Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADITIONAL NR. 2/30.03.

2020

LA CONTRACTUL DE INCHIRIERE DIN 34528/23.06.2014

POIATA ELENA cu domiciliul in Galati, Str Gheorghe Doja , nr 75, Bloc DOJA, sc 1, et 1,
ap 4, identificata cu CI seria GL ,nr 786081, eliberat de SPCLEP GALATI , la dat de 27.02.2012, CNP
2510913212967 in calitate de propietar

si

SC CENTRUL MEDICAL ROMAR SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Panduri, nr.71,sector 5,


inregistrata la RegistrulComertului sub nr. J40/1902/2000, Cod fiscal 12732298, reprezentata legał prin
dl. Hagicalil Erghin, Director General, in calitate de locatar,

au hotarat incheierea prezentului Act aditional, sens in care ambele parti de comun acord au
convenit ca:

Art. 1. Pentru perioada 01.04-30.06.2020 contravlaoarea chirie se reduce la 30%, respectiv


600 eur/luna”

Toate celelalte clauze ale contractului de inchiriere raman neschimbate.

Prezentul act aditîonal a fost încheiat in 2 exemplare originale azi 30.03.2020 face parte
integranta din contractul de inchiriere 34528/ 23.06.2014

POIATA ELENA CENTRUL MEDICAL ROMAR