Sunteți pe pagina 1din 1

PREZENTARE GENERALÃ

RELIEFUL ROMÂNIEI

Se compune din trei trepte majore ºi anume: cea înaltã a Munþilor Carpaþi, cea
medie care corespunde Subcarpaþilor, dealurilor ºi podiºurilor ºi cea joasã, a
câmpiilor, luncilor ºi Deltei Dunãrii. Caracteristicile principale ale unitãþilor de
relief sunt proporþionalitatea (31% munþi, 36% dealuri ºi podiºuri, 33% câmpii ºi
lunci) ºi dispunerea concentricã a treptelor majore ale reliefului.

Principalele altitudini muntoase


Denumirea Denumirea Altitudinea
vârfului masivului Judeþul vârfului
muntos muntos (m)
Moldoveanu Fãgãraº Argeº 2544
Negoiu Fãgãraº Argeº, Braºov, Sibiu 2535
Parângu Mare Parâng Gorj, Hunedoara 2519
Peleaga Retezat Hunedoara 2509
Omu Bucegi Prahova, Braºov, Dâmboviþa 2505

Sursa: Institutul Naþional de Geografie.

 Apele curgãtoare ale României sunt dispuse radial, marea majoritate


având izvoarele în Carpaþi, principalul colector al acestora fiind fluviul
Dunãrea, care strãbate þara în partea sudicã pe o lungime de 1075 km ºi se
varsã în Marea Neagrã.

Principalele cursuri de apã


Denumirea Lungimea cursului de apã Suprafaþa
cursului de apã ( km ) bazinului ( km2)

Dunãre 1075 332501)


Mureº 761 27890
Prut 742 10990
Olt 615 24050
Siret 559 42890
1) Fãrã afluenþii care formeazã bazine de ordinul 1.
Sursa: Institutul Naþional de Geografie.

 Lacurile sunt reprezentate prin lacuri naturale rãspândite în toate unitãþile


majore de relief, de la cele glaciare în etajul alpin (Lacul Mioarelor - Fãgãraº
la 2282 m), la limanele fluvio-maritime (Lacul Techirghiol la 1,5 m) ºi lacuri
antropice.

Denumirea lacului antropic Judeþul Suprafaþa Volum


( ha ) (mil. m3)

Porþile de Fier Mehedinþi 70000,01) 2400,0


Ostrovu Mare Mehedinþi 7920,0 800,0
1) Între confluenþa Nera – Dunãre ºi baraj (dupã datele celor douã hidrocentrale).
Sursa: Institutul Naþional de Geografie.

6 ROMÂNIA ÎN CIFRE