Sunteți pe pagina 1din 49

lrir,r au n.i .l.,mi.r nr:pte Cucuri!u: J.s .

l i prll
lii nir .ir. r di ,n.i' Arra i o". d. 5.i:r.
'{ni.€.!u ...apnl

')-+
,<-

r
fJ*---q
teJ [q \
S-.u scllai, ri'd.un v€d6ti-i,
F.c aimi.3rici Uiotii

5i .dci0l somnoros-
V.€o tj 61 36 cElsci mar€

A vsiit ei-un {lutur6t


Num6i in p.ntalon.t
ciuP6rcula ii dscutli s; r€ sp€li cu dp; rece
9i ii plmil le loam5 riu Pin d briu ti cu Gpun
Ap; rcce cit nai ftult;, S;nnlale i !i p;c:.e,
s; se spee pn-la briu. Ineli mnie ce v; iplnl
6
Cum i-.u inv:l.t drinlii, Au il pas+; au !i p.ril
Bhe e s5-i spele d;nlii. 9i {iumo, se ,pdl:-.cum..
l€pu..eul cum se ved€,
Le ro6m; .p5-i cetcul;. Are diilii 6tbi ca sp!m6.

' 1k;

M.
9i nu Ii-i do loc ulir
S5 56 spele apci pe qiL
9i nu lij d6 loc nacoz
5i se spele pe obror.
Iiiduc palh6l€ perechi
$i pe ochi ri p6 irr€chi.
Nasul, citv-i el de nas,
Nesdl6t toi n'd r;md.
|irl':':

flH
"Zr '
,4"
*{y

irt
Siiu ei sineuri sire-mbrsc€
5i de mult au inv;fdt-

Do cu s6sr;.tez.t6
/l\ Cum s6 c6d6, fiecdrc
Nu zvirllte ld-ntimpare.

li

xs)&\
O.d opi ! Copii, a m$; I
l-. .hem.l m;icui6-n cd$.
Unl ri c.{6lul; dulc€.

5i sp;!61 cu .p5
Au o p.lt; de mincorc
'ec6,
Copil6tii mei, cit z€co!

(t'
ryi
/r !..r
ilr iii
i I !;
ir! i. lilr
. .,,';.liii;
,, i.,.,.. "1.
,., s
',,,t . i
i,r .1,: ,-a.'i
,..,r, ,..., rr .l -;ii'1, i
l) ,i.. .!.i r: i .
!! .i ir', : . !,, r.,i ,li
r: )., LI .i

t
0
l Cun se 'ede, fecore
I

I
So oprBrte l. inh.r6
D6s b6l6ti, ori d6 5id fere
S; se cu6t6 p6 ghate-
GRADINITA Codlarii ii dau siinld
S; se ftedq; pe picioar€,
G-i cu.at; qr;dini'ta
$i-ai6 pr€turi ri @vo.r€.
a, 6p.l ld d6zb,;cd,e
Podie penlru c; i mai mare

$ia pus priniu to4u eiu

Li pune f,umcs ,och 1d.


Tu d,lci! e, nu li pll
-Uflerdlu s in cui?

,..fi[-.'.F
vv^-{-\>_
.{ \lf'*
Ce {rumo3 le +6 cu ele
Acum slau cominii ri nv.ti
Cum s; se spele pe fdln.
-1. re ulr;-un u6ulei
cuh so spol; il v6deti?
P c.6r {i 6c€l d€-.ici
v6li sP6lar cu aP; rece
DupS cum sli invslat ?
6m spal.il DdiN€..m sFl.t
-Ne
Pach6t€lul .! min..16
L

Di.aified lui fl !rc


5i dninci fi6ca.6.
-Po{t: bldl Po{ri mare l
Unul pul de vr;biui;

Cum s; fdc; o p6.iuJ;.

Cum se mdia I pin;


D. bele "ede,
din plasu in;-
5i d.um, cs a-ncepui
Fe ri fe de pe,iuie
$i mdi n,6ri ri mai mi.ule

((
,/
..'...
a"i
:!i
{:";;d
.,1
Cu dltd drum il lodc;
A kecui de muh delunu
Si n!m6i cleodat;, ldcd
Srn; ced o,d unu L

He li mds; $leleoL
Tedi sddt pe mlini? Spaatl
5 l. sit .u rervelee,
5i s-" dpuc; de nin..l. . .

fl
0.6 do!5 dud-dmiaz;,
Dorm copiii ti vis6az;

Si le spurom, somn uyorl


cra f ,!.),E! .1 4: I t'
tlr;i.

,^ iLr!:] C:,u ' r li.r.

TI €'t ,ry
@ (€,
Tr.tin"la c,- 0to.rti L

l..r.rir p.r.; rbc.r; I

Af .".i .eva .1. 5PU!


. :i:l . t.l nt
'li iPrr ri bn^
O ;l p..re m..u .a..-
FJNc ..r .r* n 5F nare l

"-4
P!ne m'n6 pe hir ei,
$ d6 tdidl lui aprodp€
vre. snvete cum 5; saDe.
{ ldn un +ral v6 oune .e;n;
lar in .liu r+i€ e.
Numdi bin6 o s;-nc..i
Dou; ioi d6 p5l,uniJ I

-+T +
4
d-+l
$l lntorsi acun in cds;

Minged +; ling; boboc,

Toate st6u ld locu lor l


Fr;iio.rc, lo minca,e
Si.l cu mi;nile murdore?
Do.. nu eiti un p.d laplel
Spdl;Ji mi;nile ti n.sul,
5; mindm, dci uit€, css!,
I *fi[,
$i-dpoi iarirl

$i p6 b,6i€
5i po {dl6
Cum {6curi.6zi dlmin€4i6.
Dar e vremet si se spele
in liehoan cu 6d rece
Oboseo o lule hece-
I' sp6la+e cu cl6buc
Ce i,umos 5e duce pr€{ull
Do.r e-drle6pt; in $iuc
P Spumioaro qi ceargafu.
AF". van;-i p€a {i6rbinr6,
lepurar hai sf;i pe loc,

$i sE nu moi pri pe foc I ,.


Cit ii pl6ce, cil se ldie,
UBulelul m€u in b.ie I .:.
Uiie'l cum so zbenguiegte
9i se scdld;. ca un peile !
i. ,1. q
E mbrd, at ri .l nddta

5E se cu ce c]l md iute

.,d,
it I
tvl
'?ia

a\*/
Ulte'acLrm la ora opt,
Lahp6'i ca un bostan copt.
ld.o-n min; slinqe-o'ndat;,
$ v;splnem inc;'o ddt;
Nodpto bui;, somn utor I
t1t alt 6<l a%
!

'lry
c I
| / c.rr6a.u cooii rrumosi

I
*::;:[;rus::;
ins,i-i tot o6
c.rtaa
- d,um.

?
J
?
3
qr,, t.9 ed' lll|rre
Mergl dn cind in .ind d docto,
Si te vdd; s; 1e-.5.uLtel
Ey' ml.uf rl n dl hdh.r,
Num.l docloru cuno.rre
De a; qrlp; ori p.in..

S/
.--l'wl

TY
lepurdr!, poli $-mi spui?
Ureu elll sl; deopdde
Attepiind!.ti,indu l!i.
Spun€-ie de cite orl
Vii 6ici s; le m;rorl,
Unulelule clpil€,
._
u6 crnc an i dold zt6
Vr€i $ vezi cil di ooscut
tn dnul care a rrccut?
16 vd.cn;m ti pe tine?
vlno n.o.c€ i atroaPi;
P@g6tit a hind dredpti.
N! te iefro, tlim noi as;l
Eti vonlc ti iici nu-u pas6.
Delrei zile iu ind!,;
epuraiul heu in qu,;

9i de eceed i rd,e r,isil


Cd s;-l te6c; todie cele
5l nec.zuri ti be ele
A verir frumos cu ele
Ptn- a medicul dsntist.
UBulei! i n6diit
$l 16 docror d vsnil-
Ca #-l vad6 cinevd?
ce sa re, ce sd n€1
Numdi dociorul o iri6.
. imboln;vli
ffi;'*'\''-'
5 f.1ila

Nu puren inrd in .ds;


Pin3o +dce sti;to.si

fa54
bo6".,- {
d,TF\ /' \ r:i'
i', ,,i ii
$rJ;6 ,

I#w*
,
3 ii'i

,
!t
tr
ffs
Cu balisia lui 16 nas.
I dpud-n tot minutul
Cind furitul, cind +ran!tu1.

1'-
ta

.h
r-j'
Uiie-aici cel doi aricl,
Cum l. inv;lar malcuid,
$fu s; lin; n miinr, de mici

Todi; zlu.. dura-du'a.


5i-au +icdt piepi;n;turd,
lar dcum., d,.qii mei,
Se piapi;f; sin9urci.
O foriii phicut;
$-ri t6io ghsrel€ hingi
Pe c.r616 t;n6-. punsi
Un bkoi vred d n6-ar6to
C6.i pla. l.bele cur.to.
fi v€deli po mititei?
F6c6li ti voi co f6c 6il

\
)
)
Se c;1e+€ do cl;b!ci.
$i cl;bucii'dbia incap
Cind se spa; el pe c6p.
De ce oare? 9tii s;-h; spuiz
cred c; iolr ati iniel6!-
S; se spele cit mnl des.

(..
O. de r/tolt ar fi minc.l€
Fruct6l., d6. nu-, sp;l.fsl
Fie {ruct, fie verdo.};,
Sinf tdlro de l! piati
ti nu ui$ s; ls 5p€16
D6 tol pilful d€ p€ 6lo.
FiE6.6, cum vi spui
86! do6r dii cercuta lui

$ spun: c6-.l. e bine.


U;t+i c6r6 mai de carc.
5i 16 munta, ri la m!rc, g
Asi;,i pl6c5 n colonie,
.=r

_,__0

{vA
Irne unbr; c upercuio,
M.rea re da huid-hutd
5i pe plaid nu e chip
5; re ioci .! lop6lcdi
:i sa nu fa(i diit cd:
V6v€ril5 vad c5 poii
5i t;r; col6c s;.noti,
Pdrc-dr {i .cds5 | v6n; !

Ca pe tavi ui co:ondc.
Numdl iep!r.su.nvdl;
S; lin;co dcu-n braisl
lar .cum iitoryi acasl,
Tot cu dorul dup6 mare,
Ii v6dati c6 plooie dears
#cut .ir-o 3rropito..6?
'i:.u

a
cum sini ml ,;.u&i
ep!ratu, du ' ma,e,
E mdi t.re t, ,ndl m..el
Nicl .,iciu n se as;
larbe i p.re , ;ids; i
9l cu sic!1e], n 5pdie
Urca piscurl. toaf6l

:y
,ry
-,-!
trl

)=
t +lr,ls 1

0rl
r
I
I
ll
p

t.