Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

DISCIPLINA: FINANȚE

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii

Conducător științific,

Ec. dr. IOANA-RALUCA DIACONU

Studentă,

DANU ANCA-ANDRA-MARINELA

Grupa nr. CIG25

IAȘI, 2018
Cuprins:
Capitolul 1. Prezentarea generală a întreprinderii Teraplast ........................................................................ 3
1.1.Cadrul general de organizare și desfășurare a activității ............................................................. 3
1.1.1.Obiect de activitate .................................................................................................................... 3
1.1.2.Structură acționariat ................................................................................................................. 3
1.2. Piața și concurența (principalele produse și servicii oferite, principalii concurenți regionali,
naționali sau internaționali) ...................................................................................................................... 3
Capitolul 2. Structura surselor de finanțare (pe ultimele trei exerciții financiare) ....................................... 5
2.1. Descrierea surselor de finanțare la compania Teraplast pentru perioada 2014-2017 .............. 5
2.1.1. Principalele surse de finanțare ale companiei și prezentarea succintă a acestora............. 5
2.1.2 Principalele surse de finanțare ale companiei Teraplast exprimate în mărimi absolute și
mărimi relative ................................................................................................................................... 6
2.1.3 Prezentarea datelor din tabel ................................................................................................... 7
2.2 Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii Teraplast în perioada 2014-2017 . 7
Capitolul 3. Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență ..................................................... 9
3.1. Structura capitalurilor proprii la compania Teraplast în perioada 2014-2017 ......................... 9
3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influență .......... 12
Capitolul 4. Analiza resurselor împrumutate pentru ultimele trei exerciții financiare ..................... 14
4.1 Structura resurselor împrumutate la compania Teraplast în perioada 2014-2017.................. 14
4.2 Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de influență ... 17
Concluzii.................................................................................................................................................... 18
Bibliografie ................................................................................................................................................ 19

2
Capitolul 1. Prezentarea generală a întreprinderii Teraplast

În acest capitol se va prezenta obiectul de activitate al întreprinderii, structura


acționariatului, principalele produse, serviciile oferite și concurența.

1.1.Cadrul general de organizare și desfășurare a activității


Grupul Teraplast este unul dintre cei mai mari procesatori și distribuitori de PVC din
România incluzându-se în rândul celor mai importanți și respectați producători de materiale pe
piața construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor. Acest grup este divizat în șase linii de business:
Instalații și Amenajări, Profile tâmplărie, Granule, Panouri termoizolante, Structuri metalice
zincate și Tâmplărie termoizolantă.
Societatea pe acțiuni Teraplast, a fost fondată în anul 1896 de către fondatorul Dorel
Goia, are sediul în Bistrița și este cea mai valoroasă companie din cadrul grupului Teraplast. În
prezent compania ocupă locul cel mai important din România pe piața PVC-ului, se numără
printre cele mai importante producătoare de instalații & amenajări, profile tâmplărie și granule.
1.1.1.Obiect de activitate
Obiectul de activitate al companiei îl reprezintă fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și
profilelor din material plastic și este înregistrată în Registrul Comerțului cu codul CAEN 2221 și
codul fiscal/CUI 3094980.

1.1.2.Structură acționariat
Tabel nr.1.1: Structură acționariat

ACȚIONAR ACȚIUNI PROCENT


GOIA DOREL 400.957.648 46,7911%
Pers. Juridice 247.608.364 28,8955%
Pers. Fizice 122.319.897 14,2745%
KJK BALKAN HOLDING 86.024.551 10,0389%
TOTAL 856.910.442 100%
Sursa: Prelucrare proprie, datele au fost preluate de pe site-ul: https://www.bvb.ro

Din tabelul prezentat rezultă că acționarul majoritar este Goia Dorel , acesta având un
procent de 46,7911% din valoarea totală a acțiunilor.

1.2. Piața și concurența (principalele produse și servicii oferite, principalii


concurenți regionali, naționali sau internaționali)
Principalele produse și servicii oferite sunt bazate pe cele trei linii ale afacerii :
granulele plastifiate sau rigide, conexele, sisteme de canalizare, sisteme de alimentare sau

3
distribuție apă și gaz, sisteme de foraj, sisteme pentru protecția cablurilor electrice și sisteme de
finisaje interioare etc.
În rândul produselor si serviciilor oferite de Teraplast pe piață mai sunt si alte firme
rivale care oferă produse similare sau servicii asemănătoare. În rândul acestor competitori se
enumeră: compania Termoplast, Prodplast, EGEA, Uniplast etc.

4
Capitolul 2. Structura surselor de finanțare (pe ultimele trei
exerciții financiare)
Tot în cadrul întreprinderii Teraplast se vor detalia sursele de finanțare în perioada
2014-2017, cât și evoluțiile structurii surselor de finanțare din această perioadă.
2.1. Descrierea surselor de finanțare la compania Teraplast pentru perioada
2014-2017
Finanțarea este o metodă prin care întreprinderea își dobândește resursele financiare
necesare dezvoltării, funcționării și înființării. Finanțarea întreprinderii îmbracă doua forme:
finanțare permanentă unde sunt incluse capitalul întreprinderii, rezervele si împrumuturile pe
temen lung și finanțarea temporară bazată pe creditele bancare pe termen scurt și datoriile pe
termen scurt din activitatea de exploatare. O companie se poate înființa atât din surse proprii, cât
și din surse străine.

2.1.1. Principalele surse de finanțare ale companiei și prezentarea succintă a acestora


Figura nr.2.1: Sursele de finanțare

Surse de finanțare

Finanțare proprie: Finanțare stăină:


-Capitalul social
-Datoriile:
-Rezervele de capital
 Datorii financiare
-Primele de capital  Alte datorii
 Provizioanele
-Rezultatul favorabil al
exercitiului curent

-Rezultatul reportat

Sursă: Reprezentare proprie, informațiii preluate din suportul de curs „Introducere în contabilitate-
Concepte și aplicații” autori: Horomnea Emil, Georgescu Iuliana, Istrate Costel, Editura: Tipo Moldova ,
IAȘI 2016, pag.76

5
 Finanțare proprie:
Capitalul social definește componenta esențială a capitalurilor proprii și arată valoarea
nominală a aporturilor subscrise la o entitate de către un acționar sau asociat.
Rezervele reprezintă structurile capitalurilor proprii formate din profitul entitații și alte
surse precum rezervele din reevaluare și primele de capital.
Primele de capital se constituie cu ocazia emisiunii, fuziunii și aportului la capital.
Rezultatul favorabil al exercițiului curent( profitul) se constituie atunci când veniturile
perioadei sunt mai mari față de cheltuieli.
Rezultatul reportat arată profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită din exercițiul
precedent.
 Finanțarea străină:
Datoriile sunt obligații prezente rezultate din evenimente trecute și care necesită ieșirea
de resurse pentru acoperirea lor.
Provizioanele sunt datorii cu valoare și exigibilitate incertă.

2.1.2 Principalele surse de finanțare ale companiei Teraplast exprimate în mărimi absolute
și mărimi relative

Tabel 2.2 Principalele surse de finanțare ale companiei exprimate în mărimi absolute
Finanțare proprie Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017
Capital social 29.838.088 57.094.246 85.691.097

Rezerve 42.979.849 45.274.095 48.378.876

Prime de capital 27.384.726 27.384.726 27.384.726

Rezerve din reevaluare 17.045.966 17.547.151 15.631.288

Rezultatul reportat 8.980.031 333.903 2.846.510

Rezultatul exercițiului 28.381.984 41.511.533 14.115.945

TOTAL 154.610.644 189.145.654 194.048.442

Finanțare străină Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017


Datorii pe termen scurt 77.271.265 33.027.047 85.285.106

Datorii pe termen lung 12.832.260 13.756.056 98.341.059

Provizioane 3.410.065 3.001.086 900.618

TOTAL 93.513.590 49.784.189 184.526.783

Sursă: Reprezentare proprie, datele din acest tabel au fost preluate de pe site-ul
http://www.bvb.ro

6
Tabel 2.3 Principalele surse de finanțare ale companiei exprimate în mărimi relative
FINANȚARE SURSĂ PERIOADA
FINANȚARE 2015 2016 2017
Proprie Capitaluri proprii 62,31% 79,16% 51,26%
Străină Datorii 37,69% 20,84% 48,74%
Sursă: Calcule proprii, datele au fost preluate de pe site-ul http://www.bvb.ro

Pe baza datelor din acest tabel ne putem da seama cât din sursele de finanțare ale
companiei Teraplast reprezintă fiecare sursă (proprie și străină) pe perioada celor trei exerciții
financiare.

2.1.3 Prezentarea datelor din tabel


Conform datelor prezentate în tabelul de mai sus putem preciza faptul că în cadrul
companiei Teraplast finanțarea proprie are o valoare mult mai mare față de finanțarea străină,
mărimea capitalurilor proprii crește de la an la an, în anul 2015 valora 154.610.644 lei, crește în
anul 2016 și ajunge la valoarea de 189.145.654 lei, iar in anul 2017 ajunge la valoarea de
194.048.442 lei. Finanțarea străină nu are o evoluție în fiecare an, în anul 2015 valorează
93.513.590 lei urmând ca în anul 2016 aceasta să aiba o scădere ajungând la valoarea de
49.784.189 lei, iar în anul 2017 aceasta crește și ajunge la valoarea de 184.526.783 lei.
.
2.2 Evoluții în structura surselor de finanțare a întreprinderii Teraplast în
perioada 2014-2017
100%
90% 20.84%
80% 37.69%
48.74%
70%
60%
50%
40% 79.16%
30% 62.31%
51.26%
20%
10%
0%
2015 2016 2017

Surse proprii Surse împrumutate

Figura 2.4 Evoluția surselor de finanțare


7
Urmărind figura 2.4 ne putem da seama că sursele proprii de finanțare (capitalul social
subscris vărsat, primele de capital, rezervele din reevaluare, rezervele, rezultatul reportat,
rezultatul curent al exercițiului etc.) sunt preponderente în evoluția societății Teraplast, acestea
reprezentând în fiecare an mai mult de 50% din sursele de finanțare, iar în anul 2016 sursele
proprii de finanțare ajung să reprezinte 79,16% acesta fiind anul cu cele mai multe resurse
proprii, în anul 2015 resursele proprii reprezintă 62,31%, acestea au scazut față de anul 2016 cu
16,85%, iar în anul 2017 resursele proprii reprezintă 51,26% din totalul surselor de finanțare ale
companiei.
Sursele străine de finanțare ale companiei Teraplast (datoriile pe termen mediu, datoriile
pe termen lung și provizioanele) sunt mai reprezentative pentru anul 2017 decât pentru ceilalți
doi ani 2015 și 2016, în anul 2017 având un procentaj de 48,74%, în anul 2016 sursele străine de
finanțare (sursele împrumutate) nu mai sunt atât de reprezentative, acestea având un procent de
20,84% ,iar în anul 2015 acestea mai cresc și ajung să reprezinte 37,69% din sursele de finanțare
ale întreprinderii.

8
Capitolul 3. Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență
În cadrul acestui capitol se va pune accent pe structura capitalurilor proprii ale companiei
Teraplast în perioada 2014-2017 și se va analiza evoluția capitalurilor și a principalilor factori de
influență.

3.1. Structura capitalurilor proprii la compania Teraplast în perioada 2014-


2017

Tabel 3.1: Capitalurile proprii ale companiei Teraplast exprimate în mărimi absolute

Capitaluri proprii Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017
Capital social 58.980.060 29.838.088 57.094.246 85.691.097
Rezerve 41.637.473 42.979.849 45.274.095 48.378.876
Prime de capital 42.245.118 27.384.726 27.384.726 27.384.726
Rezerve din reevaluare 18.708.074 17.045.966 17.547.151 15.631.288
Rezultatul reportat 0 8.980.031 333.903 2.846.510
Rezultatul exercițiului 9.414.452 28.381.984 41.511.533 14.115.945
TOTAL 170.985.177 154.610.644 189.145.654 194.048.442
Sursă: Reprezentare proprie, datele din acest tabel au fost preluate de pe site-ul:
http://www.bvb.ro

Tabel 3.2: Modificarea nominală relativă anuală pentru componentele capitalului propriu al
companiei Teraplast

Capitaluri proprii Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017


Capital social -49,41% 91,34% 50,09%
Rezerve 3,22% 5,33% 6,86%
Prime de capital -35,18% 0 0
Rezerve din reevaluare -8,88% 2,94% -10,92%
Rezultatul reportat 0 -96,28% 752,50%
Rezultatul exercițiului 201,48% 46,26% -66%
Sursă: Calcule proprii, datele au fost preluate din tabelul 3.1

Pe baza acestui tabel se observă că în perioada 2014-2017 s-au înregistrat atât creșteri
cumulate, cât și scăderi semnificative. Rezultatul reportat este resursa de finanțare care se află în
ambele situații, a înregistrat cea mai mică scădere în anul 2016, cât și cea mai mare creștere în
anul 2017.

9
Tabel 3.3 Sursele de finanțare proprii ale companiei Teraplast exprimate în mărimi relative

Capitaluri proprii Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017


Capital social 19,30% 30,18% 44,16%
Rezerve 27,80% 23,94% 24,93%
Prime de capital 17,71% 14,48% 14,11%
Rezerve din reevaluare 11,03% 9,27% 8,06%
Rezultat reportat 5,81% 0,18% 1,47%
Rezultatul exercițiului 18,35% 21,95% 7,27%
Sursă: Calcule proprii, datele au fost preluate de pe site-ul: http://www.bvb.ro

Grafic 3.1 Structura capitalurilor proprii

Structură capitaluri proprii în anul 2015

18% 19%

Capital social

6% Rezerve
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
11%
Rezultat reportat
28%
Rezultatul exercițiului

18%

Sursa: Prelucrare autor pe baza datelor din tabelul 3.3

Pe baza graficului 3.1 se pot observa componentele cele mai semnificative din structura
capitalurilor proprii ale companiei Teraplast. Rezervele ocupă primul loc, au ponderea cea mai
semnificativă în acest an, ele reprezintă aproximativ 28% din totalul capitalurilor proprii, la o
diferență de 9% acestea sunt urmate de capitalul social subscris vărsat care valorează 19% din
totalul capitalurilor proprii, iar pe locul trei se află primele de capital și rezultatul exercițiului
(profitul) cu o pondere de aproximativ 18%. Rezervele din reevaluare și rezultatul reportat sunt
componente mai puțin semnificative, rezultatul reportat reprezintă 6% din capitalurile proprii, iar
rezervele din reevaluare 11%.

10
Grafic 3.2 Structura capitalurilor proprii

Structura capitalurilor proprii în anul 2016

22%
Capital social
30%
Rezerve
0% Prime de capital
Rezerve din reevaluare
9%
Rezultat reportat
Rezultatul exercițiului

15%
24%

Sursa: Prelucrare autor, datele sunt preluate din tabelul 3.3


Conform graficului 3.2 în anul 2016 situația se modifică, componentele cele mai
semnificative nu mai sunt rezervele ca în anul anterior, ci în acest an capitalul social ocupă
primul loc în structura capitalurilor proprii ale companiei Teraplast. Acesta reprezintă 30% din
valoarea surselor proprii de finanțare, rezervele ocupă locul doi cu o pondere de 24% ,iar pe
locul trei printre cele mai semnificative componente se află rezultatul exercițiului, reprezentând
24 % din resurse. Rezultatul reportat are o valoare mai puțin semnificativă, acesta reprezintă
doar 0.18% din valoarea surselor proprii de finanțare din anul 2016 ale companiei Teraplast.
Grafic 3.3 Structura capitalurilor proprii

Structura capitalurilor proprii în anul 2017


2%
7%

8%
Capital social
Rezerve
44%
14% Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezultatul reportat
Rezultatul exercițiului
25%

11
Sursa: Prelucrare autor, datele au fost preluate din tabelul 3.3
Și în anul 2017 cea mai nesemnificativă resursă de finanțare este rezultatul reportat,
acesta reprezintă 2% din totalul surselor proprii de finanțare ale companiei Teraplast. Capitalul
social se află pe primul loc cu o pondere de 44%, iar al doilea loc îl ocupă rezervele cu un
procentaj de 25%.
3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor
factori de influență
Grafic 3.4 Principalele componente ale capitalurilor proprii

Evoluția principalelor componente ale


capitalurilor proprii
100%

90%

80%

70%

60% Rezultatul exercițiului

50% Prime de capital


Rezerve
40%
Capital social
30%

20%

10%

0%
Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017

Sursă: Reprezentare proprie, datele au fost preluate din graficele de mai sus
Eficiența unei întreprinderi se datorează resurselor care o finanțează, aceasta se modifică
în funcție de variațiile resurselor proprii care sunt diferite în fiecare an. În grafic sunt prezentate
cele mai eficiente resurse care ajută întreprinderea în desfășurarea cu succes a activității, aceste
resurse ajută la atingerea cu succes a obiectivelor companiei, la diversificarea gamelor de bunuri
și servicii, la mărirea dimensiunilor întreprinderii și la dezvoltarea capacităților de producție.
Capitalul social prezintă o evoluție pozitivă, în fiecare an acesta a crescut cu aproape 10%
sau chiar mai mult, rezervele și primele de capital au o situație relativ constantă, se întâlnesc
unele plusuri sau minusuri, iar rezultatul exercițiului (profitul) a crescut în anul 2016 față de anul
2015 cu 3.6% urmând ca în anul 2017 sa aibă o scădere semnificativă de 14.68%.

12
Resursele de finanțare sunt influențate de o varietate de factori care pot fi controlați sau
nu de către firmă. Factorii de influență implicați sunt impozitele, nivelul ratelor dobânzii
repartizarea dividendelor, rata de rentabilitate, tipul și complexitatea producției de bunuri și
servicii și dimensiunile întreprinderii. Cu cât impozitele sunt mai mari cresc costurile companiei,
scad veniturile și compania are un rezultat al exercițiului mai scăzut. Având în vedere
dimensiunile întreprinderii Teraplast, aceasta are costuri ridicate, își desfășoară activitatea pe mai
multe linii de produse și în funcție de calitatea, prețul produselor și locul pe care îl ocupă pe piată
aceasta își acoperă costurile. Stabilitatea vânzărilor este un alt factor de influență al capitalurilor
proprii, cu cât cifra de afaceri este mai mare cu atât mai mult va crește și profitul.

13
Capitolul 4. Analiza resurselor împrumutate pentru ultimele trei
exerciții financiare
Resursele împrumutate constituie o alternativă pentru companie atunci cand resursele
proprii sunt insuficiente sau limitate. Cu ajutorul acestor resurse se pot desfășura activitățile fără
a se asuma riscuri prea mari. Cele mai importante și mai eficiente resurse împrumutate ale
companiei Teraplast le vom analiza în acest capitol.

4.1 Structura resurselor împrumutate la compania Teraplast în


perioada 2014-2017
Tabel 4.1 Resursele împrumutate ale companiei exprimate în mărimi absolute
Finanțare străină Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017
Datorii pe termen scurt 74.907.352 77.271.265 33.027.047 85.285.106

Datorii pe termen lung 11.669.289 12.832.260 13.756.056 98.341.059

Provizioane 4.338.253 3.410.065 3.001.086 900.618

TOTAL 90.914.894 93.513.590 49.784.189 184.526.783

Sursă: Reprezentare autor, datele au fost preluate de site-ul: http://www.bvb.ro


În acest tabel se observă anul 2016 ca fiind anul cu cele mai puține resurse împrumutate,
este o diferență mare între acest an și ceilalti doi ani ai perioadei analizate.

Tabel 4.2 Modificare nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a resurselor
Finanțare străină Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017
Datorii pe termen scurt 3,16% -57,26% 158,23%
Datorii pe termen lung 9,97% 7,2% 614,89%
Provizioane -21,4% -12% -70%
Sursă: Reprezentare proprie, calcule proprii, datele au fost preluate din tabelul 4.1
Conform modificării nominale relative anuale cele mai semnificative creșteri se
înregistrează în anul 2017, dar tot în același an se înregistrează și cea mai drastică scădere.
Aceste creșteri și scăderi se datorează în principal nivelurilor ratelor dobânzii, deoarece costurile
resurselor împrumutate cresc atunci când firma trebuie să plătească o dobândă mai mare pentru
sumele pe care le-a împrumutat. Compania își poate modifica structura capitalului împrumutat și
pe baza deducerilor de taxe.

14
Tabel 4.3 Sursele de finanțare străină ale companiei Teraplast exprimate în mărimi relative
Finanțare străină Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017
Credite pe termen scurt 82,63% 66,34% 46,22%
Credite pe termen lung 13,72% 27,63% 53,3%
Provizioane 3,65% 6,03% 0,48%
TOTAL 100% 100% 100%
Sursă: Calcule autor pe baza datelor din tabelul 4.1

Grafic 4.1 Structura resurselor împrumutate ale companiei Teraplast în anul 2015

Structura resurselor împrumutate în anul


2015
4%
14%

Credite pe termen scurt


Credite pe termen lung
Provizioane

82%

Sursă:Realizare proprie, datele au fost au fost preluate din tabelul 4.3


Pe baza acestui grafic se observă foarte clar care este principala componentă a resurselor
împrumutate din anul 2015. Creditele pe termen scurt reprezintă 82% din valoarea totală a
resurselor împrumutate ale companiei Teraplast și sunt cele mai semnificative componente.
Provizioanele sunt mai puțin semnificative, acestea reprezintă aproximativ 4% din valoarea
totală a resurselor împrumutate, iar creditele pe termen lung se află tot în zona componentelor cu
o influență mai puțin semnificativă având o pondere de 14%.

15
Grafic 4.2 Structura resurselor împrumutate ale companiei Teraplast în anul 2016

Structura resurselor împrumutate în anul


2016
6%

28% Credite pe termen scurt

Credite pe termen lung

Provizioane
66%

Sursă: Reprezentare proprie, datele au fost preluate din tabelul 4.3


Resursele împrumutate din anul 2016 nu au o pondere relativ egală, cele mai
semnificative resurse sunt creditele bancare pe termen scurt cu o valoare de 66%, sunt urmate la
o diferență destul de mare de creditele bancare pe termen lung care reprezintă 28% din totalul
resurselor împrumutate ale companiei Teraplast, iar cele mai puțin semnificative componente
sunt provizioanele care au o pondere foarte mică de 6%.

Grafic 4.3 Structura resurselor împrumutate ale companiei Teraplast în anul 2017

Structura resurselor împrumutate în anul


1% 2017

46% Credite pe termen scurt


Credite pe termen lung
53%
Provizioane

16
Sursa: Reprezentare autor, datele au fost preluate din tabelul 4.3
În acest an se schimbă putin situația, creditele bancare pe termen lung ocupă primul loc în
cadrul resurselor împrumutate, acestea sunt componentele cele mai semnificative, iar după ele la
o diferență foarte mică de 7% se află creditele bancare pe termen scurt cu o valoare de 46%.
Provizioanele și în acest an sunt componentele cu influența cea mai mică, acestea au o pondere
de aproximativ 1% din totalul resurselor împrumutate luate spre analiză.

4.2 Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor


factori de influență
Grafic 4.4 Evoluția principalelor componente ale resurselor împrumutate

Evoluția principalelor componente


100%
90%
80%
70%
60%
50% Creditele pe termen lung

40% Creditele pe termen scurt

30%
20%
10%
0%
Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017

Sursă: Reprezentare proprie, date au fost preluate din tabelul 4.3


Pe baza acestui grafic se poate observa foarte clar scăderea treptată de la an la an a
creditelor bancare pe termen scurt, ajungând în anul 2017 să coboare sub valoarea de 50%. În
perioada analizată aceste credite au fost principalele componente ale resurselor împrumutate.
Creditele bancare pe termen lung prezintă o creștere semnificativă în fiecare an, în anul 2015
reprezentau 13,72%, iar în anul 2017 au ajuns la valoarea de 53,30%.
Aceste fluctuații în plus sau în minus ale valorilor se datorează în principal factorilor de
influență care apar din ansamblul relațiilor firmei cu elementele din micro și macro mediu. Rata
dobânzii este principalul factor de influență, deoarece atunci când nivelul ratei dobânzii crește
automat va crește și capitalul împrumutat și va fi nevoit să plătească dobânzi mult mai mari
pentru sumele împrumutate.

17
Concluzii
Cu o vechime de peste 100 de ani în România, grupul Teraplast este în continuare unul
dintre cei mai mari procesatori și distribuitori de PVC din România și se include printre cei mai
importanți producători de materiale pe piața construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor. Începând
cu data de 02.07.2008 societatea pe acțiuni Teraplast este cea mai mare companie din grup, tot
în acest an a fost listată la Bursa de Valori București și are ca simbol: „TRP”.
În acest moment, la data de 19.12.2018 valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,2400
lei, iar acționarul majoritar al societății este domnul Goia Dorel, acesta deține 46,7911% din
valoarea totală a acțiunilor.
Compania Teraplast își desfășoară activitatea în municipiul Bistrița si are ca obiect de
activitate fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic. Își desfășoară
activitatea pe mai multe linii de produse: granule plastifiate sau rigide, conexe, sisteme de
alimentare, distribuție, foraj și protecția cablurilor electrice.
Cu ajutorul surselor de finanțare proprii și străine societatea a reușit să își desfășoare
activitatea cu succes, reușind să fie una dintre companiile pe care consumatorii o preferă datorită
calității foarte bune a bunurilor, serviciilor oferite și prețului accesibil pentru toți cei care au
nevoie de respectivele bunuri sau servicii.
Pe baza analizei făcute în acest proiect putem spune că sursele de finanțare proprii(
capitalul social subscris vărsat, rezervele, rezervele din reevaluare, primele de capital, rezultatul
reportat și rezultatul exercițiului) sunt resursele cele mai semnificative pentru funcționarea
întreprinderii, acestea au avut în perioada 2014-2017 valori peste 50% din totalul surselor de
finanțare ale companiei, în anul 2016 resursele proprii reprezintă 79,16% din totalul surselor de
finanțare, cea mai mare valoare pe care a avut-o în acești trei ani de analiză.
În urma analizei făcute am ajuns la concluzia că în perioada 2014-2017 entitatea a
înregistrat profit în fiecare an în care și-a dasfășurat activitatea, datoriile nu sunt foarte mari încât
entitatea să aibă probleme în a-și desfășura activitatea. Sursele de finanțare împrumutate au o
pondere mică fată de cele proprii, iar pe parcursul analizei toate sursele de finanțare au crescut
sau au scăzut, depinde de fiecare în parte și de factorii de influență care au avut un rol major în
aceste modificări minore sau majore.
Prin urmare, entitatea își desfășoară activitatea într-un mod corect, își respectă
angajamentul de a comunica mereu cu clienții săi și dezvoltarea parteneriatelor strategice la nivel
național și regional. Această companie a știut să își folosească bine strategiile și a acționat
corespunzător pe piața marilor concurenți ai Europei.

18
Bibliografie
A. Cărți, articole
 Finanțe, suport de curs, anul II, profil Stiințe economice, învățământ de zi, anul
universitar 2018-2019, pag. 57-60
 Horomnea,E., Georgescu,I., Istrate,C., Introducere în contabilitate: concepte și
aplicații, Editura Tipo Moldova, Iași, 2016, pag.74-79
 Toma, C., Contabilitate financiară, Editura Tipo Moldova, Iași, 2018, pag. 399-
401
B. Rapoarte, Anuare
 Bursa De Valori București, Raport Contabil Anual 2014, Teraplast S.A.
 Bursa De Valori București, Raport Contabil Anual 2015, Teraplast S.A.
 Bursa De Valori București, Raport Contabil Anual 2016, Teraplast S.A.
 Bursa De Valori București, Raport Contabil Anual 2017, Teraplast S.A.
C. Pagini web
 http://www.bvb.ro
 https://www.teraplast.ro

19

S-ar putea să vă placă și