Sunteți pe pagina 1din 12

Dănăilă Wanda - Infografică

LUCRAREA 1
NO}IUNI INTRODUCTIVE DE DESEN TEHNIC

Obiectivele lucr\rii
 Protec]ia muncii;
 Prezentarea ecranului grafic AutoCAD;
 Introducerea comenzilor;
 Stabilirea formatului;
 Instrumente ajut\toare de desenare;
 Sisteme de coordonate;
 Trasarea unor contururi simple, utiliz^nd diferite tipuri de
coordonate;
 {tergerea obiectelor.

Comenzi nou introduse: LIMITS, ZOOM, SNAP, GRID, ORTHO,


OSNAP, LINE, ARC, CIRCLE, UCS,
ERASE.

Comanda Scurt\ descriere a comenzii


LIMITS  stabile[te dimensiunile suprafe]ei de desenare (a
formatului) definit\ ca un dreptunghi c\ruia i se precizeaz\
coordonatele a dou\ v^rfuri opuse, v^rful din st^nga jos [i
v^rful din dreapta sus
ZOOM  controleaz\ modul de vizualizare a suprafe]ei de desenare
SNAP  restric]ioneaz\ deplasarea cursorului cu un anumit pas
GRID  permite controlul vizual al suprafe]ei destinate desen\rii
prin afi[area unui caroiaj/gril\
ORTHO  restric]ioneaz\ deplasarea cursorului numai pe direc]iile
orizontal\ [i vertical\
OSNAP  permite indicarea precis\ a unor puncte caracteristice ale
obiectelor desenate anterior
LINE  deseneaz\ o linie alc\tuit\ dintr-o succesiune de segmente
de dreapt\, fiecare segment put^nd fi editat separat

1
Dănăilă Wanda - Infografică

ARC  deseneaz\ un arc de cerc prin specificarea a trei elemente


alese dintre op]iunile comenzii
CIRCLE  deseneaz\ un cerc prin specificarea elementelor
caracteristice ale acestuia (centru, diametru, raz\ etc.)
UCS  stabile[te pozi]ia sistemului de coordonate al utilizatorului
`n func]ie de necesit\]ile desenului
ERASE  [terge obiectele desenate

Exerci]ii rezolvate

Exerci]iul 1.1

S\ se traseze conturul din figura 1.1 utiliz^nd coordonatele rectangulare


absolute ale punctelor, f\r\ a desena axa de simetrie [i f\r\ a `nscrie cotele
pe desen.

Fig. 1.1

Rezolvare

 Se stabilesc limitele unui format A4 (210 x 297).

Command: Limits <E>

2
Dănăilă Wanda - Infografică

Specify lower left corner or [ON/ OFF] <0.0000, 0.0000>:<E>


Specify upper right corner <420.0000, 297.0000>: 210,297

 Se vizualizeaz\ `ntregul spa]iu alocat desenului.

Command: Zoom <E>


Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/ Center/
Dynamic/ Extents/ Previous/ Scale/ Window/ Object] <real time>: All
Obs.: Comanda Zoom poate fi accesat\ [i din caseta cu op]iuni de navigare
(CURS 1, fig. 1.1, 12).

 Se introduc instrumentele ajut\toare de desenare care permit controlul


vizual al suprafe]ei destinate desen\rii [i restric]ioneaz\ deplasarea
cursorului.

Command: Snap <E>


Specify snap spacing or [ON/ OFF/ Aspect/ Legacy/ Style/ Type] <0.5000>:
On
Command: Grid <E>
Specify grid spacing (X) or [ON/ OFF/ Snap/ Major/ aDaptive/ Limits
/Follow/ Aspect] <0.5000>: On
Command: Ortho <E>
Enter mode [ON/ OFF] <OFF>: On

 Trasarea conturului `ncepe din punctul A (fig. 1.2).

Command: Line <E>


Specify first point: 50,70
Specify next point or [Undo]: 50,120
Specify next point or [Undo]: 25,120
Specify next point or [Close/ Undo]: 25,145
Specify next point or [Close/ Undo]: 100,145
Specify next point or [Close/ Undo]: 100,120
Specify next point or [Close/ Undo]: 75,120
Specify next point or [Close/ Undo]: 75,70

3
Dănăilă Wanda - Infografică

Specify next point or [Close/ Undo]: C (cu aceast\ op]iune se `nchide


conturul, cursorul revenind la
punctul de la care a `nceput
trasarea, A).

Fig. 1.2

Exerci]iul 1.2

S\ se traseze conturul din figura 1.3 utiliz^nd coordonatele rectangulare


relative ale punctelor, f\r\ a `nscrie cotele pe desen.

Fig. 1.3

Rezolvare

 Se stabilesc limitele unui format A4 (210 x 297).

4
Dănăilă Wanda - Infografică

Command: Limits <E>


Specify lower left corner or [ON/ OFF] <0.0000, 0.0000>:<E>
Specify upper right corner <420.0000, 297.0000>: 210,297

 Se vizualizeaz\ `ntregul spa]iu alocat desenului.

Command: Zoom <E>


Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/ Center/
Dynamic/ Extents/ Previous/ Scale/ Window/ Object] <real time>: All
Obs.: Comanda Zoom poate fi accesat\ [i din caseta cu op]iuni de navigare
(CURS 1, fig. 1.1, 12).

 Se introduc instrumentele ajut\toare de desenare care permit controlul


vizual al suprafe]ei destinate desen\rii.

Command: Snap <E>


Specify snap spacing or [ON/ OFF/ Aspect/ Legacy/ Style/ Type] <0.5000>:
On
Command: Grid <E>
Specify grid spacing (X) or [ON/ OFF/ Snap/ Major/ aDaptive/ Limits
/Follow/ Aspect] <0.5000>: On

 Trasarea conturului `ncepe din punctul A (fig. 1.4), pentru care se


introduc coordonatele rectangulare absolute. Pentru celelate puncte se
utilizeaz\ coordonatele rectangulare relative.

Command: Line <E>


Specify first point: 50,70
Specify next point or [Undo]: @100,0
Specify next point or [Undo]: @0,40
Specify next point or [Close/ Undo]: @-30,0
Specify next point or [Close/ Undo]: @0,30
Specify next point or [Close/ Undo]: @-30,30
Specify next point or [Close/ Undo]: @-40,0

5
Dănăilă Wanda - Infografică

Specify next point or [Close/ Undo]: C (cu aceast\ op]iune se `nchide


conturul, cursorul revenind la
punctul de la care a `nceput
trasarea, A).

Fig. 1.4

Exerci]iul 1.3

S\ se traseze conturul din figura 1.5 utiliz^nd coordonatele polare relative


ale punctelor, f\r\ a `nscrie cotele pe desen.

Fig. 1.5

Rezolvare

 Se stabilesc limitele unui format A4 (210 x 297).

6
Dănăilă Wanda - Infografică

Command: Limits <E>


Specify lower left corner or [ON/ OFF] <0.0000, 0.0000>:<E>
Specify upper right corner <420.0000, 297.0000>: 210,297

 Se vizualizeaz\ `ntregul spa]iu alocat desenului.

Command: Zoom <E>


Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/ Center/
Dynamic/ Extents/ Previous/ Scale/ Window/ Object] <real time>: All
Obs.: Comanda Zoom poate fi accesat\ [i din caseta cu op]iuni de navigare
(CURS 1, fig. 1.1, 12).

 Se introduc instrumentele ajut\toare de desenare care permit controlul


vizual al suprafe]ei destinate desen\rii.

Command: Snap <E>


Specify snap spacing or [ON/ OFF/ Aspect/ Legacy/ Style/ Type] <0.5000>:
On
Command: Grid <E>
Specify grid spacing (X) or [ON/ OFF/ Snap/ Major/ aDaptive/ Limits
/Follow/ Aspect] <0.5000>: On

 Trasarea conturului `ncepe din punctul A (fig. 1.6), pentru care se


introduc coordonatele rectangulare absolute. Pentru celelate puncte se
utilizeaz\ coordonatele polare relative.

Command: Line <E>


Specify first point: 50,70
Specify next point or [Undo]: @50<0
Specify next point or [Undo]: @30<-60
Specify next point or [Close/ Undo]: @20<0
Specify next point or [Close/ Undo]: @80<90
Specify next point or [Close/ Undo]: @-30<0
Specify next point or [Close/ Undo]: @20<135

7
Dănăilă Wanda - Infografică

Specify next point or [Close/ Undo]: @10<-90


Specify next point or [Close/ Undo]: @-10<0
Specify next point or [Close/ Undo]: @50<150
Specify next point or [Close/ Undo]: C (cu aceast\ op]iune se `nchide
conturul, cursorul revenind la
punctul de la care a `nceput
trasarea, A).

Fig. 1.6

Exerci]iul 1.4

S\ se traseze conturul din figura 1.7 f\r\ a desena axele de simetrie [i f\r\ a
`nscrie cotele pe desen.

Fig. 1.7

8
Dănăilă Wanda - Infografică

Rezolvare

 Se stabilesc limitele unui format A4 (210 x 297).

Command: Limits <E>


Specify lower left corner or [ON/ OFF] <0.0000, 0.0000>:<E>
Specify upper right corner <420.0000, 297.0000>: 210,297

 Se vizualizeaz\ `ntregul spa]iu alocat desenului.

Command: Zoom <E>


Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/ Center/
Dynamic/ Extents/ Previous/ Scale/ Window/ Object] <real time>: All
Obs.: Comanda Zoom poate fi accesat\ [i din caseta cu op]iuni de navigare
(CURS 1, fig. 1.1, 12).

 Se alege convenabil originea sistemului de coordonate.

Command: Ucs <E>


Specify origin of UCS or [Face/ NAmed/ OBject/ Previous/ View/ World/ X/
Y/ Z/ ZAxis] <World>: 50,50
Specify point on X – axis or <accept>:<E>

 Trasarea conturului `ncepe din punctul A (fig. 1.8a), care coincide cu


originea noului sistem de coordonate.

Command: Line <E>


Specify first point: 0,0
Specify next point or [Undo]: 0,-25
Specify next point or [Undo]: @58,0
Specify next point or [Close/ Undo]: @0,20
Specify next point or [Close/ Undo]: @30,0
Specify next point or [Close/ Undo]: @0,10
Specify next point or [Close/ Undo]: @30,0
Specify next point or [Close/ Undo]: @0,30

9
Dănăilă Wanda - Infografică

Specify next point or [Close/ Undo]: @-30,0

 Se introduc instrumentele ajut\toare care permit indicarea precis\ a unor


puncte caracteristice ale obiectelor desenate anterior.

Command: Osnap <E>

 Se alege o nou\ pozi]ie a sistemului de coordonate cu originea `n


punctul B (fig. 1.8b), apoi se continu\ trasarea conturului.

Command: Ucs <E>


Specify origin of UCS or [Face/ NAmed/ OBject/ Previous/ View/ World/ X/
Y/ Z/ ZAxis] <World>: end of se selecteaz\ cu cursorul punctul B.
Specify point on X – axis or <accept>:<E>
Command: Arc <E>
Specify start point of arc or [Center]: C
Specify center point of arc: -20,0
Specify start point of arc: 0,0
Specify end point of arc (hold Ctrl to switch direction) or [Angle/ chord
Length]: -40,0
Command: Circle <E>
Specify center point for circle or [3P/ 2P/ Ttr (tan tan radius)]: cen of se
selecteaz\ semicercul
Specify radius of circle or [Diameter]: 10
Command: Line <E>
Specify first point: end of se selecteaz\ extremitatea semicercului (punctul
C)
Specify next point or [Undo]: @0,-20
Specify next point or [Undo]: @30<-150
Specify next point or [Close/ Undo]: end of se selecteaz\ extremitatea
primului segment trasat (punctul A).

{tergerea obiectelor desenate

{tergerea obiectelor desenate este posibil\ cu ajutorul comenzii Erase.

10
Dănăilă Wanda - Infografică

Command: Erase <E>


Select objects: se selecteaz\ obiectul/obiectele ce urmeaz\ a fi [terse <E>

a. b.
Fig. 1.8

Exerci]ii propuse

S\ se reprezinte contururile din figurile 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 f\r\ a desena
axele de simetrie [i f\r\ a `nscrie cotele pe desene.

Fig. 1.9

11
Dănăilă Wanda - Infografică

Fig. 1.10

Fig. 1.11

Fig. 1.12

12