Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA

COMISIA NAȚIONALĂ a PIEȚEI FINANCIARE

HOTĂRÂRE

21 aprilie 2020 Nr.17/2

Cu privire la raportul administratorului special


al CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” SA

Consiliul de Administrație al CNPF, luând notă de Raportul administratorului


special CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” SA, potrivit căruia sunt elucidate
măsurile întreprinse şi impactul acestora asupra stării operațional-financiare a
Companiei, constată următoarele. Călăuzindu-se de cadrul normativ aferent
asigurărilor, administratorul special și-a focusat activitatea, în perioada
21.11.2019-09.04.2020, privind optimizarea efectivă a cheltuielilor, în scop de
economisire a resurselor financiare; evaluarea şi conservarea activelor;
inventarierea bunurilor, obligaţiilor, dosarelor de daune, dosarelor judiciare şi a
contractelor de asigurare în vigoare; recuperarea creanţelor şi regreselor
înaintate; verificarea legalităţii achitării despăgubirilor/indemnizaţiilor de
asigurare.
Astfel, potrivit Raportului, CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” SA, la situația din
31.12.2019, a înregistrat următorii indici de bază: diminuarea în continuare a
ratei de solvabilitate, aceasta cifrându-se la minus 7,1%, marja de solvabilitate
constituind minus 1,6 mil. lei, deficitul de active eligibile însumând 28,1 mil. lei,
ceea ce denotă un risc cuantificabil de incapacitate de plată în privința
obligațiilor aferente angajamentelor contractuale.
Prin urmare, Consiliul de Administrație al CNPF susține opinia
administratorului special în necesitatea imperioasă de menținere a procedurii de
remediere financiară prin administrare specială, cu continuarea acțiunilor de
monitorizare a activității operaționale și supunerea unei analize economico-
financiare a tuturor indicatorilor la situația din 31.03.2020, cu scopul
identificării soluțiilor adecvate onorării de către entitate a obligațiilor asumate.
În privința neexecutării de către unicul acționar a prevederilor art. 29 alin. (6)
din Legea nr. 407/20061, Consiliul de Administrație a luat act, cu titlu de
călăuză și conformare, de prevederile pct. 9 din Dispoziția Comisiei pentru

1
Art. 29 Legea nr, 407/2006
(6) Persoanele care au încălcat prevederile alin.(3) şi alin.(3 1) vor înstrăina, în termen de 3 luni de la data
achiziţionării, acţiunile achiziţionate aferente participaţiei calificate deţinute.

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 77, mun. Chișinău, MD 2012, tel: (373 22) 859 401, www.cnpf.md, e-mail: office@cnpf.md
Situații Excepționale nr. 14 din 06.04.2020, aferente suspendării curgerii
termenelor prevăzute la art. 29 alin. (61) - (66) din Legea nr. 407/2006.
Pornind de la cele consemnate,
în temeiul art.1, art.3, art.8 lit.b) şi lit.f), art.9 alin.(1) lit.r), art.20 alin.(1),
art.22 alin.(3) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei
Financiare, art.30 alin.(2), alin.(5) şi alin.(6), art.422 din Legea nr.407/2006 cu
privire la asigurări, Hotărârii CNPF nr.32/11/2019 referitor la CA „KLASSIKA
ASIGURĂRI” SA, Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea CNPF
(Hotărârea CNPF nr.49/16/2018),

Comisia Naţională a Pieţei Financiare HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act de Raportul administratorului special, cu sinteza și rezumatul privind


particularitățile activității operațional-financiare în continuare a CA
„KLASSIKA ASIGURĂRI” SA.
2. Se menține procedura de remediere financiară, prin administrare specială în
cadrul CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” SA, până la executarea pct. 3 din
prezenta Hotărâre.
3. Se dispune administratorului special, efectuarea și prezentarea către CNPF a
analizei economico-financiare a tuturor indicatorilor la situația din 31.03.2020
(având ca bază Rapoartele specializate pentru trim. I 2020), cu formularea
propunerilor aferente speței în sensul aprobării de către CA CNPF a unei decizii
potrivit art. 422 alin.(13) din Legea nr. 407/2006.
4. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina
Departamentului asigurări.
5. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în ordine de contencios administrativ la
Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev 3), în
termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei cu privire la cererea
prealabilă sau data expirării termenului prevăzut pentru soluționarea acesteia.
6. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se comunică
destinatarului conform legislației.

Valeriu CHIȚAN,
PREȘEDINTE