Sunteți pe pagina 1din 9

Clasa 12b,c

Modulul 2  - Analiza economico financiara

Data 16-20,03,2020
Calculul si analiza principalilor indicatori
economico-financiari
expert contabil Mariana Dr`goi

M |n conformitate cu Reglement`rile contabile conforme cu Directiva a c


IV a a Comunit`]ilor Economice Europene, parte component` a Reglemen-
t`rilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul
ministrului finan]elor publice nr. 1.752/2005, cu modific`rile [i complet`rile
ulterioare, entit`]ile \ntocmesc situa]ii financiare anuale, din a c`ror

o componen]` fac parte [i notele explicative.

tre acestea se refer` la „Exemple de calcul [i analiz` a principalilor


o
indicatori economico-financiari“.

o t
Importan]a calcul`rii indicatorilor economico-financiari const` \n
cunoa[terea evolu]iei acestora [i \n compararea cu exerci]iile financiare
prece-
La pct. 280 din reglement`rile men]ionate sunt prezentate formatele no-

n telor explicative. Din structura celor 10 note explicative prezentate, una din- n

Revista Romån` de Monografii Contabile ● www.monografii.ro; www.contabilul.ro 1


Cele mai c`utate 50 monografii contabile

dente, ceea ce ofer` conducerii entit`]ii posibilitatea de a efectua analize eco

nomico-financiare cu impact \n procesul decizional. g


De asemenea, cunoa[terea nivelului indicatorilor economico-financiari a
permite efectuarea de compara]ii cu alte entit`]i din sectoare de activitate

r similare, autohtone sau interna]ionale.

2 RENTROP & STRATON


R&S
Principalele grupe de indicatori sunt: b
● indicatori de lichiditate,

a ● indicatori de risc,

● indicatori de acivitate (de gestiune), precum [i


● indicatori de profitabilitate [i solvabilitate.
Pentru o mai bun` \n]elegere a calculului indicatorilor economico-financiari, \n con-
tinuare prezent`m exemplificat un bilan] [i un cont de profit [i pierdere la entitatea Omega.

BILAN} la 31 decembrie 2007

– lei –

Active
Active circulante
Disponibilit`]i b`ne[ti 41
Clien]i 948
Alte crean]e comerciale 47
Stocuri 1.493
Cheltuieli \n avans 21
Total active circulante 2.550
Imobiliz`ri corporale
Terenuri 173
Cl`diri 1.625
Mijloace de transport 188

Revista Romån` de Monografii Contabile ● www.monografii.ro; www.contabilul.ro 3


Cele mai c`utate 50 monografii contabile

Mobilier [i accesorii 127


Minus: amortizarea cumulat` 1.596
Total imobiliz`ri corporale 517
Total active 3.067

Datorii [i capitaluri proprii


Datorii pe termen scurt

Furnizori 236
Efecte comerciale de pl`tit 209
Salarii 67
Impozite pe salarii 6
Dobånzi [i dividende 102
Impozite pe profit 39
Total datorii pe termen scurt 659

Datorii pe termen lung

Efecte comerciale de pl`tit 1.206


Furnizori 37
Alte datorii 41
Total datorii pe termen lung 1.284

Capitalul social

Capital subscris v`rsat 250


Capital subscris nev`rsat 175
Capital social 425
Profitul exerci]iului financiar 699
Capitaluri proprii 1.124
Total datorii [i capitaluri proprii 3.067
Contul de profit [i pierdere la 31 decembrie 2006

– lei –
Vånzari 7.216
Minus: Rabaturi acordate 62
Vånz`ri nete 7.154

Costul bunurilor våndute (cifra de afaceri) 5.162

4 RENTROP & STRATON


R&S
Venituri din exploatare 1.992

Cheltuielile privind vånz`rile

Salarii [i comisioane 387


Impozite pe salarii (pers. comercial) 71
Deplas`ri 56
Publicitate 131
Materiale 96
Total cheltuieli privind vånz`rile 741

Cheltuieli administrative

Salarii conducere [i administrative 276


Impozite pe salarii aferente 34
Deplas`ri 28
Materiale consumabile 38
Cheltuieli po[tale, telefon 48
Chirii 19
Cheltuieli juridice, onorarii 14
Audit 20
Amortizare 73
Repara]ii [i \ntre]inere 57
Cheltuieli privind crean]ele incerte 166
Asigur`ri 36
Alte cheltuieli generale 73
Total cheltuieli administrative 882
Total cheltuieli administrative
[i privind vånz`rile 1.623
Profit din exploatare 369

Alte venituri [i cheltuieli

Cheltuieli privind dobånzile 120


Venituri din cedarea activelor 537

Profit \nainte de impozitare 786


Impozit pe profit 87
Profit net 699
Pe baza informa]iilor din situa]iile financiare, societatea determin` o serie de indicatori grupa]i astfel:

Revista Romån` de Monografii Contabile ● www.monografii.ro; www.contabilul.ro 5


Cele mai c`utate 50 monografii contabile

I. Indicatori de lichiditate
Indicatorii din aceast` grup` arat` capacitatea activelor din cadrul entit`]ii de a se transforma \n bani, f`r`
riscuri.

Lichiditate curent`
1. = Active curente = 2.550 = 3,9
Datorii curente 659

Indicatorul arat` suma cu care activele circulante dep`[esc datoriile pe termen scurt [i ofer` garan]ia
acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandat` [i acceptabil` este \n jur de 2. Deci, cu
cåt valoarea acestuia este mai mare, cu atåt situa]ia entit`]ii este mai bun`.

2. Lichiditate imediat` = Active curente – Stocuri =


(test acid) Datorii curente

= 2.550 – 1.493 = 1,6


659

Acest indicator elimin` stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat \n disponibilit`]i, exprimånd
capacitatea entit`]ii de a pl`ti datoriile. Valoarea recomandat` este \n jur de 1. Cu cåt „testul acid“ este mai mare
decåt 1, cu atåt situa]ia entit`]ii este mai bun`.

II. Indicatori de risc

1. Gradul de \ndatorare = Capital \mprumutat x 100 sau


Capital propriu

1.284
= Capital \mprumutat x 100 = x 100 = 53,3%
Capital angajat 1.284 + 1.124

Capital \mprumutat = credite peste 1 an


Capital angajat = capital social + rezerve + credite peste 1 an

Indicatorul arat` cåt la sut` din capitalurile proprii reprezint` creditele peste 1 an [i posibilitatea acoperirii
acestora din rezerve [i capitalul social.

Riscul nu trebuie s` se ridice la mai mult de 30%.

2. Indicatorul privind acoperirea dobånzilor =

Profit \naintea pl`]ii dobånzii [i impozitului pe profit = 369 = 3,075


Cheltuieli cu dobånda 120

Acest indicator determin` de cåte ori entitatea achit` cheltuielile cu dobånda. Cu cåt valoarea acestuia este
mai mic`, cu atåt pozi]ia entit`]ii este mai riscant`.

6 RENTROP & STRATON


R&S
III Indicatori de activitate (de gestiune)
Indicatorii de activitate furnizeaz` informa]ii cu privire la:
● viteza de intrare sau de ie[ire a fluxurilor de trezorerie ale entit`]ii;

● capacitatea entit`]ii de a controla capitalul circulant [i activit`]ile comerciale de baz` ale entit`]ii.

1. Viteza de rota]ie a stocurilor = Costul vånz`rilor = 5.162 = 3,5


Stocul mediu 1.493

Indicatorul arat` de cåte ori stocul a fost rulat de-a lungul exerci]iului financiar.

2. Num`rul de zile de stocare (durata medie de vånzare) =

Stocul mediu x 365 = 1.493 x 365 = 104,1 zile


Costul vånz`rilor 5.162

Indicatorul indic` num`rul de zile \n care bunurile sunt stocate \n unitate. Cu cåt num`rul de zile este mai
mic, cu atåt situa]ia este mai bun`, \n sensul c` stocurile sunt utilizate \n procesul de produc]ie, aprovizion`rile
cu stocuri sunt ritmice [i nu exist` riscul de a \nregistra stocuri cu mi[care lent` sau greu vandabile.

3. Viteza de rota]ie a debitelor-clien]i = Sold mediu clien]i x 365


= Cifra de afaceri

= 948 x 365 = 48,36 zile


7.154

Cånd valoarea indicatorului este mare, rezult` c` \n unitate sunt probleme legate de controlul creditului
acordat clien]ilor [i, \n consecin]`, crean]ele sunt mai greu de \ncasat (clien]i r`u-platnici). Entitatea trebuie s` ia
m`surile care se impun pentru urgentarea \ncas`rii acestora.

4. Viteza de rota]ie a creditelor-furnizori =

Sold mediu furnizori x 365 = 236 x 365 = 16,68 zile


Achizi]ii de bunuri (f`r` servicii) 5.162
(sau Cifra de afaceri)

Indicatorul exprim` num`rul de zile de creditare pe care entitatea \l ob]ine de la furnizorii s`i.

5. Viteza de rota]ie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri


= Active
imobilizate

= 5.162 = 9,98 ori


517

Indicatorul exprim` num`rul de rota]ii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De
asemenea, se evalueaz` eficien]a managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri
generate prin exploatarea acestora.

Revista Romån` de Monografii Contabile ● www.monografii.ro; www.contabilul.ro 7


Cele mai c`utate 50 monografii contabile

Cifra de afaceri
6. Viteza de rota]ie a activelor totale = = Total
active

5.162
= = 1,68 ori
3.067

Indicatorul evalueaz` eficien]a managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri
generate de activele entit`]ii.

IV Indicatori de profitabilitate
Indicatorii din aceast` grup` exprim` eficien]a entit`]ii \n realizarea de profit din resursele disponibile.

1. Rentabilitatea capitalului angajat


= Profit \naintea pl`]ii dobånzii [i impozitului pe profit = 369 = 0,15
Capital angajat 2.408

Indicatorul reprezint` profitul pe care \l ob]ine entitatea din banii investi]i \n afacere.

2. Marja brut` din vånz`ri = Profit brut din vånz`ri x 100 =


Cifra de afaceri

369
= x 100 = 7,15%
5.162

O sc`dere a procentului poate scoate \n eviden]` faptul c` entitatea nu este capabil` s` \[i controleze costurile
de produc]ie sau s` ob]in` un pre] optim de vånzare.

3. Profitabilitate = Profit din exploatare = 369 = 0,15


Capital angajat 2.408

Atunci cånd profitabilitatea este mai mic` dec`t rata dobånzii de baz` pe termen lung, conducerea entit`]ii ar
trebui s` analizeze situa]ia \n sensul orient`rii activelor \ntr-o alt` direc]ie de utilizare sau chiar s` procedeze la
lichidarea unit`]ii sau alt` procedur` de reorganizare, \n cazul \n care profitabilitatea nu poate fi \mbun`t`]it`.

V Solvabilitatea pe termen lung


Pe baza indicatorilor din aceast` grup`, se stabile[te capacitatea entit`]ii de a face fa]` datoriilor pe termen
lung.

Total datorii
1. Raportul datorii la capitalul propriu = =
Capital propriu

= 1.284 + 659 = 1,7


1.124

8 RENTROP & STRATON


R&S
Dac` acest indicator este prea ridicat, acest lucru ar putea semnaliza c` entitatea [i-a consumat \ntreaga
capacitate de \ndatorare [i nu dispune de o marj` de manevr` \n cazul unor evenimente viitoare nefavorabile.

Dac` tendin]a de evolu]ie a indicatorului este ascendent`, aceasta ar putea \nsemna c` profiturile sunt prea
sc`zute pentru a putea acoperi nevoile entit`]ii.
Dac` evolu]ia este descendent`, atunci s-ar putea ca entitatea s` se afle \ntr-o situa]ie favorabil` [i s` fie \n
m`sur` s` preg`teasc` terenul pentru o viitoare expansiune.

2. Raportul Imobiliz`ri corporale nete la capitalul propriu


=

= Capital propriu – Imobiliz`ri necorporale = 1.124 = 1


Capital propriu 1.124

Acest indicator d` informa]ii cu privire la calitatea curent` a capitalului propriu, deoarece sunt eliminate
active necorporale, precum fondul comercial, a c`rui materializare depinde \n totalitate de activit`]ile viitoare.

Profit din exploatare


3. Gradul de acoperire a dobånzilor = =
Cheltuieli privind dobånzile

= = 3,1

Indicatorul exprim` capacitatea entit`]ii de a face fa]` obliga]iilor de plat` a dobånzilor, care este mai curånd
o func]ie a capacit`]ii acesteia de a genera un flux de trezorerie pozitiv din activitatea de exploatare, atåt pe
termen scurt, cåt [i \n perspectiv`. Astfel, gradul de acoperire a dobånzilor arat` cåt de stabil` este capacitatea
entit`]ii de a-[i onora obliga]iile de plat` privind dobånzile.

Ace[tia sunt principalii indicatori pe care o entitate ar trebui s`-i calculeze \n momentul \n care se face
analiza patrimonial` pe baza situa]iilor financiare. Interpretarea acestor indicatori scoate \n eviden]` riscul de
insolvabilitate a entit`]ii. Aceasta const` \n incapacitatea entit`]ii de a-[i onora angajamentele asumate fa]` de
ter]i.

Analiza elementelor de activ [i de pasiv, prin prisma criteriilor de lichiditate presupune [i realizarea unei
abord`ri juridice a capitalurilor proprii. Din punct de vedere contabil, capitalurile proprii sunt la nivelul activului
net [i reprezint` interesul rezidual al ac]ionarilor/asocia]ilor.

Astfel, potrivit prevederilor art. 153 24 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile comerciale,
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,\n situa]ia \n care consiliul de administra]ie, respectiv
directoratul, constat` c`, \n urma unor pierderi, stabilite prin situa]iile financiare anuale aprobate conform legii,
activul net, determinat ca diferen]` \ntre totalul activelor [i totalul datoriilor acesteia, reprezint` mai pu]in de
jum`tate din valoarea capitalului social, vor convoca adunarea general` extraordinar`, pentru a hot`r\ re\ntregirea
capitalului, reducerea lui la valoarea r`mas` sau dizolvarea societ`]ii.

Se constat` c` acele entit`]i care dispun de lichidit`]i insuficiente, fie pentru acoperirea datoriilor contractate,
fie pentru finan]area cre[terii economice, sunt de fapt ni[te societ`]i c`rora le lipse[te flexibilitatea financiar`,
situa]ie pe care utilizatorii de situa]ii financiare [i \n special ac]ionarii trebuie s` o cunoasc`.

Revista Romån` de Monografii Contabile ● www.monografii.ro; www.contabilul.ro 9