Sunteți pe pagina 1din 4

Introducere

Actualitatea temei de cercetare. Necesitatea îmbunătăţirii gestionării finanţelor publice


pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor guvernamentale în condiţiile transparenţei, eficienţei şi
eficacităţii este un scop important al activităţii sectorului public. În acest scop a fost elaborată
Strategia de dezvoltare a controlului financiar public intern . Dacă afirmăm că  auditului în
Republica Moldova își începe existența la 26 iunie 1991, cînd a fost adoptată Hotărîrea
Guvernului nr.316 Cu privire la organizarea serviciului de auditing în Republica Moldova
atunci auditul intern public își capată existență puțin mai tîrziu . Implimentarea auditului intern a
fost inițiat în Moldova în anul 2005, atunci cînd a fost aprobat Planul de Acțiuni Republica
Moldova-Uniunea Europeană , ce prevedea o mulțime de acțiuni în vederea administrării
raționale și controlului finanțelor publice. Punctul 42 al Planului menționat includea
implementarea Controlului Financiar Public Intern (CFPI) la nivel național, Ministerul
Finanțelor fiind desemnat responsabil de implementare. Auditul intern astfel reprezintă pentru
Republica Moldova o activitate independentă şi obiectivă care dă unei entități publice o
asigurare în ceea ce priveşte gradul de control asupra operaţiunilor, oferă consultanţă privind
îmbunătăţirea operaţiunilor şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare .Auditul intern ajută
aceste entități să-şi atingă obiectivele evaluînd, printr-o abordare sistematică şi metodică,
procesele sale de management al riscurilor, de control şi de guvernare a întreprinderii, făcând
propuneri pentru a le consolida eficacitatea oferindu-le și un sprijin intelectual în rezolvarea unor
nesiguranțe. Totodată Legea privind CFPI și anume art.3 al acesteia reprezintă un program
general stabilizat încadrat în sectorul public , ce are drept scopul de a înainta gestionarea
entităților publice potrivit principiilor bunei guvernări.
Principiile bunei guvernări includ: răspundere și transparență ; eficiență , eficacitate și
economicitate; legalitate și echitate ; etică și integritate în activitatea entității. Principiile date
trebuie să fie urmate de către managerul entității , acesta organizând sistemul de management
financiar și control intern pentru a garanta realizarea scopurilor strategice în dezvoltarea
întreprinderii, acestea fiind elaborarea și executarea bugetelor , evidența contabilă conform
standardelor în vigoare și într-un final raportarea și monitorizarea .Conform legii nr.229 din
23.09.2010 componentele controlului financiar sunt: managementul financiar şi controlul,
auditul intern, coordonarea şi armonizarea centralizată. Menirea auditului intern constă în
oferirea consultanţei şi asigurarea obiectivă privind eficacitatea sistemului de management
financiar şi control, asigurînd recomandări pentru perfecţionarea acestuia şi contribuind la
îmbunătăţirea activităţii entităţii publice. Iar obiectul auditului intern include toate activităţile şi
procesele operaţionale ale entităţii. Este preconizat, de asemenea, organizarea auditului intern.
Funcţia de audit intern este organizată prin instituirea unei unităţi de audit intern în structura
organizaţională a entităţii publice, dacă aceasta este organ central de specialitate al administraţiei
publice sau autoritate a administraţiei publice locale de nivelul doi. Totodată, celelalte entităţi
publice au dreptul să-şi creeze unitate de audit intern cu acordul organului ierarhic superior.
Analizând evoluția auditului intern în ultimii ani vedem că acesta cunoaște o evoluție rapidă
astfel fiind un bun instrument în ajutorul managerilor entității publice cât și celor economice ,
obiectivul de bază fiind asistența membrilor conducerii în exercitarea eficientă a
responsabilităților acestora, furnizând studii, aprecieri, îndrumări ce se atribuie activităților
examinate.
În lucrarea dată va fi analizat aspectul auditului intern la momentul actual (anul 2018 )în
comparație cu anul 2014 schimbările care au avut loc și cum s-au reflectat acestea asupra
dezvoltării acestui domeniu, actele normative care reglementează activitatea dată și cum se
petrece o misiune de audit.
Scopul lucrării constă în organizarea ,executarea auditului intern în entitățile publice și în special în
cadrul Ministerului Justiției a Republicii Moldova.
Realizarea acestui scop a condiţionat următoarele obiective ale cercetării:
 Formarea conceptului de Audit Intern.
 De a identifica necesitatea implimentării sistemului CFPI
 Caracteristica actelor normative, ce reglementează auditul intern.
 De a explica scopul auditului intern.
 Studierea particularității organizării Auditului Intern în cadrul instituției publice.
 De a explica scopurile planificării strategice
 De a elabora planul strategic și planul anual
 Abordarea etapelor de planificarea misiunii de audit.
 Explicarea principiilor generale privind colectarea probelor de audit
 Aplicarea în practică a etapelor de întocmire a unui raport .
Obiectul cercetării îl constituie organizarea ,executarea auditului intern în cadrul Ministerului
Justiției al Republicii Moldova.
Lucrarea dată este formată din 3 capitole , ce reflectă o informație vastă privind Auditul Intern
Public :
În capitolul I „Aspecte generale ale auditului intern” se va prezenta o informație despre
conceptual de audit , reglementarea normativă a acestuia.
În capitolul II „Organizarea planificarea și raportarea activității de audit intern în
cadrul Ministerului Justiției” este descris cum se organizează și planifică auditul intern în
instituția menționată în Republica Moldova.
În capitolul III „Organizarea și desfășurarea unei misiuni de audit intern” se reflectă o
misiune de audit analizată pe etape; planificare, lucrul în teren , raportul misiunii și
recomandările ce urmează a fi implimentate.
Baza științifico-metodică presupune cercetarea literaturii de specialitate , analiza
juridică a rapoartelor financiare , la fel ca și studierea actelor normative ce reglementează
activitatea instituțiilor publice și a auditului intern în parte .
În încheiere sunt generalizate rezultatele lucrărilor efectuate, prin formularea
concluziilor. Studiul va fi efectuat în baza datelor ale Ministerului Justiției al Republicii
Moldova, subdiviziunea ”Direcția Control și Audit Intern”. Ministerul Justiției este organul
central de specialitate al administraţiei publice, cu personalitate juridică, în subordinea
Guvernului, acesta dispune de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba de stat,
precum şi de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale. Ministerul exercită
conducerea, coordonarea şi controlul în domeniile de competenţă, realizează politica statului în
domeniul justiţiei şi drepturilor omului, contribuie la menţinerea stabilităţii şi calităţii cadrului
normativ, la armonizarea acestuia cu standardele internaţionale, veghează asupra respectării
principiului supremaţiei legii. Cîteva din funcțiile acestuia sunt:
- elaborarea şi monitorizarea implementării documentelor de politici în domeniul justiţiei
şi protecţiei drepturilor omului;
-creaţia legislativă şi perfecţionarea legislaţiei;
- crearea, dezvoltarea sistemului de stat al informaţiei juridice, evidenţa şi sistematizarea
legislaţiei.
Ministerul Justiției este dotat și cu cîteva drepturi:
a) să solicite şi să primească de la autorităţile publice, de la instituţii ştiinţifice şi de
învăţămînt avize asupra proiectelor de acte normative şi altor documente, elaborate de Minister;
b) să antreneze la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniile de competenţă
(inclusiv prin contract) experţi, consilieri, consultanţi din ţară şi de peste hotare;
c) să dea explicaţii şi recomandări autorităţilor publice privind tehnica elaborării
proiectelor de acte normative;
d) să organizeze şi să participe la diverse întruniri, conferinţe în domeniile de activitate;
e) să presteze servicii juridico-informaţionale contra plată persoanelor juridice şi fizice;
f) să prezinte Guvernului propuneri cu privire la numirea autorităţilor publice concrete în
calitate de organe responsabile de elaborarea proiectelor de acte normative, inclusiv a unor
proiecte de acte normative ce urmează a fi elaborate pentru executarea hotărîrilor Curţii
Constituţionale.
Ministerul este condus de ministrul justiţiei numit şi revocat din funcţie conform
prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi ale Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la
Guvern. La momentul actual ministru fiind Victoria Iftodi. Ministrul organizează şi conduce
activitatea Ministerului, determină obiectivele şi direcţiile strategice de activitate ale acestuia,
pornind de la programul de activitate al Guvernului, decide asupra căilor de realizare a acestora.
Aparatul central este constituit din subdiviziuni care contribuie la realizarea funcţiilor şi
atribuţiilor Ministerului, precum şi din subdiviziuni care oferă suport tehnic. Subdiviziunile
activează în baza propriilor regulamente, vizate de viceministrul respectiv şi aprobate de
ministru. Subdiviziunile Ministerului sînt: direcţii generale, direcţii, secţii şi servicii.  În
subordinea directă a ministrului funcţionează serviciul audit intern, care realizează funcţii de
evaluare, verificare şi monitorizare a activităţii subdiviziunilor aparatului central şi a autorităţilor
administrative din subordinea Ministerului.
În vederea asigurării comunicării interne şi externe a Ministerului, precum şi în scopul
gestionării eficiente a relaţiilor cu publicul, funcţionează Serviciul protocol, informare şi
comunicare cu mass-media.
Cheltuielile de întreţinere a aparatului Ministerului sînt suportate din contul mijloacelor
bugetului de stat. Autorităţile administrative din subordinea Ministerului funcţionează în baza
prevederilor legale prin care au fost create, a regulamentelor de activitate aprobate de Guvern,
ordinelor şi dispoziţiilor emise de ministru, precum şi a instrucţiunilor şi regulamentelor interne.
Pentru o prezentare mai clară este prezenta Organigrama Ministerului Justiției al Republicii
Moldova .
Serviciul audit intern actualmente sau direcția control și audit intern(2014) acordă
consultanță Ministerului cu privire la procesele de management al riscurilor și de control, oferă
recomandări referitoare la îmbunătățirea eficacității acestora, generînd valoarea adăugată și
îmbunătățind activitățile întregii entități.
Responsabilități: 
- asigurarea și consilierea conducerii privind buna funcţionare a sistemelor de
management şi control din cadrul entităţii.
- efectuează activităţi de audit public intern în vederea evaluării dacă sistemul de
management financiar şi control al Ministerului Justiţiei este transparent şi conform cu normele
de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.