Sunteți pe pagina 1din 7

CONTRACT

I. PARTILE CONTRACTANTE:

SC AD EXPERT COFFEE SRL, cu sediul in Bucuresti, Strada Turnu Magurele nr 3, bloc C2, scara 3 , ap 6,
sector 4, Bucuresti, inmatriculata la Reg. Com sub nr. J40/12898/2014, avand CUI/Cod Fiscal 33771591
Banca GarantiBank, Cont RO68UGBI0000022026072RON, Sucursala Unirii, , reprezentata legal prin
Cadar Dikmen - Administrator, telefon 0769234681 in calitate de Furnizor,
Si
……………………………………………. cu sediu in ……………………………………………………, inmatriculata la Reg.Com
sub nr ……………………, avand CUI/Cod Fiscal ………………………., Banca …………………………………. ,Cont
……………………………………………………………… Sucursala ………………………………. , reprezentata legal prin
…………………………………., telefon .................................. in calitate de Utilizator ,
Stabilesc perfectarea prezentului contract in urmatoarele conditii:

II. DEFINITII

“Aparat”: masina de dozare si distribuire cu amanuntul a bauturilor ce poarta marca TCHIBO, identificat
prin procesul verbal de predare – primire de receptie anexat la prezentul contract;

“Produs”: cupa de carton continand bautura calda distribuita prin intermediul Aparatului

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Furnizorul emite catre Utilizator , spre folosinta temporara, aparatul de dozaj si distribuire, cu
proprietate Ad Expert Coffee SRL , mentionat in procesul verbal de receptie (Anexa 1), care reprezinta
partea integranta a prezentului contract.

Furnizorul asigura consumatorilor finali , pe baza de jetoane, bancnote si monezi, serviciile aferente
obtinerii cupelor cu bauturi calde.

IV. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale si, sub rezerva indeplinirii conditiilor si
termenilor stabiliti in continuare , va fi in vigoare pentru o perioada nelimitata.

V. OBLIGATIILE FURNIZORULUI

1.Sa monteze automatul in locatia(iile) Utilizatorului, pe amplasamentul agreat de comun accord cu


acesta si sa instruiasca reprezentantii Utilizatorului cu privire la folosirea corecta a aparatului.
Instalarea aparatului se face in termen de o saptamana de la semnarea contractului, respecatand
dotarile solicitate de catre Utilizator.
2. Sa asigure intretinerea perioadica a aparatului, precum si reparatiile necesare pe perioada de
functionare a automatului la solicitarea expresa a Utilizatorului , in maximum 48 de ore de la data
primirii sesizarii.

3. Sa viziteze in mod regulat la sediul Utilizatorului pentru a deservii automatul cu necesarul de


ingrediente pentru o buna functionare si sa urmareasca utilizarea acestuia corecta de catre Utilizator .
Furnizorul va raspunde in timp util, oricarei urgente solicitate din partea Utilizatorului.

4. Colectarea banilor si a jetoanelor din aparat se va face sub supravegherea ambelor parti, si se va
intocmi un proces verbal in care se mentioneaza numarul jetoanelor suma incasata de catre Furnizor.

6. Automatul va fi setat pentru sistem de plata cu bacnota si jeton. Furnizorul va acorda Utilizatorului
aproximativ 400 jetoane, urmand ca acesta sa le recupereze din aparat. Predarea jetoanelor se va face in
baza unui proces verbal incheiat intre parti.

7. Utilizatorul va achita Furnizorului numarul de cupe vandute in luna respectiva (in conformitate cu
contorizarea interna a aparatului) inmultit (x) cu suma de 1.5 lei ( valoare cu TVA) pentru orice cupa
vanduta cu jeton.

Conform art 4 din prezentul contract, Furnizorul va incasa banii pentru cupele vandute cu cash
(respectiv 1 leu/ cupa).

In cazul in care una din parti doreste renegocierea contractului, aceasta se poate face dupa 30 de zile
de la semnarea contractului.

Plata se face in maximum 7 zile calendaristice de la data facturarii.

VI. OBLIGATIILE UTILIZATORULUII

1 .Sa se ingrijeasca de aparatul care face obiectul acestui contract ca un bun proprietar, sa il intretina
curat si in stare optima de functionare, sa pastreze pe toata perioada contractului amplasamentul agreat
pentru aparat si sa il foloseasca conform destinatiei stabile si intructiunilor primite.

2. Sa permita reprezentantilor Furnizorului accesul la locul de amplasare a automatului in vederea


indeplinirii obligatiilor contractuale.

3 . Sa permita consumatorilor finali accesul direct la aparat.

4. Sa restituie aparatul care face obiectul acestui contract la notificarea Furnizorului, in maximum 72 de
ore de la momentul primirii acestuia.In cazul in care restituirea in natura a automatului primit in
folosinta temporara nu mai este posibila, sa plateasca echivalentul valorii aparatului, valoare calculata
prin deducerea din valoare initiala a amortizarii aferente utilizarii aparatului.
5. Sa nu efectueze nici un fel de interventie asupra automatului, acesta fiind dreptul exclusiv al
reprezentantului; sa nu expuna pe suprafata automatului nici un fel de semne, reclame , notificari, cu
exceptia celor asupra carora Furnizorul si-a exprimat acordul;

6. In executarea prezentului Contract, Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica preturile sub rezerva
comunicarii acestora Utilizatorului cu cel putin 72 de ore inainte ca aceastea sa devina efectiva.
Utilizatorul isi va exprima acordul sau dezacordul cu privire la modificarile de pret survenite, in termen
de cel mult 24 de ore de la primirea comunicarii prevazute anterior. In lipsa unei comunicari din partea
Utilizatorului, transmisa in termenul de 24 de ore, modificarile de pret se vor considera ca fiind
acceptate.

VII. EVALUAREA APARATULUI

1.Valoarea aparatului este indicat in Anexa 1 la contract – Proces Verbal de Receptie.

Aceasta este suma in care Utilizatorul este obligat sa o plateasca in cazul distrugerii sau disparitiei
aparatului din culpa sa pe perioada in care acesta il foloseste sau in cazul in care acesta refuza restituirea
aparatului, la termenele sau in conditiile stabilite, valoare specificata in Anexa 1, din care se va deduce
amortizarea aferenta perioadei de functionare in sediul Utilizatorului.

2. Plata se va face pe baza facturii emise de catre Furnizor in lei, la cursul de schimb Leu/Euro al BNR din
ziua facturarii , suma astfel stabilita reprezentand creanta certa lichida si eligibila.

VIII. SANCTIUNI:

1. In cazul in care Utilizatorul nu isi respecta oricare dintre obligatiile asumate, Furnizorul este
indreptatit sa ridice aparatul fara nici o notificare prealabila.

2 In cazul in care Utilizatorul intarzie restituirea aparatului sau plata contravalorii acestuia, se va percepe
o penalitate de 1 % pe zi, calculata la valoarea ramasa dupa deducerea amortizarii aparatului , stabilite
conform art VII.

3.In cazul in care Utilizatorul refuza plata devizului de repunere in functiune a apartului, deviz aparut ca
urmare a utilizarii defectuoase de catre Utilizator a aparatului se va percepe aceeasi penalitate de 1 %
pe zi, calculata la valoarea ramasa dupa deducerea amortizarii a apartului, totalul penalitatilor putind
depasi contravaloarea sumei asupra careia se calculeaza, aceasra fiind o creanta certa, lighida si exibila,
utilizatorul fiind de drept in intirziere cu privire la plata.

IX. NOTIFICARI SI COMUNICARI:

Orice notificare ce urmeaza a fi efectuata in legatura cu aspectele regelmentate prin acest Contract va fi
facuta in scris si va fi considerate ca transmisa corespunzator prin fax, posta, e-mail, la coordonatele
indicate in preambul, pentru fiecare parte.

X. INCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantei judecatoresti, in
urmatoarele situatii:

1. La initiativa uneia dintre parti, cu o notificare prealabila de 48 de ore acordate celeilalte parti;
2. In caz de declarare a falimentului impotriva uneia dintre parti;
3. Cand una dintre partile contractante nu isi executa in mod culpabil obligatiile asumate prin
prezentul contract.
4. Neacceptarea de catre Utilizator a modificarilor pretului Produselor.

Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

XI. DISPOZITII FINALE:

1. Cu exceptia de utilizare, ce face obiect al prezentului Contract, Utilizatorul nu dobandeste si nu


va dobandi nici un alt drept asupra aparatelor de dozaj.
2. Partile stabilesc de comun accord ca in caz de neintelegeri cu privire la dispozitiile contractual,
litigiul sa fie solutionat de catre instanta competenta de la sediul Furnizorului.
3. Partile pot modifica si/sau complete dispozitiile prezentului contract prin semnarea de acte
aditionale.
4. Procesul verbal de receptive – anexa 1 si 2 fac parte integrate din prezentul contract si
reprezinta vointa partilor.

Prezentul contract a fost incheiat azi, …………in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

FURNIZOR, UTILIZATOR ,
Anexa 1

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

La contractul nr………………../………………….

Art. 1 PARTILE

SC AD EXPERT COFFEE SRL, cu sediul in Bucuresti, Strada Turnu Magurele nr 3, bloc C2, scara 3 , ap 6,
sector 4, Bucuresti, inmatriculata la Reg. Com sub nr. J40/12898/2014, avand CUI/Cod Fiscal 33771591
Banca GarantiBank, Cont RO68UGBI0000022026072RON, Sucursala Unirii, , reprezentata legal prin
Adelina Barea - Administrator, telefon 0769234681 in calitate de Furnizor,, care a predat
SI

cu sediu in …………………………………………………, inmatriculata la Reg.Com sub nr …………………………., avand


CUI/Cod Fiscal ……………………, Banca ……………………… ,Cont …………………………………….. Sucursala
………………………………,reprezentata legal prin ……………………………………, telefon………………………...in calitate
de Utilizator ,

Stanbilesc perfectarea prezentului contract in urmatoarele conditii:

Art.2 OBIECT

Remiterea spre folosinta a Utilizatorului a urmatoarelor bunuri:

NR VALOAR CONTOAR
CRT OBIECT TIP SERIE U.M CANTITATE E GENERAL
               
AUTOMAT WITTENBORG
1 CAFEA 5100   BUC 1 1500 E  
               
               
               

Art. 3 LOCUL DE AMPLASARE A AUTOMATULUI:

1. Locatia unde urmeaza a fi amplasat apartul se afla in ……………………………………………….si reprezinta


……………………………………………….
2. Persoana de contract a Utilizatorului este……………………………… avand numarul de telefon
……………………….

Art.4 RECEPTIA APARATULUI:

1. Dupa montarea aparatului s-a procedat la punerea in functiune si efectuarea probelor de lucru,
de fata cu reprezentantii partilor si persoanelor care o vor utiliza direct.
2. Reprezentantul Furnizorului a explicat modul de operare si intretinere a aparatului.
Reprezentantul Utilizatorului declara ca si-a insusit modul de utilizare a aparatului.
3. S-a consemnat functionarea normala, in parametrii a aparatului, drept pentru care s-a intocmit
prezentul proces verbal de receptie in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, avand
valoare de conventie pentru ambele parti contractante.

Art.5 RESTITUIREA APARATULUI

1. In cazul in care contractual nu va fi semnat in termen de 5 zile de la punerea in functiune a


aparatului, Furnizorul are dreptul sa ridice automatul fara nici o alta formalitate premergatoare.

Intocmit astazi, …………………………

FURNIZOR UTILIZATOR
Anexa 2

PRET

Pretul cupei de bautura calda este 1 RON (Tva Inclus).

Schimbarea de pret va fi anuntat in scris Utilizatorului de catre Furnizor cu minim 72 de ore inainte ca
modificarea sa devina operationala.

FURNIZOR, UTILIZATOR,

S-ar putea să vă placă și