Sunteți pe pagina 1din 7

JANICE MAYNARD

Titlu original (eng.): The man in command

In!:r?,,^fl#,**[:K,ei
Descrier€a CIP a Bibliotecii Nalionale
NICOLETA NEAGOE
MAYI.IARD,JAI.IICE
lnre doul ftmei lJaniceMaynard
Traducitor: Nicoleta Neagoe
Bucuregti: roim 5i ripognna'Alcris, 2019.
rsBN 978-606.736-282-4
L Aurelian Micu (Editor)
II.Alexandra Piripitsis (Redactor)
821,111. 3I:135.1
Edim si Tipognffa

ATCRIS
,l
Colectia ,, E[ si EA'
"fl
tr
fi
Ultimele apafilii ale colecliei,

"EL ;i EA"
1057 Brooke Hastings -Atractia mirii
1058 Bethea Creese -Domnita din Cipru
1059 Kate Freiman -Zei1a cu pdrul de aur
1060 Teresa Dawson -Festivalul vinului
1061 Renee Shann -Birbatul potrivit
1062 Gail Douglas -Vreme furtunoasi
1063 Monica Lewty -Dorin{i nestiviliti
1064 leigh Stanford -Balsam pentru rdnile trecutului
Capitolul L
1065 Kristen Robinette -Iubind cu speranti
1066 Susana Thonion -Dama de companie
1067 Norma Jeffrey -Nodul strins al dragostei
1068 Victoria leigh Darcy Benton se intrebi dacd. nu cumva trebuie si treacd pe la
-Dragoste de sori
1069 Julie Fontange -Anotimpul schimbirilor spital pentru o consultafie. Era cu neryii la pimint. Picioarele sale
1070 Mary Freeman -Play-boy erau ca niste sloiuri de gheagi, iar miinile ii transpirau de parcd
1071 Donna Cadisle -Cosmarul
se aflau ?n toiul verii, nu in decembrie. Inima iibdtea nebune$te,
1072 Caitlin Clark -Capcana rninciunii
isi simqea fruntea fierbinte.'Deschise geanta gi scoase din ea un
1073 Catherine Airlie -Formula magicd, a dragostei
1074 Roseanne Hunter -Acea vard, a renuntirii
qervelel. Trdglnd nldejde cd acela care ii provocase acest $oc era
1075 Marianne Wur.tz 'Ochi de tigru cu adevirat cufundat in lectura CV-ului isi $terse pe ascuns
sd.u,
1076 Anne Brock -locul doi cAgtigi palmele. Avea ochii afintili asupra blrbatului purernic din fala ei
1077 Barbara Steel -Vrijitorul din Portland
de care nu o despi4ea decet biroul de mahon, Chase Vhitaker
1078 Letty Cameron .Ri.splata modestiei
1079 Madeleine Ker era proprietarul firmei Sunbelt Oil Producers, una din multele
-O cisitorie ca pe vremuri
1080 leigh Michaels -Un birbat firi scrupule
companii independente de energie din San Antonio. Privirea
1081 Elaine Raco Chase -Al nouilea val acestuia era fx li asupra hnrtiei pe care o linea in miini.
1082 Melanie Hurst -Cintecul sicomorului Chase! ii repeti numele in gind pentru avedea cum sund. ii
1083 Deborah York -O viali impliniti
plicea. Era neobisnuit gi i se potrivea.
7084 Norma Daniels -Prepl datoriei
Fiindu-i cnnd rece, cind cald, Darcy ii examini trisdturile la fel
de concenratd, pe cit era el de absorbit in citirea CV-ului. Avea un
.IANICE MAYNARD inrnr DouA FEMEI
chip care ar fi putut oricind concura cu succes pe eroii de cinema incercarea de a le ascunde.
care frAng inimi. Ochii de un albastru inchis aveau ceva De ce i se intimpla asta tocmai acum, cAnd isi dorea atet de
ademenitor in ei. Pdrul negru ca smoala si des ii dddeaghes si isi mult si il impresioneze pe Chase Vftitaker? Nu doar cI voia sd
treacd mninile prin el. Cnt despre guri, chiar nu mai era nimic de obgnd postul, dar bdrbatul din fala ei o tulbura intr-un fel
spus. Darcy nu gisea cuvintele potrivite pentru a descrie ce necunoscut pini atunci. Miinile o ficeau si se glndeasci la cele
sentimente trezeau in ea buzele groase, frumos cizelate. Scoase ale unui pianist. Bronzul pielii contrasta cu albul imaculat al
un alt oftat. De-abia perceptibil, sunetul il ficu pe birbat si se clmfuii. Dar ce ii plicea cel mai mult la mlinile lui era faptul cd
foiasci. O privi scurt, dupd care se intoarse la citirea CV-ului. nu purta verigheti.
Darcy simti cum pielea de sub bluza ei albdiafoc. tgi sterse din
ii spuse o voce liuntricd, "Ai venit
"Aduni-te, Darcy Benton!"
nou fruntea, surprinsi ci gervelelul e at|rt de ud. Se incruntl si aici pentru a obqine un loc de munci, nu pentru o intAlnire
examinl bucata mototoliti pe care o tinea in mini. Ficu ochii romanticd.'r Trebuia si punl limite acestei imaginatii debordante,
mari cAnd observi. cI din ghemotocul de hirtie se scurge cerneali Se rugi in gind si primeasci postul de contabil pe care-l
albastra. ingrozitd,,igi privi degetele pdtate de cerneali. Dacd rAvnea. $i nu doar pentru cd trebuia si inceapd achitarea sumelor
vreunul dintre cei trei frati ai ei ar fi fost in aceeagi camerd,l-ar fr imprumutate pentru studii. isi dorea acest post mai mult decit
acuzat cd, ii joacd, o farsi. Numai cd nu se putea invinoviti decit orice pe lume.
pe ea insdqi. iqi cumplrase un stilou cu rezewd,, iar aceasta se Firi si vrea, scoase un alt oftat, Chase ridici ochii si ii aruncl
spirsese, astfel inclt cerneala prinre obiectele din
se prelinsese o privire asprd si pdtrunzdtoare. Se incrunti. Oare putea sd ii
geantd,, O geanti scumpi, pentru ci igi dorise cu ardoare si faci
citeascd gAndurile? FIri sd vrea, rogi. Mtna lui si ochii de amant o
impresie. fermecaser5.
Resemnati, se uiti prin cameri dupi un pachet cu gervelele. Confuzd,, schimbi pozitria picioarelor gi atinse intimpldtor
Ochii iipoposiri chiar gi sub micul pom de Crd.ciun pus pe geanta.
mdsula de sticll Fird niciun folos, din pdcate. tntr-un gest -imi pare riu, ingiimi ea, dindu-qi dezgustati ochii peste cap.
disperat, igi recu palmele, cu migclri ascendente gi descendente,
Putea fi mai stingace de-atit? Cind intrase in birou, nu mai
peste fusta de un albastru inchis pe care o purta.
fusese nevoitd sd priveascd in sus, a;a cum se intimpla de obicei.
Dupi ce rosti o rugiciune in gnnd, igi privi din nou miinile, incintati, constatase cd este cu doar cetiva centimetri mai inalti
Pata fusese inlocuiti cu dungi. Grozavt. Perfect! Efortul ei fusese
declt ea.
zadarnic. Petele de cerneald nu dispd.ruseri. Strinse pumnii in
Birbatul ciuti in buzunarul de la spate ;i scoase o batisti albi
.IANICE MAYNARD INTRE DoUA FEMEI

de in pe care i-o intinse. Dupd ce igi drese vocea, Chase adduga:


- Poftim! fi-ar putea fi de folos. - Se vede ci esti o fati sensibild si practici.
Luati prin surprindere, se incrunti. igi qterse fruntea din nou, Maturi? Serioasi? Sensibili? Practicl?
iar batista deveni albastra, Nici nu voia sd se gAndeasci la De ce nu spunea pur qi simplu ci nu avea nuri, cd. era atit de
priveli;tea ialnicd pe care o oferea. Returni batista pe care Chase lipsiti de atractivitate incit un birbat s-ar fi exilat pe o insuli
o impdturi cu grij[ si o puse pe birou. pustie doar pentru a scdpade ea, Fierbea, insultati de vorbele lui.
- Mulpmesc, domnule V/hitaker, rispunse ea ca si cum nimic
Oare de ce nu putea fi si ea, macar de data asta, incredibil de
nu s-ar fi intimplat. Vocea ii era vioaie qi rece. Nu iqi permitea si apetisanti sau complet irezistibild'? De ce nu se simlea affas de ea?
adauge o noti de cildurd in ea, de teami si nu o coplegeascd Cind ii
oferi postul de contabil pentru care isi depusese
emotiile. candidatura, Darcy ii mulpmi cu riceald. $tia ci se comporti
De fiecare dati cnnd il privea, se simtea ciudat. Zdpicitd,, prostegte, ca o adolescenti care simte primii fiori ai dragostei, dar
inlelese intr-un tirziu cd i se adreseazd, dar nu prinse decit nu se putea abline. Nu prea experimentase aceasti senzatiet aqa
sfArsitul frazei. cd nu avea cum si devini incerci si gdseascd o oarecare
blazatd'.
dim o gansi. Ne doream pe cineva cu experien trd,, dar te
- i1i
satisfacle in faptul ci oblinuse primul ei loc de munci, dar era
acceptim, deqi evitdm sd angajdm pe cei de-abia iesiti de pe mai degrabd, deprimati decit fericiti. Chiar fi reusit sI ii
dacd, ar
bincile facultdtii. Prestalia ta a fost excelentd. in plus, pari o atragd atentialui Chase, tot nu ar fi alut nicio sansi.
tinard, maturd si serioasd.
Chiar daci nu cunoscuse mulli reprezentanqi ai sexului opus,
mlsuri din priviri, de la pdrul strtns in coada, ochelarii cu
O Darcy identificl in el genul acela de bdrbat care frAnge inimile.
rame pdtrate pind la costumul albastru inchis, bluza de un alb
Aceasti calitate era adinc impregnati in el. Ficea parte din altd.
imaculat si ctavata de aceeasi culoare cu costumul.
lume, din altd ligit: de la ochii de amant pina la buzele
in cartea despre succesul profesional al femeilor pe care o
seducdtoare.
citise, era scris ci aceasta este tinuta pe care o poarti femeile de - Bine ai venit la Sunbelt Oil, zise el intinzindu-i mAna.
carieri. lsi golise cardul pentru a se metam orfoza dintr-o fatl Cu inima bitindu-i nebuneqre, Darcy se ridici si fdcu un pas
biieloasi, jucd.toare de baschet, inr-o uimitoare divi spre el. Uitase de diplomatul cu care venise.
corporatistd. Poate ar fi trebuit si verifice ;i anul aparitiei cdrtii. - Ei bine, se pare cd el nu a uitat, reflecti. ea cnnd se impiedici
in felul acesta ar fi stiut daca e in pas cu vremurile sau deja de buclucasul obiect.
demodatd..
Se dezechilibri li in incercarea de a amortiza socul ciderii se
10 .IANICE MAYNARD iNrnr DouA FEMEI 1l

aplecd inainte. Angajatorul o prinse de mAni si o ajuti si revind - Darcy, spuse in qoaptd Janet de la celdlalt birou, de ce nu il
la pozilia normall. invili pe Chase la petrecerea de Criciun?
- incd o datd, bun venit la Sunbelt, zise el tot numai zdmbete. Darcy o ignorl pe cea mai bund prietend a ei, care linea parci
' Mulpmesc, domnule !flhitaker. morfig sI o irite astdzi.
Atingerea lui era peste a$teptdrile lui Darcy. Palma fierbinte ii - Nu te aud. Nu te aud, zise ea in timp ce fredona Jingle Bells.
incdlzi ca prin farmec mina rece. Tinaraintelese atunci definilia Cu promptitudine, Janet ii puse pe birou vraful cu rapoarte de
cuvintului dorinli. Pulsul iibatea in locuri in care n-ar fi trebuit cheltuieli,
si se audi. Revelatia aceasta o ficu si igi retragi brusc mina. Ar - Ei bine, daci nu ai mai cinta colinde, m-ai auzi! spuse Janet.
muri dacl s-ar udda in vreun fel. $tia cI Chase Whitaker nu gisea Darcy zimbi ingiduitoare gi continud sI strXngi in teancuri
nimic atrigdtor la ea. De ce trebuia sa fie fata biietoasd care exemplare ale declaraliilor fiscale anuale. Se pdrea ci Janet nu se
eclipsa practic orice biiat din Texas? impdcase cu gindul refuzului de duminicl.
ingiimi citeva cuvinte prin care iqi exprima incintarca de a - Eqti culmea ! exclami Janet. De doi ani suspini dupi acel
face parte din compania lui. Cnnd Chase ii atinse usor bralul, se bdrbat. A sosit timpul si. aclionezi.
simqi pierdutd. O conduse pini la usi. BunI decizie, avlnd in Darcy ar fi vrut sI riposteze ceva de genul: "Ca de exemplu?"
vedere cum ii viidia capul. Ajunse cu chiu cu vai in parcare, se in schimb, ?l ciutd din priviri pe cel care era subiecrul conversa{iei
asezd, pe scaunul din fata volanului gi privi spre clidirea de lor,
birouri, intrebindu-se unde era fereastra lui. Chase Writaker stdtea in pragul usii. Fusese plecat la New
- Ce voi face? se intrebi ea. York timp de doui siptdmini gi nu putea spune ci nu ii simlise
Sd lucreze pentru Chase Sfihitaker, care o privea ca pe o piesi lipsa.
de mobilier recent achiziqionatd, va fi aproape imposibil. - Du-te la el si ?ntinde-i un teanc cu hirtii, o indemnd Janet.
OricAt de nebunesc pdrea, Darcy iqi dddu seama ci se Rapoartele financiare aterizard, din mlinile lui Darcy pe
indrlgostise la prima vedere de chipesul ei sef. covorul bej.
- Janet! Yezi ce-ai ficut? exclamd ea in timp ce se apleca sI
adune hirtiile de pe jos.
Prietena ei nu era prea subtild, avind in vedere cd nici mdcar
nu isi ascunse zimbetul cind o vizu rosind.
Darcy si-ar fi dorit sd nege pAni in pdnzele albe cd este
12 JANICE MAYNARD inrnn DoUAFEMET 13

indrigostiti de Chase, aga cum o acuzase Janet. Ficu exact aju1i, intoarce-te la birou, o rcpezi Darcy.
contrariul, adici ii mlrturisi taina ei. Afli in acest fel ca lanet il - Nu fi rea!
cuno$tea pe Chase de o vesnicie, ci erau prieteni la catarumd"incd, - Vorbegte mdcar mai incet! zise Darcy, privind ?n jur la colegii
de pe vremea cind serveau in Air Force. Pirea hotiritd, sd, o ei cufundati in munci..
arunce pe Darcy in bratele lui. Din pdcate, pe mlsurd ce timpul Ar fi spus mai multe, dar se opri cAnd il vdzu pe Chase
se scurgea, prietena ei era tot mai lipsiti de tact in sugestiile pe apropiindu-se.
care le fdcea. - Te pot ajuta? intrebd, el amabil, ingenunchindlingF, Darcy.
- Te-as ajuta, dar acesti pantaloni de piele se indoaie cam greu, -
Salut, Chase! Cum merge treaba? incepd Janet, toatd un
zise Janet. zimbet. Despre tine vorbeam.
- Poate dacd, ai purta un numir mai mare, s-ar indoi, riposti Darcy o privi ingroziti. Spera c.aJanet nu va...
Darcy in timp ce stringea paginile. - O, da? intrebi absent Chase,
- Cred ca ai dreptate, chicoti Janet, dar nu mi-ar mai sta la fel
Tindra il privi cAnd se apleca si ia de pe jos o pagini ritdcitd
de bine. qi observi ci avea un trup bine format.
FirI sd vrea, Darcy rise. 'Vorbeam despre petrecerea de Crlciun de vineri. O agteptim
- Trebuie si admit cd, ardgi super imbrlcatd aqa. pun prinsoare
cu neribdare,
cI nu i1i va fi greu si gisegti pe cineva care si. te consoleze dup6 Darcy ii aruncd o privire cu subinleles prietenei sale, sperAnd
ultima deziluzie amoroasi avuti. ci va fi mai discretd. Janet prinse ideea qi clipi. Din pecate, nu se
- Am ficut-o deja! ripostd supiratiJaner. Kevin G. O'Donnell il opri.
cheamd.. G-ul este pentru "grozav". Dar nu schimba subiectul. - Eu si Darcy ne intrebam cu cine vei veni la petrecerea de
Vorbeam despre tine gi de perechea ta la petrecerea de Crlciun.
CrIciun.
Cred ci siJ intrebi pe Chase. Stiu ci nu are parteneri.
ar trebui
Darcy se cutremuri si o privi cu dugminie. Janet ar trebui
Rapoartele financiare zburard, din nou. Darcy se viicdri. incuiati intr-o ci.mard. Ar merita.o!
- Ce-ar fi sI taci?
Chase rise.
- tmi amintesc cum erai prima datd. cind am venit aici. Tot ce
- Nu m-am hotirAt. Vrei si md invifi? Si.1i fiu parrener, sau in
atingeai cddea pe jos. Apoi mi-am dat seama ca nu se intimpld calitate de prieten?
decit atunci cAnd Chase este prin preajmd,.
Jane chicoti gi il lovi peste picior.
- Te rog sd ifi pistrezi pirerile pentru tine. Daci nu vrei si. mi - tn niciun cazt Sd,mi dichisesc pentru un tip cu carer cle fapt,
14 JANICE MAYNARD inrnn DouA FEMEr r5

nu mI intAlnesc? Darcy nici mdcat nu indrizni sd-i arunce o privire, cu atat mai
- tnseamni ci sunt in siguranli, glumi Chase. - ,- a
pulin si-i rispundd. Ii venea si o ucidi peJanet.
giar fi dorit si
Darcy asculta cu atentie schimbul de replici. - Esti genul de fatd care frlnge inimile, o tachind el si pleci
aibd, micar un pic din nonqalanla lor. Ydzindu.i cum rnd si fredonind Jingle Bells.
glumesc, se intrebi de ce nu se poate comporta ca Janet. Numai trinti teancul de hirtii pe birou ;i o privi
Imediat ce iegi, Darcy
ci de fiecare datd, cind se afla in preajma lui Chase i se riia pe Janet. Prietena ei nu pirea deloc ingrijontd. Dddu ugor din
respiralia, de-abia putea gAndi. cap, de parcdarfivdzuto stafie.
Cu un oftat trist, strinse teancul de htrtii la piept gi se prdbugi - Da. Fata care fringe inimi, repetd ea rar.
pe un scaun. ' Cum ai putut, Janet? $tie ci este o minciuni. Tolii colegii stiu
- Cum rimine cu tine? o intrebi Chase. cd,bdtrina gi inspida Darcy nu a avut un iubit in intreaga ei via1d.
Darcy ridici brusc capul. lar bdrbalii nu stau la coadd, in faga balconului pentru a-i cinta
- Cu mine?
serenade. Am avut incredere in tine, zise ea agitatd,. Cum ai putut
Supdrati, se uiti la el de parcd, i-ar fi cerut si spuni pe de rost si imi faci una ca asta?
tabelul luiMendeleev.
Janet ticea mfflc.
- Cu cine vii la petrecere? intrebi el, - Janet! insistd Darcy,
Nu venise la petrecerile de Criciun in ultimii doi ani, aga cd nu - Mai incet, zise cineva care trecea pe acolo. Cu o conexiune
va face o excep{ie anul acesta. ii pulini mnndrie.
remisese totusi atit de proastd, de-abia aud.
Nu voia si declare cI nu are un partener, dar nici si mintd nu - Ce fel de prietend e$ti, Janet V/u?
putea. Se mlrgini sd ridice din umeri. Si infeleagi. ce poftegte! - Cea mai buna prietend,, Darcy Benton, zise incAntati Janet.
- O, nici Darcy nu a decis incd., zise dintr-o datd,Janet.
Ldslnd gluma la o parte, chiar egti indrigostiti de Chase?
- Ei bine, trebuie si te hotirigti. E luni, ii reaminti Chase Surprinsi de intrebarea directd a lui Janet gi de tonul serios,
ridicindu-se. Darcy deveni mai calmi. Nu de putine ori se gindise la aceastl
- O, Darcy a alut gi are mulli admiratori, comentd intr-o doari pasiune brusci, neagteptati.
Janet. - M-am simlit foarte atrasd de el din clipa cind l-am vdzut, zise
- Da? se miri Chase, privind-o cu atenfie pe Darcy. ea alegindu-qi cu griji cuvintele. Poate ci intr-adevir a fost
Gribeste-te, zise el zimbind, ia o decizie. Micar un bdrbat sd fie dragoste la prima vedere. Probabil cI timpul ar fi sters acest
fericit!
sentiment neasteptat dacd n-ag fi observat ci munceste pe brAnci