Sunteți pe pagina 1din 2

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Oradea

BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC


PLEŞ DANIELA MARIA IORDANA

Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 7 ap.4, cod postal: 410017, jud. Bihor, tel: 0747/045833, fax: 0359/412094

C.F. 30031912
e-mail: bej.iordana@gmail.com

Operator de date cu caracter personal nr.8211

Dosar execuţional nr.37/2013

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Nr.20 din 12.07.2019

BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC PLEŞ DANIELA MARIA IORDANA , cu sediul în


ORADEA , str.Roman Ciorogariu nr. 7 ap.4 jud.Bihor , posesor al legitimaţiei nr.854, numit în
baza Ordinului Ministerului Justiţiei cu nr. 1126/C/2012,
Având în vedere executarea silită imobiliară:
 ce face obiectul dosarului execuţional înregistrat la Judecătoria Oradea sub nr.
4137/271/2013, având ca părţi:
- creditorul: EUROBANK ERGASIAS SA , înregistrată în Registrul Comerţului sub
nr.000223001000, cu sediul procesual in București, șos.Nicolae Titulescu nr.29-31
sector 1,
- garanţii ipotecari –TESAN RADU LUCIAN şi TESAN FELICIA FLROICA
VOICHIŢA, ambii cu domiciliul în Oradea , str.Piatra Craiului nr.12 jud.Bihor ,
Văzând că la data 10.04.2013 s-a emis Somaţia de plată cu nr.311 , luându-se măsura
înscrierii acesteia în Cartea Funciară nr.153492 Oradea la A.N.C.P.I. Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara Bihor-Oradea.
Având în vedere că garanţii ipotecari nu au achitat creditorului debitul în termenul fixat în
somaţie, în baza prevederilor legale in vigoare ,
 în temeiul titlului executoriu constituit din: contractul de credit nr.573/2006 şi
contractul de ipotecă aferent ,
 prin care garanţii ipotecari sunt obligaţi la restituirea creanţelor către banca,
garantând cu bunul imobil descris mai jos;
Prin prezenta se aduce la cunoştinţă publică faptul că:
- în data de 02.08.2019 ora 9.15 la sediul BEJ PLEŞ DANIELA MARIA IORDANA
din Oradea , str.Roman Ciorogariu nr. 7 ap.4 jud.Bihor
se va vinde la licitaţie publică bunul imobil:
situat în Oradea, str.Piatra Craiului nr.12 ap.1 jud.Bihor;
înscris în: CF nr.153492 localitatea Oradea ;
identificat prin numar cadastral/topo: 6980
compus din: -apartament nr.1 la casă, cu destinaţie comercială -magazin ABC , compus din
2 camere , bucătărie , debara , antreu , WC , pod deasupra apartamentului , pivniţă sub
apartament şi cota de teren de 73 mp , cu utilităţi de curent electric, apă, canalizare şi
încălzire pe centrală proprie pe combustibil solid şi finisaje :pardoseli din gresie ,
tâmplărie PVC cu geam termopan , faianţă la WC ,amplasat în zonă mediană ,la 400 m de
ştrandul municipal.
proprietatea garanţilor ipotecari TESAN RADU LUCIAN şi TESAN FELICIA FLORICA
VOICHIŢA , cu domiciliul menţionat mai sus
pentru recuperarea creanţei în sumă de 158.251,65 RON + dobanda, comisioanele, penalitatile de
intarziere contractuale , în sumă de 1.850,03 RON ( cu TVA 19%) reprezentând cheltuielile de
executare , conform titlului executoriu descris mai sus şi a PV de stabilire cheltuieli.

Preţul de pornire al licitaţiei, conform Raportului de Evaluare este de 22.275 EUR


( preţ diminuat cu 25%) , plătibil in RON sau EUR la cursul BNR din ziua plăţii.
Bunul imobil urmarit silit, figurează înregistrat cu urmatoarele sarcini: ipotecă de rangul I pentru
BANC POST SA , înterdicţie de înstrăinare şi grevare ,dezmembrare, demolare, somaţie de
plată în favoarea BANC POST SA şi nu ştim dacă figurează cu datorii la bugetul local.
 Nu pot participa la licitaţie, nici personal si nici prin persoane interpuse, toţi cei obligaţi la
plata în temeiul titlului executoriu din prezentul dosar;
 Nu sunt admise ofertele si participarea la licitaţie prin mijloace care nu asigură prezenţa
personala sau prin mandatar cu procura speciala (telefon, telegraf, telex, telefax, email, etc.);
 Persoanele care doresc să cumpere vor depune oferte de cumparare, la sediul BEJ
sau la adresa de mail bej.iordana@gmail.com în atentia executorului judecâtoresc,
recomandabil cu 7 zile inainte de data licitaţiei;
 Ofertanţii sunt obligaţi să depună până la termenul de vânzare o cauţiune de 10% din
preţul de pornire al licitaţiei, sumă ce se va consemna în contul
RO45BTRLRONCONSPC3585901 pentru RON sau în contul
RO97BTRLEURCONSPC3585901 pentru EUR , deschise la BANCA TRANSILVANIA
SA – Suc.Oradea , pe seama şi la dispoziţia BEJ PLEŞ DANIELA MARIA IORDANA şi
vor preda acestuia dovada consemnării.
 Prin prezenta publicţ]ie se aduce la cunoştinţă publică faptul că sunt invitaţii toţi cei ce
pretind vreun drept asupra imobilului, să le aducă la cunoştinţa executorului judecătoresc
înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancţiunea de a nu li se mai lua în considerare
după acea dată.
 Cumpărătorul va suporta toate taxele de transcriere sau întăbulare a proprietaţii în cartea
funciară.
 Prezenta Publicaţie de Vânzare a fost afişată în locurile prevăzute de dispoziţiile art. 504
alin. 3 din Codul de procedură civilă.
 Alte informatii din dosarul execuţional vor putea fi solicitate de cei interesaţi – cu
respectarea confidenţialitaţii datelor ce privesc părţile – la sediul BEJ PLEŞ DANIELA MARIA
IORDANA.

EXECUTOR JUDECĂTORESC
PLEŞ DANIELA MARIA IORDANA