Sunteți pe pagina 1din 44

06.10.

2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

INAPOI INAINTE

https://Nias.inj.md/Nias.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&refJd=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Г Л C \

INAPOI INAINTE
V У v J

https://ilias.inj.md/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Faceti cunostinta cu reclamantii


О
Pentru a neajuta sa Tntelegemce Tnsea mna cererea^i admisibtlitatea, vomanaliza modul incaredoi
red a ma nti sesi zeaza Cu rtea. De$i cauzel e Iо г su nt foa rte d ifed tef au и n Iuc ru Tn со mu nJ na i nte ca
CtEDO sa le poata exami naf trebuie sa se asigure ca sunt Tndeplinite cniteri ile de ad misi bil itate,

Faceti clic pe ambii rectamanti pentru a studia cauza fiecaruia, apoi faceti clic pe „Mai departe"
pentru a continua.

Г Л C \

INAPOI INAINTE
V У v J

https://Nias.inj.md/Nias.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&refJd=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afliseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Cauza Ayei

Facet! chk pe pagmile dosarului da mai jos pentru a examma cauza Ayei"

Ay a

Ava este resortisant l i m a n si a patruns liegal


oe teritoriui statului теггюги, operand sa
gaseascc un loc de m u n c = . A pat runs in % z . r z . cu un
insotitor pe care li cunoscuse in Benghazi si
care u r o m i s e s e ca 11 va
Ш сПй | CLQ

□data ajunsa in statul ш е л ю ги , Av tost dusa - i

i a m i 1 la care u ста s — о c.ngc.ieze I-au tost luate


pa^aportul documentele de cal at o n e .

Insotitorul ii asigurase b a rui necesarl

r emuner at ie p n m i t a de la a n g a i a t o n va a coper i

I s-a asigurat cazarea $i m a n c a r e a

Г Л C \

INAPOI INAINTE
V У v J

https://ilias.inj.md/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afliseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Cauza Ayei

„ F a c e t i d i k p c p a g i n i l e d o s a r u l u i d e m a i j o s p e n t r u a e x a m in a c a u z a A y e i "

Ava treouia sa lucreze de

mgnjirea copi i l o r familiei

Pe p e r l o a d a cat a lucrat nu a primit s a l a n u , dar


asigurat cazarea si a l i m e n t a t i a de naza
Dorme Cl oe о saltea, intr-ип colt al came r e i
COD1 1 lo r

La un moment dat< a ineercat sa ulece din


serviciul familiei 51 $i-a recuperat pa^aocrtul
Totusif a fost conv i n s a sa revina, oromitandu-i-
se ca l se va reglementa, in schimb, statutul de
lmigrant

Acest fact nu s-a realizat niciodat -ia s


in serv i c i u timp de 3 ani

Г Л C \

INAPOI INAINTE
V У v J

https://ilias.inj.md/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Cauza Ayei
. J

„ F a c e t i d i k p c p a g i n i l e d o s a r u l u i d e m a i j o s p e n t r u a e x a m in a c a u z a A y e i "

I se p e r m i t e a о anumita i m e r t a t e de c i r c u l a t e ,
deoarece cadea
aduca ре coDii de la scoala . In inde’ol in i tea
acestor indatoriri, a cunoscut 51 s-a lmpnetenit
vecma a familiei,

Vecina a contact at autontatile si la scurt time


o o l itia a efectuat razie la l o c u m t a fami 1 le 1
si a e 1 i o e r a t -о pe Aya

orocesul care urmat s ~a staoilit c desi


farm 1 1a m e a l case u r e v e d e n l e dreutului m u n c n
(Drogram de lucru excesiv, fara r emunerat le J , Ava
n 1.1 outea fi c o n s i d e r a t e scl v dm c a uza C L.

11 rusese De m i s

sigu r t cazarea si mancarea

Г Л C \

INAPOI INAINTE
V У v J

https://ilias.inj.md/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Cauza Ayei

Г Л C \

INAPOI INAINTE
V У v J

https://Nias.inj.md/Nias.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&refJd=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Cauza lul Peter


I » ♦
Faceti die pe pagimle dosarului de mai jos pentru a examma cauza lui Peter

Peter

Peter este cetatean a


al unui stat m e m b r u

Este un infractor marunt c com is m u lt e


infractiuni m t r - o p e r i o a d a scurta de time.
T o t u ^ i / c u p n n s de vinova^ie p e n t r u fapteie
savarsite, se p r e z m t a de b u n a voie ia sectia de
politie pentru a~si m a r t u r i s i i n f r a c t l u m i e
comise fara violenta, print re

Falsificare de documente
■ in s e la c iu n e

■ FaIs in dec!arat 11 in acte oficiale

In urma m a r t u r i s i r i i , este arestat p r e v e n t i v


detinut m t r - o celula c o m u n a .

Г Л C \

INAPOI INAINTE
V У v J

https://ilias.inj.md/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Cauza lul Peter О

Г Л C \

INAPOI INAINTE
V У v J

https://Nias.inj.md/Nias.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&refJd=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Cauza lul Peter О

Г Л C \

INAPOI INAINTE
V У v J

https://Nias.inj.md/Nias.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&refJd=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Cauza lul Peter

Г Л C \

INAPOI INAINTE
V У v J

https://Nias.inj.md/Nias.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&refJd=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

FORMULAR DE CERERE: О

AtatAya, cat si Peter considera ca sunt pregatiti sa


introduea о cerere la Curie. Inainte de a incepe
demersurile, trebuie sa tina cont de doua aspecte.

Curtea primeste peste 50000de cereri anual. Atunci


cand sesizeaza Curtea, Aya si Petertrebuie sa se
asigure de valabilitatea si admisibilitatea cereri lor,
astfel incat cauzele Eor sa fie audiate.

M aiintai, sa ne asiguram ca formularulde cerere este


valabil.

Formularul de cerere pentru Curte poate fi

De asemenea, puteti face die pe imaginea din


dreapta.

Facet! die pe „Mai departed pentru a continua

Г Л / N

INAPOI INAINTE
V У v J

https://Nias.inj.md/Nias.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&refJd=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Г Л
Resurse

Compietarea formularului de cerere

Г Лf \
INAPOI INAINTE
V У v J
V У

https://ilias.inj.md/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Cererea Ayei si cererea lui Peter

Atat Ayat cat si Peter si-au completat formularele de cerere. hainte ca aces tea sa fie trim is e f trebuie sa
examinati flecare formular si s£ decideti dacS este valabil sau nu

R asp u n d etu pentru fie c a re reclarnant de mai jqs , apoi faceti cue pe „Trim ite

Descriideti cererea Deschideti cererea lui


Ayei Peter

Este cererea Ayei Este cererea lui


valabil^? Peter valabiia?

NU

f N f--------------------------\
INAPOI INAINTE TRIMITERE
4_____________ ч_______________ s

https://ilias.inj.md/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

CriteriiJe de admisibiJitate О
Formularea unei ceren vahde esie yna dintre etapele procesului de introdycere a cererii, ins a completarea ccrecia a
fomnularului nu esie suficienla pentru a garanta exa min area cauza

Inainte de a examina о сенеге; Curtea trebuie sa se asigure ca aceasta indeplineste mai multe criterii prevazute de
Convsntie. Acest pieces se numeste admisibilitate. Exists sase criterii, pe care (oti reclamantii trebyie sa le
indeplineasca acestea sunt prezentate mai jos

Faceti clic pe flecare tltfu pentru a examina criteriut corespunzator.

Cererea
Cererea
Incom patibilitate individual^
Cererea anonima redundanta
cuCorwentia abuziva
(esential aceeasi)

Neepuizarea
Regula term enului Prejudieiu Cererea vadit
cailor de recurs
de saseluni nesemnificativ nefondata
interne

Г Л C \
INAPOI INAINTE
V J V J

https://ilias.inj.md/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Incompatibilitate cu Conventia
О
Utilizati butoanele de mai jos pentru a explora diversele motive de incompatibilitate a cauzeiin raportcu
Conventia £i apoi faceti e lk pe „Mai departs" pentru a vedea о mtrebare.

Ratione Personae

Ratione Loci

RationeTemporis

Ratione Materiae

Г Л C \

INAPOI INAINTE
V У v J

https://Nias.inj.md/Nias.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&refJd=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Incompatibilitate cu Conventia
О
Utilizati butoanele de mai jos pentru a explora diversele motive de incompatibilitate a cauzeiin raportcu
Conventia £i apoi faceti e lk pe „Mai departs" pentru a vedea о mtrebare.

Principal incompatibilitatiirGtionefpersonGeimpune
ca statul parat sa fi ratificat Conventi a si orice
protocoale mentionate in cererea prin care este
reciamat.
De asemenea, inseamna ca se poate introduce о
Ratione Loci cerere numai impotriva statului, nu a unor particulari
sau a unorsocietati.
я

Reclamantul trebuie sa poata proba ca este victima


pretinsei incalcari.
RationeTemporis

Ratione Materiae

Г Л C \

INAPOI INAINTE
V У v J

https://Nias.inj.md/Nias.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&refJd=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Incompatibilitate cu Conventia
О
Utilizati butoanele de mai jos pentru a explora diversele motive de incompatibilitate a cauzeiin raportcu
Conventia £i apoi faceti e lk pe „Mai departs" pentru a vedea о mtrebare.

Principal incompatibilitatiimfronefoc/impune ca
victima sa poata proba ca pretinsa incalcare a avut
Ioc injurisdictia statului parat.

In mod normal, jurisdicti a seva stabili in raportcu


actiunile sau omisiunile statului parte comise pe
teritoriul acestuia, darpoatefi probata si in raport
cu actiunile sau omisiunile care:
" H

■ Produc efecte extrateritoriale;


■ Exercita controlul efectiv asupra teritoriului altuii
St at;
• Determina supunerea unei persoane lajurisdictia
altui stat.

Pierderea controlului asupra teritoriului nu absolva


statul parte de intreaga responsabilitate care iii
revine conform Conventiei.

Г Л C \

INAPOI INAINTE
V У v J

https://ilias.inj.md/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Incompatibilitate cu Conventia
О
Utilizati butoanele de mai job pentru a explora diversele motive de incompatibilitate a cauzei Tn raport cl?
Conventia £i apoi faceti e lk pe „Mai departs" pentru a vedea о mtrebare.

_________________

Principiul incom patibiIitaliiration?iemporfc impune


ca orice pretinsa incakare a Conventiei sau a
protocoalelor aferente sa fie reclamata exclusiv in
perioada ulterioara datei la care statui parat a
ratificat Conventia sau protocolul.

Odala ce un stat a ratifi cat Conventia sau un


я

protocol, trebuie sa se conformeze cerintelor


prevazute de aceste instrumente.

Desi pot exista situation care este j иstificat sa se


lina cont de faptele anterioare ratificariI, Conventia
nu impune obligatii specifice statelor parti de a
asigura reparatii pentru nedreptatea sau prejudiciul
cauzat inainte de data respective.

INAPOI INAINTE

https://Nias.inj.md/Nias.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&refJd=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Incompatibilitate cu Conventia
О
Utilizati butoanele de mai job pentru a explora diversele motive de incompatibilitate a cauzei Tn raport cl?
Conventia £i apoi faceti e lk pe „Mai departs" pentru a vedea о mtrebare.

------ ч
Priindpiul intompatibilitaiiirGfkinemGierfGeimpune
ca toate aspectele incakarii pretin^e in redamati.e.:

________________________________________________________ Nu doar ьа vizeze un drept protejat de ConventLe^


iau de protocoalele aferente;
Ci si &a se incadreze in domeniul de aplkare al
dreptului respeetiv.

Toate aspectele tereriloreare nu respeeta acea^ta


cerinta vor if declarate incompatibile.

•Curtea nu are competenta ration? materia?-.

• De a examina data statuf parte a respectat


obligaliile impuse de о hotarare aCurtii

INAINTE

https://ilias.inj.md/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Incompatibilitate cu Conventia
О

INAPOI INAINTE TRIMITERE

https://ilias.inj.md/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Cererea anonima

Ca victima a traficului de persoane, Aya se teme ca renuntarea la a no ni mat i-arputea periclita


siguranta. Intentioneaza sa adresezeCtEDO о cerere anonima. Cum va aborda Curtea о astfel de
terere?
Se let tat i toate afirmatiileapIkabiEe, apoifacetictk pe „Trimite":

In cazul in care Curtea nu poate identifica о


victim a, cererea acesteia va if dedarata
inadmisibila.

Anonimatul Tl protejeaza pe redamant detearna de


represalм, Гаг prfn urrnare Curtea se va asigura ca
statele parti nu cunosc identitatea persoanei care
red am a о mcakare adrepturilor sale.

In mod exceptional, poate if permfsa utilizarea


unui pseudonim daca reclamantul declare ca risc£
abuzuri grave dac£ isi va divulga numele real.

Curtea poate sa solicits ca identitatea


reclame ntulul sa nu fie facutt publics; totusi, nu
poate Im piedica divulgarea numelui reclamantului
catre statul pa rat.

INAPOI INAINTE TRIMITERE

https://ilias.inj.md/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Cererea redundanta (esential aceeasi)


О
Curtea nu are nici capac rtatea, n ic i vointa de a examina о cerere care este esential aceeasi cu una care a fost
deja examinata deCurte sau a fost deja introdusa In cadrul altei proceduri de investigate, in tern at ion ala sau
solutionare, si nu contine informatii noi,

Totusi, este posibil sa apara fapte sau circumstante noi, Introduced in caseta de mai jos toate c ire и mstan tele
care pot scihimba statutul unei cereri.
F acet! сПс pe „ T rim ite " p en tru a com para raspunsul dvs, cu m odeful de raspuns

\ У N \

INAPOI INAINTE TRIMITERE


V J V J V J

https://ilias.inj.md/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

............. Л
Resurse

Cererea individuala abuziva

Acest temei este invocat de Curte ca rasp иns] a о


succesiune de cereri introduse de acelasi reclamant,
care sunt considerate nefondate si avand caracter

sicanator.

Curtea impune ca reclamant» si reprezentantii legali ai


acestora sa respecte patru reguli de conduita:

* Modul deexprim areacererilorsiaaltorargum ente

* Fu rn iza rea d e i nfo rmat i i со recte si со m plete

* Respecta rea a nиm ito r ce ri nte d e со nfi d e nt ial itate

* Evitarea suprasolicitarii inutile a timpu]ui Curtii.

Г Л
f \

INAPOI INAINTE
V У v J
V У

https://iNas.inj.md/iNas.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Neepuizarea cailor de recurs interne

Conform articolul ui 35 almeat u l(l)d in ConventLe., *Curtea nu poate if se&izata decat d upa epuszarea
cailorde recurs interne, a^a cum se in^elege din pri nci piile de drept international general rec иnoscute",
Utilizati butoanele de masjos pentru a explora in detaliu conceptul de „epuizare a cailorde recurs
interne".
Apoi facets elk pe „Mai departe" pentru a continua

Caracterul adecvat si efectiv Caracterul aceesibil si practic Caracterul aceesibil si efectiv

INAPOI INAINTE

https://Nias.inj.md/Nias.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&refJd=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Neepuizarea cailor de recurs interne


О
Conform articolul ui 35 almeat u l(l)d in ConventLe., *Curtea nu poate if se&izata decat d upa epuszarea
cailorde recurs interne, a^a cum se in^elege din p rincip le de drept international general rec иnoscute",
Utilizati butoanele de masjos pentru a explora in detaliu conceptul de „epuizare a cailorde recurs
interne".
Apoi facets elk pe „Mai departe" pentru a continua

https://Nias.inj.md/Nias.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&refJd=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Neepuizarea cailor de recurs interne


О
Conform articolul ui 35 almeat u l(l)d in ConventLe., *Curtea nu poate if se&izata decat d upa epuszarea
cailorde recurs interne, a^a cum se in^elege din p rincip le de drept international general rec иnoscute",
Utilizati butoanele de masjos pentru a explora in detaliu conceptul de „epuizare a cailorde recurs
interne".
Apoi facets elk pe „Mai departe" pentru a continua

https://Nias.inj.md/Nias.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&refJd=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Neepuizarea cailor de recurs interne


О
Conform articolul ui 35 almeat u l(l)d in ConventLe., *Curtea nu poate if se&izata decat d upa epuszarea
cailorde recurs interne, a^a cum se in^elege din p rincip le de drept international general rec иnoscute",
Utilizati butoanele de masjos pentru a explora in detaliu conceptul de „epuizare a cailorde recurs
interne".
Apoi facets elk pe „Mai departe" pentru a continua

https://Nias.inj.md/Nias.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&refJd=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Proba epuizarii cailor de recurs interne?

Faceti die pe foiografta Ayei, respectiv a lui Peter, pentru a examina cererile acestora; apoi completati lists de pe
clipboardurile ce maijos pentru a confirma conformitatea cererilorlor cuConventia.
Faceti clic pe „Trimite" pentru a va verifies raspunsurile, apoi faceti clic pe„Mai departe" pentru a continua.

[. "e re r e a p r o b e a z a ерил. z a r e a
C e re re a P robe a z a epu a re a ea lo r de recurs i : it . e r n e
ea or de re c u ra er

L 'e re re a f a ее r I in I t e r e
C e re re a fa c e : i in i e re CL
sutost i a Convent le i
u b a t. Convent e i

C e re re a depl e L 'e re re a i : id e p l in e^t.e e e rin te le


e l i ^el f о т а 1e / p r o e e du г а 1e
tо : и ■i e f P roeedu ra

Ли f o a t Jj .a t e ea 1 1e de lecurs
Ли f O i epu e ea e de
e fe e tiv e
adeevate
re c u ra CL deev CL e e £ ee t. I V e

INAPOI INAINTE TRIMITERE

https://ilias.inj.md/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Exceptii de la probarea epuizarii cailor de recurs interne


О
Daca exiista circumstante specials se poate face о excepti.e.de la probarea epuizarii cailorde recurs
interne. Analizali lista de rnai jos si clasificati elementele din lista In exceptii acceptable si exceptii
inacceptabile. Glisati fiecare afirm ati.e. in caseta corecta si apoi facet! die pe „Trimite".

Reclamanlul nu are incredere Tn g & I b de


recurs sugerale de slalul рйгй1

Calea Ge recurs poate afecta procedure


5istemului juciciar

Reclamanlul nu cunoasle сйПе de recurs


disponibile

Slalul рйгй1 declare ей nu sunl necesare


сйПе de recurs

Sistemul ae justitie din statul рйгй1 nu dispune


de mijloace adeevale penlru aplicarea ейм de
recurs
^jiguranta reclamantului este in pericol iminent

/ N "4

INAPOI INAINTE TRIMITERE


V J V J V J

https://ilias.inj.md/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

............. Л
Resurse

Regula termenului de sase luni

Reciamaniii au la dispozitie о pcrioada de sase luni in


care sa sesizoze CtEDG, cu Intepere de la data
hotararii definitive pronuniate la nivel national.

Datadelncepere a intervalului estedata la care


redamantul a primit oiristiinfare suficienta cu privire
la hotararea pronuntata la nivel national.

Nu se tine cont de weekenduri saude zilele


libere/sarbatorile legale de la nivel national.

Respectarea regulii termenului de sase luni se


evalueaza in functio
i de data la care redamantul
inainleaza prima comunicare catrc Curie.

Respectarea termenului este probata prin data postei


sau confirmarea de expediere.

Scurgerea termenului poate fi intrerupta daca


persoana esteimpiedicata sa comunice cuCurtea.

Aceasta regula este co n d itio n a l de ratificaroa


Protocolului nr. зл. Astfel, perioada se va reduce la
patru luni.

/ N
c
INAPOI INAINTE
V У v J
V У

https://iNas.inj.md/iNas.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

............. Л
Resurse

Prejudiciu nesemnificativ

Este posibi) ca ]a examinarea anurrutorcauze, Curtea


sa constate ca nu exista probe ale unei mcalcari
semnificative a drepturiloromdui, astfel cum sunt
prevazute mConventie si in protocoalele aferente.

Tot usi, Curtea poate examina aceste cereri, pentru a


stabilidacadrcumstanteleauatinsnive]u] minimde
в

gravitate.

Daca in realitate incakarea;

• A avut un efect fi nanciar g rav asupra reclamantului


• L-a 1i psit pe red a ma nt d e posi b il itatea со nc reta d e
a indeplini sau obtme ceva
* Aafectat negativ reputatia reclamantului
* L-a descalificat pe reclamant de ]a exercitarea unei
anumite activitati in viitor.
в

Daca nu, Curtea va declara cererea inadmisibila, cu


exceptia cazului in care aceasta se mcadreaza in
clauzele de salvgardare...

Г Л C \

INAPOI INAINTE
V У v J

V У

https://ilias.inj.md/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Clauzele de salvgardare
О
1. Respettarea dreoturilor omu]ui

Data pretinsa lintaltare nu prod ute un prej udici и grav


retlamantului, Curtea va trebui totusi sa stabileasta
d ata respetta rea d re ptu ri]о г о mu] и i \m p иne
examtnarea tauzei pefond.

Ateasta dauza de salvgardare poate fi invotata data


situatia redamantului indita netesitatea:

• De a pretiza obi igatiile genera]e ale statul ui


to nfo rm Co nve nt ie i
• De a determina statul pa rat sa rezolve о problema ALVGARDAR
strutturala privitoare la Implements rea Conventiei.

2. Examtnarea tauzei in mod torespunzatorde о


instanta interna

Г Л C \
INAPOI INAINTE
V J V J

https://ilias.inj.md/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

............. Л
Resurse

Cererea vadit nefondata

Desi unele cereri sunt respinse pe fond, rezultatu] de


departe ce] mai frecvent este respingerea cererii ca
fiind vadit nefondata.

Acest concept este unu] dintrecele mai importante


criterii de admisibiJitate eva] uate de Curte.

Tn esenta, acest criteriu este regie me ntat de


jurisprudenta Curtii. Daca un anumit subject nua fost
tratat anterior de Curte, probabilitatea este ca
hotararile ulterioare sa fie luate pe fond.

Totusi, atunci cand jurisprudenta trateaza un anumit


subject, о rice cauze intemeiate pe со nside rente
si milare pot fi respinse de Curte ca fi ind vad it
nefondate.

Cititi si apoi faceti die pe „Mai departe" pentru a


continua.

Г Л/ N
INAPOI INAINTE
V У v J
V У

https://iNas.inj.md/iNas.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Exersati introducerea cererii


О
Acum ta ati examinat procesu] de introduces a cererii si criteriile de admisibilitate, Aya si Peter pot
sa sesizezeOurtea Europeana. Sa urmarim cererea fiecaruia si rezultatul.

Facet! elk pe ambii reel am anti pentru a stud i a cauza fiecaruia, apoi facet! elk pe „Mai departe"
pentru a continua.

Г Л C \

INAPOI INAINTE
V У v J

https://Nias.inj.md/Nias.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&refJd=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

https://ilias.inj.md/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afliseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

.......... \
Resurse

ocedurl1
t CtEDO
a nivel

Totu CtEDO a utoritatile


itiemb care au nsferul lui
cond de dete e pe durata
Dupa cure intern
eze din nou
e c hi tah i1a
ionale.

Г Л C \

INAPOI INAINTE
V У v J

https://ilias.inj.md/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Rezumat

Felicitarl, ati Tncheiat al treil'ea capital al rriodulului, Dupa cum fitti acum,
9 0 % dintre cererile depuse fa Curtea Europeana sunt respinse din

motive de admisibilitate, In aeest iriodul atiTnvatat cum sa va asigurati


de Tndeplinirea criteriilor corecte pentru a evita aceasta situati,e„

Ati examinat:

* Procesul de depunere a unel cereri


* Criteriife de accesibilitate,

lar acum, un ultim testTnalnte de Tncheierea cursului.

A so S it momentul sa va testati cunostintele, Cand sunteti gata, facet i


clic pe buton pentru a trece la Testul de final de capital.

Г Л C \
INAPOI INAINTE
V J V J

https://Nias.inj.md/Nias.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&refJd=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

Test pentru capitolul 3

Bun venit la testul pentru capitolul 3

Testul cuprinde cinci Intrebari cu raspunsuri multiple,


bazate pe modulul pe care tocmai l-ati parcurs. La
sfarsitul modulului veti vedea cate raspunsuri corecte ati
avut.

Succes!

Г Л C \

INAPOI INAINTE
V У v J

https://Nias.inj.md/Nias.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&refJd=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

............. Л
Resurse

INTREBAREA UNU

Care dmtre elememele de mai jos ar determma ca о cerere sa ли fie valabila?

Selectati raspunsul si apoi facet! die pe „Trim iteM,

r Л N ( "4

INAPOI INAINTE TRIMITERE


V J V J V J

V У

https://Nias.inj.md/Nias.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&refJd=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

INTREBAREA DOI

Nu exists circumstante in care Curtea sS accepte neepuizarea cSilorde recurs interne,

Selectati raspunsul (raspunsurile) si apoi facet! clic pe „Trimite".

Adevarat

\ N ( "4

INAPOI INAINTE TRIMITERE


V J V J V J

https://ilias.inj.md/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

INTREBAREA TREI

In urma unei cereri ad resate CtEDC*, un redamant afla ca i s-a dedarat cauza drept incom patible
Motivu] invocat de curte este ca statu] membm Tmpotriva caruia s-a introdusp]angerea nu a rati fi cat
Tnca protocol] careTI vizeaza pe redamant Jn aceste drcumstante, care principiu a fost invocat?

Selectati raspunsu I si apoi facet! die pe „Trim ite".

RationeTemporis

Ratione Personae

Ratione Loti

Ratione Materiae

r N "4

INAPOI INAINTE TRIMITERE


V J V J V J

https://Nias.inj.md/Nias.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&refJd=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

............. Л
Resurse

INTREBAREA PATRU

Un r e d a m a n t sesizeaza CiED O p e 15 iulie 20 13 d u p a ce G tap a fin a la a procedure Iorj urid ice de la


nivel n a tio n a l sg in e h c ia s e p e 4. n o ie m b ric 2012. Gererea acestuia va if a d m is ib ila ?

Selectati un raspuns si apoi faceti die pe „Trimite"

r Л N ( "4

INAPOI INAINTE TRIMITERE


V J V J V J

V У

https://iNas.inj.md/iNas.php?baseClass=NSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1
06.10.2017 ILIAS SCORM 2004 Player

Afiseaza arb ore le Start Iesire lesire totala Suspendeaza to a te < Precedent Continua >

Resurse

INTREBAREA CINCI

Cererile ad resate Curtii potfi:

Selectati raspunsul si apoi facet! die pe „Trimite'

R edactatein form ularul oficial de cerere

Transmisa prln fax Grefei

Transmisa prlntr-un servlclu de dcpunere online a cererllor

\ У N ( \

INAPOI INAINTE TRIMITERE


V J V J V J

https://ilias.inj.md/ilias.php?baseClass=ilSAHSPresentationGUI&ref_id=3248 1/1