Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVESITATEA VALAHIA

Contracte furtures:
Exemplificari si statistici.

Coordonator: Mocanu F. Student: Dinu Maria Daniela, Ardovan Anastasia


UNIVESITATEA VALAHIA
UNIVESITATEA VALAHIA

Contracte futures exemplificari si statistici

Un contract futures este un angajament standardizat între doi parteneri, un vânzător şi un


cumpărător, de a vinde, respectiv de a cumpăra un activ (mărfuri, acţiuni, valute, aur etc.) la un
preţ stabilit în momentul încheierii tranzacţiei şi cu executarea contractului la o dată viitoare
(future), numită scadenţă.

Elementul care face ca aceste contracte să fie considerate produse foarte flexibile și atractive
este standardizarea clauzelor sale principale: cantitatea, scadența, modalitatea de executare la
scadență. Singura clauza nestandardizată este prețul care se stabilește prin intersectarea cererii cu
oferta pe platforma electronică de tranzacționare specifică respectivei piețe bursiere.

Prețul contractului futures se stabilește în bursă prin procedura specifică de negociere și


contractare a acestei piețe organizate. Acest preț este expresia raportului dintre cererea și oferta
pentru fiecare contract standardizat (același activ de bază, aceeași scadență) și el variază zilnic,
în funcție de condițiile pieței. Ca urmare, valoarea contractului (dată de produsul dintre prețul
unitar și unitatea de tranzacție) nu mai este fixă, ci este variabilă. De aici rezultă una din
caracteristicile definitorii ale contractului futures și anume faptul că valoarea acestuia este zilnic
actualizată sau "marcată la piață" (engl. marked to market), astfel încât pierderile uneia din
parțile contractante sunt transferate ca venituri celeilalte părți.

Într-un contract futures condițiile contractuale sunt standardizate în ceea ce privește natura
activului de bază (o marfă de o anumită calitate, o anumită valută, acțiune etc.) și cantitatea
contractată, numită și unitate de tranzacții. Toate contractele futures pe același activ standardizat
formează un gen de contracte futures.

Fiecare contract futures are un anumit termen de executare, o lună în care urmează să aibă
loc lichidarea. Lunile de livrare sunt prestabilite prin reglementările bursei respective, iar
contractele pe un anumit activ cu aceeași scadență formează o specie a contractului futures pe
acel activ. Aceste contracte sunt reciproc substituibile pentru că obiectul lor este un activ
UNIVESITATEA VALAHIA

omogen din punct de vedere calitativ, definit în mod unitar în termeni cantitativi, toate având
aceeași scadență.

În funcție de natura activului suport, finalizarea contractelor futures se poate face prin
livrarea/primirea activului suport sau plata/încasarea unei sume de bani ca diferență între prețul
de exercitare și prețul de piață al contractului la data lichidării poziției.

Majoritatea contractelor futures se finalizează prin compensare (închiderea poziției inițiale


printr-o tranzacție de sens contrar). În situația în care se dorește finalizarea contractului prin
livrarea fizică a activului suport, operatorul respectiv își exprimă această opțiune cu un anumit
număr de zile înainte de data scadenței.

Tranzacționarea futures înseamnă luarea unei poziții în ceea ce privește nivelul prețului
pentru un anumit activ, la o dată ulterioară. O poziție deschisă este un contract futures care nu a
fost încă lichidat printr-o operație de sens contrar. Numărul pozițiilor deschise se calculează
separat pentru fiecare tip de contract și scadență. Cumpărând sau vânzând contracte futures,
operatorul la termen înregistrează în contul său deschis la intermediar numai diferențele de preț
rezultate din asemenea operațiuni succesive.

Piața contractelor futures este o piață de instrumente derivate și ca urmare activele de la baza
contractelor futures nu sunt materializate în valute, acțiuni, mărfuri etc. (cel care tranzacționează
nu deține activul suport).

Cel care deține un contract futures nu este obligat să îl păstreze până la scadență, ci poate să
îl lichideze înainte de aceasta printr-o tranzacție inversă celei inițiale, iar în cazul în care prețul îi
este favorabil va obține un profit.

Pentru a-și lichida pozițiile deținute, operatorul pe piețele la termen are următoarele
posibilități:

- să inițieze în piață înainte de scadența contractului, o poziție inversă ca sens (daca a acționat în
calitate de cumpărător va vinde și invers), dar de aceeași cantitate ca în tranzacția inițială
UNIVESITATEA VALAHIA

- să aștepte scadența moment în care organismul ce joacă rol de compensator pe piața respectivă
(fiind contraparte la fiecare cumpărare sau vânzare de contracte la termen) va lichida automat
toate pozițiile deschise.

Trăsăturile specifice ale unui contract futures sunt:

- obiectul contractului  este cunoscut sub denumirea de ”activ” (valori mobiliare, mărfuri,
valute sau orice activ financiar admis de regulamentul bursei)

- elementele contractului sunt standardizate

- se folosește contul în marjă (”margin account”) administrat de intermediar și de organismul de


regementare cu rol de compensator

- prețul contractului este actualizat zilnic la bursă prin marcarea la piață

- rezultatele actualizării zilnice ale prețului contractului futures sunt profitul unei părți, respectiv
pierderea pentru contrapartida sa, rezultate care sunt preluate în evidența contului de marje

- contractul poate fi lichidat oricând pe durata sa de viață

Contractul futures este un acord la termen ferm și pentru care se creează o piață secundară de
tranzacționare. Previziunile operatorilor sunt diferite în ceea ce privește evoluția prețului de
piață:

- cumpărătorul (poziție long) anticipează o creștere viitoare a prețurilor

- vânzătorul (poziție short) prevede o scădere a prețurilor în viitor


În funcție de scopul urmărit la inițierea de tranzacții pe piața futures, participanții pot fi:

- hedgeri  investesc în contracte futures pentru a se proteja împotriva pierderii ce poate să


apară ca urmare a fluctuației nefavorabile a cursului de piață al unui anumit activ suport

- speculatori  urmăresc obținerea de câștiguri din fluctuația prețului de piață cu asumarea unor
riscuri crescute în cazul în care evoluția pieței este inversă față de cea preconizată

- arbitrajiști  urmăresc obținerea de câștiguri mai mici decât în cazul speculatorilor din
diferența de preț înregistrată pe piețe diferite sau la scadențe diferite
UNIVESITATEA VALAHIA

Mecanismul de derulare a contractelor futures presupune următoarele etape:

Cumpărător Vânzător
Contract
- va plăti vînzătorului - va încasa de la cumpărător
FUTURES
prețul prestabilit prețul prestabilit

BURSA

Prin contractul futures încheiat, cumpărătorul contractului este de acord să plătească, iar
vânzătorul contractului să încaseze prețul negociat pentru activul respectiv. Bursa este cea care
asigură condițiile de întâlnire a cererii cu oferta, dă posibilitatea realizării de negocieri între
cumpărător și vânzător și stabilește clauzele standardizate ale contractului și regulile de
negociere a prețului.

Elementele standardizate ale contractului futures specifică:

- mărimea pasului de fluctuație a prețului (tick)  fluctuația minimă a prețului prin care se
restrânge mișcarea prețului într-o zi de tranzacționare

- limita zilnică de oscilație  nivelul zilnic de oscilație a prețului de tranzacționare față de un


preț de referință (prețul de închidere al ședinței precedente, preț de deschidere, preț de reluare a
tranzacțiilor etc.)

- unitatea de tranzacționare  cantitatea în funcție de care se determină valoarea contractului

- cotarea  prețul pe unitatea de tranzacționare (este de regulă similară activului suport)

- scadența  este fixă (precizată ca o scadență unică sau ca mai multe zile de scadență)

- lichidarea poziției futures  livrare efectivă (predarea/primirea activului suport) sau


compensare (plata/încasarea contravalorii pierderii/câștigului aferent contractului)
UNIVESITATEA VALAHIA

Garantarea tranzacțiilor și a decontărilor pe piața futures se realizează prin intermediul


organismului ce îndeplinește rol de compensator pe piața respectivă cu ajutorul garanțiilor
(marje) pe care acesta le colectează de la fiecare participant.

Inițierea unui ordin de vânzare/cumpărare a unui contract futures presupune constituirea de


către vânzător/cumpărător a unei garanții (marjă) care este colectată de către intermediar, acesta
transmițându-le la rândul său către organismul de compensare. Nivelul acestor marje este stabilit
separat pentru fiecare contract și poate fi modificat periodic în funcție de volatilitatea pieței, de
valoarea contractului futures, de evoluția zilnică a prețului activului suport sau de limitele de
fluctuație maximă a prețului.

Derularea tranzacțiilor presupune stabilirea marjei inițiale (pentru inițierea operațiunii) și a


marjei de menținere pe toată durata cât există poziții deschise pe piață. Nivelul celor două marje
poate fi același sau se poate stabili un nivel diferențiat pentru fiecare marjă în parte.

Garanțiile se constituie de către toți participanții și rămân blocate atâta timp cât pozițiile pe
contractele futures sunt deschise. În momentul lichidării pozițiilor, marja se eliberează putând fi
retrasă.

Trebuie remarcat faptul că deși organismul de compensare este cel care ține evidența
marjelor (garanțiilor) depuse de către participanți, legătura participanților cu organismul
respectiv nu se realizează direct, ci cu ajutorul intermediarului cu care lucrează fiecare
participant.

Circuitul implicat de depunerea marjelor este:


UNIVESITATEA VALAHIA

Investitor Investitor
cumpărător vânzător

Marja Creditare cont Creditare cont Marja

Intermediar 1 Intermediar 2

Creditare cont Creditare cont

Marja Organism de compensare Marja

În momentul în care se deschide o poziție pe piața futures la un anumit preț, în contul de


marjă al investitorului deschis la brokerul său se blochează suma corespunzătoare ca marjă
pentru contractul tranzacționat. Din acest moment, în funcţie de mişcările preţului contractului
respectiv, investitorul începe să înregistreze profit sau pierdere. Dacă el cumpără şi apoi preţul
creşte, va avea profit. Dacă prețul scade, el va pierde. Atâta timp cât poziția rămâne deschisă,
profitul sau pierderea înregistrată ca urmare a fluctuației prețului sunt virtuale şi sunt în continuă
mişcare în funcţie de fluctuaţiile preţului futures. În momentul închiderii poziției acestea devin
efective.

Procesul prin care se determină profiturile/pierderile aferente poziţiilor deschise pe piaţă se


numeşte marcare la piaţă. Pentru se întocmi o situaţie generală a tuturor conturilor de marjă din
piaţa futures, în procesul de marcare la piață se utilizează prețul stabilit prin reglementările
fiecărei burse pentru fiecare contract și scadență. În funcție de acest preț se stabilește profitul sau
pierderea realizată pe fiecare cont în ziua respectivă. Prețul respectiv este valabil doar pentru
ziua respectivă, în ziua următoare urmând a se stabili un nou preț.
UNIVESITATEA VALAHIA

În urma marcării la piață a pozițiilor deschise, contul unui investitor poate să indice un profit
sau o pierdere. Dacă profitul poate fi retras, în schimb pierderea trebuie acoperită în fiecare zi
astfel încât, la începutul fiecărei ședințe de tranzacționare, suma din contul investitorului să fie
cel puțin la nivelul stabilit prin reglementările pieței respective. Dacă suma din contul de marjă
scade sub nivelul marjei de menținere, acesta se află în situația de apel în marjă. În acest caz,
investitorului i se solicită completarea sumei din cont până la nivelul marjei. Apelul în marjă se
emite la sfârșitul sedinței de tranzacționare, iar suma trebuie completată până a doua zi (la
deschiderea ședinței de tranzacționare).

Din momentul apelului în marjă, investitorul se poate afla în una din următoarele variante:

- alimenteaza contul în intervalul precizat cu suma solicitată și își menține în continuare pozițiile
deschise pe piața respectivă

- închide un număr de poziții deschise astfel încât suma eliberată în urma acestei operațiuni să îi
acopere marja necesară pentru restul de poziții rămase deschise

- nu face nimic și în acest caz intermediarul îi va lichida automat un număr de poziții deschise
astfel încât suma eliberată să îi acopere marja necesară pentru restul de poziții rămase deschise.

În cazul unui apel în marjă neacoperit la timp, nu vor fi închise forţat toate poziţiile din
contul respectiv, ci doar atâtea câte sunt necesare pentru eliminarea apelului.

Tranzacționarea contractelor futures aduce o serie de avantaje.

Pe piața futures se plătește doar o fracțiune din valoarea acestora (de regulă un procent de 10-
20%) deoarece nu se tranzacționează activele suport în sine, ci doar prețul lor – principiul
cumpărărilor în marjă.

Pe piața futures activele suport se pot vinde fără a fi cumpărate în prealabil – principiul
vânzărilor scurte.
UNIVESITATEA VALAHIA

Deoarece derivatele sunt contracte dematerializate și se prezintă ca angajamente de plată la


un anumit preț și o anumită scadență, o operațiune în această piață poate începe direct printr-o
vânzare.

Ca urmare, pe piața futures se pot realiza profituri atât pe o piață în creștere, cât și pe o piață
în scădere. Acest fapt este deosebit de util celor care dețin portofolii de acțiuni și doresc să le
conserve valoarea în perioadele de declin, ei putând să vândă cantitatea echivalentă de acțiuni pe
piața futures și astfel, orice scădere pe piața activului suport va fi compensată de profitul generat
în urma vânzării pe piața futures (operațiuni de acoperire - "hedging").

Pentru obținerea unui profit pe piața futures este necesar ca evoluția prețului să fie estimată
corect și să se inițieze poziția corespunzătoare (vânzare dacă se prevede o scădere sau cumpărare
dacă se prevede o creștere).

Caracteristicile anterioare la care se adaugă gradul mare de standardizare (care le face


transmisibile la fel de ușor precum acțiunile) și mișcarea corelată dintre prețurile de pe piața
activelor suport și cea a derivatelor au atras în piața futures numeroși speculatori. Un speculator
poate fi definit ca investitor ce dorește obținerea unui profit și a unui randament cât mai mare.
Dacă din punct de vedere al volatilității cele două piețe generează aproximativ aceleași rezultate,
în schimb din punct de vedere al investiției necesară piața futures este în avantaj net.

Dacă se adaugă avantajul speculației pe scădere de preț și comisioanele de tranzacționare


foarte reduse, se poate spune că piața futures este deservește foarte bine interesele speculatorilor.

Potrivit reglementărilor fiecărei piețe bursiere, necesarul de marjă se poate constitui într-un
anumit procent și din activele suport (acțiuni) ale contractelor futures. Este necesar ca acțiunile
depuse drept marjă să existe în contul clientului deschis la intermediar. Pentru ca un client să
poată utiliza acțiuni în loc de numerar drept marja, acesta trebuie să gajeze în favoarea societății
de intermediere propriile acțiuni.

Faptul că acțiunile pot fi utilizate pentru acoperirea marjei pe piața futures constituie un
avantaj extrem de important pentru investitorii care desfășoară operațiuni de hedging, în acest
caz ei reducându-și simțitor costurile de finanțare a pozitiilor deschise.
UNIVESITATEA VALAHIA

Inițierea unei tranzacții futures de vânzare/cumpărare se poate realiza cu ușurință în


momentul în care pe contractul respectiv există oferte de preț. Însă, problema care poate apare
pentru investitor este determinată de dorința de lichidare a poziției și ieșirea din piață. Dacă pe o
piață lichidă acest lucru nu constituie o problemă, în schimb pe contractele mai puțin
tranzacționate riscul de a lichida o poziție la un preț foarte prost sau chiar de a nu găsi
contraparte îi poate afecta pe operatori, în special pe speculatori.

Pentru a asigura un minim de lichiditate pe contractele mai puțin tranzacționate, în cadrul


burselor își desfășoară activitatea o categorie aparte de operatori – market makers. Pentru a
susține lichiditatea pieței, acești intermediari asigură cotații de cumpărare și vânzare pe parcursul
sesiunii de tranzacționare pe anumite contracte și scadențe. Astfel, investitorii pot deschide
poziții pe aceste contracte în condiții de siguranță.

Tranzacţionarea instrumentelor derivate diferă substanţial de tranzacţionarea instrumentelor


clasice pe piaţa la vedere (acţiuni, obligaţiuni sau alte valori mobiliare). Prin însăşi construcţia
lor, derivatele beneficiază de un efect de amplificare a câştigurilor şi a pierderilor (efectul de
levier). De asemenea, comisioanele de tranzacţionare pe piaţa futures sunt mult mai mici decât
pe piaţa la vedere, fapt care conferă o mai mare lejeritate în deschiderea şi închiderea poziţiilor
pe această piaţă, în special în cazul tranzacţiilor intra-day. Toate acestea constituie avantaje nete
pentru investitori, însă tranzacţionarea instrumentelor derivate presupune totodată şi asumarea
unor riscuri.

Tranzacționarea pe piața futures se adresează în general operatorilor înclinați să își asume un


risc ridicat deoarece se pot pierde sume substanțiale de bani în perioade foarte scurte de timp.
Acest fapt se datorează în principal efectului de levier care permite, prin intermediul unei sume
mici de bani, accesul la active suport cu valoare de câteva ori mai mare care pot aduce pierderi
multiplicate în cazul în care evoluția cursului nu este cea previzionată.

Potrivit caracteristicilor instrumentelor derivate, efectul evoluției nefavorabile a cursului de


piață determină înregistrarea imediată a pierderilor. Câștigurile, respectiv pierderile sunt creditate
sau debitate din cont în timp real. Dacă mișcările survenite în piață au ca efect reducerea valorii
pozițiilor deschise pe instrumente derivate, ca urmare a apelului în marjă apare necesitatea
suplimentării fondurilor din contul de marjă. Dacă în contul de marjă nu sunt suficiente
UNIVESITATEA VALAHIA

lichidități pentru a acoperi minimul necesar de marjă sau nu se completează suma din cont,
pozițiile pot fi lichidate forțat de către intermediar și o eventuală revenire a prețului nu va mai fi
de folos.

În anumite condiții de piață, poate fi dificil sau imposibil de lichidat o poziție. Riscul ce
poate apare este de a nu se putea lichida poziția (deci imposibilitatea marcării profitului sau
prevenirii pierderii) sau dacă se realizeaza închiderea poziției acest lucru se poate face la prețuri
mai puțin avantajoase.

Toate tranzacțiile pe instrumente financiare derivate implică risc și nu există nici o strategie
de tranzacționare care să îl elimine complet. Tranzacționarea instrumentelor financiare derivate
presupune cunoașterea atât a pieței derivatelor, cât și a pieței la vedere a activului suport.

Dezavantajele contractelor futures

- Gradul mare de risc

- Posibilitatea inregistrarii de pierderi substantiale in conditiile utilizarii speculative a


contractelor futures de catre investitori care nu sunt deplin pregatiti pentru acest tip de
instrument
In continuare sunt prezentate cele mai importante clauze standardizate ale unui contract
futures, cu exemple concrete de pe piata SIBEX:

Simbolul contractului - acesta identifica tipul contractului futures si este in general


asemanator cu cel al activului suport corespunzator. De exemplu, pentru contractele futures pe
actiuni si indici bursieri se adauga prefixul "DE" in fata simbolului de pe piata spot. Astfel,
contractul SIBEX avand drept activ suport actiunea SIF2 are simbolul DESIF2

Activul suport - este marfa sau produsul care face obiectul contractului si care este
tranzactionata pe piata spot. Exista nenumarate active suport posibile, cele mai intalnite fiind
actiunile, marfurile, valutele, dobanzile bancare si indicii bursieri. Caracteristica principala a
unui activ suport trebuie sa fie posibilitatea de a stabili un pret de referinta accesibil tuturor
participantilor la piata, in orice moment.
UNIVESITATEA VALAHIA

Cotatia - se exprima la fel ca si pe piata spot, folosind aceleasi unitati de masura. De exemplu,
cursul EUR/RON este exprimat atat pe piata interbancara cat si pe piata futures in euro/lei
(EUR/RON), contractele futures pe actiuni listate la bursa au cotatii exprimate tot in lei/actiune,
rata dobanzii se exprima pe ambele piete (spot si futures) in puncte procentuale, iar indicii
bursieri si paritatea EUR/USD se exprima in puncte. De exemplu, raportul de schimb EUR/USD
este 1.3985
Multiplicatorul - este marimea standardizata a fiecarui contract. Cand se tranzactioneaza un
contract futures pe cursul EUR/RON practic se tranzactioneaza echivalentul a 1.000 Euro. Pentru
actiuni, marimea contractelor la SIBEX este echivalentul a 1.000 actiuni cu exceptia contractelor
DERRC 10.000 actiuni respectiv DEBRD care acopera echivalentul a 100 actiuni BRD.

Pasul de tranzactionare - reprezinta fluctuatia minima pe care o poate avea pretul pe piata
futures. Pentru contractele futures valutare si cele pe actiuni, pasul la SIBEX este de 0.0001
RON. Pentru contractul EUR/USD pasul este de 0.0001 puncte. Variatia maxima zilnica - - este
valoarea maxima cu care pretul unui contract futures poate sa creasca sau sa scada in timpul unei
sesiuni de tranzactionare, raportat la pretul de inchidere al sesiunii precedente.

Scadenta - este ziua in care expira contractele futures. La SIBEX, scadentele contractelor futures
pe actiuni sunt in general de 3, 6, 9, si 12 luni. Lunile de initiere sunt: martie, iunie, septembrie,
si decembrie Diverse alte contracte pot avea scadente diferite Astfel, contractul pe petrol,
DEOIL_LSC, are scadenta ;la 1, 2 sau 3 luni, in timp ce contractul pe aur, SIBGOLD are
scadenta la 2, 4 sau 6 luni

Pretul de executare la scadenta - reprezinta pretul la care se inchid la finalul zilei de scadenta
toate pozitiile ramase deschise pe o piata pentru respectiva scadenta. In cazul contractelor futures
pe actiuni se utlizeaza preturile medii ponderate comunicate de BVB la finalul sesiunii de
tranzactionare din ziua de scadenta, pentru fiecare dintre celelalte contracte fiind specificat clar
modul de stabilire al pretului de exercitare

Tranzacţionarea Futures la Bursa de Valori Bucureşti

= cum tranzacţionezi contractul SILVER Futures =

1. Definiţie
UNIVESITATEA VALAHIA

Contractele futures pe mărfuri reprezintă: obligaţia de a cumpăra sau a vinde un activ suport

(mărfuri de bază – Aur, Argint sau Petrol), cu specificaţii standardizate (fixate) în prealabil de

bursă, dar la un preţ care este negociat astăzi, urmând ca livarea şi plata sau diferenţa de preţ

să se efectueze la o dată ulterioară în viitor. Contractul Silver Futures fiind decontat prin diferenţă

de preţ, ambele părţi au obligaţia de a-şi închide poziţia până la scadenţă. Dacă părţile nu închid

poziţia prin tranzacţii în sesiunea alocată tranzacţionării, Casa de Compensare Bucureşti va efectua

această operaţiune la preţul spot al argintului la data scadenţei.

2. Specificaţiile (elementele standard) ale contractului SILVER Futures

Caracteristicile principale (elementele standard stabilite în prealabil de

către bursă şi enunţate ca şi “specificaţii”) ale contractului futures pe Argint

tranzacţionat la BVB sunt:

 Simbolul (de ex.: TSLVyymmm – unde YY reprezintă ultimele două cifre ale anului de

scadenţă, iar MMM reprezintă luna de scadenţă - de ex. TSLV12JUN este contractul futures

pe argint cu scadenţa în iunie 2012

 Cotaţia sau formatul în care se exprimă preţul negociat (USD/troy-ounce – nivelul preţului în

dolari SUA pentru 31,103 grame sau o uncie troy). Cotaţia este exprimată cu două zecimale –

de ex.: 34,22 USD/uncie-troy

 Mărimea contractului/ multiplicatorul este de 100 Lei. Multiplicatorul împreună cu cotaţia

exprimată compun “Valoarea noţională” a contractului futures

(40,33 USD/uncieT x 100lei = 4033 lei (valoarea noţională a unui contract SILVER Futures)

 Lunile de scadenţă reprezintă lunile care conţin data scadenţei . Pentru contractul futures pe

argint, la BVB lunile de scadenţă sunt: februarie (FEB), aprilie (APR), iunie (JUN), august

(AUG), octombrie (OCT), decembrie (DEC),

 Data scadenţei şi prima zi de tranzacţionare: pentru SILVER Futures, ziua scadenţei este

antepenultima zi lucrătoare din luna de scadenţă (de ex.: AUG11 înseamnă 29 august 2011).
UNIVESITATEA VALAHIA

BVB iniţiază tranzacţionarea seriilor în funcţie de interesul manifestat de participanţii la piaţa

derivatelor. Exceptând lansarea iniţială şi dreptul BVB de a lansa serii suplimentare, seriile

noi având activ suport argintul încep tranzacţionarea după regula “ziua lucrătoare imediat

următoare scadenţei pentru seria care expiră” – ex: prima zi de tranzacţionare pentru

TSLV11OCT este marţi, 30.08.2011 (scadenţa TSLV11AUG fiind 29.08.2011)

 Metoda de decontare: tranzacţiile cu contractele SILVER Futures se decontează zilnic, prin

reflectarea în conturile în marjă a soldurilor marcate la Preţul Zilnic de Decontare, iar la

scadenţă, decontarea se face în baza metodei de decontare în fonduri (cash settlement) prin

închiderea poziţiilor rămase deschise la Preţul Final de Decontare (preţul de fixing/spot de

la The London Bullion Market Association).

 Marja – suma necesară iniţierii tranzacţionării: tranzacţionarea contractelor futures nu

presupune plata integrală a valorii noţionale (4033 lei pentru un contract). În schimb, pentru a

putea tranzacţiona un contract futures este necesară doar depunerea la Casa de Compensare

Bucureşti cu titlu de garanţie financiară, denumită specific “marjă”, a unei sume minime mai

mici decât valoarea noţională a unui contract. Marja reprezintă doar un procent – o parte – din

valoarea totală, constituită sub formă de garanţie pentru perioada asumării poziţiei/obligaţiei

(long sau short). Marja depusă de investitor este returnabilă la închiderea poziţiei, cu condiţia

să fi fost îndeplinite toate obligaţiile care decurg din tranzacţionarea contractelor futures.

Sistemul de marje văzut din perspectiva participanţilor:


UNIVESITATEA VALAHIA

Conform ilustraţiilor de mai sus, în data de 1 august a fost încheiată o tranzacţie pe activul

TSLV11AUG la preţul de 40,33 dolari/uncie. Deoarece fiecare tranzacţie futures implică 3

participanţi, să urmărim ce înseamnă asumarea poziţiei pentru fiecare contract SILVER Futures

tranzacţionat:

VÂNZĂTORUL (poziţia Short) – este participantul la tranzacţie care deschide o

poziţie de vânzare şi se aşteaptă ca preţul să scadă pentru a înregistra profit.

Deschiderea poziţiei Short presupune însă asumarea unui risc de volatilitate (creştere

abruptă a preţului).

CUMPĂRĂTORUL (poziţia Long) – este participantul la tranzacţie care deschide o

poziţie de cumpărare şi se aşteaptă ca preţul să crească pentru a înregistra profit.

Deschiderea poziţiei Long presupune însă asumarea unui risc de volatilitate (scădere

abruptă a preţului).

CCB – contraparte la fiecare tranzacţie – este (persoana terţă) care are în sarcină atât

compensarea cât şi decontarea profiturilor şi pierderilor rezultate din modificarea

ulterioară a preţului. Tot CCB verifică dacă ceilalti doi participanţi la piaţă au în soldul

contului de marjă minim 325 lei disponibili pentru deschiderea fiecărei poziţii. Dacă

sumele sunt disponibile din partea fiecărui participant, tranzacţia poate avea loc, fiind

acoperite din partea CCB atât riscul de creştere a preţului cât şi riscul de scădere,

indiferent de directia imediat următoare a preţului futures al argintului.


UNIVESITATEA VALAHIA

Avantajele contractelor futures la BVB.

Atât prin funcţionalitatea lor, prin specificaţii operationale cât şi prin mecanismul de compensare

decontare, contractele futures listate la Bursa de Valori Bucureşti se disting prin următoarele trăsături:

Gama diversificata de instrumente: futures pe actiuni, pe indici, pe curs de schimb

valutar şi futures pe mărfuri de bază. În plus, deducem ca fiind avantajoasa şi

posibilitatea de construire a unui portofoliu diversificat şi aplicarea strategiilor de riskmanagement

prin acelasi operator de piaţă, contractele futures cu activ suport actiuni

regasindu-si corespondenta în piaţa spot din cadrul aceluiasi operator de piaţă (BVB).

Garanţia lichidităţii: majoritatea contractelor futures de la BVB beneficiază de

operativitatea market-makerilor, astfel, indiferent de strategiile actorilor din piaţă,

poate fi intalnita contraparte în paliere de preţ avantajoase; de asemenea BVB îşi

propune ca fiecare tip de contract futures nou lansat să beneficieze de market-makeri.

Decontare financiară zilnică: În relaţia cu intermediarii, sumele disponibile rezultate

din marcarea zilnică la piaţă a profiturilor/pierderilor sunt reflectate zilnic în conturile

bancare ale membrilor compensatori (prin sistemul de compensare-decontare asistat de

banci de decontare contractate), intermediarii dispunând operativ de respectivele

lichidităţi.

Marje competitive: În relaţia cu intermediarii, CCB prin mecanismul de risk

management, care ia în calcul volatilitatea probabila a activului suport pentru fiecare

contract futures lansat, urmăreşte continuu ca marjele impuse să fie competitive atât în

raport cu creşterea sau scăderea volatilităţii în activul suport cât şi în raport cu alti

operatori de piaţă internationali sau nationali ce oferă servicii similare.

Comisioane competitive: BVB şi CCB stabilesc comisioane competitive -

semnificativ mai atractive faţă de alti operatori de piaţă internationali şi mai ales,

comparative cu serviciile similare oferite la nivel national. Cu caracter promoţional, la


UNIVESITATEA VALAHIA

momentul actual BVB şi CCB nu practică niciun comision în relaţia cu intermediarii -

astfel încât la nivelul clienţilor investitori, oricare ar fi strategiile acestora, derivatele

marca BVB devin mai atractive.


UNIVESITATEA VALAHIA

Bibliografie

http://www.bvb.ro/TradingAndStatistics/Statistics/GeneralStatistics
Anghelache G., Bursa si Piata extrabursiera, Editura economica, 2000

S-ar putea să vă placă și