Sunteți pe pagina 1din 7

Aria curriculară: Arte

Educație
plastică
Clasa a II-a

Aria curriculară: Tehnologii


Disciplina: Educație plastică
Clasa a II-a

COMPETENȚELE SPECIFICE DISCIPLINEI:


1. Receptarea mesajelor vizuale și artistico-plastice în contexte variate, manifestând curiozitate
și admiraţie pentru frumosul din viaţă și artă.
2. Realizarea de creaţii artistico-plastice, demonstrând interes pentru creativitate și gust estetic în
exprimarea sinelui.
3. Transferarea achiziţiilor artistico-plastice în contexte educaţionale/sociale/culturale,
demonstrând respect faţă de valorile naţionale și cele ale altor culturi.

BIBLIOGRAFIE:
Produse curriculare principale:
1. Curriculum național: Învățământul primar. Chișinău: MECC, Lyceum, 2018.

Produse curriculare auxiliare:


1. Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar. Chișinău: MECC,
Lyceum, 2018.
2. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, clasa a II-a.
Chișinău: MECC, IȘE, 2017.
3. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, clasa a II-a. Ghid
metodologic. Chișinău: MECC, IȘE, 2017.

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore pe săptămână Nr. de ore pe an
1 33

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Unități de conținut Nr. Evaluări Obser
ore EI EFE ES vații
Semestrul 1
1. Frumosul în jurul nostru 8 1 1
2. Alfabetul artei plastice 7 1 1
Total semestrul I 15 2 1 1
Semestrul 2
2. Alfabetul artei plastice (continuare) 4 1
3. Cum realizăm o lucrare plastică 9 1 1
4. De ce ne place arta plastică 5 1 1 1
Total semestrul II 18 2 3 1
Total an 33 4 4 2

Produse școlare recomandate și criterii de succes


Clasa a II-a
Educație plastică
Produse recomandate Criterii de succes
Lucrări şi compoziţii 1. Respect tema plastică şi subiectul.
plastice realizate prin 2. Utilizez materialele / ustensilele corespunzătoare.
utilizarea diverselor 3. Realizez subiectul plastic prin tehnica studiată, obținând
materiale, instrumente expresivitatea plastică în pictură.
şi tehnici de artă 4. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
P2 Lucrare plastică 1. Respect tema plastică şi subiectul.
utilizând creioanele 2. Utilizez corespunzător/adecvat creioanele de diferite culori.
colorate 3. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
4. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ
P3 Lucrare plastică 1. Respect tema plastică şi subiectul.
utilizând 2. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
acuarela/guașul 3. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P4 Lucrare plastică 1. Respect tema plastică şi subiectul.
utilizând culoarea ca 2. Obțin prin amestecuri cromatice culori binare/nuanțe/tonuri.
element de limbaj 3. Combin reușit/corespunzător/adecvat culorile în lucrare.
plastic 4. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P5 Lucrare plastică 1. Respect tema plastică şi subiectul.
utilizând punctul/liniile 2. Utilizez punctul/liniile ca elemente decorative.
3. Construiesc motive decorative.
4. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
Lucrare plastică 1. Respect tema plastică şi subiectul.
P6 utilizând forma ca 2. Obțin forme spontane prin diferite tehnici și procedee.
element de limbaj 3. Utilizez diferite forme plastice/spațiale îmbinate într-o
plastic compoziție.
4. Execut lucrarea cu acurateţe.
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
Compoziție plastică 1. Respect tema plastică şi subiectul.
P7 2. Utilizez materialele / ustensilele corespunzătoare.
3. Combin reușit tehnicile de realizarea compoziției.
4. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
Compoziție în 1. Respect tema plastică şi subiectul.
P8 materiale naturale 2. Combin/utilizez reușit materiale naturale.
3. Accentuez centrul compoziției prin tehnicile/materialele alese.
4. Execut lucrarea cu acurateţe.
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P9 Colaborarea în echipă 1. Propun reguli pentru colaborarea în echipă.
2. Mă implic.
3. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor.
4. Pot argumenta ideile propuse de echipă.
Proiectarea unităților de învățare (modulelor) la disciplina
școlară Educație plastică
Clasa a II-a

Data
ore Nr. de

ii Observaț
Unități de competențe Detalieri de conținut

Evaluare
Unitatea de învățare 1: FRUMOSUL ÎN JURUL NOSTRU
Perceperea în arta plastică
Nr. de ore alocate: 8 ore
1. Culoarea în natură: stări ale vremii. 1 EI
- Conversații cu sprijin în observare: culorile
în natură (dimineața, ziua, seara).
1.1. Identificarea relaţiilor - Exersări, experimentări, imagini plastice
între culorile în natură și „Ne imaginăm și inventăm/pictăm natura”.
stările vremii, fenomenele 2. Culoarea în natură: stări ale vremii. 1
naturii. - Conversații cu sprijin în observare: culorile
în natură (vreme însorită, posomorâtă).
- Exersări, experimentări, imagini plastice
„Ne imaginăm și inventăm/pictăm natura”.
3. Culoarea în natură: fenomene ale naturii. 1
1.2. Explorarea materialelor - Conversații cu sprijin în observare: culorile
grafice, picturale și a în natură (ploaie, vânt).
tehnicilor corespunzătoare - Exersări, experimentări, imagini plastice
în diverse aplicaţii practice. „Ne imaginăm și inventăm/pictăm natura”.
4. Mesajul plastic – elementul principal al 1
imaginii plastice. Mesajul unor lucrări
plastice.
5. Creațiile artistico-plastice: reprezentarea 1
1.3. Exprimarea în cuvinte naturii prin linii (fuzionarea);
proprii a mesajului unei familiarizarea cu imagini plastice create în
lucrări plastice. diverse materiale și tehnici.
- Exersări, experimentări, imagini plastice
„Ne imaginăm și inventăm/pictăm natura”.

6. Creațiile artistico-plastice: reprezentarea 1


naturii prin pete (amprentarea);
familiarizarea cu imagini plastice create în
diverse materiale și tehnici.
- Exersări, experimentări, imagini plastice
„Ne imaginăm și inventăm/pictăm natura”.

7. Creațiile artistico-plastice: reprezentarea 1


naturii prin forme și culoare
(ștampilarea); familiarizarea cu imagini
plastice create în diverse materiale și tehnici.
- Exersări, experimentări, imagini plastice
„Ne imaginăm și inventăm/pictăm natura”.

8. Autoevaluare. 1 EFE (P1)


Prezentarea produsului: lucrare plastică
utilizând creioane colorate/cariocă/vopsele
de apă/lut/plastilină; mesaj oral.
Unitatea de învățare 2: ALFABETUL ARTEI PLASTICE
Elemente de limbaj plastic
Nr. de ore alocate: 11 ore
9. Punctul în arta plastică și natură. 1 EI
Conversații cu sprijin în observare: punctul
în natură și imagini.
2.1. Identificarea 10. Modalități de realizare și amplasare a 1
elementelor de limbaj punctului în spațiul plastic.
plastic în natură, imagini – Conversații cu sprijin în observare.
plastice și opere de artă. – Aplicații practice: exerciții – joc, exersări,
experimentări cu instrumente și materiale
variate pentru a obține puncte (aerate,
aglomerate, de aceeași mărime, de diverse
culori).
2.2. Explorarea elementelor 11. Linia în arta plastică și natură. 1
de limbaj plastic pe diverse – Conversații cu sprijin în observare.
suporturi, cu utilizarea – Aplicații practice: exerciții – joc, exersări,
materialelor, tehnicilor experimentări cu instrumente și materiale
potrivite. variate pentru a obține linii (verticale,
orizontale, oblice, modulate și cromatice).
12. Punctul și linia – modalități de expresie 1
plastică.
13. Pata spontană. Clasificarea petelor 1
spontane.
– Aplicații practice: exerciții – joc, exersări,
experimentări cu instrumente și materiale
variate pentru a obține pata spontană
(monotip, amprentare, ștampilare,
fuzionare).
14. Forma realistă. 1
– Forma – contur a obiectelor. Analiza și
compararea formelor.
– Aplicații practice: exerciții – joc, exersări,
experimentări cu instrumente și materiale
variate pentru a obține forme (plată,
volumetrică; simplă, compusă).
15. Evaluare sumativă (semestrul 1) 1 ES
Organizarea unei expoziții cu lucrări plastice
realizate pe parcursul semestrului.
Autoevaluare. Prezentarea produsului:
mesaj oral; colaborare în echipă; expoziție
de lucrări.
16. Clasificarea culorilor: culori binare. 1
Amestecul culorilor.
– Aplicații practice: exerciții – joc, exersări,
experimentări cu instrumente și materiale
variate pentru a obține culori (binare,
culorile curcubeului).
17. Clasificarea culorilor: nonculori. 1
Amestecul culorilor.
– Aplicații practice: exerciții – joc, exersări,
experimentări cu instrumente și materiale
variate pentru a obține culori (nonculori,
amestecul fizic al culorilor).
18. Deosebirile dintre culori și nonculori. 1

19. Autoevaluare. 1 EFE (P4,


Prezentarea produsului: lucrare plastică P5, P6)
utilizând punctul/ linia/ culoarea/ pata ca
elemente de limbaj plastic.

Unitatea de învățare 3: CUM REALIZĂM O LUCRARE PLASTICĂ


Inițiere în compoziție
Nr. de ore alocate: 9 ore
20. Varietatea imaginii plastice. 1 EI
Conversații cu sprijin în observare:
varietatea imaginilor plastice (pictate,
3.1. Descrierea unor desenate, modelate etc.)
caracteristici specifice 21. Modalități de selectare a suportului 1
varietăţii imaginilor plastice. în funcție de materiale și tehnica
aleasă.
22. Compunerea elementelor în spațiul 1
plastic: sus – jos.
– Descrierea efectelor obținute în urma
organizării, compunerii elementelor în
spațiul plastic.
– Aplicații practice: exerciții – joc,
3.2. Explorarea modalităţilor exersări și experimentări în tehnici de
de compunere a elementelor artă cu diverse materiale pe diverse
în spaţiului plastic. suporturi (hârtie, carton, zăpadă, nisip)
23. Compunerea elementelor în spațiul 1
plastic: mare – mic.
– Descrierea efectelor obținute în urma
organizării, compunerii elementelor în
spațiul plastic.
– Aplicații practice: exerciții – joc,
exersări și experimentări în tehnici de
artă cu diverse materiale pe diverse
suporturi (hârtie, carton, zăpadă, nisip)
24. Compunerea elementelor în spațiul 1
plastic: aranjare pe verticală.
– Descrierea efectelor obținute în urma
organizării, compunerii elementelor în
spațiul plastic.
– Aplicații practice: exerciții – joc,
exersări și experimentări în tehnici de
artă cu diverse materiale pe diverse
suporturi (hârtie, carton, zăpadă, nisip)
25. Compunerea elementelor în spațiul 1
plastic: aranjare pe orizontală.
– Descrierea efectelor obținute în urma
organizării, compunerii elementelor în
spațiul plastic.
– Aplicații practice: exerciții – joc,
exersări și experimentări în tehnici de
artă cu diverse materiale pe diverse
suporturi (hârtie, carton, zăpadă, nisip)

26. Identificarea tehnicilor și 1


materialelor de artă în operele
artiștilor plastici.
27. Tehnici grafice 1

28. Autoevaluare. 1 EFE


Prezentarea produsului: lucrare (P7, P8)
plastică utilizând punctul/ linia/
culoarea/ pata ca elemente de limbaj
plastic; compoziție plastică; proiect
de grup.
Unitatea de învățare 4: DE CE NE PLACE ARTA PLASTICĂ
Nr. de ore alocate: 5 ore
29. Operă de artă plastică. Lucrări ale 1 EI
artiștilor plastici, sală de expoziție,
4.1. Diferenţierea creaţiilor de galerii de arte.
pictură, grafică, sculptură. 30. Meștri și capodopere. 1
31. Creații de pictură, grafică, 1 EFE (P9)
sculptură. Compararea și analiza
operelor de pictură, grafică și
4.2. Exprimarea atitudinilor, sculptură; determinarea mesajului
opiniilor, emoţiilor și plastic al operelor de artă.
sentimentelor faţă de mesajul 32. Evaluare sumativă (la finele anului) 1 ES
unei opere de artă plastică. Organizarea unei expoziții cu lucrări
plastice realizate pe parcursul anului.
Autoevaluare. Prezentarea
produsului: mesaj oral; colaborare
în echipă; expoziție de lucrări.
33. Zi de activități transdisciplinare 1

S-ar putea să vă placă și