Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a
Finantelor Publice Craiova
Administratia Judeteană a Finantelor Str.Piata Radu Negru, nr.1 Dr.Tr.-Severin
Tel: 0252306233
Publice Mehedinti Fax:0252316225
Serviciul Asistenta pentru e-mail:Admin
TSMHAFMX01/MH/MFINANTE
Contribuabili

INFORMARE

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti – Serviciul Asistenta


Contribuabili, va aduce la cunostinta aparitia urmatoarelor acte normative:
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3781 din 23 decembrie 2019
privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financi-
are anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unități-
le teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor as-
pecte contabile (Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020).

Precizări suplimentare:
OMFP 3781 – DEPUNERE SITUAȚII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE
2019
Potrivit art. 28 din Legea contabilităţii, societăţile comerciale, societăţile/companiile
naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile
cooperatiste, instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop
patrimonial au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale.
În baza acestor prevederi legale, anual, prin ordin al ministrului finanțelor publice se
reglementează condițiile de depunere la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor
Publice a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile anuale întocmite
de operatorii economici.
Prezentarea informațiilor în situațiile financiare anuale se efectuează cu respectarea
prevederilor reglementărilor contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate
(OMFP 1802/2014) sau Reglementările contabile conforme cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară (OMFP 2844/2016).
Termenele de depunere a documentelor sunt:
- 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru depunerea declarației de
inactivitate de către entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la
sfârșitul exercițiului financiar de raportare.
- 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic pentru depunerea raportărilor
contabile de către persoanele juridice aflate în lichidare;
- 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru depunerea situațiilor financiare
de către asociații, fundații, patronate, unități cooperatiste etc.
- 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar pentru depunerea situațiilor financiare
de către societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome,
institutele naționale de cercetare-dezvoltare.
Toate documentele se întocmesc cu ajutorul programelor de asistență existente
pe situl ANAF și se depun în format hârtie și în format electronic la registratura
unităților ANAF sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, sau nu-
mai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat
digital calificat.

Pentru obtinerea de informatii suplimentare cu privire la o anume problematica


fiscala va recomandam sa consultati, informatiile disponibile pe site-ul ANAF
(www.anaf.ro). Astfel, accesând portalul ANAF pot fi gasite urmatoarele genuri de
informatii: legislatie fiscala (Codul fiscal si Codul de procedura fiscala actualizate,
împreuna cu Normele metodologice date în aplicare), proceduri fiscale (ex. modalitatea de
declarare on-line), ghiduri fiscale (ex. Ghidul pentru asociatiile de proprietari),
nomenclatoare (ex. Normele de venit agricol pe judete), formulare fiscale si instructiuni de
completare si multe alte informatii fiscale de interes general.
Pentru indrumare si asistenta, va puteti adresa Serviciului asistenta contribuabili la
tel. 0252306233 si 0252330097 sau accesand site-ul ANAF la adresa:
https://www.anaf.ro/arondare, completand FORMULARUL PENTRU ASISTENŢĂ.

A.J.F.P. Mehedinti
SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABIL

www.anaf.ro