Sunteți pe pagina 1din 4

Test iniţial la Geografie

Clasa a IX-a

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 40 min.

Subiectul I (10 puncte)


În coloana A sunt numerotate denumiri de localităţi, iar in coloana B sunt enumerate unităţile de relief în care
acestea sunt situate. Scrieţi, pe foaia de test, perechile corecte dintre fiecare număr din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B.

A B
1. Medgidia a) Depresiunea Colinara a Transilvaniei
2. Sulina b) Podişul Getic
3. Sighişoara c) Podişul Moldovei
4. Iaşi d) Munţii Banatului
5. Reşiţa e) Subcarpaţi
f) Delta Dunării
g) Podişul Dobrogei

Subiectul II (40 puncte)


Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Oraşul Sulina reprezintă punctul extrem al României din partea de:

a. est b. nord c. sud d. vest


10 puncte
2. Cele mai mici altitudini se găsesc în:

a. Câmpia Moldovei b. Câmpia de Vest c. Dealurile de Vest d. Delta Dunării


10 puncte
3. În vestul Munţilor Poiana Ruscă se află:

a. Dealurile Lipovei b. Depresiunea Haţeg c. Munţii Bihor d. Munţii Parâng


10 puncte
4. Râul Olt formează limita între grupele montane:

a. Bucegi şi Făgăras b. Bucegi şi Parâng c. Făgăras şi Parâng d. Parâng şi Retezat-Godeanu


10 puncte
Subiectul III (30 puncte)
Pentru unitatea de relief situată la vest de Depresiunea Transilvaniei, precizati:
- două limite sau unităţi învecinate
- patru subdiviziuni
- patru elemente de hidrografie

Subiectul IV (10 puncte)


Comparaţi, în cadrul unei scurte compuneri cu conţinut ştiinţific, cursurile hidrografice ale Dunării şi Siretului pe
teritoriul României, folosind în mod adecvat termenii: debit, defileu, afluenţi, podiş, câmpie.
Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre urmatoarele elemente geografice: unităţi de relief şi forme
de relief străbătute sau delimitate, caracteristici hidrologice, râuri colectate etc.
Notă: Ordinea folosirii termenilor menţionaţi este aleatorie.
Test iniţial la Geografie (septembrie 2011)
Clasa a X-a

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 40 min.

Subiectul I (10 puncte)


În coloana A sunt numerotate mari regiuni geografice, iar in coloana B sunt enumerate asociaţii biogeografice
caracteristice acestora. Scrieţi, pe foaia de examen, perechile corecte dintre fiecare număr din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B.

A B
1. Bazinul fluviului Zair/Congo a) Deşerturi din zona temperată
2. Sahara b) Păduri de conifere (taiga)
3. Asia Centrală c) Stepa
4. Podişul Preriilor d) Păduri cu frunze căzătoare
5. Europa Occidentală e) Vegetaţie mediteraneană
f) Deşert tropical
g) Pădure ecuatorială

Subiectul II (40 puncte)


Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Printre rocile sedimentare din compoziţia scoarţei terestre se numără:

a. argila b. granitul c. marmura d. bazaltul


10 puncte
2. Cele mai ridicate temperaturi medii anuale caracterizează climatul:

a. ecuatorial b. tropical-uscat c. musonic d. subecuatorial


10 puncte
3. Stratul inferior al atmosferei se numeşte:

a. stratosfera b. ionosfera c. troposfera d. exosfera


10 puncte
4. Gazul predominant în compoziţia atmosferei este:

a. dioxidul de carbon b. azotul c. oxigenul d. vaporii de apă


10 puncte

Subiectul III (30 puncte)


În cadrul emisferei nordice, ordonaţi de la sud la nord, climatele: temperat-continental, subarctic, musonic,
ecuatorial, mediteranean.

Subiectul IV (10 puncte)


Elaboraţi o scurtă compunere (cel mult 4-5 fraze) cu conţinut ştiinţific în care să folosiţi în mod adecvat termenii:
mişcare de revoluţie, sistem solar, stea, galaxie, satelit natural.
Notă: Ordinea folosirii termenilor menţionaţi este aleatorie.
Test iniţial la Geografie (septembrie 2011)
Clasa a XI-a

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 40 min.

Subiectul I (10 puncte)


În coloana A sunt numerotate denumiri ale unor ţări, iar in coloana B sunt enumerate mari regiuni geografice în
care acestea sunt situate. Scrieţi, pe foaia de examen, perechile corecte dintre fiecare număr din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B.

A B
1. Vatican a) Asia de Est
2. Bangladesh b) Peninsula Balcanică
3. China c) Europa de Vest
4. Germania d) Peninsula Iberică
5. Portugalia e) Asia de Sud-Vest
f) Asia de Sud
g) Peninsula Italică

Subiectul II (40 puncte)


Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Când natalitatea este mai mică decât mortalitatea, numărul de locuitori:

a. scade b. creşte lent c. creşte rapid d. stagnează


10 puncte
2. Rasa predominantă în cadrul populaţiei Europei este:

a. mongoloidă b. ecuatorială c. mulatră d. caucaziană


10 puncte
3. În regiunile de câmpie, aşezările rurale cel mai frecvent întâlnite aparţin tipului:

a. risipit b. adunat c. răsfirat d. liniar


10 puncte
4. Transporturile speciale se realizează prin intermediul:

a. şoselelor b. căilor ferate c. conductelor d. liniilor aeriene


10 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Un oraş cu populaţia de 20.000 locuitori are o natalitate egală cu 8%o şi o mortalitate egală 6%o. Calculaţi cu ce
valoare creşte populaţia localităţii într-un an.

Subiectul IV (10 puncte)


Elaboraţi o scurtă compunere (cel mult 4-5 fraze) cu conţinut ştiinţific în care să folosiţi în mod adecvat termenii:
industrie siderurgică, minereuri de fier, metalurgie neferoasă, termocentrale, hidrocentrale.
Notă: Ordinea folosirii termenilor menţionaţi este aleatorie.
Test iniţial la Geografie (septembrie 2011)
Clasa a XII-a

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 40 min.

Subiectul I (10 puncte)


În coloana A sunt numerotate mari regiuni geografice, iar in coloana B sunt enumerate peisaje geografice
caracteristice acestora. Scrieţi, pe foaia de examen, perechile corecte dintre fiecare număr din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
Nota: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B.

A B
1. Podişul Guyanei. a) deşert tropical
2. Bazinul fluviului Zair b) păduri de conifere (taiga)
3. Atacama c) peisaj mediteranean
4. Africa de Sud d) stepă
5. Podişul Preriilor e) tundră
f) pădure ecuatorială
g) savana

Subiectul II (40 puncte)


Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Procesul de impurificare a aerului, apei şi solului cu substanţe dăunătoare vieţii se numeşte:

a. poluare b. hazard natural c. epurare d. alunecări de teren


10 puncte
2. Printre hazardele naturale provocate de agenţi externi se numără:

a. erupţiile vulcanice b. cutremurele c. mişcările tectonice d. alunecările de teren


10 puncte
3. Deşertificarea este caracterizată în principal de:

a. uscăciunea climatului b. prezenţa nisipului c. relieful de dune d. temperaturi ridicate


10 puncte
4. Momentul trecerii statelor de la subdezvoltare la dezvoltare economică se caracterizează prin:

a. natalitate şi mortalitate b. natalitate şi c. natalitate ridicată şi d. natalitate scăzută şi


ridicate mortalitate scăzute mortalitate scăzută mortalitate ridicată
10 puncte

Subiectul III (30 puncte)


Analizaţi peisajul pădurilor de conifere, precizând:
- două regiuni ale Globului terestru în care poate fi localizat;
- o caracteristică a climatului;
- trei specii forestiere.

Subiectul IV (10 puncte)


Elaboraţi un scurt eseu cu conţinut ştiinţific asupra problematicii utilizării resurselor renegenerabile utilizând în
mod adecvat termenii: poluare, energie eoliană, resurse alternative, hidrocentrale, conversie fotovoltaică.
Notă: Ordinea folosirii termenilor menţionaţi este aleatorie.

S-ar putea să vă placă și