Sunteți pe pagina 1din 61
AUORTATEA 05 MAMAGEMENT PENTRU See -ROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL, oooo cae MINISTERUL DEZVOLTARH, LUCRARILOR Be i pe PUBLICE Si LOCUINTELOR CLIENT: CONSILIUL JUDETEAN ARGES 3) = a ERR REERRTS: Modernizare DJ 734 Voinesti (DN73) — Leresti Voina, km 0+000 = km 19+840 MEMORIU TEHNIC GENERAL MEMORI TEHNICE DE SPECIALITATE 1 GRAFICUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR racarroccr: PT. DATA DECEMBRIE 2008 PROIECTANT GENERAL: LOUIS BERGER S.A.S. PROIECTANT DE SPECALTATE aa IPTANA S.A. INSTITUTUL DE PROIECTARI PENTRU TRANSPORTURI AUTO, NAVALE SI AERIENE {Sul Dinicu Golescu r. 38 ecto 1 Bucuresti E-ralkotice@iptana so “Yel:40-21-318.1977; Fax: 40-21-9%2.44.1; RC. :34O/174771901 Cod fecal R1980010 ‘Numele si prenumele expertului Nr_240°_Data_Decembrie 2008 Sburlea Doing conform registru evidenta Firma:_Autorizat Adresa, Tel,Fax;__Sir Vintila Voda Nr.2_ Sector 3 Bucuresti REFERAT Privind verificarea la cerinta:_A4. B2, D ‘A obiectivului:_Modemizare DJ 734 Voinesti (DN73)~ Leresti - Voinam, km 0+000 — km 19+840, ce face obiectul contractului:__9/3816, PT. __ din: _ “Dee. 2008. 1. Date de identificare: ~ proiectant general:__SC LOUIS BERGER S.A.S. - proiectant de specialitate__SC IPTANA SA = investitor___Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintei. = amplasament judet/sector Arges, - data prezentarii documentatiei pentru verificare Dec. 2008, Caracteristicile principale ale obiectivului_Lungime traseu 19.231.78, V 10-40 km /b, L. platforma 7,50 la 9,50 m, L parte carosabila 5,50 la 7,50 m. Sistemul rutier ~ ranforsare sistem existent beton asfaltic, 4 cm BA16, 4 cm BA2S. Sistem rutier existent , beton de cciment , se repara . $-au analizat 70 podete existente care s-au decolmatat si largit, 2 podete au fost inlocuite 2. Documente ce se prezinta pentru verificare : _ Planuri de situatie (18 planse), Profile transversale tip (14 planse), Profile longitudinale (29) Profile transversale (58 3. Concluzii asupra verificarit “Proectul este corespunzator, ‘Am primit re Investitor eee Se Se SS SS naa Ee me Ee = = es Numele 5i prenumele verificatorului atestat: RNEXA 28 CHIRILA COSTICA (conf. Ord.MLPAT 77/8/96) Firma: S.C. IPTANA - S.A. Nr. 222 data 06.03.2009 Adresa, telefon, fax: B-dul Dinieu Golescu nr.38, Sector 1, Bucuresti, Telefon/Fax: 021 — 3121416 REFERAT Nr. 222/2009 privind verificarea de calitate la cerinta: A7 a proiectului: “Modernizare DJ 734 Voinesti (DN 73) — Leresti Voina km 0 — 19,84. Lucrari hidrotehnice” faza: P.T. 1. DATE DE IDENTIFICARE: - Proiectant general: SC IPTANA- SA Bucuresti - Proiectant de specialtae: SC IPTANA-SA Bucuresti = Investor Consiliul Judetean Arges ~ Amplasament: DJ 734 Voinesti - Leresti Voina - Data prezentatii proiectului pentru verificare: 06.03.2009 2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE CONSTRUCTIEL Apararle de mal proiectate constau din ziduri de protecte alctuite din saltea gi dous nivele de gabicane Intre km 8,233 gi 8,296 gi respectv saltea gi un nivel de gabioane inte km 18,08 si 18,256. Pentru pozarea gabioanelor se vor face sépaturi in fundate la taluz 2:1, cota superioard a saltlor find sub cota talvegului. ‘Amenajarea torentilor consta din camere de oéidere a podefului cu dimensiuni de 6 x 5 x 10 m din Be 15, din praguri de beton de 10 m lungime i reducerea panteltalvegului valor. 3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE 3.1 Piese sorise - — Memoriu tehnic = Caiet de sarcini - _ Antemasurdtor si devize 3.2. Piese desenate 2d din gabioane - _Pragur de etente din beton 4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARI PROIECTULUI Lucrarile proiectate vor asigura stabilitatea malului pe traseul drumului, precum si amenajarea torentilor de. pe vaile adiacente, Realizarea acestora se va face cu respectarea intocmai a prevederior proiectului, a tehnologilor de execute, precum $a reglementair tehnice de referint& Am primit 3 (trei) exemplare Am predat 3 (trei) exemplare BENEFICIAR, PROIECTANT, VERIFICATOR TEHNIC ATESFAT CONSILIUL, SC IPTANA SA Dr. ing. Costicd Chirili JUDETEAN ARGES i fe | S.C. IPTANA S.A. INSTITUTUL DE PROIECTAR! PENTRU TRANSPORTURI B-dul DINIGU GOLESCU Nr. 98, 010867 BUCUREST, Secor ‘CUE: 1589816; Ne “elfon: +40-21-318 20 0, Fax +40-21-312 1416; Central: +40-21-318 1977 Emaloffce@iptana ro; ht wwwiptana ro Form cod PO-11-QM/B Rev. OFd. 1 30 ATO, NAVAL AERENE Comet 74701 TITLUL LUCRARH: MODERNIZARE DJ 734 (DN73)-LERESTI-VOINA km 0+000-+km 19+840 BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN ARGES CONTRACT: 9/3816 FAZA DE PROIECTARE: _Proiect tehnic, Caiete de sarcini ANUL: DECEMBRIE 2008 LISTA DE SEMNATURI DIRECTOR GENERAL Dr. ing. Martincu cone, DIRECTOR MARKETING SISUCURSALE _Dr. ing. Marin Catalin SEF PROTECT COMPLEX Ing. Dinias Ione) SEF PROIECT CONSOLIDARI Ing. Stancin bes Cd SEF PROIECT HIDRO Ing. Sbarcea Traian Ae PROIECTANT SPECIALITATE DRUM Ing. Raducanu Radu PROIECTAT SPECIALITATE PODURI Ing. Ortan R. ( Ul u PROIECTANT SPECIALITATE PODURI Ing. Buzuloiuc. = 4 — REDACTAT Op. Diniag Anca. 4 ed nae eee eee See Ee we Se oe IPTANA - SA C.9/3816/2007 wrens wPeNS «Modernizare DJ 734 (DN73)-Leresti Voina, km 0+000+km 19+840 » Faza: PT + CS BORDEROU PIESE SCRISE Memoriu tehnic Dimensionare sisteme rutiere . Liste de cantitati . Liste de cantitati confidential . Caiete sarcini - Lucrari de drum -Lucrari de consolidare -Lucrari hidrotehnice PIESE DESENATE Plan de incadrare in zona Sc 1:5000 Plan de situatie Sc 1:1000 Profiluri transversale tip Se 1:50 Profil longitudinal Sc 1:100, 1:1000 Detaliu amenajare torent Sc 1:200 = MEMORIU TEHNIC CAP. I. DATE GENERALE Titlul investitiei: Moderizare DJ 734 (DN73)-Leresti Voina km 0+000+km 19+840 Faza de proiectare: PT+CS Beneficiarul lucrir Consiliul Judefean Arges 72) Proiectantul general: LOUIS BERGER S.A.S. Proiectant de specialitate S.C. IPTANA S.A. CAP. I. INCADRAREA {N TERITORIU Drumul judefean nr, 734 are traseul pe teritoriul judefului Arges. El se desprinde din drumul national nr. 73 Pitesti - Cmpulung - Brasov, la iesirea din municipiul Campulung. Punctul final se giseste pe DJ 734 Ia cabana Voina la km 19+231,78. Traseul drumului strabate o serie de localititi care apartin de comuna Leresti. Zonele construite se intind de-a lungul intregului traseu al DJ, acoperind cca. 50% din lungime. CAP. IIL, SITUATIA EXISTENTA Tronsonul de drum care face obiectul prezentei documentatii are lungimea de 19.231,78m. Traseul drumului judefean este pe prima parte (9.540km) cu o sinuozitate relativ redusa si declivitate de maxim 5.30%, pe a doua parte (2,50km) cu o sinuozitate caracteristica unui drum de munte care urmareste meandrele in plan ale traseului si o decliviate de maxim 8.6% iar pe cea de a treia parte (7,20km) drumul se desfasoara in vecinatatea lacului de acumulare Rausor si a Raului Targului cu o sinuozitate mare si declivitate de maxim 3.20%. De la km 0+000+ km 6+180 pe drumul judefean profilul de strada alterneaza cu cel de drum judetean cu putine portiuni de rambleu sau cu platforma la nivelul teremului ‘inconjurator. Debleul care, in general, se giseste pe partea stdnga a drumului, nu este adanc, iar pantele transversale ale versantului sunt line. s a = = Latimea platformei existente are 7,50 + 9,50 m, cu partea carosabild avind 5,50+7,50m. De la km 6+180+ km 9+540 drumul se situeaza in profil mixt iar pe unele portiuni cu rambleu inalt de 2,50+4,5m situat pe partea dreapta in vecinatatea raului Targului. Latimea platformei este de 8,0m iar partea carosabila de 60m. De la km 9+540+ km12+888,8; km 13+052+ km13+215,54 si km 13+399,05+km 18+064 drumul se desfisoara in profil mixt de coasta cu versantul pe partea dreapti. Platforma drumului este de 8,20m inclusiv cu acostamentele consolidate. De la km 12+888.8+ km13+052 si km13+215.54+ km 13+399.05 se desfasoara in profil mixt cu versantul pe partea dreapta. Platforma drumului este 5,0+7,0m iar partea carosabila de 4,0+6,0m. De la km 18+080+ km19+231,78 drumul se desfasoara in lungul albiei raului Targului in profil mixt, cu versantul pe partea stanga. Latimea platformei este de 8,00+8,50m iar partea carosabila de 6,06,25m. in privinfa sistemului rutier traseul drumului judefean se imparte, de asemenea, in mai multe sectoare: - sector km0+000 - km9+540 si sector km18+080+ km19+231.78 pe care ‘imbricdmintea este asfaltica; - sector km 9+577 + km 12+888,8 ; km 13+052+km 13+215.54 si km 13+399,05+ km 18+064 pe care imbracdmintea este formata din beton rutier. ~ sector km 12+888,8+km 13+052 si km 13+215+km 13+399,05 imbracamintea este formata dintr-un amestec de balast cu pietris (structura initiala fiind tot beton rutier dar care in urma accidentului geologic din anul 1988 si anul 1991 s-an produs o serie de alunecari afectand versantul si corpul drumului, care au distrus imbracamintea din beton de ciment). Datorita scurgerii deficitare a apelor pluviale si a torentilor la km 10+383 s-a produs © alunecare de teren care a antrenat si aproximativ jumatate din lafimea parfii carosabile pe partea stanga (spre lacul de acumulare). Este de remarcat ca datoriti fenomenelor de inghet-dezghet repetate, de alterari chimice, neamenajarii si neintretinerii amenajarilor existente a torentilor pe zona de la km 12+000+ km18+048 pe partea dreapta se intalnesc ebulmente pe rigola, acostament si partea carosabila (partea carosabila reducandu-se pana la jumatate pe unele zone). 5 a a a I a am Se De la km 9+600+ km18+048 datorita rambleului inalt pe partea stinga se intalnesc atat tasari si rotiri ale parapetului de siguranta din beton cat si tasari, fisuri si deschideri de rosturi pe jumatatea stnga a parfii carosabile. ‘Aceste zone vor putea fi asfaltate numai dupa stoparea fenomenelor de alunecare. Structura rutiera existent are urmétoarea alciituire: ~ pe sectorul cu imbracaminte asfaltica: - 8+12 om straturi asfaltice - 30+40 cm fundatie de balast si pietris - pe sectorul impietruit: ~ 25+30 cm balast amestecat cu pietris. - pe sectorul cu imbracaminte din beton de ciment: ~ 22cm dala de beton de ciment - 20cm piatra sparta - 20+30cm fundafie din balast. Scurgerea apelor superficiale in lungul drumului este partial asigurata prin rigole sau santuri pereate. © parte din acestea sunt nefunctionabile, fiind colmatate, iar altele sunt cu pereul degradat, cu rosturi necolmatate sau dale rupte. Scurgerea transversala a apelor este asigurat& prin cele peste 70 de podete existente si un numar de 9 poduri. Majoritatea podetelor existente sunt tubulare cu diametrul de la 800+1300mm, existind si citeva podefe dalate de 0,50 m, 2m, 3 m si 4 m deschidere. in privinta stirii podetelor este de remarcat ci la majoritatea podefelor camerele de cadere si amenajarile sunt colmatate parfial sau total datorita intrefinerii deficitare a acestora. Aceasta a condus la degradarea acestor podete in special cele tubulare cu deschiderea de 800 mm, 1000mm si 1300mm cat sia celor dalate de I=0.50m si 0.80m. in privinga siguran{ei circulatiei este de subliniat c& nu exist parapeti de siguranfa pe zona unde s-a produs alunecarea, acestia fiind supliniti de gabioane din beton. CAP. IV. SOLUTIA PROIECTATA DRUM IV.1. in plan La stabilirea solutiei proiectate in plan si profil longitudinal s-au avut in vedere recomandarile beneficiarului, Consiliul Judetean Arges, ca solutiile proiectate sa pastreze ampriza existent eviténdu-se exproprierile. Sam ee So = = = = ea a = eae = on in consecinta solutiile proiectate in plan, geometrizeaza curbele existente in limita amprizei Lungimea totala a traseului de drum este 19,231 km, iar elementele geometrice, in plan, corespund unei viteze de 10 + 40km/h. IV.2. in profil longitudinal Cotele liniei rosii proiectate urmaresc, in general, cotele platformei existente. L. Pe primul sector, km 0+000 + km 94540, km 18+255.40 + km19+231.78 cu imbriciminte asfalticd existent, cotele liniei rosii proiectate s-au obfinut astfel: - la cotele platformei existente s-a adaugat grosimea de 4 cm a stratului asfaltic BA 16 si 4em binder BAD 25; = la cotele obfinute s-au adaugat diferenfele rezultate din aducerea imbricdmintii existente la profil normal ( 2cm preluare denivelari BAD25) gi la respectarea unui pas minim de proiectare (distanfa intre dou schimbari de pant). IL. Pe al doilea sector km 9+577 + km 12+888,8 ; km 13+052+km 13+215.54 si km 13+399.05+km 18+064 cotele liniei rosii proiectate coincid cu cotele drumului existent. IIL. Pe al treilea sector (sectorul cu alunecare) cu impictruire km 12+888,8+km 134052 si km 134+215+km 13+399,05. cotele liniei rosii proiectate s-au obfinut prin adiugarea la cotele platformei existente grosimii structurii rutiere proiectate (10 cm macadam penetrat). IV. Pe al patrulea sector de la km 18+080= km18+255.40 linia rosie proiectata a fost necesar a se ridica cu aproximativ 1 m inaltime pentru a se evita inundarea si distrugerea drumului acesta obtinandu-se prin adaugarea la cota platformei existente a 4em BA 16; 4em BAD 25; 15cm piatra sparta ; 20cm balast si o umplutura de material granular local. De asemenea pe acesta zona a fost prevazuta aparare de mal din gabioane. Exist porfiuni unde in profil longitudinal razele de racordare verticale nu asigura viteza minima de 25 km/h (pana la 10km/h). in consecinta declivitatile liniei rosii proiectate sunt, in general, identice cu cele ale platformei existente. Portiunile pe care nu este asigurata viteza minima de 25 km/h vor fi semnalizate corespunzator. IV.3. in profil transversal De la km0+000+ km 5+726.25 si km 18+080-+km 19+231.78 drumul a fost amenajat cu profil de strada in localitate rurala, cu trotuar si spatiu verde pe o parte sau pe ambele parti in functie de situatia existenta. Se vor respecta dimensiunile elementelor geometrice ale profilului transversal existent (partea carosabila) cu urmatoarele valori: - ltime parte carosabila 5.50m+7.50m - litime acostamente 0.75m+1.00m - spatiu verde 0.75m=1,50m ~ trotuare 1,00m +1.50m De la km 5+726* km 9+540 drumul a fost amenajat cu profil de drum judetean cu urmatoarele valori: - latime platforma 8.00m - parte carosabila 6.00m - acostamente 0.75m+1.00m_ Dela km 9+577 + km 12+888,8 ; km 13+052+ km 13+215.54 si km 13+399,05+ km 18+064 drumul este amenajat cu profil de drum judetean cu urmatoarele valori: - latime platforma 8.00m=8.40m - latime parte carosabila 6.00m=6.40m - latime benzi de incadrare 2x0.25m. - latime acostamente consolidate 2x0.75m La acestea se adauga supralargirile corespunzatoare razelor curbelor la partea carosabila. TV.4. Sistemul rutier Sistemul ratier a fost dimensionat diferit pe cele patra sectoare ale DJ si anume: I - sector km 0+000 + km 7+416.00 cu imbracdminte asfalticd existent structura rutieri proiectatit este alcatuité din: - 40cm beton asfaltic BA16 - 40m binder de criblura BAD 25 - mixtura existenta reparata conform AND 547-94 Il - sector km 7+416 + km 9+352.70 cu imbracaminte asfaltica existenta degradata are urmatoarea structura rutiera proiectata: - 40cm beton asfaltic BA16 - 40cm binder de criblura BAD 25 - _aport piatra sparta amestec optimal pentru corectie linie rosie - frezare pe Scm mixtura existenta degradata. IIL - sector km 12+837.28+ km 13+052 si km 13+215+ km 13+399.05 pietruire existenta, structura rutiera proiectata este alcatuita din: - tratament dublu de inchidere - 10cm macadam penetrat IV - ‘sector km 9+577+ km 12+837.28; km 134052 km 13+215.54 si km 13+399+km18+064 cu beton de ciment existent, structura rutiera rigida se va repara conform AND 574-94. IV.5. Scurgerea apelor Asigurarea scurgerii apelor a reprezentat si va reprezenta in continuare principala cauz& a distrugerii sistemului ruticr i aparitici deformatiilor in platforma DJ 734. ‘Neasigurarea corespunziitoare a scurgerii apelor superficiale si a micsorarii nivelului apelor subterane au condus Ja alunecri puternice de teren care au afectat platforma drumului. in consecinf4, in cursul elaborarii documentatici de proiectare s-a acordat o atenfie deosebita capitolului privind scurgerea apelor. Misurile privind micsorarea nivelului, interceptarea si dirijarea apelor subterane, precum si asanarea terenurilor adiacente drumului sunt tratate la capitolul de consolidari. La acest capitol se descriu Iucrarile proiectate pentru scurgerea si indepartarea de pe platforma drumului a apelor superficiale. Pentru asigurarea scurgerii apelor superficiale in hmgul drumului s-au prevazut sanfuri_ si rigole pereate. A rezultat c& este necesara pereerea a 1400 ml de rigole, a 680ml de santuri si a 120m de canal cu sectiunea de 1 mp. Pentru asigurarea scurgerii transversale a apelor superficiale s-a analizat un numar de 70 podefe rezultand urmatoarea situatie: 9 = 2 podete: unul dalat prefabricat tip CO si unul dalat prefabricat tip C2 care le-au inlocuit pe cele existente degradate; = de asemenea s-au proiectat 2 podefe tubulare @1000mm acolo unde a fost necesar; - largirea unui podet tubular existent de 1000mm cu tubular @1000mm L = 1,0 m; - 5 podete tubulare gi dalate existente cu timpane sau coronamente refficute; = 2 podete dalate existente la care s-au facut timpane din metal; - executia a 4 camere de cadere; = sau amenajat albiile amonte si aval a 5 podete existente si s-a executat reparatii a pereului din piatra bruta a 140mp; - restul podetelor necesita decolmatarea in procente diferite, atat a camerei de cadere, a tubului si a albiei. Se mentioneaz ci podurile existente in numar de 9 au fost tratate in capitolul poduri(CAP VII)al prezentei documentati CAP.V. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE - eae HIDROTEHNICE \ 1. Lucrari hidrotehnice pentru aparari de maluri ‘Findnd seama de posibilitiile de executic, oft si de solicitirile hidrodinamice ale cursului, ffind un sector de albie cu viteze mari de eurgere, s-au adoptat soluti de aparare de smal cu ziduri de protectie din gabioane la urmatoarele pozitii kilometrice: - km 8+233.22 + km 8+293.22 — unde s-a prevazut saltea si doua nivele de gabioane; - km 18+080.40 + km 18+255.40 — unde s-a prevazut 0 saltea si un nivel de gabioane, fnainte de inceperea execufici va fi chemat proiectantul pentru precizarea amplasamentului si trasarea lucrarilor. in acest scop in proiect au fost date coordonatele x si y de trasare ale lneriri, care vor fi materializate pe teren. Gabioanele dupa asezare in amplasament se umplu cu piatré brut sau bolovani de rau, devenind structuri drenante, capabile s& preia si si evacue7® apele, iar prin elasticitatea lor asigura stabilitatea drumului pentru o duraté mare de timp. planuri de trasare in care se regasesc 10 Pentru pozarea gabioanclor s-au previzut sipaturi in fundafie la taluz 2:1, iar cota superioara a saltelelor va fi asigurati sub cota talvegului. Pe fundul gropii in fundafic va fi asternut un filtru din geotextil, care va fi ridicat pe vertical lipit de peretele zidului de gabioane. Dup’ fixarea filtrului de geotextil vor incepe lucrarile de umplutura cu material local a golului existent intre zidul din gabioane si taluzul sipaturii de 2:1. La coronament umplutura va avea o panti de 1%, care si asigure scurgerea apelor de pe platforma drumului cétre albia pardului fn perspectiva unei dezvoltéri durabile, pentru a rezolva problema eroziunii malurilor, trebuiesc respectate cerintele caietelor de sarcini. 2. Lucriri hidrotehnice pentru amenajari de torenti si podete Pentru prevenirea distrugerii drumului, ca urmare a fenomenelor erozive cauzate de viituri, sunt necesare lucréri de amenajarea a 10 torenti, precum si de protectie a taluzelor drumului judefean proiectat. “Amenajarea consta in realizarea unei camere de cadere a podetului, a pragurilor din beton, reducerea pantei talvegului vaii prin realizarea umpluturilor din spatele pragurilor si a pereului din piatra bruta. Camera de cadere a podetului cu adancime de 6.00m, latime de 5.0m si lungimea de aproximativ 10.0m, s-a prevazut din Be 15 (B200). Peretele amonte al camerei de cadere este realizat sub forma unui prag din beton de 13.0m lungime. in avalul podetului s-au prevazut doua praguri de 10m lungime. fn spatele barajelor se va realiza umplutura cu material local pentru ridicarea talvegului vaii la cota de curgere prin baraj. Pentru protectia mediului si asigurarea stabilitatii vaii s-a prevazut nivelarea, taluzarea si plantarea suprafetei afectate cu puieti de arbori foiosi si semanare cu gazon. Rigola drumului, prevazute a se realiza din dale prefabricate, va asigura colectarea si evacuarea apei la camera de cadere a podetului. i CAP.VI. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITA’ CONSOLIDARE 1, SITUATIE EXISTENTA 1.1, Descrierea situatiei existente ‘Traseul Dj 734 se desfasoura adiacent cursului de apa Rauad BE este inixt, practic pe tot traseul. Incepand de la barajul Rausor (kam 12+055) drumul este situat pe malul stang al acului de acumulare. Factorii care influenteaza aparitia si dezvoltares fenomenelor de instabilitate sunt in principal urmatorii: -panta mare a taluzului de ramblew alcatuit din material necoeziv (Yeu=30); -colmatarea completa a rigolelor (santurilor) si 2 podetelor, -alterarea rocilor decopertate inca de Ia executia drumutni si aparitia unor fragmente (blocuri) instabile ; erodarca rocii pina la crearea de surplombe urmate de prabusiti -defrisarea pe cai naturale (furtuni violente), dar si prin taieri insuficient controlate - ceea ce a condus la slunecarea (erodarea) masivuluideluvial; -coborirea naturala (sezoniara) a nivelnlui apei din lac cu viteze care induc in vereantul aflat la limita stabilitati eforturi suplimentare generate de transformarea greutatii volumice din strare submiersata (77’) in stare saturata (Yau); -antrenarea hidrodinamica a materialului deluvial la ploi torentiale (freovente in perioada 2006-2007) ; -antrenaren hidrodinamica a fractiunilor fine din masa deluviala urmeta de tastri: -eroziunea bazei ramblenfui de catre cursuri de apa (afluenti) cu caracter torential, in perioadele ploioase ; 1.2, Fenomene de instabilitate existente La nivelul platformei drumului se constata urmatoarele fenomene : -cedari ele corpului drumului (tasari, crapaturi ale dalelor din beton en deplasari pe orizontala) pe banda in rambieu. -tasari si rotiri ale parapetului de siguranta de tip greu din zidarie de piatra. 12 -prezenta ebulmentelor pe partea carosabila (reducerea cu pina la jumatate a latimii acesteia), pe acostamentul amonte si in santuri. -subspalarea dalelor si aparitia de ravene pe taluzul de rambleu -alunecari provocate de cedarea bazei rambleului (km 10, km 13) 2. SOLUTH PROIECTATE Pentru a avea 0 eficienti maxima, lucrarile de consolidare proiectate trateazi atat efectele pierderilor de stabilitate care au afectat DJ 734, cat si cauzele producerii acestora. Astfel, lucrarile de baz4 vor trata in principiu efectele impactului direct pe care aceste alunecari le-au avut asupra drumului, Iucrari care se vor axa pe stoparea rapidi a evolutiei fenomenului de instabilitate si a efectului direct asupra platformei drumului. Lueratrile care vor trata cauzele sunt in principiu lucrairi de consolidare. ‘De-a lungul traseului ce face obiectul prezentei documentatii au fost semnalate urmatoarele zone importante si anume: 1, Pe zona kin 10+383.30 + km_10+398,30 s-a prevazut o lucrare de consolidare care cOnsta in executia unor minipilotii injectati cu pasta de ciment care sunt rigidizati la partea superioara printr-un radier din beton armat C 16/20 avand o indlfime cuprinsa intre 1,00 si 1,50 m gio lungime de 15 ml. 2. Pe zona km 12+888,80 + km 13+399,05 care a fost afectata de accidentul geologic din anul 1988 si 1991 s-au prevazut atat fundatii adancite tip “L” cat si fundatie continua adancita de parapet. Pe zonele unde s-au constatat tasari mari, fisuri si deschideri mari ale rosturilor pe partea stanga a partii carosabile s-a prevazut fundatie adancita continua tip “L”. Sectiunile lucrarilor sunt indicate in profilele transversale si plansele de detalii. Pe zona instabila de debleu (zonele cu ebulmente pe acostament, pe partea carosabila si rigola) au fost proiectate o serie de lucrari de consolidare, care constau in executia unor noi ziduri de sprijin din zidarie de piatra si din beton, ziduri de sprijin din gabioane pe fundatie de beton dar si suprainaltarea zidurilor existente cu ziduri din gabioane. 13 Lucrarile prezentate in acest proiect sunt “lucrari de interventie”, in regim de urgenta, pentru restabilirea / mentinerea circulatiei pe drum acestea fiind prezentate in continuare: 2.1. Eliminare ebulmente Pentru a asigura latimea de parte carosabila corespunzatoare clasei tehnice V dar si pentru decolmatarea santurilor / rigolelor si reprofilarea acestora este necesara indepartarea in totalitate a materialului marunt si grosier desprins din versantul amonte. Acest material se va transporta dincolo de podul de la km 18+080 si se va folosi atit Ja executia digului de aparare mal drept cat si pentru suprainaltarea platformei drumului pana la cota necesara scoaterii de sub pericolul inundabilitatii. Pe timpul executiei circulatia va fi dirijata de piloti. 2.2. Demolare zid existent din piatra si executie zid nou din gabioane In amplasamentele in care exista ziduri de debleu degradate sau rupte (din cauza torentilor neamenajati sau a caderilor de stanci) s-a proiectat demolarea acestora si executia unor ziduri noi din gabioane pe fundatie din beton simplu. Elevatia din gabioane prezinta avantajul ca este o structura permeabila; in acelasi timp ea joaca rolul unui baraj antisoc care va tine in spatele sau blocurile si materialul marunt desprins din versant. 2,3. Zid nou de rambleu din gabioane In zonele unde s-au produs subspalari ale dalelor si ravene pe versantul de rambleu s- au proiectat ziduri noi din gabioane. Acestea permit atit refacerea corpului drumului cat si drenarea apelor de infiltratie. Fiind structuri deformabile, gabioanele pot prelua eventualele tasari ce pot sa apara ulterior. 2.4. Consolidare cu minipiloti injectati In sectorul in care s-a produs subspalarea dalelor de beton urmata de ruperea zonelor ramase in consola s-a proiectat executia unei consolidari din minipiloti forati de la nivelul platformei drumului si injectati; solidarizarea celor doua randuri de minipiloti verticali cu cel de-al treilea rand de minipiloti inclinati se face printr-un radier de beton armat. Deasupra radierului se reface sistemul rutier rigid similar cu cel existent completat cu straturile prevazute pentru modemizarea structurii rutiere. Datorité vitezei de evolutie a fenomenelor de instabilitate, valabilitatea aplicdrii Solutiilor de consolidare prezente in documentatie este de 1 an de la predarea proiectului. 4 Dupa aceasié dati, beneficiarul este obligat sé solicite avizul proiectantului pentru prelungirea valabilitafii solutiilor proiectate, functie de evolutia fenomenelor de instabilitate $i de modificarile din teren apdirute la data solicitarit. CAP. VI. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE- LUCRARI DE PODURI VIL1. ,,POD PE DJ734 KM 2+150(2+060) PESTE SCURG! 1, DATE GENERALE 1.1. Situatia existent Suprastructura podului din punct de vedere static este o grinda sit in sectiune transversal podul are 8 grinzi prefabricate ,,IT” de h Z Infrastructura este alcdtuiti din doua culei din beton, fundate direct. in plan, podul este amplasat in aliniament, avand 0 oblicitate de aproximativ 70 Partea carosabila pe pod are o Lafime de 7.00 m gi doua lise de cfte 0,50 m fiecare. Calea pe pod este din beton asfaltic, 1.2, Starea actuala a podul in urma intocmirii Studiului de Fezabilitate s-au constatat urmétoarcle: * Elementele principale de rezistenta ale suprastructurii sunt cele 8 grinzi din beton armat, ce prezinté defecte de suprafafa ale fetei vazute = Beton de acoperire cizut Ia intradosul grinzilor si cu armaturi dezgolite. = eflorescenje si carbonatiri datoriti degradarii hidroizolatiei si zone cu armaturi fiira strat de acoperire ‘¢ Elevatiile culeelor au beton degradat prin carbonatare, fisuri, pe toatd suprafata. © Calea pe pod, realizati din beton asfaltic prezinti denivelari, valuriri, ciupituri,gropi faiangari si crapaturi. © Podul mu are parapete de siguranfa a circulatiei. Albia pardului este pereata, acoperita de vegetatic. 15 2. DATE TEHNICE 2.1. Suprafata si situatia juridici a terenului - Situatia terenului: intravilan - Dreptul de proprictate asupra terenului : domeniul public - Interdictii temporare sau definitive de constructii referritoare la: zone protejate, rezervafii naturale, s.a.m.d. : nu sunt. 2.2. Date seismice si adancimea de inghet Podul este amplasat intr-o zona cu gradul 7.1. de intensitate seismicd (conform SR 11100/1-93) cea ce inseamna cA un cutremur cu gradul 7 de intensitate seismica (scara MSK) are o perioada de revenire de 50 de ani, conform normativului P100 — 92. Detalierea parametrilor de calcul Ks si Tc la nivelul unitatilor administrativ teritorial, indicatiy NP - 055 — 01, aprobat de MLPTL cu Ordinul nr. 783/ 22.05.2002: Ks = 0,16 si Te = 1.0 sec pentru localitatea Leresti, judetul Arges. Din punct de vedere al adéncimii maxime de inghef, zona investigata se incadreaza la adéncimea de 110 cm, conform STAS 6054/77. 3. DESCRIEREA SOLUTIEI PROIECTATE 3.1, POD Tinand cont de deficientele si degradarile aparute in timpul exploatirii si avand in vedere drumul judefean DJ 734 ce urmeazi a se modemiza pentru a corespunde noilor parametri, sunt necesare urmatoarele lucrari: La infrastructura : - Repararea cu betoane speciale a zonelor degradate de la culei. La suprastructura: - Demolare cale, borduri, - Turmarea unei placi de suprabetonare. - Repararea cu betoane speciale a zonelor degradate de la grinzi = Refacerea hidroizolatiei pe cale. = Refacerea ci pe pod. - 3+4em beton asfaltic (BAP) - 2cem-protectie hidroizolatie - lem-hidroizolatie 16 - Montarea parapetului pentru siguranfa circulafiei de tip mixt. - Realizarea marcajelor rutiere si montarea indicatoarelor rutiere necesare. La racordarea cu terasamentele: - Completarea terasamentelor pe rampe in zona de racordare pod-rampe la capetele podului (litime, cota rosie ) Lucrarile de reparafii ale podului se executa sub circulafie, cu semnalizare pentru restrictie de vitezA si tonaj, precum si semnalizare a circulatiei pe timpul noptii. 3.2. LUCRARI HIDROTEHNICE Pentru punerea in siguranti a podului de pe D.J. 734 Km 2+060 (2+150) sau previzut lucriri de igenizare a albiei menite sa imbunatifeasca coeficientul de rugozitate. 33. INSTALATIL in prezent, pe sub pod traverseaza o conducta spre culeea Voina iar in lungul podului, la exterior, in amonte, paralel cu grinzile exista 0 alta conduct. Pe timpul lucrarilor de consolidare a podului, conductele trebuie protejate. Nu este necesara mutarea lor pe timpul executarii lucrarilor de modernizare, Daca in urma obtinerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism vor rezulta alte instalatii neidentificate, beneficiarul va analiza impreund cu proiectantul fiecare situatie in parte si se vor adopta solutiile ce se impun. VIL.2. ,POD KM 6+470(7+600) PESTE RAUL TARGULUI” 1. DATE GENERALE 1.1. Situatia existenta: Actualmente DJ734 la Km 6+470(7+600), traverseazi Raul Targului cu un pod cu 3 deschideri de 14.00m+16.00m+14.00m si hungime total& de 52.20m. Podul a fost dimensionat la solicitirile produse de convoaiele clasei E de incarcare (A30 gi V80). 1.2. Starea actuala a podului: Podul are 3 deschideri de 14.00m+16.00m+14.00m si lungime totala de 52.20m. Schema statica este grinda simplu rezemata. 7 Partea carosabila pe pod este 8.00m cu doua trotuare denivelate din elemente prefabricate de 1.15m fiecare. Infrastructurile constau din doua culei si doua pile din beton, fundate direct {n sectiune transversal podul are 9 fasii cu goluri. Defectele si degradarile aparute de la darea in folosinta si pana in prezent sunt: calea pe pod este degradata, prezentand gropi si crapaturi - nu exista etansare intre imbracaminte si celelalte elemente ale caii, iar in zona bordurilor exista depuneri de material solid favorizand mentinerea apei - nu exista parapet de siguranta a circulatiei - parapetul pietonal degradat si ruginit. - infiltratii la intradosul fasiilor, prezenta stalactitelor si a petelor de culoare, beton exfoliat, armatura fara strat de acoperire - infiltratii mari prin rosturile de dilatatie la culei datorita degradarii - la culei zone cu imperfectiuni geometrice ale suprafetelor, ciupituri si crapaturi, pete de culoare - nw exista casiuri pentru scurgerea apelor ~ nu exsista scari de acces = deschiderile D1 si D3 sunt colmatate, apa se scurge doar prin deschiderea D2. 2. DATE TEHNICE 2.1. Suprafata si situatia juridic3 a terenului - Situafia terenului: intravilan = Dreptul de proprietate asupra terenului : domeniul public - Interdictii temporare sau definitive de constructii referitoare la: zone protejate, rezervafii naturale, s.a.m.d. : nu sunt. 2.2. Date seismice si addncimea de inghet Podul este amplasat intr-o zona cu gradul 7.1. de intensitate seismicd (conform SR. 11100/1-93) cea ce inseamna cA un cutremur cu gradul 7 de intensitate seismica (scara MSK) are o perioada de revenire de 50 de ani, conform normativului P100 ~ 92. : : = « 18 Detalierea parametrilor de calcul Ks si Tc la nivelul unititilor administratiy teritorial, indicativ NP — 055 — 01, aprobat de MLPTL cu Ordinul nr. 783/ 22.05.2002: Ks = 0,16 si Te = 1.0 sec pentru localitatea Leresti judetul Arges. Din punct de vedere al adéncimii maxime de inghet, zona investigata se incadreazi la adancimea de 110 cm, conform STAS 6054/77. 2.3. Categoria geotehnics Conform normativului NP 074/ 2002, Iucrarea de arti se incadreaza in categoria geotehnica 1 - isc geotehnic moderat. Studiile geotehnice efectuate sunt prevazute in volumul ,,Studiu geotehnic”. 3. SOLUTIA PROIECTATA 3.1. Lucrari pod ‘Tinand cont de deficientele si degradarile aparute in timpul exploatarii si avand in vedere drumul judetean DJ 734 ce urmeaza a se modemiza pentru a corespunde noilor parametri, sunt necesare urmatoarele lucrari: infrastructura - Reparatii cu mortare sau betoane speciale a zonelor degradate la clevatii culei si pile. -suprastructura - Demolare cale, borduri, trouare prefabricate, parapet pietonal. - Turnarea unei placi noua de suprabetonare. - Executarea de gauri de aerisire la fasiile cu goluri. = _ Repararea cu betoane speciale a zonelor degradate de la fasii. - Inlocuirea hidroizolatiei pe cale si trotuare. - Inlocuirea c&ii pe pod. - Refacerea umpluturii si inlocuirea cAii pe trotuare. ~ inlocuire borduri si parapet pietonal. = Montarea de dispozitive noi de acoperire a rosturilor. - Montarea de guri de scurgere pe pod. - Montarea parapetului pentru siguranta circulatici tip semigreu. ~ Realizarea marcajelor rutiere si montarea indicatoarelor rutiere necesare. 3.2. La racordarea cu terasamentele - Completarea terasamentelor pe rampe in zona de racordare pod-rampe la capetele podului (latime, cota rosie ). - Executia de sferturi de con scara si casiu - Montare parapet directional pe zona de racordare pod-rampe. = Refacerea caii pe zona de racordare pod-rampe. 3.3, Luerari hidrotehnice Pentru punerea in siguranfi a podului de pe D.J. 734 Km 7+600 s-au prevazut lucrari de igenizare a albiei menite sa imbundtafeasca coeficientul de rugozitate. 3.4.Circulatia pe timpul executiei lucrarilor Lucririle de reparafii ale podului se executa sub circulafie, cu semnalizare pentru restrictie de vitez si tonaj, precum si semnalizare a circulafiei pe timpul noptii In conformitate cu ,,Instructiunile privind modul de desfasurare a activitatii de verificare a proiectelor, verificarea executiei lucrarilor de constructii si expertizarea proiectelor si constructiilor’” HGR nr. 925/95 lucrarea se verifica pentru exigentele urmatoare: Ad ~ rezistenta si stabilitate B2 — siguranta in exploatare D-—sanatatea oamenilor si protectia mediului Jar in conformitate cu HGR nr. 766/97 categoria de importanta a podului este B. VI. 3. “POD KM 9+499.3(9+750)” 1, DATE GENERALE 1.1. Situatia existenta: ‘Actualmente DJ734 la Km 9+499.3(9+750) traverseaz 0 scurgere cu un pod de o deschidere de 6.00 m si o lungime totala de 10.80 m. -Podul a fost dimensionat la solicitirile produse de convoaiele clasei E de incarcare (A30 si V80). 20 1.2. Starea actuala a podului: Podul are 1 deschidere de 6.00 m si o lungime totala de 10.80 m. ‘Schema statica este cadm si grinda simplu rezemata. Partea carosabila pe pod este 11.45 m delimitata de doua lise de 50cm. Infrastructurile constau din doua culei din beton. {in sectiune transversal podul este compus din doua dale din beton armat. Defeectele si degradarile aparute de la darea in folosinta si pana in prezent sunt: - calea pe pod este degradata, prezentand gropi si crapaturi - nu exista etansare intre imbracaminte si celelalte elemente ale caii, iar in zona bordurilor exista depuneri de material solid favorizand mentinerea apei - nuexista parapet de siguranta a circulatici = parapetul pietonal degradat si distrus pe portiuni. = infiltratii la intradosul dalelor, prezenta stalactitelor si a petelor de culoare, beton _exfoliat, armatura fara strat de acoperire - infiltratii mari prin rosturile de dilatatie la culei datorita degradarii la culei zone cu imperfectiuni geometrice ale suprafetelor, ciupituri si crapaturi, pete de culoare nu exista casiuri pentru scurgerea apelor nu exsista scari de acces depuneri de material solid in albie. 2. DATE TEHNICE 2.1, Suprafata si situatia juridica a terenului - Situatia terenului: intravilan - Dreptul de proprietate asupra terenului : domeniul public - Interdictii temporare sau definitive de constructii referitoare la: zone protejate, rezervatii naturale, s.a.m.d. : nu sunt. 2.2. Date seismice si adancimea de inghet Podul este amplasat intr-o zona cu gradul 7.1. de intensitate seismica (conform SR 11100/1-93) ceea ce inseamné ci un cutremur cu gradul 7 de intensitate seismic& (scara MSK) are o perioada de revenire de 50 de ani, conform normativului P100 — 92. ea 21 Detalierea parametrilor de calcul Ks si Tc la nivelul unitatilor administrativ teritorial, indicativ NP — 055 — 01, aprobat de MLPTL cu Ordinul nr. 783/ 22.05.2002: Ks = 0,16 si Te = 1.0 sec pentru localitatea Leresti, judetul Arges. Din punct de vedere al adancimii maxime de inghet, zona investigat& se incadreaza la adancimea de 110 cm, conform STAS 6054/ 77. 2.3. Categoria geotehnica Conform normativului NP 074/ 2002, Iucrarea de arti se incadreazi in categoria geotehnici 1 — risc geotehnic moderat. Studiile geotehnice efectuate sunt prevazute in volumul ,,Studiu geotehnic”. 3. SOLUTIA PROIECTATA 3.1. Luerari pod ‘Tinand cont de deficientele si degradarile aparute in timpul exploatarii si avand in vedere drumul judetean DJ 734 ce urmeaza a se moderniza pentru a corespunde noilor parametri, sunt necesare urmatoarele lucrari: - infrastructura ~ Refacere ziduri de garda. ~ Reparatii elevatii culei cu mortare speciale. ~ suprastructura - desfacerea imbracdmintii existente pe pod pe toat suprafata, pana la structura de rezistenta. - demolarea parapetelor gi a lisei de trotuar - refacere lisa de trotuar - repararea cu betoane speciale a zonelor degradate la intradosul dalelor - refacerea elementelor c&ii si a echipamentelor pe pod (hidroizolatie, imbriciminte, parapet directional tip semigreu combinat, rosturi de dilatafie). Astfel se va asigura o parte carosabila de 7.80 m lafime. 3.2.La racordarea cu terasamentele Completarea terasamentelor pe rampe in zona de racordare pod-rampe la capetele podului (latime, cota rosie ). - Montare parapet directional pe zona de racordare pod-rampe. 22 - Refacerea caii pe zona de racordare pod-rampe. 3.3. Lucrari hidrotehnice Pentru punerea in siguranté a podului de pe DJ. 734 Km 9+750 s-au previzut lucriri de igenizare a albiei menite sa imbundtafeasca coeficientul de rugozitate. 3.4.Circulatia pe timpul executiei lucririlor Lucrairile de reparafii ale podului se executii sub circulafie, cu semnalizare pentru restrictie de vitez si tonaj, precum gi semnalizare a circulatiei pe timpul nopfii In conformitate cu ,,Instructiunile privind modul de desfasurare a activitatii de verificare a proiectelor, verificarea executiei lucrarilor de constructii si expertizarea proiectelor si constructiilor’” HGR nr. 925/95 lucrarea se verifica pentru exigentele urmatoare: A4— rezistenta si stabilitate B2 — siguranta in exploatare D — sanatatea oamenilor si protectia mediului lar in conformitate cu HGR nr. 766/97 categoria de importanta a podului este B. VIL4. “POD PE DJ734 KM 9+560(9+800) PESTE RAUL TARGULUI” 1, DATE GENERALE 1.1, Situatia existenti: Suprastructura podului din punct de vedere static este o grind simplu rezemata . {in sectiune transversal podul are 9 fasii cu goluri cu lungimea de 18.00m si inaltimea de 0.80m. Infrastructura este alc&tuit’ din doua culei din beton, fundate direct. in plan, podul este amplasat in aliniament, avand o oblicitate de aproximativ 80. Partea carosabila pe pod este 8.00m cu doua trotuare denivelate din elemente prefabricate de 1.15m fiecare. _Calea pe pod este din beton asfaltic. Infrastructurile constau din doua culei din zidarie de piatra cu banchete de rezemare din beton si o pila din beton, fundate direct . Racordarea cu terasamentele se realizeazi cu aripi amonte si aval la culeea Cl (Leresti) si cu taluzuri din pamant la culeea C2 (Voina). 1.2, Starea actuala a podului: Defectele si degradarile aparute de Ja darea in folosinfa si pana in prezent sunt: - calea pe pod este degradata, prezentind gropi si crapaturi = nu exista etangare intre imbriicdminte si celelalte elemente ale caii, iar in zona liselor exista depuneri de material solid favorizind menfinerea apei nu exista parapet de siguranta a circulafiei - parapetul pietonal degradat, cu zabrelute lipsa si ruginit - infiltrafii la intradosul fasiilor, prezenta stalactitelor si a petelor de culoare - infiltrafii mari prin rosturile de dilatatie la culei datorita degradarii ~ nu exista casiuri pentru scurgerea apelor - mu exista sciri de acces 2. DATE TEHNICE 2.1, Suprafata si situatia juridicd a terenului ~ Situatia terenului: intravilan - Dreptul de proprietate asupra terenului : domeniul public ~ Interdictii temporare sau definitive de constructii referitoare la: zone protejate, rezervatii naturale, s.a.m.d. : nu sunt. Pentru executarea lucrarilor de reparatii la pod nu sunt necesare ocupari definitive de teren. 2.2. Date seismice gi addncimea de inghet Podul este amplasat intr-o zona seismic cu gradul 7, gradul echivalent seismic Iecniv VII de intensitate seismic’ in conformitate cu prevederile SR 11100/93 ,, Zonarea Seismicd @ teritoriului RomGniei”, incadrandu-se in zona seismic’ de calcul D cu valorile coeficientului Ks=0, 16 si o perioada de colt Te=Isec, conform normativului P100-92. “Din punct de vedere al adancimii maxime de inghet, zona investigatd se incadreazii la adancimea de 110 em, conform STAS 6054/77. 2.3. Categoria geotehnici Conform normativului NP 074/ 2002, lucrarea de arti se incadreaz& in categoria geotehnicd 1 -risc geotehnic moderat. Studiile geotchnice efectuate sunt prevazute in volumul ,Studiu geotchnic”. 24 3. DESCRIEREA SOLUTIEI PROIECTATE 3.1. POD Tinand cont de deficientele si degradarile aparute in timpul exploatarii si avand in vedere drumul judejean DJ 734 ce urmeazi a se moderniza pentru a corespunde noilor parametri, sunt necesare urmatoarele Iucrari: La infrastructura: - Consolidare elevatii culei prin camasuiala de 20cm. La suprastructura: - Demolare cale, borduri, trotuare prefabricate, parapet pietonal. - Turnarea unei placi noua de suprabetonare. = Executarea de gauri de aerisire la fasiile cu goluri - Repararea cu betoane speciale a zonelor degradate de la fasii. - {nlocuirea hidroizolatiei pe cale gi trotuare. - Refacerea c&ii pe pod. - 3+4em beton asfaltic (BAP) - 2cm-protectie hidroizolatiei - — lem-hidroizolatie - Refacerea umpluturii si inlocuirea caii pe trotuare. - {nlocuire borduri si parapet pietonal. = Montarea de dispozitive noi de acoperire a rosturilor. - Montarea parapetului pentru siguranta circulatici. = Realizarea marcajelor rutiere si montarea indicatoarelor rutiere necesare. 3.2, RACORDAREA CU TERASAMENTELE: - Completarea terasamentelor pe rampe in zona de racordare pod-rampe la capetele podului (latime, cota rosie ). - Executarea de sferturi de con la culeea C2 (Voina) scari si casiuri. - Reparafii cu mortar la aripile de la culeea C1(Leresti) -Lucrarile de reparatii ale podului se executa sub circulatie, cu semnalizare pentra restrictie de viteza si tonaj, precum si semnalizare a circulatici pe timpul nopfii. 25 3.3. LUCRARI HIDROTEBNICE Penta punerea in siguranfa a podului de pe D.J. 734 Km 9+800 s-au prevazut lucréri de igenizare a albiei menite sa imbunatiiteasca coeficientul de rugozitate. 3.4, INSTALATIL Doua cabluri traverseaza transversal podul, pe la intradosul grinzilor, paralel cu elevatia culeei Leresti. Pe timpul lucrarilor de consolidare a podului,instalatiile trebuie mutate provizoriu. Pentru aceasta, este necesar ca beneficiarul sa ia legitura cu proprictari acestora in vederea mutarii in timp util Daca in urma obtinerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism vor rezulta instalafii neidemtificate, beneficiarul va analiza impreund cu proiectantul fiecare situafie in parte si se vor adopta solufiile ce se impun. VILS. ,POD PE DJ734 KM 12+645 (12+950) PESTE TORENT” 1. DATE GENERALE ay Situatia existent’ ‘Actualmente D.J.734, la km 12+645(12+950), traverseazA un torent cu un pod cu 0 deschidere L=8.00m cu lumina de 6.70m si lungime total de 8.0m. Podul a fost dimensionat la solicitarile produse de convoaiele clasei E de incércare (V80 si A30). 1.2. Starea actuala a podului: Podul are o deschidere de 8.00m si o lungime totala de 8.00m. Schema statica este grinda simplu rezemati. Partea carosabila pe pod are o laitime de 10.55 m si este delimitati de lise de cate 0,40 m fiecare Infrastructura este alc&tuitd din doua culei din beton placate partial cu piatra, fundate direct. in sectiune transversali podul are 11 fagii cu goluri cu indltimea de h=0.72m si lungimea L=7.60m. 26 in plan, podul este amplasat in curba cu raza R=25.00m, fiind normal pe albia torentului. Sectiunea transversal prezint panti unica de 2%-3.15%. Calea pe pod este din beton asfaltic. Racordarea cu terasamentele se realizeaza cu aripi din beton, placate cu piatra in aval si cu taluzuri din pamént in amonte. Defectele si degradirile apirute de la darea in folosint& si pani in prezent sunt: « Elementele principale de rezistenta ale suprastructurii sunt cele 11 faigii cu goluri prefabricate, din beton armat, ce prezinti defecte de suprafata ale fefei vazute: - beton de acoperire cizut sau exfoliat la intradosul fasiilor si cu armaturi dezgolite. eflorescente, carbonatari si stalactite datoriti degradarii hidroizolatiei si zone cu arméturi fara strat de acoperire. © Elevatiile culeelor au beton degradat prin carbonatare, fisuri, beton cu segregari si degradari ale placajului cu piatra pe toati suprafafa. © Calea pe pod, realizati din beton asfaltic, prezint& denivelari, valuriri, ciupituri si gropi, faianfiri si craipaturi. ‘© Nu exist etangare a hidroizolafiei si in zona liselor se afla depuneri de material solid care favorizeazd mentinerea apei. © Dispozitivele de acoperire ale rosturilor de dilatatic, fiind deteriorate, permit producerea de infiltrafii mari la culei, prin rosturile de dilatatie. © Nu exist casiuri pentra scurgerea apei. © Nuexista sciri de acces. Podul nu are parapete de siguranta a circulatici. Parapetele pietonale sunt degradate si ruginite.. Albia torentului nu este profilata in zona podului, find partial acoperita de vegetatie, busteni, pamént si grohotis. 27 2. DATE TEHNICE 2.1. Suprafata si situatia juridicd a terenului - Situafia terenului: extravilan - Dreptul de proprietate asupra terenului : domenial public - Interdicii temporare sau definitive de constructii referitoare la: zone protejate, rezervafii naturale, s..m.d. : nu sunt. 2.2, Date seismice si adfincimea de inghet Podul este amplasat intr-o zon cu gradul 7.1. de intensitate seismici (conform SR 11100/1-93) ceea ce inseamnii cA un cutremur cu gradul 7 de intensitate seismic& (scara MSK) are o perioada de revenire de 50 de ani, conform normativului P100 - 92. Detalierea parametrilor de calcul Ks i Tc la nivelul unititilor administrativ teritorial, indicativ NP — 055 ~ 01, aprobat de MLPTL cu Ordinul nr, 783/ 22.05.2002: Ks = 0,16 si Te = 1.0 sec pentru zona Leresti-Voina, judetul Arges. Din punct de vedere al adéncimii maxime de inghet, zona investigata se incadreazd la adancimea de 110 cm, conform STAS 6054/77. 2.3. Categoria geotehnic& Conform normativului NP 074/ 2002, lucrarea de arté se incadreazi in categoria geotehnica 1 — risc geotehnic moderat. Studiile geotehnice efectuate sunt previzute in volumul ,,Studin geotehnic”. 3. DESCRIEREA SOLUTIEI PROIECTATE 3.1, POD “Tindnd cont de deficientele si degradarile aparate in timpul exploatiirii si avand in vedere drumul judetean DJ 734 ce urmeazi a se moderiza pentru a corespunde noilor parametri, sunt necesare urmatoarele lucrari: La infrastructura - Repararea cu torcret a zonelor degradate de la culei. La suprastructura - Demolare cale, lise i parapet pietonal. 28 + Turnarea plicii de suprabetonare si a liselor, de 0.50m fiecare, pentru asigurarea pantei transversale unice de 4,09%-4,90% si a supralirgirii c&ii cu 2x2.20m, datoriti traseului in curba cu raza R=25.00m. = Repararea cu betoane speciale a zonelor degradate ale fasiilor cu goluri. - Executarea de giuri de aerisire la fasiile cu goluri. - Refacerea cai pe pod. - 3+4em beton asfaltic (BAP) - 2cm-protectie hidroizolatie - — lom-hidroizolatie ; Montarea parapetului combinat de tip semigreu. - Montarea de dispozitive noi de acoperire a rosturilor de dilatatie. ~ Realizarea marcajelor rutiere si montarea indicatoarelor rutiere necesare. 3.2. RACORDAREA CU TERASAMENTELE - Completarea terasamentelor pe rampe in zona de racordare pod-rampe la capetele podului (latime, coti rosie ). - Executarea de sferturi de con in amonte. - Repararea cu betoane speciale a zonelor degradate ale aripilor existente in aval. - Executare sori de acces. - Executare casiuri 3.3, LUCRARI HIDROTEHNICE Pentru punerea in siguranti a podului de pe D.J. 734 km 15+950 s-au prevazut hucrari de igienizare a albiei menite si imbundtiteasc’ coeficientul de rugozitate. 3.4. INSTALATIL Daca in urma obfinerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism vor rezulta instalafii neidentificate, beneficiarul va analiza impreund cu proiectantul fiecare situafic in parte si se vor adopta solutiile ce se impun. 3.5. CIRCULATIA PE TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR Lucririle de reparafii ale podului se executa sub circulatie, cu semnalizare pentru resttictie de viteza si tonaj, precum si semnalizare a circulatiei pe timpul noptii. 29 VIL. 6. ,POD PE DJ734 KM 14+744.47(15+050)” 1. DATE GENERALE 1.1, Situatia existenti: Suprastructura podului din punct de vedere static este o grinda simplu rezemata . Suprastructura a fost dimensionata la solicitarile produse de convoaiele clasei E de incrcafe (A30 si V80). in sectiune transversala podul are 12 fasii cu goluri de inaltime h=0.72 cm dispuse cate 4 pe fiecare treapta a culeilor. Infrastructura este alcatuita din doua culei din beton, fundate direct. in plan, podul este amplasat pe o curba arc de cerc cu raza de 30,00m, avand lungime variabila podul are fiecare culee oblica, cu oblicitata inversa de cca70°. Partea carosabila pe pod este de 11.00m cu doua trotuare denivelate din elemente prefabricate de 0.90 m fiecare. Calea pe pod este din beton asfaltic. Infrastructurile constau din doua culei din beton, fiecare cule avand cate trei trepte, fundate direct , pe care reazema cate patru fasii. Racordarea cu terasamentele se realizeaza cu ziduri de sprijin din beton in aval si in amonte, cele din amonte incastrandu-se in stanca. 1.2. Starea actuala a podului: Defectele si degradarile aparute de la darea in folosinfa si pana in prezent sunt: - calea pe pod este degradata, prezentand gropi si crapaturi nu exista etansare intre imbracaminte si celelalte elemente ale caii, iar in zona bordurilor exista depuneri de material solid favorizand mentinerea apei nu exista parapet de siguranta a circulatiei - "parapetul pictonal degradat si ruginit - infiltratii 1a intradosul fasiilor, prezenta stalactitelor si a petelor de culoare, beton exfoliat, armatura fara strat de acoperire - infiltratii mari prin rosturile de dilatatie la culei datorita degradarii = la culei zone cu beton segregat, imperfectiuni geometrice ale suprafetelor, ciupituri si crapaturi, pete de culoare ~ nu exista casiuri pentru scurgerea apelor 30 - nu exsista scari de acces zidurile de sprijin prezinta iperfectiuni geometrice, ciupituri si crapaturi 2. DATE TEHNICE 2.1. Suprafata gi situafia juridic’ a terenului - Situatia terenului: extravilan - Dreptul de proprietate asupra terenului : domeniul public - Interdictii temporare sau definitive de constructii referitoare la: zone protejate, rezervatii naturale, s.a.m.d. : nu sunt. Pentru executarea lucrarilor de reparafii la pod nu sunt necesare ocupari definitive de teren. 2.2. Date seismice si addncimea de inghet Podul este amplasat intr-o zona seismicd cu gradul 7, gradul echivalent seismic leis VII de intensitate seismica in conformitate cu prevederile SR 11100/93 ,, Zonarea Seismicd @ teritoriului Romdniei”, incadrandu-se in zona seismica de calcul D cu valorile coeficientului Ks=0, 16 si o perioada de colt To=Isec, conform normativului P100-92. Din punct de vedere al adfncimii maxime de inghef, zona investigata se incadreaza la adancimea de 110 cm, conform STAS 6054/77. 2.3. Categoria geotehnica Conform normativului NP 074/ 2002, lucrarea de arta se incadreaz4 in categoria geotehnicd 1 — risc geotehnic moderat. Studiile geotehnice efectuate sunt prevazute in volumul ,,Studiu geotchnic”, CAP. 3. DESCRIEREA SOLUTIEI PROIECTATE 3.1. LUCRARI LA POD ‘Tinand cont de deficientele si degradarile aparute in timpul exploatirii si avand in vedere drumul judefean DJ 734 ce urmeazi a se modemiza pentru a corespunde noilor parametri, sunt necesare urmatoarele lucriti: La infrastructura -Reparatii elevatii culei cu mortare speciale. La suprastructura - Demolare cale, borduri, trotuare prefabricate, parapet pietonal. “. Turarea unei placi noua de suprabetonare. - Executarea de gauri de aerisire la fasiile cu goluri. 31 - Repararea cu betoane speciale a zonelor degradate de la fasii. - inlocuirea hidroizolatiei pe cale gi trotuare. - Refacerea cai pe pod. - 34cm beton asfaltic (BAP) - 2em-protectie hidroizolatiei - — lem-hidroizolatie - Refacerea umpluturii gi inlocuirea cAii pe trotuare. + inlocuire borduri si parapet pietonal. - Montarea de dispozitive noi de acoperire a rosturilor. - Montarea parapetului pentru siguranta circulatiei. - Realizarea marcajelor rutiere si montarea indicatoarelor rutiere necesare. 3.2. RACORDAREA CU TERASAMENTELE - Completarea terasamentelor pe rampe in zona de racordare pod-rampe la capetele podului (latime, cota rosie ). - Reparafii cu mortar la culei si ziduri de sprijin/ Completarea terasamentelor pe rampe in zona de racordare pod-rampe la capetele _podului (atime, cota rosie ). * Reparatii cu mortare la zidurile de sprijin. - Montare parapet directional pe zona de racordare pod-rampe. - Refacerea caii pe zona de racordare pod-rampe. Lucriile de reparatii ale podului se execut sub circulatie, cu semnalizare pentru restricfie de vitezA si tonaj, precum si semnalizare a circulatiei pe timpul nopfii. 3.3. LUCRARI HIDROTEHNICE Pentru punerea in siguranti a podului de pe D.J. 734 Km 14+744,47(15+.050) s-au prevazut Incrari de igenizare a albiei menite sa imbunataifeasca coeficientul de rugozitate. 3.4. INSTALATIL n prezent in zona podului nu se observa instalatii. Daca in urma obtinerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism vor rezulta instalafii neidentificate, beneficiarul va analiza impreund cu proiectantul fiecare situatie in parte si se vor adopta solutiile ce se impun. 3.5. CIRCULATIA PE TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR 32 Lucrarile de reparafii ale podului se executd sub circulafie, cu semnalizare pentru restriofie de vitezii si tonaj, precum gi semnalizare a circulatici pe timpul nopfii. In conformitate cu ,,Instructiunile privind modul de desfasurare a activitatii de verificare a proiectelor, verificarea executiei lucrarilor de constructii si expertizarea proiectelor si constructiilor’” HGR nr. 925/95 lucrarea se verifica pentru exigentele urmatoare: A4 — rezistenta si stabilitate B2 ~ siguranta in exploatare D - sanatatea oamenilor si protectia mediului Jar in conformitate cu HGR nr. 766/97 categoria de importanta a podului este B. VIL. 7. ,POD PE DJ734 KM 15+574 (15+950) PESTE TORENT” 1. DATE GENERALE 11. Situafia existenti: Actualmente D.J.734, la km 15+574(15+950), traverseaz un torent cu un pod cu 0 deschidere L=8.00m cu lumina de 6.70m i lungime total de 8.00m. Podul a fost dimensionat Ia solicitérile produse de convoaiele clasei E de inc&rcare (V80 si A30). 1.2, Starea actual a podului: Podul are o deschidere de 8.00m si o lungime totala de 8.00m. Schema static este grind simplu rezemati . “ Partea carosabil& pe pod are o litime de 11.00 m gi este delimitata de lise de cate 0,45 m fiecare, Infrastructura este alcatuita din doua culei din beton placate partial cu piatra, fundate direct in sectiune transversalé podul are 12 fasii cu goluri cu indlfimea de h=0.72m si Iungimea L=7.60m. in plan, podul este amplasat in curb cu raza R=18,00m, fiind normal pe albia torentului. Sectiunea transversal prezinta pant unica de 5.4%, 33 Calea pe pod este din beton asfaltic. Racordarea cu terasamentele se realizeaz cu aripi din beton, placate cu piatra, amonte si aval la culeea C1 (Leresti) si aval la culeea C2 (Voina). Defectele si degradirile apirute de la darea in folosinta si pani in prezent sunt: © Elementele principale de rezistenfa ale suprastructurii sunt cele 12 fasii cu goluri prefabricate, din beton armat, ce prezinti defecte de suprafata ale fetei Tesi: - beton de acoperire cizut sau exfoliat Ja intradosul fasiilor si cu armaturi dezgolite. eflorescente, carbonatari si stalactite datoriti degradarii hidroizolatiei si zone cu armaturi fara strat de acoperire. © Elevatiile culeelor au beton degradat prin carbonatare, fisuri, beton cu segregari si degradari ale placajului cu piatra pe toati suprafata. © Calea pe pod, realizaté din beton asfaltic, prezinti denivelari, valuriri, ciupituri gi gropi, faiantari gi crapaturi. ¢ Nu exist ctansare a hidroizolatiei si in zona liselor se afl depuneri de material solid care favorizeaz menfinerea apei. © Dispozitivele de acoperire ale rosturilor de dilatatie, fiind deteriorate, permit producerea de infiltrafii mari la culei, prin rosturile de dilatatie. ¢ Nuexistd casiuri pentru scurgerea apei. © Nuexista scari de acces. « Podul nu are parapete de siguranta a circulatiei si nici parapete pietonale. © Albia torentului este partial acoperita de vegetatie, busteni, pimént si grohotis. 2, DATE TEHNICE 2.1. Suprafata $i situatia juridicd a terenului - Situatia terenului: extravilan ~ Dreptul de proprietate asupra terenului : domeniul public - Interdictii temporare sau definitive de constructii referitoare la: zone protejate, rezervatii naturale, .a.m.d. : nu sunt. 34 2.2. Date seismice si adancimea de inghet Podul este amplasat intr-o zona cu gradul 7.1. de intensitate seismica (conform SR 11100/1-93) cea ce inseamn’ ci un cutremur cu gradul 7 de intensitate seismic& (scara MSK) are o perioada de revenire de 50 de ani, conform normativului P100 — 92. Detalierea parametrilor de calcul Ks gi Te la nivelul unitatilor administrativ teritorial, indicativ NP — 055 - 01, aprobat de MLPTL cu Ordinul nr, 783/ 22.05.2002: Ks = 0,16 si Tc = 1.0 sec pentru zona Leresti-Voina, judetul Arges. Din punct de vedere al adéncimii maxime de inghet, zona investigat se incadreazi la adancimea de 110 cm, conform STAS 6054/77. 2,3. Categoria geotehnici Conform normativului NP 074/ 2002, lucrarea de arti se incadreazi in categoria geotehnicd 1 — risc geotehnic moderat. Studiile geotehnice efectuate sunt prevazute in volumul ,Studiu geotehnic”. 3. DESCRIEREA SOLUTIEI PROIECTATE 3.1. POD Tindnd cont de deficientele si degradarile aparute in timpul exploatarii si avand in vedere drumul judetean DJ 734 ce urmeazi a se moderniza pentru a corespunde noilor parametri, sunt necesare urmatoarele lucrari: La infrastructura - Repararea cu torcret a zonelor degradate de la culei. La suprastructura - Demolare cale, lise. ~ Tumarea plicii de suprabetonare si a liselor, de 0.50m fiecare, pentru asigurarea Pantei transversale unice de 6.5% si a supralargirii c&ii cu 2x2.20m, datoriti traseului in curba cu raza R=18.00m. - Repararea cu betoane speciale a zonelor degradate ale fasiilor cu goluri. - Executarea de giuri de aerisire la fasiile cu goluri. - Refacerea c&ii pe pod. - 3+dcm beton asfaltic (BAP) - 2cm-protectic hidroizolatie - — lem-hidroizolatie - Montarea parapetului combinat de tip semigreu. 35 - Montarea de dispozitive noi de acoperire a rosturilor de dilatatic. = Realizarea marcajelor rutiere si montarea indicatoarelor rutiere necesare. 3.2, Racordarea cu terasamentele =. Completarea terasamentelor pe rampe in zona de racordare pod-rampe la capetele podului ( Titime, cotd rosie ). ~ Repararea cu betoane speciale a zonelor degradate ale aripilor. - Executare sciri de acces. - Executare casiuri. 3.3. Lucrari hidrotehnice Pentru punerea in siguran{a a podului de pe D.J. 734 km 15+950 s-an prevazut Incrari de igienizare a albiei menite s imbunatifeasc& coeficientul de rugozitate. 3.4, Instalatii Daca in urma obtinerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism vor rezulta instalafii neidentificate, beneficiarul va analiza impreund cu proiectantul fiecare situafie in parte si se vor adopta solutiile ce se impun. 3.5. Circulatia pe timpul execufiei lucrdrilor Lucririle de reparatii ale podului se executi sub circulatie, cu semnalizare pentru restrictie de viteza si tonaj, precum si semnalizare a circulatiei pe timpul nopfii VIL8. ,POD KM 15+997.15(16+300)” 1. DATE GENERALE 1.1. Situatia existenta: ‘Actualmente DJ734 Ia Km 15+997.15(16+300) traverseazA o vale cu un pod de 0 deschidere de 16.00 m si o lungime totala de 22.10 m. Podul a fost dimensionat la solicitarile produse de convoaiele clasei E de incarcare (A30 si V80). 1.2. Starea actuala a podului: Podul are o deschidere de 16.00 m si o lungime totala de 22.10 m. Schema statica este grinda simplu rezemata. 36 Partea carosabila pe pod este 8.30 m cu doua trotuare de 75 om fiecare. Infrastructurile constau din doua culei din beton. {in sectiune transversala podul are 9 fasii cu goluri de lungime L=16.00 m si inaltime h=0.72 cm. Racordarea cu terasamentele se realizeaza ziduri de sprijin din beton. Defectele si degradarile aparute de la darea in folosinta si pana in prezent sunt: - calea pe pod este degradata, prezentand gropi si crapaturi - nu exista etansare intre imbracaminte si celelalte elemente ale caii, iar in zona bordurilor exista depuneri de material solid favorizand mentinerea apei - nu exista parapet de siguranta a circulatiei - parapetul pietonal degradat si ruginit - infiltratii la intradosul fasiilor, prezenta stalactitelor si a petelor de culoare, beton exfoliat, armatura fara strat de acoperire = infiltratii mari prin rosturile de dilatatie la culei datorita degradarii - la culei zone cu beton segregat, imperfectiuni geometrice ale suprafetelor, ciupituri si crapaturi, pete de culoare - ‘nu exista casiuri pentru scurgerea apelor - nuexsista scari de acces - depuneri de material solid in albie 2. DATE TEHNICE 2.1. Suprafata $i situatia juridicé a terenului - Situatia terenului: intravilan - Dreptul de proprictate asupra terenului : domeniul public - Interdictii temporare sau definitive de constructii referitoare la: zone protejate, rezervatii naturale, s.a.m.d. : nu sunt. 2.2. Date seismice si adiincimea de inghet Podul este amplasat intr-o zona cu gradul 7.1. de intensitate seismic& (conform SR 11100/1-93) ceea ce inseamna cd un cutremur cu gradul 7 de intensitate seismica (scara MSK) are o perioada de revenire de 50 de ani, conform normativului P100 — 92. 37 Detalierea parametrilor de calcul Ks si Tc la nivelul unitatilor administrativ teritorial, indicativ NP — 055 — 01, aprobat de MLPTL cu Ordinul nr. 783/ 22.05.2002: Ks = 0,16 si Te = 1.0 sec pentru localitatea Leresti, judetul Arges. Din punct de vedere al adancimii maxime de inghet, zona investigatl se incadreazii la adancimea de 110 cm, conform STAS 6054/ 77. 2.3. Categoria geotehnica Conform normativului NP 074/ 2002, lucrarea de arti se incadreazii in categoria geotehnic’ 1 —risc geotehnic moderat. Studiile geotehnice efectuate sunt prevazute in volumul ,,Studiu geotehnic”. 3. SOLUTIA PROIECTATA 3.1. Laicrari pod Tinand cont de deficientele si degradarile aparute in timpul exploatarii si avand in vedere drumul judetean DJ 734 ce urmeaza a se moderniza pentru a corespunde noilor parametri, sunt necesare urmatoarele lucrari: ~ infrastructura - Demolarea zidului de garda pe o inaltime de 50cm: ~ Amenajarea culeilor ( suprainaltarea zidurilor de garda) - Reparatii elevatii culei cu mortare speciale > Suprastructura ~ desfacerea imbriicdminfii existente pe pod pe toat suprafata, pana la structura de rezistenta. - demolarea parapetelor si trotuarelor prefabricate - executarea unei plici de suprabetonare din beton armat C25/30 (cu grosimea variabila de la 12 + 31 cm), turnata peste elementele prefabricate existente - excutarea de gauri de aerisire la fasiile cu goluri. - repararea cu betoane speciale a zonelor degradate de la fasii. - refacerea elementelor cdii si a echipamentelor pe pod (hidroizolatie, imbricminte, trotuare, parapet pietonal, parapet directional tip semigreu, rosturi de dilatatie). Astfel 38 se va asigura o parte carosabila de 8.30 m latime cu doui trotuare de cate 1,50 m atime, cu o pant transversal unica de la 0-2.38 % pe cale. 3.2. La racordarea cu terasamentele Completarea terasamentelor pe rampe in zona de racordare pod-rampe la capetele podului (atime, cota rosie ). = Reparatii cu mortare la zidurile de sprijin. - Montare parapet directional pe zona de racordare pod-rampe - Refacerea caii pe zona de racordare pod-rampe. 3.3. Lucrari hidrotehnice Pentru punerea in siguranti a podului de pe D.J. 734 Km 15+997.15(16+300) s-au previzut lucrari de igenizare a albici menite sa imbundtajeasca coeficientul de rugozitate. 3.4.Circulatia pe timpul executiei lucririlor Lucrarile de reparafii ale podului se executa sub circulatie, cu semnalizare pentru restrictie de viteza si tonaj, precum gi semnalizare a circulatiei pe timpul noptii. In conformitate cu ,,Instructiunile privind modul de desfasurare a activitatii de verificare a proiectelor, verificarea executiei lucrarilor de constructii si expertizarea proiectelor si constructiilor”” HGR nr. 925/95 lucrarea se verifica pentru exigentele urmatoare: Ad — rezistenta si stabilitate B2 — siguranta in exploatare D — sanatatea oamenilor si protectia mediului lar in conformitate cu HGR nr. 766/97 categoria de importanta a podului este B. VII. 9.“ POD KM 18+079(18+450) PE DJ 734 PESTE RAUL TARGULUI” 1, DATE GENERALE 1.1, Situatia existenta: Actualmente DJ734 la Km 18+079(18+450) traverseazi Raul Targului pe un pod cu doua deschideri de 14.40m si lungime totala de 28.80m. r 39 Podul a fost dimensionat la solicitarile produse de convoaiele clasei E de inc&rcare (A30 si V80). 1.2, Starea actuala a podului: Podul are 2 deschideri de 2x14.40m si o lungime totala de 28.80 m. Schema statica este grinda simplu rezemata. Partea carosabila pe pod este 7.95 m cu doua trotuare denivelate din elemente prefabricate de 0.85 m fiecare. Infrastructurile constau din doua culei si o pila din beton, fundate direct {n sectiune transversal podul are 9 fasii cu goluri. Racordarea cu terasamentele se realizeaz cu aripi din beton. Defectele si degradarile aparute de la darea in folosinta si pana in prezent sunt: - calea pe pod este degradata, prezentand gropi si crapaturi - nu exista etansare intre imbracaminte si celelalte elemente ale caii, iar in zona liselor exista depuneri de material solid favorizand mentinerea apei nu exista parapet de siguranta a circulatiei ~ parapetul pietonal degradat, cu zabrelute lipsa si ruginit infiltratii la intradosul fasiilor, prezenta stalactitelor si a petelor de culoare - infiltrati mari prin rosturle de dilatate la culei datorita degradarii - mm exista casiuri pentru scurgerea apelor = muexsista scari de acces 2. DATE TEHNICE 2.1, Suprafata si situatia juridic® a terenului - Situatia terenului: extravilan - Dreptul de proprietate asupra terenului : domeniul public - Interdictii temporare sau definitive de constructii referitoare la: zone protejate, rezervafii naturale, s.a.m.d. : nu sunt. 2.2, Date seismice si adancimea de inghet Podul este amplasat intr-o zond cu gradul 7.1. de intensitate seismica (conform SR 11100/1-93) ceea ce inseamna cA un cutremur cu gradul 7 de intensitate scismic& (scara MSK) are o perioada de revenire de 50 de ani, conform normativului P100 — 92. 40 Detalierea parametrilor de calcul Ks si Te la nivelul unitatilor administrativ teritorial, indicativ NP — 055 — 01, aprobat de MLPTL cu Ordinul nr. 783/ 22.05.2002: Ks = 0,16 i Tc = 1.0 sec pentru localitatea Leresti, judetul Arges. Din punct de vedere al adancimii maxime de inghet, zona investigat& se incadreaza la adancimea de 110 cm, conform STAS 6054/77. 2.3. Categoria geotehnica Conform normativului NP 074/ 2002, Incrarea de arta se incadreaz4 in categoria geotehnica 1 rise geotehnic moderat. Studiile geotehnice efectuate sunt prevazute in volumul ,,Studiu geotchnic”. 3. SOLUTIA PROIECTATA 3.1. Lucrari pod Tinand cont de deficientele si degradarile aparute in timpul exploatarii si avand in vedere drumul judetean DJ 734 ce urmeaza a se modemiza pentru a corespunde noilor parametri, sunt necesare urmatoarele lucrari: La infrastructura - _ Reparatii elevatii culei si pila cu mortare speciale. La suprastructura - Demolare cale, borduri, trouare prefabricate, parapet pietonal. - Turnarea unei placi noua de suprabetonare. _- Executarea de gauri de aerisire la fasiile cu goluri. - _ Repararea cu betoane speciale a zonelor degradate de la fasii. - {nlocuirea hidroizolatiei pe cale si trotuare. ~ — inlocuirea cai pe pod. - — Refacerea umpluturii si inlocuirea c&ii pe trotuare. - Inlocuire borduri si parapet pietonal. - Montarea de dispozitive noi de acoperire a rosturilor. - Montarea de guri de scurgere pe pod. - Montarea parapetului pentru siguranta circulatiei. - Realizarea marcajelor rutiere si montarea indicatoarelor rutiere necesare. 41 3.2.La racordarea cu terasamentele - Completarea terasamentelor pe rampe in zona de racordare pod-rampe la capetele podului (latime, cota rosie ). - Executia de sferturi de con scara si casiu - Montare parapet directional pe zona de racordare pod-rampe. = Refacerea caii pe zona de racordare pod-rampe. 3.3. Lucrari hidrotehnice Pentru punerea in siguranfa a podului de pe D.J. 734 Km 18+079 s-au prevazut lucriri de igenizare a albiei menite sa imbunatajeasc& coeficientul de rugozitate. 3.4. Instalatii Daca in urma objinerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism vor rezulta instalafii neidentificate, beneficiarul va analiza impreuna cu proiectantul fiecare situatie in parte si se vor adopta solutiile ce se impun. 3.5.Circulatia pe timpul executiei lucrarilor Lucrarile de reparafii ale podului se executd sub circulatie, cu semnalizare pentru restrictie de viteza si tonaj, precum si semnalizare a circulatiei pe timpul noptii. In conformitate cu ,,Instructiunile privind modul de desfasurare a activitatii de verificare a proiectelor, verificarea executiei Iucrarilor de constructii si expertizarea proiectelor si constructiilor”” HGR nr, 925/95 lucrarea se verifica pentru exigentele urmatoare: A4 — rezistenta si stabilitate B2 — siguranta in exploatare D — sanatatea oamenilor si protectia mediului Tar in conformitate cu HGR nr. 766/97 categoria de importanta a podului este B. CAP. VHL SIGURANTA CIRCULATIEI Pe traseul ce face obiectul acestei documentatii exista lucrari de siguranfa a circulatiei (in special pe partea a doua) din care o buna parte sunt degradate, rotite si tasate acestea urmand a fi inlocuite odata cu lucrarile de consolidare a corpului drumului cu 42 parapeti metalici de tip foarte greu, datorita faptului ca drumul DJ 734 se desfasoara in imediata vecinatate a lacului de acumulare Rausor si a albiei Raului Targului in lungime de 3970ml. Acolo unde este necesar s-au proiectat parapeti metalici de tip semigreu pe ramblecle inalte ale traseului ( in special pe prima parte) in lungime de 1075ml. in vecinatatea canalului betonat pentru preluarea torentului de la km 19+100 s-a prevazut pe o lungime de 120m parapet metalic pietonal. Dupa executia lucririlor de modemizare prevazute in prezenta documentatie viteza de circulatie pe DJ 734 va fi sensibil mariti, pericolul accidentelor de circulatie crescdnd considerabil. {in aceste conditii montarea parapefilor de siguranta, marcaje rutiere si semnalizéri corespunzitoare vor preveni gi reduce mult din evenimentele neplicute produse de traficul ratier O atentie deosebiti se va da indicatoarelor rutiere pentru indicarea vitezei de circulatie pe portiunile cu raze mici sau declivitati mari. In elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere prevederile Ordinului NP 051/2001 privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent, la exigentele persoanelor cu handicap. Astfel pentru trotuarele de pe teritoriul comunei Leresti s-au respectat “Masurile de protectie pentru persoanele cu handicap » si criteriile de calitate « siguranta in exploatare » 1. Siguranta cu privire la ccesul in cladiri 1.1. Oboseala excesiva ajaccesul pe platforme de intrare in cladiri (pe trotare) se face prin intermediul unei rampe ce va avea panta de maxim 15% pentru denivelari <20cm. II. Coliziune IL]. Latimea libera a rampei de intrare va fide minim 1.20m. In privinta caderii in gol nu se prevede parapeti de protectie pentru ca denivelarea intre partea carosabila si trotuar este mai mica de 0.20m. 43 CAP. IX. MASURI DE PROTECTIA MUNCH Date find dificultafile si riscurile pe care le implicd executarea lucrarilor la apa de finisare a taluzelor, este necesar s& se tind seama de normele de protectia muneii precizate {in acest capitol si in caietul de sarcini. Se vor respecta cu strictee “Normele departamentale de protectia muncii in transporturile auto, navale si aeriene” elaborate de MTTc ed. 1982, “Normele republicane de protectia muncii in explotirile la zi” elaborate de Ministerul Muncii si Ministerul Sinatafii ed.1986, precum gi “Normele generale de protectia muncii” elaborate de Ministerul Muneii si Protectiei Sociale si Ministerul Samatafii in 1996, Legea protectiei muncii nr, 319/2006 si “Normele metodologice de aplicare”. Date fiind conditiile grele specifice acestor lucrari, executantul poate lua si alte masuri de protectia muncii impuse de conditiile locale. Conducerea santierului va elabora instructiuni speciale de tehnica securitifii muncii pentru lucru cu fiecare nou tip de utilaj folosit si pentru diferite operatii ce se efectuaza si care nu sunt prevazute in normele in vigoare, folosind in acest scop figele tehnologice existente sau cartea tehnicd a utilajului respectiv. ‘Se va insista asupra masurilor de protectie a muncii specifice lucrarilor de drum, lucrarilor de consolidare versanti, lucrarilor de la apa, precum si lucrarilor sub apa, cft si asupra operafiunilor de inclrcare-descrcare, manipulare si transport. Seful de santier va face instructajul de protectia muncii periodic tinnd completate la zi figele individuale. Nici un muncitor nu va incepe lucrul fri a avea facut instructajul specific de protectia muncii. in cele ce urmeaza, vor prezenta masurile strict necesare pentru execufia lucrarilor in zona in care taluzurile prezinta instabilitai: - taluzurile frontului in lucru vor fi zilnic tinute sub observatie; - sipiturile pentru finisarea taluzelor se vor executa numai de sus in jos pentru a se evita lucru sub materialul rimas in consola; = in zonele in care se lucreazd la zidurile din gabioane, iar taluzul prezinti instabilitati s-au prevazut masuri de proteotic a acestuia prin fixarea unei plase; 44 ~ incdrcarea materialului cdzut pe drum in autobasculante se va face numai lateral sau din spate, trecerea cupei pe deasupra cabinei autobasculantei find interzisé; este interzisa prezenta persoanelor in raza de actiune a cupei; = nu este permis ca materialul incircat si depageasci gabaritul vehiculului de transport, sau si fie agezat asimetric; ~ pornirea autobasculantelor de la locul de incdrcare se permite numai dupa semnalul sonor dat de mecanicul utilajului de incarcare. fn cazul in care nu sunt respectate prevederile Normelor de protectia muncii precizate mai sus, precum gi in cazul aparitiei unor efecte negative asupra stabilitiii taluzelor, lucrarile vor fi sistate. Pentru executia in conditii de siguranta a lucrarilor de finisare a taluzurilor, se considera obligatorii masurile precizate in cele de urmeaza. 1. Pe sectorul proiectat lucrarile se executii pe tronsoane cu lungimea de 40-50 m. Nu se trece la tronsonul urmitor pani nu se finalizeaz excavatiile pe tronsonul aflat in lucru. 2. {nainte de atacarea lucrarilor pe un tronson de 40-50 m, seful de santier/seful punctului de lucru va vizualiza atent taluzul pe zona respectivé in vederea inceperii operatiunii de ranguire si indepartare a materialelor in consola (surplomba), instruind, in consecinti, echipa de lucru. in cazul unor fisuri deschise sau zone umede va fi informat proiectantul si beneficiartul, iar mAsurile vor fi uate de comun acord. 3, Paméntul, bolovanii c&zuti pe drum se indeparteazd astfel incat drumul si fie circulabil in bune conditiuni. 4, in afara instructajelor de protecfia muncii previzute de Legea protectiei muncii nr. 319/2006 de Normele metodologice de aplicare a acestei legi, precum gi de Normele generale de protecfia muncii intocmite in anul 2002 de cétre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si de Ministerul SanatAtii si Familiei, seful de santier/punct de lucru, va face zilnic, la inceputul schimbului, un instructaj concret privind specificul muncii ce urmeazA s& fie efectuat in cursul zilei respective, amintind obligatiile ce revin fiecdrui muncitor privind securitatea muncii. Cu aceasti ocazie se va verifica si dotarea fiectrui muncitor si a echipelor de lucru cu echipamentul necesar (cascd, centura, ancore, fluier, panouri, scari, uneltele corespunzitoare, etc.). 45 5. Nu se admite ca muncitori si fie situati pe niveturi diferite. Ei vor lucra pe aceeasi treptd de nivel, in echipe mici (3 muncitori). 6. Un muneitor, instruit corespunzitor va fine permanent sub observatie zona de lucru (un cémp de maxim 50 m lungime) si va semnaliza acustic, cu fluierul din dotare, orice inceput de curgere (deplasare) a terenului pe zona respectivl. 7, Toate misurile generale de protectia muncii previzute de c&tre legislatia in vigoare sunt obligatorii. Sunt de asemena obligatorii masurile previzute pentru operatiunile de transport, manipulare, prepararea si turnarea betonului cofrare-decofrare, execufia prefabricatelor, montarea lor, lucrul la indlfime, lucrul in spafii reduse. 8. Examinarea atent a taluzului de citre seful de santier/seful punctului de lucra in scopul depistarii zonelor instabile, puternic fisurate sau cu exfiltratii, precum si a zonelor in consol (surplomba) in vederea eliminarii lor. 9, incdrcarea materialului excavat si ajuns pe drum folosind incarc&torul frontal si evacuarea Tui in depozit. Operatiunea se executi in perioadele cand nu se Iucreazi pe taluzari. CAP. X. PREVEDERI PENTRU PROTECTIA MUNCIL Prezenta documentatie a fost elaborata tinind seama de reglementarile oficiale in domeniu, conform cu Legea Protectici Mediului nr. 137/95 republicaté cu modificari ulterioare si Legea 107/96 - Legea Apelor cu modificari ulterioare. Pentru proiectare si consultanta in domeniul amenajirilor de drumuri, poduri si construcfii aferente, SC IPTANA-SA, are urmitoarele autorizari: - Certificat de atestare nr. 016/02.02.1999 emis de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania. fn domeniul protectiei amenajarilor si lucrarilor hidrotehnice, SC IPTANA-SA define urmatoarele certificate sau autorizari: - Certificatul de Atestare pentru efectuarea studiilor de impact asupra mediului, Cod numeric R-EIM-4-816, emis de c&itre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului la data de 20.07.2001; ~ Certificat in domeniul sistemului calitatii, conform SR EN ISO 9001:1995, emis de cdtre Societatea Romana pentru Asigurarea Calititii; 46 - Certificat nr. 7/2001 in domeniul managementului de mediu ISO 14001/1996, emis de catre Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii; - Autorizatia Ministerului Transporturilor de a elabora proiecte si studii in domeniul constructiilor hidrotehnice si portuare; - Certificat de atestare pentru elaborarea bilanturilor de medi BM-4-981/20.07.2001 emis de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului; ~ Certificatul nr. 153/20.04.2000 pentru proiecte, documentatii tehnice in domeniul gospodiririi apelor si constructii legate de gospodarire a apelor. Luecririle proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fati de situatia existent asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafafé, faunei. ‘Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric. Prin executarea lucririlor proiectate vor apare unele influenje favorabile asupra factorilor de mediu cat si din punct de vedere economic si social. a, Influenfa asupra factorilor de mediu datorate realizarii unor conditii de circulatie superioare celor actuale: va scidea gradul de poluare a acrului si apci; - se va reduce volumul de praf care se depune pe vegetatia din zona drumului si care impiedica procesul de fotosinteza; - va scidea simfitor emisia diverselor noxe de egapament sau uzura masinilor, ceca ce va avea un efect pozitiv asupra faunei; - nivelul de zgomot se va reduce datorita faptului cd se ofera utilizatorilor conditii mult mai bune pentru efectuarea manevrelor de depagire. b. Influente socio-economice: - crearea de noi locuri de munca pe perioada execufiei lucrarilor, - reducerea duratei de transport pentru muncitori spre si dinspree locurile de munca; Lreducerea consumului de carburanti si economii la costul transporturilor; - cresterea siguranfei citculatiei si a confortului optic pentru conducatorii auto. Pe ansamblu se poate aprecia ci din punct de vedere al mediului ambiant, lucrarile proiectate nu introduc disfunctionalitati suplimentare fats de situatia actual, ci dimpotriva au in general un efect pozitiv. 47 €AP. XI. CONCLUZI in urma analizelor efectuate pe baza studiilor de teren, a observatiilor directe si a informatiilor obtinute de la locuitorii din zona drumului se desprind céteva concluzii care se expun mai jos. 1, Lipsa fondurilor necesare pentru stoparea fenomenelor de alunecare si eroziune a condus la starea critic’ in care se giseste in prezent DJ 734 din judeful Arges. Aceste fenomene s-au accentuat foarte mult in urma accidentului geologic din 1988 si 1991. 2, Dou’ sunt cauzele care au generat si genereaza in continuare starea precari a DJ 734: = lacul de acumulare Rausor fiind pe partea stanga alimenteaza corpul drumului cu apa (in urma cresterii si descresterii nivelului acestuia) antrenand hidrodinamic materialul din corpul drumului ce activeazi, in permanent, aluneciri ale terenului inclusiv platforma drumului judetean; - lipsa lucrarilor de intretinere, in special a scurgerii apelor meteorice, a santurilor, camerelor de cadere, rigolelor, a amenajarilor podetelor si a albiilor podurilor cat si torentilor. 3. Pentru ca lucrarile prevazute pe platforma drumului (sistem rutier, parapeti, rigole, podete) si fie durabile gi eficiente, trebuie ca executia lucririlor de modernizare a DJ 734 si inceapa cu cele de aparare si de consolidare; 4. Pe parcursul executiei lucrarilor, in special dup deschiderea excavatiilor, va trebui chemat proiectantul in cazul in care sunt necesare lucriri suplimentare fafa de cele prevazute in proiect. ‘intocmit Verificat Sef proiect dr. ing. Marin Catalin Ing. Ionel Diniz B- las z ee Ss > a. ee a: = 2 = a ea a = = 4 DIMENSIONAREA SISTEMULUI RUTIER |. ALCATUIREA STRUCTURILOR RUTIERE Stabilirea traficului de calcul Anul finalizarii executiei lucrarii este 2009 si perioada de perspBsie calcul este de 10 ani (200-2019). Traficul de calcul se stabileste pe baza traficului mediu zilnic anual in osii standard de 115 KN si este definit prin numarul total de treceri ale osiei standard astfel No(2009-2019) = 0.131 mil.o.s Il. ALCATUIREA STRATURILOR RUTIERE EXISTENTE In conformitate cu datele avute la dispozitie, s-a identificat urmatoarea structura rutiera : 8-12 cm straturi asfaltice 30-40 cm balast si pietris in amestec Tipul de pamant este P2 Il, DIMENSIONARE Calculul de dimensionare a sistemelor rutiere s-a facut conform "Normativului pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple si semirigide", Indicativ AND 550-99 aprobat de CTE - AND MT cu avizul nr. 93/638/98 si al “Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide’, Indicativ PD 177 - 2001 aprobat de CTE - AND MT cu avizul nr. 98/1088/18.12.2000. Metoda de calcul se bazeaza pe indeplinirea concomitenta a criteriului deformatiei specifice de intindere admisibila la baza straturilor bituminoase si al criteriului deformatiei specifice de compresiune admisibila la nivelul paméntului de fundare (patului drumului). Structura rutiera analizata este definita prin grosimile straturilor rutiere si valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic (E) si ale coeficientului lui Poisson (i). = —= Gs & = = = nae eee =] (A. DIMENSIONAREA STRATURILOR BITUMINOASE DE RANFORSARE 4. Sectorul de drum studiat este caracterizat de urmatoarele date: alcatuirea structurii rutiere existente, compatibila cu programul de calcul utilizat este: 4m Bai6 ca strat de uzura 4+2 om Bad 25 ca strat de baza 10 cm asfalt reparat 30-40 cm balast si pietris in amestec tipul de pamant predominant: pamant tip P2 tip climatic: Il « regim hidrologic: 2b - conditii hidrologice mediocre (dupa executie) Caracteristicile sistemului rutier existent Valorile de calcul ale modulilor de elasticitate dinamici ai straturilor bituminoase sunt in functie de tipul climatic si de parametrul de degradare al imbracamintii rutiere. Valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic pentru stratul inferior de fundatie se stabileste in functie de grosimea stratului si de modulul de elasticitate dinamic al pamantului astfel: E = 0,20 x 350° x 80 = 233 MPa Denumirea materialului din strat H E By (cm) (MPa) Beton asfaltic existent 10 1500 0.35 Balast si piatra sparta amestec 35 233 0,27 Paméant tip P2 7 80 0,30 Alcatuirea si caracteristicile straturilor bituminoase de ranforsare \Valorile de calcul ale modulilor de elasticitate dinamici sunt in functie de tipul stratului bituminos si de tipul climatic al zonei. Se propune pentru verificare urmatoarea structura: Denumirea materialului din strat h E Em w (cm) (MPa) (MPa) Ba 16 4 4200 3840 0,35 Bad 25 6 3600 0.35 Ee & es = os . a = ea = = a a oa os Pentru straturile asfaltice se aplica modulul de elasticitate dinamic mediu ponderat, calculat astfel 4x 4200 '° +10 x 3600 "* Em= ( > =3840 MPa 14 Calculul starii de deformatie in structura rutiera Se calculeaza cu ajutorul programului CALDEROM, urmatoarele componente ale deformatiei: = e; (deformatie radiala), in microdeformatii, la baza straturilor bituminoase - &z (deformatie verticala), in microdeformatii, la nivelul patului drumului Denumire strat analizat | Cota la care se calculeaza on Valoare (em) (microdet.) ‘Siratul bituminos -20 & 238 Pamant tip PS 55 te 27 Analiza comportaril sub trafic a structurii rutiere a) Criteriul deformatie’ specitice de intindere admisibila la baza straturilor asfaltice este respectat daca rata de degradare prin oboseala (RDO) are o valoare mai mica sau egala cu RDO admisibita pentru drumuri judetene. RDO = =3793 MPa 12 Calculul starii de deformatie in structura rutiera Se calculeaza cu ajutorul programului CALDEROM 2000, urmatoarele componente ale deformatiei: - of (tensiunea de intindere) , in Mpa la baza stratului din beton de ciment Stabilirea comportarii sub trafic a structurii rutiere ranforsate. Pentru verificarea comportarii la actiunea traficului actual si de perspectiva se aplica criteriul tehsiunii de intindere admisibile a betonului de ciment din stratul de baza Astfel ‘Or £Secm Gaim = 0.45 ke Re Ne? = 1\1.1 x 2.50 x 0.1327" = 2.60 Mpa Pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare_se determina valoarea rezistentei la intindere prin despicare a betonului existent Ra = 0.90 fy Romed = 0.90 x 0.95 x 2.50 = 2.14 Mpa Criteriu se verifica 2.14 Mpa < 2.60 Mpa Pentru sectorul de drum studiat intreaga structura rutiera se verifica la criteriile starilor limita de deformatii care pot apare pe parcursul perioadei de perspectiva de 10 ani (2009-2019) si are urmatoarea alcatuire: 4m BA(6 ca strat de uzura 8 om AB 2 ca strat de baza > 220m dala din beton de ciment la existent 20 cm piatra sparta > 20-30 cm fundatie din balast v v v S.C. IPTANA S.A. INSTTTUTUL DE PROJECTAAI PENTRU TRANSPORTUAL AUTO, NAVALE SI AERIENE ‘Bl DINICU GOLESCU N98, 010867 BUCURESTI, Sector 1 ‘CUE: 1589816; Nc Inrog.Regisiul Comers 40/1747/108% “Telefon: +40-21- 31820 00, Fax:-+40-21-312 14 16; Centrale: +40-21-918 1977 ‘Emal oflce@iptararo; ip! wwwiptanaro iO We, | Denumires pul Anal ct | activtat rlolsla{slel7{elo| sol) 2|1 12/3 |4|5{6}7 16 }o} 10} 1 | 12 Tuerari de 1. | (erpanizare de ‘sartion) 2. | Terasamente 3. | Suprastrctura rum 4. | Podete ‘dn beton 5. | Consolidart 6. | tucrar ‘narotennice 7. | Retacere ‘sant 8. | Sigurante cercuatet 9. | tucrai de podurt Sucursala PITESTI nreg. JO3/68/1 PROIECTANT GENERAL: LOUIS BERGER SAS PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC IPTANA S.A. BUCURESTI FAZELE DETERMINANTE ALE LUCRARIL “Modernizare DJ 734 Voinesti(DN 73)-Leresti-Voina, km 0+000-+cm 19+840” 1, LUCRARI DE TERASAMENTE SI SUPRASTRUCTURA. 1.1 Verificarea reparatiilor la mixtura existenta, conf AND 547 premergator astemerii stratului de BAD 25 1.2 Verificarea reparatiilor la betonul de ciment conf. AND $47 13 Verificarea stratului de piatra sparta premergator astemerii stratului de BAD 25 1.4 Verificarea stratului de macadam penetrat 15 Verificarea stratului de piatra sparta premergator astemerii stratului de BAD 25 1.6 Verificarea stratului de BAD 25 premergator astemerii statului de BAI6 1.7 Verificarea stratului de wzura 1.8 Receptie la terminarea lucrarilor 1.9 Receptie la expirarea perioadei de garantie. 3. LUCRARI DE CONSOLIDARE 3.1 Verificare armatura si cofraj inainte de betonare 3.2 Verificarea elementelor betonate 4, LUCRARI HIDROTEHNICE 4.1 Verificare armatura si cofraj inainte de betonare si umplere cu piatra bruta, 4.2 Verificarea elementelor betonate sia gabioanelor. BENEFICIAR, ‘CONSILIUL JUDETEAN ARGES JUD. ARGES aE fs = nm Ee we eS = = aE a eS = =n S.C. IPTANA S.A. 32 INSTTTUTUL DE PROIECTARI PENTRU TRANSPORTUAI AUTO, NAVALE 1 AERIENE ‘dul DINCU GOLESCU Ne 38, 010867 BUCURESTI, Seco: 1 = ‘CUE: 1509816; Ne Invep.Rogistrul Comet: 40/1747/100% “olfon: +40-21- 318 20 00, Fax: +40-21-312 14 16; Conrala: +40-21-918 19.77 mal ofice@iptanao hit! wwwiptanaro C.9/3816/2007 “Moderizare DJ 734 (DN73}-Leresti Voina km 0+000+km 19+840” Faza: PT+CS INSTRUCTIUNI PENTRU URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A LUCRARILOR CONFORM INDICATIV P130-1999 Unmarirea in timp a constructiilor se desfasoara pe toata perioada de viata a constructiei incepand cu executia ei si este 0 activitate sistematica de culegere si valorificare (prin urmatoarele modalitati: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avarilor) @ informatilor rezultate din observare si masuratori asupra unor fenomene si marimi ce caracterizeaza proprietatile constructilor in procesul de interactiune cu mediul ambiant si tehnologic. Efectuarea actiunilor de urmarire a comportari in timp a constructiilor se executa in vederea salisfacerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistenta, stabilitate si durabilitate ale constructiilor cat si ale celorlalte cerinte esentiale. ‘Activitatea de urmarire a comportarii constructillor se aplica tuturor categoriilor de construct si va fi asigurata de catre investitori, proiectanti, executanti, administrator, utilizatori, experti, specialisti si responsabili cu urmarirea constructilor a caror obligatii sunt prevazute in cap. 5 din Indicativul P 130-1999. Pentru lucrarile precizate in documentatia tehnica se propune organizarea activitatii de urmarire a comportarii in timp prin inspectie vizuala directa cu mijloace simple de masurare, efectuata de catre personal propriu sau prin contract cu persoane fizice avand pregatire tehnica in constructii, cel putin de nivel mediu. ‘Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp stabilite dar nu mai rar de o data pe an si in mod obiigatoriu dupa producerea de evenimente deosebite: seism, inundati, incendii, explozii, alunecari de teren, etc. jin cazul in care se constata, in cursul activitatii de urmarire curenta, ca apar deteriorari ce se considera ca pot afecta rezistenta, stabilitatea sau durabilitatea, proprietarul (administratorul) va solicita 0 inspectare extinsa sau daca este cazul chiar 0 expertizare tehnica. Rapoartele de expertizare extinsa sau dupa caz de expertiza tehnica se vor include in vol. IV al ,Cartii tehnice a constructiei” = oe FS Activitatile de urmarire curenta cuprind, in functie de tipul de lucrare, verificari precizate in continuare: 4. Sistem rutier Verificarea aspectului ultimului strat al sistemului rutier. 2. Scurgerea apelor ‘Asigurarea continuitatii scurgerii apelor pluviale de pe partea carosabila. ‘Asigurarea scurgerii apelor pluviale prin santuri si podete. SEF PROIECT ing. |. Dinias Baa

S-ar putea să vă placă și