Sunteți pe pagina 1din 20

Entitatea economică SRL ,,Farmecul” produce și vinde articole de vestimentație.

La sfîrșitul
perioade de gestiune entitatea prezintă soldurile pe conturile din Cartea mare la 01.01.2016
(Tabelul 1). Pe parcursul perioadei anulio 2016, SRL ,,Farmecul” a efectuat operațiuni
economice care sînt prezentate în Tabelul 2.
I Întocmim bilanțul la începutul perioadei de gestiune în baza soldurilor pe conturile din
Cartea mare la 01.01.2016
Tabelul 1
Soldurile pe conturile din Cartea mare la 01.01.2016
SRL ,,Farmecul”
Nr.
Denumirea contului Suma, lei
d/o
1. Imobilizari necorporale 15 000
2. Amortizarea imobilizari necorporale 1200
3. Mijloace fixe 540 000
4. Amortizarea mijloacelor fixe 150 000
5. Creanţe pe termen lung 10 000
6. Materiale 85 000
7. Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 4 100
8. Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată 800
9. Producţia în curs de execuţie 12 000
10. Produse finite 48 000
11. Creanţe comerciale 30500
12. Avansuri acordate curente 5 600
13. Creanţe ale bugetul 6 000
14. Creanţe ale personalului 2 000
15. Investiţii financiare curente în parți neafiliate 10 000
16. Casa 500
17. Conturi curente în monedă națională 80 700
18. Conturi curente în valută străină 9 000
19. Capital social 300 000
20. Capital suplimentar 3 000
21. Rezerve statutare 55 000
22. Alte rezerve 5 400
23. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 102 420
24. Avansuri pe termen lung primate 16 080
25. Credite bancare pe termen scurt 150 000
26. Datorii comerciale 39 500
27. Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 16 200
28. Datorii privind asigurările sociale si medicale 6 800
29. Datorii privind decontările cu bugetul 3 200
30. Provizioane curente 8 800
Bilanţul contabil la 01.01.2016

Activ Suma Pasiv Suma


(lei) (lei)
Imobilizări necorporale 15000 Capital social 300000
Amortizarea imobilizărilor necorporale 1200 Capital suplimentar 3000
Mijloace fixe 54000 Rezerve statutare 55000
Amortizarea mijloacelor fixe 0 Alte rezerve 5400
Creanţe pe termen lung 15000 Profit nerepartizat al anilor 102420
Materiale 0 precedenţi
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 10000 Avansuri primite pe termen lung 16080
Uzura OMVSD 85000 Credite bancare pe termen scurt 150000
Producţie în curs de execuţie 4100 Datorii comerciale 39500
Produse finite 800 Datorii faţă de personal privind 16200
Creanţe comerciale 12000 retribuirea muncii
Avansuri acordate curente 48000 Datorii privind asigurările sociale 6800
Creanţe ale bugetului 30500 și medicale
Creanţe ale personalului 5600 Datorii privind decontările cu 3200
Investiţii financiare curente în părţi 6000 bugetul
neafiliate 2000 Provizioane curente 8800
Casa 10000
Conturi curente în monedă naţională
Conturi curente în valută străină 500
80700
9000
Total Activ 70640 Total Pasiv 706400
0

II Înregistrăm operaţiunile economice efectuate în anul 2016 în formule contabile și determinăm


sumele care lipsesc
Tabelul 2.
Operaţiunile economice efectuate în anul 2016
la SRL „Farmecul”

Nr.
Conţinutul operaţiunilor economice Suma, lei Debit Credit
crt.
1. Se reflectă soldul producţiei în curs de execuţie la 12000 811 215
începutul perioadei de gestiune
2. Se înregistrează în contul curent în monedă națională 50 130 242 411
creditele bancare pe termen lung
3. S-au consumat materiale pentru fabricarea produselor 60 130 811 211
4. Se calculează amortizarea mijloacelor fixe:
- cu destinaţie generală de producţie 3 130 821 124
- cu destinaţie administrativă 1 630 713
5. Se calculează amortizarea imobilizărilor necorporale cu
destinaţie administrativă 380 713 113
6. Se plăteşte avans furnizorilor în contul achiziţionării
viitoare a materialelor 17 130 224 242
7. Se acceptă factura furnizorului pentru materialele intrate:
- preţ de achiziţie 10 730 211 521

2
- TVA 20% 2146 534.4
8. Se calculează salariul:
- muncitorilor care participă la fabricarea
produselor 30 130 811
- personalului administrativ al secţiei de producţie 6 130 821 531
- personalului administrativ şi de conducere 15 130 713
9. Se efectuează defalcări pentru CAS (18 %):
- muncitorilor de bază care participă la fabricarea
produselor 5423,4 811
- personalului administrativ al secţiei de producţie 1103,4 821 533.1
- personalului administrativ şi de conducere 2723,4 713
10. Se efectuează defalcări pentru CAM (4,5 %):
- muncitorilor de bază care participă la fabricarea
produselor 1355,85 811
- personalului administrativ al secţiei de producţie 275,85 821 533.2
- personalului administrativ şi de conducere 680,85 713
11. Se acceptă factura fiscală pentru combustibil şi energia
consumată în scopuri tehnologice de producție:
- preţ de achiziţie 9 530 811 521
- TVA 20% 1906 534
12. Se acceptă factura pentru paza subdiviziunilor de 2 130 821 521
producţie
13. Se reflectă venitul obținut din vînzarea produselor cu
plata ulterioară:
- preţ de vînzare 25 330 221 611
- TVA 20% 5066 534
14. Se reflectă valoarea contabilă a produselor vîndute 17 130 711 216
15. S-au obţinut produse din activitatea de bază 45 130 216 811
16. Se încasează avansurile curente anterior acordate 5 130 242 224
17. Se trece la cheltuieli avansul curent acordat şi nereclamat 6 130 722 224
18. Se acceptă factura fiscală privind servicii poştale şi
telegrafice:
- costul serviciilor 630 713 521
- TVA 20% 126 534
19. Se încasează în contul curent în monedă națională avansul
curent în contul livrării utilajului 80 130 242 523
20. Se reţin din salariul personalului:
- impozit pe venit 11 480 531 534.2
- defalcări în fondul de pensii 1 930 531 533.1
- defalcări pentru medicina asigurată 1 230 531 533.2
21. Se ridică numerar din contul curent în monedă națională 40 130 241 242
22. Se plăteşte din casă:
- salariile lucrătorilor 20 630 531
- titularului de avans pentru cheltuieli de deplasare 1 330 226 241
- titularului de avans pentru procurarea timbrelor
poştale şi tichetelor 230 226
23. Din contul curent în monedă națională s-a transferat
furnizorilor:
- pentru consumul de energie electrică 4 130 521 242
- pentru servicii poştale şi telegrafice 330 521
24. Se acceptă factura fiscală pentru cheltuieli de transport
3
aferente desfacerii produselor:
- costul serviciilor de transport 2 130 712 521
- TVA 20% 426 534.4
25. Se reflectă venitul obţinut din vînzarea produselor contra
numerar prin magazinul propriu:
- preţ de vînzare 25 130 241 611
- TVA 20% 5026 534
26. Se reflectă valoarea contabilă a produselor vîndute 18 130 711 216
27. Se înregistrează în contul curent în monedă națională 30156 242 241
suma aferentă produselor vîndute contra numerar (op. 25)
28. Se încasează în contul curent numerarul de la clienţi 18 830 242 221
29. Se deschide un acreditiv pe seama numerarului propriu al 19 130 244 241
entității
30. Se acceptă deconturile de avans privind:
- cheltuielile de deplasare ale directorului 1 280 713 226
- documente băneşti procurate 330 246 226
31. Se restituie în casierie suma nefolosită de către titularul 180 241 226
de avans
32. Se trece în cont avansurile acordate furnizorilor pentru
livrarea materialelor 5 130 521 224
33. Se transferă din contul curent în moneda națională:
- impozitul pe venit al persoanelor fizice 5 430 534.2
- furnizorilor pentru valorile materiale procurate şi
serviciile prestate 18 130 521 242
- organelor de asigurări sociale 3 130 533.1
- organelor de asigurări medicale 1 530 533.2
- comisioanele băncii 150 713
34. Se casează valoarea contabilă a mijloacelor fixe ieşite ca
urmare a evenimentelor excepționale:
- valoarea contabilă 20 130 723 123
- amortizare acumulată 18 130 124
35. Se efectuiază inventarierea materialelor de la depozit şi se 2 330 714 211
înregistreză lipsuri de materiale, la valoarea contabilă
36. Se supune recuperării, din contul persoanei vinovate,
suma lipsurilor de materiale la preţ de piaţă 2 400 lei, 2400 226 612
TVA 20% 480 534.4
37. Persoana vinovată urmează să recupereze lipsurile 2880 241 226
achitîndu-se în numerar
38. Se înregistrează costul materialelor achiziţionate de la 13 630 211 521
furnizori
39. Se reflectă TVA 20 % aferentă materialelor achiziţionate 2726 534.4 521
40. Se plăteşte pentru materiale achiziţionate de la furnizori 16 330 521 244
din contul acreditivului
41. Se primeşte cu titlu gratuit un autoturism 20 130 123 622
42. Se efectuează defalcări în rezervele statutare pe seama 10 30 332 322
profitului nerepartizat al anilor precedenţi
43. Se repartizează costurile indirecte de producţie aferente 811 821
activității de bază
44. Se reflectă valoarea contabilă a producţiei în curs de 215 811
execuţie la finele perioadei de gestiune
45. Se reflect costul efectiv ale produselor fabricate 216 811
4
46. Se reflectă închiderea conturilor de venituri la finele 611
perioadei de gestiune 612 351
20010 622
47. Se reflectă închiderea conturilor de cheltuieli la finele 35020--- 711
perioadei de gestiune 2130 712
21857-- 351 713
2330 714
6130 722
20130 723
48. Se reflectă rezultatul financiar al perioadei de gestiune 14487 333 351

III. Deschidem conturile contabile și reflectăm operaţiunile economice în conturi, conform


Anexa 3

Anexa 3.

Conturile contabile

Debit 112- Imobilizări necorporale Credit


Sold iniţial 15000

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 15000

Debit 113- Amortizarea imobilizări necorporale Credit


Sold iniţial 1200
380

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 380


Sold final 1580

Debit 123- Mijloace fixe Credit


Sold iniţial 540000
20130 20130
18130
Total rulaj debit 20130 Total rulaj credit 38260

Sold final 521870

Debit 124- Amortizarea mijloace fixe Credit


Sold iniţial (150000)
18130 3130
1630

5
Total rulaj debit 18130 Total rulaj credit 4760

Sold final 136570

Debit 161- Creanțe pe termen lung Credit


Sold iniţial 10000

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 10000

Debit 211- Materiale Credit


Sold iniţial 85000
10730 60130
13630 2330

Total rulaj debit 24360 Total rulaj credit 62460


Sold final 46900
Debit 213- Obiecte de mica valoare și scurtă durată Credit
Sold iniţial 4100

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 4100
Debit 214- Uzura obiectelor de mica valoare și scurtă durată Credit
Sold iniţial 800

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 800
Debit 215- Producția în curs de execuție Credit
Sold iniţial 12000
12000 12000

Total rulaj debit 12000 Total rulaj credit 12000


Sold final 12000

6
Debit 216- Produse finite Credit
Sold iniţial 48000
45130 17130
73554,5 18130
Total rulaj debit 118564,5 Total rulaj credit 35260
Sold final 131544,5
Debit 221- Creanțe comerciale Credit
Sold iniţial 30500
25330 18830
5066
Total rulaj debit 30396 Total rulaj credit 18830
Sold final 42066
Debit 224- Avasuri acordate curente Credit
Sold iniţial 5600
17130 5130
6130
5130
Total rulaj debit 17130 Total rulaj credit 16390
Sold final 6340
Debit 225- Creanțe ale bugetului Credit
Sold iniţial 6000

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 6000
Debit 226- Creanțe ale personalului Credit
Sold iniţial 2000
1330 1280
230 330
2400 180
480 2880
Total rulaj debit 4440 Total rulaj credit 4670
Sold final 1770

Debit 241- Casa Credit


Sold iniţial 500
40130 20630

7
25130 1330
5026 230
180 30156
2880 19130
Total rulaj debit 72746 Total rulaj credit 71476
Sold final 1770

Debit 242- Conturi curente în monedă națională Credit


Sold iniţial 80700
50130 17130
5130 40130
80130 4130
30156 330
18830 5430
18130
3130
1530
150
Total rulaj debit 184 376 Total rulaj credit 90 090
Sold final 174 988
Debit 243- Conturi curente în valută străină Credit
Sold iniţial 9000

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 9000
Debit 244- Alte conturi bancare Credit
Sold iniţial 0
19130 16330

Total rulaj debit 19130 Total rulaj credit 16330


Sold final 2800
Debit 246- Documente bănești Credit
Sold iniţial 0
330

Total rulaj debit 330 Total rulaj credit 0


Sold final 330
Debit 251- Investiții financiare curente în părți neafiliate Credit
8
Sold iniţial 10000

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 10000
Debit 311- Capital social Credit
Sold iniţial 300000

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 300000
Debit 312- Capital suplimentar Credit
Sold iniţial 3000

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 3000
Debit 322-Rezerve statutare Credit
Sold iniţial 55000
10130

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 10130


Sold final 65010
Debit 323- Alte rezerve Credit
Sold iniţial 5400

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 5400

Debit 332-Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți Credit


Sold iniţial 102420
10130

Total rulaj debit 10130 Total rulaj credit 0


Sold final 92290
Debit 333-Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune Credit
Sold iniţial
14487,25

9
Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0
Sold final (14487,25)
Debit 351-Rezultatul financiar total Credit
Sold iniţial
35020 50220
2010 2400
21857,25 20010
2210 14487,25
6010
20010

Total rulaj debit 87117,25 Total rulaj credit 87117,25


Sold final
Debit 411- Credite bancare pe termen lung Credit
Sold iniţial 0
50130

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 50130


Sold final 50130
Debit 423- Avansuri primte pe termen lung Credit
Sold iniţial 16080

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 16080

Debit 511- Credite bancare pe termen scurt Credit


Sold iniţial 150000

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 150000
Debit 521- Datorii comerciale Credit
Sold iniţial 39500
4130 10730
330 2146
5130 9530
18130 1906

10
16330 2130
630
126
2130
426
13630
2726
Total rulaj debit 44 050 Total rulaj credit 46110
Sold final 41560
Debit 523- Avansuri primate curente Credit
Sold iniţial 0
80130

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 80130


Sold final 80130
Debit 531- Datorii față de personal privind retribuirea muncii Credit
Sold iniţial 16200
11360 30130
1930 6130
1230 15130
20630
Total rulaj debit 35150 Total rulaj credit 51390
Sold final 32440
Debit 533- Datorii privind asigurările sociale și medicale Credit
Sold iniţial 6800
1930 5423,4
1230 1103,4
3130 2723,4
1530 1355,85
275,85
680,85
Total rulaj debit 7820 Total rulaj credit 11562,75
Sold final 10542,75
Debit 534- Datorii privind decontările cu bugetul Credit
Sold iniţial 3200
2146 5066
1906 11480
126 5026
11
426 480
5430
2726
Total rulaj debit 12760 Total rulaj credit 22052
Sold final 12492
Debit 538- Provizioane curente Credit
Sold iniţial 8800

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit 0


Sold final 8800
Debit 611-Venituri din vînzări Credit
Sold iniţial 0
50220 25330
25130
Total rulaj debit 50220 Total rulaj credit 50460
Sold final 0

Debit 612-Alte venituri din activitatea operațională Credit


Sold iniţial 0
2400 2400
Total rulaj debit 2400 Total rulaj credit 2400
Sold final 0
Debit 622- Venituri financiare Credit
Sold iniţial 0
20010 20010

Total rulaj debit 20010 Total rulaj credit 20010


Sold final 0
Debit 711- Costul vînzărilor Credit
Sold iniţial 0
17010 35020
18010
Total rulaj debit 35020 Total rulaj credit 35020
Sold final 0
Debit 712- Cheltuieli de distribuție Credit
Sold iniţial 0
2010 2010

12
Total rulaj debit 2010 Total rulaj credit 2010
Sold final 0
Debit 713- Cheltuieli administrative Credit
Sold iniţial 0
1510 21857,25
260
15010
2701,8
675,45
510
1160
30
Total rulaj debit 21857,25 Total rulaj credit 21857,25
Sold final 0
Debit 714- Alte cheltuieli din activitatea operațională Credit
Sold iniţial 0
2210 2210
Total rulaj debit 2210 Total rulaj credit 2210
Sold final 0
Debit 722- Cheltuieli financiare Credit
Sold iniţial 0
6010 6010
Total rulaj debit 6010 Total rulaj credit 6010
Sold final 0
Debit 723- Cheltuieli excepționale Credit
Sold iniţial 0
20010 20010
Total rulaj debit 20010 Total rulaj credit 20010
Sold final 0
Debit 811- Activități de bază Credit

12000 45010
60010 12000
30010 73554,5
5401,8
1350,45
9410
12382,25
Total rulaj debit 130564,5 Total rulaj credit 130564,5

13
Debit 821- Costuri indirecte de producție Credit

3010
6010
1081,8
270,45
2010
Total rulaj debit 12382,25 Total rulaj credit 12382,25

IV Întocmim balanţa de verificare ale conturilor sintetice (Anexa 4)


Anexa 4.

Balanţa de verificare a conturilor sintetice

N Sold iniţial Rulaje Sold final


d/o Denumirea
conturilor Debit Credit Debit Credit Debit Credit

1. Imobilizări 15000 15000


necorporale
2. Amortizarea 1200 260 (940)
imobilizări
necorporale
3. Mijloace fixe 540000 20010 38020 521990

4. Amortizarea 150000 18010 4520 (163490)


mijloace fixe
5. Creanțe pe termen 10000 10000
lung
6. Materiale 85000 24120 62220 46900

7. Obiecte de mica 4100 4100


valoare și scurtă
durată
8. Uzura obiectelor de 800 (800)
mica valoare și
scurtă durată
9. Producția în curs de 12000 12000 12000 12000
execuție
10.Produse finite 48000 118564, 35020 131544,
5 5
11.Creanțe comerciale 30500 30252 18710 42042

12.Avasuri acordate 5600 17010 16030 6580


curente
13.Creanțe ale 6000 6000
14
bugetului
14.Creanțe ale 2000 4200 4310 1890
personalului
15.Casa 500 72962 70852 2610

16.Conturi curente în 80700 194062 89010 185752


monedă națională
17.Conturi curente în 9000 9000
valută străină
18.Alte conturi bancare 19010 16210 2800

19.Documente bănești 210 210

20.Investiții financiare 10000 10000


curente în părți
neafiliate
21.Capital social 300000 300000

22.Capital suplimentar 3000 3000

23.Rezerve statutare 55000 10010 65010

24.Alte rezerve 5400 5400

25.Profit nerepartizat 102420 10010 92410


(pierdere
neacoperită) al
anilor precedenți
26.Profit net (pierdere 14487,2 (14487,25)
netă) al perioadei de 5
gestiune
27.Rezultatul financiar 87117,2 87117,25
total 5
28.Credite bancare pe 50010 50010
termen lung
29.Avansuri primte pe 16080 16080
termen lung
30.Credite bancare pe 150000 150000
termen scurt
31.Datorii comerciale 39500 43450 45270 41320

32.Avansuri primate 69700 69700


curente
33.Datorii față de 16200 34790 51030 32440
personal privind
retribuirea muncii
34.Datorii privind 6800 7340 11481,75 10941,75
asigurările sociale și
medicale
35.Datorii privind 3200 12520 21884 12564
decontările cu
15
bugetul
36. Provizioane curente 8800 8800

37. Venituri din vînzări 50220 50220

38. Alte venituri din 2400 2400


activitatea
operațională
39. Venituri financiare 20010 20010

40. Costul vînzărilor 35020 35020

41. Cheltuieli de 2010 2010


distribuție
42. Cheltuieli 21857,2 21857,25
administrative 5
43. Alte cheltuieli din 2210 2210
activitatea
operațională
44.Cheltuieli financiare 6010 6010

45. Cheltuieli 20010 20010


excepționale
46. Activități de bază 130564, 130564,5
5
47. Costuri indirecte de 12382,2 12382,25
producție 5
TOTAL 706400 706400 439482, 439482,5 843188, 843188,50
5 5

V În baza soldurilor finale ale conturilor întocmim Situațiile financiare la 31.12.2016 (Anexa 5).
Anexa 5.
BILANŢUL
la 31 decembrie 2016

Nr. Activ Cod. Sold la


d/o rd. începutul sfîrşitul
perioadei perioadei
de de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5
1. Active imobilizate
Imobilizări necorporale 010 13800 14060
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020
Terenuri 030
Mijloace fixe 040 390000 358500
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
16
Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100 10000 10000
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate 130 413800 382560
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050
+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)
2. Active circulante
Materiale 140 85000 46900
Active biologice circulante 150
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160 3300 3300
Producţia în curs de execuţie şi produse 170 60000 143544,5
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190 30500 42042
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210 5600 6580
Creanţe ale bugetului 220 6000 6000
Creanţe ale personalului 230 2000 1890
Alte creanţe curente 240
Numerar în casierie şi la conturi curente 250 90200 197362
Alte elemente de numerar 260 3010
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270 10000 10000
Investiţii financiare curente în părţi afiliate 280
Alte active circulante 290
Total active circulante 300 292600 460628,5
(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+
rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+
rd.280+rd.290)
Total active 310 706400 843188,5
(rd.130+rd.300)

Pasiv
3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320 303000 303000
Rezerve 330 60400 70410
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 x
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor 350 102420 92410
precedenţi
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 x (14487,25)
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 x
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu 390 465820 451332,75
(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400 50010
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430 16080 16080
17
Total datorii pe termen lung 440 16080 66090
(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450 150000 150000
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470 39500 41320
Datorii faţă de părţile afiliate 480
Avansuri primite curente 490 69700
Datorii faţă de personal 500 16200 32440
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510 6800 10941,75
Datorii faţă de buget 520 3200 12564
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560 8800 8800
Alte datorii curente 570
Total datorii curente 580 224500 325765,75
(rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+
rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)
Total pasive 590 706400 843188,5
(rd.390+rd.440+rd.580)

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE


de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori Cod Perioada de gestiune


rd. precedentă Curentă
1 2 3 4
Venituri din vînzări 010 50220
Costul vînzărilor 020 35020
Profit brut (pierdere brută) 030 15200
(rd.010-rd.020)
Alte venituri din activitatea operaţională 040 2400
Cheltuieli de distribuire 050 2010
Cheltuieli administrative 060 21857,25
Alte cheltuieli din activitatea operaţională 070 2210
Rezultatul din activitatea operaţională: profit 080 (8477,25)
(pierdere)
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)
Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) 090 390
Profit (pierdere) pînă la impozitare 100 (8087,25)

18
(rd.080+rd. 090)
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 120 (8087,25)
(rd.100-rd.110)

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU


de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

N Indicatori Cod Sold la Sold la


r. rd. începutul sfîrşitul
d perioadei de Majorăr Diminuări perioadei
/ gestiune i de gestiune
o
1 2 3 4 5 6 7
1 Capital social şi suplimentar   300000      300000 
Capital social 010
  Capital suplimentar 020 3000 3000
Capital nevărsat 030 (    ) (    ) (    ) (    )
  Capital neînregistrat 040
  Capital retras 050 (  ) (  ) (    ) (  )
  Total capital social şi 060 303000 303000
suplimentar
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+
rd.050)
2 Rezerve        
Capital de rezervă 070
  Rezerve statutare 080 55000 10010 65010
  Alte rezerve 090 5400 5400
  Total rezerve 100 60400 10010 70410
(rd.070+rd.080+rd.090)
3 Profit nerepartizat (pierdere
neacoperită) 110
Corecţii ale rezultatelor anilor
precedenţi
Profit nerepartizat (pierdere 102420 10010 92420
neacoperită) al anilor precedenţi 120
Profit net (pierdere netă) al x 14487,25 (14487,25
perioadei de gestiune 130 )
Profit utilizat al perioadei de 140 x (    ) (    ) (    )
gestiune
Rezultatul din tranziţia la noile
reglementări contabile 150
Total profit nerepartizat 102420 14487,25 77932,75
(pierdere neacoperită) 160
(rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+r
d.150)
4 Alte elemente de capital 170
propriu, din care
Diferenţe din reevaluare 171
Subvenţii entităţilor cu 172
proprietate publică
19
  Total capital propriu 180 465820 10010 24497,25 451332,75
(rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR


de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2016

Indicatori Cod. Perioada de gestiune


rd. Precedentă curentă
1 2 3 4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională
Încasări din vînzări 010
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală 030
Dobînzi plătite 040
Plata impozitului pe venit 050
Alte încasări 060
Alte plăţi 070
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională 080
(rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii
Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100
Dobînzi încasate 110
Dividende încasate 120
Alte încasări (plăţi) 130
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii 140
(rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor 160
Dividende plătite 170
Încasări din operaţiuni de capital 180
Alte încasări (plăţi) 190
Fluxul net de numerar din activitatea financiară 200
(rd.150–rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)
Fluxul net de numerar total 210
(±rd.080±rd.140±rd.200 )
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune 240
(±rd.210±rd.220+rd.230)

20