Sunteți pe pagina 1din 3

Nr. ......……./…………………..

Vizat director,

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi, ..............................., cu ocazia prelucrării de către


profesor ......................................de
la ........................................................................................................., jud. ........................... a
normelor de protecţie a muncii în timpul deplasării şi desfăşurării competiţiilor
sportive..................................................................................

Pe durata deplasării şi desfăşurarii competiţiei, sportivii sunt obligaţi să respecte


următoarele cerinţe:
1. Să aştepte în linişte şi ordine sosirea profesorului la la locul şi ora stabilite pentru
deplasarea în competiţie şi să intre în mijlocul de transport, numai în prezenţa
profesorului.
2. În timpul deplasării şi a desfăşurarii competiţiei, sportivii nu au voie să poarte
asupra lor orice corp contondent ce poate produce accidentare voită sau nevoită a
propriei persoane sau a altor colegi din competiţie.
3. În timpul competiţiei, sportivii au obligaţia de a purta echipamentul
corespunzător activităţii depuse.
4. Elevii vor respecta cu stricteţe indicaţiile profesorului şi li se interzice să execute
alte exerciţii decât cele comandate de acesta.
5. Pe durata pauzei, elevii sportivi nu au voie să alerge sau să facă alte activităţi
care pot afecta buna desfăşurare a transportului sau a competiţie sau care pot
provoca accidentări ale altor persoane şi autoaccidentări.
6. Fiecare sportiv trebuie să-şi ocupe locul în mijlocul de transport şi nu are voie să
se deplaseze în interiorul acestuia în timpul mersului.
7. Coborârea din mijlocul de transport se va face în linişte, când autobuzul este în
staţionare şi numai cu acordul profesorului.
8. Sportivii nu au voie să părăsească zona în cazul staţionării mijlocului de
transport, numai cu acordul antrenorului şi să nu depăşească ora stabilită de
reîmbarcare.
9. Sunt interzise : fumatul, consumul de băuturi alcoolice sau droguri, precum şi
jocurile de noroc.
10. Elevii sunt obligaţi să anunţe profesorului, toate evenimentele, incidentele
petrecute în timpul deplasării şi a desfăşurarii competiţiei care perturbă procesul
de desfăşurare a acestora.
11. Este interzisă chemarea sau introducerea unor persoane străine în mijlocul de
transport sau la locul de desfăşurare a competiţiei.
1
12. Este interzisă cu desăvârşire rezolvarea unor eventuale neînţelegeri cu colegii
prin forţă, bătaie sau prin chemarea în ajutor a unor cunoştinţe sau prieteni .
13. Sportivii sunt obligaţi să păstreze în bună stare toate bunurile materiale ale şcolii,
mijlocului de transport , locului de cazare sau a sălilor unde se desfăşoară
competiţia. Toate bunurile deterioarate vor fi suportate de către elevii care au
produs pagubele.
14. Elevii au obligaţia de a respecta întocmai normele şi regulile specifice de
utilizare a sălilor sau terenurilor de sport şi să respecte normele şi instrucţiunile
de protecţie a muncii şi PSI specifice acestora.
15. Pentru cazurile de calamităţi naturale (cutremur, incendiu) sau de anunţ de
existenţă a unei bombe în incinta sălii de desfăşoară competiţia, sportivilor li s-a
explicat în ce constă pericolul pentru fiecare dintre aceste situaţii. S-a pus în
vedere procedura de evacuare din sala respectivă: elevii vor putea să părăsească
în cel mai scurt timp incinta respectivă dacă îşi vor păstra calmul, nu vor provoca
panică în jurul lor, vor ieşi din sala de competiţie sau locul de cazare imediat,
fără a întârzia cu strângerea obiectelor proprii. Ei nu trebuie să se îmbulzească şi
nici să împiedice în vreun fel , voit sau nevoit, evacuarea celor din jur. O dată
părăsită incinta, ei vor căuta să se indepărteze cât mai repede de pericol şi vor
încerca, pe cât posibil, ajutarea celor cu dificultăţi.
16. Este interzisă elevilor remedierea defecţiunilor de orice natură ce pot apărea în
locurile de cazare, sălile de competiţie, etc. Aceste defecţiuni vor fi aduse
imediat la cunoştinţa antrenorului, care va lua legătura cu persoanele
organizatoare ale competiţiei.
17. Este interzis sportivilor să utilizeze stingătoarele şi hidranţii de incendiu în alte
scopuri şi fără permisiunea unui cadru didactic sau al unuia dintre salariaţii
incintei, cu excepţia cazurilor de urgenţă.
18. Se interzice cu desăvârşire folosirea altor căi de acces, precum şi sărirea gardului
ce înconjoară sala de competiţie, indiferent în ce sens se face aceasta.
19. Este interzis sportivilor să se joace cu chibrite, brichete, petarde, pocnitori,
funigene, sau orice substanţe inflamabile, în incinta sălii de competiţie, mijloc
de transport, loc de cazare, etc.
20. Sportivii trebuie să manifeste o atitudine civilizată, de respectat faţă de toate
cadrele didactice şi de restul personalului implicat în desfăşurarea competiţiei.
21. La terminarea competiţiei sportivii trebuie să lase mijlocul de transport, sala de
competiţie, locul de cazare, în ordine, fără deteriorări.
22. Profesorul nu poate fi făcut responsabil în cazul accidentărilor din timpul
jocurilor, deoarece practicarea unui sport presupune şi existenţa unor riscuri de
acest tip.
23. La terminarea competiţiei, sportivii trebuie să părăsească în cel mai scurt timp
incinta , în ordine şi în grup, pentru a evita eventualele incidente pe aleea de
acces în incinta respectivă.
24. În deplasarea spre casă, elevii sportivi vor folosi numai trotuarele, vor traversa cu
atenţie strada şi vor utiliza cu mare atenţie mijloacele de transport în comun,
evitând producerea de accidente.
25. Profesorul îşi rezervă dreptul de a aduce noi adăugiri şi modificări prezentului
regulament.
Nerespectarea acestor reguli de comportare în incinta şcolii, atrage după sine sancţionarea
celor vinovaţi conform legislaţiei în vigoare.
Elevii şi părinţii au luat la cunoştinţă prevederile prezentului proces verbal.
2
Nr. Numele şi prenumele Am luat la cunoştinţă,
Crt. elevului drept care semnez
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Profesor însoţitor,