii logice a raționamentului elevului X (de exemplu, X:
SoP→PeS conversiune nevalidă, se încalcă legea distribuirii termenilor, termenul S apare distribuit
în concluzie, dar nu este distribuit în premisă) 2 puncte

Probă scrisă la logică, argumentare și comunicare Test 8


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


A.
1. - câte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două
moduri silogistice date, astfel:
MeP MaP
SaM MoS
SeP SoP 2x2p= 4 puncte
- construirea, în limbaj natural, a unui silogism care să corespundă oricăreia dintre cele două
scheme de inferenţă 4 puncte
2. - câte 2 puncte pentru reprezentarea grafică, prin intermediul diagramelor Venn, a fiecăruia
dintre cele două moduri silogistice date 2x2p= 4 puncte
- câte 1 punct pentru precizarea deciziei privind validitatea fiecărui mod silogistic reprezentat
grafic: eae-1 - mod silogistic valid, aoo-3 - mod silogistic nevalid 2x1p= 2 puncte
Notă: Punctajul se acordă numai în situația în care decizia privind validitatea fiecărui mod silogistic
rezultă din reprezentarea grafică a acestuia.
B.
- construirea, în limbaj formal, a silogismului valid care să justifice propoziţia dată 3 puncte
- construirea, în limbaj natural, a silogismului valid care să justifice propoziţia dată 3 puncte
C.
câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel:
1-A, 2-F, 3-A, 4-F 4x1p= 4 puncte
D.
a. menţionarea oricărei reguli de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată 2 puncte
b. - precizarea oricărei alte reguli de corectitudine a definirii, diferită de regula de la punctul a.
2 puncte
- construirea definiţiei cerute, având ca definit termenul „reclamă” 2 puncte

Probă scrisă la logică, argumentare și comunicare Test 8


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2