Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Colegiul Agricol ,,Dr. C. Angelescu,, Buzău


Disciplina: Modulul II – Instrumente de laborator şi tehnici de măsurare
Aria curriculară: Tehnologii
Profilul: Resurse naturale şi protecţia mediului
Clasa: a X-a B
Data: 17 mai 2014
Tema lecţiei : determinarea mărimilor fizice şi termice la soluţii, corpuri solide, probe de
apă şi sol; (sursa: Fătu S., 2004)
Tipul lecţie: Lecţie de formare a priceperilor şi deprinderilor (de laborator)
Profesor: ŞERBAN CAMELIA
Durata: 50 minute
Competenţa specifică: măsurarea mărimilor fizice
COMPETENTE DERIVATE
C1. Prezentă materialele de lucru necesare determinării
C2. Prezentă tehnicile de lucru
C3.Determină mărimile fizice prin metode directe, chimice şi instrumentale
C4. Efectuează calculele necesare necesare preparării soluţiilor
C5. Stabileşte rezultatele finale.
RESURSE DIDACTICE
A. MIJLOACE
a. Vase de laborator
b. balanţe
c. picnometru
d. densimetre
e. termometre
f. substanţe
g. fişe expert
h. test de evaluare
i. fişă de observare a elevului
j. scheme pe tablă
B. METODE ŞI PROCEDEE: Mozaicul cu fişe expert, conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, experimentul
C. FORME DE ORGANIZARE A CLASEI : frontal, pe grupe, individual.
D. DESFĂŞURAREA LECŢIEI
 Moment organizatoric : verificarea prezenţei; notarea absenţilor; observaţii asupra
ţinutei clasei şi a elevilor.........................…………………………………………… 2 minute.
 Verificarea cunoştinţelor:
1. Care este operatia de determinare a masei?
2. Care sunt regulile de cantarire?
3. Ce este titrarea?
4. Cum se determina densitatea corpurilor solide?
5. Enumerati instrumentele pentru determinarea volumelor.
6. Precizati modul de determinare a temperaturii apei si solului.
7. explicati titrarea.
 Scenariu didactic:
Evocare cu ajutorul cuvintelor cheie
Realizarea sensului: folosirea metodelor interactive specifice laboratorului tehnologic

 ETAPE ŞI FAZE:
1. Pregătirea materialului de lucru
Profesorul anunţă determinările care se vor efectua de către fiecare grupă şi prezintă materialele
care vor fi folosite de elevi pentru determinarea fiecărei mărimi fizice.
2. Distribuirea fişelor de lucru pe grupe
3. Studiu independent câteva minute
GRUPA NR. 1. Determinarea densităţii lichidelor şi solidelor prin metoda areometrică,
picnometrică şi directă (prin măsurare, cântărire, calcul)
GRUPA NR. 2. , cilindru gradat, Masurarea volumului cu biureta (titrarea), pipeta determinarea
pH cu ajutorul indicatorilor
GRUPA NR. 3. Prepararea unei solutii folosind regula amestecurilor
GRUPA NR. 4. Determinarea temperaturii apei si solului, prepararea unei soluţii procentuale.

FIŞA EXPERT NR.1.

 Să se determine densitatea lichidului din vasul nr.1. prin metoda areometrică şi prin
metoda picnometrică. Să se noteze în tabelul comparativ datele obţinute. Se vor face 2
determinări.
 Materiale necesare: 1. Cilindru gradat de 100 ml;
2.Lichidul de analizat;
3. Areometre (densimetre);
4. Picnometru;
5. Balanţă analitică.

 Mod de lucru pentru metoda areometrică:


a. se umple cilindrul gradat până la semnul de 100 ml;
b. se introduce încet, cu atenţie areometrul în lichid;
c. se citeşte densitatea indicată de gradaţie;
d. se notează rezultatul în tabelul din fişa de lucru
e. se efctuează a doua determinare cu alt densimetru.
 Mod de lucru pentru metoda picnometrică:
a. Se cântăreşte picnometrul gol;
b. Se cântăreşte picnometrul plin până la semn cu apă distilată;
c. Se cântăreşte picnomterul plin cu lichidul de analizat;
d. Se notează toate datele obţinute pe fişa de lucru;
e. Se aplică formula de calcul şi se notează rezultatele în tabel;
f. Se compară rezultatele obţinute şi se stabilesc concluziile finale;
g. Se comunică rezultatele de către expertul grupei întregii clase, după ce se
efectuează lucrarea demonstrativ, în faţa clasei; ceilalţi colegi vor urmări
corectitudinea determinării şi vor observa modul de lucru; pot interveni dacă
situaţia o cere.
 Concomitent se poate efectua determinarea densităţii unui corp solid (lemn, BCA).
 Mod de lucru: Se măsoară laturile paralelipipedului, se notează datele obţinute în
formula de determinare a volumului, se efectuează calculul volumului, se cântăreşte
corpul respectiv, se aplică formula de calcul a densităţii.

Nr. determinare Metoda Metoda picnometrică Diferenţe


areometrică ρ 2 (g/cm3)
ρ 1 (g/cm3)
1
2
FISA EXPERT NR.2
a. Măsurarea volumului cu biureta, pipeta, cilindrul gradat
- principiul metodei..................................................................................................
- reactivi folositi: …………………………………………………………………….
 realizarea instalaţiei de titrare
 titrarea propriu-zisă
 consemnarea datelor pe fişă
 V 1 = volumul iniţial din biuretă
 V2 = volumul final (rămas)
 V= V1-V2
b. materiale: biuretă, apă distilată, HCl, NaOH, fenolftaleină, metiloranj, pahare
Berzelius, cilindru gradat, pipetă, pensetă, hârtie indicatoare, pH-metrul Hanna,
plăcuţă albă de porţelan
c. determinarea pH cu pH-metrul Hanna
d. determinarea pH-ului cu hârtie indicatoare de pH
 MOD DE LUCRU
1. se pun câteva picături de indicator în diferite probe
2. se compară culoarea cu datele din tabel
3. se ia cu penseta hârtia indicatoare care se introduce 1 secundă în probă, se
fixează hârtia pe placuţa albă
4. se compară cu culoarea de pe scara de culori
5. se stabileşte pH-ul probelor.

INDICATORUL Mediu acid Mediu neutru Mediu bazic


fenolftaleina incoloră incoloră roz- violet
metiloranj roşie portocalie galbenă

Rezultate obţinute

FISA EXPERT NR.3.

Să se prepare o soluţie de o anumită concentraţie folosind regula amestecurilor şi formula


concentraţiei procentuale
A= 50%; B=20%; C=25%
Să se determine cantitatea în ml şi părţi din soluţia A şi B pentru a se obţine prin amestec soluţia
C de concentraţie dată (25%)
1. Se va prepara o cantitate de 100 ml soluţie de NaCl C= 50% ( soluţia A) şi o cantitate de 100
ml soluţie de NaCl C=20% (soluţia B)
2. Din formula de calcul după regula amestecurilor se vor determina câte părţi (ml) din fiecare
soluţie vom amesteca pentru a rezulta soluţia C de concentraţie 25%
3. A%+B%=C%; C-B=părţi A; A-C=părţi B

FIŞA EXPERT NR.4

Să se prepare 500 de ml soluţie de NaCl de concentraţie de 20%.


ETAPELE PREPARĂRII
 Efectuarea calculelor necesare
 Cântărirea substanţelor solide
 Măsurarea volumelor lichide
 Introducerea substanţei solide în balonul cotat
 Spălarea cu apă distilată
 Agitarea balonului cotat pentru dizolvare
 Adăugarea apei distilate
 Repaus câteva minute
 Completarea până la semn.

FIŞĂ DE LABORATOR

Experimentul Reactivi şi ustensile Mod de lucru Rezultate obţinute


Prepararea unei Balanţă analitică Se urmăresc etapele
soluţii procentuală Sare preparării
20% Pâlnie de sticlă
Balon cotat
Pisetă
Apă distilată