Sunteți pe pagina 1din 32

Anul CX Nr. 110 15 LEI EXEMPLARUL Miereuri 13 Mai 1942.

MONITÒEM:filaNIÒFICIAL
PARTEA I-a
LEG1, DECRETE
JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECIZIUNI NUNISTERIALE, CONIUNICATE,
ANUNTURI JUDICIARE (DE INTERES GENERAL).
ABONAMENTE IN LE1
Partea 1-a sau a II-a Oeseaterile
parlament.
1 an l 6 luni 3 luni I Nub. sesiune
PEBLICATII IN LEI Wells
LINIA

IN TARA: JURNALELE CONSILIULU1 DE MINISTRI:


Particularl 000 Pentru acordarea avantajelor legit pentrn incurajarea
2.200 1.100 550 200
industriei la industriali l fabricantl ..... MOO
Autorititi de Stat, judet si comune ur- Idem, la meserlasi i mori taranesti 800
bane 1.800 900 450 1.200 Schimbiri de nume, incetateniri 1500
AutoritAti comunale rurale . . . 1.200 600 300 1.200
CITATIILE:
IN STRA1NATATE : Partea I sau Part. II 5.000 400 Curtilor de Casatie, de Conturi, de Apel §i Tribunalelor 400
Part. III 400 2.400 Judecitorillor . . . 200
PUBLICATIILE PENTRU AMENAJAMENTE DE PADURI
Un exemplar din anul curent lei 15 part. 1-a 20 part. II-a 15
Paduri intre 0 10 ha. 150
10,01 29 300
anii trecuti . . . 30 20,91 100 400
100,01 no
O

1.500
Abonamentul la partea III-a (Desbaterile parlamentare) pentru sesiunile 200,01 500 2 000
prelungite sau extraordrnare se socoteste 200 lei lunar (minimum 1 luna). 500.01-1000 , 2.800
Abonamentele si publicatiile pentru autoritäti l particulari se plAtesc peste 1000 4.000
anticipat. Ele vor fi insotIto de o adresa din partea nutoritatilor sl de o PUBLICATII DIVERSE
cerere tImbrati din partea particularilor
InstItutia nu Zaranteazt transportul ziarului. Pentru brevete de inventiun 191,
Pentru trimiterea chitantelor sau a zlarului si pentru cereri de lamuriri schimbari de nume 200
petitionaril vor trimite in plus suma de 10 lel spese de birou i porto simplu. libera practica profesionalil 400
pierderi de acte, inclusiv un ex. M. O. cu porto 150

LAMURIRL Toate publicatille se masoara co liniarnetrul corp 10. Linia Diferite pentru autoritit 18

M. O. se socoteste aproximativ 6 cuvinte. Rindurile necomplete se calcu- particulari 20


Com;rciale. bilanturi, tabele, citatii de hotarnicle 30
leaza ca Drill intregi.
Publicatiile primite pima' la ora 10 dimineata se insereazia in Monitorul Oficial din a treia zi.
Pentru publicatiile depuse la ghiseu dupa ora 10, daca se cere 0' fie inserate in Monitorul Oficial din a treia zi, se va
suplimentara de 50 0:0; daca se cere si fie inserate in Monitorul Oficial din a doua zi
se va pliiti o taxa suplimentari de 1000/0
Toatä coresponderrta se va trimite pe adresa : Monitorul Oficial, Bucureti I. Bulevardul Elisabeta, 29
Telegrame MONITOFICIAL Telefon 5-1820, 5-1828, 5-1829 = Cont C. E. C. 201

Nr. publicatiei SUMAR: Pagina Nr. publicatiei Pagina

Ministerul Econoiniei Nationale 4006


Decrete regale 3992 400G
Ministered Afacerilor Strne 8993 Coueesiune a dreptului de explorare a putruirei
Suspendarea dispozitiunilor legale statornicind limite de 'Ministered Lncràrilór Publice i al Comunitatiilor 4606-1007
1.220. Inaintare in grad 4006--4007
1.398.
conferire a distinctiunilor onorifiee
Decrete-legi . . . . .
Ministerul Culturii Nationale fi ai Cultelor
..... 3992
3992-3993
399e-3993
Jianale ale Constliului de Minietri
Ministered Apárärii Nafionide 4007
4007

1.501. Legea Nr. 373 pentru validarea numirilor fficute de Mi- 475, 476. Aprobiri de angajare pentru lueritri 4007
Listerul Culturii Nationale ei al Cultelor in 2.162 de posturi va- Deciziuni . 4037-4019
eante din invitimintul primar previzut in bugetul pe exercitiul Presedintia Consiliutui de Mini.gri 4007
financier 1941---1942 . ... 3992-3993 5.937. Scoatere de sub prevederile decretului-lege Nr. 533;941 4007
Ministered Muncii, Sandtkii ,ti Ocrotirilor Sociaie 3993 35. Modificare de Coinisiune 4007
1.502. Legea Nr. 374 pentru evaluarea veniturilor si pentru fi- Ministerul Culturii Nationale si ai Cultelor- 4007-4008
xerea cheltuielilor pe exereitiul 194211943 la bugeful Eforiei Spi- 80.768. Personalul didactic ajutitor la Clinica Permato-Venericit
talelor Chile din Bucuresti si la bugetele anexe acestui buget 3993 a Faculatii de Medicini Sibiu, confirinat eu titlul provizoriu .. 4007
Decrete 3993-4007 88.749. Asistent confirmat cut titlul provizoriu 4007-4008
Ministerut Apördrii Nationale 3993-4006 92:528. 92.530, 92.531, 92.532, 92.533, 92.534, 92.537, 92.538 Po-
Expropriere pentru interese militare a unor imobile si de- neri in retragere din oficiu 4008
1.293.
elarate ea utilitate publici 3993-3938 Utilizare de profesoard maestri titularji 4008
Iniltarea in grad a ofiterilor activi ei de rezervá care au 93.767. Sanctionare 4008
1.386.
decedat in lupte sau ulterior de pe urma ranilor provocate de Ministerul Propagandei Nationale 4008.
Mamie . . 3998-4003 2.971. Primire de demisie 4008
1.260, 1.261, 1.262. Chemati temporar in vederea aetivirii. 4003-4004 Ministrul Aptirdrii Nationale ¡Olt
1.263. Mentinere in continuare de serviciu ... 4004 192. 196,_12_3, 239, 253. Inloeuire de reembri in Comisiunea pen-
1.264. Treeere in categoria ofiterilor combatanti navigenti 4004 tru clasa4e invalizilor 4008-4009
1.265. Trecere din pozitiunea de activitate in pozitiunea de dis- 195. Numire de Membri in Comsiunea medical& superioari mixti. 4009
ponibilitate .. - 4004 321, 322. Pedepse eu amendi 4009
3 .`!66. Trecere din categoria ofiterilor combatanti naviganti in 323. Suspendarea autorizatiei de funetionare a Scoalei de con-
eategoria ofiterilor eombatanti nenaviganti ..... - .... . 4004-4005 ducitori auto Inginer Doueseu" 4009-4010
1.267, 1.268. Iniltiri in grad 4005 324; 325. Scoli de conduciaori auto pedepsite eu amen& pentru
1.290. Numire de membru in consiliul de administratie al Socie: . nerespeetarea dispozitiunior D. L. Nr. 146 din 1942 4010
Mtn L. A. R. E. S. 4003 291. Imputernicire cu atributiuni de verificare administrativi 4010
1.291. Chemare in aetivitate de serviciu 4005-4006 307. Niunire emitent al man'datelor de plat5 4010
1.292. Expropriere de tereu 4006 Angajare dactilograffi diurnisti 4010
314.
Ministered Justitiei 4006 319. Indepärtare de elev sergent . din k4toa1a de Submaistri Mth-
1.393. Punere in retragere pentru limit& de virsti 4006 4010
4006
tari Auto
Ministerul Afacerilor Interne (Continuare in pag a-a)
1.338. Autorizare 4006
3992 MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 110 13 Mai 1942

Nr. publicatiei SUMAR: Pagina Nr. publicatiel Pagina

44. Angajare temperar pensionari la Navigatiunea Fluviala Ro- Ministerul Agrieulturii 0 Domeniilor 4018-4019
mama. 4010 1.764. Infiintari de comisiuni locale de lieitatie i receptie la
45. Subofiteri din Marina Regard, alocatie la drepturile de gra- Directia Institut. de Seruri i Vaecinuri Pasteur" 4018
datie pe data de 1 Aprilie 1942 4010 1.766. Trecerea laboratoarelor regionale de bacteriologic veteri-
48. Inaintari de submaistri militari el. I de marina .... 4010-4011 Tiara din Iasi, Constants, Sibiu 0 Craiova, sub comincerea au-
41. Elev sters din eontroalele Seoalei Speeialisti, Seetia Marinei torit. i controlul tehnic al Institutului Pasteur" 4018
Cornerciale Fluviale, pentru invaliditate in timpul si din eanza 13.734. Detasare 4018
räzboinlui 4011 13.733. &veniai de detasari i repartizare 4018
2.050. Constituiri de Comisiune. inaintäri, transferari si. inca- Rectificarea deeiziei Nr. 938 din 30 Ianuarie 1942 4018-4019
dräri la Dir. Spec. Ant. a Ditnilii Maritime 4011. Ministerul Justitiei 401.9
41. -Infiintarea seolii de ucenici industriali la Uzinele de muni- 67.257. Numiri de membri in Comisia interimarit a baroului aye-
tiuni Marsa", din corn. Avrig-Sibiu 4011 catilor din jud. Lapusna . 4019
Ministerul Afacerilor Interne 4011-4013 Ministerul Muncii, Sfineitätii Oerotirilor &dale 4019
lio. Modificarea art. 59 din deciziunea Nr. 680 din 20 August 9.701. Numire membru titular in Comisia paritara. de pe lane.
1937 . 4011-4012 Inspectoratul regional al Muncii. Paean 4019
167. Numiri si desareinari din functia de milnuitori de bani pu- 9.702. Numire membru In Comisia pentru verificarea gestiunii
blici, materiale publici. ete., dela unitkile de jandarmi 4012 Camerei de Munch' Ittv.i 4019
2A58. Numire de eontabil 4013 0.699. Disolvarea Comisiilor interimare ale Oficiilor jndetene
Ministerul Einantelor 4013 Targoviste 0 C.-Lung 4019
8.507. Punere ln retragere definitiv 4013 4.700 Delegatie 4019.
Ministerai Econoiniei Nationale 4013-4018 Deciziuni i Comunicate ale Institutiitor Publice Autonome.. 4019
17.037. Numiri in Coniisiunea de propuneri asupra clasificArii fflegia Autonomii C. F. R. 4019
ea fabrici de uleiu vegetal brut a preselor meeanice täranesti de Inconostiintari . . 4014
uleiu vegetal 4013 Comunicate i circuläri ministeriale 4010
18.507J4. Dispozitiuni privitoare la regimul aprovizionarii fa- Ministerul Afaeerilor Interne 4020
bricilor de hartie si eeltilozil eu materie prima 4013-4017 Posturi vaeante de sofeuri 4020
16.380. Punere in retragere definitiv din oficiu pentru eauza Ministerul Agrieulturii i Domeniilor 4020
de boali 4014
Supraveghere i paza de pädure 4020
Minstersil Luerdrilor Publice si al Comunieatiilor
18.025. Completare de comisiune
4018
4018
Tablou de terenuri degradate ................ . ..... 4020
530/16.315. Factor 0 eartator postal. trecuti eu salariul aferent Anunturi judiciare . 4020-40211
in gradul de agent postal 4018 Sumarul pärtii a II-a 4022

DECRETE REGALE din toate elementele armatei, preeum de ordine ale brevetelor i vor ineepe cu
MINISTERUL AFACERILOR STRAINE a functionarilor civili din servicial ar- Nr. 1, purtând indicativul M.
matei, din zona interioark care s'au dis- Art. III.- Ministrul Nostru seeretar de
MIHAI I, tips pe timpul actualei mobilizAri, prin Stat la Departamentul Afacerilor StrA-
Prin gratia lui Dumnezeu i vointa acte de initiativA, clevotaMent si munch ine, Cancelar al Ordinelor, este insArci-
nationalA, Rege al României, intensA depusA In cadrul atributiunilor nat cu executarea deeretului de fatA.
La toti de fa i viitori, siintitate: lor in folosul operatiunilor de pe fron- Dat in Rucuresti la 27 Aprilie 1942.
Asnpra raportului d-lui Maresal An-
tul de Est, se suspendä pe tot timpul MIHAI
cAt vor dura aceste operatiuni, dispozi- ANTONESCU
tonescu, Condueä4rul Statulni, sub- Nr. tiunile legale statornicind limita de con- Maresal al Romilniei
22.083 din 27 ApriVe 1942,
ferire a distinctiunilor onorifice, pre-
In-baza dispozitiunilor decretelor legi Cum i stagiul in deeoratii; prevAzute Conducatorul Statului
Nr. 3.052 din 5 Septemvrie i Nr. 3.072 de art. 6 si 8 din legea pentrm reorga- VieepreSedinte al Consiliulni de Ministri.
din 7 Septemvrie 1940, privitor la pre- nizarea Ordinelor Nationale. Ministrul afacerilor straine,
rogativele Regale,. Art. II. Toate distinctiunile onorifice Cancelar al Ordinelor,
Am deeretat deeretlam: eonferite in virtutea acestui decret lege, Mihai A. Antonescu
Art. I. Pentrn räspratirea militarilor vor forma promotii deoseVte de numere Nr. 1.220.

DECRE TE-LEGI mar si preväzute In bugetul exereitiului financiar 1941-1942.


MINISTERUL CULTURII NATIONALE I AL CULTELOR se Considerâ numiri eu titlul provizoriu si se valideazá.
Dat 'in Bucuresti la 12 Mai 1942..
Legea Nr. 373 ANTONESCU
ANTONESCU Mama! al Rominiei
MARESAL AL ROMANIEI li
§i Conducitorul Statului
CONDUCATORUL STATULUI" Ministrul eulturli nationale si al cultelor,
Asnpra raportului d.dor ministri secretari de Stat la De. L Petrovici
partamentul Culturii Nationale si al Cultelor i aeela al Fi- Ministrul finantelor,
ualitelor eu Nr. 90.332 din 1942; General de Brigadi N. Stoenescu
in baza dispozitiunilor decretelor-legi Nr. 3.052 din 5 Sep- Nr. 1.501
tenwrie si Nr. 3.072 din :7 Septemvrie 1940,
Raportul d-lor ministri al culturii nationale si. al cultelor 0 al finantelof
Am deeretat i decretäm:
dare d-1 Maresal Ion Antoneseu, Conducatorul Statului.
DECRET LEGE Domnule Illarf,yal,
pentru validarea numirilor ficute de Ministerul Culturii Nationale 0 al. In Curstil eXereitiului bugetar 1941-1942 au devenit va-
CultelOr in 2.162 de posturi vacante din invittimantul primar, previztito cante la scoalele primare i grAdinile de eopii un numAr cje
in bugetul pe exercitiul financiar 1941-1942 3101 posturi.
Art. unie. Numirile normalistilor, normalistelor, condu- Aeeste posturi, conform preveclerilor art. 2, pct. d, al legii
eAtoarelor, maestrilor i maestrelor eu diplomA de capacitate, peutru uncle mäsuri finaneiare exeeptionale, aplieabile in
fAcute in cele 2.162 de posturi vaeante din invAtilimântul pri- cursul exereitiului 1941-1942, publicatii in Monitorul Ofi-

2
13 Mai 1942 MONITORUL OHCIAL (Partea I) Nr. 110 3993
eial din 1 Aprilie 1941, nu putean ti completate decia cii su- Venituri Oheltuieli
plinitori. Bugetul Eforiei Spitalelor Ci-
Intruciit necesitati imperioase au determine ea tui numir viie din Bacuresti lei 486.000.000 48.6.000.000
de 2.162 din aeeste posturi st se ocupe de titulari, este nevoe Bugetul Casei Pensiilor a Fune-
ea aceste operatiuni sA se valideze printr'un deeret-lege. tionarilor Eforiei 11.500.000 11.500.000
In acest scop, am intocmit alituratul proiect de decret-lege Bugetul Regiei .Publice Comer-
pentru validarea numirilor fricute in cele 2.162 de posturi dale a Domedilor Eforiei Spite-
yacante din inviitAmântul primer si previlzute 111 bugetul exer- lelor Civile Bueuresti , 182.000.000 182.000.000
èitiului financier 1941-1942, pe care, in baza dispozitiunilor Art. .2. Specifiearea veniturilor.si repartizarea cheltuiep.
deeretelor:legi Nr. 3.052 din 5 Septemvrie si Nr. 3.072 din lor pe artieole mte aritatA in bugetele iustitutiunior mentio-
7 Septemvrie 1940, avem onoarea a-1 supune aprobArii si sem- nate la artieolele de mai sus si fee parte integranti din acest
nAturii Domniei-Voastre. deeret-lege.
Primiti, vA meal, Domnule Maresal, asigurarea inaltei Dat in Bueuresti la 12 Mai 1942.
noastre consideratiuni. ANTONESOIT
Ministrul culturii nationalc i al cultelor, Maresal al Rorniniei
I. Petrovici si
Ministrul fillantelof, Conducitorul Statului
General de Brigada N. Stoenescu Ministrul ninncli, sà,ilhti i ocrotirilor sociale,
Prof. Dr. Petre Tomescn
90.332i942.
Ministrul finautelor,
MINISTERUL MUNCH, SANATATII SI OCROTIRILOR SOCIALE General de Brigada N. Stoenescu
Nr. 1.502.
Legea !fr. 374
Raportul d-lor ministri al muncii, sâii5tiitij j ocrotirilor sociale si al
AiNTONESCU finantelor dare d-1 Maroal Ian Antonescu, Conduci-ttorul Statului.
MARESAIL AL ROMANIEI
Domitute,Marepl,
CONDUGAT OWL/ ST ATULU I" Conform d.spozitinnilor decretelor-legi Nr: 3.052 din 5 Sep-
Asupra raportului d-lor ministri secretari de Stet la Depar- temvrie -Nr. '3.072 din 7 Septemvr:e 1940.- avem onoare a vA
tamentele Muncii, Sántäii i Ocrotirilor Soeiale i Finantelor .inainta pentru aprobarea semnätura Domniei-Voastre. a1A-
cu Nr. 11.000 din 12 Mai 1942; .turatul decret-lege pentru evaluarea veniturilor pentru f-
Iti baza dispozitiunilor deeretelorAegi -NI.. 3.052 din 5 Sep- ierce cheltuielilor pe exereitiul 3942J1943 la bugetal Eforiei
femvrie i Nr. 3.072 din 7 Septemvrie 1940, Spitalelor CivAe din Bueuresti si la bugetele anexe eeestui
Am deeretat si decretAm: buget.
DECRET - LEGE Primit VA rugain, .Doinnule Maresal. asigurarea inaitei noa-
pentru evaluarea veniturilor si pentru fixarea cheltuielilor pe exercitiul stmeons'deratiuni.
1942,1r943 la bugetul Eforiei Spitalelor Civile din Bucuresti i la Ministrul -muncii, sinatilt1 si ocrotirilor sociale.
bugetele anexe acestui buget Prof. Dr. Petre Tomescu
Art. 1. Veniturile i cheltuielile Eforiei Spitalelor Civile Ministrul finantelor.
din Bucuresti a bugetelor anexe acestui buget pe exercitiul General de Brigada N. Stoenescu
19443, se evalueezI si ae fixeezti diva cum urneeezA: Nr. 11.000. 1942, Mai 12.

DECRETE utilitate public* din 5 Februarie 1937, Ioana ifoureseu. coin. Gäesti, parcel&
14INISTERUL APARARII NATIONALE se declarA de utilitate publicA si se ex- Nr. 3, suprafata 0.2584,30 ha, pretul ofe-
ANTONESCU, propr:azi pentru interese militare, su- rit, lei 30.000.
prafata de 7.4087,05 ha, teren fill con-
MARESAL AL ROMANIEI struetiuni, situat in com. GAesti, jud. Petre Arsureanu, com. GiIet, pareela
§i Dâmbovita, având forma i dimensiu- Nr. 4, suprafata 0.4111,54 ha, pretul ofe-
CONDUCATORUL STATULUI" nile din planul intoemit de Serviciul rit. lei 30.000.
Având In vedere raportul d-lui mi- fortificatiilor, eu urmitoarele vecinii- Safta Stan Nip. (.Qfl Gáeti, parcela
nistru secrete. de Stat la Departamen- tAti: la Nord str. LibertAtii si drumul Nr. 5, suprafata 0.1841.07 ha, pretill ofe-
vecinal, la Est drurnul veeinal, la Sud rit. lei 30.000.
tul Apriririi Nationale si al d-lui minis- proprietatea Dumitru GrAdinern Badea Pabontu, com. GAesti, pareela
tru subsecretar de Stat al Inzestririi si Toma M. Tiluese, la Vest drumul ve- Nr. 6, suprafata 0.2336,11, ha, pretul
Administratiel Armatei eu Nr. 2.737 einal. ofer t lei 30.000.
din 20 Aprilie 1942, Suprafata de 7.4087,05 ha teren, a- Alexaudru Scarlet, com. GAesti, par-
In baza dispozitiuuilor deoretelor legi partine locuitorilor anal jos notati cela Nr. 7. supra fata 0.2090.21 ha, pretul
Nr. 3.052 din 5 Septemvrie i Nr. 3.072 anume : ofer!t lei 30.000.
ain. 7 Septemvrie 1940, Stan Manoleseu, cora. GAesti, pareela
Vasilica Cristian, corn. GAesti, pareela
Ain decretat i decretAm: Nr. 1, suprafata 0.3894,27 ha, pretul o- Nr. 8, suprefata 0.6993,80 ha, pretul o-
Art. I. Pe temeiul art. 69Th din 10- ferit pe ha, lei 30.000. ferit pe ha, lei 30.000.
gea generalA de expropriere din 20 Oc- Marin Costea, corn. GAesti, parcela Stan Manole Visan, com. Gäesti, par-
tomvrie 1864, cu modificArile aduse prin Nr. 2, suprefeta 0.4349,19 ha, pretul ofe- cela Nr. 9, suprafata 0.3920,80 ha. pretul
legea de exproprieri pentru cauzA de rit, lei 30.000. oferit lei 30.000.

3
8994 MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 110 13 Mai 1942

C-tin Gh. i Mihai Fodor, corn. Glesti, Am decretat i decretäm: Anica Pascal, com. R.áduleti, jud.
pareela Nr. 10, suprafata 0.1875,87 ha, Art. I. Pe temeiul art. 69-78 din le- Ilfov, suprafata 1.885 rap, parcela
pretul oferit 30.000 lei. gea generalfi de expropriere din 20 Oe- Nr. 29.
Costica Enaehe, corn. Giesti, parcela tomvrie 1864, cu modificärile aduse Toma N. Argatu, com. RAdulesti, ju.-
Nr. 11, suprafata 0.3358,05 ha, pretul prin legea pentru modificarea i abro- detul Ilfov, suprafata 1.424 mp, par-
ofert lei 30.000. garea unor artieole din legea de expro- cela Nr. 30.
priere pentru cauza de utilitate publica Dobre Nedelcu, com. Râdulesti, jud.
Stan Manoleseu, corn. Gäesti, parcela Ilfov, suprafata 2.121 mp, parcela
Nr. 12, suprafata 0.3778,12, pretul of e- din 5 Februarie 1937, se declaril de uti-
litate publicA lucrarile pentru cons- Nr. 31.
rit, lei 30.000. Const. I. Dobre, com. Rädulesti, jud.
tructii militare ce urmeazi a se executa
Onete Cristea, corn. parcela In corn. Radulesti, jud. Ilfov, si se ex- Efov, suprafata 3.853 mp, parcela
Nr. 13, suprafata 0.1943,75 ha, pretul propriazi pentru interese militare su- Nr. 32.
oferit lei 30.000. prafata de 346.095 mp teren cu padure Oristache I. Dobre, com. Ridulesti,
Nita A. Marin, corn. GAest;, parcela situat in com. Rädulesti, jud. Ilfov, a- jud. Ilfov, suprafata 4.423 mp, parcela
Nr 14, suprafata 02157,84 ha, pretul Wind urmátoarele vecinätäti: Nr. 33.
oferit 30.000 lei. La Nord loturile locuitorilor din co- Cecilia N. Ardeleanu, corn. Râdu-
Onete Cristea, com. GAesti, pareela muna Ciorani, la Est proprietatea Go- jud. Ilfov, suprafata 2.081 mp,
Nr. 15, suprafata 0.2552,54 ha, pretul lescu, Ioanitescu i altii, la Vest Raul parcela Nr. 34.
oferit 30.000 lei. Prahova si la Sud proprietatea Go- Maria M. Iancu, com. Rädulesti, ju-
Onete Cristea, com. Mesti, parcela lescu. detul Ilfov, suprafata 3.240 mp, par-
Nr. 16, suprafata 0.7654,11 ha, pretul eela Nr. 35.
Suprafata de 346.095 mp teren a- Dobre M. Encu, com. Radulesti, jud.
oferit 30.000 lei. partine locuitórilor notati, si anume:
Gh. St. Marin zis Frusina, com. Ilfov, suprafata 3.213 mp, parcela
Vasile C. Mihai, com. Rtidulesti, jud. Nr. 36.
parcela Nr. 17. suprafata 0.9789,43, pre- Ilfov, suprafata 5.805 mp, pareela Consiantin Gh. Dobre, corn.
tul oferit lei 30.000. Nr. 1. jud. Ilfov, suprafata 1.598 mp,
stefan Drághici, cora. Gilesti, parcela Gheorghina D. M. Costache, comuna parcela Nr. 37.
NI% 18, supra* 0,2268,92 ha, pretul jud. Ilfov, suprafata 3.600 Alex. M. Ganea, com. Ridulesti, jud.
oferit 30.000 lei. mp, parcels Nr. 2. Ilfov, suprafata 1.027 mp, pareela
Gheorghe Iordtteheseu, com. Die Tom, com. Ridulesti, jud. Il- Nr. 38.
pareela Nr. 19. suprafata 0.4413,06, pre- foy, suprafata 1.062 mp, parcela Nr. 3. Constantin I. Drideanu, com. Ridu-
tul oferit 30.000 lei. Dumitriu V. Pureel, eom. Ridulesti, jud. Ilfov, pamela Nr. 39.
Madeline Major Rotaru P., com. Gä jud. Ilfov, suprafata 2.029 mp, parcela Neagu Gogae, corn. Rfidulesti, jud.
parcela Nr. 20, supi.afata 0.2172,07 Nr. 17. Ilfov, suprafata 1.093 mp, parcela
ha, pretul 30.000 lei. Gheorghe Oprea, com. Rädulesti, ju.- Nr. 40.
Total suprafatâ 7.4087,05 ha. detul Ilfov, suprafata 1.186 mp, par- Can/ Toma, com. RAdulesti, judetul
cela Nr. 18. Ilfov, suprafata 1.040 mp, parce/a
Pentru acest teren se oferi ca indem- Nr. 41.
nizafe provizorie suma de 30.000 lei Cristache GrAdinaru, corn. RAdu- Vasile C. Nedelcu, com. Rádulesti,
pe ha, justitia urmând s hotâraseil, des- lesti, jud. Ilfov, suprafata 925 mp, par- jud. Ilfov, suprafata 1.144 mp, parcela
p5gubirea definitiva. cela Nr. 19. Nr. 42.
Art. II. D-1 min'stru secretar de Stat Mieu. V. G-rädinaru, corn. Tudora V. Petrache, corn. Riduleati,
al Arai-aril Nationale este insarcinat jud. Ilfov, suprafata 2.167 mp, jud. Ilfov, suprafata 999 mp, parcela
cu executarea acestui decret. pareela Nr. 20. Nr. 43.
Dat in Bucuresti la 2 Mai 1942. Leana Nedeleu, corn. Ridulesti, jud. Marin Gunea, com. Radulesti, jud-
ANTONESCU Ilfov, suprafata 1.184 mp, pareela Ilfov, suprafata 1.776 mp, pareela
Marezal al Ronaniei Nr. 21. Nr. 44.
Ion Petraehe, cora. Riidulesti, jud. Jordan Barbu, corn. Ridnlesti, jud.
Ilfov, suprafata 907 top, parcela Ilfov. suprafata 1.365 mp, parcela
Conducitorul Statulni Nr. 45.
Nr. 22.
Ministrul apifdrii nationale,
Ioniti Petrache, com. Radulesti, ju- Toma M. Ene. com. Rädulesti, jud.
General de Divizie Constantin Pantazi detul Ilfov, suprafata 1.872 mp, par- Ilfov. suprafata 1290 mp, parcela
Nr. 1.293. cela Nr. Nr. 46.
R. Stoica, com. Radulesti, jud. Ilfov,
Gh. Cristea. com. Bâduleti. jud.
.,ANTONESCU fov, suprafata 1.995 mp. parcela Nr. 47.
suprafata 988 nip, parcela Nr. 24. Mirgärit C. Ilie, corn. RAdulesti, jud.
MARE$AL AL R014IANIEI A niea Mocanu, corn. Rildulesti, jud. Ilfov. suprafata 1.185 mp, parcels
Ilfov. suprafata 1.042 mp, pareela Nr. 48.
CONDUCATORUL STATULUI`` Nr. 25. Cristea Anton, com. Rdu1eti, jud.
Având in vedere raportul d-lui mi- Dumitru St. C-tin, corn. RAclulesti, Ilfov. suprafata 2.270 mp, panels
nistru seeretar de Stat al Departamen- jud. Ilfov, suprafata 6.593 rap, parcela Nr. 49.
tului Aparttrii Nationale si al d-lui ini- Nr. Vasile I Avram. com. Räduleti, ja-
niStru subseeretar de Stat al Inzestrarii Constantin I. Matei, corn. Rädulesti, detul Ilfov. suprafata 1.197 mp, par-
Administratiei Armatei cu Nr. 2.734 jud. Ilfov, suprafata 1.122 mp, parola eela Nr. 50.
din 29 Aprilie 1942; Nr. 27. Vasile I. Avram. corn. Rildule§ti, ju.-
In baza dispozitiunilor decretelor Tudor Andrei. com. Ràdule4i. jud. deft] Ilfov, suprafata 2.026 mp. par-
legi Nr. 3.052 din 5 Septeinvrie i Nr. Ilfov. suprafata 1.212 mp, pareela crip Nr. 51.
3.072 din 7 Septemvrie 1940, Nr. 28. Matei C. Vasile, com. Râduieti, ju-

4
13 Mai 1942 MONITORUL OFICiAL (Partea I) Nr 110 3995

detul Ilfov, suprafata 1.026 mp, par- priere pentru calla de utilitate pu- pretul 3.000 mp suprafath 10,88 nip,
cela Nr. 52. blich din 5 Februarie 1937, se declarg constructii. prftul 2.500 nip.
Dobre Petraehe, com. Ridulteti, ju- de utilitate publieä luerärile pcntru Petre Vlad, 804 mp, ciimin de cash,
detul Ilfov, suprafata 2.308 mp, par- constructii militare, ce urmeazA a se el. 3, pretul 12 lei mp, suprafata 14,26
cela Nr. 55. execute in comunele Viforilta i Valea nip, construct% pretul 3.000 lei mp, su-
Alex. C. Giurgea, com. RAc1u1eti, ju- Voevozilor-Mânistirea Dealului, ei se prafag 16,40 nip, pretul lei 1.500 mp.
detul Ilfov, suprafata 1.183 mp, par- expropriazh pentru interese militare, Maria I. Florescu, cone Viforâta, ju-
eela Nr. 54. suprafata de 41 ha ei 7.260 mp, teren detul Dâmbovita, suprafata 1.000 mp,
Dobre C. Vasile, com. Riduleeti, ju- cu construct% situat in eomunele Vifo teren eämin de cask clasa 3, pretul 12
detul Ilfov, suprafata 1.265 mp, par- râti i Valea Voevozilor, jud. Dilmbo- lei mp; suprafatä 70,56 rcip, construetii,
cela Nr. 53.. vita, având urnaltoarele pretul 5.000 lei nip; suprafatil 1.281
Gh. Iordache, eom. Raduleeti, jud. La Nord clrumul la Gorgota. mp, teren liven de pruni, clasa 2, pre-
Ilfov, suprafata 3.360 mp, parcela La Est terenurile locuitorilor din co- tul 7 lei mp.
Nr. 56. muna Valea Voevorilor. Duth stefan, com. Viforâtae judetul
Nicolae Vintilk com. RAduleeti, jud. La Vest terenurile locuitorilor din Dâmbovita, suprafath 1.000 rap, teren
Ilfov, suprafata 1.403 mp, pareela coin. Viforâta. cimin de casä. class 3. pretul 12 lei
Nr. 57. La Sud proprietätile Eugenia Pares- mp; suprafatä 50,80 mp construct%
Gogu Dobre, com. Ràduleti, jud. chiveseu Ciureu, profesor SAuleseu, co- pretul 4.500 lei mp; suprafatA 28,80
Ilfov, suprafata 1.085 mp, parcela lonel Predescu i profesor stefan mp. pretul 3.000 lei mp ; suprefath
Nr. 58. Ghiea. 2.258 mp livadà pruni, pretul 7 lei mp.
Tudoraehe Giurea, com. Riduleeti, Suprafata de 41 ha ei 7.260 mp, te- Gheorghe Furtunii, corn. ViforAta,
jud. Ilfov, suprafata 1.269 mp, parcela ren cu construetiuni, apartine locuito- jud. Dâmbovita, suprafath 292 mp, to-
Nr. 59. rilot mai jos notati i anume: ren &Amin de cash, elasa 3, pretril 1?.
Alex. C. Stoics, com. RAduleeti, jud. Nicolae Alexandru, corn. Viforâta,
lei mp.
Ilfov, suprafata 2.201 mp, parcela jud. Dâmbovita, suprafata 1.314 mp,
Nr. 60. teren livadä pruni, class. 2, pretul 7 lei Col. Gornescu Gh., Tirgoviete, ealea
Nae G. Ion, corn. RáduIeti, jud. 11- mp ; suprafath 1.000 mp, teren &drain Doraneasch Nr. 180, suprafatä 5.209
fov, suprafata 2.392 mp, parcela de cash, close 3, pretul 12 lei mp. mp, teren ciimin de casä, clue 3, pre-
Nr. 61. Grig. Constantinescu Liptuce, TAr . tul 12 lei mp.
Nee Gh. Ion, cora. RAdulteti, jud. Il- goviete, str. Comäneanu Nr. 71, supra- Stelian D. Jipa, com. Viforâta, jud.
fov, supr: 3.378 mp, pareela Nr. 62. fati 2.528 mp, teren livadä pruni, class Dâmbovita, suprefatit 1.000 mp, teren
Manolache Luca, corn. Rilduleeti, 3, pretul 6 lei rap; suprafati 1.000 mp, Amin de cask close 3, pretul 12 lei
jud. Ilfov, suprafata 1.227 mp, parcela teren cimin de cask clasa 3, pretul 12 mp; suprafati 37,50 mp construct%
Nr. 65. lei nip. pretul 4.500 lei mp ; suprafath 43,01
Alexandru C. Popescu, core. Mir Cezar Stiineseu, suprafatit 2.431 mp, mp, construct% pretul 3.000 lei mp.
jud. Ilfov, suprefata 1227 mp, teren livadh pruni, else 3, pretul 6 lei C-tin Dumitrescu, corn. Viforita, jud.
parcela Nr. 66. -
mp; suprafath 1.000 mp, teren cimin Dâmbovita, suprefa0 1.000 mp, teren
Cecilia Go lesen, eom. RAduleeti, jud. de cask claw). 3, pretul 12 lei mp. ciimin de cash., class 3, pretul 12 lei
Ilfov, suprafata 246.885 mp. Mich Pasearu, Tiirgoviete, str. Ma- mp; suprafath 23,68 mp, eonstruetii,
Pentru aeest teren i pädure se oferl ier Brezeanu Nr. 21,suprafath 419 mp, pretul 4.000 lei mp; supráfati 38,22
ea indemnizatie 40.000 lei pe heetar. teren ciimin de cash, class 3, pretul mp constructii, pretul 3.000 lei mp; su-
Art. II. D-1 ministru secretar de lei mp. prafath 1.658 mp, teren livadä i vie,
Stet al apiiriri nationale este insirei- Filofteia Gr. Ogrin, com. Viforâta, due 1, pretul 12 lei mrt.
nat en executarea acestui deeret. jud. Dâmbovita, suprafatii 486 mp, te- Cpt Georgeseu C-tin, Bucureeti. su-
ren Amin de cash, class 3, pretul 12 lei prafati 1.000 rap, Amin de casä, elma
Dat in Bueureeti la 2 Mai 1942. mp; suprefath 24 mp constructii, 1.500
ANTONESCIT 3, pretul 12 lei mp;, suprafatä 3.335
lei mp. mp, teren arabil, clasa 2, pretul 7 lei
Mareoal al Rominiel Meetenitorii Floarea Vlad, com. Vi- mp.
forâta, jud. Dâmbovita, suprafati 178 Plot. Marin C-tin, corn. Viforâta, ju-
Conduciitortil Ste-Mini mp, teren chmin de cash, suprafata 24
Ministrul apiririi nationale, detril Dimbovita, suprafath 2.656 mp,
mp, construe-0i, class 3, pretul 12 teren pidure, class 2, pretul 18 lei mp.
4:enera1 de Divizie Constantin Pantazi lei mp.
Nr. 1.294. Filofteia Tudor, eem. Viforâta, mild.
Elena V. Stelick coin Viforâta, jud. Dâmbovita, suprefatä 483 mp, cAmin
Dâmbovita, suprefatil 470 mp, teren de cask elasa 3, pretul 12 lei rap; su-
1, ANT ONESCU, cämin de casi, elasa 3, pretul 12 lei
MARF4AL AL ROMANIEI prafetà 19,84 mp construetii, pretul lei
mp; suprafati 6 mp construct% 1.500 3.500 mp; suprafatä 13,50 mp eons-
lei mp. tructii, pretul 1.500 lei mp.
CONDUCATORUL STATULTJI" Nicolae Vlad, emu. Viforâta, jud.
Având in vedere raportul d-lui mi- Dâmbovita, suprafath 631 mp, teren Than C. Buteä, eomuna Viforita,
nistru secretar de Stat la Departarnen- &Amin de cask elasa 3, pretul 12 lei jud. Dirabovita, suprafatii 1.583 mp,
tui Nationale cu Nr. 2.738 rap; suprafati1 12 mp construct% pre- teren piidnre, class 3, pretul 15 lei mro.
din 20 Aprilie 1942; tul 2.200 mp. Chi/ill C. Butch, com. Viforita, jud.
In baza dispozitiunilor deeretelor- Joan Vied, com. Viforâta, jud. Dam- Dimbovita, suprafatit 1.583 mp, teren
legi Nr. 3.052 din 5 Septemvrie i Nr. bovita, suprefata 1.353 mp, teren cii piidure, class 3, pretul 15 lei mp.
3.072 din 7 Septemvrie 1940, min de cash class 3, pretul 12 lei mp; Grigore C. Butch, corn. Viforâta,
Am decretat i decretAm: suprafati 21,70 mp construct% pretal jud. Dâmbovita, suprafatii 1.584 mp,
Art. I. Pe temeiul art. 69-78 din le- 3.000 lei mp. teren pAdure, clue 3, pretul 15 lei mp.
gea generalii de expropriere din 20 Oc- Ioan Bueur, corn. Viforâta, judetul Vasile C. Aleeu, corn. Viforâta, jud.
tomvrie 1864, en modifichrile aduse Dâmbovita, suprafati 762 mp, teren Dâmbovita, suprafath 828 mp, teren
prin legea pentru modificarea i abro- Amin de casi, dasa 3, pretul 12 1 pidure, clasa 3, prettil 15 lei mp.
garea unor articole din legea do expro4 mp; suprafatit 21,76 mp, constru4ìi braria D. Rack op, Ylforita, juL
5
3996 MONITORTJL OFICTAL (Partee I) Nr. 110 18 Mai 1942

Dâmbovita, suprafati 828 mp, teren teren pädure, clasa 2, pretul 18 lei rap. supr. 20,70 Mp construetie, pretui 3.500
pOdure, clasa 3, pretul 15 lei mp. Joan Diaconescu, Thrgoviste, str. Ta- lei mp.
Alexandru I. Nanciu, com. Viforâta, baci Nr. 2, suprafati 3.529 mp, teren Dion:sie Husar, corn. Valea Voevozi,
jud. Dâmbovita, suprafatA, 828 mp, te- Pädirre, clasa 2, pretul 18 lei mp. jud. Dâmbovita, supr. 677 mp, teren ci-
ren facture, elasa 3, pretul 15 lei mp. Elena Constantineseu (Chiritescu), min de casi, clasa 3, pretul 15 lei mp ;
Ioan Nun, corn. Viforâta, jud. Dim- corn Vales Voevozi, jud. Dâmbovita; supr. 52,08 mp constructie, pretul lei
bovita, suprafati, 828 mp, teren pA- suprafati 3.978 mp, term pAdure, el. 5.000 mp.
dure, elasa 3, pretul 15 lei mp. 2, pretul 18 lei nap. Col. Gornescu Gh. Thrgoviste, calea
Zoe Butek corn. Viforâta, jud. Dâm- Gheorghe Furtunk com. Valea Voe- Domneasek supr. 1.i.42 mp, teren efi-
bovita, suprafatA 828 mp, teren pA- vozi, jud. Dâmbovita, suprafati 3.222 min de eask clasa 3, pretul 15 lei nap.
clasa 3, pretul 15 lei mp. mp, teren picture, elasa 3, pretul 15 lei Lica Alex. CAldärusanu, Thrgoviste,
str. Gh. Cretuleseu, supr. 1.000 nip, te-
Zmaranda C. A. Nieolae, coin. Vifo- mp.
râta, jud. Dâmbovita, suprafatä 828 Gh. Stefan Cazacu, Thrgoviste, calea ren cAnain de cask clasa 3, 15 lei nip,
mp, teren pAdure, lasa 3, pretul 15 lei Domneasek suprafati 7.540 mp, teren supr. 6.616 mp, tereu arabil, clasa 2, 6
mp. livadi de pruni, elasa 2, pretul 7,50 lei lei mp.
Virg:nia Ianeu LAcusteanu, Thrgo-
Roan N. But* corn. Viforâta, jude- mp.
viste calea Domneaseä Nr. 129, supr.
tul Dâmbovita, suprafatä 828 mp, te- Alex. Stefäneseu, com. Gorgota, jud.
ren pActure, clasa 3, pretul 15 lei mp. Dâmbovita, suprafatA 6.092 mp, teren 6.248 nip, teren arabil clasa 2, pretul
Maria N. Buteä, corn. Viforita, jud. livadi, clasa 2, pretul 7,50 lei nip ; su- 6 lei mp.
prafati 3.994 inp, teren picture, clam Most. P. Tingureanu Ignat, com. Va-.
Dâmbovita. suprafatA 828 mp, teren lea Voevozi, jud. Dânibovita, supr. 6.211
pAdure, elasa 3, pre-tul 15 lei mp. 3 pretul 15 lei mp. teren fâneatA, elasa 3, pretal 3,50
Nie. Gr. DincA, corn. Viforâta, jud. Most. Petre Birbulescu, com. Valea
Dâmbovita, suprafati 1.757 mp, teren Voevoizi, jud. Dâmbovita, suprafati
lei mp.
10.850 mp, teren vie, clam 1, pretul 12 Col. Stänescu Marin, Thrgoyiste; bu-
Picture, clasa 3, pretul 15 lei mp. levardul Carol I, suPr. 6.423 mp, teren
Gheorghe D. MAcris, com. Viforâta, lei mp ; suprafati, 8.727 mp, teren fâ- cAinin de cask elasa 3, pretul 1:5 lei mp.
jud. Dâmbovita, suprafatA 1.640 mp, note, clasa 2, pretul 4,50 mp ; suprafati C-tin- Vilvoi, corn. Valea Voevozi, ju-
teren pAdure, clam 3, pretul 15 lei rcip. 28 nap constructie, pretul 3.500 lei mp. detul Dambovita, supr. 1.007 nip, teren
Aristita I. Vlasceanu, com. Viforâta, C-tin Dumitrescu, corn. Viforâta, vie, elasa 3, pretul 9lei mp.
jud. Dâmbovita, suprafati 1.640 mp, jud. Dânabovita, suprafati 5.540 nap; Cicerone N. Oprei, coin. Valea Voe-
teren pActure, clam 3, pretul 15 lei mp. teren vie si pruni, clasa 1, prettil 12 lei vozi, jud. Dâmbovita, supr. 1.497 mp,
Elena I. Goglea, com. Ca lea Voevozi- mp. teren vie si pruni, clasa 1, pretul 12 lei
kr, jud. Dâmbovita, suprafatä 1.640 Most. Ignat Ungureanu, com. Valea metrul patrat.
mp, teren pidure, clasa 3, pretul 15 lei Voevozi, jud. Dâmbovita, suprafati GhitA Dumitreseu, com. Valea Voe-
4.631 mp, teren fâneati, clasa 2, pretul vozi, jud. Dâmbovita supr. 1.468 mp;
Anica S. MArtoiu, coin. Viforâta, ju- 4,50 lei mp. teren vie si pruni, clam 1, pretul 12
detul Dâmbovita, suprafatA 1.014 mp, Ruxanda Predescu, com. Valea Voe- lei mp.
teren picture, elasa 3, pretul 15 lei mp. vozi, jud. Dâmbovita, suprafati 1.000 C-tin RApótan, Thrgoviste, supr. 758
Elena N. Baltäretu, corn. Viforâta, mp, teren cAmin de casi, elasa 3, pre- mp, teren pAsune, class 1, pre-tul 5,50
judetul Dâmbovita, suprafati 1.014 tul 15 lei nip; suprafatit 20 mp eons- metrul patrat.
mp, teren picture, clasa 3, pretul 15 tructii, pretul 2.500 lei nip. C-tin Petrosan, corn. Valea Voevozi,
lei mp. Constant'n Petrosan, comuna Valea jud. Dâmbovita, supr. 1.069 rap, teren
Ste liana P. Stoenescu, com. Viforfita, Voevozi, jud. Dâmbovita, supr. 2.116 Vie, clasa 1, pretul 12 lei mp.
jud. Dimbovita, suprafati 1.734 mp, rap, teren vie si pruni, dasa 2, pretul Ioan D. Chita:, corn. Valea Voevozi,
teren pacture, clasa 3, pretul 15 lei mp. 10 lei mp ; supr. 9 mp construe., pretul jud. Dâmbovita, supr. 882 mp, teren
CosticA D. MAcris, coin. Viforâta, 3.000 lei mp ; 8 mp construe., pretul vie, elasa 1, prettil 12 lei mp.
judetul Dambovita, suprafatä 726 mp, 2.500 lei nip. Virginia SuslAneseu, com. Valea. Voe-
teren pOdure, elasa 3, pretul 15 lei mp. Gogu Pârvuleseu, Thrgoviste, eales vozi, jucl. Dâmbovita, supr. 1.122 mp,
Ruxanda Stoenescu, coin. Viforâta, Domneasek supr. 9'76 mp, teren arabil,
clasa 2, pMul 6 lei mp. teren vie, clasa 1, pretul 12 lei nip.
jud. Dâmbovita, suprafatA 1.593 mp, Niteseu Gheorghe, coni. Valea Voe-
teren pActure, clasa 3, pretul 15 lei mp C-tin Dumitrescu, comuna Valea Voe-
vozi, jud. Diunbovita, supr. 4.257 mp, vozi, jud. Dâmbovita, supr. 1.715 mp,
Ioan Stoenescu, Thrgovi*te, str. M. teren vie, clasa 1, pretal 12 lei mp ;
Bravu Nr. 12, suprafati 1.515 mp, te- teren vie, clasa 1, pretul 12 lei mp.
supr. 21,50 mp construetie, pretul 5.000
Pen pidure, elasa 1, pretul 22 lei mp. Most. Maria RAdot, com. Valea Voe- lei mp ; 5,80 mp construete, pretul lei
Most. Scarlat Ioanide, (Ing. I. Gli- vozi, jud. Dâmbovita, inpr. 3.034 mp, 1.500 lup.
neseu), Soc. Concordia, Gura Ocnitei, teren vie elasa 1, pretul 12 lei mp. loan Diaconeseu, com. Valea Voevozi,
suprafati 5.186 mp, teren pAdure, clasa Matei 'Costache, com. Valea Voevozi,
jud. Dâmbovita, supr. 2.213 mp, teren jud. Dâmbovita, supr. 1.789 mp, teren
1, pretul 22 lei mp. vie, clasa 1, pretul 12 lei mp.
Most. Diculescu Gr., TArgoviste, str. vie, clam 1, pretul 12 lei mp . Const. Preot.Goglea, com. Valea Voe-
Jusfitiei, suprafata, 8.469 mp, teren pi- Const. Atanasie Goglea, com. Valea vozi, jud. Dâmbovita, supr. 2.045 mp,
dure, elasa 3, pretul 15 lei mp. Voevozi, jud. Dâmbovita, supr. 1:986
nip", t-eren vie, clasa 1, pretul 12 lei mp. teren vie, dasa 1, pretul 12 lei mp.
roan Ispas Marinescu, com. Valea
Voevozilor, jud. Dâmbovita, suprafatä Gogu Preot Goglea, coin. Valea Voe- Nicolae Goglea, com. Valea Voevozi,
1.000 mp, teren cAmin de casA, clasa 3, vozi, jud. Dâmbovita, supr. 3.122 mp, jud. Dâmbovita, supr. 2969 nap, teren
pretul 15 ki mp ; suprafat.A. 12.641 mp, teren pActure, clasa 3, pretul 15 lei mp. Vie, elasa 1, pretul 12 lei mp.
teren picture, el. 3, pretul 13 lef Tap. Forea Matei, corn. Valea Voevozi, ju- Ioan Ghiti, com. Vales Voevozi, jud.
Gogu PArvuleseu, Thrgoviste, e. Dom- detul Dimbovita, supr. 179 rap, teren Dâmbovita, supr. 2.310 nip, teren vie,
neasek suprafatO 13.794 mp, toren pi- amain de casi, elasa 3, pretul 15 lei mp. elasa 1, pretul 12 lei mia.
'dure, el. 2, pretul 18 lei mp. Maria Nail, coin. Valea Voevozi, ju.- Const. "Oprea, corn. Valea Voevozi,
Niculina Goglea, com. Valea Voevozi, detul Dambov4a,. supr. 159 mp, teren jud. Dâmbovita, supr. 660. mp, teren vie,
jud. Dâmbovita, suprafati 3.559 lap, cAm;ii de cask elasa 3, pretul 15 lei mp ; clasa 1, pretul 12 lei mp.

6
13 Mai 1942 MONITORIJL OFICIAL (Partea I) Nr. 110 3997

Nieolae Ghità, com. Valea Voevozt, jud. Dâmbovita, supr. 874 mp, teret . 256 mp, teren arabil, clasa 1, pre-
jud. Dâmbovita, supr. 2.330 mp, teren vie, clasa 2, pretul 10 lei mp. tul 9 lei mp.
vie, elasa 1, pre-tul 12 lei mp ; supr. 7,50 Tudor Ungurearm, com. Valea Voevo- Manda Lew, com. Viforâta, supr.
mp construe-tie, pretul 1.500 lei Alp. zilor, jud. Dâmbovita, supr. 1.137 mp, 80 nip, teren arabil, clasa 1, pretul 9
Nicolae Crivát, com. Valea Voevozi, teren arabil, clasa 3, pretul 5 lei mp. lei mp.
jud. Dâmbovita, svipr. 753 mp, teren vie, Ghitá Carelea (avocat Iulian Grin- Gh. D-tru Màcri, coin. Viforâta, su-
clasa 1; pretul 12 lei mp. deanu), rargovi§te, supr. 11.479 rap, te- prafata 136 mp, teren arabil, clasa 1,
Marin DrAgutoiri com. Valea Voe- ren vie, clasa 2, pretul 10 lei rap; supr. prelul 9 lei mp.
yozi, jud. Dâmbovia-t, supr. 788 mp, te- 43,80 mp constructii pretul 5.500 lei; Dinu Vintilá, comuna Viforâta,
ren- vie, clasa 1, pre-tul 12 lei 'mp. supr. 17.60 mp eonstruetii, pretul lc. supr. 316 mp, teren arabil, clasa 1, pre-
C-tin Bobiriek com. Talea Voevozi, 3.000, mp. 'till 9 lei mp.
jud. D'âmbovita, supr. 1.041 mp, teren lonitá Frusina, com. Viforâta, supr. Costicii C. Domnescu, com. Viforita,
vie. elasa 1, pretul 12 lei mp. 4.320 nip, teren livadi cu pruni, clasa supr. 328 mp, teren arabil, clasa 1, pre-
Veta GAM, corn. Valea Voevozi, jud. 2, pretul 7,50 lei mp. VII 9 lei nip.
Dâmbovita, supr. 1.481 mp, teren vie, Ghità Gr. Radueanu, com. Viforäta, Ghità; Gr. Riducanu, eom. Viforita,
1, pretul 12 lei mp. supr. 4.760 mp, teren livadá cu pruni, supr. 2,56 mp, teren arabil, elasa 1. pre-
Nicolae G. Jerean, com.. Viforäta, ju- clasa 2, pretul 750 lei mp. -Oil 9 lei mp.
&eta? Dimbovita, supr.1.571 mp, teren Costicä C. Domnescu, com. Viforâta. Ionità Frusina, eom. Viforâta, supr.
vie, clasa 1, pretul 12 lei mp - supr. 8.170 mp, teren livadi cu pruni, 128 mp, teren egmin de eas5. clasa 2,
Nicolae Ghitil, com. Valea Voevozi, elasa 2, pretul 7,50 lei mp. pretul 16 lei mp.
jud. Dimboyita, supr. 2.182 mp, teren Dima Vintil, comuna Viforâta, Sache Oocoi1à, com. Viforita, supr.
yie;- cla,sa 1, pretul 12 lei nip. supr. 5.400 mp, teren livadi cu pruni, 248 mp, teren &Amin de easi, elasa 2,
Stelia Eftimie, coin. Valea Voevozi, clasa 2 pretul 7,50 mp. pre-tul 16 lei mp.
jud. Dâmbovita, supr. 2.415 mp, teren Gh. bumitru Mcri, com. Viforâta, Soseaua (Stat) , coin. Viforâta, supr.
yie, elasa 1, -pretul 12 lei mp. supr. 2.160 mp, teren livada cu pruni, 128 mp, teren arabil, clasa 3, pretul
Col. Zambra Mihail din .Bucure§ti, class 2, pretul 7,50 lei mp. lei mp.
supr. 2.649 mp, teren vie, class 2, pretul Ruxandra V. Grigore, com. Viforâta, D-tru Ion Stancu, com. Viforâta, supr.
10 lei mp; supr. 6 mp constructie, pFe- supr. 8.640 mp, teren 1ivad eu primi, 324 mp, teren &Amin de easii, clasa 2,
ul 1.000 lei mp. clasa 2, pretul 7,50 lei mp. pretul 16 lei mp.
Terteleac, CORI. Valea Voevozi, Ruxandra V. Grigore, com. Viforâta, Nicolae V. Aleut, com. Viforâta, supr.
jud. Dimbovita, spr. 5.038 mp; teren supr. 1.296 mp, teren livadà cu pruni, 88 mp, teren arabil, clasa I, preful 9
vie,. clasa 1, pretul 12 lei mp. elasa 2, pretul 7,50 lei mn. lei nip.
Veta Blaa com. Valea Voevozi, jut- Marin Bute2.4, cora. Viforita, supr. Nicolae Gr. Din* eomuna Viforâta,
detul Dâmbovita, supr. 953 nip, teren 8.134 mp, teren livada C11 pruni, clasa 2. supr. 100 mo, teren arabil, clan 1, pre-
yie. clasa 2, pretul 10 lei mp. pretul 7,50 lei mp. till 9 lei mp.
C-tin Furtunä din Bucure§ti, supr. G. V. Dorobantu, com. Viforâta, supr. Gh. V. Dorobantu, comuna Viforâta,
_

1.111 np, teren vie, clasa 2, pretul 10 4.320 mp, teren livadá cu pruni, claw 2, supr. 150 mp, teren livàd pruni, clasa
mp. pretul 7,50 lei mp. 2, pretul 7 lei mp.
C-tin Bàlaa, com. Valea-Voevozi, ja- Marinica Apostol, corn. Aninoasa, Most. Bobinci, core. Viforâta, supr.
de-WI Dâmbovita, supr. 853 mp, tereu supr. 5.184 mp, teren livadi cu pruni, 204 mp, teren arabil, clasa 1, pretul 9
yie, elasa 1, pretul 12 lei mp. clasa 2, pretul 7,50 lei mp. lei mp.
Col. Zambra Mihail, Bucure§ti, supr. Most. Ion Dorobantu, coin. Viforâta, Costici Tudorieä, comuna Viforâta,
2.200 mp, teren vie, clasa 3, pretul supr. 6.048 mp, livada cu pruni, clasa supr. 220 rap, teren arabil, clam 1. pre-
lei mp ; supr. 7.596 mp; teren fine*, 2, pretul 1,50 lei mp. tul 9 lei rap.
elasa 3, pretul 3;50 lei mp. Ion But* corn. Doicesti, supr. 3.888 Preotul Ion Cristache, com. Valea
Elena Popmu, Tirgoviste, supr. 1.097 mp, livad eu pruni, clasa 2, pretul 7,50 Voevozi, supr, 252 mp, teren arabil,
clasa 1 pretul 9 lei mp.
anp, teren livadi pruni, clasa 3, pretul lei mp.
6,50 lei ínp. Ion But* com. Doicesti, supr. 1.480 C-tin V. Marin, com. Viforita, supr.
Col. Zambra Mihail, Bucuresti supr. mp, teren livadi eu pruni clasa 2, pre- 384 mp, teren livadà prun;, class 2, prc-
6317_np, teren livadii pruni, clam '3, pre- -tul 7,50 lei mp. tul 7 lei nip.
till 6,50 lei mp. Direetia C. F. R., Bucuresti, supr. Most. Dorobantu, com. Viforâta, supr.
Elena Popescu, Târgoviste, supr. 2,594 1.200 mp, teren Everitt eu pruni, clasa 241 rap, teren livadi prrnii, clasa 3,
mp, teren livadà pruni, clasa 3, pretul 2, pretul 7 lei mp. pretul 7 lei mp.
6,50 lei mp. Ion But* com. Doieesti, supr. 224 Räducanu Dorobantu com. Viforâta,
Col. Zambra Mihi1, Bucure4ti, supr. mp, teren arabil, clasa 1, pretul 9 lei supr. 401 mp, teren clasa
7.065 mp, teren yie, clasa 3, pretul 9 metrul patrat. 2, pretul 7 lei mp.
lei mp. Most. Ion Dorobantu, com. Viforâta, Gh. V. Dorobantu, coal- una Viforâta,
loan Constantineseu, Targoviate, supr, supr. 260 rap, teren arabil, clasa 1, pre- supr. 260 mp, teren livadi prtmi, clasa
4.779 mp, teren vie, clasa 1, pretul _12 tul 9 lei mp. 1, pretul 9 lei mp.
lei nip. Marinica Apostol, eomuna Aninoasa, Oprea Rildulescu, coin. Viforita, supr.
Gogn Constantinescu, com. Valea Voe- supr. 201 mp, teren strabil, clasa 1, pre- 1.026 mp, teren livadi pruni, class 1,
yozi; jud. Dtlipbovita, supr. 5.256 mp, tul 9 lei mp. pretul 9 lei mp.
tereu pruni, clasa 2, pretul 7,50 lei mp ; Gh. V. Dorobantu, cora. Viforâta, Ghitrt Grigore, com. Viforâta, supr.
6pr. 10.000 mp, teren vie, clasa 1, pre- supr. 180 rap, teren arabil, class 1, pre- 280 rap, teren livadtt primi, clam 1,
kill 12 lei mp. till 9 lei mp, pretul 9 lei rap.
Stradina Ciolâneseu, coin. Risvadul Marin But* corn,. Viforâta, supr. D-tru Grigore, corn. Viforâta, supr,
de eros, jud. Dâmbovita, supr. 6.256 nip, 384 mp, teren ambit, clasa 1, pretul 9 280 rap, teren &Amin de casi, class 3,
teren vie, clam 1, Prefix]. 12 lei rep. lei mp. pretul 12 lei mp ; supr. 35 rup construe.,
stefall Pifigei, coin. Valea Voevoailor, Auxandra Grigore, com. Viforitta, prettil lei 3.000 mp.
8998 MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 110 13 Mai 194k

Ion Pick com. Vif ()xi:4a, supr. 120 mp, ee peste traseul liniei de funicular dela o Nistor Spiridon, 17.IX.1941.
teren dudn de cask clasa 2, pretul 16 parte la cealaltA a proprietät,ii ce le rA- Popescu C. Ioan, 28.IX.1941.
lei mp ; supr. 38,40 rap, clAdire, pretul mâne. Cavaleria
6000, lei mp. Art. R. D-1 ministru seeretar de Stat Plesoianu V. Veniamin, 17.4111.
Soseaua (Stat), corn. Viforata, supr. al ApArArii Nationale este insAreinat cu 1941.
123 mp, teren sosea, elasa 3. executarea acestui deeret. LAzAreseu D. Joan, 19.X.1941.
Andrei Aldea, corn. Viforâta, supr. Dat in Bucuresti la 2 Mai 1942. Artileria
280 mp, teren cAmin de cask clasa 2, ANTONESOU
Mareeal al Rominiel BrAtescu I. Joan, 27.4111.1941.
pretu1.6 lei mp ; supr. 87 mp constructie,
pretul 5000 lei mp. Maiori la gradul de locotenent-colonel
Ion Niculeseu, cora. Viforâta, supr. Condueittorul Statului Infanteria
1.740 mp, teren pruni, clasa 1, pretul 9 Ministrul apdfirii nationale, Tomescu Victor, 17.4111.1941.
le: mp. General de Divizie Constantin Pantazi Plesan Petre, 31.4111.1941.
lordan Teodorescu, TArgoviste, calea Nr. 1.295. Simion, 31.4111.1941.
Domneasck supr. 501 mp, teren pruni, Constantineseu Victor, 24.4111.1941,
elasa 1, pretul 9 lei mp. ANTONESCU Filimon V. Gheorghe, 28.4111.1941.
Paul Pitis, TArgoviste, str. Stela, sUpr. MARE:SAL AL ROMANIEI RAduleseu Nicolae, 21.411.1941.
922 rop, term pruni, clasa 1, pretul 9 si Pavelin Emiliaaa, 10.4111.1941.
lei mp. CONDUCATORUL STATULUI" lirAgulinescu Alexandru, 14.4HL
Alex. St. Dache, Târgoviste, stradá Având in vedere raportul d-lui mi- 1941.
Värzari, supr. 602 nap, teren pruni, cl. nistru secretar de Stat la Departamen- Posoiu Gh. Gheorghe, 12.IX.1941.
1, prep-LI 9 lei mp. tul ApArärii Nationale, ea Nr. 12.756 Biitan Nicolae, 28.4111.1941.
Elisabeta Cojescu, Târgoviste, strada din 4 Mai 1942; Virtu Ilie, 12.IX.1941.
Poet Alexandreseu, supr. 442 mp, teren Având in vedere articolul I, punaul Ioneseu V. Vasile, 3.IX.1941.
pruni, clma 1, pretul 9 lei mp. a, din legea Nr. 1.302, publicatti in Mo- CorAbianu Than, 3.411.1941.
C-t:n Mateescu, TArgoviste, cal. Domi nitoral Oficial Nr. 85 din 1938, preeum Dimitrit I. Than, 18.4111.1941.
neasek supr. 820 mp, teren &Amin de hotärirea Consilidui Superior al Ar- Manole G. Duanitra, 13.4111.1941.
cask clasa 3, pretul 12 lei mp; supr. matei, luatA prin procesul-verbal Nr. 5 Teodor G. Stefan, 18.4111.1941.
1.000 nip, teren vie, clasa 1, pretul 12 din 1942, Spireseu A. Gheorghe, 18.4111.1941.
lei mp ; supr, 60 mp construe., pretul Tn baza dispozitiunilor decretelor- Zay Gustav, 111X.1941.
7.000 lei lap ; supr. 115 nap construe., legi Nr. 3.052 din 5 Septemvrie i Nr. Marineseu G. Petre, 16.411.1941.
pretul 4.000 lei inp ; supr. 72 mp, eon- 3.072 din 7 Septemvrie 1940; Ioneseu Virgil, 27.411.1941.
structie, pretul 2.500 lei rap. Am deeretat i ecretAin: loan M. Nicolae, 22.IX.1941.
Slavu, Tiltgoviste, ealea Dom- Art. I. InAltäm in grad Post Mor- Mâneseu Constantin, 24.4111.1941.
nease'A, supr. 3.500 nip, teren islaz, el. tem", pe data artat In dreptul fie- BuhAeseu Iorgu, 26.411.1941.
3. pretul 3,50 lei mp. cAruia, pentru merite dovedlte pe front Luca I. Emil, 201X.1941.
Gh'i-th Gr. Ionescui Bucuresti, supr. in rAzboiul contra bol§evitilor, pe nr- CojitA T. Alexandru, 27.411.1941.
32:0 mp, teren vie, clasa 1, pretul 12 lei mAtorii ofiteri activi si de rezervA, care BAlan I. Gheorghe, 29.4E1.1941.
nip ; supr. 320 mp, teren pruni, clasa 2, au decedat in lupte sau ulterior de pe Popesen I. Petre, 20.IX.1941.
pretul 7 lei rap. urma rAnilor provocate de inamic: Teodosiu Constantin, 2.X.1941.
Dr. Anghelescu, Bucuresti, supr. 1.800 I. Ofiteri aetivi Nieuleseu Vespasian, 29.4-H1.1941.
mp, teren pruni, clma 2, pretul 7 lei Coloneli la gradul de general de brigadd Pavel I. Iorgu, 11.411.1941.
mp ; supt 1.800 mp, teren islaz, class Infanteria Ivan Florea, 30.4111.1941.
3, pretul 3,50 lei mp. Halunga Raul, 28.4111.1941. Marineseu N. Cornel, 28.4111.1941.
Petre Soreseu, com. Viforâta, supr. Niculescu ,Gheorghe, 9.411.1941. Popescu S. Enache, 9.IX.1941.
580 inp, teren vie, clasa 1, pretul 12 Soreseu Caton, 5.IX.1941. Moloiu Than, 7.411.1941.
lei nap. Topärlat Alexandru, 13.IX.1941. Staneu Gheorghe, 18.XII.1941.
Most. ButeA, corn. Viforâta, supr. 680 RottenbUrg I. Richard, 18.411.1941. Pep Nieolae, 8.X.1941.
teren vie, clasa 1, pretul 12 lei mp ; OrAsanu P. Dumitru, 29.4111.1941. Cavaleria
supr. 680 mp, teren pruni, clasa 1, pre- Artileria Alba M. Emil, 17.411.1941.
till 9 lei nap. MihAileseu P. Amedeu, 7.X11.1941.
Nasta Mihail Andrei, 31:v111.1941, Rant C. Valeriu, 11.4111.1941.
-CApitan Georgescu, Bucuresti, supr. Ionescu V. Gheorghe, 9.4111.1941.
840 rap, teren elasa 2, pretul 4,50 Luceseu S. Emanoil, 27.111.1942.
Derlogea N. Mihail, 20.IX.1941.
lei mp. Popa V. Matei, 16.411.1941.
Locotenenfi-coloneli Za gradul de colonel Serban N. Petre,
CoStidi Dumitrescu, com. Viforâta,
sapr. 320 mp, teren islaz, clasa 2, pre- Infanteria
Artileria
till 4,50 lei mp. Petreauu Octavian, 6.X.1941. Bueur I..Stefam, 22.X.1941.
Stelica Constantinescu, Târgoviste, Dintevici Ioan, 23.IX.1941. Voineseu M. Stefan, 27.4111.1941.
str. Poet Alexandreseu supr. 512 mp, Trofin Than, 28.41111941. Ioanide I. D. Ionel, 29.41.1941.
teren islaz, clasa 2, preful 4,50 lei nap. GhindI Than, 1.IX.1941. RAduleseu N. Ioan I, 1.IX.1941.
Colonel Gornescu Gh., Târgoviste, I. BrAdAteanu Emanoil, 27.IX.1941. Popescu Gb. Mihail, 18.4111.1941.
Domneasek supr. 640 mp, téren arabil, Popescu Vasile, 1.IX.1941.
Cdpitani la gradul de maior
clasa 1, pretul 9 lei mp. Krestel I. Rudolf, 26.411.1941.
Franc Carol, 1.IX.1941. Infanteria
Pentru acest teren se oferA ca indem-
nizatie sumele prev.Azute in :decretul dt Palade Vasile, 23.4111.1941. Ioan I. Voinea, 14.41111941.
fat.A. Ilieseu Gheorghe, 8.411.1941. Vikluva V. Gheorghe, 5.X.1941.
Ministerul ApArArii Nationale va a- Vasiliu Comel, 20.IX.1941. Sândeseu Clement, 24.11.1942.
corda drept de servitute gratuità loed- SAncld'eseu Sava, 14.4111.1941. Meteanu Nicolae, 20.4111.1941.
torilor a cAror proprietâti se vor des- Dinculeseu N. Gheorghe, 19.XII. Manoliu Grigore, 12.4111941.
EArti de linia funicularului pentru a tre- 1941. Pivniceru N. Petre, 23.4111.1941.

8
13 Mai 1942 MONITORITL OFECIAL (Partea I) Nr. 110 3999
R.zea Gheorghe, 8.411.1941. Popa C. Gheorghe, 20.IX.1941. Dumitreseu D. Gheorghe, 2.IX.1941.
Vilidescu Marin, 8.411.1941. Papue Joan, 24.411.1941. Iliescu I. loan, 8.411.1941.
Lazär I. Loan, 8.4111.1941. Ciumasu Ioan, 29.411.1941, Pädineanu I. Gheorghe, 8.411.1941.
Voicu C. Constantin, 10.VII.1941. Nitulescu Florian, 30.4111.1941. König A. Carol-Andras, 1 LIX.1941.
Hudriciu A. Emil, 27.4111.1941, Rujan I. Nicolae, 30.4111.1941. Stänk-seu I. Stefan, 8.IX.1941.
Pârvu N. Spiru, 20.IX.1941. Valter S. Jean, 28.4111.1941. Bäldea D. Iosef, 29.4III.1941.
Mladenovici G. Horia, 3.4111.1941. Suciu Bela, 2.X.1941. Marinescu I. Mihaii, 17.411.1 941.
Popescu I. Constantin, 16.4111.1941. Cosminski V. Teodor, 11.411.1941. Pertaehe I. loan, 8.411.1941.
Mitrea I. Constantin, 30.4111.1941 Teodorescu Gr. Dumitru, 29.VII. Borcescu N. Alexandru, 8.4_11.1941.
Rosea C. Gheorghe, 19.4111.1941. 1941. StAneseu G. Petre, 4.IX.1941.
Constantinescu N. Constantin, 24. Ionescu D. Stefan, 28.4111.1941. Greceseu S. Nicolae, 7.IX.1941.
VIII.1941. Gales G. loan, 2.IX.1941. Paulon L. El. Angelo-Criuseppe, 12.
Tugui T. Anton, 23.4111.1941. .Asmarandei C. Nieolae, 28.IX.1941. VIT.1941..
Staeseu A. Alexandru, 1.IX.1941. Marinescu R Constantin, 31X.1941. Negut I. Valerie, 8.41I.1941.
Savu Alexandru, 24.4111.1941. DAseäleseu D. Vosile, 29.4111.1941. Datcu C. Teodor. 1.X.1941.
Fulea Palada Eremia, 14.4111.1941. Niculescu Romulus, 17.411.1941. Feteu T. Than, 22.X.1941.
Alexandreseu S. D-tru, 13.X.1941. Donciu V. Constantin, 24.4111.1941. Ioan D. Mil-mil. 21.4T-11.191.
Hymen Modest, 27.4111.1941. Sändulescu Matei, 8.411.1941.
Geniu
Gerigan Constantin, 27.41111941. loan G. Mihail, 20.4111.1941.
Savin Than, 28.4111.1941. Marculescu Valerin, 24.4111.1941. Matache I. Ioan, 27.11.1942.
Cosma Gheorghe, 12.IX.1941. Bezman G. Virgil, 8.411.1941. Condorupis Nicolae, 23.411.1941.
Gernescu Emil, 12.4111941. MustatA D. Gheorghe, 8.411.1941. Seirgreseu Z. Paul. 23.IX.1941.
Petrutä Solomon, 13IX.1941. Popeseu Vasile, 23.VIII.1941. Bach]. Constantin, 18.X.1941.
Mälinescu St. Than, 1.IX.1941. Chiapela Alexandru, 4.X.1941.
Dobreseu N. Gheorghe, 10.IX.1941.
Gheorghiu P. Victor, 18.4111.1941. Stoian P. Bucur, 22.4111941. Corpul Ofiterilor Sanitari
Iordächescu Grigore, 11.IX.1941. Timco St. Victor, 8.411.1941. Medici-cdpitani lt gradul de medic-maior
Fote Gheorghe, 1.IX.1941. Ioneseu N. M. Gheorghe, 6.411.1941. Constantinescu Temistocle. 30.VIII
Banzar Petru, 2.411.1941. Ventel Valeriu, 23.41111941. 1941.
Moisa Vasile. 2.IX.1941. Neamtu G. Gheorghe, 17.4111.1941. Cosma C. Constantin. 28.IX.1941.
Filipeseu N. Gheorghe, 4.IX.1941. Pop R. Remus, 12.IX.1941. Popeseu M. Joan, 13.iX.1941.
Surclu P. Nieolae, 12.4111.1941. Opaschi C. Adrian, 17.4111.1941.
Thneseu T. Anton, 171X.1941. Locotenenti l.a gradal de eilpitan
Damian Gheorghe, 1.IX.1941. Infanteria
Dreeiu T. Sava, 8.IX.1941. Mälineseu Mircea, 8.411.1941.
Fuduln. T. Luca, 211X.1941. Friltilä M. Sep. Andrei, 31.4III.
Marineseu T. Marcel, 29.IX.1941. 1941.
Vasilescu N. Aurel, 26.IX.1941. Stanaseu Constantin, 4.V11.1941.
Dragomir Nicolae, 6.IX.1941. Bogdan P. Nicolae, 29.4111.1941.
Niculescu D. Sever Paul, 19.4II. GAburianu Gh. Virgil, 3.X.1941.
1941. Ohiriaeesen A. Grigore, 11.X.1941.
Sandu M. Florea, 10.X.1941. Lateu P. Petre, 12.IX.1941.
Podoabg. Virgil, 28.IX.1941. Diculeseu A. Ewen, 19.IX.1941.
Mihäileseu I. C-1in, 3.411.1941. Bayer Francisc, 1.X.1941.
Mihiieseu S. Constantin, 19.XII.1941. Barbu C. Constantin, 12.IX.1941.
Cosereanu Octavian, 1.X.1941. Ourteanu Marin, 19.XII.1941. Constantinescu T. D-tru, 12.IX.19 41.
Ionescu I. D-tru, 1.IX.1941. C4rigoras Than, 13.IX11941. Cosmovici I. Grigore, 11.IX.1941.
Ioneseu A. Alexandru, 28.4111.1941. 4oiculescu I. Mircea, 28.4111.1941.
Hutamr Gheorghe, 11.IX.1941. Dumitresea Cristofor, 13.IX.1941.
Grumezea Jacob, 17.IX.1941. -Rogin I. Petra, 28.4111.1941.
Viirtaein Viorel, 9.411.1941. Georgescu Gr. Emil, 22.IX.1941.
Lates V. loan, 31.41-H.1941, Chebae loan, 20.IX.1941.
Iimescu A. loan, 29.4111.1941. Ioaniteseu Cristache, 171X.1941. Bucä, D. Dan, 29.41111941.
Onieä, Constantin, 17.411.1941. Cavaleria DUrnitrescu Gh. C-tin, 24.4111.1941.
Stihi V. loan, 2.IX.1941. Popescu D. Mihail, 1.IX.1941.
Popescu I. Dumitru, 27.411.1941. Radulescu N. Pavel; 18.4111.1941.
Contu C. Constantin, 28.4111.1941. Riduleseu Gh. Virgil, 26.IX.1941.
Diaconescu C. Nidoae, 22.IX.1941. Omeag Al. Benone, 30.4111.1941.
Mihäileseu P. Alexandru, Voineseu I. Emanoil, 191X.1941.
Bacinski M. Mihail, 22.IX.1941. 1941.
Iordan M. Emil, 25.4111.1941. Tomeseu St. Nieolae, 20.IX.1941.
Panaiteseu N. Petre, 17.411I.1941. Cristeseu T. Vasile, 3.IX.1941.
Dudea N. Gheorghe, 25.V111.1941. Veruleseu C. C-tin, 4.IX.1941.
Hanea Simion, 22.IX.1941. Zamfir N. Vasile, 29.VIII.1941.
Cristea N. Dumitru, 26.IX.1941. DascAlu C. Soria, 9.X.1941.
VlAdoiu D. Gheorghe, 4.411.1941, Trandafireseu Dan-Fulger. 4.IX.1911.
Dafineseu D. S. Dumitru, 30.VIII. Matei I. Marin, 13.IX1941.
Stoian C. Constantin. 12.IX.1941. Militaru Gh. Duraitru, 2.IX.1941.
1941. Budurilseu V. loan, 19.411.1941.
Hostiue Aurelian, 2.X.1941. Tebeicti N. Stefan, 17.411.1941. Vântu I. Gheorghe, 13.IX.1941.
Stertinescu N. Gleorghe. 14.411.1941. Constantineseu I. Mireea, 12.IX.1941. Petrescu E. Traian, 8.4111.1941.
Stroileseu M. Constantin Pavel, 22. Franc Gh. Vasile, 16.4111.1941. Ionescu R. Gheorghe, 26.IX.1941.
IX.1941. Poponea Gh. Sextil 0tin, 8.41E1941. Roman Gh. Nästase, 271X.1941.
Popeseu V. Damian, 23.4111.1941. Ionescu R. Eugenin, 174111941. Burli C. Simion, 23.4111.1941.
Stoieuleseu Grigore; 19.IX.1941. Popa D. Anghel, 23.4111.1911.
Popeseu A. Ragan, 8.411.1941. Artileria Crângus N. Gheorghe, 18.4111.1941.
Dobre Gh. Iorgu, 10.X.1941. Nicarlescu B. Vintilfi, 16.411.1941. Preda Gh. Ioan, 18.41111941.
Ceaeu Al. Ceaeu, 20.IX.1941. Grigoras N. Gheorghe, 11.IX.1941. Sasu V. Ioan, 16.411.1941.
Ilieseu R. Dumitru, 28.4111.1941. Iowa A. Nieolae, 23.IX.1941. Cre-tuleseu N. Leonard, 2.411.1941.
Bärbulescu N. Dumitru, 11.X.1941, Chitriteseu Fl. Gheorghe. Tunes= C. Dumitru, 51X.1941.
MihAila Gr. Constantin, 29.4111.1941. 1941. Marinescu A. Aurel, 4.4111.1941.

9
MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 110 13 Mai 1942
4000

Bilaseu I. Gheorghe, 1.1X.1941. StAneeseu I. Alexandru, 25.V1.1941. Tudose C. Dumitru, 18.IX.1941.


Barbu D. Mihail, ¡Galin Dumbravesen 0r. Gr. Dorel, 2.VIIL
Munteanu N. Gheorghe, 30.VII.1941. StAicukscn C. Alexandru, 6.VIIL 1941.
Gronea M. Constantin, 21.IX.1941. 1941. Georgescu St. Stelian, 17.VII.1941.
Glodeann L. Boris, 8.VII.1941. Militarn O. Dumitru, 6.VII.1941. Fianu I. Gheorghe, 28.VIII.1941,
Medrea Z. Joan, 4.IX.1941. Luca Gh. Eugen, 13.1%1941.
gublocotenewli a gradul de loeotenent Sima I. Ioan, 29.VIII.1941.
Ciosu D. Durnitru, 201IX.1941. Infanteria
Popescu G. Constantin, 17.VII.1941. Botez Constantin, 19.11.1941.
Vrfinceanu Gh. Dumitru, 12.IX.1941. Popa Y. Dumitru, 21.VIII.1941.
Burdueea I. Antonin, 26.VIH.1941. Dimitriu Th. Teodor, 11.11.1941.
Raduleseu A. G. Al. Mircea, 26.VIII. Ciocan N. Darin, 27.VI,1941.
Drugeseu R. Gheorghe, Wahnig Mircea Grigore, 12.11.1941.
1941. Papuc St. Istrate, 1211.1941.
Cazacu I. Costin, 1111941. Roibu N. Nicolae,
Costea P. Petrick, 21.VIII.1942. Petrescu St. Tiberiu,
Miculescu I. Dumitru, 171X.1942. .Cománici V. Aurel, 23.VII.1941.
rarlaneseu I. Ionel, 10.VI1.1941. Ghinea P. Gheorghe, 12.VII.1941.
Topuz G. Cezar, 21.VIII.1941. Niculeseu V. Florea, 18.VII.1941.
Mien I. Aurel, 25.VII.1941.
Becheru I. Mihail, 8.VII.1941. Staicn D. Constantin, 24.VIII.1941. Serbinescu I. Drago.s, 18.IV.1941.
Ghenea D. Gheorghe, 25.VIII.1941. Dorobi 14 Al. Manole, 22.VI.1941. Petreseu C. Cristache, 14.11.1941.
Vurtejanu E. Ioan, 19.VIII.1941. Loghin I. Cezar, 8.VII.1941. Sfänenleseu N. Alexandru, 20.IX.
Luneasu I. Stefan, 27.VI.1941. Costinescu C. Constantin, 25.VII.1941, 1941.
Coua Victor, 24.IX.1941. Ionescu V. Aurel, 16.VII.1941. DrAghiei St. Cornel, 14.1X.1941.
Ionescu Munte G. C-tin, 4.IX.1941. Cacensehi Nieolae, 8.VII.1941. Pastin P. Luvins, 8.VIII.1941.
Paunin A. G. Mircea, 25.VI.1941. Vasileseu C. Mircea, 17.VII.1941. Suscala I. Gheorghe, 4.VII.1911.
Panaitescu N. Vasile, 31.VIII.1941, Bogrea D. Arghir, 25.VIII.1941. Marcu I. Teodor, 17.VII.1941.
Nechita V. Vasile, 8.X.1941. Parsoiu M. Alexandru, 24.VIII.1941, Bejan Eugen 25.11.1941.
Dascalu OE Dumitru, 8.VII.1941. SAnduleseu D. Jane, 25.VII.1941. Roirt Gheorghe, 16.XII.1941.
Lungulesen Lncian, 17.VIL1941. Manac D. Gheorghe, Criiciunescu Ioan, 19.111.1941.
Pitru I. Gheorghe, 25.IX.1941. Gorgoi V. Nieolae, 14.VIII.1941. Vasiliu Vasile, 19.XII.1941.
RAclulescu Gheorghe, 21.XII.1941. Ylädoin Gh. Paul, 22.VIII.1941. SAndulescu Constantin, 7.1.1942.
Velsan G. Ioan, 1311.1941. Ursulesen T. Victor, 14.vII.1944. Olteanu Constantin, 24.11.1941.
Diesel" Marsilieni loan. 17.IX.1941. Duntitreseu N. Al. Mari us, 14.VIII. Constantinesert Eugeniu, 11.1.1941.
Gitipitu I. Dumitru, 2.VII.1941. 1941. Petran Gh. Constantin, 11.1.1941..
Chirila V. Glieorghe, 22.VI.1941. Florea C. Florea, 2.IX.1941. Teoclorescrt Cornelin, 8./1941.
Damian P. Dragos, 141X.1941. Predatu D. Toma, 28.VIII.1941. Milea Gheorghe, 29.VIII.1941.
Constantin N. Mircea, 2.IX.1941. Andrei M. Valeriu, 1.IX.1941. Harbuz Gheorghe, 12.VII.1941.
Cava Feria
Bosânceanu D. Gheorghe, 14.VIII. Cavaleria
1941. Popescu D. Stefan, 12.VII.1941.
Calniceanu I. Valeriu, 25.VI.1941. Costea M. Vasile, 4.VIII.1941.
Cutie P. Pavel, 29.IX.1941. Crisan V. Virgiliu-Sever, 19.VII.
Cozma Aurel Ernest, 28.VIII.1941. 1941.
Marinesca C. Virgil Ilie, 17.VII.1941. Coniac Gh. Silvestru, 22.VI.1941.
Petrescu P. Petre, 8.1.1941. Gheorghiu L. Ion-Anton, 26.IX.1941.
Nieolaeseu I. Alexandru, 28.VIII. Eremia St. Nicolae, 22.VIII.1941.
Baledneseu P. Lucian Nicalae, 261%.
1941.
1941. Petresen P. Gh. Arman, 23.VI.1941.
Roman P. Gornel, 301%1941. MihAesert L. Mircea, 26.IX.1941.
Stoenescu Dunare P. Jean, 22.VII. Balorniri I. Ant. Ponipiliu, 27.IX.
1941.
Banateanu N. I. Gheorghe, 26.IX.
1941. 1941.
Mazilu I. Stefan, 30.XII.1941.
Stefanescu C. Marin, 6.VIII.1941. Popescu I. Octavian, 27.11.1941. Vinteseu I. Dumitru, 7.VII.1941.
Visan Gh. Petre, 5.VIII.1941. Trif Traian Constantin, 11.IX.1941. Caciu A. Constantin, 5.IX.1941.
Ilusa'resqu Z. Constantin, 6.VIII.1941. Cotoe A. Constantin, 23.VIII.1941. Green V. Alexandru, 25.VII.1941.
Teodorescu Fianu I. Dan Ioan, Otelea I. Than. 23.VIII.1941. Tingsesen C. Remus Gheorghe,
1941. 'Al. George I. Óvidiu Al., 1311.1941. 1941.
Constantinescu T. Victor, 15.1.1942, Radu C. Marin, 5.IX.1941. Tenea Gh. Ioan, 26.IX.1941.
Ionesen I. Radii Alexandru, 4.XL Grigorescu I. Toma, 22.IX.1941. Popoviei G. Seiban Vladimir. 19.VII.
1941. Teodoreseu I. Victor, 8.VII.1941. 1941.
Andreescu Andrei, 22.VIII.1941. Popescu N. Stelian, 23.VI.1941.
Artileria Simion Gh. Dumitru, 22.IX.1941. Rgdulescu N. Nieolae, 17.VII.1941.
Iordan N. Alexandru, 8.L1942. Armasu T. Constantin, 2.IX.1941. Toma D. Anghel, 7.IX.1941.
Predeseu M. Cicerone, 13.1%1941, Popesert N. Neagu, 28.VII.1941. Rosu Gh. Aurelian, 10.IX.1941.
Mg.rgitrit N. Gheorghe, 10.11.1941. Pantea Mihail, 28.VIII.1941.
Dobritescu D. C-tin, 30.VIII.1941. Artileria
Dumitreaeu N. Gheorghe, 31.VIIL
1941. Ghiorghiu Gh. Virgil, 28.VIII.1941. Dragomir A. Teodor, 28.VIII.I941.
Giurgea P. Stefan, 161X.1941. Cojocarn V. Nicolae, 28.VIII.1941. Stratulat V. Vasile, 4.VII.1941.
Popescu I. Gheorghe Dumitru, 11. Melinic V. Anatol, 1.IX.1941. Braghintt D. Dumitru,
TAnAsescu D. Dumitru, ;Vlah I. Ioan, 22.VIII.1941.
Seeosanu I. Gheorghe, 4.X.1941. Enäsescu D. Stefan, 30.VIII.1941. Casandra Gh. Vasile,
Curiteanu Gh. Nicolae, 141X.1941. Balteanu C. Petre, 311%1941. Stánescu N: Gheorghe, 18.VIII.1941.
Alexandresen N. Aurelian, 2g.VIIL Olteanu St. Mircea, 29.VIII.1941. Radii E. Aurel, 8.VII.1941.
1941. Acatrinei Gh.Vasile, 3 IX 1941. VaSilescu C. Ernest, 3.IX.1941.
fordiineseu T. Tudor, 27.11:1.941. Barjoveanu N. Than, 30.V111.1911. Diaban C. Gheorghe; 23.IX.1941.
Pildureanu C. Iu Hari, 29.VII1941. Filip Gh. Stefan, 22111941. Prigoreseu T. Ob. Traián, 201/.1941.

10
13 Mai 1942 MONITORUL, OFICTAL (Partea I) Nr. 110 40M

Damian, I. Ilie, 2.X.1941. Vasiliu I. Vas.le, 1.IX.1941. Lehrer T. loan Andrei. Konrad, 2L
Stänescu N. Constantin, 6.VII.1941. Tänase Gh. AureFan, 2.IX.1941, VIL1941.
Rosen let Gh. Valentin, 16.VII.1941. Jacotä Vasile, 31X.1941. Cfura Mihail, 24.V111.1941.
Boiangiu L Constantin, 7.X.1941. Crectu Aurel, 3.IX.1941. Ponovici I. Puiu Dorin, 111.1X.1941.
Miertoiu M. Marin, 6.VII.1941. Panaitescu Ioan, 3.IX.1941. Geniu
Prisecariu I. Nicolae, 16.VI11.1941. Livadaru Vasile, 3.1X.1941. Blându Liviu, 21.IX.1941.
Caragati I. Sotir, 18.VIII.1941. Herniig Carol, 3.IX.1941.
Antonescu M. Petre, 15.1X.1941. Cruceru Ioan, 3.IX.1941. Subloeotenenti de rezervd la gradul de
Truica F. Donnie Hu, 18.IX.1941, Blajin Simion, 4.IX.1941. cotenent de rezervd
Sim onescu Nicolae, 4.IX.1941. Infanteria
Geniu
Vlad Grigore, 5.IX.1941. Slävescu Nicolae, 22.VI.1941.
Arniräscu M. Vintilá, 18.IX.1941. Mantaluta 5.IX.1941, Rarinca Florin, 26.VL1941.
Orleanu A. Radu, 12.IX.1941. Buditica loan, 7.IX.1941. Neagoe R. Stefan, 27.VI.1941,
Caraea M Ilie, 13.X.1941. Sinitean Romulus, 9.TX.1941. Condurache Grigore, 2.V11.19411.
Plutonier-ad jvtant la gradul- de sublocotenent Vlad Constantin, 10.IX.1941. Stänescu Costache, 2.V11.1941.
Infanteria Crläciun Constantin, 11.IX.1941. Gra.ur Stefan, 2.VII.1941.
Apalaghiei Dumitru. 30.VIII.1941. Lefter Ioan, 12.IX.1941. Hui Gr.gore, 2V11.1941.
Anghel Bstru, 12.IX.1941. Isopescu Vasile, 2.VII.1941.
II. Ofiteri de rezervii Orhei Aurel, 12.IX.1941. Gavaciuc Mihail, 2.V11,1911.
Cdpitaui de rezervii la gradid de ma4or de Lov.n. C. loan. 13.IX.1941. Flip- Constantin, 3.VII.1941.
rezerrd Butnärasu Emil. 13.IX.1941. Socaciu Nicolae, 3.VII.194L
Infanteria Spanu Gheorghe, 13.IX:1941. Cráciunescu Petre, 4.VII.1941.
IonesCu D. Gheorghe, 8.VII.1941. Ionescu Valentin, 13.IX.1941, Stancu loan. 4.VII.1941,
Olteanu P. P. Vasle, 24.VIII.1941. Axinte Dionisie, 15.IX.1941. Popa Mcolae, 4.1711.1941.
Arbiinas Nicolae, 1.1X.1941. Rusu Gh. Grigore, 1-6:IX.194I. Radu Constantin 4.V11.1941.
Mardare loan, 20.IX.1941. Flesariu Eugen, 17,IX.1941 Cuciireanu Mihai, 4.V11.1041.
Mihiilescu Gr. Nicolae, 22.IX.1941. CoRoiu Stefan, 17.IX.1941. Cldpotel Eugen, '6.VII.1941.
Albu T. Mihail, 2.X.1941. Georgian Ioan, 17.IX.1941. IoneScu Vasile,. 6.VII.1941.
Corpul Ofiterilor Administrativi
DasefiIescu Nicolae, 18.IX.1941. Teodorescu Than, 6.VII.1941.
Adruinistrator,edpitan de rezervd la graditl Andre S. Itif an, 19.IX.1941. Dinu. T. loan,- 7V11.1941.
de administrator-maior de rezervá
Rust.' Gh. Valeriu, 19.1k.1941, GeOrgeseu Alexandru, 7.VII.94L
Popescu V. Clement, 20.IX.1941. Pavliu Joan, 7:V1119411 -
Orueeru 1. Gheorghe,- 23.VIIL1041. Sava Gheorghe, 20.IX.1941. Hag:u Mihail, 7.VII.1941:
Loeotenenti de 'ezerrd la grodui de adpitcvm Barcan Spiridon, 20.IX.1941, Sfetcu Radu,
de rezervd Comsoin Joan, 21.IX.1941. Tolócaru Petre,
Infanteria Cfiriusu Alexandru, 21:IX.1941. Papandopol Vsevolod, 8.VII.1941,
Popa Gh. Cezar, 1.VII.1941. Boghian Durnitru, 221X.1941. Sima T. ,Ioan,
Keul Rudolf, 3.V11.1.941. Bánutä Gheorghe, 22.IX.1941. Buscu'escu Alexandru, 8.VI1.1941.
A. Popei ST. lorgu, 8.V1I.1941. Ciupercá Dumitru, 23.1X.1941. Cirrn Constantin 8.VII.194I.
Butnaru Nicolae, 8.1711.1941. Melinte Nicolae, 23.IX.1941. Prisada Aurel,
Burlacu Stefan, 8:V111941. Neagu Gh. Petre, 23.IX.1941. Burghele Alexandra, 8.VII.1941.
Bursucanu Teodor, 8.VII.1941. Saviisescu Gheorghe, 24.IX.1941. Damian Stanciu, 9.VII.1941.
uta Constantin, 10.VII.1941. Stefan C. Flip, 25.IX.1941. Jamba Stefan, 9.VII.1941.
Hasnas -Gheorghe, 10.VI1.1941. Dinu D. Petrache, 27.IX.1941. Stäniei Constanthr, 9.V1I.1941.
Enache C. Constanfn, 1o.vn.1941. Usieru Macedona, 271X.1941. Grobnic Nicolae, 9.V11.1941.
Melian Vas*, 16.VII.1941. Petricu Paul, 29.IX.1941: Ioneseu Nicolae, 10.VII.1941.
lAniuraritei Erimia, 23.VII.1941. Ceausu Dumitru, 3.X.1941. Plspiris Gheorghe, 10.VII.1941.
Sava Vasile, 10.VIII.1941. Iorga Manole, 5.X.1941. Ijayscu Vadle, 10.VII.1941.
,alianu Gheorghe, Negot Romulus, 5.X.194I. Popa Gh. Ioan, 10.VII.1941.
obescu C. Anton, 14.VII1.1941. Grigorescu Pompilitt, 5.X.1941.
Moacit loan, 6.X.1941 Gheorghiu Constantin, 10.VI1.1941.
larcoci Joan, 20.VIIL1941. Tudoroiu Gh. Durnitru.
Râmbu Ioan, 22.VI11.1941, Iloara Constantin, 12.X.1941.
Camburu Dumitru, 13.X.194I. Dumitrescu Valerian, 12.VII.1941.
Xrimescu Grigore, 22.VIII.1941. Dragu C. Constantin. 12.VII.1941.
Necula Gheorghe, 23.VIII.1941. Vlase R. Constantin, 14.X.1941
Ballu I. Nicolete, 16.X.1941. Minlescu Gh. Barbu, 12.VII.1941.
Biwa Nicolae, 23.VIII.1941. Iftimie Gheorghe, 12.VII.1941.
bristescu Vasile, 23.VIII.1941. Stana Stäneulescu Marin, 18.X.
1941. Sorbalil Pavel. 24.VII.1941.
elioaca Vasile 24.W-11.194k
poinea I. Aurel, 24.V111.1941. Ionescu C. Stefan, 18.X.1941. Mereuta Virgil, 15,V11.1941.
Buruian PaVel, 2t7.V.,111.1941. Oazan Gr. Mihail, 11.XII.1041. Moldovan Dionisie. 16.VII.1941.
katei Nicolae, 28.V111.1941. Ciolac Constantin, 11.1.1942. A ngelescrt Teodor, 16.VII.1941.
!Chirirte Sima, 28. V41.1941. Frentiu Vasile, 5.11.1942. Herinezitt Constantin. 17.VII.1941.
VcOiril, Sabin, 29.VII1.1941. Nästase Atanase, 5.11.1942 Anton Gheorghe, 17.VII.1941.
Nomescu Ilistor, 29371111941. Babes Arghlr, 17.VII.1941.
env/aerie
Malei Constantin, 29.VII1.1941. Teodoru Joan, 22.VIII.1941. Välceanu Gheorghe 18.VII.1941.
Gh. Gavrila, 30.VIII.1941. P,Irlac C. Engel), I8VTI.1941.
feapg Iancu, 31.17111.1941. Artileria Mituto'ir Iulian, 19.V111941.
luipusneanu Mihail, 31.VI11.1941. Florian D. Vasile, 63-11.19411 Chirlaeovschi FL. 19.V1I.1941,
Roman D. Vasile, 1.1X.1941. Pavel A. Pavel; 8.VII.1941. 'Alexandru F. Ioan, 23.VII.1941.
Constantinescu Benone, 1 IX 1%1 Popa Iancu, 8.VII.1941. Toma Ioan, 26.VII.1941.

11
MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 110 13 Mai 1942

Eota Aural, 26.V1I.1941. Grigoreseu Oh. Constantin, 25,V111. Chisälitit Petre, 12.IX.1941.
Ciornei Gheorghe, 28.VII.1941. 1941. Brânzei Aurel, 12121,1941.
Arnfintu Emir lian, Dumitru T. Emil, 25.VIII,1941. Ionesen Valentin, 13.IX.1941.
Pereee St. Virgil, 4,V111.1941. Mocanu Teodor, 26.VIII.1941. Bratu Emilian, 13.IX.1941.
Savisean Emanoil, 4.VII1.1941. St:en I. Gheorghe, 26.VIII.1941. Berciy Joan, 13.1/1,1941,
Samec Boris, 4.VIII,1941. liolban V. Joan, 27.VIII.1941. Stoica D. Vasille, 13,IX.1941.
Zamä N. Vaside, Susman Gheorghe, 27.V111.1941. yläduleseu MihaLl, 15.1X.1941.
Stefureae Iiviu, 5.W11.1941. Miron Vladimir, 27.VIII.1941, Manolaehe P. Ioan, 15.1%1941.
Nera Alexandru, 9.V111.1941. Duleeanu Constantin, 27.VIII.1941 Cereel V. Vasile,15,1%.1941.
Furtunit Iloria, 9.V1I1,1941. Oprea Dumitru, 27.V1II.1941. Deaell Gh. loan., 16.1X.1941.
kämniceanu Marin 13.V111.1941. Berliba Duntitru, 27.VIII,1941. Iordiehescu Cezar, 16,1%.1941,
Fe lie Mihail, 13.11111,1941. Teleagi P. Dragos, 27.V111.1941. Bivolaru Iordan, 16.IX,1941.
Modoran Nicolae, 14.VIII.1941. Dascilu Filagonie, 27.17111.1941. Boruga Gheorghe, 17.1X.1941.
Neguieseu Ovidiu, 14.V1I1.1941. Mireoin Nicolae, 27.VIII,1941. Ciobanu S. Tudor, 17.IX.1941.
Calugareann Dumitru, 14.VIII.1941. Olaru P. Nico lae, 28.1711E1.1941. Stänesen I. Manole, 18,1X.1941.
Savia Constantin, 14:W11.1941. ion. D. Constantin, 28.V1II.1941. Galan Dumitru, 18.1%1941,
Marren Dumitru, 16.VI1I.1941. Sirnion Vasile, 28,VIII.1941. Friptuleae I. Nicolae, 18.IX.1941.
Molan Mireea, 17.V1I1.1941. Pädurarn Nieolae, 29.V1II.1941. Ivan Gheorghe, 19.IX,1941.
Predeseu V. Ioan, Botezat Radu 29.VIII.1941. Florea Gheorghe, 19,IX.1941.
Mingiue Teodor, 17.VII1.1941. Necula I. Vi;gil, 29.V1II.1941. Lueaj Eugen, 20.1%.1941.
Murariu T. Ioan, 18,VI11.1941. Popoviei Gheorghe, 29.17111.1941. Chiriuc Ioan, 20,IX.1941.
Constantineseu R. Mircea, Buzatn. P. Dumitrn, 30.VII1.1941, Andronache loan, 21.IX.1941.
Leahu Gheorghe, 18.VIII.1941. Gäzii Gheorghe, Tod:# Alexandru, 22,IX.1941.
Cismileann. Adrian, 18.VIII.1941, Moraru Joan, 30.VIII.1941. Papa N. Ioan., 22.IX.1941.
Bogza Anrel, 18,V111.1941. Erbaru Con.stantin, 30.17111.1941. Soare N. Nicolae, 221%1941.
Georgeseu Aural, 18.17111.1941. Ureehe Mihai, 30.VI11.1941. Tarilungi Vasile, 23.IX,1941,
Ioneseu Alexandru, 19.VIII.1941. Mihalas Octavian, 30.VIII.1941. $erban. Ch. Hie, 23.IX.1941.
Zugravu R. Ioan, 19.V111.1941. Airineik Teodor, 31.V1111941. Lahaci Mihai, 23.IX.1941.
Adam loan, 19.V1II.1941. Cotoviei Vasile, Alexandrescu Constantin, 24.1%.1941.
Morariu Joan, 19.17111.1941. Voieu Alexandru, 31.V111.1941. Ignat E. Alexandru, 24.111.1941.
Chiron Constantin, 20.17111.1941. Plämidealii I. Igor, 31.VIII.1941. Marinescu Deeebal, 24.IX.1941.
Panaiteseu Nicola% 20.VIII.1941. Halunga A. Mihai, 1.1%.1941. Tudoravu Dumitru, 24.IX.1941.
Popovici GIL Gheorghe, 205111.1941. Stineinleseu Pompiliiu, 1.1)1.1941, Sucin loan, 25.IX.1941.
Andreeseu A. Alexandru, 21.VII1.941. Straus Ilie 1.1)1.1941. Ghidin Iosif, 26.IX.1941.
Ceausel Constantin, 21..V111.1941. Popeia R 111hai, 2.1%.1941. Nieolescu Gheorghe, 27.1%.1941,
'Slaving* Nieollae, 21.17111.1941. Coma V. Grigore, 2.1%.1941. Grozavu Mihai, 27.IX.1941
Pretorian I. Ignatie, 22.VIII.1941. Gologan I. Marin, 2.IX.1941. Well I. Marin, 27.IX.1941.
Popeseu C. Gheorghe, 22.V111.1941, Hamsa V. Serban, 2.IX.1941. Zamora D. loan, 27,1X.1941.
Lungu Stefan, 22.VIII.1941. Hamza V. Alexandru, 2.1X.1941 Ivan Vasile, 27.1/1.1941.
Nirta T. Dinnitru, 22,17111.1941. Valter Traian, 31%.1941. Martian Augustin, 26.IX.1941.
Murgan Gh. Aurel, 22.VIII.1941. Gabiant Petru, 3.IX.1941. Puian V. Marin, 28.IX.1941.
Telehuz Gheorghe, 22.VIII.1941. Coer:s Florin, 3.1X.1941. Daudet; Constantin, 28.111.1941.
Nicoara Sandu, 22.VIII.1941. Grigoras Constantin, 3.IX.1941. Cojocineseu loan, 3.X.1941.
Iorga Trandafir, 22.VII1.1941. Prodan Teodor, 4.1%.1941. Mihut Constantin, 31.1941.
Giug:c5, Anton, 22.17'111.1941. Giuran Anghel, 5.1%.1941. Montani Valerin, 31.1941.
Zapan Cueiureanu 23,V111. Flamaropol Tinase, 5.1%1941. Ciubotaru Mihai, 4./1.1941.
1941, Iluban Gheorghe, 5.IX.1911. Zaharia Nieolae, 4.X.1941.
Juneau Petre, 23.VIII.1941. Dimian Nicolae, 6.IX.1941. Galea Gr. Grigore, 5.X.1941.
Sotir Gheorghe, 23.1411.1941. Sava loan, 61%.1941. Ioan Gheorghe, 10.X.1941.
Florea Ciprian. 23.VII1.1941. Petruieä Pavel, 6.1X.1941. Vanjiju Valter, 111.1941.
Filipeseu Laurian, 23,VIII.1941. Panaghist Hariton, 6.IX.1941, Vasiliu Adrian, 11.X.1941.
Pâtraseu Gheorghe, 23.V111.1941. StAneseu Teodor, 7.IX.1941. Pietreanu F. Marin. 151.1941.
Matei Gh. loan, 23.17111.19-41. Starieeas Hariton, 7.1X.1941. Tudoran C. Mar.41, 15.X.1941.
Feraru Teodor, 23.VIII.1941, Posa N. loan, 7.1X.1941. Jica Alexandru, 15.X.1941.
Margirit I. Nicolae, 24.VIII.1941. Dmnitreseu G. Dum:tru, 7.IX.1941, Petrosann Dragos, 16.X.1941.
Dobreanu Oetav, 24.VII1,1941. Nego:tä Matei, 9.IX.1941. Stroescu I. Nicolae, 26.X.1441,
Air:nei Ire, 24.17111.1941. Ioneseu Traian, 9.1X.1941.
Culeanu Florin. 24,V1II.1941. Vrabie Constantin, 9.IX.1941. Cavaleria
Tätaru Constantin. 24.VII1.1941, Alius Gh. Cuzineu, 10.1%.1941. Crnsevan Vladimir, 13.VII.1941.
Pantea Virgil, 24.V111.1941. Tudoras Gh. Dragos, 11.IX.1941. Mirion I. Gheorghe, 16.V1I.1941.
Vasiliu Ionel, 24.VIII.1941. Nutu I. Nieolae, 11.IX.1941. Opresen Gheorghe,
Ruginä Teodor, 24,VII1.1941. Tarcea Octavian Virgil, 12.1X.1941. Staneiu C. loan, 24.VII.1941.
lIorghidan Petre. 24.VHI.1941. Tibäneseu loan. 12.IX.1941, Bel lie, 7.17111.1941.
Faifer loan. 25.VIII.1941. Vuza Duntztru: 12.IX.1941. F$erhan Petra, 7.V1,11.1941.
Tomeseu Gheorghe. 25.V111.1941, Spiridoneseu Teodor, 12.1X 1941. N:teseu D. loan, 16.VIII.1941.
Prodan 25.V1II.1941. Petreseu Mihai, 12.IX.1941. Raehmistrinc E. Areadie. 121X.1941.
Veber Miha, 24.VII1.1941. Chisiliti Ludovie. 12.121.1941. Radu Oh. Nicokie. 18.IX.1941,

12
13 Mai 1942 MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 1 tu 4003
Binceseu P. Stefan. 26.1X.1941. Locotenenti aviatori 1, grodsl de cdpitan este insiirenat cu executarea atestai.
Oloer:u P. Vas le, 26.IX.1941. aviator decret.
Boiciu Leon, 2aIX.1941. Monciu St. Petre, 25.VI.1941. Dat lu Buctir:..i la 8 Mai 1942.
Marcu D. Constantin, 30.IX.1941. Giletuse C. Sorin, 7.V1L1941, ANTONESCU
Gherman Dante Ovidiu, 30.IX.1941. Popian C. Dan, 31.VIII.1941. Mareaal al Rominiet
Popescu O. Toma, 13.XII.1941. ifublocotcnenti ariatori la gradul de loco-
Dumitreseu D. Mircea, 13.X11.1941. tenent aviator Conducitorul Statului
Artileria Catrina Gh. Constant, 22.VII.1941. Ministrn1 apiearii nationale.
UrAtu I. Nicolae, 22.VI.1941. General de Divizie Constantin Pantazi
ConstantInescu C. Chiril, 7.VII.1941. Nr,
Ivancin Stefan, 8.VII.1941. Stänescu M. Emilian, 30.IX.1941.
Zisu Vasile, 9.VII.1941. Runceanu N. Constantin, 20.VIII.
1941. Tabel de ofiterii aetivi de site arme confir
Pau lon L. L'vio Petro Italo, 13.VII. mati in Aeronantieft, admisi a imaintare pa
1941. Bogza Gr. Vasile, 27.IX.1941.
Snien A. Constantin, 2.VII.1941. anul 1942/1943.
Dumitru D. Dumitru, 13.VII.1941. Vonica N. loan, 17.IX.1941.
Dobreseu Sebastian, 16.VII.1941, Caraeterizati Meritii a inainta" pe anni
Cernea A. Cornel-Aurelian, 1.VIL 1942/1943
Bogoi Vaientin, 12.VIII,1941. 1941. Ofit.eri de alte arms
Reeeanu Aurel. 19.VIII.1941. Todea D. Ioan,
Laku Petre, 26,VIII.1941. Artileria
Ban I. Gheorghe, 25.VI.1941.
Ghervasili C. Pantelimon, 29.VIII,941. Ciobann Al. Costicii, 25.V1.1941, Locotenenfi
Ionescu N. Emil, 31.VII1.1941. Vlaicu V. Aurel, 25.VI. 1941. Patron N. R. Mihail, 1932, 8.VI.1937.
Ionescu A. Pärvn, 1.IX.1941, . Ea !tag G. Nicolue, 25.V1.1941. Grain
Marino.a. C. Traian, 21X.1941.
Ofileri de echipaj clasa Ma la graded de Maiori
Teodoreseu Gheorghe, 11.IX.1941. ofifer de echipaj claw ealiga P. Dark, 1918, 16.X.1937.
Visan T. Toma, 12,IXJ941. Sosea Gh. Constantin, 28.VII.1941.
Paraipati E. Nioolae, 161X.1941. Corput Ofiterilor Administrativi
Colds D. Ioan, 7.VII.1941. Adrainistratia
Zeehi Gheorghe, 18.IX.1941.
Novacov Leonid. 22.IX.1941. Artileria Antiaerianä Sublocotenenfi
Guzun I. Leonid, 23.IX.1941. Sublocotenenti la gradul de locotenent Georgescu Gh. Ste lian, 1936,
-Georgesen D. Dumitru, 241X.1941. PoP I. Iosif, 27.VTII.1941. 1938.
Roman I. Teodor, 3.X.1941. Stroe L Marin, 31.V11.1941. Ministrul apiritrii nationale,
Dumitrescu B. Virgiliu, 16.X.1941. General de Divizio Constantin Pantasi
Genin
Stanca D. Barbu, 29.VII.1941. Subseeretar tie Stat nl Aerulni pe
Cirsteanu Aurel, 6.VIII,1941. Ministerul Aplirarii Nationale,
IL Ofiteri de rezervii
Popescu Gh. Dumitrn, 23.VIII.1941. General de Esc. Av. Gh. Jieneactt
Aeronautic&
Olteanu Haralembie, 25.IX.1941.
Sublocotenenfi de rezerrod la gradul de re.
Strmeseu Valeriu, 27.IX,1941.
cotenent de revered ANTONESCU
Corpul Ofiterilor Sanitari Popeseu Cieerone, 28:VT.1941. MARESAL AL ROMANIEI
Medic sublocotenent de rezervii Màni1i Constantin, 30.VIII.1941.
la gradul de vedic locotenent de rezervd
Infanteria CONDUCATORUL STATULUI"
Gaftarine Ioan,
Suciu Liviu, 25.IX.1941. Asupra raportulai d.lui ministru se
Farmwist sublocotenent de rezervá eretar de Stat la Dvartainentul
la gradul de farmacist locotenent de rezervd Artileria
Nutionale si al d-Ini subseeretar
Locotenenli de rezervd la graded de Start la Aerului eu Nr. 18 din 24
Popescu Nicolae, 23.VIII.1941. de cdpitan de rezervii Martie 1942,
Corpul Ofiterilor Administrativi Lascu loan, 12.VII.1941. Având in vedere prevederile art. 85
ildmvnistrator sublocotenent de rerervd us Humä Vasi le, 25.VIII.1941. din legea asupra inaintirilor in Armata
gradul de administrator locotenent de Sublocotettenfi de revered la gradui de Useat, modificatä prin deeretul-lege
rezervd de loeotenent de revered Nr. 1.879 din 26 Iunie 1941;
Gospodin M. Dumitru, 23.VIII.1941. Pau lon Livia, 12.VII.1941. In baza dispezitiunilor decretelor-legi
Strinciulescu A. Tudor, 29.IX.1941. Nr. 3.052 din 5 Septemvrie i Nr. 3.072
Aeronantica Regali din 7 Septemvrie 1940,
I. Ofiteri aetivi Ofiteri lii retragere Am deeretat j decretim:
Locotenenti comandori aviatori la gradul Cdpitan aviator in retragere Te gradul de Art. I. Ofikrii de rezervä notati mai
de cdpitan comandor aviator locotenent comandor aviator in retragere jog, se chiamA temporar in vederea
Biitiicui N. Cornelia, 22.VI.1941. Vernesen N. Ernest, 10.X.1941. pe data de 1 Aprilie 1942, pe ea-
Popistean.n I. Alexandru, 21.VIII. tegoria personalului combatant navi-
Marina gant", dupa cum urmeazI:
1941. Ofjteri activi
A viatia
Cdpitani avkdori la gradul de locotenenr. Cdpitan la gradul de l000tenent-comanaor
comandor aviator Fail) Nieolae, 24.X.1941. Sublocotenent rez. ay. Crácinnescu N.
Octavian.
Vasilescu I. loan, 3.VTI.194L Aspiratqf la gradul de l000tenent Sublocotenen t rez. a v. Cristit I.
Rosescu I. loan, 12.IX.1941. Apoatoleacu N. Paul, 24111941. Cristu.
Marasco V. Frangois, 13.X.1941. Cornitteanu Aurel, 9.XI.1941. Sublocotenent rez. ay. Baca V. Con-
Stoeneseu I. Gr. C-tin, 17.VIT.1941. Metz Mircea, 9.XI.1941. stantin.
Carp I. Tgnatie, Art. II. D-1 ministru secretar de Stat Sublocoteuent rez. ay. Ghikscu D.
Yasiliu A. Gheorghe, 2.IX.1941. Departamentul Aparirii Nations la Paul.

13
4004 MONITORUL OFECIAL (Partea I) Nr. 110 13 Mai 1942

Infanteria temporar, In vederea actrvitrii, pe data Am aer:retat i deeretain:


Subloeotenent rez. ay. Vasiu I. Dece- de 1 Aprilie 1942, repartizându-se la Art. I. Cápitanul aviator Brati C.
bal Ioan. unitatea de Aeronantieä. Cezar, din Aeronautica Regalà, impli-
Art. II. D-1 ministru secretar de Stat Art. II. D-1 ministru seeretar de Stat find 6 luni de suspensie se treee din
la Departamentul ApArArii Nationale la Departamentul Aphrilrii Nationale eategoria ofiterilor combatanti navi-
este însrcinat. eu executarea acestui este insärcinat cu execntarea aeestui gaup in categoria ofiterilor combatant.'
detret. deeret. nenaviganti pe data de 18 Martie 1942.
Dat in.Bueuresti la 1 Mai 1942. Dat, in Bucuresti la 1 Mai 1942. Art. II. D-1 ministru seeretar de Stet
ANTONESCU ANTONESCU la Departamentul AP/trArii Nationale-
Maresal al Romaniei Maresal al Rornaniei este insareinat cu executarea acestui
li decret.
Conduciitorul Statului Conducätorul Statului Dat in Bueuresti la i Mai 1942.
Ministrul apärarii nationale, ANTONESCU
Ministrul ainArärii nationale,
Maresal al Romitniei
General de Divizie Constantin Pantazi General de Divizie Constantin Pantazi
si
Nr. 1,260.. N r. 1.262.
Conducätorul Statului
ANTON ESCU ANTONESCU Ministrul apárärii nationale,
MARRSAL AL ROMANIEI Gueral de Divizie Constantin Pantazi
MA.RE.SAL AL ROMANIEI
Nr. 1.264.

CONDUCATORUL STATULUI" CONDUCATORUL STATULUI" ANTONESCU


AsuPra raportului d-lui ministru se- Asupra raportului d-lui ministru se- MARE$AL AL ROMANIEI
eretar de Stat la Departamentul. Apii- eretar de Stat la Departamentul Apà-
rarii Nationale si ,a1 subseeretar rAni Nationale 0 al d-lui subsecretar CONDUCATORUL STATULUI"
de Stat al Aerului cu Nr. 12 din 21 de Stet al Aerului en Nr. 17 din 24
Aprilie 1942, Aprilie 1942, Asupra raportului, d-lui ministru se-
In baza dispozitiunilor clecretelor-legi eretar de. Stat la Departamentul
Având lu vedere decretul-lege Nr. rririi. Nationale 0 al d-lui subseeretar
Nr.'3.052 din 5. Septimvrie i Nr. 3.072 1.729 din 11 Iunie 1941, privitor la mo-
din-1 Septemvrie 1940, dificarea art. 25 din L. P. 0.;
de' Stat al Aerului cu Nr. 3 din 4
Am deeretat i decream: Aprilie 1942,
In. baza dispozitiunilor decretelor-legi Avind in vedere prevederile art. 13
Art. I. Chemarea temporark in vede- Nr. 3.052 din 5 Septemvrie i Nr. 3.072
rea activArii, a subloeotenentului de ar- din L. P. O.;
tikrie in rez. Slave I. Joan, ineeteozi din 7 Septemvrie 1940, In.baza dispozitiunilor deeretelor-legi
pe data de 30 Aprilie 1942, ea until ce Am deeretat i deeretam: Nr. 3.052 din 5 Septemvrie i Nr. 3.072
este lipsit complet de aptitudini mili- Art. I. Se aprobá de noi mentinerea din 7 Septemvrie 1940,
tare. in eontinuare de servieiu, in pozitiunea Am derretat i deeretâm:
Art.- II. D-1 ministru secketar de Stat de activitáte, incepand dela 10 Mai Art, I. Capitanul mecanir de Aero-
la Departamentul Apargril Nationale 1942 ping la demobilizarea armatei, a nautiel Grigorin Gh. Nicolae s treee
este insAreinat eu executarea aeestui intendantului colonel IanculeSeu Mi- din pozitiunea de aetivitate in pozitiu-
deeret. - hail, din S. S. Aer. ilea de disponibilitate, pe data de 8
Dat in Bueuroti la 1 Mai 1942. Art. II. D-lministru seeretar de Stet Aprilie 1942, implinind 180 zile absente
ANTONESCU la Departamentul Apärärii Nationale din eauzá de boali.
Maresal al Romaniei este insiireinat eu exeeutarea acestui Ofiterul beneficiaza de prevederile
decret. art. 20 din b. P. 0.
Conducitorul Statului Dat in Bueuroti la 1 Mai 1942. Art. //. D-1 ministru seeretar de Stet
Ministrul aparArii nationale, ANTONESCU la Departamentul Apirarii Nationale
General de Divizie Constantin Pantazi Maresal al Rominiei este insilreinat eu executarea acestui
Nr. 1.261. deeret..
Dat ID. Bueuresti la 1 Mai 1942.
Conducitorul Statului
ANTONESCU
ANTONESCU MinistruI apárArii nationale, Maresal al Rornaniei
MARESAL AL ROMANIEI General de Divizie Constantin Pantazi
Vi
Nr. 1.263. Conducitorul Statului
CONDUCATORUL STATULUI" Ministrul apararii nationale,
Asupra raPortului d-lui ministru se- ANTONESCU General de Divisie Constantin Pantazi
cretar de Stat la Departamentul Apà- MARE$AL AL ROMANIEI Nr. 1.265.
räril Nationale 0 al d-luf subseeretar
de Stat al Aerului cu. Nr. 4 -din 7 CONDUCATORUL STATULUI" ANTONESCU
Aprilie 1942, MARESAL AL ROMANIEI
Având in vedere prevederile art. 85 Asupra raportului .d-lui ministru se-
legea asupra inaintärilor in Armata eretar de Stat la Departamentul Apa-
de Ustat Nr. 3.999 din 1939, modificat rarii Nationale 0 al d-lui subseeretar _CONDUCATORUL. STATULUI"
prin deeretunege Nr. 1.897 din 26 Li- de Stat .al Aerului, eu Nr. 5 din 7 Asupra raportului d-lui ministru se-
nk 1941; Aprilie 1942, eretar de Stat. la Departamentul Api-
-In baza dispozitiunilor decretelor-legi Având in vedere art. 66 din legea ràrij Nationale si al d-lui subseeretar
Nr. 3.052 din 5 Septemvrie i Nr. 3.072 pentru infiintarea, organizarea i fune- de Stat al. Aerultd, eu NI.. 7 din 7 .

din 7 .Septemvrie 1940, tionarea M. A. M.; Aprilie 1942,


Ani deeretat i decretám: In boza dispozitiunilor deeretelor-legi Având in vedere prevederile art. 65
Art. I. Subloeotenentui rez. infante- Nr. 3.052 din 5 Septemvrie i Nr.3.072. si 66 (Um -legea pentrminfiintarea, orga-
rie Petraieu N. Leonida se thearni din 7 Septemvrie -1940; nizarea si funetionarea M. A. M.;

14
13 Mai 1942 RIONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 110 4005

Iii baza dispozitiunilor decretelor-legi ANTONESCU 10 Mai 1941, privitor la rIspunderea


Nr. 3.052 din 5 Septemvrie i Nr. 3.072 MARESAL AL ROMANIEI persoanelor numite de autoritätile pu-
din 7 Septemvrie 1940, bliee pe Fined diverse intreprinderi pu-
Am deeretat i deeretâni: blice i partieulare;
CONDUCATORUL STATULUI" In baza dispozitiuniler deeretelor-legi
Art. I. Cilpitanul aviator Gorcea D. Asupra report-0in d-lui miniatru sLe-
Haralambie din- Aeronautiea Regal& se Nr. 3.052 din 5 SeptemVrie i Nr. 3.072
treee pe data de 7 Martie 1942, din ea- cretar. de Stet la Departamentul Apa-- din 7 Septemvrie 1940,
tegoria ofiterilor eoMbatanti naviganti
rärii Nationale si al d-lui subsecretar Am doeretat i decretim:
In categoria ofiterilor combatanti nena-
de Stet al Aerulni eu Nr. 11 din 1 Art. I. D-1 Ioan Christu, direetorul
Aprilie 1942, Direetiei economice din Ministerul Afa-
viganti. In baza dispozithmilor decreteler-legi cerilor Strh'ine, se numeete membru in
Art. IL D-1 ministru secretar de Stet Nr. 3.052 din 5 Septemvrie i Nr. 3.072 consiliul de administratie al Societâtii.
la Departamentul Apgrärii Nationale din '7 Septemvrie 1940,
4>ste inaiireinat eu exeentarea acestui
L. A. R. E. S., pe data publieirii aces-
decret. Am decretat ni deerefam: tui deeret, in locul generalului de Corp
Dat in Bneureati la 1 Mai 1942.
Art. I. Urmátoril ofiteri superiori de Armati adjutant de rezerfa Motaa
inferiori aetivi de alte arme, confirmati Dumitru, deeedat.
ANTONESCU in Aeronautics& se Matti In grad pe Aceastä numire se face pentru o du-
Mareoal al Rominiei
l.
Conducitorn1 &steal'
'data deeretului i tu vechimea dela 24
Ianuarie 1942:
rati In completarea veehiului mandat
de 4 ani. ,
Ofiterl de alte arms Art. II. D-1 loan Christu; direetorul
Ministrul aptrrii nationale, Direetiel economiee din Ministerul Ala-
General de Divizie Constantin Pantam Artileria
Locotenenti la redid de capita* eerilor Striine membru in conailittl de
Nr. 1.266. administrati See. L. A. R. E. S., se
Patron N. R. Miha.it, 8.VI.1937, in- acute:ate de eautiunea eerutä prin deere-
ANTONESCU terealindueSe In anuarul ofiterilor eon- tul-lege NI-. 1.367 din 10 Mai 1941, in
MARESAL AL ROMANIEI firmati in Aeronautiea intre cipitanii eonformitate en art. 2 din acel decret-
de artilerie Marin Ioan si Petro R. Ro. lege.
'CONDUCATORUL STATULUI" mulua. Art. III. D-1 ministru seeretar de Stet
Asupra raportuhd d-lui ministrn Genin la Departamentul Apirtrii Nationale
eretar de Stat la Departamentul Ap Major « gradul de l000tenent-colonel este ineireinat -en exeeutarea aeestui
ràrij Nationale ei al d-lui subseeretar Caliga P. Darla, 16.X.1937. deeret.
Stet al Aerului eu Nr. 6 din 7, Dat in Bucureeti la 2 Mai 1942.
Aprile 1942, Corsi' Ofiterilor Administrativi ANTONESCU
Având in vedere prevederile art. 60 Administratia Maresal al Rominiei
si 95 din legea pentru infiintarea, erga- Administrator -subl000tenent la gradid de
nizarea i functionarea M. A. M.; adm.-locotenent Condnatorul Statulni
In baza dispozitiunilor deeretelor-legi Georgeseu Gh. Stelian, 1.VII.1938. Ministrul apararii nationale.
Nr..3.052 din 5 Septénivrie si Nr. 3.072 Art. II. D-1 ministru secretar de Stat General de Divizie Constantin Pantazi
din 7 Septemvrie 1940, la Departamentul Apiriirii Nationale Nr. 1.290.
Am elerretat j deeretim: este inaireitiat en executarea acestui
Art. I. Urmiitorii sublocotenenti de decret.
Aeronautic& kaintati la gradul de ANTONESC U
Oat lu Bueureeti la 1 Mai 1942. MARESAL AL ROMANIEI
Sublocotenent pe data de 10 Mai 19411 ANTONESCU
prin deeretul Nr. 1.282 din 8- Mai 1941,
Maresal al Ronidniei
se eonsiderli inaintati pe categoriile CONDUCATORUL STATULUI"
specificate mai jos: Asupra raportailui d-lui ministnt ge-
Combirtenfi waviganti loe de consbatanfi Condueitorul Statulni
Ministrul apäräril nationale, eretar de Stet la Departamentul Api-
fenaviganfi riiri Nationale ei al d-lui aubseeretar
General de Divizie Constantin Pantazi
Constantinein P. Constantin ia loe Nr. 1.268. de Stet al Aerului,
In anuar intro subloeotenentii avieteri Având in vedere art. 6 din legea pen-
Cavriloht G. Than si Ste.iatioviei GU, tryi erearea eadrului disponibil ai art.
Petre. ANTONESCU
133 din legee neutral infiintarea, orga-
Combatanti neneviganti in toe de combatanfl MARPAL AL ROMANIEI nizarea i funetionarea M. A. M.;
novigenti In baza dispozitiuuilor deeretelor-legi
Pâslaru V. Vasile-Ioan-Constantin. CONDUCATORUL STATULUP Nr. 3.052 din5 Septemvrie iNr. 3.072
¡Tulle I. Tooder. Asupra raPortulni d-lni ininiatru se- din 7 Septemvrie 1940,
gliveseu C. Tenn. eretar de Stet la Departamentul Api- Am docretat j deeregm:
Maesett 'C. Emil-Constantin. riril Nationale ei al d-lni subseeretar Art. I. Loeet. comandor aviatm. Co-
Art. II. D-1 ministru Secretar de Ste de Stet al Aernini en Nr. 8 din 14 Soveant N. Joan din Aeronautiea Re-
la Departamentul Nationale Aprike 1942, gala, aflat in eadrul disponibir, an
este insareinat eu exoeutarea acestui Având in vedere prevederile art. 23 eheami In. aetivitate de aerviein, pe data
Ateret. de 1 Aprilie 1942 ai pe aceeaai data i
ei 32 din deeretalelege Nr. 1.854, publi-
Dat in Butureeti la 1 Mai 1942. tat in Monitorui Oficial Nr. 109 din 14 se acorda un coneedin detdisponibilitate
ANTONESCU
Mai 1938, referitor la reorganizarea ad.- peeialà pe timp de 3 lnni.
Maresal al Rominiei ministrafilor constituite eu participa- Pe toitg durata coneediului ofiterul
si rea Ministerului Aerului i Marinei pAstreazA drepturile intetrale ta ai in
Condnatoral btatului pentru reorganizarea eentrolulni Statue activitate de servieiu, iar la expirare,
Ministrul apäririi nationale, lui aaupra aeestor institutiuni, art. 17 adiea pe data de 30 lunie 1942, se trece
General de Divide Constantin Paatad 20 din statntele Soeietlltii L. A. R. E. S. din ofiein in pozitiunea de rezervâ,
Nr. 1.267, ei art, 2 din. deeretul-lege Nr. 1367 din pentru Inserierea la pensie'
4008 MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 110 13 Mai 1942

MINISTERVL jUsTITIEI MINISTERIIL ECONOMIEI NATIONALE


Art. II. D-1 ministru secretar de Stat
la Departamentul Apäräril Nationale ANTONESCU ANTONESCU
este insärcinat cu executarea acestui MARE$AL AL ROMANIE1
MARE$AL AL ROMANIEI
deeret.
Da t in Bueuresti la 2 Martie 1942. CONDUCATORUL STATUL121"
CONDUCATORUL STATULUI" _Asupra raportului d-lui rduistru se-
ANTONESCU
Asupra raportului d-lui ruinistru cretar de Stat la Departamentul Eco-
Maresal al României secretor de Stat la Departamentul Jus- nomiei Naionale cu Nr. 120.133 din 14
si titiei eu Nr. 66.024 din 8 Mai 1942; Februarie 142,
Conducatorul Statului In temeiul art. 138, litera e, din le- Avänd In vedere jurualui Consibului
Ministrul apàrárii nationale, gea pentru organizarea judeatoreasca; die Midstri NI% 1 208 din 10 Octomvrie
General de Divizie Constantin Pantazi
In baza dispozitiunilor decretelor- 1941;
legi Nr. 3.052 din 5 Septemvrie i Nr. In conformitate cu dispozitiunile legii
NY. 1.291. 3.072 din 7 Septemvrie 1940; minelpr din 23 Martie 1937 si m spe-
Am deeretat i decretam: e'al cele preväzute de art. 21, 36 si 244
ANTONESCU Art. I. D-1 Leonida Pop, judecator, din acea lege ;
MARE$AL AL ROMANIEI cu grad de presedinte de tribunal la In baza dispozitiuMlor decretelor-legi
Judeatoria ruralä Hälmagiu. din jud. Nr. 3.052 din 5 Septemvrie i Nr. 3.072
Arad, se pune la retragere, din oficiu, din 7 Septemvrie 1940,
CONDUCATORUL STATULUI" pentra limitä de virstA, pe ziva de 1 Am decretat i decream:
.Avänd in vedere raportul d-lui mi- August 1942, si in pozitiunea de a-si Art. I. Se institue si se aeorda d-lui
nistru secretar de Stat la Departamen- exercita drepturile la pensie. ing. P. Simicorescu din Lugoj, conde-
Art. IL D-1 ministru seeretar de Stat siunea dreptului de exploatare a mar-
tut Apärärii Nationale si al d-lui idnis- morei, in limitele unui perimetru in su-
la Departamentul Justitiei este insiir-
tru subsecretar de Stat al Inzesträrii cinat cu exeeutarea acestui decret. prafatä de 50 ha, situat pe teritoriul co-
Administratiei Armatei cu Nr. 2.736 Dat In Bueuresti la 9 Mai 1942. munei CAprioara, jud. Severin, astfel
din 20 Aprilie 1942, ANTONESCU cum este confgurat in planul vizat
In baza dispozitiunilor clecretelor_legi Mareial al României
aflat la dosarul cauzei, denumit: Ca-
pr.oara II".
Nr. 3.052 d'n 5 Septemvrie i Nr. 3.072 Art. II. Concesiunea de exploatare,
din 7 Septemvrie 1940, Conducätorul Statului astfel cum se aratä mai sus se instituie
Am deeretat i decretam: Ministrul si se acordà in ëondiui1 speciale ale
Const. C. Stoicescu alaturatului cdet de sarcini, acceptat
Art. I. Pe temeiul art. 69-78 din le- semnat de concesionar.
gea generalä de expropriere din 20 0e- Nr. 1.393.
Art. IIL Durata concesiunii va fi de
tomvrie 1864, ell modifieärile aduse prin 20 de ani.
legea pentru modlicarea i abrogarea MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Conform art. 22 din legea mineler,
unor artieole din legea de expropriere ANTONESCU durata se va socoti cu incepere dela 1
pentru cauzä de utilitate publiek din 5 Ianuar'ie al anului care va urma ime-
Februarie 1937, se declara de utilitate MARESAL AL ROMANIEI
diat dupii publicarea in Monitorul Ofi-
publica lucrärile pentru constructii mi- cial a decretului de fatä.
litare ce urmeazal a se exeeuta in com. CONDUCATORUL STATULUI" Art. IV. Concesiunea se va institd pe
Tecuci, jud. Tecuci si se expropriaza Vaand raportul d-lui ministru se- bazá de redeventä catre Stat conform(
pentru interese militare, suprafata de 32 cretar de Stat la Departamentul Afa- art. 21 si 23 din legea minelor in vi-
ha teren färä constructii, situatà in co- cerilor Interne cu Nr. 5.331 din 2 Mai goare.
muna Tecuei, jud. Tecuci, având urmá- 1942; Art. V. D-1 ministru secretar de Stat
toarele veeinätäti : l. Nord izlazul co- Wand jurnalul Consiliului de Mi- la Departamentul Economiei Nafonale
munei Teeuci, la Est izlazul eom. Te- nistri Nr. 127 din 4 Februarie 1942 este delegat cu aducerea la indeplinire
cuci, la Vest terenul loeuitorilar din dispozitiunile art. 10 al legii persoa- a deeretului de fatk
Tecuei i la Sud izlazur comunei Te- Dat in Bucuresti la 1.7 Februarie
nelor juridice din 6 Februarie 1924;
1942.
Viand dispozitiunile decretelor-legi
Suprafata de 32 ha teren apartine Nr. 3.052 din 5 Septemvrie i Nr. 3.072
ANTONESCU
eomuneii Tecuci. Maresal al Rominiei
din 7 Septemvrie 1940,
Pentru acest teren se oferil c indem-
dzatie suma de 10.000 lei de ha, sau in Am decretat i decretäm: Conducatorul Statului
total 320.000 lei. Art. I. Se autorizä Asociatia Clubul Ministrul eeonomiei nationale,
Art. IL D-1 ministru secretar de Stat Tinerimii", eu sediul in Bucuresti, sä Ion C. Marinescu
primeasa legatul läsat prin testament Nr. 468.
al Apärärii Nationale este insärcinat
eu executarea acestui deeret. de defunctul George Flaislen, constand MINISTERIIL LIICRARILOR PUBLICE
Dat in Bucuresti la 2 Mai 1942. din suma de 60.000 lei. §I AL COMUNICATIILOR
,ANTONESCU Dat in Bucuresti la 5 Mai 1942. ANTONESCU
Maresal al României
ANTONESCU MARESAL _AL ROMANIEI
Maresal al RomAniei
CONDUCATORUL STATULUI"
Conduclitorul Statului Conducitorul Statului Asupra raportului d-lui ministru se-
Ministrul apärärii nationale, Ministrul afacerilor interne, cretar de Stat la Departamentul Lu-
General de Divizie Constantin Pantazi General de Corp de Armatd D. I. Popescu cräxilor Publice si al Comunicatillor-
IsIr. 1.292. NI% 1.338. Nr. 16.501 din 30 Aprilie 1942;

16
13 Mai 1942 MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 110 4007

Având lu vedere dispozitiunile art. e) Firma Inginer' N. I. Nicolau" Deeidem:


51 i 57 din decretul-lege pentru sta- Lucrarile de incgizire independentà Art. I. Se scoate de sub prevederile
tutul personalului P. T. T., publicat in pentru leagänul de copii i baia munci- decretulti lege Nr. 533, publeat In Mo-
Monitorul Oficial Nr. 262
, din 4 Noem- torilor, in valoare de lei 7.851.892. nitorul Ofeai Nr. 53 'din 4 Martie
vrie 1941; d) Asupra firmei Const. i arh. Urseeu-
1941:
In baza deeretelor-legi Nr. 3.052 din Galati"
S. A. R..Revoir.' din Bueuresti, str.
5 Septemvrie 1940 si Nr. 3.072 din 7 Dionisie Nr. 82.
Luerdrile de inalire independentl Art. II. Directiunea Româniziirii este
Septemvrie 1940, la casa de recreatie, autogaraj í labora- insárcinata eu aducerca la indeplinire a
Am decretat i decretam: tor, in valoare de lei 8.493.636. dispozitiunilor prezentei deciziuni.
Art. I. D-1 inspector-sef Dinescu Art. II. D-1 ministru secretar de Stat Datä la 6 Mai 1942.
Theodor, directorul personalului din. al AparArii Nationale este insdreinat Ministru subseeretar de Stat, Titus Dragos
Directiunea Genera 16 a Postelor, Tele- cu aducerea la indeplidre a dispozitiu- Nr. 5.937.
grafelor i Telefoanelor, se inainteazé . nilor prezentului jurnal.
la gradul de inspector general pe ziva Maresal Ion Antonescu, General Constantin Noi, Dumitru Giurg:uvanu, directo-
de 1 Iunie 1942. Pantazi, Ion C. Marinescu, General N. Stoe- r-W Directoratului
Art. II. D-1 ministru secretar de Stat nescu, I. Petrovici, A. Para, Oeneral D. I. zärji si Inventarului pentru Basarabia,
la Departamentul Lucrarilor Pub lice si Popescu. Având in vedere-decretuLlege Nr. 790
al Comunicatiilor este insArcinat cu Nr. 475. din 4 Septenivrie 1941;
Având in vedere Codul functionarilor
executarea acestui decret. publici ;
Dat In Bucuresti la 9 Mai 1942. Consiliul de Ministri, in sedinta sa
dela 2 Mai 1942, Având in vedere interesul serviciului
ANTONESCU
LuAnd in deliberare raportul Nr. 648 referatul jurnal Nr. 12.121 din 7 Mai
Maresal al Romaniei 1942,
din 22 Aprilie 1942 al d-lui ministru
si secretar de Stat al ApArArii Nationale Decidem :
0 al d-lui subsecretar de Stat al laze's- Pe data prezentei deciziuni, Comisn-
Conducitorul Statului
trArii Armatei, cu privire la darea in nea pentru propuneri de numiri; trans-
Ministrul luerarilor publice antreprizA a lacrárilor de instalatii sa- ferAri i avansAri, de pe IhrigA Directn.
si al comunicatiior, nitare la 31 clidiri noi dela A. P. A. a ratul Românizärii, ColonizArii oi Inven-
Constantin D. BO TJzinelor Margineanca; taruiluj dinBasarabia, se modificA dupl
cum urmeazA:
Nr. 1.398. Având in vedere dispoi_tiunile art. Preoedinte: d-1 Nicolae PeticA, subdi-
46, alin. r din legea A. A. S. I. A., rector.
JURNALE Decide: Membri: d-1 TAii,äseseu Gheorghe,
ALE CONSILFULUI DE MINISTRI Art. I. Se aprobA angajarea, contrac- subdirector ; d-1 Solodovuicov Teodor, a.
MINISTERUL APARARII NATIONALE tarea i efectuarea cheltuielii de lei vaeat pledant el. Ili
24.303.437, pentru executarea lucrAri- Secretar: d-ra Fabricantova Mai;
Consiliul de Ministri, In oedinta sa lor de instalatii sanitare, dupA eum ur-
dela 2 Arai 1942, oefa biroului personalulni.
meazà: Data la 7 Mai 1942.
Luând in deliberare raportul Nr. 648 a) Firma I. Illicolau"
din 22. Aprilie 1042 al d-lui ministru Director, D. Giurginvanu
secretar de Stat al ApArArii Nationale Instalatiile sanitare la 15 clAdiri, in Nr. 35.
oi al d-lui subsecretar de Stat al lures- valoare totalA de lei 11.677.360.
trärii Armatei, cu privire la darea in b) Firma Cons& 0 ark Gh. Urseseu- MINISTERIIL CULTURII NATIONALE
antrepriä a luerAyilor de inalzire cen- Galati" SI AL CULTELOR
tralä la clAdirile ce aunt in curs de con- Prin dec'zia ministerialä Nr. 80.768
Instalatille sanitare la 16 clädiri, In din 1942, urmätorul personal didactie
struetie la A. P. A. a Uzinelor valoare totall de lei 12.626.077.
neanca; ajutätor dela Clinica dermato-venericl
Cheltuiala se va suporta din bugetul a FacultAtii de medicinA din Sibiu, a
Având in vedere dispozitiunile art. stabilimentului pe exerciful 1941/942.
46, al. r din legea A. A. S. I. A., fost confirmat cu tidal provizoriu, in
Art. II. D-11 ministru secretar da Stat posturile indicate in dreptul fiecAraia,
Decide: al ApArArii Nationale este Insiircinat conf. art. 3 0 7 din legea de ratiouali:.
Art. I. Se aprobii angajarea, contrae- eu adacerea la indeplinire a dispozitiu- zare din 4.Noemvrie 1938:
tarea i efectuarea cheltuielii de lei nilor prezentului jurnal. 1. Tfirlea Petra, oef de luerAri.
38.555.03, pentru executarea lucriiri- Maresal Ion Antonescu, General Constantin 2. Livia Modreanu, asistent.
lor de inalzire, dupä cum armeazä: Pantazi, Ion C. Marinesçu, L Petrovici, Gene- 3. Nicolae PAcescu, ea asistent.
a) Firma Sulzer Fares" ral N. Stoenescu, A. Pani, General D. I. Po- - Confirmarea pentru primil doi se
pawn. face pe data de 1 Februarie 1942, lar
Centrala termicA pentru pavilionul Nr. 476. pentru cel de al treilea pe15 Octoinvie
administrativ, pavilionul trupei i casa 1941.
de oaspeti. DECIZIUNI Adeast A. titularizare nu atrage nieiun
Instalatiile inberioare la pavilionul de PRE4EDINTIA spor de salaria.
administratie i casa de oaspeti. CONSILIIILIII DE MINI§Txt
Valoarea acestor lucriri este de lei Idem Nr. 88.749 din 1942, d-1 dr. Ira.
16.068.234, plus frs. elv. 8.680. Noi, ministru subseeretar de Stat al sile Lustrea, asistent la Institutul de
RomânizArii; 'ColonizArii i Inventaru- igienA al Faculatii de medicinA din Si-
b) Firma Inginer C. I. Blircleanu" biu, a fost confirmat cu ftlul pro-vizo-
Instalatiile interioare dela cazarma AvAnd in vedere dispozitiunile decre- riu, pe data de 1 Noemvrie 1941, in pos-
trupei i cooperativA, fn valoare de lei tului lege Nr. 533. publicat in Monitorul tal ce ocupA, in canformitate ea dispo-
5.107.731. Oficial Nr. 53 din 4 Martfe 1941, zitiunile art. 3 oi 7 d:n legea pentru
17
MONITORUL OFICIAL (Partea I) NI% 110 13 Mai 1942
4008
Idem Nr. 92.538 din 4 Mai 1942, d-na Noi, General Davidescu VintilA, se-
Modificarea i convict-area legilor pri- cretar general la Minieterul ApirArii
yitoare la InvAtamintul superior s; spe- MusOiu Marta, prof. la Lic. fete din
cial, in vederea rationalizarii din 4 No- Roman, se pune definitiv in retragere, Nationale,
pe data- de 1 Septemvrie 1941, recunos- Având in vedere referatul NI% 11.582
emVrie 1938.
Aceastrt titularizare atrage rt.:6) cfindu-i-se o pensie lunará de lei 10.131' din 8 Aprilie 1942 al Directiei Medicate
Majorare de salariu. pang. la 1 Octomyrie 1941,* jar dela din M. A. N.,
aceasta data o pensie majorata de lei Decidem:
Idem Nr. 92.528 din 4 Mai 1942, d-1 11.500 stabilita pentru 29 ani calcula- Art. I. Se ïnlocuese membrii din Co-
Popa Septimiu, profesor la Liceul bili la peusie. misia 2 Medicala Mixta dela Comanda-
mentul 3 Teritorial, pentru elasarea in-
,,Titu Maiorescu" din IVud, se pune Prin decia a d lUI profesor I. C. Pe- valizilor din aetualul razboiu, in felul
definitiv in retragere, pe zitta: de 1 De- trescu, ministru subsecretSr de Stat la urmAtor: .

temvrie 1941, recunoscAndu-i-se o ,pen- Departamentul Culturii Nationale ai al Huhulea Constantin,


Crultelor eu Nr. 79.176 Ain 16 Aprilie Medic
sie lunara de lei 14.582, stabilita pentru
1942, d-ua Matrona Grossu, profe- prin medicul major Mitt Alex.
34 ani calculabill 1,a pensie. soara maestrA, titulara, se utilizeaz a. pe Medic major Raphile Loghin Dumi-
data de 1 .Aprillie 1942 la .catedra tie tru, prin medicul maior Stefanffica N.
Idem Nr. 92.530 din 4 Mai 1942, Pr. Medicul major Badiu Alexe, fast mem-
Hondru Pavel, profesor. la. Liceul de rufarie dela Liceul industrial de fete
din BArlad. brn supleant in aceeasi Comisie devenit
fete din Braila, se pane defnitiv in re- membra de drept, se inlocuieSte prin
tragere, pe ziva de 1 Septemvrie 1941, Iclem Nr. 93.767 din 5 Mai 1942, se medicul lt.-eolonel Vasiliu Jon.
recunoscându-i-se o pensie lunara de Moraru Luca, maistru su- Art. II. Drepturile de misie vor fi
lei 13.320 pAna la 1 Octomyrie 1941, plinitor la Liceul industrial de baieti, cele prevazute in deeizia minterialä
iar dela aceastrt data o pensie lunara din Galati, pedeapsa amenda cu pier- in vigoare.
Majorata de lei 14.652,- stab:Eta pentru derea salariului pe zece zile", Pentru Art. III.. Direetia Superioara Sani-
34 Ani calculabili la pensie. lipsa de activitate i interes in conduce- tara din M. A. N. este insäreinatä, cu
Idem Nr. 92.531 din 4 Mai 1942, d-1 rea aducerea la-indeplinire a prezentei de-
Doseivnie Ion, profesor la Liceul Ro- MINISTEROL ciziuni ministeriale.
man Vodit" din Roman, se pune defi- PROPAGANDEI NATIONALE Data la 22 Aprilie 1942.
nitiv in retragere, pe ziva de 1 Noem- Prin decizia d-lui ministru subsecre- Secretar general. General Davidescu Vintili
vrie 1941, recunoseindu-i-se o pensie tar de Stat la Departamentul Propa- Nr. 19-3.
lunara de lei 13556. pentru 35 ani cal- gandei Nationale ea Nr. 2.791 P. din 7
eulabili la pens'e. Mai 1942, d-1. Calude Constantin, impie- Noi, General Davideseu Vintila, se-
Idem Nr. 92.532 din 4 Mai 1942, d-1 gat eu 2 gradatii: dela Directiunea Ci- eretar general la Ministerul ApArarl
Zugray Gheorghe, profesor 1a Liceul de nematografiei, numie prin decizia minis- Nationale,
baieti din Radauti, se pune definiti_v in terialä Nr. 1.4q7 .P,,. din 1942, pe. ziva Având in vedere referatul Nr. 11.565
retragere, pe ziva de 1 Decemvrie 1941, de 31 Martie 1942, se considerrt demisio- din 24 Martie 1942 al Direetiei Medieale
Tecunosciindu-i-se o pensie lunara de lei nat pe zina numirii, pentru neprezen- din M. A. N.,
14.427 pentru 35 de ani calculabili lá tare la servieiu. Decidem :
pensie.
MINISTERVL APA.RARII NATIONALE Art. I. Se numese membri in Comisia
Idem Nr. 92.533 din 4 Mai 1942, d-na Noi, General Davidescu Vintilä, se- ediealä snperioara mixtä, pentru jude-
Ionescu Natalia, profesoara la Liceul de cretar general .1a Ministerul ApArltrii carea contestatillor invalizilor din ac-
fete C. F. R. Auret Vlaiett" diii. Bu- Nationale, tualul rklaoiu, cu dTept de vot consnita-
curesti, se pune definitiv in retragere, Având in vedere referatul Nr. 11.174 d-nii: dr. Beitesen Constantin si
din 18 Martie 1942 al Direetiei Medi- BontkA L, ea delegat de Ministerui.
pe data de 1 Septemvrie 1941, recunos- _ .

candu-i-se o pensie lunarii de 5.694 eale din M. A. N.,


Deeidem: Art. II. Drepturile de misie vor fi
lei plina la 1 Oetomvrie 19414, iar dela Art. I. D-1 profesor dr. Tantleesen I., cele previtzute in decizia
aceasta daft"' urmind sit prhnesca o membra de drept In Com'sia medical vigoare..
pensie majoratä de lei 6.548, stabiliti mix* dela Comandamentul IV Petite- Art. III. Directia .Superioari Sani-
pentru 20 ani calculabli la pensie. rial, pentru .elasarea invalizilor din ac: tara. din M. A. este insäreinata ea
tnalul räzhoiu, se inlocueste Prin d-1 adueerea la indeplinire a prezentei de-
Idem Nr. 92.534 din 4 Mai 1942, d-na eonferentiar dr. Pläcinteanu, fost mem- eizinni ministeriale.
Ionescu G. Maria, profesoarä la Lioeul bru supleant in suscitata comisiune,
de fete din Targoviste, se pune defini- Data la 22 Aprilie 1942.
iar in locul d-qui conferiantiar dr. Pla- Secretar general, General Davidescu Vintilii
tiv in retragere, pe zbut de 1 Septem- einteanu, se numsate d-1 conferentiar dr.
yrl e 1941, recunoscându-i-se o pensie Nr. 194.
lunara de lek 10.365-Oat la 1 Octom- Hurmuzache. medic primar la Servicjul
yrie- 1941, ia dela aceasta data ur- clinicoferapeutic ITI, Spitaltd San-tut Noi, General Davidesca Vintili, se-
Maud sä primeascii o pensie.majoratä Spiridon cretar general la Ministerul Apararii
'de lei 11.500, stabilita pentru 35 ani Art. II. Drepturile de misie vor fi Nationale,
calculabili la pensie. cele prevazute in decizia
in vigoare. Avind in vedere referatul Nr. 237
Art. III. Directia Superioarit Sani- din 13 Aprilie 1942 al Direetiei Medi-
Idem Nr. 92.537 din 4 Mai 1942, cale din. Ministetni Apirivrii Nationale,
Nicolae Negrutin. profesor la Liceul de tarä din M. A. N. este inslimeinatä ea
bäiei din com. Dumbriveni, se -pune aducerea la indeplidre a prezente; de- Deeidem:
defnitiv in retragere, pe ziva de I No- ciziuni ministeriale. Art. 1. Se inlocaeate medical maior
emvrie 1941, reeunoseändu-i-se o pen- Datä la 22 Aprilie 1942. Ilieseu C., membru In Comisia U Modi-
s'e lanarit de lei 21.045, stabilitit pen- Secretar general, General Davidescu yiatihi cala Mixta, dela Comandam.entul
tru 35 ani calculabili la pensie. Ne. 192, . ritorial, pentru elasarea invalizilor din

18
13 Mai 1942 MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 110 4009

aetualul razboin, prin medical maior Timisoara si Arad, medical maior Deeklein
Naghel Mihail. Balint Virgil. Art. I. $coala de conducitori auto,
Art. Drepturile de misie vor fl Alba Iulia, medical maior Igna Ni- Virgil Coman" situatä in Bueuresti,
eele prevazate in decizia minsteriala cola e. str. General Manu Nr. 23, pentru neres-
in vigoare. Art. II. Drepturile de misie vor fi pectarea dispozitiunilor D. L. Nr. 146
Art. III. Direetia Superioari Sani- eele prevazute in decizia ministerialä in din 1942, art. 5, 6, 7, 8 i 25, se pedep;
-tali din M. A. N. este insäreinata ea vigoare. seste eu amendä de 20.000 lei, sumä pe
aducerea la indeplinire a prezentei de- Art. III. Direct'a superioari sanitari care o va achita pâná la 10 Mai 1942,
eiziuni ministeriale. din M. A. N. este insäreinati cu adu- la Administratia financiara, pe seama
Datit la 22 Atprilie 1942. eerea la indeplinire a prezentei deciziuni. Ministerului Apärärii Nationale (Three-
Seeretar general, General Davidescu Vintil Data la 25 Aprilie 1942. tia superioari a moto-mecanizärii), la
Seeretar general, General Davidescu Vintii dispozitia conaitetului de organizare, in-
Nr. 195. drumare i contral al rolilor de conduea-
Nr. 238.
tori auto, conform prevederilor D. L.
Noi, General Davideseu Vint.i1, secre- Nr. 146, art. 31.
tir general la Ministerul Apararii Na- Noi, 'General Davidescu Vintilä, were-
tar general la Ministerul Apärärii Na- Art. Il. Directia superioarä a moto-
tionale, tionale, rnecanizarii este insarcinata en execute-
Având in vedere referatul Nr. 11.173 Având in vedere referatul Nr. 11.542 rea prezentei deciziuni. -
din 18 Martie 1942 al Directiei medi- din 24 Martie 1942 al Direetiei medi- Data la 1 Mai 1942.
cale din M. A. N., cale din M. A. N., Seeretar general, General Davidescu Vintila
Decidem : Nr. 321.
Art. I. Se inlocueste d-1 dr. Stefan Deeidem:
Baroncea, membru supleant in Comi- Art. I. Se inloeueste medical colonel Noi, General Davidescu VinfilA, secre-
sia medical' mixtii, dela Comandamen- dr. Racluteseu Virgil, inembru in Co- tar general la Ministerul Apariirii Na-
misia medicall superioarä mixtrt pentru tionale,
ul II Teritorial, pentru elasarea invali- judecarea contestatilor invalizilor din
zilor din actualul rtizboiu, prin d-1 dr. In baza imputernieirii datä prin deei-
Constantin Popescu Herasca ,dela Spita-
aetualul rasboiu, prin medical colonel zia ministerialà Nr. 4.115 din 16 Mar-
dr. Popeseu Constantin.
lul de eopii al Eforiei spitalelor civile din Art. II. Drepturile de misie vor fi tieAvând1942;
in vedere referatul Directiei
Bucuresti. eelelarevrtzate in deeizia ministerialA in superioare a moto-mecanizarii Nr. 4
Art. II. Drepturile de misie vor fi vigoare.
eele prevfizute in decizia ministeriali in din 29 Aprilie 1942,
Art. ///. Direetia superioarl sanitarä Deeideni :
vigoare. din M. A. N. este insäreinata cu adu-
Art. III. Direct'a superioarä sanitarä Art. I. $coala de conducatori auto,
cerea la indeplinire a prezentei deciziuni. Ing. Th. Mihaileseu", din Ploieti, str.
din M. A. N. este insärcinata eu adu- Data a 25 Aprilie 1942.
cerea la indeplinire a prezentei deciziuni. Constantei Nr. 11, se amendeaza eu su-
Data. la 22 Aprife 1942. Seeretar general, General Davidescu Vintilã ma de lei 20.000, pentru nerespectarea
Seeretar general, General Davidescu Vintili Nr. 239. dispozitiunilor decretulni-lege Nr. 146
Nr. 196. din 1942.
Noi, General Davidescu Vintil, seere- Art. II. Amenda se va depune la admi.
Noi, General-Davideseu Vintilä, seere- tar general la Ministerul Aparitrii Na- nistratia finanCiat OA la 10 Mali
tar general la Ministerul Apitrarii Na- tionale, 1942 pe adresa Mmisterului
tionale, Având in vedere referatul Nr. 10.581 National& la dispozitia Direetiei supe-
Având in vedere referatul Nr. 11.466 din 9 Martie 1942 al Directiei medi- rioare a moto-mecanizärli Comitatul de
din 24 Martie 1942 al Directiei medi- cale din M. A. N., org. indr. si control al $colilor de eon.
cale din M. A. N., Decidena : ducatori auto.
Deei dem : Art. I. D-1 dr. Teodoresen Vasile, Art. III. Directia superioarrt a moto-
Art. I. Se inlocuese membrii in Comi- membru In Comisia medicalä mixta, dela mecanizarii este insäreinatä cu executa-
sia mix* dela Comandamentul Comandamentul 4 Teritorial, pentru rea prezentei decizinni.
VII Teitorial, pentru elasarea invalizi- elasarea invalizilor din actualul rizboiu, Data la 1 Mai 1941
lor din aetualul räsboiu, si se numese de pe raza Cereului de recrutare Su- Seeretar general, General Davidescu Vintili
supleanti pentru aceiasi cOnaisie din Gar- eeava, se inloeueste prin d-1 dr. Calinov- Nr. 322.
nizoanele : T.-Severin, Bäile Hereulane, schi Vladimir, medical orasului Suceava.
Lugoj, Tirn'soara, Arad si Alba Iulia, Art. Il. Drepturile de misie vor fi Noi, General Davideseu Vintila, secre-
dupa cum urmeazA : cele prevazute in decizia ministerialii in tar general la Ministerul Apärarii Na-
1. Medical colonel Radian Gh., prese- vigoare. tionale,
dintele comisiei, se inlocueste prin medi- Art. ///. Direct:a superioarä sanitari In baza imputernicirii dat a. prin deci-
cal colonel Udvarnoehi Ernest. din M. A. N. este insiireinata cu adu- zia ministerialà Nr. 4.115 din 16 Mar-
2. Medical colonel Udvarnochi Er- eerea la indeplinire a prezentei deciziuni. tie 1942 ;
nest, devenit presednte al comisiei, se Data la 31 Martie 1942. Având in vedere referatul Directiet
inlocuage prin medical colonel rez. Seeretar general, General Davidescu Vintili superioare a moto-mecanizärii Nr. 5
Worel Eugen (eoneentrat). Nr. 4.353. din 29 Aprilie 1942,
Medical major Mihail Nieolae se in- Deeidern :
locneste prin medical lt.colonel Manea Noi, General Davidescu Vintila, secre- Art. I. Swale de conducatori auto,
Constantin. ter general la Ministerul Apärarii Na- Inginer Donescu", din Cernituti, str.
Medical major Avramo Petre, mem- tionale, Brâncoveanu Nr. 18, se pedepseste en
bru supleant, se inlocueste prin medical In -baza, imputernicirii datä prin deci- suspendarea autoizatiei de funetionare,
major rez. Baroni Vitold, (concentrat). zia ministeriali Nr. 4.115 din 16 Mar- pe termen de 3 luni, eu incepere dela
Supleanti pentru Garnizoanele : tie 1942 ; 10 Mai 1942, pentru nerespectarea dis-
T.-Severin i Baile Hereulane, medicul Avänd in vedere referatul Directiei pozitiunilor decretului lege Nr. 146 din
maier -filsmarescu; Lugoj, medical ma- superioare a moto-mecanzarii Nr. 3- 1942 si a regulamentului decretului-
ior BArsan Aurel. din 29 Aprilie 1942. lege.

19
MONITORUL (Partea 1) Nr. 110 13 Mai [942
4010

Art. IL Direetorul roalei este obligat Noi, Ganeral P. Ceinen4A, secretar Ident Nr. 314 cru 1 Mai 042. ci-ra
BA ramburseze elevilor inscrisi la aceasti general al Subseeretariatului de Stat al Ortani,a ia
peoala sumele depuse in contul taxei de Armat-ei de liscat pe langA Ministerul Bueuresti,strada Diueit Ste:I:An Nr. 8,
freeventii. ApAririi Nationale, in baza imputerni- se augajeazit ea daetilograti diurnis.A
Art. III. Directia superioara a moto- cirii datit prita decizia ministerialA cu la Comitelul de Organizare, Indrumare.
inecanizärii este insireinati en exeouta- Nr. 3.782 din 21 Februarie 1942, .Control al Scoalelor de condueAtori
rea prezentei deciziuni. AvAnd in vedere referatul Directiei auto-partieulare si de Stat, cu salariul
Datà la 1 Mai 1942. superioare a motr-mecanioirii ott Nr. de lc.! -8.000 lunar, pe data de 1 MarCe
Seeretar general. General Davidescu Vintilã 31.a86 din 211 Aprilie 1942, 1942.
Nr. 323. Deeidem : Suma care va rezulta din achitatea
drepturior acestei dactilOgrafe, se va
Noi, General Davidescu Vintila, secre- Art. I. Comisiunea de examinare a suporta din bugetul Comitctuhti de Or-
tar general la Ministerul Api "aril Na- elevilor amid II, care termini" pe data ganizare, Indrumare d Controi. art. 3.
tionale, de 10 Mai 1942 Scoa!a Ofiteri Meca-
In baza imputernicirii data prin ded- nici, se alcAtueste dupA cum urmeazä, : Idem'Nr. 319 din 1 Mai 1942, elevut
zia ministerialä Nr. 4.115 din 16 Mar- Presedinte, general Nicolaeseu Aurel. sergent Seciu *loan se indepArteazi din
tie 1942; Membri : colonel Popeseu S. Dumi- $ceala de subm-aistri militari auto,
Având in vedere referatul Direetiei tru, ciipitan Rapeanu A., capital" ing. pentru fals in acte .publice i purtarea
superioare a moto-meeanizirii Nr. 7 Dragoeseu Petre, capitan ing. Dobrov rea din- obisnuntfi.
din 24 Aprilie 1942, Jordan, eapitan Diaconu Ianeu, inginer Elevul se inapoiazA la unitatea sa de
Deddem : Petri Mihail, medic major dr. Oirstea origine:
Art. I. Scoala de conducatori auto, Andrei, eapitan ed. fizica Santee Liga.
lAugustin Andrei", situati in Brasov, Secretar, cipitan Filimon Iulian. Prin deeizia d-lui -Contra-Amiral Ad-
Toamnei Nr. 17, pentru nerespecta- Art. IL Examenul va avea toe in jutant Nieolae Pais, subseeretar de Stat
rea dispoz4iuni1or D. L. Nr. 146 din ziva de 28 Aprilie 1942. al Marinei pe langa Ministerul Apararii
1942, art. 5, 6, 7, 8 si 25, se pedepseste Art. III. Comisiunea se va intruni eu Nat:onale Nr. 44 din 8 Mai 1942, se
eu amendi de 20.000 lei, sumä pe care o zi inainte de data inceperii examenu- áproba, angajarea temporar in conti--
o va achita pima la 10 Mai 1942, la ad- lui, la sediul roalei dirt ealea Dudesti nuare .pe exereitiul 1942/943, de citre
ministratia financiará, pe seama Minis- Nr. 125-127, pentrv stabilirea si per- Navigatiunea Fluviala Romani, a ur-
terului Aparärii Nationale, (Directia su- feetarea lucrarilor preliminare. mitorilor pensionari :
perioarii, a moto-mecanizarii), la dispo- Art. /V. Ofiterii din comislune vor Lt.-comandor (r) Llizaresen Petre,
zit'a Comitetului de organizare, indru- avea -clreptul la misia prevazuta prin din Marina Regala.
mare si control al roalelor de conduea- decizia ministerial(' in. vigoare. Capitan-comandor Mecanic (r) Bur-
tori auto, conform art. 31 din D. L. Nr. chi Vasile, din- Marina Regala
146 din 1942. Art. V. Direetla superioara a moto- D-1 Constantin Florea, fost easier ge-
Art. II. Direetia superioara a moto- meoanizirii este insfireinatil cu adu-
cerea la indeplinire a prezentei deci- neral la N. F. R.
mecanizirii este insarcinatä eu exeouta- Suma neeesara retribuicii se va su-
rea prezentei deciziuni. ziuni.
porta dela art. 4 .al bugetului N. F. R.
Data la 1 Mai 1942. Data la 1 Mai 1942. pe exercitiul in curs, fiind retribuiti eu
Seeretar general, General Davidescu Vintill Seeretar general, Petre Camenit.i difereitta intre pensitmea ce o primeste
Nr. 324. Nr. 320. salariul gradului ee AU avut in acti-
Noi, General Davidescu Vintili, seere- vitate.
tar general la Ministerul Apararii Na- Prin decizia d-lui General Petre Ca-
tionale, menita, seeretar general la Subsecreta- Idem NT. 45 din 8 Mai 1942, urma-
In baza imputernicirii data pr:n deei- riatul de Stat al Armatei de Useat cu toril subofiteri din Marina Regalii. se
zia ministeriali Nr. 4.115 din 16 Mar- Nr. 291 din 29 Aprilie 1942, adminis- aloca la drepturie de gradatie, pe data
tie 1942; tratorul maier rezervä Mäeinceanu Du- de 1 Aprilie 1942, dupi cum urmeazil:
Avind in vedere referatul Direetiei mitru se iniputerniceste eu atributiuni
de verificare administrativa, pe data Plotonieri-majori en o gradalie kz /Rota/tier-
superioare a moto-meeanizarii Nr. 8 major au 2 graciaii
din 24 Aprilie 1942, de 15 Aprilie 1942, la Comandamentul
uncle se afli concentrat. Croitoru Stefan, 1.111.1942.
Deeidem :
Art. I. Scoala de conducatori auto, Imputernicirea data este valabili nu- Sarandan Mihail, 1.111.1942.
,,Corneliu Sarlateseu", din Buzau, str. mai pe exereitiul 1942/1943. Prim ur- Plotontieri feira gradatie; la plotonier cu
Unirei Nr. 172, pentru nerespeeta- mare, in cumul exercitiului ineeteazi: gradalie administratie
rea dispozitiunilor D. L. Nr. 146 din la mutare sau detasare din comanda- Martin Dumitru, 1.X.1936.
1942, art. 5, 6, 7, 8 i 25, se pedepseste ment, la desconcentrare. Slarciog Nieolae, 1.X.1936,
eu amencla de 10.000 lei, sumä pe care Muzicant
o va achita panii la 10 Mai 1942, la ad- Idem Nr. 307 din 30 Aprilie 1942,
ntnistratia financiark pe seama Minis- lt-colonel rez. Pancaldi Gheorghe Anton B. Alexandru, 8.1V.1936.
terului Apararii Nationale, Directia su- se numeste in funetiunea de emitent al
perioara a moto-meeanizarii), la d'spo- mandatelor de Plata,- eu incepere dela Idem Nr. 48 din 9 Mai 1942, urmä-
zit'a Comitetului de organizare, indru- 10 Februarie 1942, in loenl int.. locot.- torii submaistri militari clasa I de ma-
mare si control al roalelor de conducä- colonel Botez Casian care se desarci- rina, reusiti la examenul pentru gradul
tori auto, conform art. 31 din D. L. Nr. nenzil de aceasta funetinne pe data cle de maistru militar de marina, se inain-
146 din 1942. mai sus. teazi la gradul de maistru militar clasa
Art, II. Direetia superioara a moto- In aeeastä ealitate, jut. lt.-colonel rez. pe data de 10 Mai 1942:
znecanizarii este insiireinatii eu executa- Panealdi Gheorghe se va conforma in- Dolgosev Stefan, T. F. S., 25/1.19.39.
rea prezentei de&ziuni. toemai cVsoozitiunitor din decizia mi- Macau"' Dumitru, turbinist, 25.X.
Data la 1 Mai 1942. nisteriala Nr. 1 din 1 Aprile 1942, pu- 1939.
Secrete/. general, General Davidescu Vintilä blicati in Monitorul Oficial Nr. 87 din Enescu Petre, turbinist, 25.X.1939.
Nr. 39-5. 15 Aprilie 1042. Chiriei Nicola% motorist ZO.X.1939.
13 Mai 1942 MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 110 4011

Ritingher Nicolae, turlihnst, '25.X. Presedinte, Lt. comandor M. Constan- department, prin care propane modi
1939. tineseu, subdirector, ficarea art. 59 din deeiziunca aeestui de-
Costache Ioan, motorist, 25.X.1939. Membri: 1. Ing. C. Burghele, subdi- partament Nr. 680 din 20 August 1937,
Cristescu I. Vasile, motorist, 15.VIII. rector. in sensul dispozitiunilor art. 25 din L.
1939.' 2. Ing. Ciubotariu Vasile, sef de sectie, C. P., eompletata eu dispozitiunile or-
Bloja Dumitru, sanitar, 25.X.1939. ingner, dinului circular Nr. 89.000 din 5 Innie
Drag-a Pain, motorist, 15.VIII.1939. 3. Filloteanu Dumitru, delegat cu Se.rv. 1940 al Knisterului de Fionante; Diree-
Zilly Gheorghe, motorist, 25.X.1939. contabilitatii, tia generala a bugetului i contabilitktii
Nedelea Stanca, ttmar, 25.X.1939. Art. II. Se numeste secretarul ambe- generale a Stattulni, serviciul deficitelor,
Bolborici Pänn, T. F. S., 25.X.1939. lor comisiuni d-1 Foea Sp., secretarul preeum i eu dispozitinuile jurnalului
Beoheanu D-tru, tunar, 25.X.1939. Inaltei Curti de Conturi. sectii unite,
Serbanoiu Grigore, T. F. S., 25'.X. Art. III. Aeeste comisinni vor luera Nr. 72 din 12 Aprilie 1946,
1939. in prezenta tuturor membrilor ce le corn- Decidem :
Panaiteseu Gh., motorist, 25.X.1939. pun. Art. I. Art. 59 din deciziunea acestui
Pildurara loan, elect., 15.VII1.1938. Art. IV. Servieiul Secretariatului cen-, departarnent Nr. 680 din 20 August 1937-
Tudoras Gheorghe, turbinist, 15.VIII. tral D.- D. M. este insäreinat ea adnee- se: mocYfica in felul urmärtor:
1938. rea la indeplinire a acestei deeiziuni. Chad imputatia a lamas definitivä
eacsu Nieolae, torp.. 25.X.1939. Data. la 25 Aprilie 1942. nn mai poate fi acopertb, prin niciun
Dimitrievici Paul, electr., 15.VIII. Director special, Comandor Adjutant P. mijloc de eatre niciunul din cei condam-
1938. Fundäteann nati la plata (prineipali vinovati si soli-
Smadu Ioan, contab., 15.VIII.1939. Nr. 2.050. dari), unitatea in gestiunea careia figu-
Neacsu Dumitru, tunar, 25.X.1939. reaa. defeitul, va interveni la organele
Fustasu C-tin, torp., 15.VIII.1939. Noi, General de divizie Dobre Grheor fiseului pentru stabilirea situatiei de in-
Ciortan Dumitrn, tunar, 2C.X.1939. ghe, sabsecretar de Stat al inzestrarii solvabilitate a oeler in cauz i inclepli-
Petreseu loan, tunar, 15.VTII.1939. adMinistratiei Armatei pe lâna Mi- rzrea formalitktilor prevkzute de art. 25
Alexandra Mihail, contab., 15.VIII. risteral Apkrarii Nationale, L. C. P. si ordinul circular Nr, 89,000
1939. Având in vedere dispozitiunile legii din 5 Iunie 1940 al Ministerului de Fi--
pentru organizarea invatamfintului in- nante, Directia generalä a bugetului sal
Idem Nr. 41 din 4 Mai 1942. pentru dustrial pentru bbicti, publicata in Mo:
invaliditate provoeata in timpul si din oontabilitatii Statului, serviciul defi-
nittorul Oficial Nr, 97 din 21 Aprilie eitelor, chtre Administrafile financiare
eauza räzboitilui, se sterge din controa- 1940, care prevede,_obligatia pentru in-
1ele Scoalei de Specialitati, Sectia Mari- inspectorii financiari.
treprbiderile industriale ce folosese mai 'Actele de insolvabilitate vor fi
nei Comereiale elevul Ursa rank de 500 lucratori ealificati, de a tate de Administratiile financiare
evea o sooalk proprie de ucenici indus- mai la Ministerul de Finante, Direetia
Elevul va fi trecut in eategoria inva- triali pentru specialitatile respective;
lizilor de razboiu. generala a contabilitatii generale a Sta-
Având- in veclere avizul Ministerului tuhri, servieiul defieitelor, de unde vor
Noi, direetorul special al Directiunii Edueatiati Nationaae, dat eu adresa Nr. fi trimise apoiacestai departament, Ser-
Speciale Autonome a Dunirii Maritime, 1.987 din 20 Mai 1911 fifi decizia minis-- viciul de, oontrol special Jandarmi
Avand in vedere dispozititmile art. 3 teriala Nr. 23.402 din 1912 a Ministe- Pompieri Militari.
§i 11 ain deeretutlege Nr. 511, publieat rului Munch; Pentra ficcare deficit. la_ care s'au
in Monitorul Nr. 134 din 10 Iu- Având in vedere el Uzi:nele Milqa
dispun de toate mijloaeele pentru a asi-- intoemit si s'au primit actele de insol-
nie 1941, pentru reorganizarea vabilitate, Servicial de control special
Speciale Autonome a Thmärii Mari- gura buna functionare a seolii, Pompieri Militari din acest
Deeidem: Janclarmi
time, si departarnent, va cere unitatii reApect've
Avand in vedere dispozitiunile art. 68 Art. L Infiintarea, _la Uzinele de mu-
din legea Nr. 122 pentm statutul per- nifuni Marsa", din scorn. Avrig, jud. (are II gestioncazi, prin'Inspeetoratua
Sibin, a seolii de,uteniei industriali, eu General al Jandarmeriei, sk inainteze:
sonalulni Administratiei Comereiale P. Tithil legal de constatarea
C. A. publieatii in Monitorn1 Ofieial durata, a pursurilor de 3 ani.
Seoala va ineepe sa functioneze eu respeetiv (proces-verbal de imputatie,
Nr. 42 din 18 Februarie 1942, buletin de imputatie, decizitmea minis-
Decidem : incepere din acest an, ea olasa.I, eu un
efeetiv total de 100 elevi. teriala son decizia Tnaltei C111"ti de Cont
Art. I. Se oonstitue urmitoarele eo-
misitini de numiri, inaintiri, transferdri Art. II. Detaliile de organizare i fune_ tari).
ineadräri ee se vor efeetua in eursul tionare ale aeestei seoli se vor preeiza Fisa defieitnlui din care sk rezaate:
exereitiului 1942/943, in eadrul perso- intr'un regulament interior, care se va 4) Suma imputata;
nahnui definitiv din Direetiunea Spe- intoemi pe baza legilor in vigoare. b) Cat s'a rambursat pâná &and vino-
Autonomä a Dunkrii Maritime si Art. III. Directia Administratiei pu- vati au devenit insolvabili ;
anume: Elite a Tfz4relor Marsa" se insarcineaza c) Cat urineail a se mai seadea pe
a) Pentru personalul din categoria 4-a en exeeutarea. prezente baza aotelor de insolvabilitate;
pang, la categora 8-a inelusiv eomisiu- Data la 8 Mai 1942. d) Numkrul de eontabilizarea defici-
nea se aleatueste din: Subsecretar -de Stat, General de Divizie Gh. tnlui.
Presedinte, eomandor F. Draghiceseu, Dobre Acestea se vor indosaria impreunk, eu
seful Servkiului personal S. S. M. Nr, 41. actele de insolvabilitate, dup6 care se va
Membri: 1. Lt, comandor M. Constan- prooeda de eatre Serv1ciul de control
tineseu, subdirector D. D. M. MINISTERUL APACERILOR INTERNE special Jandarmi i Pompieri Militari
2. Ing. C. Burghele, subdirector. Noi, ministru seeretar de Stat la De- din aeest departament, la intoemirea de-
3. Fikteanu Dumitru, delegat en eon- partamentul Afacerilor Interne, CZubii ministeriale de seaclere din ges-
ducerea Serviciului contabilitati D.D.M. Având in vedere referatul Nr. 91 din tiunea unitätii care contabilizeaza defi-
b) Pentru personalul din oategoria 9-a 1942 al Serviciului de control special citul, a surnei ee nu SR poate acoperi din
In jos comisiunea se alcatueste din: Jandarmi i Pompieri Millitari din acest cauza insolvabilitktii responsabililor,

21
4012 MONITORUL OFT('IAL (Partea I) Nr. 110 13 Mai 1942

Actul legal de trocere cheltuieli va Noemvrie 1941, in leeul ¿din. subloco- Julie 1941, in local locoteneatului Bi-
fi format din: tenant Nieolaescu Gabriel oare se desar- dilitä Tra'an care se desarcineaza pe
a) Dotsarul eu aete de insolvabilitate, eineaza pe weecaei data. aeeraei data.
titlul legal de condamnare i fiea defici- Sublocotenentul rez. Gheorghe Ion se Locotenentul Ilieecu Mircea se nu-
tului ; numote mânuitor de materiale publice meete orter cu armature pe ziva de 17.
b) Deciz:a ministeriala de scidere; pe zina de 9 Ianuarie 1942, in loud adm, Octomvrie 1941, in locul plutonierului
c) Copia ord:nului de zi administra- sublocotenent rez. Cernei Alexandru Grigore Filoftei care se desareineazi pe
tiv, dat pe baza deciziunii de seädere. care se desareineazä pe aceeaei. data'. aceeaei d at A.
Adm. sublocotenent Raduleseu Cor- Adm. capital]. Giirtler Eugen se nu-
Pentru Serviciul de oontrol special meete ofiter cu armature pe ziva de
Jandarmj Pompieri Militari din acest nel se numeete mânuitor de materiale
publice pe ziva de 1 Noemvrie 1941, in 26 Mai 1940, in locul eapitanulni Cre.
departament, sau unitatea care contabi-
lizeazA deficitul, aeeasta scadere are ca- loud capkanului Ianovici Bogdan care Wiesen loan care se deeärcineaza pe
raeter definitiv, ei ea se va comun'.ea se desareineazi pe aeeeaei data. aceeaei data.
Adminietratiei finaneiare care a inche- Adm. sublocotenent Danciinet Con- Capitanul Mihaileecu Stefan se nu-
iat aetele de insolvablitate, pentru ca, stantin se numeete administrator cazar- rote ofiter eu armatura pe zina de 28
in oonformitate cu art. 25 din L. C. P. mar pe zitta de 1 Aprilie 1940, in loeul Septenavrie 1940, in locul adm. eipitan
jurnalul Inaltei Curti de Conturi, sec-capitantelui Doroftei Adrian care ee de- Giirtler Ertgen care se desareineaza pe
ii unite, Nr. 72 din 12 Apritie 1940, sa,sarcineael pe aeeeaei datrt. aoeeaei datä.
tina mew in evidenta trei ani dela apro- Cip'etanul rez, Godau Alexandru se
Cipitanul Bogatu Joan se numeete nun:tee* ofiter en armature pe rhea de
barea seaderii. administrator cazarmar pe ziva de 6 31 Mai 1941, in loeul eapitanului Mi-
DaeA in acest timp se constata reapa- Mai 1939, in looul eapitanului Herlea
sau revenirea in starea de solvabi- Dionisie care se desiireincaza pe aceeasi hailesen Stefan care se dseareineaza pe
Rate a vreunuia din vinovati, Ministerul data. aoeeaei data.
de Finante, prin Administratiiie finan- Cipitanul Stroescu Joan se numeete Loeotenentul Zamfirescu Marius 9e
numeete ofiter eu armature pe ziva de
Ciare, a urmari rambursarea. restului administrator eamemar pe ziva de 20
'din deficit, dând smnelor destinatia le; Mai 1940, in locul capitanului Bogatti 22 Deceinvrie 1941, in locul l000tenentu-
gala. MA ea unitatea care eontabilizeazi loan care se desareineazis pe aeeeaei. lui Diuleseu Virgil care se desareineaza
defieitui sa mai redeschida partida. data. pe aceeaei data.
. Art. III. Serviend de control special Subloeotenentul Hereecu Mireea se nu- , Plutenierut Baleen Grigore se nu-
meete ofiter ou. aprovizionarea pe ziva
Jandarmi i Pompieri Miiitari din tweet!, meetc administrator eazarmar pe ziva de 8 Iunie 1941.
departament i Inspectoratul -General al de 15 Octomvrie 1-940, in lOcul capita-
Jandarmeriei aunt insireinate eu aclu- mxlui Stroesou Ioan oare se desireineazi Locotenentul Cirjeu Miroea se ne-
eerea-la indeplinire a prezente deeiziuni pe aceeaei data. mote ofiter eu aprovisionsrea Pe zirta
rainisteriale. de 22 August 1941, in lout plutonie-
Subl000tenentul Davideseu Gomel se rului Behan Grigore care se desArei-
Data la 5 Mai 1942. numeete administrator eazarmar pe ziva
p. Ministru, Al. Ionescu
neaza pe aceeacei data.
de 15 Martie 1941 in local sublocote- Subl000tenentul Teodoreseu Vasile se
Nr. 146. nentnlui Hereseu Mireea care se desär-
eineaza pe wee* data. name.* ofitier eu aprovizionarea pa
Noi, ministru seeretar de Stat la De- ziva de '6 Oetomvrie 1941, in loeul loco-
partamentul Afseerilor Interne, Capitanul rez. Negoescu loan se nu- tenentuatti Carjeu Mireea care se destir-
Avind in vedere referatulNr. 114 din raeete administrat& eazarmar pe zina eineaza pe aeeeasi data..
28 Aprilie 1942 al Servicluluj control de 26 Iunie 1941 , in loeul sublpeotenen- Locotenentul Bugnaru Aurel se nu-
special Jandarmi i Pompieri tului Davidescu Carnal care se desarei- matte ofiter eu aprovizionarea pe zitta
preeum ei art. 24 din regulamentul ser- neazä pe aeeeasi data. de 9 Octonivrie 1940.
vicinittei administrativ, Loeotenentul Butiel Victor se numeste Locotenentul Pepeseu loan se numeSte
Decidem : ofiter en .armatura, pe zina de 20 Noem- ofirter eu aprovizionarea pe ziva de 1
Art. I. Ofiterii de mai jos se numesc vrie 1941, in locul adan. subiocotenent Septemvrie 1941, in looul l000tenentului
ei se desareitneazA din funetia de mfinui- Nieolaeseu Gabriel care se desttreineaza, Buguarn Aurel care se desareineaza pe
tori de bani publiei, materiale publiee, pe aceeaei data. aceeaei data.
administratori eazarmari, ofiteri eu ar- Locotenentul Iova Petru se numeete Locotenentul Popovici Emit se nu-
matura i ofiteri eu aprovizionarea, dela ofiter ca armature pe ziva de 26 Noem- mote ofiter ou aprovizionarea pe zing
unitatile de jandarmi, dupa eum ur- vrie 1941. de 1 Deeemvrie 1941.
meaza : CApitanul Istrate Gheorghe se numote Sublocotenentul Marinas Nioolae se
Capitanul Teodorescu Alexandru se ofiter eu armature pe mina de 2 August numeete ofiter en aprovizionarea pe zina
numeete mânteitor de bani publici . pe 1941, in loeul eapitanului Popescu de 16 Mai 1941.
zina de 27 Octomvrie 1941, Gheorghe care se desareineaza pe ace- Plutonierui Magarea Nicolee se nu-
Adm. capitan Cioroboreanu Dumitru iaei data. meete ofiter eu aprovizionarea pe ziva
se numeete manu'etor de materiale pu- Locotenentut Radu Gheorghe se nu- de 13 August 1941
14.ice ei administrator cazarmar pe ziva meete ofiter eu armature pe ziva de 15 Plutonierul Budieä Florae se mime*
de 27 Octomvrie 1941. Noemvrie 1940, in loeul gd. capitan Dinu ofiter eu aprovielonarea pe zina, de 13
Adm. subloeotenent Nieolaeseu Gabriel Marin care se desiireineaza pe aeeeaei August 1941
se numeste minuitor de materiale pu- eata. Art. II. Serviciufl control special Jan-
bike j adrainistrator eazarmar, pe Zeta L000tenentul rez. Giuleecu Aurel se darmi i Pompieri- Militaz4 j Ifispeetoe
de 1 lunie 1941, in locul locotenentului numeete ofiter ca armature pe zina de rattail General ai Jandermeriei se inskr-
(ickean Constantin eare se desareineaiä 1 Aprilie 1942, in locul capitanului Ca- eineaza cu aducerea la indeplre a pre-
pe aceeasi data. neseu Stefan care se desareineazä pe zent el deeiziuni.
Locotenentrul Topor I. Radu se nu- aceeaei data. Data la 4 Mai 1942.
meete mAnuitor de materiale publice Plutonierul Grigore Filoftei se nu- p. Ministru, AI. Ioneseg
adminietrator eazarmar ps ziva de 10 mote ofiter en armature pa ziaa de 17 rm. 167.

22
13 Mai 1942 MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 110 4013
Prin deeizia ministeiala Nr. 2.458 din 1942 a CaSei Generale de Pensiuni, U. L., ea preaedinte, ai Camil Calmuschi,
X., din 7 Mai 1942, se numeste pe data o pensie lunarg de lei 6.000; en incepere din partea Direetiunii desvoltärii pro-
de 30 Noemvrie 1940, in functiunea de dela 1 Noemvrie 1942. duetiei industriale, i Dumitru Jordan,
eontabil in materii de pe langa Corpul din partea Oficiului fabricilor de uleiuri
gardienilor publici Bucuresti, d-1 capi- MINISTERUL ECONOMIEI NATIONALE vegetale, ea membri, se numesc pe data
tan Ionescu D. Dumitru din acel corp. Noi, Joan C. Marineseu, ministrn se- prezentei deciziuni in Comisiunea insti;
MINISTERUL FINANTELOR cretar de Stat la .Departamentul Eeo- tuitg pentru a face propuneri In vede-
Prin deeizia ministerialg Nr. 8.507 nomiei Nationale, rea avizului Ministerului Economiei Na-
din 7 Mai 1942, d-I Zamfirache Gheor- Avfind in vedere dispozitiunile art. 3 tionale asupra clasifiegrii ea fabrici de
ghe, ef de birou fgra gradatii, dela Ad- din deeretul-lege privitor la regimul ulein vegetal brut a preselor mecanice
ministratia financiarg Dorohoi, pus in preselor m_ecanice i teascurilor lark. tgranesti de uleiu vegetal
retragere din oficiu pe data de 31 Oc- neati de ulein vegetal, Nr. 1.358 din 7 Art. II. Directorut personalului, se-
tomvrie 1941, prin decirda ministerialá MO 1942, publicat in Monitorul Oficial, cretariatului i administratiei este in-
Nr. 620.488 din 1941, avand Area de partea I,, NI% 106 din 8 Mai 1942,
Decidem:
sareinat eu aducerea la indeplinire
55 ani, In conformitate eu prevederile
art. 62 din decretul-lege Nr. 799 din dispozitiunilor prezentei deciziuni.
Art. I. D-nfi dr. ing. Nicolae Popescu.
1941, se pune in retragere definitiv, pe Arcadian, reprezentantul Ministerului Datg la 9 Mai 1942.
aceeaai data i pentru aceleaai motive, Economiei Nationale. pe lânga Oficiul Ministru, Ion C. Marinescu
stabilinclu-i-se, conform deciziei Nr. an fabricilor de uleiuri vegetale O. F. A. Nr. 17.037.

Noi, Ion Marinescu, ministru secretar de Stat la Departa- Art. 2. Se blocheazi in. favoarea fabrieilor de eelulozi
inentul Eeonomiei Nationale, eapetele de butuei i deaeurile (tandirile) rezultate din reteza7
In temeiul deeretului-lege pentru aefivarea productiei, regi- rea buatenilor la rampele fabricilor de cherestea ai din taiereai
gimul preturilor, reprimarea speculei ilicite 0 a sabotajulni kr in ferestrae, socotindu-se eel putin 7 tone de eapete i de-.
econoinic Nr. 1.2.15 din 3 Mai 1941, cu modificarile sale ulte- aeuri la fiecare 100 de me tliat In feresträu. dupa urragtoarea
tioare; repartitie:
Avand in vedere dispozitiunile deciziunilor Ministerului Eeo- a) Fabricile de cherestea din Transilvania, Banat, Oltenia,
nomiei Nationale, Subseeretariatul de Stat al Aproviziongrii Muntenia ai fabrieile de pe Valea Trotuaului, vor livra pro-
eu Nr. 357, publicatä in Monitorul Oficial Nr. 157 din 5 Julie duetia kr de capete i deleuri fabricei de celulozg Zarneati;
1941 ai Nr. 591, publicatg in Monitorul Oficial Nr. 285 din 1 b) Fabric:He din Moldova 0 Bucovina dela Beau inclusiv'
Deeemvrie 1941. la Nord, o vor livra fabricei de celulozg Letea;
Decidem; c ) Fabrie'le din regiunea Piatra-Neamt inclusiv Roznov,
SECTIUNEA I vor Iivra produetia kr de capete i deaeuri fabrieei de eeltdozg
Regimul aprovizionirii fabricilor de hArtie t ceInloza din Piatra-Neamt.
cu materie prima' Dada fabrieile de cherestea livreaig in timpul verii cantitati
de eapete i deaeuri In cantitati mai mari de 7 tone de suta de
'Art. I. Se blocheazia. in favoarea fabrieilor de hartie i celu- me debitati in fierastrau, ele sunt In drept ea in timpul iernei
loza 10% din prodnetia de lemn rotund dd rgainoase, fasonata sA livreze o cantitate corespunzatoare mai mica. Ddseurile en,
In buateni a tuturor exploatarilor. forestiere. Aceastg cotg se ratate de coaja ai de noduri de eoajg se sodotese eu dubla greu-
va vinde la pretul maximal stabilit prin decizia Nr. 743, pu- tate in cota.blocata.
blicatg in Monitorul Oficial din 17 Aprilie 1942, fabricilor in-
ilieate de Ministerul Economiei Nationale, de preferintg In Daeg fabrica de cherestea e depärtatA de statia de eale feratg
lemn subtird pang' la 2.3 cm la mijloc, predat franco schela de transportul pang la statie al deseurilor face operatia neren-
plutire legat Iii plate, franco vagon C. F. R, sau franco fa- tabila, Ministerul Economiei Nationale va putea scuti intre-
bric* la alegerea vanzatorului. prinderea respeetivg de obligatia livrgrii acestor deseuri.
Fieeare intreprinclere exploatitoare de pgduri de rgainoase Vanzarea deseurilor i capetelor de butuei se va face la pre-
obligatA sg retina aceasta cantitate de 10% chiar daeg ur- tul maximal stabilit prin decizia Nr 743, publicatg In Monitornl
meaza a se reduce eu cota respectiva angajamentele anterioare. Oficial din 17 Aprilie 1942, eu predarea franco vagon iau
Cantitatea de 100/0 se Socoteate la lemnul scos din pgdure la franco fabrica de celulozg, la clegerea vanzatorului.
fabricg, la apa plutibilg sau la statia de inegreare, iar predarea SECTIUNEA II
se va face lunar ai proportional cu cantitatea totalg seoasä in, par. 1. Standardizarea cherestelii de risinoase
fiecare lung din pgdure.
Se stabileate pentru cheresteaua de rgsinoase (bradí
Intreprinderile exploatatoare de rgainoase sunt obligate sg a,i Art: 3. pusg, in vanzare in comertul intern ,tirmatoarele ca-
anunte Ministerului Economiei Nationale pang la 25 Mai 1942,
eantitätile ce urmeazg sg, livreze In fiecare lung, potrivit pro-
gramului kr de exploatare pang la 31 Deeemvrie 1942, pentra a) Marfl euratg i jumgtate curatg .(sortimentul aaa zis Rein:
li se indica intreprinderea cáreia urmeazg sg vancla cota blo- Halbrein) o constitue scandurile i dulapii eu fibre regulate
eatg de 100/0. Ele sunt obligate sg comunice totodatg j cantita- ce se geluese usor i care n'au niciun defect, sunt paralel
tile ce mai au de livrat din angaja.mentele anterioare fabrici- eu muchii aseutite, sanAtoase, fgrg ergpattiri, fad& noduri, fari
lor de hartie ai celnloza, la data aparitiei prezentei deciziuni carii, fara iMma, fgra albAstreala i roseata, etc.
In Monitorul Oficial, pentru a se lua In eonsiderare aceste eon- Se tolereazg numai noclurile siingtoase pana la 5 mm gro,
ventiuni, atat in ceea ce priveate cote, blocata de 1.0°10 ee nr- s i me ;
Ineaza a fi livratg de intrepriuderile exploatatoare, eat si in, b) Tämplarie superioarg (cherestea tombanta) euprinde un:
eeea ce priveate repartitia disponibilitatilor pe fabrici: amestec de -cherestea de brad si molid dae a I si II (circa 30
In. cursul executgrii livrgrilor pot interveni Intre intreprin- la suta)-, eu eherestea de el. ITI (circa 70 la stitii).
derile exploatatoare i fabrieile de celulozg i hartie, lntelegeri DaeAse liVréazg munai c4ieretea de molid proeentul de el.
de Predarea anticipata sett sezoniera, dupg natura exploatgrii. I si II poate segdea la, 15 la Suta.
._

23
MONITORUL OFICIAL (Partea 1) Nr. 110 13 Mai 1942
40 t4

Aceste elase cuprind mafä singtoasii paralel tivitk cu mu- Noduri rotunde : noduri albe sau negre pima la 4 cm gro-
hii Ara inmà, gguri de inseete, rose* pronuntatá, sime in orice numär, ind proportional repartizate pe supfa-
i mucegaiu, tolerindu-se tirmlitoarele defecte : fate scindurii. Noduri mar: sánkoase, albe, increscute ping
albästrealä la 6 cm grosime se admit. ping la 2 la ml.
La cl. I 0 II La cl. III Noduri cázatoare: se admit dad nu sunt cäzute, 2 la ml
Noduri rotunde: cele ping Noduri albe sankoase, bine ping la 2 cm grosime sau until la ml dela 3-1 cm grosime,
la 1/2 cm nu constitue un de- increscute, mici, de 1-2 cm, sau unul la 2 ml de 5-6 cm gros:ane. Dad scândura nu are
fect. Cele mici de 1-2 cm eke 2 bucgti. la ml sau mij- alte defecte se admit la ml un nod cu inceput de putregai sau
,grosime se a din it cite nu ul locii de 3-4 cm grosime, cite citzut.
la ml, albe. siinkoare bine unul pe ml sau noduri negre Noduri transversale : sfingtoase, bine increscute, ping la 2
lu cresente. mici (0.5-1 on) cite until em grosime 0 7 cm lungime, cite 2 la ml sau de 3 cm gro-
pe ml. sime i ping la 10 cm lungime, cite unul la ml.
Wodari iroisversule: luci Cel mult cite unul la ml Cdpgturi: drepte la capete impreung ping la dubla látinte a
pe o parte a scândurii, bine scândurii, sau crapkuri pe fate scândurii chier pâtrunzátoare,
increscute, farä a fi mai de o lungime ping la dubla lkime a seândurii.
lungi de 3-4 cm. La muchii se admit cripituri Intrerupte ping la aceeasi lun-
(irapeituri: In afarg de Se admit cdpâturi drepte firá a fi diagonale (oblice). Se exclud cripiturile
crápáturi mici de soare pe la capetele ecândurii bn- in solzi.
fata scindurii, ce sunt ad- preung de o- lungime egalä admid fad restrietii. Rulud ce se desface)
mise la toate calitätile, se ad- cu litianea scândurii sau crá- este admisá dad nu e desprinsk
mite o crápäturg dreaptg, la páturi izolate i para- Carii: se admit gauri de carii mici (ping la 11/2 mm),
capetele scândurii, de o lun- lele (drepte) pe mucii. chiar dad tree pe cealaltá parte a scândurii. Cräuri de carii
gime ping la 34 din lgt;Inea mari ping la 7 mm grosime ping la unul la ml.
seindurii. Decoloratie: se admite lemn rosu tare färg restrictii, albás-
Decoloratie: nimic. Mici fisii de roseatg si al- trealg chiar ill vine pâtrunse in lemn, mucegai.
littstrealk superficial:it pe o Pungi de riising i coajá : de orice marime i coajá incres-
fatk fárá a pkrunde in win- cuti.
durg. Mazgi : la muchii ping la 20 la sutá din lungime si 1/2 din
nintic. Urme mici, izolate, pânii la grosimea scândurii.
5 cm lungime i pang la 1 Scândurile sau dulapii dela aceasti categorie pot avea eel
cm lgtime. mult trei din defectele mentionate mai sus;
Pungi de r*nii: nimic. dizolate 0 rare. e) Asterealg i cofrage (cl. VI) : va fi paralel tivitg fad
O scindura (dulap) nu poate avea deck cel mutt 3 defecte putregai moale (sg ting cuiul) Mfg. spgrturi (sá nu se rupa
din cele tolerate mai sus; dad este clátinati de ambele capere).
c) Timplarie pentru tad (el. IV) va fi paralel bitvitg, cu Se tolereazg;
inuchii ascutite, singtoask Noduri: orice nod sguantos negru sau dzkor, fail a VA-
Se tolereazi : ttima rezistenta seindurii.
Noduri rotune: ping la 2 cm, câte 3 la ml sau ping la 4 Noduri putrede sau scgzute se admit cel mult unul la ml.
cm, cat -doug la ml, sau ping la 6 cm, unul la 2 ml, albe, dug- Criipgturi: Drepte la capete, impreung ping la o dubla
toase i bine inerescute. ltitime a scândurii. Cdpituri pgtrunzkoare pe cealalti fatä,
NodUri transversa2e: de maximum 2 cm grosime 0 7 cm lun- intrerupte ping la 1/3 din lungimea scândurii. La muchii se
gime, câte until la ml, albe, singtoase si bine increscute. admit crápáturi ping la 1/3 din lungime fára a corespunde
Noduri negre: dad scândura (dulaptul) nu are alte de- cu eräpiturile de pe fata scanduri. In total cräpgturile im-
-feete,-se admite cite un asemenea nod ping la dai cm gr6sime preung sti nu fie mai lungi de 1/3 din lungimea scânduri.
la ml. Inimg: inimg fad restrictii sau rulurg, chiar desficuti,
Crapaturi: drepte la un capät, impieung ping la o datä Mfg a vátäma rezistenta scândurii.
¡Imitate din largimea seindurii i crilpáturi rare, chiar .dia- Carii: fgrg limitg, dar fárá a vätáma rezistenta scândurii.
gonale, dar inchise la muchii. Decoloratie: admisi fárá restrigie.
Inimg: admisg numai pe o parate a scândurili (dulapului), Putregai: puncte sau fâsii de putregai färg a pgtrunde pe
firä a trece pe cealaltá parte. cealatá fatti a scândurii.
Carii: se admit numai :pstine urmé de carii mci, negre Mize : nelimitatk cu obligatia ca o fata a scindurii sà
-(.Ping la 11/2 rnm gros) pe o farg san .muche a scindurii. aibá, patru muchii intregi.
Decoloratie: vine de roseatil, albástrealii sau mucegai su- O scândurg sau dulap poate avea cel mult trei din defectele
perncial. mentionate mai sus;
Pungi de rasing ,si coajá : izolate, ping la 10 cm lung. si f) Scurtiturl cum cad din feristrilu.
1 cm latinte, eele de coajá, increscute': anibélè fir& a treee 'pe . Sunt calitativ de' calitate tombantg superioarl ping la
eealaltg parte a seandurii. cl. V-a inelusiv, in proportia ce rezultg din fabricatie.
Se excepteazg marfa curatá i jumaitate curatil i cea de
Mazgg: la muchie pang la 15 la stag diii lungimea salt- cl. VI-a ce se sorteazg i vinde separat ;
durii 0 1/4 din grosimea scindurii. g) Rigle i grinzi pâmi la 145/245 mm vor fi paralel tivite,
Sdndurile (dulapii) pot avea cel mult 3 defecte din cate- cu muchii ascutite, sänkoase. Mfg putregai. Sunt admise ncì-
goriile mentionate mai sus. duri, crápáturi sau canii, care sá nu-i slibeaseä rezistenta.
Marfa care se livreazg geluitá trebue sg aibg, muchiile In- Nu pot avea crestere räsueith, cdpituri inelare (ruluri des-
tregi aid milzet firg lipsuri provocate derUperea nodu-
i
ffieute). Mizgh se admite ping la 1/4 din lungime ;
Marfa geluita se livreazi de fabrici, làtá cu. sfoarg: h ) ipci. Aceeasi specificatie calitativä ca la rigle i grinzi;
-
(1)) Marfa de constructie (cl. V) va fi pa ralel cii i) Margini singtoase, tivite pe ambele fete si cel putin
trutchi:i ascut'te, singtoasti. 12 cm lgtime pe partea latä la capatul subtire. Se admite roz
Se tolereazg: sati si crip.ituri mici.
24
13 Mai 1942 MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 110 4015
Par. 2. Marcarea cherestelii fabricarea lizilor de aMbalaj necesare industriei si comer--
Art. 4. Pentru efectuarea controluimi preturilor se va tului.
kaarca fiecare categorie calitativA (dash') de scânduri Pentru eventuale comenzi mari de serie, baracamente_g ma4
antreprize de lucrAri, materialul lemnos de feisinoase va fi
Acestea se vor eolora la capete, atât de catre depozitari, procurat eu autorizetiunea respeetivA a Ministerului Econo-
cat si de cittre fabricanti, pentru miárfurile ce expediazg, cu mei Nationale, direct dela intreprinderile produerstoare de
UrmAtoarele culori: eherest ea.
Marfa eurat i jumätate curatä cu o dungA sau firma im-
primatA eu albastru eu douà stele. SECTITINEA IV
TamplArie superioarA: o dung5, sau firma imprimatA,' cu al- Evidenta productiei si a aprovizionirii depozitelor
bastru. Art. 8. Intreprinderile din categoriile mai jos mentionate,
remplArie de -WA,: o clungi sau firma imprimatä eu rosu. stint obligate &A, incheie la n ale fieeArei hmi si sA Inaintese
Marfa de constructie: o Clung5, sau firma imprimatA eu panA cel mai tArsiu 5 ale fieeärei luni Ministerului Economiei
"Vede. Nationale, situa-pile urmätoare:
Asterea.15. i eofrage : o dung5, sau firma imprimatA eu Exploatatori': de pAduri de lemn rotund de rAsinoase: si-
negru. tuatia model Nr. 1, anexat5;
VAnzAtorul este rAspunzAtor dace,' nu corespunde calitatea b) Intreprinderile produckoare de cherestea : situa-pa model
o factureas5 cu ea indicate: la art. 3. Nr. 2 anexatii;
Depozitarul poate in acest scop sil revizuiaseA, sortarea c) Depozitele de vânzare de cherestea In detaliu : situatia mo-
sau sA anulezeisortarea cu o dungl neagri, trasä deasupra del Nr. 3 anexatA.
culorii marcatA de fabricA i sA, marcheze pe feispunderea Situatiunile anestate fae parte integrate' din premnta deci-
sa, aläturi, euloarea ce eorespunde ealitAtii mArfil ce se aflA iune.
In deposit, in report en specificatin ealitativA ind'eatA la Art. 9.- Exploatatorii de pAduri, precum i intreprinderile
art. 3. ' producatoare de eherestea sunt obligate sA mentinA exploata-
SECTIUNEA III fee de pAdure sau fabricate In cadrul programului de sezon
Controlul distributiei cherestelii a fieehrei operatiuni. DacA se vor misstate ineetiniri in exec&
Art. 5. tarea luerArilor, pe range. sanetiunile prevAsute in decretul-
Se blocheasä Intreaga cantitate de cherestea de lege Nr. 1.215 din 1941, en modificArile sale ulter:oare,.Minis-
rAsinoase aflatA in depozitele intreprinderiilor produedtoare terul Economiei Nationale va institui conform prevederilor a-
Intreaga cantitate de cherestea ce se va produce in viitor. eeluiasi decret-lege, controlor¡ speciall cu supravegherea in-
Iesirea cherestelii blocate din depozitele fabricilor ee se va treprinderii in scopul activArii produetiei i aplicrii dispozi-
face nurnai pe bazA de autorizatiuni eliberate de Ministrul Eco- 1,unilor prevAzute î» prezenta deeiziune.
nomiei Nationale.
Se excepteazA vânsärile eu am5nuntul, adicA pAni la 10 SECTIUNEA
acelasi cumpArAtor. Sanctiuni i dispozitiuni finale
Intreprinderile producAtoare sunt obligate s5, vendA, sub re-
serve autorizatiei Ministerului Economiei Nationale, cantitatea Art. 10. Infractiun:k la prevederile prezentei decisitun
de cherestea eflata In depozite j aceea pe care o produce In se pedepsese in conformitate eu dispositiunile decrtului-lege,
cursul unei luni, In ordinea urmAtoare: Nr. 1.215 din 3 Mai 1941, eu modifice"rile sale ulterioare.
a) CAtre autoritäti militare j civile; Art. 11. Secretarieful General al Productiei Industriale,
b) atre industriile petrolifere; ajutat de serviciile interioare i exterioare ale Ministerului Eco-
c) CAtre industriile ce lucread, lAzi si cArutArie, etc., pentru nomiei Nationale Se insere'neasä eu aducerea la indeplinire
armatA; prezentei decizinni.
d) CAtre industriile de masini, ehimice, alimentare, etc., pen- DOA la 12 Mai 1942.
Ministrm Ion C. Marinescu
tra nevoi proprij de constructie sau ambalaj ;
e) CAtre depozitele de detatiu (pânA la 300 roc, de fiecare Nr. 18.507.
deposit livrabili panA in 0 luni). Intrepr'nderea Ei0oatarea in Vadurea ..
Note le de comandA ce constatA asemenea vânzAri se vor tri- pe teritoriul comunei .. .
Sediul i comuna
mite sAptAmânal imborderate Ministerului Economiei Natio- Judetul Judetul
nale, pentru emiterea autorizatiunilor. Ministerul poate anula
sau reduce anumite vânsiri prevAzute in borderou. Situatia Nr. z de stocurile si de exploatarea lemnului rotund
In caz de urgentA, pentru cazurile dela punetele a, b, i c, se de räsinoase in luna
va putea incepe livrarea ehiar inainte de a primi autorizatia A. Cantitatea exploatdt
respectivA. 1. Cantitatea Autalä. rimasA de täiat dn pi-
Vânzarea &are alte intreprinderi cleat cele arAtate in all- eioare in anul forestier 194111942, din par-
neaV1 precedent: antreprenori de constructii, fabrici de tAm- ehetele restante seadente si anticipate la
plArse i orice alt cumpAritor, vor fi supnse fiecare in parte inceputul lunii Mc. ..... ..
aprobArii Ministerului Economiei Nationale, arAtându-se prin 2. Cantitatea tAiatA. i fasonatif in me in
memoriu, destinaf a ce urmeazil a se da mArfii. cursul lunii .
Art. 6. Intreprinderile producAtoare de eherestea sunt o-
bligate sä, livreze Cantitatile dema`terial lenmos, conform dis- 3, Rest de tAiat si fasonat in busteni la fi-
positimfilor ce se vor da prin. adres1 spectate", .de MinlsteruI nele lunii
Economiei Nationale pentru asigurarea aprovizionäril In tot B. Slocuri de lemn rotund in peiditre
cuprinsul Arii, eta a autoritAtIlor, IntreprinderiTor de InerArt
publice, ekt si a depozitelor de detain. 1. Cantitatea de busteni elate in pAdure
Art. 7. Depozitele de cherestea cu amAnuntul vor asigura la ineeputul lunii
aprovisionarea populatiei rurale i oräsenesti, pentru nevoile 2. Cantitatea de busteni fasonath in pedure
de construe-tii si de gospodArie. Atelierele de timplArie vor in ennui hmii
putea cumpAra eherestea dela depozitele de detaliu, numai pen-
tru acoperiree acelorasi nevoi ale popula-Pei, precum i pentrn Total;

25
MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 110 13 Mai 1942
4016_

Intrepr4Arrea Fabrics'
8. Transport la fabriek la sehelA, statia de din eomuna
ineäreare sau direct in consum in cursul Sediul in comuna
Judetul Judetul
iunii.. me
I.Stoe in pädure la finele lunii me. angajamente pentru
sitnatia Nr. 2 de stocnri fabricatia
C. Stoeuri im depozite intermediare, sehele, statii de eaipedifie, ete. rionoase In bum
.clierestea de
1.. Stoe la ineeputul lunii me.
A. Situafia lemnalui rottnd
g. Adus in cursul lunii
. Total : ..... 1. Stoe la fabria in depozit i pe rampe la
ineeputul lunii me.
Expediat la fabrici, consumatori in
eursul lunii . me. 2. Intratt in depozit la fabricä in cursul lunii If

Rest stoeuri in depozite tnc.


Total: me.
Total general stocuri de lemn rotund PI
3: Intrat in fabricatie In eursul
D. Stompri de dew?, de celnlozd me
lunii
1. Cantitatea aflatä, in Ware i depozite in- 4. Expediat In consum din de-
termediare la inceputul lunii lu.st pozitul fabricii in cursul lunii
2. Cantitatea fasonatä in cursnl bmii.....
Total: m.st Total : me
Transport la fabrici m.st. . .
4. Transport la export m.st. 5. Stoe la fabricA, in depozit i pe rampe
Total: iu-st la finele luuij MC.

Ô. Minas in piduri i depozite intermediare


la finele lunii ma.kit B. Situatia cherestelei de rdfinoase
E. Situatia tuerdtaritor 1. Stoc in depozitele fabricii ï depozite de
LuerAtori neeesari pentru exploatarea nor- expeditie la inceputul lunii MC.
malä in inna 2. Intrat in depozit din fabricatie in eursul
LuerAtori aflati in lueru ofectiv in luna
. ........ .. lunE
1)
Dintre ace0ia sunt morbilizati pentru lu- Total:
-era in exploatarea
Dintre aee4tia sant rechizitionati pentru 3. Livrat in comert i consum in cursul
Meru in exploatare 3)- lunii PP

Observatie: Nevoi de indeplinit pentru o exploatare normali la care 4. Stoc in depozitele fabricii si. depozite de
satoritatile er putea fi in ajutor. expeditie, conform anexei, la finele lunii me.,..,
C. Angajamente (vAnzäri)

Antoritati Anteritati Cump-dratori Vânettri


Export Depoz tari
române straine direeti in detelin

' me.
Angajäri la inceputul lunei
Angajäri in cum( hmei -
.

* ---.
Livari in cursul lunei
Total *

* -- --
Rest de livrat la finele lunei. conform anexei ... , .
va

D. Situatia lueritorilor

LucrAtori necesari zilnic pentru lucrul normal in fabrica i depozite


Luerätori aflati in lueru la fabrica i depozite la finele lunei
Dintre care luerätori mobilizati pentru lucro
Dintre care luerätori rechizitionati pentru luertt

E. Ne'voi de indeplinit care s'ar putea satisfaee eu ajutorut autorittitiler §i care ammo

26
13 Mai 1942 4017

Intreprinderea Fabrica
[inwmwna Din
Judetul Judeful_____-
ANEXA LA SITUATIA Nr. 2
DetalÄ stocului ch a angajamentelor la /inm/o luxii
.

ANGáJAMDNTE
STOCURI .NELr\BuTu
DISPONIBIL

Seiudnú Dulapi Scânduri Dulapi ôoioÚxd Dulapi


mv me mo mv mv mv

R. si II{l1--%//e _'__.---.___-____--_'_-.-.---_-_.___-' ---___-'-- _____

vx » 3 6

Thmboot3-- 0
0l. IV3--0 _-__- _---__-_______--_______'_-_-_- ------
Cl. lJ3 -- 0
{8.VI3--O -_-_---_-____-_-___-_- _-- __ __---_ __ __

Dno/atori toznlaut 1 21/2

Geurtfttuüd . I18 / /u . ___ __ _ _______ __


Ginx
' ` '^l/--/L
'^ ---_-____ _ __-___-_' -__- _ _

Himi 3 -- 8
Dig]o(ú grinzi 3--6

Intreprinderea
Cu sedial SIT0AT1A Nr. 3 Str.

Str. de otorwri/v, aprovizionarea, des/acerea de cherestea Comuna


woxouorul in xurouÁ lunei JmdetnJ

I»tuubz VK»dut tooluu^^' ovwi J


«tm n» Dam«o^`^t^» Ú
GÍClf%0l& MARFURILOR
ûvxlutu*+
putul luuü ;8u
--'--- ---''' lunei
~,'``~~~
maoorma/o
youtruovvyo ooaovee'
sÚtatü
~ A

7oubant3--Geoüodoú
vdulapi ____''__---_'-._'-'- ---'--'-- -'---------- -

Friuurí''---_
Q.I\73--8se&aúnö ._

odulapi _.----_----' ----------'-'----------------'--'----------


____________________
--
_
-- ----
_______
'------'--'---' '--
scânduri fu\oÚt8tab).... --'L'_'_--.----' -- -------'----
-- ---
---
uoyuu/mo(//u` & Feder) ---'-_------_----'-'---_-----'---'-'--_--'-
{%. V 3--6 uoâuduri
dulapi ----' -- ----''-''- -- -- -'
»
Cl.VI3-6seanJoö - -
o üu lapi
---------
8nuxtúturitbt. 1--2'/eoo&uúnri -_________ --________ -- - --
» » , dulapi -
Grnxatnrid.l7loo1nún,¡ -------'---_--_'- --'_-'---_---- ^-__'_'- -___'---' --__--_
» dulapi _-__-_---'__- _--' - -'__- ____________ ___-__- -----
'__-
tilpei
Rigle si gúuui , ,
_ ----
Margini .

N. B. Se va anexa o }istâ de etatÜlo de iuxK/oure pentru zuâ'rfurib comandate ,üuuuarnl pox¡Tüü {umbtmlo« depuse lw
401.8 MONITORUL OFICIAL (Partea 1) Nr. 110 13 Mai 1942

Prin decizia ministerialä Nr. 16.380 Myidem: Noi, ministru secretar de Stat la De-
din 8 Mai 1942, d-1 Brutus Neural-a, Art. I. In conformitate cu art. 84 din partamentul Ariculturii i Domeniilor,
secretar la Camera de Cornell, si Indus- L. C. P., se infiinteazi pe'data de 1 Având hi vedere aprobarea dati pe
trie Arad, se pune in retragere defini- Aprilie 1942, la Directia institutului de referatul Nr. 11.3941 din 1941 al Diree-
tiv, din oficiu, pentru cauza de boalä seruri i vaccinuri Pasteur", urmAtoa- tiunii Institutului de seruri i vaccinuri
contractata in timpul, insä nu din cauza rele eomisiuni locale de lieitatie si re- Pasteur" din acest minister;
serviciului, dar care 11 face impropriu ceptie Având in vedere avizul Directiunii
serviciului, pe ziva de 1 Deemevrie 1941, Comisia de lieitaiii cresterii animalelor din acelasi minis-
eu un cuantum de pensie de lei 8.386, D-1 dr. Soituz Vasile, subdir. sectie, ter ;
recunoseut de Casa Genera la de Pen- presedinte. Având in vedere legea bugetarii din 1
sinni prin deciziunea NT. 96 din 8 Apri_ D-I dr. Stamatin Nicolae, subdir. sec- Aprilie 1942 si bugetul acestui Depar-
lie 1942. tie ; d-1 dr. Isopescu Ion, ef laborator ; tament pe exercitiul d942/943,
Udristeoiu Dumitru, aj. contabil, Deeidem:
MIN:7 TERIIL LIICRARILOR PUBLICE
membri. Art. I. Laboratoarele regionale de
§I AL COMUNICATIILOR
Comisia de reeeptie oacteriologie veterinará din Iasi, Con-
Noi, Constantin D. &milk ministru Seetiunea eentralii stanta, Sibiu si Craiova, care au fune-
seeretar de Stat la Departamentril Lu- D-1 dr. Georgescu Victor, subdir. sec- tionat pang la 1 Aprilie 1942 sub au-
erarior Pub lice si al Comunicatiilor, presedinte. toritatea tehnic i administrativi a Di-
Avand in vedere deciziunea ministe- D-1 dr. Suhaci Ion, subdir. sectie; d-1 rectiunii cresterii animalelor, tree pe
rialft Nr. 431/11.211 din 9 Aprilie 1942 ; Tarirescu Sotir, contabil pr.; d-1 Coro- twee* data sub condueerea, autoritatea
Având In vedere adresa Ministerului ianu Partenie, laborant, membri. controlul tehnic al Institutului de se-
Agriculturii i Domedilor Nr. 10.896 Seetiunea de seruri 6dr1e§ti
ruri i vacCinuri Pasteur al acestui mi-
din 22 Aprilie 1942, nister.
D-1 dr. Stame VasiI, subdir. stictie, Art. Il. D-1 director al Institutului de
Decidem presedinte.
Art. I. Comisinnea instituita prin de- D-1 dr. Stoeneseu Andrei, sef lucrari; seruri si vaeeinuri Pasteur" este In-
eiziunea ministeriala Nr. 431111.211 din d-1 Ionescu Constantin, intendent; d-1
siireinat eu aducerea la indeplinire a
9 Aprilie 1942, pentru studierea necesi- prezentei deeiziuni.
Perianu Dobre, membri.
tatii standardizarii j inmultirii autove- Data la 29 Aprilie 1942.
hiculelor, se completeazi cu d-1 inginer Seetiunea de ser antipestos Ministru, A. Pani
agronom inspector Ioneseu M. Corneliu, D-1 dr. Popovici Ilie, subdir. seetie,
Nr. 1.766.
director tehnic al Directiunii geniului presedinte.
rural, in cafitate de membru, reprezen- D-1 dr. Vlidau Nicolae, ef lucrari; Prin deeizia d-lui midstru subsecre-
tant al Ministeruluti Agrculturii si Do- d-1Constantinescu Nic., magazioner.
membri.
tar de Stat la Departamentul Agricul-
meniilor.
Art. II. Directiunea personalulni si a turii i Domeniilor cu Nr. 13.734 -6;4
Laboratond Craiova Mai 1942, Sabin Vasile, ing. subinspee-
seeretariatului este insä'reinata cu adu- D-1 dr. Marian Aurel, medic vet. la- tor silvic (buget Directia silvicii), se de-
eerea la Indeplinire a prezentei dect- borator, presedinte.
giuni.
tape* pe data de 28 Aprilie 1942, la
D-na dr. Viiideanu Siea, medic vet. Subsecretariatul de Stat al Aprovizio-
Data la 11 Mai 1942. laborator ; d-1 Stefan Alexandru, labo-
Wnistru, Constantin D. Busilii
Minh, rectificându-se astfel dispozitiu-
rant. membri. nile din D. M. Nr. 12.866 din 1942, prin
Nr. 18.025. care d-sa a fost repartizat la acel Sub-
Laboratorsd Conatania.
D-I dr. Wynohradnyk Vladimir, me- secretariat.
Prin decizia d-lui Constantin D. Bu-
ministru secretar de Stat la De- dic vet., inspector, presedinte. Dobrescu Aurelia, irapiegat cu 2 gra-
partamentul Lucrarilor Publice si al D-1 dr. Mardare Vadim, medic vete- datii, (buget fond pazil), din centrul
Comunicatiilor Nr. 530/16.315 din 6 Mai rinar laborator; d-1 Cristiu 1., agent sa- Inspectoratului silvie Alba Iulia, (mu-
1942, factorul urban principal cl. III niter veterinar, membri. tat la Sibiu), se repartizeazi, duprt ce-
Popescu Ovidiu i cartatorul stagiar cl. Laboratond Iai
rere, pe data de 1 Iunie 1942. la oeolul
I Constantinescu Gheorghe 13, ambii silvie Alba Iulia.
D-1 dr. Popa Marin, medic veterinar,
din servidul Societatii Anonime Ro- laborator, presedinte.
mane de Telefoane, preluati dela fosta Idem Nr. 13.733 din 6 Mai 1942, se re-
D-na dr. Matei Victoria Coseac, medie vine asupra detasirii d-lui Olaru B.
Regie Autonoma a P. T. T., sunt trecuti veterinar laborator; d-1 Dineinescu Gri-
pe ziva de I Ianuarie 1942, cu salariul Alexandru, administrator agricol ajutor,
gorin, contabil, merabri. in comuna Valea en Apa, jud. Gorj, fi-
aferent in gradul de agent postal.
Laboratond Sibiu cuta prin decizia ministerialii Nr. 11.216
MINISTERIIL D-1 dr. Irirninoiu Gheorghe, medic ve- din 1942, pe data de 11 Aprilie 1942, la
AGRICULTURII I DOMENIILOR
terinar, inspector general, presedinte. Dfreetoratul Agriculturii din Chisinau,
ministru secretar de Stat la De- D-na dr. Boer Pantazin Cornelia, me- Intru cat prin deciza ministeriala Nr.
partamentul Agrieulturii i Domeniilor, dic veterinar laborator; d-1 Vlas 12.064 din 18 Aprilie 1942, i s'a revo-
Aviiiid In vedere legea de organizare laborant, membri. cat numirea.
a Ministerului Agriculturii i Domenii- Art. II. D-1 director al Institutului de Se reyine asupra detasarii d-lui Lunt
lor; seruri i vaccinuri Pasteur" este in- Vasile, conductor agrieol ajutor, in co-
Având Iii vedere raportul Institutului Areinat cu adueerea la indeplinire a mma Bistrzeiul-de-Ridure, jud. Gorj,
de seruri i vaceinuri Pasteur" ; prezentei deciziuni. =fa prin deeizia ministerialii Nr. 11.218
Pentru asigurarea bvuului mers al Data la 30 A prilie 1942. din 1942, pe data de 11 Aprilie 1942, la
serviciului la Direeiia Institutului de Ministru, A. Patti Directoratul Agriculturii d in Chisin 5 u,
seruri i vacciti uri Pasteur", Nr. 1.764. intru eat prin decizia midsteriala Nr.

`e8
13 Mai 1942 MONITOR-VI OF1CIAL (Partea 1) Nr. 110 4019

12.064 din 18 Arprilie 1942, i s'a revo- Noi, ministru, subsecretar de Stai la Sectia m?ser'as.lor: C. Mibiiilescu.
cat numirea. Departamentul Munch, D:1 C. SachPlarie se numeste prese-
Popescu D. Gheorgbe, administrator Având in vedere decizia ministerialà dinte al acestei Comisiuni.
agrlco1 ajutor, eu atributiuni de agent Nr. 3.568 din 126 AprIie 1942; judefran Ciimplaung
tehnic agricol, in comuna Bumbeati-Jin, kand in vedere raportul Nr. 345 Seetia lueratarilor: Ntrta Joan,
jud. Gorj, se repartizeaza, dupe' eerere, din 1942 al Inspectoratului Regional al Sectia funct onari partienlari : Ing.
pe data de 1 Iunie 1942, la commie, Rai- Munci Baau, Alex. Popescu.
culeati, jud. Argea, in aceeasi calitate Decidem: Sectia meseriaOlor: Gh. Moraru.
au aceleas! atributinni. Art. I. D-1 Vasile Andrieseu se nu- D-1 inginer Alex. Popeseu e numeute
RECTIFICARE meste membru titular in Comisia pari- presedinte al acestei comisiunL
tarii de pe lângä Inspectoratul regional Art. II. Serviciul Organiz6rii i Ocro-
deciziunea directoratului Agricul- al muncii Baan, ea reprezentant al in-
turii i Domeniilor din Basaraba, Nr. fir:1 Muncii este insarcinat eu aducerea
dustriei mari, in loettl d-lui Constantin la indeplinire a prezentei deciziuni.
938 din 30 Ianuarie 1942, publicata in. Iorditneseu.
Monitorul Qfica1 Nr. 98, partea I dln Data la 7 Mai 1942.
Art. H. Serviciul Organizirii i Ocro- p. Ministru subseeretar de Stat, Dr. Sergiu
29 Aprilie 1942, la pagina 3490, coloana tirii Muncii este insareinat cu aducerea I. Bicescu
rândul 1.8 de sus in jos, se va citi: la indeplinirre a prezentei deciziuni.
Bucatara Vasile, maistru neasimilat Nr. 9.699.
Data la 7 Mai 1942.
provizoriu ea i gradatie, in lot de: ,,Bu- p. Ministru subseeretar de Stat, Dr. Sergin Noi, ministru subseeretar de Stat la
elitaru Vathle, maistrn neasimilat provi- I. Bacescu Departamentul Munch,
zor:u cu 2 gradatii". Eroare de manus- Nr. 9.701 Având In vedere deciia ministeriala
cris. Nr. 16.326 din 1941;
MINISTERUL JUSTITIEI Noi, ministru, subsecretar de Stet la Avand in vedere adresa Nr. 614 din
Noi, inidstru secretar de Stat la De- Departamentul Munch, 1942 a Camerei de Mundt, Timiaoara,
Având in vedere dispoiitiudle art. Decdem:
partamental Justitiei, Art. I. D-1 Cioea Isaia, seeretar al Ca.
Vazand dispozitiunile art. 10 si 292 196 die legea pentru infiintarea
din deeretuMege Nr. 3.012 dfn 1940, pu- Saperior Economic ai Organize- merei de Munca Tiniaoara, se deleaga
apliearea dispozitiunilor
a eontrola
blicat in Monitorul Oficial Nr. 205 din 5 rea CamereIor Profesionale; nnora din legile muncitoresti, in condi-
Septemvrie 1940; Având in vedere deciziunile m)liste- prevazute in decizia
Vazind art. 1 din decretul-lege Nr. riale Nr. 98.192 din 1941 si Nr. 7,564 Nr. 83.403, publicatä in Monitorul Ofi-
3.862 din 1939, publicat hi Monitorul din 1942; cial Nr. 32 din 7 Februarie 1941.
Of dal Nr. 248 din 26 OctOmvrie 1939; Avind in vedere raportul Nr. 6 din Art. II. Delegatia data prin decizia
Având in vedere adresa Baron ava- 1942 al d-lui Alex. Arhire, director al ministerialá Nr. 16.326 din 1941 d-lui
ea:Igor din judetui Lipuvaa, inregis- Orciului de asiguriri sociale Iasi ai pre. Ion Popoviei, se anuleazá.
tratâ la acest -minister sab Nr. 45.387 aedinte al Comisiei de verificarea gesti- Art. III. Serviciul Organizarii i Ocro-
din 1942, prin care -cere majorarea ea unii Camerei de munea tirii Muncii este insireinat eu adueerea
inch trei, a numárului de membri ai Co- Decidena: la indeplinire a prezentei deciziuni.
misunii interimare a acelui baron, in- Art. I. D-1 Mereutl Gh. se numeste Data la 7 Mai 1942.
sftuita prin decizia Nr. 24 din 2 Ianua- membru in Comisia pentru verlicarea a. Ministru subseeretar de Stat, Dr. Sergin I.
rie 1942; gestinnii Camerei de munca Iasi, ea de- pic.eace
Având in vedere i demisiunea d-lui hgat al Camerei de inunci, in local Nr. 9.700.
T. Bun-emu, membru in Comisiunea in- d-lui N. Nun.
terimarA'; Art. II. Serviciul Organizäril i Oero- DECIZIUNI I COMUNICATE
Vazind i adresa Unindi Baroulni tirii Muncii este insiircinat eu aducerea ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
din Romania- eu Nr..792 din 7 Mai 1942, la indeplinire a prezentei deciziuni. AUTONOXE
prin care se face propuneri pentru Dag la 7 Mai 1942. REGIA AUTONOYA C. F. R.
completarea celor patru locuri vacante, p. Ministru subseeretar de Stat, Dr. Sergiu Se educe la cunoatinta generali ei In
Deedem- I. Biceseu foaia oficialfi. din 14 Mai 1942 s'a pu-
Art. I. D-nii avocati: Vasile Butman, Nr. 9.702. blicat ordinul Nr. 78.848 din 1942, prin
Constantin Stoeneseu, Constantin Sp. Noi, ministru, subsecretar de Stet la care s'a modifieat §9 302 ui 303 d'n ta-
Popescu ai Rudolf Cronwald, se numese Departamentul Munch, riful local de marfuri, partea 1, adiia
membrii In comisiunea interimara a Avand in vedere dispozitiunle art. V, fixandu-se termenul liber de locatie
barealui avocat'lor din judetul Lapusna, 2 din legea pentru modifcarea art. 193 la 6 ore, In tot timpul anului, iar la va-
in locurile vacante. ai 199 din legea pentru organizarea Ca- goanele de eale inglistii de 5 tone la 3
Art. //. D-1 director al Contenciosu- merelor de mama din 23 Martie 1938; ore.
lui General al Statului din acest minis- Nr. 78.848, Ra. 1942, Mai 7.
Avind Iii vedere recomandärile &-
ter este insareinat eu executarea pre- cute de Camera de munci Ploieati prin Se aduce la eunosinta generala cá
zentei dec'zinni. zdresa Nr. 1.120 d'n 1942, in foaia oficialii din 14 Mai 1942, s'a
Data la 11 Mai 1942. Decidem : publicat ordinul Nr. 78.850 din 1942,
p. Ministru, Paul Porumbeanu .

Art. I. Se dizolvä, pe data prezentei prvind taxarea Impurithflor prove-


Nr. 67.257. deeizii, Comisiile interimare ale Oficiler nite din produse'e petrolifere".
MINiSTERUL MUNCH, SANATATH judetene Targoviate si C. Lung, pen- Nr. 78.850 C. 3 A. 1942, Mai 7.
SI OCROTIRILOR SOCIALE
.
d'nte de Camera de muneä Ploiesti, nu- Se aduce la cunost'nta generalá cá
Prin decizia min:steriald Nr. 8.156 13olndu-se urmätoarele: tu foaia oficialâ din 14 Mai 1,942 s'a
din 4 Mai 1942, d-1 Dina Morosanu, Wicket judefean Tárgati,vie publicat ordinul Nr. 51.851 din 1942,
mist la laboratorul de igiena- d'n Alba Seetia lueratorilor: Gogu Nicolescu. privind taxarea couilor sau tecilor de
Iulia, se suspendà din serviciu Oa la Sectia functionari particulari: C. Sa- mazäre, fasole, bob, l'nte, soia, etc.
pronuutarea jusftiei. chelarie. Nr. 51.851. Ra. 1942.

29
4020 MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 110 13 Mai 1942

COMUNICATE paznic cl. II. Duptt aceasta formalitate, procedura


CIRCULARI MINISTERIALE 1 orn de serviciu el. IV. se va continua din oficiu, conform art.
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
9 s: urmatorii din legea suseitati.
MINISTERUL Cererile facute peste acest termen a-
Tablou cuprinzând vacantele constatate la AGRICULTURII I DOMENIILOR
data de 1 Aprilie 1942 la *coala de pfeuri trag sanctiunile'prescrise de art. 19,
a Ministerului Afacerilor Interne. Directinnea regimului silvic alin. 3 si 4 si 20 din lege, potrivit cä-
Ministerul Agricultur:i si Domenii- rora 1) hotäririle defnitive privitoare
1 contaba eu 1 gradatie. la refaoerea formalitátilor de publici-
1 impiegat cu 3 gradatii. lor având in vedere dispozitiunile art.
56 din codul silvic, publie5 spre cunos- tate, vor fi publicate in extract 1 sti-
1 arhivar ajutor eu 1 gradatie. fnti genera15, eä supravegherea si paza ruinta i cheltuiala pärtii interesate Iit
1 dactilograf principal cu 1 gradatie. pAdurei d'n comuna Sangeru, judetul Monitorul Oficial si inteunul din zia-
1 meeanic sef. Prahova, proprietatea d-lui Max. Ztt- rele rAspAndite in eireumscriptia tribu-
mecanici principali cl. I. noag5, supusá regimului silvie Iii baza nalului care urmeazá sä execute; 2) re.
ofeur principal cl. II.
1 art. 1, este incredintatA agentului sil- facerea formairitätilor de publicitate se
2 oofeuri el. I. v:c Pun Dumitru, recunoserit ea pädn- va face in registrele reconstituite la
1 electrician el. rar provizoriu de acest minister. stAruinta partii interesate; 3) iar actele
sau drepturile conservate prin aceasti
procedurà tardiva, nu vor putea fi o-
Tablou 1e terenurile degradate constituite puse persoanelor care potrivit dreptu-
Suprafata lui comun au calitatea de terti, data
Ntuncle Zola Zona de Decizia dreptur:le acestor s'au nascut dupi ex-
periraotr. Judetul de consoli- Total mini3teriali4 pirarea termenului prevazut de art. 4
(comuna) aparare dare ha
ha ha
din lege.
Dispunem ea aceastä publicatie si
fie comunicata prefecturii judetului
1 Mìruíti l'utna .78,24 47,54 125,78 12.995/942 Storoinet, pr:u ingrijirea cAreia, ea
2 Nereju 389,72 389,72 10.780/942 urmeazä s5 fie afisatil la primärfile din
'3 Niiruja 279,42 279,42 13.963/942 Wet.
4 Cânipfai 37,57 37,57 14.325/942
Cite un exemplar se va afisa in pre-
toriul acestui tribunal qi la judeehtorifie
iNUNTURI jUDICIARE 728, proc. civild i 1.737 §i urm. cod din eircumseriptia tribunalului.
MINITERUL JUSTITIEI civil, pentru comunele ce au apartinut Prezenta publieatiunc se va insera
Tribunalul Storojinet
si apart.'n Judecatoriei mixte Vipita in Monitorul Oficial si in ziarul ,,Buco-
Adâneata, Mibuceni Banila pIS, a vina" din Cern5i4i.
Noi, Dimitrie Ciorneiu, prevdintele partinând Judecatoriei m'xte Storo- Dati la 28 Aprilie 1942.
Tr'bunalutui Storojinet, asistat fi.nd. de jinet. Nr. 5.428. Dos. NI% 548/942.
d-1 Vasile Druc, delegat grefier al tri- Avind in vedere eä dispozitiunile a-
bunalului ; eestei legi se aplici si pentru recousti- MANDATE DE ADUCERE
Avfind in vedere dispozit. unile art. 2 tuirea reg'strelor tinute in Bucovina, in Curtea martiatä a C. M, C.
temeiul ordonantei Ministerului J'usti-
kti 22 din legea Nr. 298 din 15 Apr'lie In numele legii si al M. S. Regetai
1942, publicatä In Monitorul Oficial jnei din 26 Marfe 1916 (f. 1.
i. Nr. 87) , priv:toare la depunerea ju- Mihai I,
Nr. 87 d'n 1942, cu privire la reconsti-
tu'rea registrelor de publicitate a mu- dechtoreasett a actelor in scopul Noi, lt.-col. magistrat Suceveanu, pre.
tatiilor din Bucovina si Basarabia, care dirii de drepturi reale asupra imobt'e- sdintele Cnrtii Martiale a C. M. C., see-
au fost distruse sau p'erdute; lor i eonstruetiunilor neinscr:se in re- tia
gistre.
Având in vedere c a Tribunalul Avand lu vedere eä aceste registre In virtutea dispozitiunilor art. 228
Storojinet s'au tinut reg'stre de tran- care au apartinut Tr:bunalului Storo- din 0. J. M.,
scrierea actelor cte mutatii sau strAmu- jinet, privind aÏii 1938-1040 au fost Mandttm i ordoniim tuturor agenti-
tarea propriettrtilor registre pentru pierdute sau distruse in timpul ocupa-
inscrierea privilegiilor si ipotecilor,
lor puterii publice, militare si civile si
tiei armatelor soetiee, afarä de regis- se conformeze legii, aducând inaintea
incepere dela 15 Octomvr.e 1938, eu trele tinute in temeiul ordonantei Mi-
privire la toate comunele ce compune nisterului justitiei austriac din 26 Mar- Curtii Martiale a C. M. C., sectia II,
plasa Visn:ta si apart:n circumscrip- tie 1916 (f. 1. i. Nr. 87), care au fost din Bucuresti, str. Negru-Vocitt Nr. 3 in
tiei Jud. rn:xte Visnita i cu pri- tinute de Judecitoria rnixti Visnita, ziva de 15 Mai 1942, ora 8, pe soldatul
yire 1a comunele Adâncata si Mihuceni, Judeetttoria mixti Storojinet, privind Tudor Ioan, din Reg. 6 Pionieri, cu ul-
preoum i comuna Banila p/S, dn plasa anli 1919-1940 si care registre de ase- timul domiciliu cunoseut in com. Straja,
Storojinet, apartinând eircumscripf ei menea au fost pierdute in timpul ocu-
audecatoriei mixte Storojnet, unde n'a patiei armatelor sovietice.
jud, Alba, spre a fi audiat ea inculpat,
existat registre de crirti func:are. Dispunem : cunoscând &A in caz contrariu se va ju-
VAzând ea in urma colectirii i trie- Invittnn persoanele interesate si deca in lipsä, conform legii, pentru de-
registrelor i arhvei acestui tribu- cearä in termen de trei luni dela inse- lictul de inseláciune.
nal, nu s'au g5sit registre de publici- rarea prezentei publicatiuni in Monito- Invitäna pe depozitarii fortei publice,
tee a mutatiilor imohliare, tinute de rul Oficial, refacerea transcriptiunilor militare i civile ciirora li se va prezents
acest tribunal, in conformitate cu ordi- inscriptiunilor sau mentiunilor
nul Ministerului Justitie', Serviciul cute pe marginea acestora in n-gistrele acest mandat, tie a da mânii de ajutor
central al cartilor. funciare Nr. 26.804 de publicitate, care cerere se va face in pentru executarea lui.
din 20 Martie 1939 si conform art. 721 conformitate cu art. 4 g 8 din lege,.. . Nr, 75.240. Do, Nr, 3.997/942.

30
13 Mai 1942 3.1.10NITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 110 4021

In numele legii si al M S. Regelui lietul de furt, prevAzut i pedepsit de In virtutea dispozitinnilor art. 228,
Mihai 1, art. 534 din codul penal, comb. cu art. eombinat eu art. 467 din Codul justi-
Noi, lt.-eol. magistrat Sueeveanu, pre- 4 din decretul-lege Nr, 335 din 1941, tei militare,
sclintele Curti Marta le a C. M. C., sec- cum pentru a-si propune martorii ManclAna i ordonam tuturor agenti-
t a II, in apArarea sa. lor puterfi publice, militare i civile, sa
In virtutea dispozitiunilor art. 228 In caz de neprezentare, procesul se se conformeze legii, adueánd la rese-
din C. J. M., va judeca In lipsa in ziva de 19 Mai dintt Curti Martale a Brigani 2 Mixti
Maud Am si ordonAm tuturor agent- 1942. Garda Ploleati, in ziva de 19 Mai 1942,
lor puterii publiee, militare j civile, sa InvitAM pe toti depozitarii puterii ora .7%, pe Aurel Muresan, notar, ent
se conformeze 1egii aducând inaintea publiee, militare i civile, carora li se eunosent in comunti,
Curti Marta le a G. M. C., sectia II, va aráta prezentul mandat de aducere, Morteni, jud. Dimbovita, spre a fi au-
din Biieuresti, str. Isregru-Voda Nr. 3, in sA dea mâné. de ajutor uentru executa- diat ea ine.ulpat.
zina de 15 Mai 1942, ora 8, pe serg. ma- rea lui. Invitáin pe tot depozitarii puterii
;jor Antonescu Florea, din Reg. 12 Ro- Dat la 3 Mai 1942. publiee, militare i civile, eirora li
s:ori, cu ultimul domiciliu eunoscut in Nr. 19.835. Dos. Nr. 843/942.
com. Agarbiciu, jud. TArnava-Mare, spre
va ardta prezentul mandat, a da maul.
fi audiat ea ineulpat, eunoscând ea in Curtea Martiali a Garnizoanei Ploieoti de ajutor, pentru executarea lui.
eaz contrarin se va judeca in lipsa, con- In numele legii si al M. S. Regelni Dat la 5 Mai 1942.
form legii; pentru.insubordonare.. Mihai I, Nr. 2.310. Dos. Nr. 3.310/942.
Invitam pe clepozitarii fortei publice, Noi, loeot.-colonel magistrat C. Ma-
inilitare i civile eArora li se va .prezenta nea, presedintele Cu4ii Martiale a Gar- MANDATE DE ARESTARS
acest mandat, d; a da mana de ajutor nizoanei Ploesti, Parchetul Curtii Martiale Ploieott
.pentru executarea lui. In virtutea dispozitunilor art. 228,
'-Nr. 75.241. Dos. Nr. 1.644/942. combinat cu art. 477 din Codul justi- In numele Fegii si al M. S. Regelui
tiei Mihai I,
ln numele legii si al M S. Regelut Mandim .ordonam tuturor agent- Noi, ept. magistrat Popescu Ion, pro-
Mihai I, lor puterii publice, militare i civile, sa curoral instructor militar al Curti Mar-
Noi, It.-col. magistrat Balutia Deme- se conformeze legii, aducând la rep-
tresen, presedintele Curti Markiale C. dinta Curti Martiale a Garnizoanei tale Ploiesti.
Ploesti, in ziva de 18 Mai 1942, ora 7 VAzAnd sentinta Nr. 1.354 din 5 Fe-
M. C., sectia HI,
In virtutea dispozitiunilor art. 228 jumatate, pe adj.-sef ay. Véduva I. fost bruarfe 1942, data de Curtea Martiall
in Flotila III Vânilloare, e.0 ultimul do- prin care numitul Nieolae Ne-
din C. J. M., cunoseut in
MandAm i ordonam tuturor ageutilor mieiliu cunoscut in Galati, spre a fi au-. goi, eu ultirdul
diat ea inculpat. Plóiesti, Halele Centrale, Boesa Nr. 23;
puterli publice, militare i civile sa se
eonformeze legii adueând inaintea Invitam pe tosi depozitarii puterii fost effixlanmat la o americia de 200 lei,
Curtii Martiale a Comandamentului Mi- publiee, .militare si eivile, eArora li se pentru faptul de neeamuflare, prevazut
litar al Capitalei, sectia III, in ziva de va arata prezentul mandat, a da Diana penat de ord. Nr. 13 din 1941;
16 Mai 1942, ora 8, pe Radulescu Gheor- de ajutor, pentru exetutarea lui. VazAnd ea sentinta a Alums definitiva
ghe, en ultimul dorníciliu cunoscut in Dat la 7 Mai 1942.. la data .de 6 Februarie 1942 si ea numi-
Bueuresti, str. Sadului Nr. 10, pentru a Nr: 1.749. Dos. Nr. 1.749/942. tul n'a prezentat reeipisa de depunerea
fi judeeat pentru dare de mita i dezer- amenzii, la administrata financiara
-- In nurnele legiii al M. S. Regelui judetului sau perceptiei, pe al CArui teri-
tare. Mihai I, toriu domiciliaza :
InvitAm pe tot depozitarii puteril pu- Noi, loCot.-eolonel magistrat C. Ma-
bliee, militare i eivile, carora li se va nea, presedintele Curti Martiale a Gar- Având In vedere dispozitiunile art.
prezenta acestmandat, sa dea mâna de nizoanei
54 din CoduI penal si art. 482 din Codul
ajutor pentru executarea lui. In virtutea dispozitunilor art. 228, justitiei militare, potrivit carora in caz
Dat la 11 Mai 1942. combinat en art. 466 din Codul justi- de neplata a amenzii, se transformA de
Nr. 93.473. Dos. Nr. 426/941 tiei militare, drept in inehisoare, socotindu-se 50 lei.
Mandém si ordonam tuturor agent- drept o zi de inchisoare.
Curtis Martialä a Garnizoanei Dragov lor puterii publiee, Militare i eivile, sA Dispunera transformarea amenzii de-
In numele legii i al M. S. Regelui se conforraeze legii, aducind la rese- 200 lei in 4 zile inchisoare.
Mihai I, dinta Curti Martiale a Garnizoanei Maud*âìn ordonam tuturor agent-
Noi, loeot. col. mag. Ghika Gheor- Ploiesti, in zina de 19 Mai 1942, ora 7 lor fortei publiee, ea sa aresteze i sa
ghe, presedintele Curti Martiale a jumatate, pe jandarmul caporal Tinca eonduca pe sus numitul la Penitene'arul.
Comand. Militar al Garnizoanei Bra- C-tin, ctg. 1937, fost in Legiunea de Ploiesti, in cazul and nu va aehita a-
sov,
Jandarmi Cetatea-Alba, spre a fi au- menda la contul T. 1, art. 146.
In virtutea dispozitiunilor art. 228, diat ea inoulpat. Ordonam Penitenciarului Ploiesti sA
comb. cu art. 466 din codul justitiei Invitain pe tot depozitarii puteril primeascA sA retina pe numitul eon-
publiee, militare si civile, carom li Se
militare,
va arata prezentul mandat, a da milna damnat, pe tot timpul determinat mai
Mandam si ordonam tuturor agent- sus, .pedeapsa incepAnd dela data blear-
lor puteril publice, militare i eivile, de ajutor, pentru executarea lui.
DM la 7 Mai 1942. eerarii.
sa se conformeze legii, aduand inain- Dos. Nr, 7.777/941. Prezentul mandat este annlat de cirept
tea Curtii Martiale a Comand. Militar Nr. 7.777.
al Garnizoanei Brasov, de indata, pe si deci fAnA efectf potrivit dispoitiuni-
Curtea MartialA a Brigizii 2 mixti Gardä lor art.. 55 din coital penal. din momen-
inc-idpatul Banuleseu Nicolae din Ra-
findria Fotogeniei, fost cu domieiliul,in in nUmele legii al M. S. Regelui tut ce eondanmattil prezritti recipisa de
com. Breaza, jud. Prahova, pentru a Mihai.I, plata amenzii prevAznta tnai sus.
i se notifica, conf. art. 254 C. J. M., Noi, locot.-eolonel magistrat C. Ma- Dat la 10 Apr'lie 1942.
termenul ce s'a fixat pentru judeearea nea, presedintele Curtii Martale i Bri-
gazii 2 MixtA Nr. 27.874.
eauzei sale, ffind ineulpat pentru de-
31
4022 MONITORUL OFICIAL (Partea I) Nr. 110 13 Mai 1942

SUMARUL PARTII A IP Anui4uri Particulare


-RUUI 110 DI J 13 MAI 1942 PROCURI I ANULARI DE PROCURI. Ad. notarial: Herman Gila-
A
diseh i Petru Feischer, membri in consiliul de administratie la Infra-
Anunturi Ministeriale prinderile Dacia, societate anonimi, din Cisnädie. Notificare: Elena- At.
MINISTERUL ECONOMIEI NATIONALE. Autorizare: Gh. Vida- Iönescu; Angela Der. Istrati' Firma Leonida si Comp., din Buenrosti.
1eseu din comuna Baneasa.
Pierderi de Acte
Anunturi Judiciara Ministeriale
CITATIUNI. Inalta Curte de Conturi: Chiriac Cristeseu Pareseu Th.
Curtea de Apes din Bucurefti: Peiu Stonef Toney. Tribiirt&i Ilfov: Va.; MINISTERUL INTERNELOR: Escadronul 8112 Cdlarari.
sile Moldovan. Irina MarAcineseu; Ion Seliu. Tribunalul Leilinota: Ana- MINISTERUL CULTURII NATIONALE, AL CULTELOR 41 AR-
tolie Ioan Bessudinov. rELOR: MihAileseu Vasile; Marcel Iosif ; Adriana Munteanu; .Vartolo-
VANZARI IMOBILI A.RE Comma Bop: Ana I. Dumitru Radu. Co- meu I. Horatio; Rotaru V. Ioan; Georgescu-Vulpe-Ursu;Omarida; Vast.
Irma Nieolae Bicanu. Comma Nedelcu Chcrcea: Stefan Pro liad Stefania; Hoicescu D. Anastasie; Popeseu Gh.; Ciobanovschi Alex.
dan. Focfani: Gheorghe T. Ivan, strada Duiliu Zamfirescu Nr. 50; Ioana MINISTERUL FINANTELOR: Administratia financiard Sectorel 11
si.Negnta Potlog, strada Iordache Nr. 22. Cornuna Dolhiiuti: Gri
Negru.
gore Gli. Ciuciur. B.-8iirat: Eugenia Mnrgescu. Comuna Viipara: Savo Tribunalul Tutova: Elena Cristea din Rarlad.
C. Stoianovici.
DECIZIUNI. Tribunalid Ilfov: Adriana Mun, naseuti Manfredy; Casa
Administrative
de prevedere, eeonomie i ajutor a personalului Uzinelor Metalurgice din
Copp Mica i Cugir. PRIMARII: Cartele alimentare. Corn. Volvinet: Carpine Maria
JURNALE I ORDONANTE. Tribunalul Brapv : Hedwiva Fekete,
nascuta Wojakowski. Trib. Coast. Urjbintehi; Minta Ester Schnei- a lui Gheorghe.
der; Feiga i Strul Rosenthal. Particulate
CONSOLIDARI I VALIDARI PETROLIFERE SI MINIERE. Trib.
Prahova: Eugenia P. Grunau; Dumitru D. Eustatiu. Bucurefti: Aurel Nicoleseu; Ana Capraru; Anghel Ilia. Anton Dou-
EXTRACTE DE PE ACTIUNILE DE DIVORT. Tribunalul Ilfov: zinger Apostolescu Gh. Mihai; Benedek Stefan; Brad Maria; Brad
Corneliu I. Binceanu. Tribunalul loan Negulescu. Tribunalul loan; Buzdurea GheOrghe; Citirligeru Deana; Careota Elena; Clara Gri.
Prahova: Gal Stefan; Ion Anton; Mihail Trifu Dragnea; Gheorghe C. goreseu; Closan Petre; Degen Zlota; Danescu N. Gheorghe; Dinu N. Du-
Beatrice Muszynski. mitru; Florinta Eliad; Dragomir I. Gheorghe; Dmnitra NatrAvel; Flue-
rici Dumitru; Gh. Th. Stilueeseu; G. Casapian si G. Spengian; Georgeseu
Anunturi AdministrativP. G.; Hrickel Rudolf; Hurmuzachi Rozalia; Ilie Taiss; Ioana Alex. Gri-
gore; Ioan D. Lupo Ion' T. Vasile; Ioan Gheorghii A; Lazar Siteue; Li-
PREFECTURE. Olt. vius de Gotterburg; Maria G. Jurca; Maria Magdalena Col, Drossa; CoL
Licitatiuni Publice Mih. Burueana; Mihail Stroescu Mihililescu Toma; Mitu Gh. Ion; Oc-
tav Atanasiu; Orzae Irina; Partenie Fräsina; Patraulea Nicolae Ru-
PRESEDINTIA CONSILIIILITI DE MINISTRE: C. N. R. seanu Elena; Soc. anonimi romana Mica; Stancu Stefan; S. A. R. Rogi-
MINISTERUL APXRARII NATIONALE Arsenalul Armalei; Dir. fer; Tien Mihail (Zona) ; Toma Mihai; Truiciti Lie; Opt. V. Mihailesen;
Intendergei; Dir. Artileriei. Comisia viedicald. Welles Stefania; Vasiloiu Maria. Corn. Bneureftii-Noi: Dobrin C. Lie;
MINISTERUL AGRICULTURII I DOMENIILOR: C. P. S.; Ca- Dänilà Teodor. din Câmpina. Com. Cdveiran-Beverili: Ioan Sarbu. CW-
mera agricaua a judetului Arad; Dir. Crqterii animalelor. 1140: Lazar Berariu. Corn. Chilia-Olt: Dumitrescu Grigore. Coin. C4-
Stefani Petre. Colentinallfov: Gh. Dumitraeheoaei; Cristache
Anunturi .Comerciale Stefan Iordan. Constanta: Vaslechia Avramidis. Dudegi-Cioplea: Cris-
taehe Stefan Iordan. Joita V. Stoica. Herastraii-Ilfov:
CONVOCARI, PROCESE-VERBALE I BILANTURI. Buoureti: Nicolae T. Bogdan. Hdrfova-Constanta: Spánache Constantin. Cam. Jini-
Soc. anonima ardeleana pentru industria forestiera; Ghia4a Grozavesti, balia Mihai Marki. Lugoj: Wilhelm Luis. Coni. Lugojel: Costa Lazäre.
societate anonima, români; Textila Româneasca; Istria, societate anonima Maliaalomita: Pasen Nicolae. Corn. Mandstirea Cafin: Ioan Radu Si-
romanä; Salvamar Fratii Pechet, societate anonima roinânä; Texa, so- mion. Mopna-Tr.-Mare: Ganea Nicolae. C,ora. Marele Voerod-Mihai: Ata-
eietate anonima; Soe. românii de automobile, societate anonima; Lánea; nasal Teodor. Militari-Dfov: tingle Mareu. Coin. Nicionoc, jud. Ociacov-
Nona fabric& de postav Azuga, soeietate anonima; Danubeco. sOcietate Transnistria: Hodinä D-tru. Opancea-Calicu: Stanciu R. Nicolae. 'Petro-
anonima romana; Denuag românii, societate anonima româna; Cartea- osni-C-ta: Gheorghe Gh. Ruse. Petrila-Hunedoara: Ciorba Dumitru. Plo-
Româneascii; Textioninnea, soeietate anonima romina; Postavaria ro- iesti: GI. L. Badea. Plugova-Severin: Grozaveseu Gh. Paiana-Campitta:
mama., societate anonima; Banea Basarabiei, societate anoninii; Motrica Anea C. Ioan. Popegi-Leordeni: Sutru Marin. Puchenii-Mari: Tufis loan.
Romani, societate anoninia; Prometeu, soeietate anonima româna; Vivo:id-de-Sus-1l-0: Leon Mironescu a Matroanei. Vlädeni-Ardeal-Bra-
de asistenta, medieo-soeialii; Spitalul Iubirea de Camel* Banca Pietii; ov: Durnitru Saudi. Corn, Tudor Vladiniirescu. Nieulina Ion Radu. Se-
Copsa Mica i Cugir; Reintregirea, societate anOnimk romana; Banca eeava: Asociatia Comereiantilor Macedoneni; Bruna Ludwig Beiner. Ti-
Diehiu societate anonimil; Asigurarea Romineasea; Tipografia Doina, mipara : Traian Ocolisan. Corn. Tohanvi-Vechi: Soc. N. Malaxa nocie-
B. i. n. c.; Dena. Brafov: Banca Generaliti de Credit, societate anonimA. tate anonima romana.
Cerealcomert. Cdrapulung-Muscel: Banca Albina. Dragdfani:
Banca DrAgisani. Galati: Fleming, soeietate anonima; Tesatoria i yop- Cota oficialâ a Bursei din Bucuresti
itoria Galateana. Com. Petrefti: Fabrica de hfirtie. Slatina: MOara 01-
tului; Oltul, societate anonimA; Aluta; Banca Oltului. Teinf: Casa de Banca Nationalà a României
plistrare. Timi.soara: Reinsaat, societate anonima româna; Texa ; Comer-
tul Banatean. Cursul deeizelor fi al monedelor

EDITURA MONITORUL OFICIAL


LEGEA $1 REGULAMENTUL PENTRU LEGEA PENTRU MODIFICAREA ART, 38, 70,
OCROTIREA MUNCH MINORILOR SI SI 78 DIN LEGEA ASUPRA RECRUTARII
FEMEILOR $1 DURATA MUNCH ARMATEI
Uo exemplar lei 23 Un exemplar lei

TOATE LEGILE CU CARACTER GENERAL CE SE PUBLICA IN MONITORUL OFICIAL


De vinzare in Bucuresti, la Moaitorul Oficial, bulevardul Elisabeta Nr, 29, telefon 5,18,20 si la librariile importante din Ca-
pitala i provincie. Pentru expedierile in provincie se va tiimite pe linga cost si lei 12 pentru expedieri simple, pentru recomandaree
sume etrespunzatoare. La cerere se trimite catalog.

Moniforul Oficial i Impritneriile,Statului DIRECTOR GENERAL,


IMPRIMER IA CENTRAL1 EUGEN L BALLAN