Sunteți pe pagina 1din 42

Portofoliul mentorului

Page1

1
Aptitudini necesare şi perspective oferite în mentoratul didactic

Ce aşteaptă un student practicant din partea mentorului?

Page1

1
Perspectivele oferite de mentorat

Page | 2
Aptitudini necesare în mentorat
Page | 3
Calendarul activităţilor de mentorat Page | 4

Foloseşte această pagină pentru evidenţa activităţilor de mentorat

Data Activitate (observare/discuţie /feedback/revizuirea obiectivelor)


 Lista atribuţiilor mentorului
Page | 5

Această listă vă poate fi utilă


utilă în eşalonarea diferitelor atribuţii legate de
activitatea de mentorat. Decideţi în ce ordine le veţi aborda în funcţie de importanţa
lor şi, bifând în rubrica potrivită, stabiliţi termene de realizare realiste, care ţină cont
şi de nevoile studentului practicant.

Atribuţii La numire Semestrul I Semestrul II


1.Pregătirea informaţiilor relevante despre
şcoală
2.Studierea celor două portofolii:
al mentorului şi
al studentului practicant
3.Identificarea propriilor nevoi de
perfecţionare.
4. Stabilirea orarului şcolii pentru a face
posibilă observarea reciprocă la lecţii şi
alocarea timpului pentru discuţii
profesionale
5. Stabilirea unor întâlniri neprotocolare
cu colegii şi conducerea şcolii
6.Discutarea atribuţiilor ce revin
studentului practicant conform fişei
postului
(de ex. notarea, evaluarea cunoştinţelor
elevilor, monitorizarea frecvenţei,
documente şcolare, legătura cu părinţii,
politica şcolii, cunoaşterea regulamentului
şcolii, planificările anuale şi semestriale,
etc.)
7. Facilitarea accesului studentului
practicant la resursele de care dispune
şcoala în vederea susţinerii activităţii de
predare
(manuale, centre de informare, materiale
didactice, aparatură, etc.)
8.Stabilirea orarului întâlnirilor cu
studentul practicant pentru activităţi de
observare şi analiză a lecţiilor, pregătirea
lecţiilor, alcătuirea de planuri de lecţie,
etc.
9.Discutarea cerinţelor incluse în
portofoliul studentului practicant.
10. Prezentarea standardelor Page | 6
profesionale, identificaţi nevoilor
profesionale, fixarea de obiective,
stabilirea planului de acţiune şi
completarea secţiunii D (4.09) –
Obiectivele şi planul de acţiune pentru
perioada de practica
11.Verificarea portofoliului studentului
practicant sub aspectul elementelor de
reflecţie asupra activităţii profesionale.
12.Trecerea în revistă a obiectivelor
semestriale
13.Stabilirea contactelor cu alţi student
practicanti şi mentori pentru asigurarea
coerenţei în desfăşurarea programului.
 Stabilirea programului de stagiatură
Page | 7
 OBSERVAREA LECŢIILOR Page | 8
Page | 9
FIŞĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI

Data………. Mentor……………….. Student practicant………………. Clasa…..

Faceţi scurte observaţii în spaţiile de mai jos:

1. Organizarea clasei la începutul orei

 Începe ora într-un mod organizat?

 Reuşeşte studentul practicant sã capteze atenţia elevilor?

 Se orientează elevii repede spre sarcina de lucru?

2. Accesul la mijloacele şi materialul didactic

 Se distribuie materiale didactice?

 Se face distribuirea materialelor în mod operativ sau/şi sunt deja pregătite?

3. Caracterul adecvat al lecţiei

 Este conţinutul lecţiei adecvat?

 Au activităţile un grad de dificultate potrivit sau sunt prea grele/uşoare?

 Sunt strategiile de organizare ale clasei orientate spre scopul lecţiei?

4. Caracterul clar şi precis al instrucţiunilor

 Ştiu elevii întotdeauna să facă ce li se cere?

 Sunt instrucţiunile clare?

5. Monitorizare
 Urmăreşte studentul practicant progresul elevilor în cadrul lecţiei ?

 Există momente când unii elevi pot pretinde, pe drept cuvânt, că nu ştiu ce Page | 10
trebuie să facă 
facă ?

6. Comportamentul elevilor

 Respectă studentul practicant măsurile de apreciere şi sancţionare stabilite în


şcoală ?

 Este clasa, în general, disciplinată şi orientata spre sarcina de lucru ?

 Daţi un exemplu de indisciplina la ore (poate fi unul minor) :

 Ce s-a întâmplat ?

 Ce a făcut studentul practicant?

 Cum a/au reacţionat studentul practicant/elevii ?

7. Sfârşitul orei

 Se încheie lecţia în mod corespunzător ?

 Au elevii ocazia să demonsteze ce au învăţat ?

8. Alte comentarii asupra lectiei

 Privită în ansamblu, ce aspecte pozitive a avut lecţia ?

 Căror aspecte ale lecţiei ar trebui să li se acorde mai multă atenţie ?

Semnătura…………………(mentor)………………..…..(Student practicant)
FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI

Page | 11
o Data: ________________________________
o Clasa: _________________________________
o Unitatea de învăţământ: ___________________
o Obiectul (disciplina) de învăţământ: __________
o Subiectul lecţiei: _________________________
o Tipul lecţiei: ____________________________
o Metode de învăţământ: __________
o Mijloace de învăţământ: ____________________
o Locul desfăşurării : ________________________
o Intervalul orar: __________________________________
o Nume, prenume student practicant: ___________________________
o Nume, prenume învăţător :__________________________

Obiectivele operaţionale ale lecţiei:


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

 Introducerea in lecţie

Cum a îndeplinit studentul practicant urmãtoarele cerinţe:

 explicarea obiectivelor lecţiei

 legãtura cu cunoştinţele anterioare

 folosirea unei game largi de strategii de predare (de ex. explicaţia,


demonstrarea, formularea întrebãrilor, folosirea eficientã a resurselor,etc.)

 facilitarea învăţării interactive

 Predarea şi învãţarea

Cum a îndeplinit studentul practicant urmãtoarele cerinţe:

 planificarea lecţiei pentru a permite abordarea diferenţiatã a elevilor


 asigurarea înţelegerii sarcinilor de lucru de cãtre toţi elevii
Page | 12
 verificarea înţelegerii conceptelor

 oferirea unui feedback care genereazã învãţare

 corectarea erorilor şi a unor concepte greşit înţelese

 crearea unor situaţii care sã ofere elevilor posibilitatea de a explora o gama


larga de stiluri de în

 Reacţia elevilor

Elevii au dovedit:

 concentrare?

 interes în rezolvarea sarcinilor?

 plãcere?

 colaborare (dacã este cazul )?

 independenţa?

 Încheierea lecţiei

Cum a îndeplinit studentul practicant urmãtoarele sarcini:

 încheierea activitãţilor

 fixarea elementelor esenţiale ale lecţiei

 implicarea elevilor în evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor lecţiei

 încheierea lecţiei într-o atmosferã calmã, dupã parcurgerea tuturor etapelor

 consolidarea învãţării prin tema de casă sau alte activităţi suplimentare


adecvate.
Discutarea lecţiei după observare
Page | 13
FIŞA DE DIALOG PROFESIONAL
Page | 14

Faceţi câteva copii ale acestei fişe pentru a ţine evidenţa întâlnirilor

Întâlnire cu_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Data stabilita_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ora_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Agenda_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________
Note_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________
Obiective propuse_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________

Data pentru următorul dialog şi revizuire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Sinteza lectiei observate Page | 15

Data………. Mentor……………….. Student practicant………………. Clasa…..

Subiectul lecţiei:

Aspectele pozitive ale lecţiei:

Aspecte ce trebuie luate în considerare:

Sarcini/acţiuni pentru viitor:

Semnături:
__________________ (Mentor) __________________ (Student practicant)
Page | 16

ANEXĂ

Cuprins:

1. Exemple de obiective
2. Exemple de obiective şi planuri de acţiune
3. Exemple de fişe de observare a lecţiei
Exemple de obiective şi planuri de acţiune
Page | 17
Page | 18
Exemplul 1

Obiectivele şi planul de acţiune pentru stagiatură

Termen
Acţiuni de îndeplinit şi Data
Obiective Criterii de succes Resurse de
de către cine revizuirii
realizare
Page | 19
Semnătura mentorului …………………………………………….
Page | 20

Data ……………………

Semnătura studentului practicant……………………………………

Data………………….
Page | 21
Page | 23
FIŞA DE AUTOEVALUARE A STUDENTULUI PRACTICANT
Page | 24
Standardele profesionale pentru stagiatură sunt scrise cu litere cursive
La sfârşitul La sfârşitul
A. Cunoştinţe şi deprinderi La angajare semestrului 1 semestrului 2
Demonstrează cunoaşterea programelor şcolare
pentru obiectele predate prcum şi nivelele de
competenţă care trbuie atinse în diferiţi ani de studiu
Cunoaşte în profunzime materia pe care o predă,
răspunde competent la întrebările elevilor referitoare
la materia respectivă şi este conştient de greşelile
tipice.
Înţelege modul în care învăţarea copilului este
influenţată de dezvoltarea sa fizică, intelectuală,
afectivă şi socială.
Cunoaşte reglementările de protecţie a muncii
specifice disciplinei predate.
Este la zi cu noutăţile din domeniul predat
B.Proiectarea demersului didactic
Are capacitatea de a stabili cu claritate obiectivele
lecţiilor predate şi conţinutul lor pe baza programelor
şcolare naţionale.
Planifică activităţi de învăţare care stimulează eficient
şi stârnesc interesul tuturor elevilor.
Fixează exigenţe înalte faţă de elevi şi le propune
obiective clare de atins.
Planifică eficient activitatea didactică pe termen scurt,
mediu şi lung.
Utilizează evaluarea elevilor în vederea optimizării
proiectării didactice.
Utilizează metode şi procedee de predare/învăţare
variate în scopul atingerii obiectivelor didactice fixate.
Stabileşte şi menţine o atmosferă de lucru la ore.
Prezintă clar conţinutul, utilizând în mod eficient
materialele didactice auxiliare.
Îşi analizează în mod critic activitatea de predare în
scopul îmbunătăţirii eficienţei.
Încurajează elevii să-şi dezvolte propriiledeprinderi de
învăţare.
Utilizaeză strategii didactice stimulative pentru elevi în
îndeplinirea sarcinilor de lucru.
Este capabil să asigure o comportare corespunzătoare
a elevilor prin stabilirea unui sistem de reguli de
discpilină împreună cu aceştia.Poate preîntâmpinaşi Page | 25
rezolvea eficient eventuale abateri de la regulamentul
şcolar.
Poate stimula formarea responsabilităţii sociale a
elevilor faţă de problemele întregii şcoli şi a
comunităţii.
C. Monitorizare, evaluare, completare de
documente, informări şi responsabilităţi
Este capabil să aprecieze măsura în care au fost atinse
obiectivele instructive propuse pentru optimizarea
predării.
Notează regulat lucrările elevilor şi monitorizează
activitatea acestora. Oferă elevilor feedback oral sau în
scris pentru fixarea de noi sarcini.
Cunoaşte reglementările în vigoare privind notarea
elevilor şi completarea documentelor şcolare.
Poate identifica punctele forte şi cele slabe ale elevilor
şi poate nota răspunsurile acestora în funcţie de
obiectivele de evaluare stabilite
Poate stabili obiective clare în vederea optimizării
rezultatelor elevilor.
Poate identifica şi sprijini elevii şi grupurile de elevi cu
dificultăţi la învăţătură, apelînd la sprijinul psihologului
şcolar
D. Alte îndatoriri profesionale
Cunoaşte îndatoririle şi responsabilităţile studentului
practicant şi le aplică.
Stabileşte relaţii eficiente de colaborare cu colegii.
Oferă elevilor un bun exemplu de conduită personală şi
profesională.
Asigură şanse egale tuturor elevilor pentru valorificarea
potenţialului lor.
Cunoaşte rolul şi atribuţiile organelor de conducere ale
şcolii.
Poate identifica şi valorifica avantajele oferite de
diversitatea etnică şi culturală.
Poate comunica eficient cu părinţii elevilor informându-
i verbal şi în scris asupra copiilor lor.
Poate impune respectarea regulamentului şcolar,
inclusiv a punctelor referitoare la comportament
agresiv/ hărţuire
Poate contribui eficient la dezvoltarea şcolii, la
atingerea obiectivelor acesteia.
Îşi poate asuma responsabilitatea propriei dezvoltări
profesionale ulterioare şi a menţinerii la curent cu
noutăţile cercetării pedagogice şi de specialitate. Page | 26
FiŞA DE OBSERVARE – MANAGEMENTUL CLASEI
Student_____________________________Observator_________________

Data______________ Nr. de elevi________ Ora_______ Nivel / Clasă

Obiective______________________________________________________

Gândiţi-vă la următoarele
aspecte ale
managementului clasei
cu referire la doi colegi şi
notaţi comentariile
voastre.
Întotdeauna / Câteodată /
Nu destul / Niciodată
1.A menţinut studentul practicant contactul vizual cu
clasa?
2.Şi-a schimbat studentul practicant poziţia/locul în
funcţie de activităţi?
3.Au colaborat bine elevii?
4.Studentul practicant a rearanjat elevii în bănci
atunci când a fost nevoie.
5.Instrucţiunile au fost clare.
6. Studentul practicant a verificat dacă elevii au
înţeles instrucţiunile.
7.Studentul practicant nu a acoperit vizibilitatea
tablei.
Materialele folosite au fost vizibile pentru toţi elevii.
8.Vocea studentului practicant s-a auzit clar tot
timpul. Vorbirea nu a fost înceată / rapidă / neclară.
9.Elevii s-au putut auzi unii pe alţii.
10.Studentul practicant a fost conştient de
dificultăţile întâmpinate de elevi în învăţare şi a
acţionat în mod încurajator.
11.Elevii şi-au notat exemple de limbă clare şi utile
de pe tablă sau de pe fişe de lucru.
FiŞĂ DE OBSERVARE

TIMPUL CÂT VORBEŞTE STUDENTUL PRACTICANT

Studentul _____________________________Observator_________________

Data______________ Nr. de elevi________ Ora_______ Nivel / Clasă

Obiective______________________________________________________

Răspundeţi la întrebări notând reflecţiile voastre şi exemple relevante.

1. A vorbit studentul practicant mai mult decât era necesar pentru a explica ceva
sau prea puţin?
…………………………………………………………………………………………

2. A vorbit studentul practicant când acest lucru ar fi putut fi făcut de elevi?


………………………………………………………………………………………….

3. A vorbit studentul practicant prea repede / încet?


…………………………………………………………………………………………

4. A fost nivelul limbii în concordanţă cu cel al elevilor?


…………………………………………………………………………………………

5. A existat o concordanţă între nivelul structurii de predat şi metalimbajul


studentului practicant?
………………………………………………………………………………………….
6. Suna limba folosită de studentul practicant autentic şi natural?
…………………………………………………………………………………………

7. A folosit studentul practicant varietăţi regionale, incorecte, ale limbii?


…………………………………………………………………………………………

8. La care activităţi a fost Timpul Destinat Elevilor (TDE) mai de lungă durată decât
Timpul Destinat Studentului ( TDS) pentru vorbire?
…………………………………………………………………………………………

9. În concluzie, cine a vorbit cel mai mult?


…………………………………………………………………………………………

10. A creat studentul practicant suficiente ocazii în care elevii să-şi exerseze
deprinderea de vorbire?
…………………………………………………………………………………………
11. Alte aspecte de luat în considerare: de ex. a verificat studentul practicant dacă
elevii au înţeles instrucţiunile şi dacă acestea au fost clare? A fost ceea ce spunea
studentul practicant interesant, informativ, folositor, etc?

…………………………………………………………………………………………

12. Atunci când studentul practicant a vorbit mai mult, a existat un motiv întemeiat
pentru aceasta?

………………………………………………………………………………………………………….
FIŞĂ DE OBSERVARE — FOLOSIREA TABLEI

Studentul_____________________________Observator_________________

Data______________ Nr. de elevi________ Ora_______ Nivel / Clasă _______

Obiective_______________________________________________________

OBSERVAŢII
1. A fost scrisul de pe tablă vizibil pentru toti?
A fost aranjarea in spatiu clară? (Părea încărcată /
dezorganizată)?
2. Au fost cuvintele noi scoase în evidenţă in mod eficient?
Cum ar fi putut să se facă mai bine?
3. Au fost scrise propozitii complete pe tabla?
4. A folosit studentul practicant tabla pentru:
a) clarificarea unor probleme pe loc?
b) corectare? (de ex. gramatică, pronuntie,etc.)?
Dati exemple cu ceea ce s-a mentionat mai sus, fie acolo
unde s-a facut intr-un mod eficient sau unde ar fi putut fi
folosite.
5. Ar fi fost vreuna din soluţiile următoare potrivită?
a) tabele (de ex. tabel de substituţie)
b) folosirea materialelor didactice vizuale ( cartoane /
desene )
c) stimuli pentru exersare
d) pregatirea elevilor (de ex. oferirea de informatii
pentru o activitate ).
6. Ce au scris elevii, cu ce au ramas în caiete? A fost
reprezentativ pentru punctele-cheie ale lectiei şi ar
înţelege elevii ceea ce au notat la fel de bine după câteva
zile?
FIŞĂ DE OBSERVARE — INTERACŢIUNEA

Studentul_____________________________Observator_________________

Data______________ Nr. de elevi________ Ora_______ Nivel / Clasă

Obiective______________________________________________________

O varietate de modele de interactiune este importanta. Ea asigura implicarea


activa a elevilor in lectie, permite adoptarea unor stiluri de invatare diferite si
faciliteaza mentinerea treaza a atentiei elevilor prin schimbarea ritmului desfasurarii
lectiei.
Aceasta sarcina de lucru va va da posibilitatea sa observati cate tipuri de
interactiune au loc. Notati ce fel de interactiune are loc in timpul diferitelor etape ale
lectiei.

MODELUL DE INTERACŢIUNE DE CÂTE ORI

Student practicant — întreaga clasa

Student practicant — elev

Elev—elev (perechi la distanta)

Elev—elev (perechi apropiate)

Elevii lucrand in grupe

Elev—intreaga clasa

A existat destula varietate in lectie?

A existat vreun moment când aţi simţit că interacţiunea este improprie? În acest caz,
când şi de ce?
Cu ce aţi putea-o înlocui?
OBSERVAREA LECŢIEI

Studentul_____________________________Observator_________________

Data______________ Nr. de elevi________ Ora_______ Nivel / Clasă

Obiective______________________________________________________

ETAPE / TEHNICI / ACTIVITĂŢI ALTERNATIVE / ÎNTREBĂRI /


DURATA Student practicant Elevi OBSERVAŢII
FIŞĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI

Student_____________________________Observator____________________
Data______________ Nr. de elevi________ Ora_______ Nivel / Clasă _______
Obiective_________________________________________________________

ELEMENTE OBSERVATE OBSERVAŢII


CLARITATEA OBIECTIVELOR
PLAN DE LECŢIE
1 PREGĂTIRE
MATERIAL DIDACTIC
ORGANIZAREA SĂLII DE CLASĂ
2 SELECTAREA MATERIALELOR ADECVATE
3 UTILIZAREA MATERIALULUI DIDACTIC
4 ACURATEŢEA TERMINOLOGICĂ
5 INSTRUCŢIUNI / MANAGEMENTUL CLASEI
6 PREZENTAREA TERMENILOR NOI
7 ÎNTREBĂRI / RĂSPUNSURI
8 VERIFICAREA ÎNŢELEGERII
9 CORECTAREA
10 MONITORIZAREA
11 VALORIFICAREA MATERIALELOR
12 ETAPIZAREA
13 VARIETATEA
14 RITMUL
15 MOTIVAŢIA / PARTICIPAREA ELEVILOR
16 GAMA TEHNICILOR DE LUCRU
17 MOBILITATEA / ADAPTIBILITATEA
18 VOCEA
19 ECHILIBRAREA ATENŢIEI
20 COMUNICAREA NON-VERBALĂ
21 MANIERA / RAPORT STUDENT PRACTICANT-ELEV
22 STIMULAREA
23 DINAMICA DE GRUP
24 ÎNŢELEGEREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢARE
25 REALIZAREA OBIECTIVELOR

FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI

Student_____________________________Observator____________________
Data______________ Nr. de elevi________ Ora_______ Nivel / Clasă _______
Obiective_________________________________________________________
Calităţi personale şi profesionale
Conduita profesională
Vocea
Cunoştinţe de specialitate
Capacitatea de a se relaţiona cu elevii
Pregătirea pentru lecţie
Claritatea obiectivelor şi motivaţia
Varietatea activităţilor, ponderea şi alocarea timpului
Pregătirea materialului adecvat
Anticiparea dificultăţilor
Cunoaşterea sistemului educaţional şi a locului lecţiei în
programă
Desfăşurarea lecţiei
Managementul clasei
Tehnici de prezentare
Tehnici pentru întrebări / răspunsuri
Tehnici de exersare şi fixare
Ritmul şi încadrarea în timp
Tranziţia de la o etapă la alta
Valorificarea materialului didactic
Conştientizarea şi corectarea greşelilor
Dinamica clasei
Folosirea feedback-ului în reglarea procesului predării-învăţării
Capacitatea de adaptare / improvizare
Tema de casă
Creativitate / ingeniozitate
Realizarea obiectivelor
Reflecţie şi conştientizare
Capacitatea de autoevaluare, evaluare a colegilor şi reacţia la
feedback
Capacitatea de a întocmi planuri de acţiune, disponibilitatea de
a experimenta, asumarea de riscuri pentru dezvoltarea
profesională
Capacitatea de a lucra în echipă / independent
Completarea documentelor şcolare

Nivele de performanţă: Îndrumări pentru evaluare:


10 – foarte bine  Indicaţi nivelul de performanţă pentru fiecare componentă şi scrieţi nota în
9 – bine căsuţa corespunzătoare
8 – destul de bine / acceptabil  Înscrieţi nivelul de performanţă doar pentru componentele care se regăsesc în
7 – satisfăcător lecţia observată
4 - nesatisfăcător
DESCRIPTORI PENTRU FiŞA DE EVALUARE A LECŢIEI

Calităţi personale şi profesionale


10 9 8 7 4
Conduita AtitudiAtitudine deosebit de Atitudine responsabilă şi Atitudine destul de Ocazional implicat şi Nu dă dovadă de
profesională responsabilă, implicare permanentă; responsabilă şi implicare în dornic să coopereze; dăruire; cooperare
-implicare promptitudine şi implicare prezenţă care impune majoritazea timpului; de personalitatea are insuficientă; prezenţă
-ţinută permanentă; dornic să respect; stil de predare obicei aspect de efect; fără impact slab; slabă; stilul de
-punctualitate descopere idei noi; pozitiv; ţinută adecvată; deficienţe serioase în stilul imperfecţiuni sporadice predare iritant sau
prezenţă plăcută şi care punctual; de predare; îmbrăcăminte în stilul de predare; plictisitor; îmbrăcat
impune respect; stil de adecvată; uneori întârzie nepotrivit;
predare personal şi punctual cu excepţia unor întârzie frecvent
pozitiv; ţinută elegantă; motive întemeiate;
întotdeauna punctual;
Voce Calitate foarte bună a Calitate bună a vocii; Voce audibilă; vorbire În majoritatea cazurilor Voce inaudibilă sau
-audibilitate vocii; vorbire foarte clară vorbire clară; inteligibilă din orice punct al voce audibilă; vorbirea neplăcută; uneori
-viteză / şi expresivă; viteză clasei; inteligibilă doar de vorbirea ininteligibilă
inteligibilitate adecvată; aproape
Cunoştinţe de Cunoaştere excelentă a Cunoaştere solidă a Cunoaştere bună a obiectului Nivel de cunoaştere Cunoaştere
specialitate, conţinutului ştiinţific şi conţinutului materiei predat, explicaţiile sale sunt destul de bun; insuficientă a
utilizarea înţelegere profundă a predate, prezentare adecvate. Este în general explicaţiile sale nu sunt specialităţii predate,
corectă a noţiunilor predate. corectă, conformă cu sensibil la nivelul de întotdeauna clare. Este face greşeli de
terminologiei Capacitate de a le face cerinţele programelor înţelegere al elevilor. capabil să-şi adapteze conţinut.
de specialitate accesibile elevilor, analitice. nivelul la cel al elevilor Materia este
şi a limbii respectând acurateţea Este în general capabil de a doar dacă i se atrage greu de înţeles
române ştiinţifică. Posedă un se adapta la nivelul de atenţia pentru elevi.
orizont larg de înţelegere al elevilor. Studentul practicant
cunoaştere, peste nivelul nu-şi poate adapta
programei. nivelul la cel al clasei.

Capacitatea de Atmosferă plăcută, Atmosferă de lucru bună; Atmosferă destul de plăcută Atmosferă de lucru Atmosferă încordată
a stabili relaxată, prietenoasă; Studentul practicant şi în clasă; elevii nu-l privesc pe adecvată; ocazională sau neplăcută; este
legătură cu dialog foarte bun între elevii cooperează bine; studentul practicant ca pe un lipsă de cooperare; evident că studentul
elevii student practicant şi elevi, comunicare non-verbală străin; comunicare non- comunicare non-verbală practicant şi elevii nu
-limbajul non- dând senzaţia bună verbală adecvată satisfăcătoare pot relaţiona; lipseşte
verbal apartenenţei la aceeaşi contactul vizual;
-gestica, echipă; comunicare non- limbajul non-verbal
-contactul verbală excelentă. induce în eroare
vizual, etc.
Pregătirea pentru lecţie
10 9 8 7 4
Claritatea Specificare clară şi lucidă Obiective cadru clare şi În general obiective cadru Obiective cadru şi de Obiective cadru şi de
obiectivelor şi de obiective cadru realiste; realiste; obiective de raţionale, legate de referinţă deobicei clare; referinţă nerealiste,
motivaţia obiective de referinţă referinţă relevante şi obiective de referinţă câteva noţiuni despre fără concordanţă între
adecvate; idei clare în realizabile; modalităţi clare realizabile; în general modul în care se poate ele; Studentul
vederea selectării pentru verificarea lor conştient de modul în care verifica realizarea lor practicant nu are idei şi
criteriilor de verificare a se poate verifica realizarea criterii clare despre
realizării obiectivelor obiectivelor modul de verificare a
propuse acestora
Varietatea Sensibilitate faţă de Sensibilitate faţă de Se acordă atenţie nevoilor În general nevoile elevilor Prea mult sau
activităţilor, nevoile reale ale elevilor; nevoile reale ale elevilor; reale ale elevilor cu privire sunt luate în considerare; insuficient timp
ponderea şi mare varietate de realism dovedit în la echilibrul şi timpul echilibru şi varietate de acordat anumitor
alocarea activităţi; echilibru corect selectarea şi conducerea acordat activităţilor; activităţi satisfăcătoare; activităţi; lipsă de
timpului al timpului acordat activităţilor; echilibru activităţi aplicabile şi alocarea timpului destul de varietate în selectarea
activităţilor; reacţia adecvat, bună alocare a rezonabil de motivante; bună; câteodată reacţia activităţilor; reacţia
elevilor este bine timpului; reacţia elevilor reacţia elevilor este luată elevilor este greşit elevilor deseori greşit
anticipată şi interpretată interpretată în mod în considerare interpretată interpretată
corespunzător
Pregătirea Imaginaţie şi originalitate Materialele sectate cu grijă În general materialele vin Materialele didactice sunt Preocupare puţină sau
materialului în selectarea şi sau confecţionate în în sprijinul problemelor bazate în întregime pe dezinteres în
didactic confecţionarea concordanţă cu lecţia şi predate; succesiune manual; folosirea selectarea materialelor
(adecvarea materialelor; materiale obiectivele propuse; acceptabilă materialelor sporadică; didactice; materiale
mijloacelor didactice relevante şi succesiune adecvată succesiune satisfăcătoare nepotrivite,
didactice) eficiente pentru lecţie şi nerelevante sau inutile;
obiective; succesiune succesiunea crează
logică; materialele confuzie
didactice facilitează
învăţarea şi o fac plăcută
Anticiparea Dificultăţile în predare şi Studentul practicant poate În general studentul Studentul practicant Studentul practicant nu
dificultăţilor învăţare au fost evident anticipa dificultăţile şi practicant anticipează încearcă să anticipeze poate anticipa sau
cântărite şi acţiuni de acţiunile de remediere în dificultăţile în mod realist; dificultăţile; acţiunile de interpretează greşit
remediere au fost plănuite mod realist şi adecvat planul de remediere este remediere plănuite dificultăţile; planul de
în concordanţă realizabil satisfăcător soluţionare este
neadecvat
Cunoaşterea Studentul practicant Studentul practicant Studentul practicant este Studentul practicant are Studentul practicant nu
sistemului cunoaşte sistemul cunoaşte îndeajuns de conştient de sistemul unele noţiuni despre este conştient/ ignoră
educaţional şi educaţional naţional şi bine sistemul educaţional educaţional naţional şi sistemul educaţional locul lecţiei în
a locului locul lecţiei în programă naţional şi locul lecţiei în locul lecţiei în programă naţional şi locul lecţiei în programă
lecţiei în programă programă
programă
Desfăşurarea lecţiei
10 9 8 7 4
Managementul Studentul practicant este Studentul practicant este Studentul practicant este Câteodată Studentul Clasa este derutată,
clasei întotdeauna stăpân pe întotdeauna stăpân pe deobicei stăpân pe situaţie practicant pierde dezorganizată,
-instrucţiuni situaţie; rezolvă eficient situaţie şi elevii sunt în şi în general elevii sunt controlul clasei şi are Studentul practicant
-mobilitatea problemele de indisciplină; general concentraţi asupra preocupaţi de sarcinile de dificultăţi în menţinerea nu este în stare să
studentului dă instrucţiuni clare şi sarcinilor de lucru; Studentul lucru; instrucţiunile sunt în preocupării elevilor rezolve cazurile de
practicant verifică dacă elevii au practicant dă instrucţiuni general clare, rareori se aspra sarcinilor de lucru; indisciplină / lipsa de
-echilibrul înţeles sarcinile de lucru; clare şi în mod curent verifică ivesc confuzii; deobicei instrucţiunile nu sunt concentrare a
atenţiei echilibrul atenţiei foarte înţelegerea acestora de către echilibrul atenţiei este întotdeauna destul de elevilor;
-capacitatea de bun; gesturile şi mişcarea elevi; bun echilibru al bun; gesturile şi mişcările clare; nu se verifică instrucţiunile sunt
a menţine Studentul practicant atenţiei; gesturile şi mişcarea Studentul practicant nu înţelegerea de către neclare,
disciplina consolidează comunicarea; Studentul practicant împiedică comunicarea; elevi a sarcinilor de contradictorii sau
-monitorizare foarte bună monitorizare facilitează comunicarea; monitorizare destul de lucru; atenţia este inegal induc în eroare;
bună monitorizare bună distribuită; gesturile şi monitorizare
mişcările Studentul ineficientă /
practicant nu sunt inexistentă
întotdeauna utile;
monitorizare
satisfăcătoare
Tehnici de Studentul practicant Studentul practicant În general Studentul Tehnicile de prezentare Tehnicile de
prezentare foloseşte tehnici variate, foloseşte tehnici practicant foloseşte tehnici sunt în majoritatea prezentare nu sunt
motivante, relevante, contextualizate, relevante şi relevante şi cazurilor relevante dar motivante sau sunt
contextualizate şi adecvate adecvate momentelor lecţiei, contextualizate dar nu nu întotdeauna legate nerelevante; nu sunt
momentelor lecţiei dar ele nu sunt totdeauna întotdeauna motivante sau de context; deseori legate de context; nu
motivante sau variate adecvate momentelor momentele lecţiei sunt se observă
lecţiei; varietate redusă confuze; momentele lecţiei
varietate/motivaţie
redusă
Tehnici pentru Relevante, variate, Adecvate, gradate, Adecvate, clare, ajută la În general clare şi Nerelevante, neclare,
întrebări / gradate, direcţionate şi direcţionate, destul de buna desfăşurare a lecţiei adecvate, dar au monotone, fără tact
răspunsuri stimulatoare pentru elevi variate şi stimulatoare varietate şi motivaţie şi aleatoare
redusă pentru elevi
Tehnici de Studentul practicant Studentul practicant Studentul practicant Varietatea activităţilor Activităţi monotone;
exersare şi foloseşte o mare foloseşte activităţi diverse, foloseşte unele activităţi folosite de studentul nu există varietate în
fixare diversitate de activităţi cu cu variaţii în modul de lucru; cu variaţii în modul de practicant este mică şi modul de lucru;
-echilibru între variaţii în modul de lucru Studentul practicant nu lucru; Studentul practicant schimbările în modul de Studentul practicant
exerciţiile în (ex. în cor, individuale, în domină clasa şi dă suport nu este prea dominant; dă lucru sunt puţine; intervine în
cor perechi, pe grupe, lingvistic / informaţii informaţii / suport câteodată domină clasa activităţile în
/individual/în frontale); Studentul adecvate; acordă elevilor lingvistic suficient şi acordă în mod inutil dar acordă perechi / grupe; nu
perechi / practicant nu domină clasa posibilitate pentru exersarea elevilor posibilitate pentru ajutor / suport reuşeşte să acorde
frontale şi acordă elevilor ajutor limbii / dezvoltarea exersarea limbii / lingvistic / informaţii la suport lingvistic /
-varietatea eficient, informaţii deprinderilor dezvoltarea deprinderilor cererea elevilor; informaţii; vorbeşte
activităţilor/ necesare şi posibilitate sporadic elevii au inutil; domină clasa /
tehnicilor maximă pentru exersarea posibilitate să exerseze nu oferă elevilor
-echilibrul între limbii / dezvoltarea limba / dezvolte destule ocazii pentru
timpul de deprinderilor deprinderi exersarea limbii /
vorbire al dezvoltarea
Studentul deprinderilor
practicant şi al
elevilor
-dezvoltarea şi
integrarea
deprinderilor
Ritmul şi Lecţia este un tot organic, Lecţia decurge lin; ritmul Lecţia decurge destul de Câteodată fluxul lecţiei Ritmul este prea alert
încadrarea în decurge în ritm natural; este în concordanţă cu lin; în general ritmul este este întrerupt; uneori sau prea lent;
timp ritmul este adaptat la nevoile clasei / cu activităţile bun; încadrarea în timp încadrarea în timp încadrarea în timp
activităţi; foarte bună propuse; bună încadrare în satisfăcătoare neadecvată disproporţionată
încadrare în timp timp
Tranziţia de la o Studentul practicant trece Activităţile se succed natural; Uneori activităţile urmează Uneori activităţile nu se Activităţile nu par a
etapă la alta eficient de la o etapă a Studentul practicant poate una după alta cu pauze leagă; în anumite cazuri avea legătură între
lecţiei la alta; activităţile se să recâştige controlul asupra nejustificate; în general Studentul practicant ele; este dificil
succed în mod natural; clasei fără să întrerupă Studentul practicant este recâştigă cu greu controlul pentru studentul
Studentul practicant activităţile în stare să recâştige asupra clasei practicant să
recâştigă controlul asupra controlul asupra clasei recâştige controlul
clasei uşor şi la momentul asupra clasei
potrivit
Valorificarea Valorificate / folosite în Valorificate / folosite în mod Bună utilizare a Materialele / materialele Folosite neadecvat,
materialelor şi mod adecvat, cu adecvat, competent şi materialelor / materialelor auxiliare sunt utilizate dar ineficient creând
folosirea competenţă, eficient şi eficient; materialele auxiliare; acestea sunt nu la potenţialul lor confuzie atât
materialului creativ; este clar că facilitează învăţarea legate de problema maxim; ele nu facilitează pentru studentul
auxiliar materialele facilitează predată întotdeauna învăţarea; practicant cât şi
învăţarea legătura lor cu problema pentru elevi;
predată este uneori forţată materialele atrag
atenţia asupra lor
şi nu asupra
problemei predate;
material sărăcăcios
sau inexistent

Studentul practicant Tehnicile de corectare sunt În cele mai multe cazuri Studentul practicant nu Pro Studentul
Conştientizarea foloseşte strategii variate eficiente şi utile elevilor Studentul practicant ştie întotdeauna când să practicant;
şi corectarea şi pline de tact în vederea încearcă să corecteze corecteze greşelile; corectează în mod
greşelilor semnalării, identificării şi greşelile în mod sistematic; câteodată corectarea necorespunzător;
corectării greşelilor; elevii elevii nu sunt ofensaţi de poate să fie disruptivă sau ignoră greşelile;
interpretează corectarea corectările făcute fără tact Studentul
drept un sprijin din partea practicant
Studentului practicant corectează mai
mult decât este
necesar sau
corectarea este
stânjenitoare
pentru elevi
Dinamica clasei; Studentul practicant În general Studentul Studentul practicant Câteodată Studentul Studentul
motivarea şi trezeşte, facilitează şi practicant este în stare să încearcă să motiveze şi să practicant reuşeşte să practicant nu este
implicarea menţine interesul/ atenţia trezească, faciliteze şi implice pe toţi elevii dar motiveze şi să implice capabil să
elevilor şi implicarea elevilor; menţină interesul şi participarea lor este elevii; structurile de
Studentul practicant implicarea elevilor; inegală; structurile de interacţiune sunt destul de
motiveze sau să
motivează/ implică toţi structurile de interacţiune interacţiune sunt rezonabil monotone; implicarea implice elevii /
elevii în procesul de sunt motivante şi destul de de variate elevilor este sporadică să menţină
învăţare şi este receptiv la variate; elevii sunt implicaţi interesul lor;
capacităţile/ nevoile/ şi interesaţi mai tot timpul elevii par a fi
interesul/ emoţiile lor
plictisiţi şi
diferite; Studentul
practicant variază agitaţi
structurile de interacţiune
ca să asigure participare
maximă
Folosirea Studentul practicant verifică În majoritatea cazurilor Din când în când Studentul Studentul practicant Studentul practicant
feedback-ului întotdeauna înţelegerea şi Studentul practicant practicant verifică rareori verifică omite să verifice
în reglarea învăţarea; dă feedback verifică înţelegerea şi înţelegerea şi învăţarea; înţelegerea şi învăţarea înţelegerea şi
procesului constructiv, încurajând elevii învăţarea; încurajează şi încurajarea şi lauda este sau doar la întâmplare; învăţarea; în general îi
predării- să-şi asume responsabilitate foloseşte cuvinte de laudă satisfăcătoare; Studentul încurajează sau laudă scapă necesitatea de a
învăţării în procesul de învăţare; în mod adecvat; Studentul practicant are criterii de sporadic; criteriile de încuraja/ lăuda elevii
-verificarea Studentul practicant practicant are criterii de evaluare/ notare rezonabil evaluare/ notare nu sunt sau îi laudă prea mult/
înţelegerii şi foloseşte un limbaj adecvat evaluare/ notare clare şi de obiective în mare întotdeauna definite clar îi descurajează; nu are
învăţării pentru a încuraja şi lăuda obiective, ceea ce măsură înţelese de elevi; şi/ sau înţelese de elevi criterii clare de
-încurajarea elevii, are criterii de evaluare încurajează progresul acestea nu afectează în evaluare/ notare; de
elevilor / laudă obiective, solide şi elevilor mod negativ atmosfera din multe ori notele sunt
-evaluarea sistematice; încurajează clasă percepute de elevi ca
-notarea elevii să-şi autoevalueze fiind nedrepte
munca şi progresul; notarea
este constructivă; aceasta
este înţeleasă şi apreciată de
elevi
Capacitatea de Studentul practicant este Studentul practicant dă În cele mai multe cazuri Câteodată Studentul Studentul practicant
adaptare / flexibil, capabil să dovadă de flexibilitate în Studentul practicant este practicant este flexibil; este prea rigid, ignoră
improvizare improvizeze/ să schimbe reacţiile lui, rareori se flexibil; dacă vre-o nu este întotdeauna ceea ce nu îi convine
direcţia dacă o activitate nu pierde; schimbă direcţia activitate nu pare să fie conştient de ce o sau evenimentele
pare să fie reuşită sau să dacă o activitate nu pare reuşită în cele din urmă activitate nu reuşeşte şi neprevăzute; este
adopte o strategie diferită să fie reuşită; este capabil Studentul practicant este în consecinţă poate să deconcertat de
faţă de cea planificată să improvizeze dacă este capabil să improvizeze şi să reacţioneze cu întâmplările
cazul adopte o srategie diferită întârziere; reacţia neaşteptate de pe
câteodată nu este cea parcursul lecţiei
adecvată
Tema de casă Studentul practicant este Studentul practicant este Studentul practicant Studentul practicant are Studentul practicant
(dacă/ când capabil să ducă lecţia la bun capabil să ducă lecţia la reuşeşte să ducă lecţia la dificultăţi în a duce lecţia nu este în stare să
este necesar) sfârşit cu succes; dă teme de bun sfârşit; temele bun sfârşit; temele la bun sfârşit; selectarea ducă lecţia la bun
casă relevante care propuse sunt adecvate; în propuse în general sunt temelor de casă nu este sfârşit; tema de casă
consolidează/ scot în majoritatea cazurilor dă legate de problemele întotdeauna cea mai este nerelevantă /
evidenţă problemele explicaţiile necesare şi predate; Studentul potrivită; explicaţiile pot ambiguă
predate; este capabil să verifică înţelegerea practicant dă explicaţii crea confuzie sau chiar
explice/ verifice înţelegerea rezonabil de clare pentru lipsesc
sarcinilor de lucru de către sarcinile de lucru
elevi:
Creativitate / Studentul practicant
ingeniozitate valorifică resursele umane în
mod creativ; foloseşte
materialele/ materialele
auxiliare / situaţiile cu
imaginaţie; este capabil să
transforme lipsurile în
beneficiul propriu sau cel
puţin să le compenseze la
maximum
Realizarea Toate obiectivele propuse Majoritatea obiectivelor Obiectivele sunt realizate Obiectivele lecţiei sunt Obiectivele nu sunt
obiectivelor sunt realizate la maximum propuse în lecţie sunt într-o măsură rezonabilă în realizate parţial realizate în măsura
posibil în contextul lecţiei realizate contextul lecţiei aşteptată în contextul
lecţiei
Reflecţie şi conştientizare
10 9 8 7 4
Capacitatea de Studentul practicant dă În general Studentul Studentul practicant are Studentul practicant Studentul practicant
autoevaluare, dovadă de capacitate de practicant dă dovadă de nevoie de ghidare în are dificultăţi în are neclarităţi în ceea
evaluare a autoevaluare şi de evaluare capacitate de a reflecta vederea reflectării asupra autoevaluare/ ce priveşte punctele
colegilor şi a colegilor; este foarte aspra performanţei proprii/ performanţei proprii şi evaluarea colegilor; în forte / slabe proprii şi
recţia la cooperant în procesul de a colegilor; este cooperant pentru a se autoevalua sau general este ale colegilor sau nu
feedback evaluare, propune direcţii de în discuţiile post-lecţie; a-şi evalua colegii; în cooperant în discuţiile este conştient de
perfecţionare; este necritic; este capabil să facă sugestii general este cooperant în post-lecţie dar nu acestea; reacţia lui la
reacţionează la feedback în practice pentru dezvoltarea discuţiile post-lecţie; este întotdeauna poate să evaluarea celorlalţi este
mod constructiv profesională; este necritic deschis la sugestii şi poate ofere alternative neconstructivă; nu se
şi în mare reacţia la da sugestii pentru posibile/ sugestii; poate autoevalua; nu
fedback este constructivă dezvoltarea profesională câteodată ezită să poate să facă sugestii
accepte sugestii pentru dezvoltarea
profesională; de multe
ori este critic
Capacitatea de a Studentul practicant este Studentul practicant este Studentul practicant este Studentul practicant Studentul practicant
întocmi planuri capabil să planifice acţiuni capabil să-şi planifice în general capabil să are nevoie de ajutor în este incapabil să înveţe
de acţiune, de viitor eficiente, este acţiunile de viitor în mod întocmească planuri de planificarea acţiunilor din experienţele proprii
disponibilitatea dispus să experimenteze / adecvat; în general este viitor pentru de viitor; dă dovadă sau ale altora; nu poate
de a gata să-şi asume riscuri dispus să experimenteze / autodezvoltare; doar de disponibilitate la să întocmească planuri
experimenta, pentru dezvoltarea să-şi asume riscuri pentru ocazional este dispus să-şi experimente / de a-şi de viitor fără ajutor; nu
asumarea de profesională dezvoltarea profesională asume riscuri şi nu asuma riscuri minore este dispus să-şi asume
riscuri pentru îndrăzneşte să dacă este îndrumat riscuri sau să
dezvoltarea experimenteze experimenteze
profesională
Capacitatea de a Studentul practicant este Studentul practicant este În general Studentul Studentul practicant Studentul practicant nu
lucra în echipă / conştient de rolul său într-o capabil să dezvolte relaţii practicant este capabil să acceptă munca în poate ori nu vrea să
independent echipă de profesionişti şi adecvate de lucru în lucreze în echipă dar se echipă dar are lucreze în echipă; sau
este capabil să dezvolte echipă; în general poate să implică numai parţial şi dificultăţi în integrare; nu îndrăzneşte / nu
relaţii eficiente de lucru cu lucreze bine în mod câteodată se mulţumeşte este posibil să se este pregătit / este
ceilalţi membrii ai echipei independent când este cu un rol pasiv / minor; bazeze prea mult pe nesigur pe el pentru a
dar poate lucra bine şi nevoie deobicei este capabil să ajutorul celorlalţi; s-ar lucra independent
independent lucreze independent putea să nu fie
întotdeauna capabil să
lucreze fără ghidare
Completarea Studentul practicant Studentul practicant poate În general Studentul Studentul practicant Studentul practicant nu
documentelor cunoaşte diferitele tipuri de completa în mod corect practicant este capabil să are dificultăţi în este conştient de
şcolare documente şcolare şi le cele mai importante completeze cele mai completarea necesitatea de a
poate completa fără documente şcolare importante documente documentelor şcolare completa documentele
dificultate şcolare în mod corect şcolare în mod corect

S-ar putea să vă placă și