Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Ioniță G.

Andron
Domeniul de pregătire de bază: Economic/Comerț Aviz Director,
Calificare profesională: Tehnician în activități economice Hotca Ovidiu
Modulul: M 1- Administrarea firmei
Nr de ore/an: 33 T 33LT
Clasa: a-XI-a C Aviz Responsabil Comisie Metodică,
Profesor: Ilea Georgeta Bartiș Marinela

Plan de învățământ aprobat prin Anexa 1 la OMEN 3500/29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Nr.
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.
crt.

(0) Cunoștințe Abilități Atitudini (5) (6) (7)


(4) (8) (9)
(1) (2) (3) T LT IP
1. 7.1.1.Prezentarea 7.2.1.Încadrarea unei 7.3.1.Argumenta-rea I. Întreprinderea, veriga de bază a 7
trăsăturilor întreprinderi în realistă, creativă și economiei
caracteristice ale unei conformitate cu independentă a 1.1 Trăsături caracteristice ale întreprinderii 1 S1
întreprinderi tipologia generală. propriilor opinii cu 1.2 Clasificarea întreprinderilor 2 S2, S3
7.1.2.Clasificarea 7.2.2.Identificarea privire la 1.3 Oportunităţi pentru activităţile personale, 1 S4,S5
întreprinderilor oportunităților pentru oportunitățile profesionale şi/sau de afaceri
7.1.3.Prezentarea activitățile personale, sociale, economice 1.4 Oportunități de dezvoltare a întreprinderii 1 S6
oportunităților pentru profesionale și/sau de și culturale determinate de patrimoniul cultural local,
activitățile personale, afaceri. referitoare la naţional, european şi mondial
profesionale și/sau de dezvoltarea 1.5 Etica în afaceri
afaceri. întreprinderii 2 S7
7.1.4.Descrierea
oportunităților de
dezvoltare a
întreprinderii
determinate de
patrimoniul cultural
local, național,
european și mondial.
7.1.5.Prezentarea
Nr.
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.
crt.

(0) Cunoștințe Abilități Atitudini (5) (6) (7)


(4) (8) (9)
(1) (2) (3) T LT IP
importanței eticii în
afaceri

2. 7.1.6.Descrierea 7.2.3.Completarea 7.3.2.Asumarea II. Procesul de înființare și funcționare al 11


etapelor înființării documetelor necesare responsabilității întreprinderii:
întreprinderii. înființării unei privind completarea 2.1 Etapele înfiinţării întreprinderii 2 S9, S10
7.1.7.Prezentarea întreprinderi, conform documentelor de 2.2 Documente necesare înfiinţării unei 2 S12, S13
documentelor necesare reglementărilor legale înființare ale unei întreprinderi 2 S14, S15
înființării unei 7.2.4.Realizarea întreprinderi, cu 2.3 Organizarea structurală a întreprinderii:
întreprinderi. tipurilor de respectarea - definire
7.1.8.Prezentarea organigrame existente normelor legislative - tipologia structurilor organizatorice
organizării structurale a la nivelul agenților 7.3.3.Colaborarea - tendinţe contemporane în organizarea
întreprinderii. economici. cu memebrii echipei structurală a întreprinderii
7.1.9.Descrierea 7.2.5.Aplicarea de lucru, în scopul - proiectarea şi elaborarea structurii
fluxurilor și procesele fluxurilor și sistemelor îndeplinirii organizatorice;
la nivelul întreprinderii de organizare sarcinilor de la locul - factori de influenţă privind realizarea
procesuală a de muncă. structurii organizatorice
întreprinderii 7.3.4.Manifesta-rea 2.4 Funcţiunile întreprinderii: 3 S16-S18
responsabilității - funcţiunea de cercetare-dezvoltare
privind respectarea - funcţiunea de producţie
normelor PSI și de - funcţiunea de marketing
protecție a mediului - funcţiunea comercializare
în activitatea - funcţiunea financiar-contabila
desfășurată. - funcţiunea de personal
7.3.5.Asumarea, în 2.5 Sistemul informaţional la nivelul 2 S19, S20
cadrul echipei de la întreprinderii
locul de muncă, a - definire
responsabilității - componentele sistemului informaţional
pentru sarcina de - fluxurile şi circuitele informaţionale la
lucru primită nivelul întreprinderii
3.
7.1.10.Descrierea 7.3.6.Manifestă III. Managementul resurselor umane: 6
resurselor umane ale 7.2.6.Identificarea atitudine proactivă
întreprinderii (categorii categoriilor de personal privind însușirea 3.1 selecţia personalului; 1
de personal, selecția și 7.2.7.Formularea drepturilor și 3.2 salarizarea personalului; 1
recrutarea, drepturile, drepturilor și obligațiilor 3.3 categorii de personal; 1
obligațiile, conflictele obligațiilor personalului angajaților. 3.4 drepturi şi obligaţii ale personalului; 1
Nr.
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.
crt.

(0) Cunoștințe Abilități Atitudini (5) (6) (7)


(4) (8) (9)
(1) (2) (3) T LT IP
sociale, motivarea și în cadrul unui loc de 7.3.7.Adoptarea 3.5 motivarea şi evaluarea personalului; 1 S21
evaluarea personalului). muncă. unei atitudini 3.6 managementului carierei. 1 S22
7.1.11.Descrierea 7.2.8.Stabilirea pozitive în S23
managementului traseului profesional prezentarea traseului S24
carierei. utilizând elementele profesional. S25
specifice S26
managementului
carierei.
7.2.9.Aplicarea
deprinderilor de
învățare, pentru
realizarea unui
management eficient al
4. 7.1.12.Descrierea carierei. IV. Procesul de planificare și evaluare în 5
procesului de 7.3.8.Implicarea întreprindere:
planificare și evaluare a 7.2.10.Planificarea și activă în activitatea 4.1 Procesului de planificare a activităţii 1
activității. evaluarea activității în de planificare și 4.2 Procesului de evaluare a activităţii 1
7.1.13.Caracterizarea funție de resursele evaluare 4.3 Elemente specifice statisticii în activitatea 1
elementelor specifice materiale, 7.3.9.Emiterea unor economică: mărimile medii, indicii
statisiticii în activitatea informaționale, ipoteze privind statistici şi reprezentările grafice
economică: mărimile financiare și umane. datele și indicatorii 4.4 Planul de afaceri – instrument al 1 S27
medii, indicii statistici 7.2.11.Calcularea statistici. dezvoltării strategice S28
și reprezentările grafice mărimilor medii, a 4.5 Managementul timpului 1 S29
indicilor și indicatorilor
statistici și
reprezentarea grafică. S30
7.2.12.Interpretarea
datelor și indicatorilor S31
statistici.

5. V. Identitatea vizuală a întreprinderii: 4


7.1.14.Descrierea 7.3.10.Argumentare 5.1 Elemente specifice identității vizuale: 2
modalităților de 7.2.13.Identificarea a într-un mod antet, siglă, slogan, misiune, viziune etc;
promovare a identității elementelor specifice independent și 5.2 Modalități de promovare a identităţii 2
vizuale la nivel de promovării identității rațional, a vizuale la nivel de întreprindere.
întreprindere. vizuale a unei elementelor de
întreprinderi. identitate vizuală.
Nr.
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.
crt.

(0) Cunoștințe Abilități Atitudini (5) (6) (7)


(4) (8) (9)
(1) (2) (3) T LT IP

S32, S33

S34, S35
TOTAL 33

Întocmit,