Sunteți pe pagina 1din 2

• În anul şcolar 2017/2018, numărul de elevi din învăţământul preuniversitar a fost de 3010,33 de

mii. S-a menţinut tendința de scădere a efectivelor de elevi, cu care s-a confruntat sistemul de
educație în ultimul deceniu. La nivel general, creșteri ale efectivelor de elevi se înregistrează în
învățământul primar și în învățământul profesional. Cele mai mari scăderi ale numărului de elevi
s-au înregistrat la nivelul învățământului gimnazial și liceal.

• În ultimii ani, efectivele de elevi cuprinse în sistemul românesc de învăţământ preuniversitar au


fost în scădere de la un an la altul. În anul școlar 2017-2018, sistemul de învățământ
preuniversitar românesc a cuprins 3010,33 de mii de elevi, înregistrând o scădere de aproape 24
de mii de elevi față de anul școlar anterior.

• În perioada 2012/2013 – 2015/2016, s-a înregistrat o creștere ușoară a ratei brute de cuprindere
şcolară în toate nivelurile de învăţământ (vârsta 6-23 de ani), ca urmare a includerii în sistemul
de învățământ obligatoriu a clasei pregătitoare și, în consecință, a creşterii ponderii copiilor de 6
ani cuprinşi în sistemul de educaţie. În anul școlar 2017/2018, s-a înregistrat o ușoară creștere a
ratei brute de cuprindere şcolară în toate nivelurile de învăţământ cu 0,1 p.p., valoarea
indicatorului fiind de 76,3%.

• Pe fiecare nivel de studiu, se evidențiază aspecte caracteristice. În învăţământul primar,


abandonul şcolar a crescut constant după momentul trecerii la 10 ani de şcolaritate obligatorie;
situaţia s-a îmbunătățit în perioada 2012-2014, însă ulterior valoarea indicatorului a înregistrat o
nouă creștere.

• În anul școlar de referință, valoarea indicatorului continuă tendința descendentă din anul
anterior, valoarea înregistrată fiind 1,5%. Diferența pe medii de rezidență se păstrează, mediul
rural fiind în continuare defavorizat. Decalajul pe sexe a crescut ușor: mai mulţi băieţi (1,7%) din
ciclul primar abandonează şcoala, comparativ cu fetele (1,4%

• Numărul total de universități și facultăți înregistrează un trend descendent în perioada analizată,


situație determinată, în primul rând, de scăderea numărului de universități și facultăți
particulare, concomitent cu păstrarea, în aproximativ aceiași parametri, a rețelei de învățământ
superior de stat. Trendul descrescător înregistrat de instituțiile de învățământ superior se
corelează cu tendințele înregistrate la nivelul efectivelor de studenți. Astfel, efectivele de
studenți înscriși în învățământul superior de licență au scăzut semnificativ în perioada 2011-
2016 (de la 539,9 mii la 405,6 mii) și au început, ușor, să crească din 2017 (408,2 mii).
• Evoluțiile efectivelor de studenți au fost diferite în învățământul de statși în cel particular. Astfel,
în perioada 2013-2016, a crescut ponderea studenților înscriși la nivelul de licență în
învățământul de stat și s-a redus în cel particular. La programele de masterat și doctorat,
modificările sunt nesemnificative.

• La nivelul programelor postuniversitare, a crescut ponderea cursanților din învățământul de stat


și s-a redus în cel particular. Din totalul persoanelor înscrise în învățământul superior în
2017/2018, 87,4% urmau programe de studii în instituții de stat și 12,6% în învățământul
particular. Reducerea numărului de înmatriculări este vizibilă atât în instituțiile de învățământ
superior particulare (de la 93,6 mii în 2013 la 67,5 mii în 2017), cât și în cele de stat (de la 485,2
mii în 2013 la 471,4 mii în 2017).

• În anul universitar 2017/2018 s-a înregistrat o ușoară creștere a efectivelor de angajați,


comparativ cu anul anterior, ajungându-se la valoarea de 50 de mii de persoane. Creșterea a fost
înregistrată la categoriile de personal administrativ și pers

• Ponderea personalului didactic academic din totalul angajaților din învățământul superior are
valori de 52,5% (26,3 mii de persoane), în ușoară scădere față de anul universitar anterior. Pe
forme de proprietate, se constată menținerea relativ constantă a efectivelor de personal
didactic în învățământul de stat în ultimii ani, concomitent cu reduceri semnificative la nivelul
învățământului particular onal de întreținere și operațional.