Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Constantinescu Nicoleta


Data:28.03.2014
Clasa: a VII-a C
Disciplina: Chimie
Tema: Calcule chimice pe baza formulelor chimice
Tipul lectiei: Lecţie mixtă
Durata:50 minute

SCOPUL LECŢIEI:
 Consolidarea cunoştinţelor referitoare calcule chimice pe baza formulelor chimice .
 Formarea deprinderilor de muncǎ intelectualǎ efectuând calcule chimice pe baza formulelor chimice ale substanţelor.

COMPETENŢE SPECIFICE
C1.2. Clasificarea particulelor elementare, moleculelor, substantelor chimice după unul sau mai multe criterii.
C3.1.Rezolvarea de probleme de calcul numeric referitoare la concentraţia în procente de masă ale soluţiilor.
C3.3. Aplicarea unor algoritmi de calcul pe baza formulei chimice;
C4.3. Folosirea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii elementelor şi substanţelor chimice.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE SPECIFICE:


La sfarşitul lecţiei , elevii vor fi capabili:
O1 -Sǎ defineascǎ formula chimicǎ şi sǎ denumeascǎ compuşii chimici.
O2 -Sǎ noteze prescurtat moleculele cu ajutorul simbolurilor şi indicilor.
O3 -Sǎ indice etapele care se parcurg pentru a stabili formula chimicǎ cu ajutorul valenţei.
O4 -Sǎ stabileascǎ formula chimicǎ atât a unui compus binar cât şi a unui compus ternar.
O5 -Sǎ rezolve cu uşurinţǎ aplicaţii referitoare la formulele chimice din fişa de lucru distribuitǎ.
O6 -Sǎ cunoascǎ algoritmii de rezolvare a unei probleme efectuând calcule chimice pe baza formulei chimice.
O7-Sǎ completeze fişa de lucru datǎ şi sǎ sistematizeze cunoştinţele acumulate într-o nouǎ formǎ ce solicitǎ gândirea .

METODE DE ÎNVǍŢǍMÂNT: Conversaţia euristica,explicatia,algoritmizarea, problematizarea, exerciţiul, modelarea,turul


galeriei.
MIJLOACE DE ÎNVǍŢǍMÂNT: Fişe de lucru, sistemul periodic al elementelor, manualul,culegere de probleme.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Secvenţa lecţiei Activităţi desfăşurate de către: Strategii didactice Evaluare


Profesor Elevi Metode Mijloace Forme de
didactice didactice organizare
1.Moment -Se face prezenţa şi Îşi pregătesc Caiete şi
organizatoric se verificǎ existenţa materialele Conversaţia instrumente de Activitate Observarea
( 2 minute ) mijloacelor necesare necesare. scris. frontală comportamentului
desfǎşurǎrii lecţiei.
-Împarte elevii în 6
grupe.
2.Captarea -Se capteazǎ atenţia Sunt atenţi la Activitate
atenţiei elevilor prezentând explicaţiile Explicaţia frontală
( 2 minute ) importanţa profesorului.
substanţelor şi
formulelor chimice
3.Verificarea -Scrie pe tablă titlul Îşi notează Tabla, creta Activitate
cunoştinţelor lectiei: „Formule titlul lecţiei pe Conversaţia frontală
(25 minute ) chimice. Calcule pe caiete şi ascultă
baza formulei cu atenţie.
chimice” şi prezintă
obiectivele propuse,
într-o formă
accesibilă elevilor.
Se precizează
utilitatea noilor
achiziţii ,valoarea lor
operaţională.
- Cere elevilor sǎ
definescă formula
chimică şi să
enumere etapele care Răspund la Conversaţia Observarea
se parcurg în intrebări. Explicaţia comportamentului
stabilirea formulei
chimice pe baza
valenţei.

- Solicitǎ elevilor sǎ
clasifice tipurile de
calcule chimice
învǎţate care au la Clasifică Activitate
bazǎ formula chimicǎ tipurile de Conversaţia frontală Evaluare orală
a unei substanţe calcule chimice Explicaţia Activitate
chimice, informând învăţate. individuală
elevii asupra
importanţei acestor
calcule: în practica de
laborator şi în
industrie , prin
calcule chimice pe
baza formulei
chimice se determinǎ
compoziţia
cantitativǎ a Sunt atenti la
substanţelor. explicatiile Conversaţia Observarea
profesorului Explicaţia comportamentului
-Se distribuie fiecǎrei
grupe de elevi cate o
fişǎ de lucru ce
cuprinde exerciţii
problematizate în
care se întrepǎtrund
problemele cu notiuni
teoretice.
Isi impart
- Propune elevilor rolurile in grup. Algoritmizarea Fise de lucru
spre rezolvare Rezolva Problematizarea (de
exerciţiile din fişele exercitiile din Rezolvarea se consolidare) Activitate
de lucru, citind cu fisa de lucru . probleme de Evaluare scrisa
atenţie sarcinile de Modelarea grup Interevaluare
lucru şi respectând
timpul de lucru
acordat (15 minute).

-Anunţă elevii că
după terminarea
timpului de lucru se
vor evalua reciproc,
astfel: gr 1 cu gr.2,
gr.3 cu gr.4, gr.5 cu
gr.6.
-După interevaluare Turul galeriei Marker,
fiecare lider al planşă
grupului va nota
activitatea celorlalte
grupe.
-Controleazǎ
rǎspunsurile date de
elevi în fişele de
lucru.
3.Comunicarea După evaluare anunţă Noteaza titlul
noilor elevii că vor continua lectiei
cunostinţe cu alt calcul pe baza
(10 minute) formulelor
chimice: ,,Cantitatea
dintr-un element Observarea
conţinută într-o Sunt atenti şi comportamentului
cantitate data de notează în
substanţă compusă”. caiete Tabla ,creta
algoritmul de
-Propune spre rezolvare. Activitate
rezolvare o frontală
problemă.

-Explică elevilor
algoritmul de
rezolvare:
a)Se calculează masa
moleculară a Explicatia
substanţei; Algoritmizarea
b)Se aplica regula de
trei simplă.
Rezolvarea se poate
face şi prin calcularea
numărului de moli.
- Propune elevilor sǎ Rezolvă prima Conversaţia Fişe de lucru, Activitate Probă orală
5.Fixarea rezolve câteva problemă din Explicaţia instrumente de individuală,
cunoştinţelor probleme de calcul fişa de lucru. Algoritmizarea scris, Activitate
(10 minute) din fişa de lucru pe grupe
(Partea 2.- fixarea
cunoştintelor),.
Propune ca temă Notează tema Activitate
6.Anuntarea pentru acasă în caiete. Explicaţia individuală
temei pentru problemele rămase
acasa nerezolvate în fişa de
(1 minut) lucru.
Grupa 1. Fişa de lucru

Formule chimice. Calcule pe baza formulelor chimice - clasa a VII-a

Partea 1. – Verificarea și consolidarea cunoştinţelor anterioare.


1. Se dau urmatorii atomi, respectiv grupe de atomi:

HI ,(CO3)_II , MgII ,BrI ,OII ,(OH)I .


a)scrieţi şi denumiţi formulele chimice care se pot scrie cu ajutorul atomilor, respectiv
grupărilor de mai sus; încadrați fiecare formulă în ciorchinele substanțelor chimice ;
b)Calculaţi raportul atomic al oxiacidului prezentat la punctual a;
c)Calculaţi raportul de masă în care se găsesc elementele în oxiacidul respectiv;
d)Calculaţi masa moleculară a oxidului metalic;
e)Calculaţi compoziţia procentuală a oxidului metalic respectiv;
f) Calculaţi câte grame reprezintă 2 moli de bază.

Partea a 2-a. - Fixarea noilor cunoştinţe.

1. Masa de hidrogen cuprinsă în 34 g amoniac este:

a.8 g,
b.6g,
c. 2g.

1. Câte grame de oxigen sunt cuprinse în 3 moli CO2 ? Dar în 4 moli MgO ?

Se dau: AC=12, AH=1, AO=16, AMg=24, ABr=80.


Grupa 2. Fişa de lucru

Formule chimice. Calcule pe baza formulelor chimice - clasa a VII-a

Partea 1. - Consolidarea cunoştinţelor anterioare.


1. Se dau următorii atomi, respectiv grupe de atomi:

HI ,(SO4)_II , KI ,BrI ,OII ,(OH)I .


a)scrieţi şi denumiţi formulele chimice care se pot scrie cu ajutorul atomilor, respectiv
grupărilor de mai sus; încadrați fiecare formulă în ciorchinele substanțelor chimice ;
b)Calculaţi raportul atomic al oxiacidului prezentat la punctual a;
c)Calculaţi raportul de masă în care se găsesc elementele în oxiacidul respectiv;
d)Calculaţi masa moleculară a oxidului metallic;
e)Calculaţi compoziţia procentuală a oxidului metalic respectiv;
f) Calculaţi câte grame reprezintă 2 moli de bază.

Partea a 2-a. -Fixarea noilor cunoştinţe.

1. Masa de hidrogen cuprinsă în 34 g amoniac este:

a.8 g,
b.6g,
c. 2g.

2. Câte grame de oxigen sunt cuprinse în 3 moli CO2 ? Dar în 4 moli MgO ?

Se dau: AC=12, AH=1, AO=16, AK=39, ABr=80.


Grupa 3. Fişa de lucru

Formule chimice. Calcule pe baza formulelor chimice - clasa a VII-a

Partea 1. – Verificarea și consolidarea cunoştinţelor anterioare.


1. Se dau următorii atomi, respectiv grupe de atomi:

HI ,(NO3)_I , CaII ,ClI ,OII ,(OH)I .

a) scrieţi şi denumiţi formulele chimice care se pot scrie cu ajutorul atomilor, respectiv
grupărilor de mai sus; încadrați fiecare formulă în ciorchinele substanțelor chimice ;
b)Calculaţi raportul atomic al oxiacidului prezentat la punctual a;
c)Calculaţi raportul de masă în care se găsesc elementele în oxiacidul respectiv;
d)Calculaţi masa moleculară a oxidului metalic;
e)Calculaţi compoziţia procentuală a oxidului metalic respectiv;
f) Calculaţi câte grame reprezintă 2 moli de bază.

Partea a 2-a. -Fixarea noilor cunoştinţe.

1. Masa de hidrogen cuprinsă în 34 g amoniac este:

a.8 g,
b.6g,
c. 2g.

2. Câte grame de oxigen sunt cuprinse în 3 moli CO2 ? Dar în 4 moli MgO ?

Se dau: AN=14, AH=1, AO=16, ACa=40, ACl=35,5.


Grupa 4. Fişa de lucru

Formule chimice. Calcule pe baza formulelor chimice - clasa a VII-a

Partea 1. –Verificarea și consolidarea cunoştinţelor anterioare.

1. Se dau următorii atomi, respectiv grupe de atomi:

HI ,(SO4)_II , NaI ,ClI ,OII ,(OH)I .

a)Scrieţi şi denumiţi formulele chimice care se pot scrie cu ajutorul atomilor, respectiv
grupărilor de mai sus; încadrați fiecare formulă în ciorchinele substanțelor chimice ;
b)Calculaţi raportul atomic al oxiacidului prezentat la punctual a;
c)Calculaţi raportul de masă în care se gasesc elementele în oxiacidul respectiv;
d)Calculaţi masa moleculară a oxidului metalic;
e)Calculaţi compoziţia procentuală a oxidului metalic respectiv;
f) Calculaţi câte grame reprezintă 2 moli de bază.

Partea a 2-a. -Fixarea noilor cunoştinţe.

1. Masa de hidrogen cuprinsă în 34 g amoniac este:

a.8 g,
b.6g,
c. 2g.

2. Câte grame de oxigen sunt cuprinse în 3 moli CO2 ? Dar în 4 moli MgO ?
Se dau: AS=32, AH=1, AO=16, ANa=23, ACl=35,5.

Grupa 5. Fişa de lucru

Formule chimice. Calcule pe baza formulelor chimice - clasa a VII-a

Partea 1.- Verificarea și consolidarea cunoştinţelor anterioare.

1. Se dau următorii atomi, respectiv grupe de atomi:

HI ,(PO4)_III , KI ,SII ,OII ,(OH)I .

a)Scrieţi şi denumiţi formulele chimice care se pot scrie cu ajutorul atomilor, respectiv
grupărilor de mai sus; încadrați fiecare formulă în ciorchinele substanțelor chimice ;
b)Calculaţi raportul atomic al oxiacidului prezentat la punctual a;
c)Calculaţi raportul de masă în care se găsesc elementele în oxiacidul respectiv;
d)Calculaţi masa moleculară a oxidului metalic;
e)Calculaţi compoziţia procentuală a oxidului metalic respectiv;
f) Calculaţi câte grame reprezintă 2 moli de bază.

Partea a 2-a. -Fixarea noilor cunoştinţe.

1. Masa de hidrogen cuprinsă în 34 g amoniac este:

a.8 g,
b.6g,
c. 2g.

2. Câte grame de oxigen sunt cuprinse în 3 moli CO2 ? Dar în 4 moli MgO ?

Se dau: Ap=31, AH=1, AO=16, AK=30, As=32.


Grupa 6. Fişa de lucru

Formule chimice. Calcule pe baza formulelor chimice - clasa a VII-a

Partea 1. – Verificarea și consolidarea cunoştinţelor anterioare.

1. Se dau următorii atomi, respectiv grupe de atomi:

HI ,(CO3)_II , CaII ,SII ,OII ,(OH)I .

a)Scrieţi şi denumiţi formulele chimice care se pot scrie cu ajutorul atomilor, respectiv
grupărilor de mai sus; încadrați fiecare formulă în ciorchinele substanțelor chimice ;
b)Calculaţi raportul atomic al oxiacidului prezentat la punctual a;
c)Calculaţi raportul de masă in care se găsesc elementele în oxiacidul respectiv;
d)Calculaţi masa moleculară a oxidului metalic;
e)Calculaţi compoziţia procentuală a oxidului metalic;
f)Calculaţi câte grame reprezintă 2 moli de bază.

Partea a 2-a. -Fixarea noilor cunoştinţe.


1. Masa de hidrogen cuprinsă în 34 g amoniac este:

a.8 g,
b.6g,
c. 2g.

2. Câte grame de oxigen sunt cuprinse în 3 moli CO2 ? Dar în 4 moli MgO ?
Se dau: AC=12, AH=1, AO=16, ACa=40, AS=32.

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

Item a. 5 puncte

formula chimica 7x 0,25=1,75p


denumire 7x0,25=1,75p
ciorchinele 1,5p

Item b. 0,5p

raportul atomic al oxiacidului H:E:O

Item c. 0,5 punct


raportul de masa mH:mE:mO

Item d 0,5p
Moxid metalic

Item e 1p

%metal 0,5p
%O 0,5p

Item f. 1,5p

Mbaza 0,5p
m=n.M 0,5p
m=..... 0,5p

TOTAL :5+0,5+0,5+0,5+1+1,5=9p
1p oficiu
HI ,(CO3)_II , MgII ,BrI ,OII ,(OH)I .
HI ,(SO4)_II , KI ,BrI ,OII ,(OH)I .
HI ,(NO3)_I , CaII ,ClI ,OII ,(OH)I .

HI ,(SO4)_II , NaI ,ClI ,OII ,(OH)I .


HI ,(PO4)_III , KI ,SII ,OII ,(OH)I .
HI ,(CO3)_II , CaII ,SII ,OII ,(OH)I .