Sunteți pe pagina 1din 8

Nartea Chiril Clasa XI-a „C”

12. 03. 2020 Limba și literatura română, clasa a XI-a „C”


Unitatea de învățare: Romanul Realismului dur: Cel mai iubit dintre pământeni de
Marin Preda
Subiectul lecției Limba română: Redactarea CV-ului unui personaj literar.
Competența specifică: redactarea unei compoziții de utilitate socială în baza unei
informații propuse.
Recomandare instructivă pentru elevi:
 examinați fișa reper pentru redactarea CV-ului personajului Victor Petrini;
 urmăriți cu atenție informația din rubrica Parametri și actualizați cunoștințele de
redactare a unui CV, obținute în cl. a X-a.
 Selectați din roman / din fragmentele incluse în manual, p. 201-205, informații
relevante cu privire la traseul vieții lui Victor Petrini și întocmiți CV personajului.
Notă: dacă pentru anumite rubrici nu veți avea informații, justificați lipsa lor.

Compoziție.

Fișă pentru redactarea CV-ului personajului Victor Petrini din romanul Cel mai iubit
dintre pământeni de Marin Preda

 Elaborați CV-ul personajului utilizând informații relevante din operă.

Parametri CV-ul personajului Victor Petrini și referințe la textul operei


INFORMAȚII Numele: Petrini Prenumele: Victor
PERSONALE
Numele, prenumele ................................................................................................................
Adresa: Oraș transilvănean
Adresa(numărul, strada, ................................................................................................................
codul poștal, localitatea, ................................................................................................................
Telefonul: 0269 25506 069624525
țara) ................................................................................................................
Telefonul (fix; mobil) Naționalitatea/cetățenia: român
................................................................................................................
E-mail ................................................................................................................
Data nașterii:
.................................................................................................................
Naționalitatea/cetățeni
a .................................................................................................................
Data nașterii (ziua,  Profesor de limba și literatura franceză (1960)
luna, anul) Învățământ, domeniul educației. Profesor într-o școală
.................................................................................................................
normală. Predarea limbii franceze.
.................................................................................................................
Experiența
 Contabil la ORACA (1960)
..................................................................................................................
profesională
..................................................................................................................
Sectorul comercial. Contabil. Lucrul cu banii, dirijarea
(Se menționează, pe
.................................................................................................................
rând, începând cu data cheltuielilor.
.................................................................................................................
când se redactează CV și  Strungar (1960)
.................................................................................................................
urmând anii în descreș- Sectorul industrial. Muncitor. Prelucrarea pieselor
.................................................................................................................
tere, fiecare experiență
profesională) ..................................................................................................................
Perioada (de la, până la)  Conducătorul unei echipe de deratizare
..................................................................................................................
Numele, adresa ..................................................................................................................
Șef. Igienă publică, lucrul în folosul comunității. Exterminarea
angajatului, ..................................................................................................................
rozătoarelor (șobolani)
Tipul activității sau ..................................................................................................................
 Profesor la Facultate de litere și filozofie (1945-1950)
sectorul de activitate ..................................................................................................................
Funcția sau postul Profesor universitar. Învățământ. Predarea filozofiei
..................................................................................................................
ocupat studenților.
..................................................................................................................
Principalele activități și  Asistent universitar la Facultatea de litere și filozofie
..................................................................................................................
responsabilități ..................................................................................................................
Ajutor pe lângă profesorii universitari. Învățământ.
..................................................................................................................
Educație și formare ..................................................................................................................
Perioada (de la, până la) ..................................................................................................................
(Se descrie separat ..................................................................................................................
fiecare formă de ..................................................................................................................
..................................................................................................................
învățământ și program
..................................................................................................................
de formare profesională
..................................................................................................................
urmate începând cu cea  Facultatea de litere și filozofie
..................................................................................................................
mai recentă) Filozofie. Diplomă de studii universitare. Studii superioare.
..................................................................................................................
Numele și tipul  Școală (liceu)
..................................................................................................................
instituției, de învățământ ..................................................................................................................
Învățământ primar, gimnazial, liceal. Diploma de bacalureat.
și al organizației profe- ..................................................................................................................
sionale prin care s-a Studii secundare
..................................................................................................................
realizat formarea ..................................................................................................................
profesională. ..................................................................................................................
Domeniul studiat/aptitu- ..................................................................................................................
dini ocupaționale ..................................................................................................................
Tipul calificării/diploma ..................................................................................................................
obținută ..................................................................................................................
Nivelul de clasificare a ..................................................................................................................
formei de ..................................................................................................................
instruire/învățământ

Aptitudini și ..................................................................................................................
 Limba maternă: Limba română (citit, scris și vorbit la
competențe personale ..................................................................................................................
perfecție. Nivel de cunoaștere excelent)
(dobândite în cursul ..................................................................................................................
carierei, experienței, dar  Limbi străine cunoscute: Limba franceză (citit, scris și vorbit
..................................................................................................................
care nu sunt recunoscute la perfecție. Nivel de cunoaștere excelent.
..................................................................................................................
neapărat printr-un  Predarea filozofiei
..................................................................................................................
certiifcat sau diplomă)  Scrierea eseurilor cu caracter filozofic
..................................................................................................................
Limba maternă ..................................................................................................................
 Experinență în domeniul industrial (strungar)
Limbi străine cunoscute ..................................................................................................................
 Lucrul în mine
-abilitatea de a citi ..................................................................................................................
 Experiență în domeniul exterminării rozătoarelor
- abilitatea de a scrie ..................................................................................................................
-abilitatea de a vorbi (in- (deratizare)
..................................................................................................................
dicând limbile cunoscute ..................................................................................................................
și nivelul: excelent, ..................................................................................................................
bine,satisfăcător) ..................................................................................................................
Aptitudini și ..................................................................................................................
competențe sociale ..................................................................................................................
(concretizarea persoa- ..................................................................................................................
nelor cu care locuiești și ..................................................................................................................
muncești, mediul  Persoane care locuiești la moment: singur (căsătorit și
..................................................................................................................
cultural/multicultural, ..................................................................................................................
divorțat, concubinaj pentru o anumită perioadă de timp)
dacă ocupi o poziție în ..................................................................................................................
 Aptitudini de lider (conducerea unei echipe de deratizare a
care comunitatea este ..................................................................................................................
rozătoarelor)
importantă sau desfășori ..................................................................................................................
 Aptitudini de lucru cu studenții (Facultatea de litere și
o activitate în care ..................................................................................................................
filozofie)
..................................................................................................................
munca de echipă este
esențială, de exzemolu: ..................................................................................................................
cultură, educație, sport ..................................................................................................................
etc. ..................................................................................................................
Se indică în ce context ..................................................................................................................
..................................................................................................................
au fost dobâdite
..................................................................................................................
aptitudinile enunțate)
..................................................................................................................
Aptitudini și compe-
..................................................................................................................
tențe organizatorice
..................................................................................................................
(Se enumeră activități de ..................................................................................................................
coordonare, conducere,  Liderul unei echipe de deratizare (monitorizarea acțiunilor
..................................................................................................................
monitorizare a unor ..................................................................................................................
care aveam drept scop eliminarea rozătoarelor)
persoane, programe, de ..................................................................................................................
acțiuni voluntare în  Liderul unei clase de elevi (monitorizarea efectuării cu
..................................................................................................................
domeniul cultural, succes a lecțiilor de filozofie/franceză)
..................................................................................................................
ecologic, sportiv etc.,
indicându-se și contextul .................................................................................................................
în care au fost dobândite)

Aptitudini de compe- ..................................................................................................................


 Lucrul cu diferite ustensile carateristice lemnăritului
tențe tehnice/digitale ..................................................................................................................
Descrierea aptitudinilor (strungar)
..................................................................................................................
de utilizare a  Lucrul cu diferite substanțe toxice (otravă pentru șoareci,
..................................................................................................................
calculatorului, a var etc)
..................................................................................................................
tehnologiilor informațio-  Lucrul cu diferite echimente prezente în școli (mașina de
..................................................................................................................
nale, mașini, achipamen- ..................................................................................................................
scris)
te etc. și în ce context au ..................................................................................................................
fost dobândite. ..................................................................................................................
Permis de conducere

Alte aptitudini și ..................................................................................................................


competențe ..................................................................................................................
Se precizează competen- ..................................................................................................................
țele care n-au fost ..................................................................................................................
menționate anterior și a ..................................................................................................................
contextului în care au ..................................................................................................................
fost obținute. ..................................................................................................................
Informații suplimen-
tare ..................................................................................................................
(Se indică informații ..................................................................................................................
utile ce nu s-au încadrat ..................................................................................................................
în rubricile menționate) ..................................................................................................................

Anexe
(Se enumeră ..................................................................................................................
documentele atașate CV- ..................................................................................................................
ului, dacă se solicită) ..................................................................................................................
..................................................................................................................

Nota bene!

 Includeți această fișă-reper completată în Portofoliul disciplinei.


 Expediați fișa completată pentru evaluare pe adresa: tcistei2009@gmail.com

12.03.2020 Lecția de literatură română


Unitatea de învățare: Romanul Realismului dur: Cel mai iubit dintre pământeni de
Marin Preda
Subiectul lecției Literatura română: Semnificația personajului principal din roman, Victor
Petrini. Însemnele personajului realist modern.
Competențe specifice:

 interpretarea semnificației personajului principal din roman din câteva perspective


de zugrăvire a acestuia de către autor: personaj narator, personaj reflector, personaj
realist modern;
 redactarea unei schițe de portret.
Recomandare instructivă pentru elevi:
 documentați-vă din informația inclușă în manual, rubrica Portofoliu, p. 209 și rețineți
particularitățile distincte ale romanului dat și semnificația generică a personajului
principal: „Sunt omul care-și asumă totul”. Construiți o listă de exemple din viața lui
Victor Petrini, care să confirme afirmația personajului.
 examinați Fișa reper: Realizarea schiței de portret al personajului Victor Petrini;
 urmăriți cu atenție informația din coloanele: Concepte operaționale și Algoritm de
realizare și actualizați cunoștințele obținute la conținuturile date.
 Selectați din fragmentele înserate în manual, p. 201-205, iar cei care au citit romanul
din paginile întregii opere, informații concludente pentru fiecare parametru de realizat
schița de portret al personajului și, în coloana a 3, Produsul realizat, redactați schița
de portret.

Nota bene:
 Respectați normele de punctuație și de ortografie, semnele diacritice. (ROU)
 Fișa completată o expediați până pe data de 16.03.20 pe poșta electronică
tcristei2009@gmail.com.
 Produlul dat este parte din lucrarea de evaluare sumativă.
 Partea a doua a lucrării va fi : Caracterizarea cuplului de personaje: Victor
Petrini – Matilda, subiectul din data de 17.03. 2020. Suportul acestei teme îl
veți primi pe data de 15.03.2020.
Mult succes și să fiți sănătoși !!!

Compoziție:

Realizarea schiței de portret al personajului Victor Petrini


din romanul Cel mai iubit dintre pământeni de Marin Preda.
Concepte Algoritm de Produsul realizat: Schița de portret al lui Victor Petrini
operaționale realizare O relatare sinceră a experienței de viață a scriitorului Marin Preda din perioada 1940-
1960 este trilogia „Cel mai iubit dintre pământeni”. Titlul acestei opere, „Cel mai iubit
 Titlul este a) Formularea ...................................................................................
dintre pământeni”, reprezintă o ironie, care poate fi înțeleasă abia la sfârșitul romanului,
definitoriu pentru unei ideei introducti- ...................................................................................
care constă în faptul că cel mai iubit dintre pământeni nu are parte de dragostea semenilor
valoare axiologică ve cu referire la: titlul („Mulți dintre semenii mei au gîndit poate la fel, au jubilat ca şi mine, au suferit şi au
...................................................................................
fost fericiți în acelaşi fel. Mitul acesta al fericirii prin iubire, ai acestei iubiri descrise
a personajului. operei, specia litera- ...................................................................................
aici şi nu al iubirii aproapelui, n-a încetat şi nu va înceta să existe pe pămîntul nostru,
 Roman ră și a impresiei pe să moară adică şi să renască perpetuu. Şi atîta timp cît aceste trepte urcate şi coborîte de
....................................................................................
mine vor mai fi urcate şi coborîte de nenumărați alții, această carte va mărturisi oricînd:
realist de mani- care ți-a produs-o
....................................................................................
...dacă dragoste nu e, nimic nu e!...”), dar totuși într-un final rămâne cu dragostea fiicei
eră modernistă: personajul Victor sale.. Analizând textul operei pot spune ca Victor Petrini m-a impresionat foarte mult prin
reflectă criza de Petrini ca tip uman, ....................................................................................
caracterul său, și anume unul caracteristic unui intelectual. Acesta era dur, arogant, se baza
conștiință a per- invocând exemple ....................................................................................
mereu pe fapte concrete și nu îi plăceau aberațiile sau în genere proasta gândire („Moartea
e un fenomen simplu în natură, numai oamenii îl fac înspăimîntător.”; „Am fost un
sonajului, prezintă concludente. ....................................................................................
adolescent dur şi turbulent…(fără să mai spun că violenţa gîndirii îmi era respinsă, nu
un personaj con- ....................................................................................
întotdeauna uşor, e adevărat, dar pătrundea greu în suflete şi cînd pătrundea apărea ura
împotriva mea, aversiunea instinctivă de apărare).”). Cosider că Victor Petrini ar putea
tradictoriu, cu un a) Precizarea ....................................................................................
chiar să fie ca un personaj cu niște calități demne de urmat. Astfel ca un popor să prospere,
destin în regres, tipului de personaj ....................................................................................
generația tânără ar trebui să posede calități asemenea lui, adică să aibă o părere proprie
pe care-l preocu- realist, modernist: independentă bazată pe fapte concrete pentru ca aceasta să prospere și să se afirme pe arena
....................................................................................
internațională.
pă probleme argumente, exemple .....................................................................................
Analizând cu atenție textul operei putem spune că personajul Victor Petrini este unul
esențiale ale b) Motivarea complex cu caracteristici care aparțin atât unui oersinaj realist cât și unui personaj
.....................................................................................
modernist. El dă dovadă de un caracter al unui om tipic, fiind prezent dintr-o localitate
existenței umane semnificației .....................................................................................
rurală, fiind poate și modest („Fetele mă ocoleau, adică nu se îndrăgosteau de mine, nu
etc. prenumelui și a ştiam pe atunci de ce, pentru că nu eram urît, tocmai de aceea, pentru această duritate
.....................................................................................
de care nu eram conştient...”), însă datorită intelectului său foarte dezvoltat își expune
 Victor- numelui, cu referire la
.....................................................................................
ferm opinia în legătură cu orice subiect: religie („Ce sînt părinţii tăi?" a schimbat el
din latina: comportamentul și vorba, nevoind parcă să reformuleze lipsa mea de credinţă, care era poate doar o
victorios, idealul de viață al
.....................................................................................
bravadă şi nu trebuia să fiu judecat aspru.”), atitudinea față de cilalți oameni („Am spus
încununat de personajului. Emiteți .....................................................................................
în clasă, după ce dădusem de pasajul lui Platon, "dacă e să fim nemuritori împreună cu
domnul Latcu (era numele subdirectorului), dacă adică şi sufletul lui e nemuritor,
izbândă, învin- idei despre ce ar .....................................................................................
prefer să ne mănînce viermii pe amîndoi şi nemurirea să înceteze".) etc.
gătorul în viață și semnifica numele .....................................................................................
Din semnificația numelui acesta observăm că numele acestuia, Victor înseamnă
victorios, învingător în viață. Putem spune că acest nume îi corespunde, deoarece Victor
în lupta cu ispitele Petrini. .....................................................................................
chiar este un personaj victorios care obține victorii în diferite domenii ale vieții ca
și cu greutățile de c) Conturarea .....................................................................................
învățătura, obținând studii superioare („Mi-am luat bacalaureatul cu succes şi am intrat
tot felul, înarmat unei schițe de portret la Facultatea de litere şi filozofie.”), însă totuși conform evenimentelor prezente în text ca
.....................................................................................
întemnițarea lui(„Şi ştii cu certitudine că acest totul nu va mai fi liber niciodată?
Închisoarea pe viaţă! Oricît m-aşi strădui, mi-este cu neputinţă să-mi imaginez că, odată
verdictul pronunţat, voi putea adresa lumii un tandru adio nepăsător.”), nenorocirile în
viața amoroasă („Aşadar Căprioara nu mă iubea, deşi mă abordase. Dar nici nu-mi spusese
că nu mă mai iubeşte. Neglijenţă totală, nepăsare oarbă...”) etc, fac ca acest nume să fie un
fel de ironie pentru acesta. Din latină, Petrini de asemenea înseamnă putere, speranță,
calități care de asemenea i le putem atribui lui.
Analizând textul putem observa ca personajul Victor Petrini este unul complex, rotund,
astfel fiind capabil sa-l descriem atât din punct de vedere fizic, cât și moral.
Din elementele portretului fizic putem accentua faptul ca acesta era un tânăr destul de
frumos („pentru că nu eram urît”). În tinerețe acesta era des ocolit de fete („Fetele mă
ocoleau, adică nu se îndrăgosteau de mine, nu ştiam pe atunci de ce…”), fiind mereu
nedumerit de ce acest lucru se întâmpla. El trăia într-un orășel micuț, unde învăța la liceul
din apropiere. Venea dintr-o famili de oameni religioși("Ba m-au învăţat, i-am răspuns,
am trăit bine în cei şapte ani şi mama se închină ori de cîte ori se aşează şi se scoală de
la masă."), tatăl său fiind un monteur de avioane iar mama sa o simplă femeie creștină.
cu răbdare și a personajului în baza ......................................................................................
Datorită faptului că el era pasionat de citit, Victor și-a dezvoltat foarte ult intelectul, astfel
speranță, nu se următoarelor date ......................................................................................
formând-și o parere proprie puternică și bazată mereu pe date concrete („...aveam ceva de
lasă biruit de rău, din roman: spus în acest domeniu şi anume să elimin din filozofie etica bazată pe ideea de
......................................................................................
Dumnezeu şi să aduc în locul ei cunoaşterea pe baza descoperirilor ştiinţifice.”). Din
ci biruiește răul cu  interpretarea ......................................................................................
text este foarte clar faptul ca Petrini este un adevărat intelectual, el dând dovadă de foarte
binele. semnificației multe calități ca aroganță („Tocmai în perioada aceea începea să crească în mine trufia
.......................................................................................
de care am pomenit.”), uneori judeca oamenii pentru gandirea lor limitată („Şi mi-a spus
 Personaj detaliilor din
.......................................................................................
acest lucru cu aceeaşi neînţelegere pe care o avea şi atunci, deşi acum era o eminenţă
principal,complex, autoportretul în pedagogie, făcuse carieră în această direcţie. Dar tot idioată rămăsese.”), însă mereu
rotund, emblema- caracterologic: .......................................................................................
avea o poziție fermă cedând foarte greu(„Trezeşte-te şi răspunde-mi, sau dacă nu poţi
tic, axial,reflector. - elementele .......................................................................................
acum, începe prin a te gîndi şi într-o zi, tot gîndindu-te, o să poţi să-ţi răspunzi şi să-mi
spui şi mie..."), și fiind și un om al cuvântului(„Dormea adesea în apartamentul meu,
 Schiță de portretului fizic .......................................................................................
fiindcă după licenţă i-am reamintit tatei ceea ce îmi spusese, că după ce o să ajung să-
portret, compozi ca semne rele- ........................................................................................
mi cîştig singur pîinea, va trebui să plec de-acasă.”), orice lucru promis de el era facut
numaidecât. Victor Petrini a terminat liceul din orașul în care trăia („Mi-am luat
-ție de vante ale unor ........................................................................................
bacalaureatul cu success…”), după care a urmat facultatea de litere și filozofie („...şi am
caracteriza-re trăsături dis- ........................................................................................
intrat la Facultatea de litere şi filozofie.”), fapt care ne confirmă încă o dată aerul de
succintă a per- tincte (idei, con- intelectual pe care acesta îl deține.
........................................................................................
Din faptele lui care sunt descrise in text putem concluziona ca Victor Petrini deține niște
sonajului, având cepții, educație, calități extraordinare, acestea aparținând arealului vast al calităților unui om, dar anume al
drept obiective: gusturi estetice, unui intelectual. Din certurile sale cu celelalte, dar anume cu paărinții săi putem
concluziona faptul ca acesta avea un spirit critic foarte mare având si un activism de
reprezentarea ge- detalii ale medi- .........................................................................................
remarcat („În loc să fiu neliniştit, turmentat ca un erou dostoievskian că dacă
nerală a imaginii ului în care locu- Dumnezeu nu există totul ne este permis, dimpotrivă, simţeam o jubilaţiune liniştită că
.........................................................................................
sînt liber de credinţă şi nici un imbold de a săvîrşi ceva nepermis nu mă ispitea.”). În
personajului în iește, ale vesti-
ochii cititorului; mentației, ale
.........................................................................................
orice situație dacă era nemulțumit își expunea această nemulțumire, câteodată chiar poate
agresiv(„Am fost un adolescent dur şi turbulent, dar rău conştient nu i-am făcut pe
determinarea poziției/stării .........................................................................................
atunci decît mamei, fiindcă pentru duritatea mea am fost pedepsit”). Mereu în orice el
tipului uman pe sociale etc., cu .........................................................................................
făcea, Victor încerca să găsească o explicație logică ("Ei bine, Platon, moartea nu e
sfîrşitul a tot? Adică ce mai urmează? Întrucît virtuoşii ar avea alt destin final decît al
care-l peprezintă; exemple conclu- .........................................................................................
ticăloşilor?" Aici e cazul să adaug" că, deşi aveam pe atunci abia şaisprezece ani, îmi
relevarea domi- dente. .........................................................................................
pierdusem de mult credinţa în Dumnezeu şi în viaţa viitoare, nu prin vreun proces
dramatic, ci pe nesimţite, prin lipsa simplă de credinţă a altora, care spuneau de pildă,
nantei caracteru-  interpretarea .........................................................................................
la un pahar, cu veselie, sau fără vreo zguduire: ai murit, te mănîncă viermii... sau:
lui; formarea unei detaliilor ce țin de .........................................................................................
sufletul nu se duce nici în rai, nici in iad, fiindcă nu s-a întors nimeni de-acolo să ne
atitudini asumate portretul moral al spună cum e.”), iar o dată cu insuccesul acesta încerca să-și analizeze greșelile și să vadă
.........................................................................................
dacă le poate corecta („Astfel am început să mă interesez de altfel de grupuri, de altfel
față de personajul personajului: .........................................................................................
de băieţi şi fete, grupuri pe care pînă atunci le dispreţuisem. Nu se interesau ei de
dat; - identificarea filozofie şi cultură, cum să spun, nici ceea ce învăţau în mod obligatoriu nu se lipea de
.........................................................................................
ei. Asta era ceva uimitor şi absolut, fie că erau băieţi de la ţară, fie că erau din oraşul
 Portret în text a unor detalii
.........................................................................................
nostru.”). Mai putem remarca faptul că Victor Petrini era și un om foarte străduitor, astfel
caracterologic – relevante pentru el dobândind foarte multe în viața sa cu propriile puteri („...în apartamentul meu, fiindcă
un portret literar determinarea unor
.........................................................................................
după licenţă i-am reamintit tatei ceea ce îmi spusese, că după ce o să ajung să-mi cîştig
complex, în care trăsături morale .........................................................................................
singur pîinea, va trebui să plec de-acasă.” ).
Dacă este să conturăm niște aspecte importante ale imaginii lui Victor Petrini atunci putem
trăsăturile fizice definitorii (spiritul .........................................................................................
spune că acesta în realitate este un intelectual. Din primele clipe ale romanului asta se
se împletesc cu autocritic, demnita- .........................................................................................
observă foarte mult, datorită părerii sale pe care o afirma ferm și insistent fără a se rușina
câtuși de puțin („...Am optsprezece ani, dar am văzut destule ca să-mi dau seama că
cele morale, rele- tea, activismul, ati- .........................................................................................
Dumnezeu, dacă există, nu răsplăteşte şi nu prigoneşte pe nimeni, ne lasă liberi şi în
vându-se astfel tudinea categorică .........................................................................................
faţa virtuţii şi în a păcatului şi numai tîmpitul de Iov a putut să creadă că «Dumnezeu i-
a dat, Dumnezeu i-a luat şi să-i fie numele binecuvîntat».”). Cu toate aceste calități de
trăsături domi- ș.a.). .........................................................................................
intelectual, un minus foarte mare cred al lui este aroganța, și anume faptul că în unele
nante ale carac- Conturarea unor .........................................................................................
situații se uita de sus la oameni, trăsătură care cred ca le aparține multor intelectuali, de a
terul personajului aspecte ale imaginii judeca oamenii datorită intelectului lor redus („Rămîneau aşa cum îi făcuse mă-sa, greu
..........................................................................................
de explicat cum, dacă ar fi să-i idealizez puţin şi să spun cum i-ar fi plăcut lui
dat. personajului dat ..........................................................................................
Rousseau, rămăseseră adică oameni naturali, cu fondul primar nealterat.”). Un alt
 Persona- reflectat în ochii punct important din imaginea lui Victor Petrini este faptul că el mereu se atașează de
..........................................................................................
partenerele sale. În orice relație acesta depunea maxim efort ca să fie totul bine. Cred că
jul realist este cititorului se face în
..........................................................................................
acest atașament față de persoanele de sex opus vine din relația părinților săi, care poate că
marcat de mediile baza a două-trei erau nefericiți el neputând să le afle secretul pe care aceștia îl aveau (păcatul mamei) în
sociale din care fapte concludente, ..........................................................................................
legătură cu relația lor („Dar discuţia alunecase şi am revenit încercînd s-o fac să
provine și în care atitudinii acestuia ..........................................................................................
înţeleagă pe Nineta să nu mă iubească decît pe mine pentru totdeauna şi să-i explic că
pe vremea Greciei antice Aspazia era respectată, în timp ce astăzi, la noi, în Europa,
locuiește sau acti- față de alte perso- ..........................................................................................
femei ca ea poartă un nume ruşinos şi va începe să-l poarte şi ea dacă nu se va opri la
vează; are o atitu- naje, ale modului de ..........................................................................................
timp. I-am spus că peste un an voi fi student şi că ne puteam căsători …”). Totuși mereu
acesta se afișează în cele mai bune culori, având un limbaj foarte bine format, datorită
dine obiectivă a vorbi și limbajul .numeroaselor lecturi pe care le avea, însă uneori scăpa niște fraze mai piperate, care nu
față de realitate; utilizat. ..........................................................................................
prea îl descriu, însă acesta singur susține că intelectualilor le este uneori caracteristic să
mai scape câte un cuvânt urât („Un intelectual se poate distra înjurînd, ca să pună în
oarecare armonie gîndirea, sătulă de abstracţiuni, cu sentimentele, care nu sînt tot
timpul la înălţimea gîndirii.").
reprezintă un tip  relevarea (în . Din toate cazurile prezentate mai sus, autorul folosește diferite tehnici de
uman concludent, toate cazurile menți- caracterizare (directă, indirectă, prin elemente de portret etc). O mare parte
..........................................................................................
din caracterizarea lui Victor Petrine o putem observa din monologurile lui
realizat în culori onate) ale mijloace- .(„Am fost un adolescent dur şi turbulent, dar rău conştient nu i-am făcut
îngroșate etc. lor / tehnicilor de pe atunci decît mamei, fiindcă pentru duritatea mea am fost pedepsit
..........................................................................................
 Perso- caracterizare (direc- (fără să mai spun că violenţa gîndirii îmi era respinsă, nu întotdeauna
.uşor, e adevărat, dar pătrundea greu în suflete şi cînd pătrundea apărea
najul modernist: tă, indirectă, prin
..........................................................................................
ura împotriva mea, aversiunea instinctivă de apărare). Fetele mă
- este angajat în elemente de portret,
procesul căutării calificative, monolog .ocoleau, adică nu se îndrăgosteau de mine, nu ştiam pe atunci de ce,
pentru că nu eram urît…”), în unele din ele unde chiar se judeca pe sine
de sine; interior, ironiei ș.a.); ..........................................................................................
însuși („Refuzul ei, după ce mă lăsase să cred că ar accepta, începu după
- manifestă inte- d) Formularea .cîteva zile să mă chinuie. Ispita lucidităţii care te îndeamnă să afli de ce
nu te mai iubeşte cineva constă în faptul că ai sentimentul acut, irezistibil
res față de unei concluzii proprii ..........................................................................................
că, după ce vei afla, vei înceta să suferi.”). De multe ori din dialogurile cu
proble-mele în care să-ți relevi .alte personaje de asemenea putem extrage în special o mulțime de trăsături
morale. Acesta are un mod special de a comunica cu oamenii, mereu
stringente ale atitudinea față de ..........................................................................................
analizând mai întâi în minte ce are de spus după care expunându-și gândul.
existenței umane; personaj ca tip uman .Acest lucru cred că iarăși ne confirmă faptul că este un adevărat intelectual
-trăiește ipostaze pe care-l poți avea ca al timpurilor sale. Din numeroasele sale ironii putem spune că acesta avea
..........................................................................................
și stări existenți- prieten sau coleg. un simț al umorului foarte bine dezvoltat („...izbucnii, din fotoliul meu,
.într-un hohot de rîs nemăsurat .”), o caracteristică care nu le este dată
ale proprii omului multor oameni. Pe parcursul operei putem observa că există diferite
..........................................................................................
modern: solititu- secvențe unde sunt prezente elemente de monolog interior. De multe ori
.acesta se analizează singur pe dânsul sau își analizează faptele sale, fapt
nea, angoasa exis-
tențială,sentimen-
..........................................................................................
care ne confirmă faptul că datorită intelectului său și capacității de a analiza

tul finitudinii fiin- .toate lucrurile la cu totul un alt nivel el era un adevărat intelectual.
Totuși din dialogurile sale cu o anumită parte de personaje din text, și
ței umane, al eșe- ..........................................................................................
anume cele femenine, observăm că acesta avea o slăbiviune în fața sexului
cului existențial, .frumos („Eu eram acel student. Spre uluirea mea, această fată de o
frumuseţe deosebită (am să folosesc aici o comparaţie uzată, dar perfect,
al absurdului; ..........................................................................................
adică obiectiv, potrivită), care semăna şi la trăsături şi în firea ei cu o
- se manifestă .căprioară, începu să-şi oprească privirile asupra mea. Trebuie să spun că
prin aspecte ale din experienţa de adolescent trăsesem concluzia că trebuie să stau liniştit,
..........................................................................................
nici o fată nu se va îndrăgosti de mine…”), fapt care iarăși vine din
trăirilor interioa- .copilăria, din relația părinților sau din cauza vârstei frumoase de
re: monolog inte- îndrăgostire în care acesta se afla.
..........................................................................................
rior, fluxul memo- În concluzie pot spune că personajul Victor Petrini întrunește în sine o
.mulțime de calități, atât bune cât și rele, însă în așa fel autorul i-a oferit un
riei, introspectivă, aer de om real, pe alocuri chiar superior nouă. Cred că noi, tinerii din ziua
..........................................................................................
retrospectivă etc. de azi ar trebui să-l avem pe Victor Petrini ca unul din idolii noștri, nu să-i
.urmăm complet toate faptele, dar anume capacitatea de a gândi logic, de a
..........................................................................................
ne explica foarte clar opinia și de a ne baza mereu pe fapte concrete. Cred
.că aceste lucruri ne vor oferi un sprijin foarte bun în formarea noastră ca
niște viitoare personalități, sau pur și simplu să ne afirmăm în societate.
..........................................................................................
.
..........................................................................................
.
..........................................................................................
.
..........................................................................................
.
..........................................................................................
.
..........................................................................................
.
..........................................................................................
.
..........................................................................................
.
..........................................................................................
.
..........................................................................................
.
..........................................................................................
.
..........................................................................................
.