Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECȚIE

I . PARTEA INTRODUCTIVĂ

1. Profesor: Osieru Mihaela Cristina


2. Școala: Gimnazială nr. 2 Vatra Dornei
3. Clasa: a-VI-a A
4. Disciplina: Biologie
5. Data: 22. III. 2019
6. Subiectul lecţiei: FUNCȚIILE DE NUTRIȚIE-Excreția la plante
7. Durata de desfăşurare a lecţiei: 1 h
8. Tipul lecției: predare-învaţare cu experiment integrat
9. Obiectivul central (scopul) lecţiei: dobândirea de noi cunoştinţe despre procesul de excreţie
10. Competențe specifice: 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1;
11. Obiectivele operaţionale în concordanţă cu competențele specifice corespunzătoare
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să:
O1- definească excreția
O2- precizeze structurile din corpul plantei care îndeplinesc funcțiile de excreție
O3- identifice importanța procesul de transpirație la plante
O4- enumere factorii de mediu care influenţează transpiraţia

12. Resurse procedurale (metode de învăţământ): conversația, observația, expunerea, problematizarea, experimentul
13. Resurse materiale (mijloace de învăţământ: aparatură şi material didactic): manual școlar, imagini, tablă/cretă, ghiveci cu plantă, clopot de
sticlă, folie aluminiu
14. Forma de organizare a activităţii: frontală, individuală
15. Bibliografia (în ordinea alfabetică a autorilor, cu specificarea autorilor, titlului lucrării, editurii, anului apariţiei):

 Manual a VI-a – E. Crocnan, Editura Didactică și Pedagogică 2018 (Ord. 3393/28.02.2017)


 Manual clasa a VI-a –S. Olteanu, I. Tanur, F. Miricel, Ș. Giersch, C. Manea, E.C. Afrim , Editura Didactică și Pedagogică 2018 (Ord.
3393/28.02.2017)
 Iordache Ion, Ulpia Maria Leu- Metodica predării- învățării biologiei, ed. Solaris, Iași 2003

II. DESFĂŞURAREA LECŢIEI

III. SCHEMA TABLEI


II. DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Obiectivele Etapele (evenimentele) Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluarea/


lecţiei forme de
operaţionale organizare

-momentul Notează absenții


organizatoric
Organizează materialele și creează un Se pregătesc pentru activitate
climat cooperant
Sunt atenți și răspund la întrebări
- reactualizarea Adresează întrebări referitoare la funcțiile
noţiunilor necesare organismului ce au fost studiate până în
trecerii la lecţia nouă prezent. Din cunoștințele anterioare enumeră funcțile
Cere elevilor să enumere funcțiie frunzei frunzei, explică procesul de fotosinteză, Oral
și relațiile între acestea. respirație și circulație la plante.
-captarea atenţiei Frontal
pentru lecţia nouă Precizează importanța acestor funcții în viața
plantelor și modul lor de realizare.
Anunță obiectivele și cu ajutorul
imaginilor din manual se face trecerea la
-enunţarea obiectivelor noua lecție. Sunt atenți și răspund la întrebări.
Adresează întrebări referitoare la Explică ce se întâmplă cu substanțele Frontal
substanțele nefolositoare sau în exces din nefolositoare din corp și modul lor de
corpul organismelor. eliminare.
-prezentarea optimă a
O1 conţinutului Explică procesul de excreție la modul
general (plante, animale)
Notează în caiete. Oral
Începe schema lecției la tablă prin
-dirijarea învăţării definirea excreției. Frontal

Prezintă etapele experimentului realizat și Observă experimentul și deduc rezultatul


îndeamnă elevii să spună ce observă și obținut.
O2 cum a fost posibil procesul. Precizează organul principal în realizarea
excreției la plante și enumeră componentele
Cere elevilor să numească organul acestuia.
vegetative cu rol în excreție,
componentele acestuia și structura Își reamintesc de importanța stomatei și
principală în acest proces. desenul acesteia (închisă/deschisă) Frontal
Solicită elevii să deseneze stomata pe Desenează stomata în caiet.
caiet.
Notează în caiete și răspund la întrebări, din Scrisă
Continuă schița lecției la tablă adresând cunoștinlele pe care le-au acumulat la
elevilor întrebări referitoare la procesul celelalte funcții ale frunzei. Individual
de transpirație la plante.
Deduc importanța
Solicită elevii să precizeze importanța
O3 Enumeră cei mai importanți factori.
transpirației în viața plantelor, făcând
O4 referire și la factorii care intensifică sau Frontal
reduc acest proces.

Observă imaginile, indică mediul de viață


Prezintă imagini cu două specii din zone pentru fiecare, adaptările frunzelor.
diferite și cere elevilor să identifice Scrisă
Argumentează alegerea făcută.
-conexiunea inversă mediul de viață pentru fiecare, să descrie
Individual
(feed-back-ul) frunza, planta care transpiră mai mult și
argumentarea alegerii. Adresează
Răspund la întrebări.
întrebări: care plantă transpiră mai mult,
cea din apropierea unui lac sau cea din Frontal
depărtarea acestuia? De ce credeți că
fructele și legumele trebuie depozitate la Notează tema pentru acasă
o anumită temperatură și umiditate?

Anunță tema pentru acasă


-tema pentru acasă
Pg. 87; ex. A,B
III. Schema tablei

Excreţia
-constă în eliminarea unor substanţe: toxice (uree), străine (medicamente), în exces (apa)

Excreția la plante

Transpiraţia:

- Elimină apă sub formă de vapori


- Se realizează prin stomate
- Se desfășoară când stomantele sunt deschise ( preponderent ziua)
- Ajută la conducerea sevei brute spre frunză
- Evită încălzirea excesivă a plantelor
- Asigură circuitul apei în natură

Factori ce influențează transpirația:


- Interni: suprafața frunzelor, nr. stomatelor
- Externi: temperatura, vântul, umiditatea solului/ aerului, lumina