Sunteți pe pagina 1din 8

Aprobat___________

Directorul liceului L.Merean

Planul de activitate a comisiei metodice


,,Educație socio-umanistică”
pentru anul de studii 2019-2020
„Măreaţa clădire a istoriei noastre are nevoie
încă de multe cărămizi pînă să fie terminată.”
(I.Ursu, 1924)
I. Argument

Scopul predării istoriei, geografiei şi ştiinţelor socio-umane în secolul XXI are în vedere
cunoaşterea dezvoltării economice , sociale, politice, culturale a omenirii ,în care se îmbină
componenta locală, naţională , europeană, universală, trecerea accentului de la informativ
la formativ, o abordare inter- şi multidisciplinară sub aspectul multiculturalităţii
şi multiperspectivităţii, dezvoltarea gândirii critice a elevilor, a capacităţii lor de
analiză şi interpretare a evenimentelor, proceselor din natură şi societate.

II. Misiunea catedrei pentru anul de studii

- Eficientizarea procesului educaţional la disciplinele socio-umane , întru formarea şi


dezvoltarea competenţelor şcolare curriculare;

III. Obiectivele activității catedrei pentru anul de studii

1.Direcţiile principale ale activităţii catedrei pentru anul de studii 2019-2020 sunt:

- Monitorizarea implementării eficiente a curriculei disciplinare, ediția 2019;

- Monitorizarea eficientă a performanțelor profisionale și activității metodice;


- Perfecţionarea măiestriei profesionale a tuturor membrilor catedrei, pentru
eficientizarea procesului educaţional;
- Preocuparea permanentă pentru îmbunătăţirea relaţiilor profesor-elev;
- Respectarea demnităţii umane a elevului, cunoaşterea particularităţilor
psihopedagogice ale elevului.

2. Monitorizarea aplicării sistemului legislativ, cu privire la implementarea curricula la


istorie în ciclul gimnazial şi liceal:

- Concepţia educaţiei istorice în Republica Moldova;


- Curriculumul modernizat la istorie, aprobat prin ordinul ME nr.331 din 12.05.2010;
- Planul-cadru pentru anul de studii 2014-2015, aprobat prin ordinul ME;
- Ordinul Ministrului Educaţiei nr.124 din 07.03.2012 Cu privire la organizarea
educaţiei istorice în învăţămîntul preuniversitar;

- Ghidul de implementare a curriculumului modernizat la istorie pentru treapta primară şi


gimnazială, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei Nr.597 din 30.06.2011;

- Ghidul de implementare a curriculumului modernizat la istoriepentru treapta liceală,


aprobat prin mordinul ministrului educaţiei nr.810 din 09.11.2010;
- Standardele de eficienţă a învăţării Istoriei românilor şi universale, aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei nr.1001 din 23.12.2011.
- Ghidul de elaborare şi realizare a Planului Educaţional Individualizat, aprobat prin
ordinul ministrului educaţiei nr.952 din 06.12.2011
- Referenţialul de evaluare la istorie, aprobat CNC.
- Curriculum la disciplina Istoria românilor şi universală pentru învățământul
gimnazial și liceal, ediția 2019, aprobat prin ordinul MECC nr.906 din 17.07.2019;
- Ghidul de implementare a curriculumului la Istoria românilor şi universală, ediția
2019 pentru învăţământul gimnazial şi liceal, elaborat în conformitate curricula la
disciplină 2019.
- Planul-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2019-
2020, aprobat prin ordinul MECC nr.321 din 29 martie 2019
(https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_nr._321_din_29.03.19_si_plan_cadru_i
nvatamint_general.pdf);
- Standardele de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele școlare în instituţiile de
învăţământ secundar general, aprobate prin ordinul MECC nr.193 din 26 februarie
2019
(https://mecc.gov.md/ro/content/invatamint-general);

3. Monitorizarea aplicării sistemului legislativ, cu privire la implementarea curricula la


geografie în ciclul gimnazial şi liceal:

- Curriculumul modernizat la geografie pentru învăţămîntul gimnazial şi liceal,


aprobat prin ordinul ME nr.331 din 12.05.2010;
- Planul-cadru pentru anul de studii 2014-2015, aprobat prin ordinul ME nr. 370 din 6
mai 2014;
- Standardele de eficienţă a învăţării la Geografie pentru învăţămîntul gimnazial şi
liceal, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei
nr. 1001 din 23.12.2011;
- Ghidul de implementare a curriculumului modernizat la Geografie pentru treapta
gimnazială, aprobat prin ordinul ministrului
educaţiei Nr.597 din 30.06.2011;
- Ghidul de implementare a curriculumului modernizat la Geografie pentru treapta
liceală, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei
nr.810 din 09.11.2010;
- Ghidul de elaborare şi realizare a Planului Educaţional Individualizat, aprobat prin
ordinul ministrului educaţiei nr.952 din06.12.2011
- Referenţialul de evaluare la Geografie, aprobat CNC.
- Curriculum la disciplina Geografie, pentru învățământul gimnazial și liceal, ediția
2019, aprobat prin ordinul MECC nr.906 din 17.07.2019;
- Ghidul de implementare a curriculumului la Geografie, ediția 2019 pentru
învăţământul gimnazial şi liceal, elaborat în conformitate curricula la disciplină 2019.
- Planul-cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, anul de studii 2019-
2020, aprobat prin ordinul MECC nr.321 din 29 martie 2019
(https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_nr._321_din_29.03.19_si_plan_cadru_i
nvatamint_general.pdf);
- Standardele de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele școlare în instituţiile de
învăţământ secundar general, aprobate prin ordinul MECC nr.193 din 26 februarie
2019 (https://mecc.gov.md/ro/content/invatamint-general);

4. Monitorizarea aplicării sistemului legislativ, cu privire la implementarea


curricula la educația civică în ciclul gimnazial şi liceal

În conformitate cu ordinul MECC nr. 919 din 19 iulie 2019 Cu privire la implementarea
curriculumului național în anul de studii 2019-2020, procesul educațional la disciplina
Educație pentru societate, urmează să fie proiectat pentru clasele V-VI și X-XI, în baza
curriculumului la disciplină, aprobat prin ordinul MECC nr. 1124 din 20 iunie 2018.
În anul curent de studii, în clasele VII-IX și a XII-a, procesul educațional la disciplina
Educație civică vă fi organizat în baza curriculumului la Educația civică, aprobat prin
ordinul ME nr. 244 din 27.04.2010.
- Curriculumul la disciplina Educaţie pentru societate pentru învățământul gimnazial
și liceal, aprobat prin ordinul MECC nr.1124 din 20 iunie2018;
- Ghidul de implementare a Curriculumului la disciplina Educație pentru societate,
ediția 2018;
- Suporturile didactice la disciplina Educație pentru societate pentru clasele V-VI și
X-XI (pentru pilotare).
- Metodologia de evaluare prin descriptori la disciplina Educație pentru societate,
revizuită 2019;
- Planul cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2019-
2020, aprobat prin ordinul MECC nr. 321 din 29 martie 2019.
IV. Indicarea temei de activitate metodică în anul de studii

IRU: ,,Curricumul național la disciplină, ediția 2019: contexte de implementare””.

Geografia: „Curricumul național la disciplină, ediția 2019: contexte de implementare”

Educația civică: „Valorificarea activităților de învățare bazate pe proiect în procesul


formare a competențelor pentru o cultură democratică”;
V.Activități pentru realizare în anul de studii 2019-2020

Nr. Obiective Activități pentru realizare Forma de Data Responsabil Indicatori de


operaționalizate activitate realizare
1 1. Studierea sugestiilor metodologice
privind organizarea procesului educațional
la disciplinele din aria curriculară Membrii
,,Educație socio-umanistică” catedrei
Aplicarea
prevederilor 2. Coordonarea proiectelor de lungă durată
Ședința catedrei septembrie Proiectele
curricumului 3. Dezbateri privind implementarea Șeful
modernizat și eficientă a curriculei disciplinare, ediția aprobate
curricumului 2019; catedrei
2019
4. Discuții privind normarea eficientă a Lesnic Lilia
temelor pentru acasă, în vederea asigurării
calității procesului de predare - învățare -
evaluare; (Instrucțiunea privind
managementul temelor pentru acasă, în
învățământul primar, gimnazial și liceal,
ordinul MECC nr. 1249 din 22.08.18)
5.1 Cerințe privind realizarea evaluării
inițiale- asigurarea succesului școlar.
5.2 Rezultatele evaluărilor inițiale,
prognoze și perspective. Prezentarea
rezultatelor.
2 1.Comunicare pe tema: ,, Formarea Lesnic
competențelor de participare a elevilor la Veronica
Săptămâna Ședința catedrei 11.2015 Realizarea
Drepturilor procesul decizional privind toate aspectele Activităților
Omului. care afectează viața copilului în instituția
Activitate Vasilachi
de învățământ.”
Organizarea extracurriculară
Maria
olimpiadei 2.Activitate extracurriculară la religie
Concurs
școlare Lesnic Probele
3. Concursul republican Turnamentul în
Veronica aprobate
domeniul Drepturilor Copilului/
Omului Ședința catedrei
3. Coordonarea probelor pentru olimpiada Lesnic Lilia
la IRU și geografie
3 1Comunicare ,, Valorificarea activităților Ședința catedrei Medvețchii
de învățare bazate pe proiect în procesul Vladimir
Lecție publică
studiere a istoriei locale”;
Organizarea Desfășurarea
2. Lecție publică la geografie, clasa a X-a
Decadei Lesnic Lilia Decadei
Activitate 12.2015
Educației Socio- 3. Activitate extracurriculară la IRU Educației
extracurriculară Lesnic
Umanistice în Socio-
„ Cunoaștem eroi în localitate la noi”, /Medvețchii
liceu Ședința catedrei Umanistice în
4. Discutarea totalurilor Decadei Educației liceu
Socio-Umanistice în liceu
4. 1.Comunicare pe tema: „Normarea Ședința catedrei Viorelia
eficientă a temelor pentru acasă la Gamureac
Educația Desfășurarea
geografie, în vederea asigurării calității
ecologică în activităților
procesului de predare-învățare-evaluare”; Lecție publică
liceu planificate
Viorelia
2. Lecție publică la geografie,clasa a VII-a Activitate 04.2015
Gamureac
extracurriculară
3. Activitate extracurriculară la geografie
,, Ziua Pământului” Ședința catedrei Profesorii de
geografie
4.Prezentarea materialelor privind temele
de cercetare Membrii
catedrei
5. Totalurile lucrărilor de simulare a
lucrărilor de BAC Lesnic Lilia
5. 1. Totalurile activității catedrei în anul de Lesnic Lilia
studii 2019-2020
Totalurile Raport despre
activității 2. Prezentarea sugestiilor cu privire la activitățile
Ședința catedrei 05.2015 Membrii
catedrei Programul de activitate a catedrei pentru realizate
catedrei
anul de studii 2019-2020
Membrii
3.Prezentarea raportului de activitate a
catedrei
membrilor catedrei pentru anul de studii
2019-2020

Membrii catedrei Semnătura

Lesnic Lilia ____________

Medvețchi Vladimir ____________

Gamureac Viorelia ____________

Lesnic Veronica ____________


Lesnic Maia ____________

Vasilachi Maria ____________

S-ar putea să vă placă și