Sunteți pe pagina 1din 100

JOURNAL OF STOMATOLOGICAL MEDICINE

Official publication of the Moldovian Association of Stomatologists


State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”

MEDICINA STOMATOLOGICĂ
Publicaţie oficială Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova
și a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“

Vol. 3-4 (52-53) / 2019


POLIDANUS S.R.L.
str. Mircea cel Bătrîn, 22/1, ap. 53
mun. Chișinău, Republica Moldova
Tel.: 022 48-90-31, 069-236-830
polidanus@mail.md

Adresa redacţiei:
Mihai Viteazu 1A, et. 2, bir.206
Chişinău, Republica Moldova.
Tel.: (+373 22) 243-549
Fax: (+373 22) 243-549

© Text: ASRM, 2019, pentru prezenta ediţie.


© Prezentare grafică: POLIDANUS, pentru prezenta ediţie.
Toate drepturile rezervate.

Articolele publicate sunt recenzate de către specialiști în domeniul respectiv.


Autorii sunt responsabili de conținutul și redacția articolelor publicate.

Revista Medicina Stomatologică este o ediţie periodică Journal of Stomatological Medicine is a periodical edi‑
cu profil ştiinţifico‑didactic, în care pot fi publicate articole tion with scientific‑didactical profile, in witch can be pub‑
ştiinţifice de valoare fundamentală şi aplicativă în domeniul lished scientific articles with a fundamental and applicative
stomatologiei ale autorilor din ţară şi de peste hotare, infor‑ value in dentistry, of local and abroad authors, scientific and
maţii despre cele mai recente noutăţi in ştiinţa şi practica practical dentistry newsletter, obtained inventions and pat‑
stomatologică, invenţii şi brevete obţinute, teze susţinute, ents, upheld thesis, clinical cases, summaries and reviews to
studii de cazuri clinice, avize şi recenzii de cărţi şi reviste. books and journals.
JOURNAL OF STOMATOLOGICAL MEDICINE
MEDICINĂ STOMATOLOGICĂ

Ediţie bilingvă: română, engleză Bilingual edition: Romanian, English


Publicaţia Periodică Revista „Medicina Stomatologică“
a fost înregistrată la Ministerul de Justiţie al Republicii
Moldova la 13.12.2005, Certificat de înregistrare nr. 199
Fondator Founder:
Asociaţia Stomatologilor din Republica Moldova Moldavian Association of Stomatologists
Cofondator Cofounder:
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Teste‑ Public Institution Nicolae Testemitanu State University of
miţanu“ Medicine and Pharmacy from Republic of Moldova
Redactor șef, Redactor-in-chief
Valentin Topalo Valentin Topalo
d.h.m., professor universitar PhD, university professor
Andrei Mostovei Andrei Mostovei
Redactor în limba engleză English redactor,
D.m., conferențiar universitar PhD, associate professor
Grupul redacţional executiv: Editorial staff:
Oleg Solomon Oleg Solomon
Președinte ASRM, doctor în medicină, conferenţiar MAS Manager, PhD, associate professor
universitar Elena Scortescu
Elena Scorțescu MAS Assistant Managers
Secretar Referent ASRM

Editorial board

Lo c a l E d i t o r i a l b o a r d Valentina Dorobăț, PhD, university professor (Grigo‑


Ababii Ion, PhD, university professor, academician of re T. Popa University of Medicine and Pharmacy, Iasi,
ASM (Republic of Moldova) Romania)
Valeriu Burlacu, PhD, university professor Maxim Adam, PhD, university professor, (Grigore T. Popa
Alexandra Baraniuc, PhD, associate professor University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania)
Gheorghe Nicolau, PhD, university professor Irina Zetu, PhD, (Grigore T. Popa University of Medici‑
ne and Pharmacy, Iasi, Romania)
Dumitru Șcerbatiuc, PhD, university professor
Rodica Luca, PhD, university professor, (Carol Davila
Sofia Sîrbu, PhD, university professor
University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Ro‑
Gheorghe Țăbîrnă, PhD, university professor, acade‑ mania)
mician of ASM
Vasile Nicolae, PhD, university professor, (Lucian Bla‑
Sergiu Ciobanu, PhD, university professor ga University, Sibiu, Romania)
Oleg Solomon, PhD, associate professor Glen James Reside, PhD (UNC School of Dentistry, USA)
Nicolae Chele, PhD, associate professor Alexandru Bucur, PhD, university professor (Carol Da‑
Valeriu Fala, PhD, university professor vila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest,
Diana Uncuța, PhD, university professor Romania)
Boris Topor, PhD, university professor Galina Pancu, university assistant, (Grigore T. Popa
Valentina Trifan, PhD, associate professor University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania)
Tatiana Ciocoi, PhD, university professor, literary editor Vladimir Sadovschi, PhD, university professor (Asociația
Stomatologilor din Rusia)
Shlomo Calderon, PhD, (Tel Aviv, Israel)
I n t e r n at i o n a l E d i t o r i a l B o a r d
Wanda M. Gnoiski, PhD (Zurich, Switzerland)
Corneliu Amariei, PhD, university professor (Ovidius
University, Constanta, Romania) Oksana Godovanets, Phd, associate professor (HSEEU
«Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukrai‑
Norina Forna, PhD, university professor (Grigore T. Popa
ne)
University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania)
Sumar Contents

Stomatologie ortopedică Orthopedic dentistry


Anatolie Pancenco, Aureliu Gumeniuc, Anatolie Pancenco, Aureliu Gumeniuc,
Oleg Solomon, Ana-Patricia Taşcă-Gumeniuc Oleg Solomon, Ana-Patricia Taşcă-Gumeniuc
MOMENTE DE ASCENSIUNE MOMENTS OF ASCENSION OF
A STOMATOLOGIEI ORTOPEDICE PROSTHETIC DENTISTRY
DIN REPUBLICA MOLDOVA. . . . . . . . . . . . . . 7 IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA. . . . . . . . . . 7

Bogdan Baldea, Ionuț Brânzan, Silvana Cânjău Bogdan Baldea, Ionuț Brânzan, Silvana Cânjău
Metodă Inovativă De Acoperire A Innovative Technique for Treating
Recesilor Class III Miller. . . . . . . . . . . 16 Miller’s Class III Recession Defect. 16

Oineagra Vasile, Solomon Oleg, Oineagra Vasile, Solomon Oleg,


Oineagra Vadim, Ceban M., Rusu Vasile Oineagra Vadim, Ceban M., Rusu Vasile
CONSIDERAŢII ACTUALE LA ETAPA DE CURRENT CONSIDERATIONS AT THE
DETERMINARE ŞI ÎNREGISTRARE A DETERMINATION AND REGISTRATION OF
RELAŢIEI INTERMAXILARE ÎN CAZUL THE INTERMAXILARY RELATIONSHIP IN
EDENTATULUI PARŢIAL. . . . . . . . . . . . . . . . 23 PARTIAL EDENTIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Mariana Ceban, Vasile Oineagră, Pântea Vitalie, Mariana Ceban, Vasile Oineagră, Pântea Vitalie,
Cruşilinschii Valeriu Cruşilinschii Valeriu
UNELE CONSIDERĂRI APLICĂRII SOME ASPECTS OF FIBER
SISTEMELOR DE RANFORSARE REINFORCEMENT SYSTEMS APPLICATION
LA IMOBILIZAREA ADEZIVĂ ŞI IN IMMOBILIZATION OF TEETH AND
MICROPROTEZARE ÎN TRATAMENTUL MICROPROSTHESIS IN PERIODONTAL
PARODONTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 TREATMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Vitalie Pântea, Maria Terentieva, Nicolae Vitalie Pântea, Maria Terentieva, Nicolae
Cojuhari, Mariana Ceban, Larisa Roşca, Cojuhari, Mariana Ceban, Larisa Roşca,
Veronica Burduja, Dumitru Tagîrş Veronica Burduja, Dumitru Tagîrş
EDENTAŢIA TOTALĂ: CONFECŢIONAREA EDENTULOUS PATIENTS:
PROTEZELOR TOTALE CONFORM GERBER CONCEPT IN FULL DENTURE
CONCEPTULUI GERBER. . . . . . . . . . . . . . . . 38 FABRICATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

А. И. Постолаки Alexandr Postolaki


ФРАКТАЛЬНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ FRACTAL REGULARITY IN THE
В МОРФОГЕНЕЗЕ ЗУБО–ЧЕЛЮСТНО– MORPHOGENESIS OF HUMAN DENTO-
ЛИЦЕВОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА. . . . . . 53 MAXILLO-FACIAL SYSTEM . . . . . . . . . . . . . 53

Mostovei Mihail, Solomon Oleg, Andrei Mostovei Mihail, Solomon Oleg, Andrei
Mostovei, Chele Nicolae Mostovei, Chele Nicolae
UTILIZAREA ELECTROMIOGRAFIEI DE SURFACE ELECTROMIOGRAPHY
SUPRAFAŢĂ ÎN REABILITĂRILE PROTETICE APPLICATION IN PROSTHETIC
TOTALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 TREATMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4
Vadim Oineagra, Oleg Solomon, Vadim Oineagra, Oleg Solomon,
Vasile Oineagra, Vasile Rusu Vasile Oineagra, Vasile Rusu
EDENTAŢIA PARŢIALĂ COMPLICATĂ CU PARTIAL EDENTIA
INSTABILITATEA POZIŢIILOR ASSOCIATED WITH UNSTABLE
DE OCLUZIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 OCCLUSION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Vasile Rusu, Oineagra Vasile, Oineagra Vadim, Vasile Rusu, Oineagra Vasile, Oineagra Vadim,
Rusu Andrei Rusu Andrei
ASPECTE CLINICE ŞI TEHNICE ÎN CLINICAL AND TECHNICAL ASPECTS IN
TRATAMENTUL EDENTAŢIEI UNIDENTARE THE TREATMENT OF PARTIAL EDENTATION
PRIN PROTEZE IMPLANTO-PURTATE . . . 83 BY IMPLANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

С.П. Рубникович, И.Д. Волотовский, S.P. Rubnikovich, I.D. Volotovsky,


Ю.Л. Денисова, В.А. Андреева, Yu.L. Denisova, V.A. Andreeva,
Г.Ю. Панасенкова, Т.П. Новик G.Yu. Panasenkova, and T.P. Novik
ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ APPLICATION OF CELL
БИОТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ BIOTECHNOLOGIES IN THE TREATMENT
РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 OF GUM RECESSION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

5
6
MOMENTE DE ASCENSIUNE MOMENTS OF ASCENSION OF PROSTHE-
A STOMATOLOGIEI ORTOPEDICE TIC DENTISTRY IN THE REPUBLIC OF
DIN REPUBLICA MOLDOVA MOLDOVA
Anatolie Pancenco Anatolie Pancenco
Om Emerit, Dr. med., Conf. univ., Catedra de Sto- Honored Citizen, Doctor in medicine, Associate Pro-
matologie Ortopedică „Ilarion Postolachi”; fessor, Department of Prosthetic Dentistry „Ilarion
Aureliu Gumeniuc Postolachi”;
Dr. med., Conf. univ., Catedra de Stomatologie Aureliu Gumeniuc
Ortopedică „Ilarion Postolachi”; Doctor in medicine, Associate Professor, Depart-
Oleg Solomon ment of Prosthetic Dentistry „Ilarion Postolachi”;
Dr. med., Conf. univ., Catedra de Stomatologie Oleg Solomon
Ortopedică „Ilarion Postolachi”. Doctor in medicine, Associate Professor, Depart-
Ana-Patricia Taşcă-Gumeniuc ment of Prosthetic Dentistry „Ilarion Postolachi”.
rezident în protetică dentară, Catedra de Stomato- Ana-Patricia Taşcă-Gumeniuc
logie Ortopedică „Ilarion Postolachi”. rezident physician in prosthetic dentistry, Depart-
ment of Prosthetic Dentistry „Ilarion Postolachi”.

Rezumat
Summary
Stomatologia ortopedică din Republica Prosthetic dentistry in the Republic of
Moldova a avut o evoluţie destul de anevoioasă Moldova had a rather difficult evolution,
dictată, la început, de lipsa specialiştilor la ge- caused at the beginning by the lack of special-
neral în domeniul stomatologiei cât şi pentru ists in general dentistry as well as in prosthetic
stomatologia ortopedică (protetica dentară) în dentistry in particular. Currently, however,
particular. Actualmente, însă, situaţia este mult the situation is much better. At the moment,
prea bună. La moment, trecând prin „spini” pe there is a Department of Prosthetic Dentist-
lângă Facultatea de Stomatologie a USMF „Ni- ry, responsible for creating functional dental
colae Testemiţanu” există Catedra de Stomato- prostheses, dental technicians laboratories,
logie Ortopedică, sunt create şi funcţionează in most medical institutions providing dental
secţii de protetică dentară, laboratoare de teh- prosthetic services to the whole territory of
nică dentară, în majoritatea instituţiilor medi- the Republic of Moldova.
cale care oferă asistenţă de protetică dentară pe Key words: prosthetic dentistry, dental
tot teritoriul Republicii Moldova care sunt să prosthesis, Republic of Moldova, Ilarion Post-
realizeze restaurări protetice de oricare compli- olachi
citate (tradiţionale sau cu sprijin implantar) la
nivel european şi chiar mondial.
Cuvinte cheie: stomatologie ortopedică, Introduction.
protetică dentară, Republica Moldova, Ilarion Dentistry, as a component part of the scientific
Postolachi field of general medicine, deals with the etiology,
pathogenesis, clinical, diagnosis, treatment and
prophylaxis of diseases of organs and systems of
Introducere. the OMF territory of the human body. Its basic
Stomatologia, ca parte componentă a domeniu- purpose is to improve the dental treatment meth-
lui ştiinţific în medicină generală, se ocupă etiologia, ods and the development of new protocols that
patogenia, clinica, diagnosticul, tratamentul şi profi- would meet modern international requirements.
laxia afecţiunilor organelor şi sistemelor teritoriului The discipline aims to provide the population with
OMF al organismului uman. La baza ei stau meto- dental care. Specialists with superior dental medi-
dele stomatologice de tratament şi totodată elabora- cal educational are responsible for achieving this
rea protocoalelor noi care ar corespunde cerinţelor goal.
internaţionale moderne. Disciplina are ca scop de a Prosthetic dentistry has gone through a difficult
asigura populaţia cu asistenţă medicală stomatolo- path and had to face lots of difficulties. We think
gică. Funcţiile de realizare a acestui scop se află pe that a small introduction in the history of Prosthetic
seama specialiştilor cu studii medicale stomatologice Dentistry is necessary, in order to appreciate the ef-
superioare. forts that have been made in the implementation in
Stomatologia ortopedică a parcurs o cale anevo- everyday practice of prosthetic dentistry and its de-
ioasă, confruntându-se cu dificultăţi de diferit gen. velopment.
Pentru a aprecia eforturile care au fost depuse la im- 7
plementarea în practica cotidiană a stomatologiei Aim.
optopedice şi dezvoltarea ei considerăm necesar de a To highlight the history of development of the
face o mică întroducere în istoria Stomatologiei Or- Prosthetic Dentistry and of the infrastructure it as-
topedice. sures.

Scopul lucrării. Material and methods.


În mod informativ, aducerea la cunoştinţă pentru The material presented in this paper is based
toţi care au atitudine pentru stomatologie la general on the study of informational sources in the field
şi pentru stomatologia ortopedică în special istoricul of organization and development of dentistry in
de dezvoltare a ei şi a infrastructurii care o asigură. general and of prosthetic dentistry in particular.
The sources of information for this article included:
Material şi metode. textbooks, chapters dedicated to the history of the
Volumul de material expus în lucrare este bazat development of prosthetic dentistry, specialized ar-
pe studierea surselor informaţionale din domeniul ticles, doctoral thesis, documentary papers, sources
organizării şi dezvoltării stomatologiei ortopedice from the archives of the university dedicated to the
în general şi proteticii dentare în special. Sursele in- history of founding the prosthtetic dentistry in the
formaţionale dedicate temei articolului au cuprins: Republic of Moldova.
manuale, capitole dedicate istoricului dezvoltării sto-
matologiei ortopedice, articole de specialitate, teze de Results and discussions.
doctorat, lucrări documentare, izvoare din arhivele In the prosthetic dentistry one of the main sourc-
universităţii dedicate istoriei fondării asistenţei sto- es of interest are the prosthesis. The main task of this
matologiei ortopedice din Republica Moldova. department is not only to replace defects in the den-
tal arcade or alveolar apophysis, but also to prevent
Rezultate şi discuţii. further destruction of the organ or recurrence of the
Locul principal în terapia stomatologiei ortopedi- disease. The prosthesis is thus considered as a cura-
ce ocupă şi este proteza. Sarcina sa principală nu este tive therapeutic agent, the reasonable use of which
numai de a înlocui defectele arcadei dentare sau ale allows the treatment of therapeutic, curative and pre-
apofizelor alveolare, ci şi de a preveni distrugerea ul- ventive (prophylactic) tasks.
terioară a organului sau reapariţia afecţiunii. Proteza Currently, prosthetic dentistry is a strict scientific
este astfel considerată ca un agent terapeutic, curativ, discipline, which consists of general and particular
a cărui utilizare rezonabilă permite rezolvarea sarci- courses. The general course is propedeutics which
nilor terapeutice, curative şi preventive (profilactice). is an introductory course. The particular course in-
În prezent, stomatologia ortopedică este o disci- cludes three main sections: prosthetic dentistry, or-
plină ştiinţifică strictă, care constă în cursuri generale thodontics and maxillo-facial prosthodontics.
şi particulare. Cursul general este propedeutica, adi- Prosthetic dentistry had a a long and difficult
că pregătitor, introductiv. Cursul particular include path for development. At the same time, not only
trei secţiuni principale: protetica dentară, ortodonţia have the prosthetic methods improved and their
şi ortopedia maxilo-facială. field of application has been extended, but also the
Stomatologia ortopedică care a apărut pe baza struggle against narrow, dental prosthetic practice of
proteticii dentare a parcurs o cale lungă şi dificilă de previous years.
dezvoltare. În acelaşi timp, nu numai că s-au îmbu- As a result of the studies, there was not much data
nătăţit metodele de protezare şi s-a extins domeniul on the origins of prosthetic dentistry in the Republic
aplicării lor, dar şi a mers lupta împotriva practicis- of Moldova. From our past, it is known that in the
mului îngust, specific protezării dentare din anii pre- Republic of Moldova, including the city of Chisinau,
cedenţi. there was a dental health care system, but it was not
În urma studiilor efectuate nu s-au găsit prea mul- organized systemically, being sporadically given by
te date referitoare la începuturile stomatologiei orto- private doctors in dentistry. The chroniclers remind
pedice în Republica Moldova. Din trecutul nostru se us of the existence of prosthetic works; that dental
ştie că, în Republica Moldova, inclusiv oraşul Chişi- prostheses were made; teeth were being extracted
nău, exista un sistem de asistenţă medicală dentară, and in order to relieve pain, incense was placed in
doar că ea nu era organizată sistemic, fiind acordată the hollow cavity (Firu and Bercuş). The inflamed
sporadic de medici-dentişti particulari de ocazie prin gum was pounded with honey mixed with vinegar.
ucenecie, răzlăţit şi lipsit de o careva structură organi- In the middle Ages, as in the other countries, barbers
zaţională. Cronicarii ne amintesc existenţa lucrărilor or quacks practiced the removal of teeth. Against
protetice, că se confecţionau proteze dentare, se extră- the pain it was used to smoke the area with grains of
geau dinţi şi se punea în cavitatea găunoasă alaun ori Hyosciamus niger.
tămâie pentru alinarea durerii (Firu şi Bercuş). Gin- There where no dental specialists with high edu-
gia inflamată era badijonată cu miere de albini ames- cation or special secondary education (dentists) in
tecată cu oţet. În Evul Mediu la noi, ca şi în celelalte the Republic of Moldova, therefore the levels of den-
8 ţări, scoaterea dinţilor era practicată de bărbieri sau tal medical care for the population was insufficient.
de vraci. Împotriva durerilor se recurgea la afumările In the republic there were stomatologists and den-
cu seminţe de măselariţă (Hyosciamus niger). tists who graduated before the World War II from
Cadre de profil stomatologic cu studii superioa- the faculties and dental schools from Romania, Ger-
re şi cu studii medii speciale (dentişti) în Republica many, France, Russia and other countries. Thus, in
Moldova nu se pregăteau şi nu se ajungeau, de aceea 1934 in Moldova for 10,000 people there where only
nivelul asistenţei medicale stomatologice populaţiei 0.2 dentists, there were 45 small clinics in which 95
era foarte insuficient. În republică activau medici-sto- dentists and dental technicians worked.
matologi şi medici-dentişti care au absolvit până la cel High education in the Republic of Moldova was
de-al II-lea Război Mondial facultăţile şi şcolile den- initiated in 1945. This is the year of foundation,
tare din România, Germania, Franţa, Rusia şi din alte creation, birth and opening for the first time of the
ţări. Aşa dar, în anul 1934 în Moldova la 10.000 po- doors of the Institute of State Medicine in the city
pulaţie reveneau doar 0,2 dentişti, funcţionau 45 ca- of Chisinau (now USMF “Nicolae Testemitanu” ),
binete în care activau 95 dentişti şi tehnicieni dentari. transferred from the city of Leningrad, with a single
Învăţământul medical cu studii superioare din faculty of General Medicine. Also in this year (1945)
Republica Moldova a fost iniţiat în anul 1945. În the first Polyclinic of the Republic of Moldova with
acest an în Republica Moldova s-a început fonda- the name “Policlinică Dentară” was organized in
rea, crearea, ia naştere şi deschide pentru prima dată Chişinău with the purpose of satisfying the needs
uşile Institutul de Stat de Medicină din oraşul Chi- and solving the problems of dental profile for the
şinău (actualmente USMF „Nicolae Testemiţanu”), population of Chisinau and its suburbs. At the be-
transferat din oraşul Leningrad, cu o singură facul- ginning, dentists could not study in our country. The
tatea de medicină generală. Tot în acest an (1945) în idea of opening
​​ the Faculty of Dentistry or, at least,
oraşul Chişinău a fost organizată prima Policlinică a dentist training section in Chisinau or in another
Stomatologică din Republica Moldova cu denumi- city in the republic was already among the problems
rea „Policlinica Dentară”, cu destinaţia de satisfacere of the Ministry of Health and qualified persons were
a necesităţilor şi soluţionare a problemelor de profil trying to find a solution for that. An important role
stomatologic pentru populaţia oraşului Chişinău şi in the development of national dentistry (1958) was
suburbiilor sale. Cadrele stomatologice la început nu the opening of the dental-practice training depart-
se pregăteau la noi. Ideea de deschidere a facultăţii de ments at the medical colleges in the cities of Chi-
stomatologie ca atare, sau, cel puţin a unei secţii de sinau and Tiraspol. In the medical school (college)
pregătire a dentiştilor în Chişinău sau în alt oraş din in Balti town is opened a dental technicians training
republică, deja figura printre problemele Ministeru- section. An event of great importance in the life of
lui Sănătăţii şi circula în cercurile de specialitate de the local dental community was the foundation of
atunci. Un rol important în dezvoltarea stomatologiei the Faculty of Dentistry after the Order of the Min-
naţionale (1958) a avut deschiderea secţiilor pentru ister of Health Care No. 122 dated June 8, 1959, at
pregătirea medicilor-dentişti în cadrul şcolilor (co- the State Medical Institute in Chisinau. In the same
legiilor) medicale din oraşele Chişinău şi Tiraspol. year at the Faculty of Dentistry, the first 50 students
În şcoala medicală (colegiul) din oraşul Bălţi e des- are enrolled in the first year of studies, with which
chisă o secţie de instruire a tehnicienilor dentari. Un the national school of specialists started to form. In
eveniment de mare importanţă în viaţa comunităţii 1961, 29 dentists were the first to graduate from this
stomatologice autohtone a fost fondarea facultăţii de institution.In 1962 53 dentists and 29 dental techni-
stomatologie prin ordinul Ministrului Ocrotirii Să- cians completed their studies. As a result, between
nătăţii nr.122 de la 8 iunie anul 1959 în cadrul Insti- the years 1950-1962 the number of dentists in-
tutului de Stat de Medicină din Chişinău. În acelaşi creased from 112 to 254, and the dental technicians
an la facultatea de stomatologie, la anul întâi de studii from 66 to 137.
se înmatriculează primii 50 de studenţi cu care şi în- The great event of the year 1961 was the open-
cepe să se formeze şcoala naţională de specialişti, care ing of three basic Departments of Dentistry: Depart-
de fapt şi au stat la baza conturării acestei specialităţi ment of Surgery, Department of Dental Therapy and
în Republica Moldova şi au contribuit la structurarea Department of Prosthetic Dentistry. Arsenie Guţan,
ei într-un serviciu de asistenţă medicală specializată Vladimir Ocuşco, Sofia Sârbu, Mihail Buşan, Pavel
de ambulator. În anul 1961 a avut loc primele pro- Topolnitci returned into the teaching stuff after sec-
moţii ale acestor instituţii în număr de 29 dentişti. În ondary clinical education. In the following years, Il-
anul 1962 au fost lansaţi 53 dentişti şi 29 tehnicieni arion Postolachi (1962), Ana Eni (1963), Alexandra
dentari. Din aceste considerente în anii 1950—1962 Bujor-Baraniuc (1964) have obtained secondary clin-
numărul dentiştilor a crescut de la 112 la 254, iar a ical education and joined the stuff. Professor Nicolai
tehnicienilor dentari respectiv de la 66 la 137. Fetisov began his intensive activity in all directions:
Evenimentul anului 1961 pe bună dreptate a fost organizational, training, research, clinical activity,
deschiderea a trei Catedre de bază a facultăţii de sto- etc. After completing the studies, these young people
matologie: Catedra de stomatologie chirurgicală, Ca- returned to the departments as assistants, and later
tedra de stomatologie terapeutică şi Catedra de sto- they became lecturers, professors, head of depart-
matologie ortopedică. În cadrul corpului profesoral ments.
9
didactic sau întors după secundariatul clinic domnii:   Over the years, the staff of these departments,
Arsenie Guţan, Vladimir Ocuşco, Sofia Sârbu, Mihail professors, lecturers, assistants have brought a huge
Buşan, Pavel Topolniţchi. În următorii ani secundari- contribution, of great scientific significance, imple-
atul clinic au absolvit Ilarion Postolachi (1962), Ana mented in the process of training students, residents,
Eni (1963), Alexandra Bujor-Baraniuc (1964) care şi doctoral students and trainees. These results are
au fost angajaţi la catedre. In frunte cu profesorul Ni- reflected today in the activity of dental institutions
colai Fetisov s-a început o activitate intensivă în toate regardless the type of ownership, management, legal
direcţiile: organizatoric, instruire, cercetare, activitate form of organization and administrative subordina-
cinică etc. După finalizarea studiilor aceşti tineri s-au tion in the Republic of Moldova.
întors în cadrul catedrelor respective în calitate de asis- The Department of Prosthetic Dentistry of the
tenţi, devenind pe parcurs conferenţiari, profesori, şefi State University of Medicine and Pharmacy “Nico-
de catedră şi piloni, dascăli ai stomatologiei naţionale. lae Testemitanu” of the Republic of Moldova was
Pe parcursul anilor colectivele acestor catedre, pro- founded between the months of June-July 1961,
fesori, conferenţiari, asistenţi au adus un aport imens, when according to the plan of studies at the Faculty
de o mare importanţă ştiinţifică, valoare aplicativă of Dentistry from 01.09.1961 have begun the training
clinică şi management, implementat în procesul de of students in prosthetic dentistry. With the found-
instruire a studenţilor, rezidenţilor, doctoranzilor şi ing of the Department of Prosthetic Dentistry, along
cursanţilor. Aceste rezultate se reflectă astăzi în activi- with the formation of the teaching staff, the problem
tatea instituţiilor stomatologice indiferent de tipul de of the clinical base of the department and auxiliary
proprietate, gestionare, forma juridică de organizare subdivisions is also solved. The clinical base for the
şi subordonare administrativă în Republica Moldova. Department of Prosthetic Dentistry from the begin-
Catedra Stomatologie Ortopedică a Universităţii ning until 1979 was placed in the dental polyclinic
de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţa- of the Chisinau City (now Întreprinderea Municipală
nu” din Republica Moldova a fost întemeiată în lunile Centrul Stomatologic municipal Chișinău).Later
iunie-iulie a anului 1961, când conform planului de it has been transferred into the Universitie’s Dental
studii la facultatea stomatologie de la 1.09.1961 înce- Clinic. To this department was offered only 1 cabinet,
pe instruirea studenţilor în domeniul stomatologiei with a fairly modest total area, where 11 armchairs
ortopedice. Odată cu fondarea Catedrei de Stomato- were installed. Because of this, the department had
logie Ortopedică, de rând cu formarea corpului pro- to work in 2 shifts under unfavorable conditions,
fesoral didactic, se rezolvă şi problema bazei clinice a without proper laboratories and other subunits, nec-
catedrei şi subdiviziunilor auxiliare. Baza clinică pen- essary for the study process. The first interim head of
tru Catedra de Stomatologie Ortopedică din start şi the Department of Prosthetic Dentistry is the guest
până în anul 1979 a fost amplasată în incinta Policli- Sergei Mudrâi, a doctor in medicine, university lec-
nicii stomatologice a oraşului Chişinău (actualmen- turer from the city of Kiev. During this period, Mi-
te Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic hail Buşan and Pavel Topolniţchii, who are appointed
municipal Chişinău), după care a fost transferată în as assistant professors, return from a successful sec-
localul Clinicii Stomatologice Universitare. Catedrei ondary clinical education. During this period, plans,
ia fost oferit doar 1 cabinet, cu suprafaţa totală des- programs of didactic training of students, practical
tul de modestă, unde au fost instalate 11 fotolii. Re- application of the new methods of diagnosis, dental-
eşind din aceasta catedra activa în două schimburi, prosthetic treatment and prophylaxis of diseases were
în condiţii puţin favorabile, fără laboratoarele cuve- started. Since October 1962, Mr. Ilarion Postolachi is
nite şi alte subunităţi, necesare procesului de studii. named as Assistant Professor of Dentistry, returning
Primul şef interimar al Catedrei de Stomatologie from secondary clinical education.
Ortopedică este invitatul Serghei Mudrâi, doctor în Soon, for personal reasons, Mr. Mudrâi withdrew
medicină, conferenţiar universitar din oraşul Kiev. În his candidacy from the post of head of the Prosthetic
această perioadă se reîntorc de la studiile cu succes Dentistry Department in order to star working in
de secundariat clinic medicii Mihail Buşan şi Pavel another educational institution. Assistant Mihail
Topolniţchii, care sunt numiţi în funcţia de asistenţi Buşan became the head of the department. He starts
ai catedrei. Anume în aceasta perioada au început să scientific researches and provided the department
se întocmească planuri, programe de instruire di- with the necessary equipment and tools. In 1964 he
dactică a studenţilor, de aplicare în practică a noilor defended the doctoral thesis in medicine. In 1966,
metode de diagnostic, tratament stomatologic-orto- when the Republican Dental Polyclinic was founded,
pedic şi profilaxie a maladiilor sistemului stomatog- Mr. Mihail Buşan is appointed chief doctor of this
nat de perspectivă. Din luna octombrie a anului 1962 institution.
domnul Ilarion Postolachi este numit în funcţia de In 1967 Mr. Ilarion Postolachi brilliantly defend-
asistent al Catedrei de Stomatologie Ortopedică reîn- ed the thesis of Doctor in Medical Sciences.
torcându-se de la studiile de secundariat clinic. In order to improve the educational, didactic
În curând, din motive personale, domnul Mudrâi and scientific research activity at the Department
îşi retrage candidatura de la funcţia de şef interimar of Prothetic Dentistry, the PH.D in medicine, pro-
10 al catedrei de Stomatologie Ortopedice în legătură cu fessor Nicolai Fetisov is invited to consult. In 1969,
transferarea la lucru în altă instituţie de învăţământ. Mr. Ilarion Postolachi was appointed as head of the
Organizarea catedrei se porunceşte asistentului Mi- department. In 1972, he was awarded the academic
hail Buşan. Domnia sa începe cercetărilre ştiinţifice title of university lecturer. In 1983 he defended the
şi asigurarea materială a catedrei cu utilaj şi instru- dissertation of PH.D in medicine and in 1986 he
mentar necesar. În anul 1964 susţine teza de doctor was awarded the academic title of professor. Mr.
în medicină. În anul 1966, în legătură cu fondarea Ilarion Postolachi worked as Head of the Depart-
Policlinicii Stomatologice Republicane dl Mihail Bu- ment of Prosthetic Dentistry until 2007. During the
şan este numit medic-şef al acestei instituţii. years 1971-1982 and 1993-2001 he worked as Dean
În anul 1967 dl Ilarion Postolachi susţine cu brio of the Faculty of Dentistry, having at this moment a
teza de doctor în ştiinţe medicale. State distinction - the honorary title of Honorated
În scopul ameliorării activităţii educaţionale, di- Citizen, scientific and didactic titles (Ph. D in medi-
dactice şi de cercetare ştiinţifică la catedra de Sto- cine, university professor). His teaching activity was
matologie Ortopedică, în calitate de consultant al focused on improving the quality of dental practi-
acesteia se confirmă doctorul habilitat în medicină, tioners’ training and was manifested through the
profesor universitar Nicolai Fetisov. În anul 1969 în elaboration of the study plans, of the university and
caliatte de şef de catedră este numit dl Ilarion Pos- postgraduate analytical standards and programs.
tolachi. În anul 1972 domniei sale i se conferă titlul During his work he participated in the creation of
didactic de conferenţiar universitar. În anul 1983 teaching and illustrative materials and published
el susţine teza de doctor habilitat în medicină şi în over 20 teaching materials, including 2 textbooks, 5
anul 1986 i se conferă titlul didactic profesor univer- monographs, 7 inventions and about 200 scientific
sitar. În postura de şef şi în fruntea catedrei de Sto- papers. The main direction of the scientific activity
matologie Ortopedică dl Ilarion Postolachi a activat is research on the issue of “Development of rational
până în anul 2007. În perioadele anilor 1971—1982 methods of diagnosis and prosthetic treatment suit-
şi 1993—2001 activează şi în funcţie de decan al Fa- able for sustaining the homeostasis of the stomato-
cultăţii de Stomatoligie, având la acest moment dis- gnomat system”.
tincţie de Stat — titlul onorific de Om Emerit, titluri Since 01.09.2007 the Department of Prosthetic
ştiinţifice şi didactice (doctor habilitat în medicină, Dentistry has been renamed in the Department
profesor universitar) fiind şi în funcţia de şef al Ca- Prosthodontics and Orthodontics. The head of the
tedrei de Stomatologie Ortopedică. Activitatea sa di- department was named Mr. Pavel Godoroja, a Ph.D.
dactico-metodică a fost axată pe îmbunătăţirea cali- in medicine and a professor. Through his work, he
tăţii pregătirii medicilor stomatologi şi s-a manifestat constantly contributed to the prosperity of dental
prin întocmirea planurilor de studii, a standardului medical science. Professor Ilarion Postolachi was ap-
şi programelor analitice universitare şi postuniver- proved as a consultant professor of this department.
sitare. Pe parcursul activităţii a participat la crearea From October 1, 2009 because of the sudden
complexului de materiale didactice şi ilustrative, a death of Professor Pavel Godoroja, pursuant to the
publicat peste 20 materiale didactice, inclusiv 2 ma- order of the Rector of the State University of Medi-
nuale, 5 monografii, 7 invenţii şi circa 200 de lucrări cine and Pharmacy, the Department of Prosthodon-
ştiinţifice. Direcţia principală a activităţii ştiinţifice tics and Orthodontics merged with the Department
ţine de cercetări la problema „Elaborarea metodelor of Oral Surgery and Oral Implantology of the Depart-
raţionale de diagnostic şi tratament ortopedo-prote- ment of Continuous Medical Education of USMF
tic apte la homeostazia sistemului stomatognat”. “Nicolae Testemitanu”. In this way was organized
Începând cu 01.09.2007 Catedra de Somatologie the department of Prosthetic Dentistry, Oral Surgery
Ortopedică a fost redenumită în catedra de Protetica and Oral Implantology. The head of the department
Dentară şi Ortodonţie. Şeful catedrei a fost numit dl was named Mr. Valentin Topalo, a PH.D. in medi-
Pavel Godoroja, doctor habilitat în medicină, pro- cine and a professor. During the years of activity of
fesor universitar. Prin activitatea sa în permanenţă the Department of Continuous Medical Education,
contribuia la prosperarea ştiinţei medicale stomato- a rich collection of radiographic clusters have been
logice. Profesorul Ilarion Postolachi a fost aprobat ca created that include over 1,000 photos and more than
profesor-consultant ai acestei catedre. 300 radiographs on various pathologies of the max-
Din 01.10.2009 în legătură cu decesul subit a illofacial region. A set of questions for test-control
lui profesorului Pavel Godoroja, în temeiul ordinu- knowledge assessment for resident physicians and
lui Rectorului a Universităţii de Stat de Medicină şi physicians were prepared. For the first time, the
Farmacie a avut loc fuzionarea Catedrei de Protetica dental practitioners got the opportunity to undergo
Dentară şi Ortodonţie cu catedra de Chirurgie OMF special training on the topic of “Prosthetic treatment
şi Implantologie Orală a Departamentului de Educa- using endooseous dental implants” and “Actualities
ţie Medicală Continuă a USMF „Nicolae Testemiţa- in the organization and programming of dental care”.
nu”. În aşa fel a fost organizată catedra de Stomato- Since 01.11.2012 The Department of Prosthetic
logie Ortopedică, Chirurgie OMF şi Implantologie Dentistry, Oral Surgery and Oral Implantology is
Orală. Şef de catedră a fost numit dl Valentin Topalo, called the Department of Dental Prosthetics “Ilarion
doctor habilitat în medicină, profesor universitar. Postolachi”. Head of the department is Mr. Oleg Sol-
11
Tezaurul ştiinţific al Stomatologiei Ortopedice din Republica Moldova
Nr. Numele, Gradul
Anul Tema tezei
d/o prenumele ştiinţific
1 1964 Buşan Mihail Клиника и лечение снижающего прикуса. Dr. în medicină

2 1967 Postolachi IlarionКлиника и лечение глубокого прикуса у детей (клинико-экспери- Dr. în medicină
ментальное исследование).
3 1968 Spatari Gheorge Ненормальное положение фронтальных зубов и их лечение Dr. în medicină
путем удаления некоторых постоянных зубов.
4 1968 Saragiu Ion Значение функционального состояния опорных тканей при пла- Dr. în medicină
стиночном протезировании.
5 1970 Chiriac Eugen Лечение аномалий положения верхних фронтальных зубов мето- Dr. în medicină
дом дозирования силы пружин ортодонтических аппаратов.
6 1972 Cojocaru Mihai Ортопедическое лечение открытого прикуса Dr. în medicină
у взрослых.
7 1972 Buşan Mihail Влияние лекарственного вакум-электрофореза на структуру зуба Dr. habilitat în
в норме и при патологии. medicină
8 1979 Şeptelici Ilie Гистоэнзимологическая характеристика коронарных артерий Dr. în medicină
сердца при атеросклерозе.
9 1982 Postolachi Ilarion Закономерности стимулирования защитно-компенсаторной Dr. habilitat în
реакции зубных тканей при ортопедических вмешательствах. medicină
10 1986 Banuh Victor „Клиника и лечение окклюзионно-артикуляционного синдрома Dr. în medicină
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, обусловленного
утратой жевательных зубов.
11 1987 Granciuc Gheorghe Зубочелюстные аномалии у взрослых при врожденном несраще- Dr. în medicină
нии в челюстно-лицевой области, их диагностика и ортопедиче-
ское лечение.
12 1988 Bârsa Gheorghe Совершенствование технологических процессов протезирования Dr. în medicină
керамическими и металлокерамическими зубными протезами.
13 1990 Guţuţui Vasile Клиника и методы возмещения малых дефектов боковых участ- Dr. în medicină
ков зубных рядов щадящими конструкциями зубных протезов.
14 1990 Cojuhari Nicolae „Клиника и особенности повторного ортопедического лечения Dr. în medicină
больных, длительное время пользующихся съемными пластиноч-
ными зубными протезами”. Киев, 1990.
15 1999 Gamureac Vasile Aspecte moderne de reabilitare protetică a bolnavilor cu breşe ale Dr. în medicină
zonei maxilo-faciale.
16 2003 Gorea Oleg Aspecte clinice ale tratamentului leziunilor odontale coronare ale Dr. în medicină
dinţilor frontali prin faţetare.
17 2003 Bajurea Nicolae Tabloul clinic şi tratamentul protetic al pacienţilor edentaţi subtotal în Dr. în medicină
dependenţă de valoarea indicilor biologici clinici locali.
18 2006 Postolachi Aspecte clinice şi tratamentul morfofuncţional al pacienţilor cu dere- Dr. în medicină
Alexandru glări ocluzale.
19 2007 Pancenco Anatolie Serviciile stomatologice prestate populaţiei în condiţiile structurilor Dr. în medicină
medicale private urbane.
20 2008 Oineagră Vasile Aspecte contemporane clinico-funcţionale de reabilitare ocluzală la Dr. în medicină
tratamentul cu punţi dentare.
21 2010 Solomon Oleg Prevenţia recidivei în tratamentul ortodontic prin protezarea edentaţi- Dr. în medicină
ilor parţiale la copii şi adolescenţi.
22 2013 Gumeniuc Aureliu Încărcarea funcţională precoce a implantelor dentare endoosoase de Dr. în medicină
stadiul întâi.

Pe parcursul anilor de activitate la Departamentul omon, Ph.D. in Medicine, associate professor. Since
Educaţie Medicală Continuă s-a creat o slidotecă şi 2003 he has also been the coordinator of the partner-
un set bogat de clişee radiografice care includ peste ship program between the Faculty of Dentistry of the
1.000 de imagini în culori şi peste 300 radiograme State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae
pe diverse patologii ale regiunii oro-maxilo-faciale. Testemitanu” and the University’s of North Carolina
Au fost întocmite setul de întrebări pentru aprecierea Dental School from the US. The postgraduate train-
cunoştinţelor prin test-control pentru medici-rezi- ing of the graduates in the residency takes place with-
denţi şi medici-cursanţi. În premieră a fost organizat in the department. Simultaneously with the didactic
12 şi a implementat în practică perfecţionarea medicilor activity, the members of the Prosthetic Dentistry De-
stomatologi la temele „Protezarea pe implante denta- partment carry out scientific investigations with the
Scientific treasure of Prosthetic Dentistry in the Republic of Moldova
Nr. Scientific
Year Name Thesis Theme
d/o Degree
1 1964 Bușan Mihail Клиника и лечение снижающего прикуса. Doctor in
medicine
2 1967 Postolachi Ilarion Клиника и лечение глубокого прикуса у детей (клинико- Doctor in
экспериментальное исследование). medicine
3 1968 Spatari Gheorge Ненормальное положение фронтальных зубов и их лечение Doctor in
путем удаления некоторых постоянных зубов. medicine
4 1968 Saragiu Ion Значение функционального состояния опорных тканей при Doctor in
пластиночном протезировании. medicine
5 1970 Chiriac Eugen Лечение аномалий положения верхних фронтальных зубов Doctor in
методом дозирования силы пружин ортодонтических аппаратов. medicine
6 1972 Cojocaru Mihai Ортопедическое лечение открытого прикуса у взрослых. Doctor in
medicine
7 1972 Bușan Mihail Влияние лекарственного вакум-электрофореза на структуру Ph.D.
зуба в норме и при патологии.
8 1979 Șeptelici Ilie Гистоэнзимологическая характеристика коронарных артерий Doctor in
сердца при атеросклерозе. medicine
9 1982. Postolachi Ilarion Закономерности стимулирования защитно-компенсаторной Ph.D.
реакции зубных тканей при ортопедических вмешательствах.
10 1986 Banuh Victor „Клиника и лечение окклюзионно-артикуляционного синдрома Doctor in
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, обусловленного medicine
утратой жевательных зубов.
11 1987 Granciuc Gheor- Зубочелюстные аномалии у взрослых при врожденном Doctor in
ghe несращении в челюстно-лицевой области, их диагностика и medicine
ортопедическое лечение.
12 1988 Bârsa Gheorghe Совершенствование технологических процессов протезирования Doctor in
керамическими и металлокерамическими зубными протезами. medicine
13 1990 Guțuțui Vasile Клиника и методы возмещения малых дефектов боковых участ- Doctor in
ков зубных рядов щадящими конструкциями зубных протезов. medicine
14 1990 Cojuhari Nicolae „Клиника и особенности повторного ортопедического Doctor in
лечения больных, длительное время пользующихся съемными medicine
пластиночными зубными протезами”. Киев, 1990.
15 1999 Gamureac Vasile Aspecte moderne de reabilitare protetică a bolnavilor cu breșe ale Doctor in
zonei maxilo-faciale. medicine
16 2003 Gorea Oleg Aspecte clinice ale tratamentului leziunilor odontale coronare ale Doctor in
dinților frontali prin faţetare. medicine
17 2003 Bajurea Nicolae Tabloul clinic și tratamentul protetic al pacienților edentați subtotal în Doctor in
dependență de valoarea indicilor biologici clinici locali. medicine
18 2006 Postolachi Aspecte clinice și tratamentul morfofuncțional al pacienților cu Doctor in
Alexandru dereglări ocluzale. medicine
19 2007 Pancenco Anatolie Serviciile stomatologice prestate populației în condițiile structurilor Doctor in
medicale private urbane. medicine
20 2008 Oineagră Vasile Aspecte contemporane clinico-funcționale de reabilitare ocluzală la Doctor in
tratamentul cu punți dentare. medicine
21 2010 Solomon Oleg Prevenția recidivei în tratamentul ortodontic prin protezarea Doctor in
edentațiilor parțiale la copii și adolescenți. medicine
22 2013 Gumeniuc Aureliu Încărcarea funcțională precoce a implantelor dentare endoosoase de Doctor in
stadiul întâi. medicine

re endoosoase” şi „Actualităţi în organizarea şi pro- main scientific direction “Prophylaxis and prosthetic
gramarea asistenţei stomatologice”. treatment of dental diseases”.
Din 01.11.2012 Catedra de stomatologie ortopedi- Thus, from year to year, the technical and mate-
că, Chirurgie OMF şi Implantologie Orală este numi- rial basis is more organized and developed, and more
tă Catedra de Stomatologie Ortopedică „Ilarion Pos- professional and qualified doctors graduate. The De-
tolachi”. Sef de catedră este numit dl Oleg Solomon, partment of Prosthetic Dentistry in the Republic of
doctor în medicină, conferenţiar universitar. Din anul Moldova had a long journey, which has been influ-
2003 este şi coordonator a Programului de partene- enced over the years by the series of historical evi-
riat dintre facultatea stomatologie a Universităţii de dences through which the country has passed. The 13
Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” analysis of the history of this service in the context
şi scoala dentară Carolina de Nord, din SUA. În ca- of the new socio-economic conditions shows that the
drul catedrei se petrece instruirea postuniversitară a problems related to the quality of the prosthetic den-
absolvenţilor în rezidenţiat. Concomitent cu activi- tal care provided become an object of discussion and
tatea didactică, colaboratorii catedrei Stomatologie increased attention in the opinion of the beneficia-
Ortopedică efectuiază investigaţii ştiinţifice având ca ries and providers of these services. It is known that
direcţie ştiinţifică principală „Profilaxia şi tratamen- prosthetic dentistry is influenced by the remarkable
tul ortopedo-protetic al afecţiunilor stomatologice”. advances made by the exact sciences that lead to the
Astfel, din an în an, s-au organizat şi dezvoltat appearance of new equipment, installations, instru-
baza tehnico-materială, s-au pregătit resursele umane mentation, devices and technologies. Currently, in
profesioniste, calificate. Stomatologia Ortopedice din the dental clinics in the Republic of Moldova pros-
Republica Moldova are un parcurs amplu şi divers, pe theticians plan and make all the traditional and con-
care şi-au lăsat amprente de-a lungul anilor şirul de temporary prosthetic constructions for patients who
evinemente istorice prin care a trecut ţara, totodată require dental care.
afirmându-se ca ramura bine determinată în cadrul
asistenţei medicale specializate de ambulator. Analiza Conclusion.
istoricului activităii acestui serviciu în contextul con- Chronicle of Development of Prosthetic Den-
diiilor social-economice noi denotă că problemele cu tistry:
referire la calitatea asistenţei stomatologice ortope- 1945 – Establishing and opening for the first time
dice prestate devin un obiect de discuţii şi de atenţie of the State Institute of Medicine in the city of Chi-
sporită în opinia beneficiarilor şi prestatorilor aces- sinau, transferred from the city of Leningrad, with a
tor servicii. Se cunoaşte, că stomatologia ortopedică single faculty of General Medicine.
este influenţată de progresele remarcabile realizate 1945 – The first “Dental Polyclinic” of the Repub-
de ştiinţele exacte datorită cărora au apărut utilagele, lic of Moldova is opened.
instalaţiile, instrumentariu, aparate şi tehnologii noi. 1958 – The departments for training future den-
Actualmente în clinicele stomatologice din Republi- tists in the medical schools in Chisinau and Tiraspol
cii Moldova de către medicii stomatologi-ortopezi se are opened.
planifică şi se confecţionează toate construcţiile pro- 1959 - Founding of the Faculty of Dentistry at the
tetice tradiţionale şi contemporane pacienţilor care State Medical Institute in Chisinau.
necesită asistenţa medicală stomatologică. 1961 – First 29 dentist have graduated from the
in Balti’s medical school, and in 1962 53 dentists and
Concluzie. 29 dental technicians have completed their studies.
Cronici de dezvoltare a Stomatologiei Ortopedice: 1961 – The foundation of the Department of
1945 — Fondarea şi deschiderea pentru prima Prosthetic Dentistry, headed by Serghei Mudrâi,
dată a Institutul de Stat de Medicină din oraşul Chi- Ph.D., associate professor from the city of Kiev. Mi-
şinău, transferat din oraşul Leningrad, cu o singură hail Buşan and Pavel Topolniţchii are appointed as
facultate de medicină generală. assistants of the Department.
1945 — Se organizează prima „Policlinica Denta- 1962 – Ilarion Postolachi is appointed Assistant
ră” din Republica Moldova. Professor of Dentistry.
1958 — Sunt deschise secţiile pentru pregătirea 1964 – Serghei Mudrâi withdrew from the posi-
medicilor-dentişti în cadrul şcolilor medicale din tion of interim head of the department. The depart-
oraşele Chişinău şi Tiraspol. ment is assigned to Assistant Mihail Buşan.
1959 — Fondarea Facultăţii de Stomatologie în 1966 – Due to the founding of the Republican
cadrul Institutului de Stat de Medicină din Chişinău. Dental Polyclinic, Mr. Mihail Buşan is appointed
1961 — În şcoala medicală din oraşul Bălţi a avut head doctor of this institution. As a consultant the
loc prima promoţie în număr de 29 dentişti, iar în doctor Ph.D. in medicine, professor Nicolai Fetisov
1962 au fost lansaţi 53 dentişti şi 29 tehnicieni dentari. confirms.
1961 — Fondarea Catedrei de Stomatologie Orto- 1969 – The head of the department is Mr. Ilarion
pedică condusă de Serghei Mudrâi, dr. în med., conf. Postolachi, who in 1967 defends the doctoral thesis
univ. din oraşul Kiev. Mihail Buşan şi Pavel Topol- in medicine. As Head of the Prosthetic Dentistry
niţchii sunt numiţi în funcţia de asistenţi ai catedrei. Department, Mr. Ilarion Postolachi has been active
1962 — Ilarion Postolachi este numit în funcţia until 2007.
de asistent al Catedrei de Stomatologie. 2007 – Department of Prosthetic Dentistry is
1964 — Serghei Mudrâi se retrage din funcţia de renamed in the Department of Dental Prosthetics
şef interimar al catedrei. Organizarea catedrei se po- and Orthodontics. The head of the department was
runceşte asistentului Mihail Buşan. named Pavel Godoroja, a PH.D. in medicine and a
1966 — În legătură cu fondarea Policlinicii Sto- professor. Professor Ilarion Postolachi was approved
matologice Republicane dl Mihail Buşan este numit as a consultant for this department.
medic-şef al acestei instituţii. În calitate de consultant 2009 – Due to the sudden death of Professor Pav-
se confirmă doctorul habilitat în medicină, profesor el Godoroja, the Department of Orthodontics and
14 universitar Nicolai Fetisov. Dental Prosthetics merged with the Department of
1969 — Ca şef catedră este numit dl Ilarion Pos- Oral Surgery and Oral Implantology of the Depart-
tolachi care în 1967 susţine teza de doctor în medi- ment of Continuing Medical Education. Thus, the
cină. În postura de şef şi în fruntea catedrei de Sto- head of Prosthetic Dentistry,Oral Surgery and Oral
matologie Ortopedică dl Ilarion Postolachi a activat Implantology Department became Valentin Topalo,
până în anul 2007. PhD in medicine, University Professor.
2007 — Catedra de Somatologie Ortopedică este 2012 – Department of Prosthetic Dentistry, Oral
denumită în catedra de Protetica Dentară şi Orto- Surgery and Oral Implantology is called Department
donţie. Şeful catedrei a fost numit Pavel Godoroja, of Dental Prosthetics “Ilarion Postolachi”. The head
doctor habilitat în medicină, profesor universitar. of the department is Mr. Oleg Solomon, doctor in
Profesorul Ilarion Postolachi a fost aprobat ca con- medicine, associate professor.
sultant ai acestei catedre. The results of the scientific investigations of the
2009 — În legătură cu decesul subit a lui profeso- members of the Department of Prosthetic Dentistry
rului Pavel Godoroja a avut loc fuzionarea Catedrei de were synthesized by editing manuals, monographs,
Protetica Dentară şi Ortodonţie cu catedra de Chirur- methodological recommendations and recommen-
gie OMF şi Implantologie Orală a Departamentului de dations for students, residents, doctors. They contrib-
Educaţie Medicală Continuă. Astfel, a fost organizată uted to organizing various national and international
catedra de Stomatologie Ortopedică, Chirurgie OMF scientific manifestations (congresses, conferences,
şi Implantologie Orală condusă dl Valentin Topalo, symposiums, seminars), by applying in the clinical
doctor habilitat în medicină, profesor universitar. activity of dental institutions, no matter the type of
2012 — Catedra de Stomatologie Ortopedică, ownership, management, legal form of organization
Chirurgie OMF şi Implantologie Orală este numită and administrative subordination in the Republic
Catedra de Stomatologie Ortopedică „Ilarion Posto- of Moldova. The investigations have contributed to
lachi”. Şef de catedră este numit dl Oleg Solomon, improving the quality of prosthetic treatment of the
doctor în medicină, conferenţiar universitar. population. During the activity, the results of the sci-
Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice ale colabo- entific researches carried out by the members of the
ratorilor catedrei Stomatologiei Ortopedice au fost department were totalized in over 1500 scientific ar-
sintezate prin editarea manualelor, monografielor, ticles and theses. Along with the implementation in
elaborări şi recomandări metodice pentru studenţi, the curative activity, the results of the investigations
rezidenţi, medici. Au contribuit la organizarea dife- were also the basis for improving the training of the
ritor manifistări ştiinţifice naţionale şi internaţionale doctors.
(congrese, conferinţe, simpozioane, seminare), prin
aplicarea în activitatea clinică a instituţiilor stomato-
logice, indiferent de tipul de proprietate, gestionare,
forma juridică de organizare şi subordonare adminis-
trativă, din Republica Moldova. Investigaţiile realizate
au contribuit la îmbunătăţirea calităţii tratamentului
protetic populaţiei. Pe parcursul activităţii, rezultatele
cercetărilor ştiinţifice efectuate de colaboratorii ca-
tedrei au fost totalizate în peste 1500 articole şi teze
ştiinţifice. La rând cu implementarea în activitatea
curativă, rezultatele investigaţiilor au stat şi la baza
perfecţionării procesului de pregătire a medicilor.

Bibliografie / Bibliography 1999, p. 5-20. reviste de specialitate atohtone în anii


7. Lupan I.,Burlacu V.,Topalo V., Sârbu 20 al sec. XX. Medicina Stomatologică,
1. Bârsa Gheorghe, Postolachi Ilarion. S.,Guţan A.,Pancenco A. Rolul Asoci- 2014, nr. 3, p.108-110.
Tehnici de confecţionare a protezelor aţiei Naţionale a Stomatologilor în per- 13. Postolachi Ilarion şi col. Protetica den-
dentare. Chişinău. „Ştiinţa”, 1994. fecţionarea şi modernizarea asistenţei tară. Chişinău. „Ştiinţa”, 1993, 446 p.
2. Bratu Dorin, Robert Nussbaum. Baze- medicale stomatologice acordate popu- 14. Sofia Sârbu. Catedrele de profil ale Fa-
le clinice şi tehniciile ale protezării fixe. laţiei din Republica Moldova. În Medi- cultăţii de Stomatologie la 50 de ani. Bu-
Editura Medicală. Bucureşti, 2005, p. cina Stomatologică, 2006, nr.1,p.5-7. letinul AŞM, Ştiinţe medicale 2, 2012, p.
61-69. 8. Lupan I. Asociaţia Stomatologilor din 10-16.
3. Bratu Dorin, Bratu Emanuel, Antonie Republica Moldova la 50 de ani. Medi- 15. Topalo Valentin. Istoricul implantolo-
Sergiu. Restaurarea edentaţiilor parţiale cina Stomatologică, 2009,nr.3, p.12-16. giei orale în Republica Moldova. Medi-
prin proteze mobilizabile. Editura Me- 9. Norina Consuela Fornea şi col. Tratat cina Stomatologică, 2013, nr. 3, p. 7-10.
dicală. Bucureşti, 2008, p. 56-65. de Protetică. Casa editorială DEMI- 16. Бетельман А.И. Ортопедическая
4. Facultatea „Stomatologie” la 50 de ani. URG. Iaşi, 2009,386 p. стоматология. Москва „Медицина”,
Chişinău, 2009, 342 p. 10. NEW WORLD. Enciclopedia American 1965, с.3-10.
5. Grivu Ovidiu şi col. Prelegeri de istoria Dental Association. 17. Гавриов Е.И., Щербаков А.С. Ортопе-
stomatologiei. Editura Mirtor.Timişoa- 11. Ojovan Ala. Elemente de medicaţie sto- дическая стоматология. Москва „Ме-
ra, 1996, 153 p. matologică Dacică. Medicina Stomato- дицина”, 1984, с.4-12.
6. Ionescu Andrei. Tratamentul edentaţi- logică, 2010, nr. 4, p. 18-21. 18. Копейкин В.Н. Ортопедическая
ei parţiale cu proteze mobile. Clinica şi 12. Ojovan A.,Burlacu V. Abordări ale стоматология. Москва „Медицина”, 15
tehnica de laborator. Editura Naţional, subiectelor de terapie stomatologică în 2001, с.3-17.
Metodă Inovativă De Acoperire A Innovative Technique for Treating
Recesilor Class III Miller Miller’s Class III Recession Defect
Prof. Dr. Bogdan Baldea1, Prof. Dr. Bogdan Baldea1,
Dr. Ionuț Brânzan2, Dr. Ionuț Brânzan2,
Silvana Cânjău1 Silvana Cânjău1

1
Practică Privată, Timișoara, România 1
Private practice, Timișoara, România
2
Practică Privată, Zalău, România 2
Private practice, Zalău, România

Rezumat Abstract

Introducere: Recesia gingivală (RG) se pre- Introduction: Gingival recession (GR)


zintă nu doar cu pierderea atașamentului paro- presents not only with loss of supporting at-
dontal ci este însoțită în general și de un aspect tachment apparatus but it is also generally ac-
inestetic. Această prezentare de caz descrie o companied by unpleasant esthetic appearance.
tehnică de acoperire a unei recesii gingivale cla- This case report describes how a Miller’s Class
sa a III-a Miller într-o zonă cu cerințe estetice ri- III recession defect on a highly esthetic area
dicate. Recesia a fost tratată cu success utilizând was successfully treated with a semilunar tun-
o abordare tunelizată semilunară alături de o nel approach plus subepithelial connective tis-
grefă sub-epitelială de țesut conjunctiv (GTC). sue graft (CTG). Case presentation: 28-year
Prezentarea cazului: O pacientă în vârstă de 28 old female presented with the chief complain
de ani s-a prezentat la tratament datorită unei of GR associated with black pigmentation on
RG asociată cu o discromie marcată la nivelul #9. Clinical examination revealed history of
lui 2.1. Examinarea clinică a evidențiat în an- endodontic treatment, metal-ceramic crown
tecedente un tratament endodontic, o coroană and a highly discolored root associated with
metalo-ceramică alături de o rădăcină extrem a Miller’s class III recession defect. Combina-
de discromică asociată cu un defect gingival tion of endodontic, restorative and corrective
clasa a III-a Miller. O combinație de terapie mucogingival therapy was utilized to suc-
endodontică, restaurativă și chirugie corectivă cessfully treat this condition. Due to the high
muco-gingivală s-a folosit pentru a trata cu suc- frenulum attachment as a consequence of
cess această situație. Datorită unui atașament previous surgical procedures, a modification
înalt al frenului labial, rezultat ca și consecință a of the semilunar technique was chosen as the
procedurilor chirurgicale anterioare, s-a realizat treatment approach. At 12-month re-evalua-
o modificare a techinicii semilunare ca modali- tion patient presents with 100% root coverage
tate de abordare a cazului. La reevaluarea cazu- and indistinguishable signs of previous treat-
lui la 12 luni pacienta a prezentat o acoperire ment on #9. Conclusions: A semilunar tunnel
a rădăcinii de 100% și semne indistinctibile de approach with subepithelial connective tissue
tratament anterior la nivelul lui 2.1. Concluzii: graft can successfully apply to treat Miller’s
O abordare tunelizată semilunară asociată cu o class III gingival recession defect.
grefă sub-epitelială de țesut conjunctiv poate fi Key words: Esthetics, Dental; Gingival Re-
aplicată cu succes pentru acoperirea recesiilor cession; Surgery, Plastic; Treatment Outcome.
gingivale de clasa a III-a Miller.
Cuvinte cheie: estetică dentară; recesie gin-
givală; chirurgie plastică; tratament de succes. Background

It is estimated that gingival recession (GR) af-


Introducere fects 22.5% of American population above 29-years
old, increasing in severity, prevalence, and extent
S-a estimat că recesiile gingivale (RG) afecteză with age 1, 2. GR may also be related with an increase
22.5% din populația americană cu vârsta peste 29 de in root sensitivity, root caries, plaque retention, as
ani, crescând ca și severitate, prevalență și extindere, well as limited keratinized mucosa (KM). Especially
odată cu vârsta.1, 2 RG pot fi de asemenea relaționate when occurring in maxillary anterior area, treatment
atât cu o creștere a sensibilității radiculare, a cariilor of such defects become of paramount importance for
radiculare, a rentenției de placă cât și cu o mucoa- patients.
să keratinizată (MK) redusă. Când ele se regăsesc în Throughout the years multiple techniques have
zona anterioară maxilară, tratamentul acestor defecte been describe for the correction of GR defects,
16 devine foarte important și pentru pacienți. including but not limited to: Coronally advanced
De-a lungul anilor s-au descris numeroase technici flaps with or without connective tissue grafts, free
pentru corectarea defectelor de tipul RG, incluzând, gingival grafts, tunneling techniques, lateral slid-
dar nu limitându-se doar la: Lambouri repoziționate ing flaps, and many modified of original tech-
coronar cu sau fără grefă de țesut conjunctiv (GTC), niques have also been described. In addition, the
grefe gingivale libere, tehnici tunelizate, lambouri employment of allo- and xeno-graft materials as
repoziționate lateral alături de multe modificări ale substitutes for connective tissue graft (CTG) have
tehnicilor inițiale. Adițional, s-au studiat pe larg și been widely studied.3 Nonetheless, despite the vast
utilizarea alo- și xenogrefelor ca și substituenți pen- amount of techniques and materials, as well as
tru GTC.3 Cu toate acestea, în ciuda numeroaselor combination of both existing now a day for treat-
tehnici și materiale, și a combinațiilor posibile între ment of GR defects, still CTG-based procedures for
acestea pentru tratarea RG, în continuare proceduri- treatment of Miller’s Class I and II recession defects
le bazate pe GTC pentru tratarea RG clasa I și a II-a provide the best outcomes in terms of higher per-
Miller asigură cele mai bune reușite în ceea ce privește centages of mean and complete root coverage and
acoperirea medie sau completă a rădăcinii și creșterea increase of keratinized tissue. 4 The purpose of the
țesutului keratinizat. 4 Scopul acestui articol este acela present report is to describe a new modification
de a descrie o nouă tehnică chirurgicală semilunară of the semilunar technique previously described
modificată, descrisă anterior de Tarnow, pentru trata- by Tarnow for the treatment of a Miller’s Class III
mentul RG de clasa a III-a Miller. recession-type defect.

Prezentarea cazului clinic Clinical presentation


O pacientă în vârstă de 28 de ani, s-a prezentat A 28-year-old female presented to (IMB Dental
în februarie 2014 la tratament, având nemultumirea Clinic, Zalau, Romania) on February 2014 with the
principal legată de RG și discromia severă de la nivelul chief complain of GR and black pigmentation on
incisivului central superior stâng (fig. 1, 2). Pacienta nu maxillary upper left central incisor, #9 (Figures 1,2).
a prezentat afecțiuni sistemice sau alte condiții care să Patient presented with no systemic disease or condi-
poată influența rezultatele chirurgiei parodontale, nu tions known to influence the outcomes of periodon-
era fumătoare și prezenta o stare generală de sănătate tal surgeries, she was a non-smoker and in general
bună. Pacienta s-a prezentat cu igienă bucală adecvată good health. Patient presented with adequate oral
și astepări estetice ridicate. Investigațiile intraorale și hygiene and high esthetic demands. Intraoral and
radiologice au indicat un defect, tip recesie, clasa a III- radiographic exploration revealed a Class III Miller’s
a Miller 5 (a se observa pierderea țesutului interproxi- recession defect 5 (note the loss of interproximal tis-
mal dintre 1.1 și 2.1). Investigații ulterioare au arătat sue between #8-9). Further exploration revealed ad-
țesut keratinizat adecvat (2-3mm) asociat cu un biotip equate keratinized tissue (2-3mm) associated with a
gingival gros. Dintele 2.1 a fost tratat endodontic în thick biotype. Tooth #9 was endodontically treated 6
urmă cu 6 ani și apoi restaurant prin cimentarea unei years ago, and posteriorly restored with cementation
coroane metalo-ceramice. Datorită complicațiilor en- of a full metal-ceramic crown. Because of the end-
dodontice, la acel moment, s-a realizat un chiuretaj odontic complications, at that time, a periapical cu-
periapical. Discromia severă a apărut ca și consecință rettage was performed. Black pigmentation appeared
al unui dispozitiv corono-radicular metalic turnat ci- as a consequence of the metal post introduced in the
mentat în canal după realizarea tratamentului endo- canal after endodontic treatment. Discoloration ap-
dontic. Discromia a apărut în urmă cu 4 ani și s-a ac- peared 4 years ago and did progress during the last
centuat în acest interval de timp. Dimensiunile recesiei 4 years/months. Recession depth and width were
au fost de aproximativ 2 mm profunzime și respectiv approximately 2mm and 4mm, respectively. In addi-
4 mm lățime. Adițional, tratamentele chirurgicale en- tion, previous endodontic treatment resulted in scar
dodontice anterioare au rezultat în țesut cicatricial și tissue and reduction in vestibular depth.
reducere a profunzimii vestibulului.
Case management
Managementul cazului Prior to the corrective surgical procedure, end-
Anterior procedurii chirurgicale corective, s-a odontic treatment was performed again aiming at
realizat retratamentul endodontic, cu scopul de a correcting the discoloration present on the exposed
îmbunătăți discromia prezentă la nivelul suprafeței root surface. Re-treatment was completed substi-
radiculare expuse. Retratamentul a implicat înlo- tuting the metal post and restoring the tooth with a
cuirea dispozitivului metalic cu o fibră de sticlă de glass fiber post 1.5mm1 and a composite build-up2.
1.5mm1 și reconstituire coronară cu compozit2(fig. Then, a direct composite provisional3 was fabricated
3). Apoi, s-a realizat o provizorie direct din com- achieving an adequate emergence profile matching
pozit3, obținându-se astfel un profil de emergență the contralateral central incisor #8 (Figure 3). Due

1 FiberKor, Pentron (Orange, CA, USA) 1 FiberKor, Pentron (Orange, CA, USA)
2 Build-It FR Core Material, Pentron (Orange, CA, USA) 2 Build-It FR Core Material, Pentron (Orange, CA, USA)
3 Protemp Garant 4, 3M ESPE (3M ESPE Dental AG, Seefeld, 3 Protemp Garant 4, 3M ESPE (3M ESPE Dental AG, Seefeld, 17
Germany) Germany)
adecvat, similar cu incisivul central contra-lateral 1.1 to the presence of scar tissue and reduced vestibule
(fig. 4). Datorită prezenței țesutului cicatricial și a depth from previous endodontic surgical treatment,
adâncimii reduse a vestibulului cauzate de tratamen- a modified semilunar technique for recession cov-
tele chirurgical endodontice anterioare, s-a adoptat o erage as described by Tarnow 6 was adopted as the
tehnică semilunară pentru acoperirea recesiilor, de- treatment of choice in correcting this recession de-
scrisă de Tarnow6, însă modificată, ca și tratament de fect.
elecție în corectarea defectului. Local infiltrative anesthesia was achieved by in-
S-a realizat anestezia locală prin infiltrație și s-au jection of two cartridges of 1.7 ml each 4for both
injectat două carpule de anestezic de câte 1.7 ml fi- recipient and donor surgical sites. The first inci-
ecare4 atât pentru site-ul receptor cât și pentru cel sion was sulcular extending one adjacent tooth to
donor. Prima incizie a fost sulculară extinzându-se both mesial and distal aspects. The second incision
câte un dinte mezial și distal de 2.1. Cea de-a doua was semilunar partial-thickness, curved apically
incizie a fost una cu grosime parțială semilunară, in its midfacial portion. There were more than 2
curbată spre apical în porțiunea ei centro-vestibu- mm between the semilunar incision and the gin-
lară. Au existat mai mult de 2 mm grosime între gival margin. Using fine tunneling instruments
incizia semilunară și marginea gingivală. Utilizând the two incisions were connected creating a muco-
instrumente de tunelizare fine, cele două incizii au periostal flap. Then, root preparation by means of
fost conectate, creând un lambou mucoperiostal. root planning, tetracycline, and EDTA 17% solu-
Apoi, s-au aplicat mijloace de planare radiculară, și tion were applied. EDTA was applied for 3 minutes
de condiționare a suprafeței radiculare cu tetraci- for root preparation and then rinsed for 1 minute
clină și soluție de EDTA 17%. EDTA-ul s-a aplicat with sterilized distilled water. Then, a connective
pentru 3 minute iar apoi s-a clătit timp de 1 minut tissue graft was harvested from the palate and po-
cu apă distilată sterilă. Ulterior, s-a recoltat o GTC sitioned in the recipient bed created after mobili-
de la nivelul palatului și a fost poziționată în patul zation of the semilunar flap in coronal direction
receptor creat după mobilizarea lamboului semilu- to cover the recession defect. The initial sutures 5I
nar spre coronar în vederea acoperirii defectului. aimed at fixing the graft to the semilunar flap (Fig-
Suturile inițiale5II au avut ca scop fixarea grefei de ure 4). Once the graft was secured, both graft and
lamboul semilunar (fig. 5). Imediat ce grefa a fost semilunar flap were suspended coronally through
securizată, atât grefa cât și lamboul semilunar au suspensory sling sutures secured by a temporary
fost suspendate spre coronar prin suturi de suspen- composite polymerized between both adjacent in-
dare securizate cu ajutorul aplicării unui compozit terproximal contacts (Figure 5). In addition, in or-
fotopolimerizabil pe ambele suprafețe proximale ale der to provide better blood supply to the surgical
dințiilor vecini (fig. 6). Adițional, pentru a oferi un area and the CTG, apically from the semilunar in-
aport sangvin mai bun în aria chirurgicală și la nive- cision a partial thickness flap was prepared. Then,
lul GTC, apical de incizia semilunară s-a realizat un the periosteum was sutured to the flap completely
lambou cu grosime parțială. Ulterior, periostul a fost covering the graft. This suture did not engage the
suturat la nivelul lamboului acoperind complet gre- CTG since the only purpose was to provide better
fa. Această sutură nu a implicat GTC, din moment ce vascularity to the area. The apical corners and the
singurul ei rol era acela de a asigura o vascularizare margins were also sutured to the periosteum. The
mai bună. Colțurile apicale și marginile, au fost de most apical part of the surgical site remained un-
asemenea suturate la periost. Partea cea mai apica- sutured in order to avoid any tension in the grafted
lă a zonei chirurgicale a rămas nesuturată pentru a area (Figure 6). The unique characteristics of this
evita orice tensiune în zona de grefare. Caracteris- procedure with respect to the previously described
tica unică a acestei tehnici raportat la cea descrisă by Tarnow in 1986 6 are the partially displaced peri-
în 1986 de Tarnow 6 este deplasarea parțială a peri- osteum from the apical part to cover the connec-
ostului din partea apicală pentru a acoperi mai bine tive graft offering better blood supply. The perios-
grefa conjunctică oferind o mai bună vascularizare teum was displaced only apically, and still received
a acesteia. Periostul a fost deplasat doar apical și cu the blood supply form lateral and coronal parts.
toate acestea a continuat să primească vascularizație At the same time this assures tension free to the
din părțile laterale și coronare. În același timp, acest graft and eliminated the vestibular flange. Regular
lucru asigură lipsa de tensiune la nivelul grefei și post-operative instructions were followed by the
elimină creasta balantă vestibulară. Instrucțiunile patients and sutured were removed 2 weeks (Figure
normale post-operative au fost urmate de pacientă 7) after surgical procedure. Further re-evaluations
iar suturile au fost îndepărtate la 2 săptămâni de la were performed at 1 (Figure 8), 3 (Figure 9), and 12
intervenția chirurgicală (fig. 7). Ulterioare reevalu- months (Figure 10).
ări s-au realizat la 1 (fig. 8), 3 (fig. 9) și 12 luni.

4 Ubistesin forte, 3M ESPE Dental AG, Seefeld, Germany 4 Ubistesin forte, 3M ESPE Dental AG, Seefeld, Germany
18 5 Nylon Arago, Laboratorio Arago SL - blue monofilament 5 Nylon Arago, Laboratorio Arago SL - blue monofilament
polyamide 5/0 (Barcelona, Spain) polyamide 5/0 (Barcelona, Spain)
Rezultatele clinice Clinical outcomes
După o perioadă de urmărire de 12 luni, pacienta After a follow-up period of 12 months patient
se prezintă cu un parodonțiu sănătos, cu marginea presented with a healthy periodontium, gingival
gingivală la nivelul joncțiunii amelo-cementare și cu margin at the CEJ level, and complete filling of the
închiderea completă a ambrazurii cervicale (fig. 10). interproximal embrasure (Figure 11). In addition,
Adițional, țesutul cicatricial rezultat ca și consecință the scar tissue resulting as a consequence of the sur-
a procedurilor chirurgicale nu mai este notabil, nici gical procedure is not noticeable even when smiling
măcar în zâmbet (fig 11), iar în prezent s-a realizat și (Figure 12).
o ședință de recall la 5 ani (fig 12).
Discussion
Discuții As widely demonstrated in the literature and
După cum a fost foarte bine demonstrat în litera- recently confirmed by the American Academy of
tură și mai recent confirmat de Academia Americană Periodontolgy, CTG-based procedures remain
de Parodontologie, procedurile bazate pe GTC ră- as the most predictable techniques for recession
mân tehnicile cele mai predictibile pentru acoperirea coverage, reporting the best outcomes in terms of
rcesiilor, raportând cele mai bune rezultate în ceea ce percentage of root coverage and increase in kera-
privește rata de acoperire radiculară și îmbunătățire tinized tissue.4 Also, soft tissue grafting by means
a cantității de țesut keratinizat.4 Prin urmare, grefarea of CTG has demonstrate long-term stability up to
țesuturilor moi utilizând GTC a demonstrat stabilita- 5- 7 and 10-years 8 after corrective surgical proce-
te pe termen lung pâna la 5- 7 și respectiv 10-years 8 dures. This information should guide the clinicians
după procedura chirurgicală de acoperire a recesiilor. when selecting the treatment approach for reces-
Această informație ar trebui să ghideze clinicienii în sion coverage. On the other hand, although they
selecția metodei de acoperire a recesiilor gingivale. represent an excellent asset in certain situations,
Pe de altă parte, deși au o valoare deosebită în anu- alternative techniques and materials have demon-
mite situații, tehnicile și materialele alternative au de- strated suboptimal results and poorer long-term
monstrate rezultate suboptimale și stabilitate pe ter- stability when compared to CTG.9, 10 Hence, taking
men lung redusă în comparație cu GTC.9, 10 Așadar, into consideration the above mentioned studies,
luând în considerare studiile menționate anterior, the selection of treatment approach for this highly
selecția metodei de abordare pentru acest caz cu esthetic case was CTG. However, as a consequence
implicații estetice mari a fost GTC. Cu toate acestea, of the scar tissue and reduced vestibule depth from
ca și consecință a țesutului cicatricial și a fundului de previous endondontic surgery, the employment of
sac vestibular redus datorită chirurgiei endodontice what is probably considered now a day as the gold
anterioare, aplicarea a ceea ce se condieră, probabil, standard for recession coverage (CTG + CAF) was
în ziua de astăzi standardul de aur pentru acoperi- not advised. Only procedures that do not result in
rea recesiilor (GTC + lambou avansat coronar) nu a reduced vestibular depth were considered, namely
fost recomandată. Doar procedurile care nu rezultă free gingival graft (FGG) and semilunar technique.
în reducerea fundului de sac gingival au fost luate în Again, due to the esthetic concern, the use of FGG
considerare, și anume grefle gingivale libere (GGL) was not advised.
și tehnica semilunară. Din nou, datorită îngrijorării Although not widely studied, the semilunar
de natură estetică, utilizarea GGL nu a fost recoman- technique initially described by Tarnow in 1986 has
dată. demonstrate acceptable esthetic results 11 with the
Deși nu a fost studiată intens, tehnica seminulară, main disadvantage of horizontal scarring where the
descrisă inițial de Tarnow în 1986, a demonstrat re- incisions for the semilunar flap were performed.
zultate estetice acceptabile11, având însă marele deza- However, for patients with low or average smile
vantaj al cicatriciei orizontale în zona inciziei lambo- lines this scar tissue may not represent an esthetic
ului semilunar. Cu toate acestea, în cazul paciențiilor concern.
cu linia surâsului joasă sau medie, acest țesut cicatri- For this case, a modification of the semilunar
cial poate să nu reprezinte o îngrijorare. technique was described for the first time, per-
Pentru acest caz, o modificare a tehnicii semilu- forming a CTG in the denuded area and covering
nare s-a realizat pentru prima dată, utilizând o GTC the same with periosteum from the tissue vicinity.
în zona denudată și acoperindo în același timp cu By adding another source of vascular supply to the
periost din țesuturile învecinate. Adiționând o altă CTG it is ensured the sufficient amount of blood
sursă de aport vascular pentru GTC se asigură o can- for healing without necrosis of the outermost layer
titate sangvină suficientă pentru vindecare fără ne- of the same.
crozarea stratului superficial al grefei.

19
Rezumat Summary
De ce Acesta este primul caz care combină o teh- Why is this This is the first case combining a semilu-
reprezintă nică tunelizată semilunară în combinație case new nar tunnel technique in combination with
acest caz o cu GTC acoperită de periost realizată în informati- CTG covered by periosteum for recession
noutate? vederea acoperirii recesiilor gingivale. on? coverage.
Care sunt • Evaluare și diagnostic de acuratețe What are • Proper evaluation and diagnosis (e.g.,
elemetele (ex. Etiologia, nivelul țesutului osos și the keys to Etiology, bone and soft tissue levels,
manage- tisular, mucoasa keratinizată) successful keratinized mucosa)
mentului de • Igienă orală bună manage- • Good oral hygiene.
success ale • Manipularea atentă a țesutului în ment of this • Careful manipulation of tissue during
acestui caz? timpul procedurii chirugicale, evitând case? surgical procedure, avoiding tissue
perforarea țesutului perforation.
• Obținerea unei repoziționări a lambo- • Obtain a tension free repositioned
ului fără tensiuni, adițional, GTC ar flap when suturing, in addition, the
trebui să rămână fără suprafețe necro- CTG should remain with no dead
zate și fără să fie mobilă în perioada de space and no mobility during the
vindecare healing phase
Care sunt • Evaluare și diagnostic incorecte What are • Improper evaluation/diagnosis
limitările pri- • Tehnică slab executată, mobilitate a the primary • Poorly executed technique, mobility of
mare pentru grefei și tensiune după suturare limitations the graft, and tension after suturing.
a avea success • Igienă orală slabă și/sau ne-eliminarea to success • Poor oral hygiene and/or fail to elimi-
în acest caz? factorilor etiologici in this case? nate etiologic factors.

Conflict de interese Conflict of interests


Nu există conflict de interese None

Figura 1. A. Situație inițială, normă frontală Figura 2. Situație inițială, perspectivă laterală a dințiilor 1.1 și 2.1
B. Investigația radiologică inițială Figure 2. Lateral view of teeth 1.1 and 2.1 at initial consultation
Figure 1. A. Frontal view at initial consultation.
B. Radiographic analysis at initial consultation

Figura 3. A. Dispozitivul corono-radicular metalic turnat, vizibil după îndepărtarea coroanei metalo-ceramice
B. Țesutul dentar restant după îndepărtarea dispozitivului metallic C. Evaluarea radiologică după retratamentul endodontic
D. Reconstituirea corono-radiculară cu dispozitiv de fibră de sticlă și compozit fotopolimerizabil
20 Figure 3. A. Metal cast – view after removing the metal-ceramic crown B. Tooth stump after removing the metal post
C. Radiographic analysis after re-treatment D. Fiber reinforced post and core - after the endodontic retreatment
Figura 4. Provizoria directă din material compozit, după vindecarea Figura 5. Fixarea grefei de lamboul semilunar prin suturile
primară a marginii gingivale inițiale
Figure 4. Direct provisional after the initial healing phase of the Figure 5. Securing the connective tissue graft to semilunar
gingival margin flap

Figura 6. Atât grefa de țesut conjunctiv cât și lamboul semilunar pe Figura 7. Perspectivă frontală la 2 săptămâni de la procedura
poziție, acoperind recesia. chirurgicală
Figure 6. Both connective tissue graft and semilunar flap sutured in Figure 7. Frontal view, 2 weeks after surgical procedure
place covering the recession defect.

Figura 8. Perspectivă frontală la o 1 lună de la procedura chirurgicală Figura 9. Perspectivă frontală la 3 luni de la procedura chirurgicală
Figure 8. Frontal view at 1-month follow-up Figure 9. Frontal view at 3-month follow-up

Figura 10. Sedință de control la 12 luni de la procedura chirurgicală Figura 11. Zâmbet larg la 12 luni de la procedura chirurgicală
A. Situație clinică intra-orală, normă frontală B. Investigația radiologică Figure 11. Frontal view at 12-month follow-up - Patient smiling.
Figure 10. 12-month follow-up
A. Frontal view B. Radiographic analysis
21
Figura 12. Sendință de control la 5 ani de la procedura chirurgicală
Figure 12. 5 years’ follow-up.

Bibliografie / Bibliography generation Workshop. Journal of perio- 9. McGuire MK, Scheyer ET, Snyder MB.
dontology 2015;86:S8-51. Evaluation of recession defects treated
5. Miller PD, Jr. A classification of margi- with coronally advanced flaps and either
1. Albandar JM, Kingman A. Gingival re-
nal tissue recession. The International recombinant human platelet-derived
cession, gingival bleeding, and dental
journal of periodontics & restorative den- growth factor-BB plus beta-tricalcium
calculus in adults 30 years of age and
tistry 1985;5:8-13. phosphate or connective tissue: compa-
older in the United States, 1988-1994.
6. Tarnow DP. Semilunar coronally reposi- rison of clinical parameters at 5 years.
Journal of periodontology 1999;70:30-43.
tioned flap. Journal of clinical periodon- Journal of periodontology 2014;85:1361-
2. Litonjua LA, Andreana S, Bush PJ, Co-
tology 1986;13:182-185. 1370.
hen RE. Toothbrushing and gingival re-
7. Harris RJ. A short-term and long-term 10. Nickles K, Ratka-Kruger P, Neukranz E,
cession. Int Dent J 2003;53:67-72.
comparison of root coverage with an Raetzke P, Eickholz P. Ten-year results
3. Wang HL, Romanos GE, Geurs NC, Sul-
acellular dermal matrix and a subepi- after connective tissue grafts and guided
livan A, Suarez-Lopez Del Amo F, Eber
thelial graft. Journal of periodontology tissue regeneration for root coverage.
RM. Comparison of two differently pro-
2004;75:734-743. Journal of periodontology 2010;81:827-
cessed acellular dermal matrix products
8. McGuire MK, Scheyer ET, Nunn M. 836.
for root coverage procedures: a pro-
Evaluation of human recession defects 11. Sorrentino JM, Tarnow DP. The se-
spective, randomized multicenter study.
treated with coronally advanced flaps milunar coronally repositioned flap
Journal of periodontology 2014;85:1693-
and either enamel matrix derivative or combined with a frenectomy to obtain
1701.
connective tissue: comparison of clini- root coverage over the maxillary cen-
4. Chambrone L, Tatakis DN. Periodontal
cal parameters at 10 years. Journal of tral incisors. Journal of periodontology
soft tissue root coverage procedures:
periodontology 2012;83:1353-1362. 2009;80:1013-1017.
a systematic review from the AAP Re-

22
CONSIDERAŢII ACTUALE LA ETAPA DE CURRENT CONSIDERATIONS AT THE
DETERMINARE ŞI ÎNREGISTRARE A DETERMINATION AND REGISTRATION
RELAŢIEI INTERMAXILARE ÎN CAZUL OF THE INTERMAXILARY
EDENTATULUI PARŢIAL RELATIONSHIP IN PARTIAL EDENTIA
Oineagra Vasile, dr. şt. med., conf. univ.; Oineagra Vasile, dr. șt. med., conf. univ.;
Solomon Oleg, dr. şt. med., conf. univ.; Solomon Oleg, dr. șt. med., conf. univ.;
Oineagra Vadim, asist. univ.; Oineagra Vadim, asist. univ.;
Ceban M, asist. univ.; Ceban M, asist. univ.;
Rusu Vasile, asist. univ.. Rusu Vasile, asist. univ..

Catedra Stomatologie Ortopedică „I. Postolachi“ Catedra Stomatologie Ortopedică „I. Postolachi“
USMF „Nicolae Testemiţanu“ USMF „Nicolae Testemițanu“

Rezumat Summary:
Au fost selectaţi, examinaţi complex şi tra- 73 patients(44m., 29w.), aged between 22
taţi protetic 73 (44b., 29f.) pacienţi, cu vârsta and 74 years, with different forms of partial
cuprinsă între 22 şi 74 de ani, cu diferite for- and single bimaxillary edentations were select-
me de edentaţii parţiale uni şi bimaxilare. S-a ed, examined and prosthetically treated. It was
constatat că iniţial etapei de determinare şi în- found that initially the phase of determining
registrare a relaţiei intermaxilare este necesar and recording the intermaxillary relationship
de apreciat normalitatea şi stabilitatea PIM. În is necessary to appreciate the normality and
cazul când PIM este dereglată şi modificată se stability of the PIM. In case the PIM is deregu-
impune determinarea şi înregistrarea poziţiei lated and modified, it is necessary to determine
de Relaţie Centrică cu utilizarea obligatorie a and register the Central Relationship position
şabloanelor cu bordura de ocluzie. Evaluarea with the mandatory use of the templates with
corectă, determinarea şi înregistrarea relaţi- the occlusion border. The correct evaluation,
ei intermaxilare v-a asigura integrarea piesei determination and recording of the intermax-
protetice cu elementele sistemului stomatog- illary relationship will ensure the integration of
nat şi a organismului în general. the prosthetic part with the elements of the sto-
Cuvinte cheie: relaţie intermaxilară, pozi- matognathic system and of the body in general.
ţia de relaţie centrică, poziţie de intercuspida- Key words: intermaxillary relationship,
re maximă, poziţia de postură mandibulară, centric relationship position, maximum in-
determinarea şi înregistrarea relaţiei interma- tercuspidation position, mandibular rest po-
xilare. sition, determination and recording of the
intermaxillary relationship.

Introducere
Introduction
Principiul homeostazic reprezintă unul din prin-
cipiile de bază ale tratamentului protetic şi are în The homeostasis principle is one of the basic
vedere conservarea morofofuncţională a sistemului principles of prosthetic treatment and it considers
stomatognat pentru un timp cât mai îndelungat. Re- the morphofunctional preservation of the stomato-
alizarea acestui deziderat se bazează pe crearea unui gnathic system for as long as possible. The achieve-
echilibru morfofuncţional dintre piesa protetică şi ment of this objective is based on the creation of a
componentele sistemului stomatognat atât în statică morphofunctional balance between the prosthetic
cât şi în dinamică şi prevede determinarea şi înregis- part and the components of the stomatognathic sys-
trarea relaţiei intermaxilare. tem in both static and dynamic conditions and pro-
Relaţiile intermaxilare sunt determinate de muş- vides for the determination and recording of the in-
chii mobilizatori ai mandibulei, articulaţia temporo- termaxillary relationship.
mandibulară (ATM) şi de relaţiile de ocluzie. Din The intermaxillary relations are determined by the
multitudinea de poziţii a mandibulei faţă de maxilă masticatory muscles of the mandible, the temporo-
trei poziţii sunt fundamentale: poziţia de postură mandibular joint (TMJ) and the occlusion relations.
mandibulară (PPM), poziţia de relaţie centrică (RC), From the multitude of positions of the mandible to
poziţia de intercuspidare maximă (PIM). Mai mult, the maxilla, three positions are fundamental: the man-
aceste poziţii reprezintă criteriile de referinţă în eva- dibular rest position (MRP), the central relationship 23
luarea stării de normalitate şi a gradului de afectare position (CR), the maximum intercuspidation posi-
a morfologiei şi a funcţionalităţii sistemului stoma- tion (PIM). Moreover, these positions represent the
tognat, pot fi înregistrate şi transpuse în simulatoare reference criteria in assessing the state of normality
[1,2,3,6,8,9,10]. and the degree of impairment of the morphology and
Poziţia de portură mandibulară este asigurată functionality of the stomatognathic system, can be re-
de o stare de echilibru între grupele antagoniste de corded and transposed in simulators [1,2,3,6,8,9,10].
muşchi care acţionează asupra mandibulei. Această The mandibular rest position is ensured by a state
poziţie este una individuală pentru fiecare individ of equilibrium between the antagonistic groups of
este caracterizată prin relaxarea capsulei şi a liga- muscles that act on the mandible. This position is
mentelor ATM, un spaţiu liber de inocluzie inter- an individual position for each individual is charac-
dentară şi de o dimensiune verticală de repaos mai terized by the relaxation of the capsule and the TMJ
mare ca dimensiunea verticală de ocluzie în medie ligaments, a space free of interdental inoclusion and
cu 2-4 mm. a vertical resting dimension larger than the vertical
Poziţia de Relaţie Centrică este o poziţie interma- occlusion size on average by 2-4 mm.
xilară de referinţă având o valoare teoretică şi prac- The Central Relationship position is an inter-
tică incontestabilă din mai multe puncte de vedere. maxillary reference position having an undeniable
Conform prevederilor gnatologiei contemporane theoretical and practical value from several points of
condilii articulari sunt poziţionati într-o poziţie ne- view. According to the stipulations of contemporary
forţată, cea mai înaltă, anterioară în cavităţile gleno- gnathology, the articular condyles are positioned in
ide, poziţia în care ei pot realiza o mişcare pură de an unforced position, the highest, anterior in the
rotaţie, mai mult decât atât, se pot efectua orice miş- glenoid cavities, the position in which they can per-
cări ale mandibulei. Este o poziţie stabilă de-a lungul form a pure rotation movement, more than that, any
vieţii, nu este dependentă de lipsa sau prezenţa din- movements of the mandible can be performed. It is
ţilor antagonişti. Deasemenea, este caracterizată de o a stable position throughout life, it is not dependent
dimensiune verticală de ocluzie care asigură condiţii on the lack or presence of antagonistic teeth. It is also
optime pentru activitatea muşchilor mobilizatori ai characterized by a vertical dimension of occlusion
mandibulei. that ensures optimal conditions for the activity of the
La rândul ei, PIM reprezintă cea mai frecventă masticatory muscles of the mandible.
poziţie funcţională intermaxilară cu contact oclu- In its turn, PIM represents the most frequent in-
zal, este cea mai stabilă poziţie mandibulo-craniană, termaxillary functional position with occlusal con-
asigură condiţii prielnice pentru actul de deglutiţie, tact, is the most stable mandibulo-cranial position,
este caracterizată de o dimensiune verticală de oclu- provides favorable conditions for the act of swallow-
zie optimă cu asigurarea condiţiilor prielnice func- ing, is characterized by an optimum vertical dimen-
ţionării normale a muşchilor mobilizatori ai mandi- sion of occlusion with the conditions favorable to the
bulei şi a coraportului normal dintre componentele normal functioning of the masticatory muscles of the
ATM. În afară de aceasta, importanţa teoretică şi mandible and of the normal correlation between the
practică a PIM constă în faptul că în baza reperelor TMJ components. In addition, the theoretical and
clinice este uşor de determinat, înregistrat şi trans- practical importance of the PIM consists in the fact
ferat în simulatoare, este folosită la analiza ocluzală that based on the clinical benchmarks it is easy to de-
la dentat. termine, recorded and transferred in simulators, it is
Reeşind din cele menţionate determinarea, înre- used in the occlusal analysis in the dentate.
gistrarea şi transferul relaţiilor intermaxilare într-un Based on the above, the determination, recording
simulator trebuie să fie realizată în cazul realizării and transfer of the intermaxillary relationships in a
tutturor tipurilor de proteze dentare indiferent de simulator must be performed in case of all types of
compexitatea lor. dental prostheses, regardless of their complexity.

Scopul lucrării Purpose of the work


Evaluarea aspectelor clinice ale relaţiilor interma- Evaluation of the clinical aspects of the intermax-
xilare în scopul aprecierii relaţiei intermaxilare care illary relationships in order to assess the intermaxil-
urmează a fi determinată şi înregistrată, în funcţie de lary relationship to be determined and recorded, de-
individualitatea cazului clinic dat. pending on the individuality of the given clinical case.

Materiale şi metode Materials and methods


Au fost selectaţi, examinaţi complex şi trataţi pro- 73 patients (44m., 29w.), aged between 22 and 74
tetic 73 (44b., 29f.) pacienţi, cu vârsta cuprinsă între years, with different forms of partial and single bi-
22 şi 74 de ani, cu diferite forme de edentaţii parţiale maxillary edentations were selected, examined and
uni şi bimaxilare. prosthetically treated.
Pacienţii au fost examinaţi clinic-instrumental şi Patients were examined clinically-instrumentally
radiologic (ortopantomografia digitală, tomografia and radiologically (digital orthopantomography,
computerizată (tehnica CBCT) a articulaţiei tempo- computerized tomography (CBCT technique) of the
24 ro-mandibulare), deasemenea s-a efectuat ocluzo- temporo-mandibular joint), also registration of oclu-
grafia, studiul modelelor de diagnostic, inclusiv şi în sal contacts, study of diagnostic models, including in
paralelograful AF 350, la necesitate. the parallelogram AF 350, were necessary.
Examenul endobucal s-a axat pe nominalizarera The endobuccal examination focused on the nom-
aspectelor individuale ale relaţiilor ocluzale, prezenţa ination of the individual aspects of the occlusal rela-
modificărilor ocluzale, caracterul contactelor oclu- tions, the presence of occlusal changes, the character
zale în PIM, tipul şi raportul de ocluzie, prezenţa şi of occlusal contacts in the PIM, the type and ratio of
caracterul migrărilor dentare, prezenţa contactelor occlusion, the presence and character of dental migra-
ocluzale premature în statică şi în deplasările mandi- tions, the presence of premature occlusal contacts in
bulei, traiectoria şi caracteristica contactelor ocluzale the static and mandibular trajectories, the trajectory
în laterotruzie şi protruzie. În afară de aceasta, s-a of oclusal contacts in laterotrusion and protrusion. In
evaluat caracterul şi stabilitatea poziţiilor fundamen- addition, the character and stability of the mandibulo-
tale mandibulo-craniene. cranial fundamental positions were evaluated.
Evaluarea stării funcţionale a muşchilor mobi- The evaluation of the functional status of the
lizatori ai mandibulei s-a realizat în aspect clinic şi masticatory muscles of the mandible was performed
în baza rezultatelor electromiografiei muşchilor ma- in clinical aspect and based on the results of the elec-
seteri şi temporali în baza următorilor parametri: tromyography of the masseter and temporal muscles
amplitudinea biopotenţialelor la contactul maxim based on the following parameters: the amplitude of
voluntar în PIM (mkv), amplitudinea maximă a bi- the biopotentials at the maximum voluntary contact
opotenţialelor la funcţia de masticaţie (mkv), ampli- in the PIM (mkv), the maximum amplitude of the
tudinea maximă a biopotenţialelor în repaus (mkv), biopotentials at the mastication function (mkv) ,
frecvenţa contracţiilor musculare într-o secundă, the maximum amplitude of the resting biopotentials
perioada de activitate bioelectrică (sec), perioada de (mkv), the frequency of the muscular contractions in
repaos bioelectric (sec). one second, the period of bioelectric activity (sec),
Tomografia computerizată a ATM a asigurat ob- the period of bioelectric rest (sec).
ţinerea imaginilor pe secţiuni cu pasul tomografic Computed tomography of TMJ ensured the ob-
1-3 mm şi reconstrucţii sagitale şi tridimensionale taining of the images on sections with the tomo-
a structurilor articulare, care permit reconstituirea graphic step 1-3 mm and the sagittal and three-di-
ATM. mensional reconstructions of the articular structures,
Inducerea mandibulei în poziţia de RC s-a realizat which allow the reconstruction of the TMJ.
conform recomandărilor prezentate de [2,6,7,11,12] The induction of the mandible in the CR position
şi în baza afirmaţiei conform căreia poziţia de RC was performed according to the recommendations
este de natură reflectorie şi, prin urmare, medicul presented by [2,6,7,11,12] and based on the assertion
nu trebuie să participe cu mâinile sale în procesul de that the CRposition is reflective and, therefore, the
determinare şi fixare a relaţiilor intermaxilare, de- doctor should not participate with his hands in the
oarece la folosirea forţei în zona mentonieră, RC se process of determining and fixing the intermaxillary
realizează mai posterior ca în cazul utilizării metodei relations. , because when using force in the chin area,
bimanuale [5]. CR is performed more to posterior than in the case of
Reeşind din cele menţionate, la determinarea RC using the bimanual method [5].
noi am utilizat o combinare a unor teste funcţionale: Based on the above, we used a combination of
pacientul poziţionează vârful limbii în zona distală functional tests to determine the CR: the patient
a palatului dur neutralizând, prin aceasta, contrac- positions the tip of the tongue in the distal area of
ţia muşchilor care deplasează mandibula anterior. the hard palate, thereby neutralizing the contrac-
În acelaş timp, la apropierea mandibulei de maxilă tion of the muscles that move the mandible anteri-
policele degetelor arătătoare sunt amplasate pe plica orly. At the same time, when the maxilla aproache
trecătoare în regiunea inserţiei muşchiului maseter, to mandible, the thumbs are placed on the transient
prin aceasta se excită zona reflexogenă asigurând envelope in the region of insertion of the masseter
astfel contracţia simetrică bilaterală a muşchilor ma- muscle, thereby exciting the reflexogenic zone thus
seteri, condiţionând deplasarea mandibulei strict în ensuring the bilateral symmetrical contraction of the
plan vertical, excluzând, în aşa mod, mişcările ei în masseter muscles, conditioning the movement of the
plan orizontal (reflexul molarului). mandible strictly vertically, thus excluding mode, its
Corectitudinea determinării RC s-a apreciat prin movements in the horizontal plane (the reflection of
verificarea reperelor clinice caracteristice ei: cores- the molar).
punderea liniilor mediane de la maxilă şi mandibulă; The correctness of the CR determination was
dimensiune verticală de ocluzie optimă; tip de oclu- assessed by checking its clinical features: the corre-
zie centrică sau, mai rar, ocluzie de intercuspidare spondence of the midline of the maxilla and man-
maximă; distanţa gonion-zygion stânga-dreapta dible; vertical dimension of optimum occlusion; type
egale. of central occlusion or, rarely, maximal intercuspid
Pentru determinarea PPM pacientul a fost aşe- occlusion; distance gonion-zygion left-right equal.
zat cu capul nesprijinit, privirea îndreptată înain- In order to determine the rest position of man-
te, respirând liniştit. În salon se asigură liniştea, dible, the patient was positioned with unsupported
25
o atmosferă calmă, iluminare nestringentă, antre- head, the look straight ahead, breathing quietly. In a
narea pacientului într-o conversaţie obişnuită la calm atmosphere, non-flashing lighting, we engaged
sfârşitul căreia mandibula se instalează în poziţia the patient in a regular conversation at the end of
de repaus fiziologic relativ faţă de maxilă. Dease- which the jaw settles in the physiological resting po-
menea pentru inducerea mandibulei în PP au fost sition relative to the maxilla. Also for the induction
utilizate testele fonetice: pronunţarea sunetelor of the mandible in rest position were used phonetic
„A“, „S“, „fe“, „ve“, numărătoarea de la 60 la 70 etc. tests: pronouncing of the sounds „A“, „S“, „fe“, „ve“,
Poziţionarea corectă a mandibulei în PP s-a verifi- counting from 60 to 70 etc. The correct positioning
cat prin determinarea valorii medii a spaţiului de of the mandible in the RPM was verified by deter-
inocluzie fiziologică la care se referă şi unii autori mining the average value of the physiological inoc-
[2,3,4,11]. lusion space to which some authors refer [2,3,4,11].

Rezultate şi discuţii Results and discussions


Convenţional, toţi pacienţii incluşi în studiu au Conventionally, all the patients included in the
fost distribuiţi în două grupe: prima grupă-pacienţii study were divided into two groups: the first group
care prezentau dinţi antagonişti, la care putea fi de- — patients who had antagonistic teeth, at which PIM
terminată PIM în condiţiile cavităţii bucale, al doilea could be determined in the oral cavity conditions,
grup-era constituită din pacienţi care nu prezentau the second group consisted of patients who did not
perechi de dinţi antagonişti, la care urma să fie deter- have pairs of antagonistic teeth, at which the position
minată poziţia de Relaţie Centrică. of CR must be determined.
Pentru pacienţii din grupa întâia s-a efectut exa- For the patients in the first group, the clinical-
menul clinic-instrumental şi la necesitate cel para- instrumental examination was performed and, when
clinic pentru a evalua normalitatea şi stabilitatea necessary, the paraclinical examination, to evaluate
PIM. the normality and stability of the PIM.
În acest scop au fost evaluate morfologia contac- For this purpose, the morphology of the dental
telor dentare, apreciat prezenţa şi gradul uzurii den- contacts was evaluated, appreciated the presence and
tare, simetria faţetelor de uzură. Astfel în doua ca- degree of dental abrasion, the symmetry of the wear
zuri clinice s-a determinat deplasarea mandibulei în facets. Thus, in two clinical cases, the displacement
sens transfersal având ca suport asimetria faţetelor de of the mandible was determined in the transversal
uzură dentară în zona dinţilor laterali, fapt confirmat plan, supported by the asymmetry of the wear facets
prin investigaţii paraclinice. in the area of the lateral teeth, a fact confirmed by
În aspect clinic, dereglarea poziţiei statice mandi- paraclinical investigations.
bulo-craniene, s-a manifestat prin prezenţa acuzelor In the clinical aspect, the disturbance of the man-
la oboseală musculară, în deosebi după masticaţia dibulo-cranial static position was manifested by the
alimentelor dure, dureri în articulaţia temporo-man- presence of muscular fatigue complains, especially
dibulară, prezenţa sunetelor în articulaţie la mişcările after the chewing of hard foods, pain in the temporo-
mandibulei. Dereglarea poziţiilor de ocluzie dinami- mandibular joint, the presence of sounds in the joint
ce s-a manifestat clinic prin dereglarea ghidajului de- in the movements of the mandible. The disruption of
plasării mandibulei în poziţiile de ocluzie anterioară dynamic occlusion positions was clinically manifest-
şi de lateralitate dreapta, stânga şi a fost constatată în ed by mandible displacement guide disorders in the
opt situaţii clinice. anterior occlusion and lateral right-left movements,
Inspecţia exobucală a confirmat dereglarea sime- and was found in eight clinical situations.
triei feţei pe orizontală, într-un caz clinic, şi pe ver- The exobuccal inspection confirmed the distur-
ticală, trei cazuri clinice, manifestat prin micşorarea bance of the symmetry of the face in horizontal plan, in
DVO. În cazul dereglarilor relaţiei intermaxilare sta- one clinical case, and vertically, in three clinical cases,
tice, palparea comparativă a muşchilor mobilizatori manifested by VDO reduction. In the case of the static
din partea dreaptă şi stânga, a constatat asimetria intermaxillary relation disorders, the comparative pal-
tonusului muscular, devierea mişcării de deschidere pation of the masticatory muscles on the right and left
a cavităţii bucale, asimetria amplitudinii de deplasa- side, found the asymmetry of the muscular tone, the
re a condililor articulari, prezenţa cracmentelor în deviation of the opening movement of the oral cavity,
ATM. the asymmetry of the amplitude of displacement of the
Analiza rezultatelor tomografiei computerizate a articular condyles, the presence of TMJ cracks.
ATM a permis de a confirma prezenţa modificărilor The results analysis of the CBCT of the TMJ al-
morfologice manifestate prin semne de scleroză a plă- lowed to confirm the presence of the morphological
cuţei corticale a condililor articulari, care, după păre- changes, manifested by signs of sclerosis of the cor-
rea noastră, nu are un caracter specific şi nu prezintă tical plate of the articular condyles, which, in our
o corelaţie directă cu oarecare modificări morfologi- opinion, does not have a specific character and does
ce de la nivelul arcadelor dentare, dar este influenţată not have a direct correlation with some morphologi-
direct de funcţionalitatea particulară a articulaţiei de cal changes at the dental arches level, but it is directly
26 lungă durată şi este condiţionată de suprasolicitarea influenced by the particular functionality joint and is
structurilor articulare. La pacienţii edentaţi parţial, conditioned by the overloading of the joint structures.
care prezentau dereglări de poziţii statice mandibulo- In the partially edentulous patients, who presented
craniene s-a constatat prezenţa asimetriei amplitudi- disorders of mandibular-cranial static positions, we
nii deplasărilor condililor articulari la mişcarea de determined the presence of amplitudeasymmetry of
protruzie, dereglarea coraportului dintre elementele the articular condyles during the protrusion move-
osoase ale ATM, confirmate de măsurările realizate ment, the correlation disorders between the bone ele-
după metoda Ricketz-Burlui. În afară de aceasta, s-a ments of the TMJ, confirmed by the measurements
depistat prezenţa unor forme variate ale condililor made by Ricketz-Burlui method. In addition, the
articulari, fenomen, lămurit, după părerea noastră, presence of various forms of the articular condyles
prin procesele degenerative, influenţate de schimba- was detected, a phenomenon, clarified, in our opin-
rea direcţiei vectorului presiunilor asupra elemente- ion, by the degenerative processes, influenced by the
lor componente articulare, ca urmare a disarmoniilor change of the direction of the pressure vector on the
ocluzale de lungă durată, care generează modificarea articular component elements, as a result of the long-
funcţională a muşchilor mobilizatori. term occlusal disharmony, which generates the func-
În afară de aceasta noi am constatat că în anu- tionalmodifications of the masticatory muscles.
mite situaţii clinice, în special când dinţii distali li- In addition, we have found that in certain clinical
mitrofi breşelor urmează a fi preparaţi sub coroane situations, especially when the distal teeth border-
de înveliş, dereglarea PIM poate fi determinată de ing the breaches follows to be prepared under arti-
acţiunile medicului. Astfel, la 2 pacienţi s-a constatat ficial crowns, PIM disorder may be determined by
dereglarea PIM în plan sagital (1 caz clinic) şi în plan the physician’s actions. Thus, in 2 patients the PIM
transversal (1 caz clinic). S-a constatat că devierea disorder was found in the sagittal plane (1 clinical
mandibulei spre distal cu dereglarea PIM s-a produs case) and in the transverse plane (1 clinical case). It
după prepararea dinţilor distal limitrofi breşelor cu was found that the deviation of the mandible towards
dezocluzia lor, iar cazul clinic, cu dereglarea PIM în the distal with the PIM disorder occurred after the
plan transversal, s-a constatat prezenţa punţilor den- preparation of the distal teeth bordering the breaches
tare în toate cadranele zonei laterale şi a contactelor with their dislocation, and the clinical case, with the
de ocluzie de tip labiodont în zona frontală a arcade- PIM disorder in the transverse plane, was found the
lor dentare. presence of the dental bridges in all the quadrants of
Având ca bază relatările menţionate noi am pro- the lateral area and labiodontocclusion contacts in
pus un algoritm clinico-tehnic de determinare şi în- the frontal area of the dental arches.
registrare a relaţiilor intermaxilare în dependenţăde Based on the aforementioned reports, we pro-
situaţia clinică creată. Astfel în cazul când PIM nu posed a clinico-technical algorithm for determining
este modificată şi prezintă stabilitate ea este determi- and recording intermaxillary relationships depend-
nată şi înregistrată în condiţiile cavităţii bucale utili- ing on the created clinical situation. Thus, if the PIM
zând în acest scop materialele specifice predestinate is not modified and shows stability, it is determined
pentru această manoperă (oclufast, oclurest, stratul and recorded under the conditions of the oral cav-
întâi de la materialele amprentare duble etc.). În situ- ity using for this purpose the specific materials pre-
aţiile clinice când dinţii distali limitrofi breşelor sunt destined for this work (Oclufast, Oclurest, the first
ultimii dinţi antagonişti, înregistrarea PIM se v-a layer from the double impression materials, etc.). In
realiza până la prepararea acestor dinţi cu dezoclu- clinical situations when the distal teeth bordering the
zia lor. Mai mult, aceşti dinţi urmează a fi acoperiţi breaches are the last antagonistic teeth, PIM registra-
cu coroane acrilice provizorii efectuate prin metoda tion will be performed until the preparation of these
„Scutan“. Acest lucru ar preveni determinarea şi în- teeth with their decoclusion. Moreover, these teeth
registrarea unei PIM false şi ar asigurat stabilitatea are to be covered with temporary acrylic crowns
mandibulei faţă de maxilă pe timpul tratamentului made by the „Scutan“ method. This would prevent
protetic. the determination and registration of a false PIM and
În situaţia clinică caracterizată prin dereglarea would ensure the mandible stability according to the
normalităţii şi stabilităţii PIM, ca şi în cazul când maxilla during prosthetic treatment.
PIM nu se poate realiza (lipsa dinţilor antagonişti) se In the clinical situation characterized by the dis-
va determina şi înregistra poziţia de Relaţie Centri- turbance of the normality and stability of the PIM, as
că cu utilizarea obligatorie a şabloanelor cu bordura in the case when the PIM cannot be realized (the lack
de ocluzie. În situaţiile când dinţii restanţi prezintă of antagonistic teeth), the position of CR will be de-
dereglări morfologice ei urmează de a fi acoperiţi de termined and recordedwith the obligatory use of the
bordura de ocluzie. Algoritmul clinico-tehnic a de- oclusal rims. In the cases when the remaining teeth
terminării şi înregistrării relaţiei intermaxilare v-a vi have morphological disorders, they will be covered
determinat de particularităţile cazului clinic dat cu by the occlusion border. The clinical-technical algo-
respectarea principiilor generale clasice. rithm for determining and recording the intermaxil-
Rezultatele examenelor clinic şi paraclinic imedi- lary relationship will be determined by the particu-
at după tratament şi la distanţă, 3 — 6 luni, 1-3 ani, larities of the given clinical case, in compliance with
au demonstrat că respectarea cu stricteţe a algorit- the general principles.
27
mului clinico-tehnic de detrminare şi înregistrare a The results of the clinical and paraclinical exami-
relaţiilor intermaxilare în cazul edentatului parţial nations immediately after the treatment and at a dis-
propus de noi a asigurat în final integrarea pieselor tance, from 3 to 6 months, from 1 to 3 years, showed
proteice şi conservarea stării funcţionale optime a that strictly adhering to the clinical-technical algo-
sistemului stomatognat. rithm for determining and recording the intermaxil-
lary relationships in the case of the partial edentation
Concluzii proposed by us ensured in finally the integration of
1. Iniţial etapei de determinare şi înregistrare a the prosthetic pieces and the preservation of the op-
relaţiei intermaxilare este necesar de a evalua timum functional state of the stomatognathic system.
PIM prin aprecierea normalităţii şi stabilităţii
ei. Conclusions
2. În cazul când PIM este dereglată şi modificată 1. Before the phase of determining and recor-
se impune determinarea şi înregistrarea pozi- ding the intermaxillary relationship is ne-
ţiei de Relaţie Centrică cu utilizarea obligato- cessary to evaluate the PIM by assessing its
rie a şabloanelor cu bordura de ocluzie. normality and stability.
3. Evaluarea corectă, determinarea şi înregistra- 2. In case the PIM disorders, it is necessary to
rea relaţiei intermaxilare v-a asigura integra- determine and register the CR position with
rea piesei protetice cu elementele sistemului the mandatory use of the oclusal rims.
stomatognat şi a organismului în general. 3. The correct evaluation, determination and re-
cording of the intermaxillary relationship will
ensure the integration of the prosthetic pie-
ces with the elements of the stomatognathic
system and of the body in general.

Bibliografie / Bibliography mandibular joint function. J. prosthet. 10. Oineagra V., Postolachi I. Aspecte pri-
Dent., 1985, 54, № 4, pag. 569-574. vind sistematizarea termenilor şi a noţi-
1. Bratu D., Nussbaum R. Bazele clinice şi 6. Cojocaru M. Tratamentul edentaţiei unilor gnatologiei contemporane. USMF
tehnice ale protezării fixe. Editura Me- parţiale asociate cu malrelaţii mandi- „Nicolae Testemiţanu“. Anale ştiinţifice.
dicală. Bucureşti. 2003. 1251 pag. bulo-craniene excentrice în plan sagital. Ediţia IV, vol. III, 16-17 octombrie, Chi-
2. Burlui V. Gnatologie . Iaşi. Editura Apo- Anale ştiinţifice USMF „Nicolae Teste- şinău, 2003, pag. 351-354.
lonia 2000 miţanu“. Vol. III. Ediţia IV. Chişinău, 11. Oineagra V. Optimizarea tratamentului
3. Burlui V. Malrelaţiile cranio-mandibu- 2005, pag. 347-350. protetic al edentaţiei parţiale, asociate
lare. Editura „Apollonia“. Iaşi. 2002. 520 7. Dawson P.E. Centric Relation; its effect cu malrelaţiile mandibulo-craniene.
pag. on occluso-muscle harmony. Dental Curierul medical. Ministerul Sănătăţii
4. Burlui V., Ifteni G., Bahrim D. Valoarea Clinics of North America. 1979. T.23, din R. Moldova. USMF „Nicolae Teste-
investigaţiei paraclinice în diagnostica- pag. 169. miţanu“. Nr.1, 2009, pag. 21-26.
rea sindromului disfuncţional al siste- 8. Ieremia L., Dociu I. Funcţia şi disfuncţia 12. Омаров О.Г., Персин Л.С., Омарова Х.О.
mului stomatognat. Medicina Stomato- ocluzală, Editura Medicală, Bucureşti, Характеристика деятельности мышц
logică, vol. I, Nr.2, 1997, pag. 33-36. 1987. челюстно-лицевой области у лиц с ча-
5. Capp N.J., Clayton J.A. A technique for 9. Ioniţa S., Petre A. Ocluzia dentară; Edi- стичной утратой зубов в зависимости
evaluation of centric relation tooth con- tura Didactică şi Pedagogică, R.A. Bu- от протяженности дефекта зубного
tacts. Part. I : During normal temporo- cureşti, 1997. ряда. Стоматология № 3, 1998. стр. 44-45.

28
UNELE CONSIDERĂRI APLICĂRII SOME ASPECTS OF FIBER
SISTEMELOR DE RANFORSARE REINFORCEMENT SYSTEMS
LA IMOBILIZAREA ADEZIVĂ ŞI APPLICATION IN IMMOBILIZATION
MICROPROTEZARE ÎN TRATAMENTUL OF TEETH AND MICROPROSTHESIS IN
PARODONTAL PERIODONTAL TREATMENT
Mariana Ceban, Mariana Ceban,
Vasile Oineagră, Vasile Oineagră,
Pântea Vitalie, Pântea Vitalie,
Cruşilinschii Valeriu Cruşilinschii Valeriu

Catedra Stomatologie ortopedică „I.Postolachi“ Catedra Stomatologie ortopedică „I.Postolachi“

Rezumat Summary
Mobilitatea dentară este un parametru di- Dental mobility is an important diagnostic
agnostic important în determinarea gradului, parameter in determining the degree, progno-
pronosticului şi stabilirii conduitei terapeuti- sis and establishing the therapeutic conduct
ce al afecţiunii parodontale. Stabilizarea din- of periodontal disease. The stabilization of
ţilor cu mobilitate patologică prezintă aspect the teeth with pathological mobility presents
important al tratamentului parodontal avînd an important aspect of the periodontal treat-
impact pozitiv asupra pacientului din punct ment having a positive impact on the patient
de vedere psihologic şi funcţional. Utilizată from the psychological and functional point
corect, imobilizarea parodontală determină of view. Properly used, periodontal immobili-
prognosticul şi rezultatul tratamentului. Dez- zation determines the prognosis and result of
voltarea materialelor compozite şi a sisteme- the treatment. The development of composite
lor adezive, precum şi a sistemelor de armare materials and adhesive systems, as well as the
a materialelor compozite folosite la imobili- reinforcement systems for composite materials
zarea adezivă a dinţilor mobili au definit o used in the adhesive immobilization of mobile
nouă direcţie în acordarea ajutorului urgent, teeth have defined a new direction in provid-
eficient, estetic şi independent de laboratorul ing urgent, efficient, aesthetic and independent
dentar la pacienţi cu bolile parodontale. Ca- from the dental laboratory assistance to pa-
zurile clinice de parodontita cronică compli- tients with periodontal disease. Clinical cases
cate cu edentaţia parţială intercalată cu lipsa of chronic periodontits complicated with par-
unu-doi dinţi poate fi rezolvată cu ajutorul tial edentulism with absence of two-three teeth
punţii adezive din compozit fotopolimeriza- can be resolved by using reinforsed adhesive
bil armat. partial fixed denture from composite material.
Cuvinte cheie: parodontita cronică, ţesu- Key words: chronic periodontitis, peri-
tul parodontal, fibre pentru ramforsare, mate- odontal tissues, fibres for reinforcemnt, com-
rial compozit, terapia parodontală. posite material, periodontal therapy.

Introducere Introduction

Potrivit datelor diferitor cercetători boala paro- According to the data of different researchers
dontală este una din cele mai des întâlnite afecţi- periodontal disease is one of the most common dis-
uni cavităţii bucale din populaţia adultă [1, 3, 4, 6, eases of the oral cavity in the adult population [1, 3, 4,
14]. Bolile parodontale sunt infecţii polimicrobiene 6, 14]. Periodontal diseases are polymicrobial infec-
asociate cu acumularea locală a plăcii bacteriene cu tions associated with local accumulation of bacterial
flora patogenă parodontală subgingivală şi tartrul plaque with subgingival periodontal pathogenic flora
dentar [1, 2, 3]. Cea mai eficientă în tratamentul and dental tartar [1, 2, 3]. The most effective in the
bolilor parodontale este o abordare integrală: igi- treatment of periodontal diseases is a comprehensive
ena orală, măsuri terapeutice, chirurgicale şi or- approach: oral hygiene, therapeutic, surgical and or-
topedice. Analizând datele literaturii [4, 5, 6, 7, thopedic measures. Analyzing the literature data [4,
9, 11, 14, 17], măsurile ortopedice la tratamentul 5, 6, 7, 9, 11, 14, 17], orthopedic measures for the
parodontitei cronice pot include şlefuirea selectivă, treatment of chronic periodontitis may include se-
imobilizarea dinţilor mobili şi protezarea raţională. lective grinding, immobilization of the mobile teeth 29
În funcţie de tipul de suprasolicitare funcţională, and rational prosthetic treatment. Depending on the
combinaţia, secvenţa de execuţie şi semnificaţia type of functional overloading, the combination, the
acestor metode şi tratamentului ortopedic în gene- sequence of execution and the significance of these
ral pot fi diferite. methods and the orthopedic treatment in general,
Mobilitatea patologică a dinţilor este unul din may be different.
principalele simptome ale formelor generalizate de Pathological mobility of teeth is one of the main
boală parodontală cronică, care duce la destrugerea symptom of generalized forms of chronic periodontal
totală a aparatului de susţinere a dintelui. Imobiliza- disease, which leads to complete destruction of tooth
rea dentară prezintă una din etapele obligatorii ale support apparatus. Dental immobilization represents
tratamentului complex al bolii parodontale, deoare- one of the obligatory stage of complex treatment of
ce permite reducerea suprasolicitării parodontale şi periodontal disease. It allows reducing the periodon-
ţesuturilor subiacente datorită redistribuirii presi- tal overloading and overloading the underlying tis-
unii de la un dinte la un grup de dinţi, eliminarea sues due to redistribution of pressure from one tooth
articulaţiei traumatice, reorientarea tuturor forţelor to a group of teeth, the elimination of the traumat-
ocluzale de-a lungul axei dintelui, prevenirea migră- ic joint, and the reorientation of all occlusal forces
rii şi extruzării dinţilor. Şinarea oferă repaus ţesutu- along the tooth axis, prevention of tooth migration
rilor afectate, reduce mobilitatea dentară, scade sau and extrusion. Splinting offers rest to the affected tis-
opreşte destrugerea ţesutului osos, favorizează creş- sues, reduces dental mobility, decreases or stops the
terea eficacităţii tratamentului terapeutic patogenic şi destruction of bone tissue, promotes increasing of
symptomatic — troficacitatea parodonţiului se înbu- effectiveness of pathogenic and symptomatic thera-
nătăţeşte, procese reparative cresc. Este imposibil de peutic treatment — the periodontal trophicity im-
a obţine remisia procesului patologic fără stabilizarea proves, the repair processes increase. It is impossible
dinţilor mobili. to obtain remission of pathological process without
Disponibilitatea forţelor de rezervă, absenţa lor stabilizing the mobile teeth.
şi dezvoltarea insuficienţei funcţionale constituie The availability of reserve forces, their absence
baza alegerii şi proiectării sistemelor de imobilizare and development of functional insufficiency consti-
şi protezelor dentare. Elementele sistemului de imo- tute the basis for choosing and designing immobiliza-
bilizare trebuie să elimine suprasolicitarea funcţio- tion systems and dentures. The elements of immobili-
nală a zonelor cu atrofie crescută şi să preântâmpină zation system must eliminate functional overloading
deplasarea dintelui la solicitarea [7]. Decizia privind of areas with increased atrophy and prevent tooth
necesitatea imobilizării se ia pe baza evaluării mobi- migration because of loading [7]. The decision in re-
lităţii dinţilor şi a nivelului de resorbţie distructivă a gard to necessity of immobilization is made based on
ţesutului osos alveolar. Se acceptă faptul că dacă di- evaluation of teeth mobility and the level of destruc-
strucţia nu depăşeşte 1/4 din lungimea rădăcinii, nu tive resorption of alveolar bone tissue. Is accepted the
este nevoie de şinarea permanent. Cu atrofiea osului fact that if destruction does not exceed 1/4 of the root
de 1/2 din lungimea rădăcinii, dintele are nevoie de length, there is no necessity for permanent splinting.
imobilizare în plan orizontal (în direcţiile meziodis- With atrophy of the bone of 1/2 of the root length, the
tală şi transversală). Când pierderea osoasă atinge 3/4 tooth needs immobilization in a horizontal plane (in
din lungimea rădăcinii, imobilizarea se indică atât în medio-distal and transversal directions). When bone
plan vertical cât şi orizontal. Distrugerea a mai mult loss reaches 3/4 of the root length, immobilization
de 3/4 din lungimea rădăcinii este o indicaţie pentru of teeth is indicated both vertically and horizontally.
extracţia dinţilor [6, 7, 20, 21]. Destruction of more than 3/4 of the root length is an
Actualmente sunt folosite diferite metode şi ma- indication for tooth extraction [6, 7, 20, 21].
teriale pentru a uni dinţii mobili într-un bloc rigid de   Currently, various methods and materials are
dinţi [4, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18] pentru a stopa mobili- used to join mobile teeth into a rigid block of teeth
tatea lor patologică. În funcţie de gradul de preparare [4, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18] to stop their pathological
a ţesuturilor dure dinţilor incluşi în sistem, putem mobility. Depending on the degree of preparation of
distinge următoarele tipuri de şine: a) fără pregăti- hard tissues of teeth included in the system, we can
rea dinţilor, b) cu pregătirea parţială a uneia sau mai distinguish the following types of immobilisation
multe suprafeţe a dinţilor, c) şine cu pregătirea totală systems: a) without preparation of teeth, b) with par-
a dinţilor. tial preparation of one or more surfaces of teeth, c)
La folosirea diverselor sisteme de imobilizare este with total preparation of teeth.
necesar de luat în consideraţie principalele indicaţii At using various immobilization systems, it is
pentru acestea: necessary to consider the main indications for them:
— imobilizarea cu ajutorul arcului flexibil este — immobilization with the flexible arch is possi-
posibilă la arcada dentară integră şi lipsa tre- ble at full dental arch and absence of tremma
melor şi diastemei and diastema
— imobilizarea cu ajutorul bandei se efectuiază — immobilization using the band shaped material
ca metoda temporală sau semipermanentă is performed as temporary or semi-permanent
30 a dinţilor cu ocluzie traumatică; la efectua- method for teeth with traumatic occlusion; at
rea tratamentului imediat în cazul extracţiei performing the immediate treatment in case
unuia dintre dinţii frontali folosind coroana of extraction of one of frontal tooth using his
lui naturală pentru restabilirea integrităţii ar- natural crown for restoration integrity of den-
cadei dentare sau restaurarea acestuia cu un tal arch or for restoration it with a composite;
compozit; — the dental bridge-imobilization prosthesis on
— puntea dentară-şină pe mai mulţi dinţi suport several support teeth (more than two) is used
(mai mult de doi) este utilizată la prezenţa in the presence of small intercalated defects
defectelor intercalate mici a maxilarului in- of the lower and upper jaw (1-2 teeth) with
ferior şi superior (1-2 dinţi) cu mobilitatea mobility of support teeth I-II degree; if sup-
dinţilor de suport de gradul I-II; dacă dinţii porting teeth are affected by caries cavities,
de susţinere sunt afectaţi de carii, dvitalizaţi, non-vital (endodontically treated), changed
schimbaţi în culoare; la prezenţa diastemei şi in color; in the presence of diastema and
tremelor; la prezenţa paralelizmului între din- tremma; in the presence of parallelism be-
ţii suport [9, 10, 11, 14]. tween the supporting teeth [9, 10, 11, 14].
Imobilizarea dinţilor cu utilizarea unor proteze Splinting teeth with the help of fixed prostheses
fixe este o soluţie costisitoare, dificilă, îndenlungată, is expensive, difficult, time-consuming procedure,
adesea ameninţătoare pentru dinţii uniţi în şină şi often life-threatening solution for teeth joined in sys-
astfel system nu poate fi reparat uşor. Utilizarea sis- tem and such construction can not be easily repaired.
temelor mobile de imobilizare la fel pune la discuţia Using mobile immobilization systems also raises
careva întrebări — comfortul, dicţia, estetica, funcţi- some questions about comfort, diction, aesthetics,
onalitatea etc. În final se va allege acel tip sistemului functionality etc. Finally, the type of immobilization
de imobilizare care, ţinând cont de toate caracteristi- system will be chosen taking into consideration all
cile individuale ale decursului afecţiunii, va permite individual characteristics of development of disease,
efectuarea volumului complet al tratamentului orto- which allow performing complete volume of modern
pedic modern a parodontitei cronice. orthopaedic treatment of chronic periodontitis.
Majoritatea autorilor recunosc perspectiva utili- Most of the authors recognize perspective of us-
zării şinelor adezive confecţionate din materiale de ing adhesive splint systems made of non-metallic re-
armare nemetalice şi compozite fotopolimezabile [9, inforcing materials and light-curing composites [9,
11, 19, 21]. În designul tradiţional al şinei adezive, 11, 19, 21]. In the traditional design of these systems,
fibra în sine nu fixează dinţii între ei, ci întăreşte doar fibre itself does not fix the teeth between them, but
materialul compozit din interior, deci durabilitatea only strengthens the composite material from inside,
acestor şine depinde în principiu de compozitul utili- so the durability of these systems depends in prin-
zat. Armarea materialului este deosebit de puternică ciple on used composite material. Reinforcement
datorită impregnării cu răşină şi compozite fluide. În of material is particularly strong due to his impreg-
practica dentară modernă, tehnologiile adezive, da- nation with resin and fluid composites. In modern
torită aderenţei ridicate la ţesuturile dentare, ocupă o dental practice, adhesive technologies, due to their
nişă din ce în ce mai mare, a cărei dezvoltarea consti- high adhesion to dental tissues, occupy an increasing
tuie o alternativă metodelor tradiţionale de protezare niche, the development of which is an alternative to
şi imobilizare. Astăzi, aceasta este nu doar principiul traditional methods of prosthetic treatment and im-
fixării pe suprafaţa dinţilor, ci şi o selecţie mare de mobilization. Today, this is not only the principle of
materiale de armare a materialelor compozite, care fixation on tooth surface, but also a large selection
în anumite situaţii clinice înlocuiesc cu succes car- of reinforcing materials for composites, which in
case metalice tradiţionale. Compozitul este un ma- certain clinical situations successfully replace tradi-
terial rezistent la compresie, îşi păstrează bine forma tional metal frame. The composite is a material re-
prestabilită, dar în unele situaţii nu este suficient de sistant to compression, it retains his predetermined
puternic la îndoire. Fibrele de ramforsare, la rândul shape, but in some cases, it is not strong enough to
lor, sunt materiale cu o rezistenţă crescută la forţe bending. The reinforcing fibres, in their turn, repre-
de tracţiune şi îndoire. Timp îndenlungat pentru ar- sent materials with an increased resistance to tensile
marea materialului compozit se foloseau legături din and bending forces. For a long time for reinforce-
sârmă metalică sau plase de nailon. Apoi, cu dezvol- ment of composite material were used metal wire ties
tarea ştiinţei materialelor au fost elaborate materiale, or nylon nets. Then, with development of material’s
capabile la interacţionarea cu materialul compozit, science, were developed materials, capable to inter-
să crească semnificativ caracteristicile de rigiditate şi act with composite material, significantly increasing
rezistenţă ale acestuia, creând în acelaşi timp cone- their stiffness and resistance characteristics, at the
xiuni puternice între ei şi dintii şinaţi [6, 16]. Folo- same time creating strong connections between them
sirea benzilor de armare, firelor elastice cu rezistenţa and immobilized teeth [6, 16]. Using of reinforcing
ridicată şi legătura lor chimică bună cu materialele strips, elastic fibres with high resistance and their
compozite, au schimbat tactica tratamentului prote- good chemical connection with composite materi-
tic şi imobilizării dinţilor mobili. Combinarea ma- als changed the tactics of prosthetic treatment and
terialelor composite cu sistemele de armare a făcut immobilization of mobile teeth. The combination of
31
posibilă crearea construcţiilor de înaltă rezistenţă, composite materials and reinforcement systems has
care sunt uşoare şi estetice. Datorită aplicării tehno- made possible creation of strength constructions,
logiilor adezive moderne este posibilă pregătirea mi- with high aesthetic properties. Due to application
nimală a dinţilor şi obţinerea rezultatelor bune fără of modern adhesive technologies it is possible mini-
confecţionarea coroanelor artificiale. Imobilizarea mally prepare the teeth and obtain good results with-
dinţilor cu ajutorul materialelor de armare, adaptate out making artificial crowns. The immobilization of
în compozit, a devenit în prezent foarte răspândită. teeth with the help of reinforcement materials, adapt-
Astfel de oportunităţi au apărut datorită succeselor ed to the composite, now becomes widespread. Such
obţinute de ştiinţa în domeniul creării materialelor opportunities have appeared due to achievements of
uşoare şi foarte rezistente pe baza de fibre de sticlă, science in the field of creating lightweight and highly
fibre ceramice, polimerice şi carbonice impregnate resistant materials based on glass fibres, ceramic,
cu soluţii speciale din răşini şi compozite fluide. Ast- polymeric and carbon fibres impregnated with spe-
fel de materiale sunt utilizate pe scară largă în ştiinţa cial solutions of resins and fluid composites. Such
aeronavelor şi rachetelor, în construcţia navelor şi în materials are widely used in aircraft and rocket sci-
industria sportului — acolo unde se poate manifesta ence, shipbuilding and the sports industry — where
potenţialul lor principal de a rezista la sarcini extra- their main potential properties to withstand extraor-
ordinare de îndoire. Utilizarea tehnologiei adezive în dinary bending tasks can be manifested. Adhesive
imobilizarea dinţilor este recomandată la absenţa tul- technology of teeth immobilisation is recommended
burărilor de microstructură şi mineralizare a smalţu- at the absence of microstructure and enamel miner-
lui. Această metodă de imobilizare nu este scumpă, alization disorders. This method of immobilization
uşoară, rapidă, afectează minimal dinţii şi poate fi is not expensive, simple, enough fast, minimally af-
reparată. Etapa importantă în efectuarea imobilizării fects the teeth and system made by this method can
adezive este adaptarea fibrei sau a benzii pe suprafa- be repairable. The important step in performing ad-
ţa dinţilor şinaţi. Acest moment determină în mare hesive immobilization concern to adaptation of fibre
măsură longevitatea structurii. Sunt propuse diferite on surfaces of teeth included in system. This moment
tehnici şi instrumente pentru adaptarea fibrelor pe determines the longevity of the structure. Different
suprafaţa dinţilor. techniques and tools for adapting fibres to the sur-
În practica modernă sunt utilizate două tipuri de face of the teeth were proposed.
materiale de armare nemetalice a materialelor com- In modern practice, two types of non-metallic re-
pozite, care sunt împărţite în funcţie de compoziţia inforcing materials of composite are used, which are
chimică a matricei: 1) bazate pe o matrice neorga- divided according to chemical composition of the
nică: ceramică, sisteme din fibră de sticlă: — siste- matrix: 1) based on an inorganic matrix: ceramic, fi-
me de fibre neimpregnate cu o componentă adezivă berglass systems: — non-impregnated with adhesive
(Glasspan, Fiber-Splint ML); — fibre impregnate cu component fiber systems (Glasspan, Fiber-Splint ML);
o componentă adezivă într-un mod industrial (Con- — fibers impregnated with an adhesive component in
struct, Armosplint, FibreKor); 2) bazate pe o matrice an industrial way (Construct, Armosplint, FibreKor);
organică — sisteme din fibre de polietilenă, poliami- 2) based on an organic matrix — systems of polyeth-
dă — Ribbond, Connect, fibre aramide Сплинт-Ит, ylene fibers, polyamide fibers — Ribbond, Connect,
Splintcord [7, 18, 19]. Din punct de vedere chimic, ti- aramid fibers Сплинт-Ит, Splintcord [7, 18, 19]. From
purile dominante de fibre disponibile în comerţ sunt: chemical point of view, the dominant types of fibers
fibre de sticlă, fibre de aramid, fibre de carbon, fibre commercially available are: glass fiber, aramid fiber,
de polietilen. Formele de prezentare sunt: — şuvite, carbon fiber, polyethylene fiber. Presentation forms
— bande, — plase, — ştifturi. Toate fibrele sunt supu- are: — fibres, — tapes, — nets, — pins. All fibers are
se tratamentelor chimice şi sunt acoperite cu adeziv, subjected to chemical treatments and are coated with
care leagă filamentele impreună, reduce abrazivitatea adhesive, which binds the filaments together, reduces
armaturii, facilitează impregnarea şi actionează ca un the abrasiveness of the reinforcement, facilitates im-
agent de cuplare care îmbunătăţeste compatibilitatea pregnation and acts as a coupling agent that improves
lor cu material compozit. their compatibility with composite material.
Fibrele de sticlă pre-umplute cu răşină au o re- The glass fibres pre-filled with resin have a resis-
zistenţă, care este aproape de rezistenţa aliajelor de tance, which is close to the resistance of the precious
metale nepreţioase (datorită omogenităţii complete metal alloys (due to complete homogeneity and the
şi transformării într-un bloc monolit după polime- transformation into a monolithic block after polym-
rizare). Studiul efectuat de [8] indică faptul că ma- erization). The study conducted by [8] indicates that
terialele de armare bazate pe o matrice organică au reinforcement materials based on an organic matrix
o rezistenţă şi aderenţă la materialul şinei mai mare. have a greater resistance and adhesion to the rein-
Utilizarea lor permite creşterea eficienţei imobiliză- forcement material. Their using allows increasing
rii, reducerea riscului de disconecţiune a şinei. De the efficiency of immobilization, reducing the risk
asemenea, aceste materiale au o ductilitate mai mare, of disconnection of immobilisation system. Also,
ceea ce permite compozitului să compenseze sarcini- these materials have a higher ductility, which allows
32 le laterale şi, de asemenea, reduce riscul de dizlipire to composite material compensates lateral loading
a şinei de la ţesuturile dentare. Proprietăţile materi- and also reduces the risk of disassembling the sys-
alelor de imobilizare bazate pe o matrice anorganică tem from the dental tissues. Properties of immobi-
sunt destul de mari, ceea ce permite să fie utilizate lization materials based on an inorganic matrix are
ca mijloace pentru imobilizarea temporală folosind quite large, which allows their using for temporary
tehnici non-invazive. Cu toate acestea, elasticitatea immobilization by non-invasive techniques. How-
materialelor de armare bazate pe o matrice anorga- ever, the elasticity of reinforcement materials based
nică este de două ori mai mică, ceea ce contribuie on inorganic matrix in ​​two times lower – fact which
la o imobilizare mai rigidă a dinţilor în şină şi la o contributes to a more rigid immobilization of teeth
sensibilitate puternică la sarcinile laterale. Fibrele ce- in the immobilisation system and to a strong sen-
ramice umplute cu compozit înainte de utilizare la fel sitivity to lateral loading. The ceramic fibres filled
au un dezavantaj semnificativ — stoparea mobilităţii with composite before using also have a significant
fiziologice a dinţilor incluşi în şină. Acest dezavan- disadvantage — stopping the physiological mobility
taj după datele lui A.Н. Ряховский lipseşte la şini cu of teeth included in the system. This disadvantage
folosirea aţei de tip aramid, care permite dinţilor să according to the data of A.Н. Ряховский is missed
menţină mobilitatea la nivel fiziologic, să distribuie in immobilisation system with using thread of ara-
uniform presiunea, să implice în reglarea masticaţi- mid-type, which allows to teeth to maintain mobil-
ei reflexul parodonto-muscular, pentru asigurarea ity at the physiological level, to distribute uniform
conservării integrităţii structurii în timpul funcţiei şi the pressure, to involve in regulation of mastication
tratamentului, menţinând în acelaşi timp funcţiona- the periodontal-muscular reflex, to ensure preserva-
litatea şi estetica ridicată a sistemului de şinare. tion of integrity of the structure during function and
Unii cercetători [15, 16, 17, 19, 21] confirmă că treatment, maintaining in the same time the func-
şina din sârmă ortodontică flexibilă şi compozit pre- tionality and high aesthetics of splinting system.
zintă singurul system de imobilizare, care permite Some researchers [15, 16, 17, 19, 21] confirm that
mobilitatea fiziologică a dinţilor. După datele auto- splinting system from flexible orthodontic wire and
rilor acest fapt va duce la răspîndirea largă a folosi- composite material represent unique immobilization
rii acestui sistem de imobilizare în practica clinică. system that allows physiological mobility of connect-
Ei descriu următoarele avantaje acestei metode: ed teeth. According to the authors’ data, this fact will
— sârma flexibilă poate fi fixată pe orice compozit lead to widespread using of this immobilization sys-
fotopolimerizabil, — nu este necesară prelucrarea tem in clinical practice. They describe the following
semnificativă a dinţilor, — este rapidă la fabricare, advantages of this method: — the flexible wire can be
— este mai ieftină decât majoritatea celorlalte meto- fixed on any light-curing composite, — no significant
de, — mobilitatea fiziologică a dinţilor este păstrată, processing of teeth it is necessary, — it is fast in man-
— uşor reparabilă, — posibilitatea de a o utiliza în ufacturing, — is cheaper than most other methods
înghesuiri dentare. Dar, în acelaş rând, ca orice me- of splinting, — the physiological mobility of teeth is
todă, are şi careva dezavantaje: — utilizarea sârmei maintained, — easily repairable, — the possibility to
flexibile este posibilă numai în cazurile integrităţii use in dental overcrowding. But, like any method, it
arcadei dentare şi la absenţa spaţiilor interdentare — also has some disadvantages: — using of flexible wire
spaţii edentate nu permit de a acoperi firul flexibil cu is possible only in case of integral dental arch and in
material compozit. De asemenea este dificil de a re- absence of interdental spaces – dental arch spaces not
stabili integritatea arcadei dentare, chiar şi la defecte allow to cover the flexible wire with composite mate-
mici [13, 17, 18, 20]. rial. It is also difficult to restore the integrity of dental
În funcţie de situaţia clinică, imobilizarea ade- arch, even at small defects [13, 17, 18, 20].
zivă a dinţilor mobili se efectuează cu ajutorul unei Depending on clinical situation, the adhesive
tehnici adezive neinvazive sau tehnici adezive inva- immobilization of mobile teeth is performed by us-
zive. Pacienţilor cu mobilitatea patologică a dinţilor ing a non-invasive adhesive technique or invasive
de gradul I în combinaţie cu distrugerea ţesutul osos adhesive techniques. At first-degree of pathological
alveolar care nu depăşeşte 1/3 din lungimea rădăcinii mobility of teeth in combination with destruction of
este recomandată imobilizarea temporală prin teh- alveolar bone tissue that does not exceed 1/3 of the
nica adezivă neinvazivă. Pacienţilor cu mobilitatea root length is recommended temporary immobiliza-
patologică de gradul II — III în combinaţie cu dis- tion by non-invasive adhesive technique. At II — III
trugerea ţesutului osos de 1/2 sau mai mult din lun- degree of pathological mobility in combination with
gimea rădăcinii este recomandată imobilizarea prin destruction of bone tissue of 1/2 of the root length
tehnica invazivă [15, 18]. Pentru efectuarea tehnicii or more, immobilization by invasive technique it is
neinvazive, pentru a reduce la minimum grosimea recommended [15, 18]. To perform the non-invasive
construcţiei şinei este preferat de a utiliza material de technique, to minimize the thickness of spint con-
armare de tip bandă. struction, it is preferable to use tape-shaped reinforc-
Extracţia dinţilor duce la agravarea statutului ing material.
stomatologic şi psihoemoţional a pacientului. Ca Extraction of teeth leads to aggravation of dental
urmare, pe lângă imobilizarea dinţilor mobili, în and psycho-emotional status of patient. As a result,
timpul şinării adezive pot fi înlocuiţi unul sau doi in addition to immobilizing the mobile teeth, one or
33
dinţii pierduţi. Datorită rezistenţei sale considera- two lost teeth can be replaced during procedure of
bile, şina parodontală adezivă poate fi folosită ca adhesive splinting. Due to its considerable strength,
bază pentru restabilirea dinţilor pierduţi care pot the adhesive periodontal splint can be used as a
fi confecţionaţi atât pe şina neinvazivă cât şi pe cea base for restoring lost teeth that can be made both
invazivă. Defectul intercalat arcadei dentare, apărut on non-invasive and invasive system. The defect of
la prezenţa parodontitei cronice, poate fi înlocuit cu dental arch limited medially and distally, occurring
dinţi artificiali din plastic, cu dinţi confecţionaţi din in presence of chronic periodontitis can be replaced
material compozit sau cu ajutorul părţii coronare with prefabricated artificial plastic teeth, teeth made
dintelui extras [9], întroduşi în şină adezivă. Resta- from composite material or with the crown part of
urarea cu ajutorul materialului compozit fotopoli- extracted tooth [9], inserted into the adhesive splint.
merizabil este o procedură destul de costisitoare şi Restoration using light-cured composite material
consumatoare în timp, dar este o metodă preferabilă is a costly and time-consuming procedure, but it is
în situaţiile clinice la deplasarea semnificativă a din- a preferable method in clinical situations when the
ţilor în acest segment, ceea ce face dificilă obţinerea teeth are significantly displaced in this segment,
unui rezultat cosmetic satisfăcător. Utilizarea dinţi- which makes it difficult to obtain a satisfactory cos-
lor artificiali din plastic nu este recomandată de unii metic result. Using artificial plastic teeth is not rec-
producători de materiale de armare din cauza lipsei ommended by some manufacturers of reinforcing
de adeziune a compozitului la plastic [10]. Utilizarea materials due to the lack of adhesion of plastic to
părţii coroanare a dintelui recent extras prezintă o composite [10]. Using the crown part of the newly
metodă de alegere, care la fel are indicaţiile şi con- extracted tooth presents a method of choice, which
traindicaţiile sale. also has its indications and contraindications.
Experienţa folosirii şinelor adezive a contribuit la The experience of using adhesive splints has con-
dezvoltarea unei noi direcţii în abordarea înlocuirii tributed to the development of a new direction in
defectelor mici ale arcadelor dentare (mai mult situa- replacement of small defects of dental arches (more
te frontal) prin aplicarea punţilor adezive (PA). Esen- situated in frontal area) by applying adhesive bridges
ţa aplicării punţii adezive de acest tip este în alipirea (AB). The essence of applying this type of adhesive
unui dinte artificial cu ajutorul materialului compozit bridge is to attach an artificial tooth with the help of
la suprafaţa dinţilor limitrofi defectului. Una dintre composite material to the surface of the teeth limit-
indicaţii pentru utilizarea PA este necesitatea resta- ing the defect. One of indication for using AB is the
bilirii simultane defectului arcadei dentare şi imobi- necessity for simultaneous restoration of dental arch
lizării în boala parodontală [9]. În acelaşi timp, unele defect and immobilization in periodontal disease [9].
dintre contraindicaţii pentru aplicarea punţii adezive At the same time, as some of contraindications for
este mobilitatea dinţilor support limitrofi breşei şi applying the adhesive bridge can be enumerated the
mărimea defectului arcadei dentare (mai mult de doi mobility of teeth limiting defect of dental arch and
dinţi). PA sunt destul de elastice: au o capacitate mai the size of this defect (more than two absent teeth).
mare de amortizare, transmit cu uşurinţă presiunea The adhesive bridges are quite elastic: they have a
de masticaţie către dinţii de suport, descărcând paro- higher amortisation capacity, easily transmit the
dontiul. În ocluzie, aceste construcţii sunt tolerante, chewing pressure to the support teeth, releasing the
nu abraziază antagoniştii; în ceea ce priveşte propria periodontium. In occlusion, these constructions are
abraziune, protezele sunt uşor susceptibile de corec- tolerant, do not lead to abrasion of the antagonists
tat şi reparat. Asemenea construcţii sunt accesibile, teeth; as for their own abrasion, the prostheses are
deoarece, în majoritatea cazurilor, stomatologul le easily susceptible to correction and reparation. Such
poate confecţiona direct în cavitatea bucală. constructions are accessible because, in most cases,
Astăzi pe piaţă există un număr destul de mare the dentist can make them directly in the mouth.
de materiale şi tehnologii pentru fabricarea punţilor Today there is quitter big number of materials and
adezive. În primul rând, toate materialele diferă în technologies in manufacturing of adhesive bridges.
structura lor şi pot fi: metalice, polietilenice (Con- Firstly, all materials differ in their structure and may
struct, Ribbond, Connect), ceramice (GlasSpan), be: metallic, polyethylene (Construct, Ribbond, Con-
ceramică presată (Emax Press), ceramică măcinată nect), ceramic (GlasSpan), pressed ceramic (Emax
(Cerec 3), fibră de sticlă (Fiber Splint, Fiber/Kor), Press), ground ceramic (Cerec 3), fiberglass (Fiber
fire de înaltă rezistenţă (Kevlar). Un avantaj semni- Splint) , Fiber / Kor), fibres of high strength (Kevlar).
ficativ a punţilor adezive este gradul mic de pregăti- A significant advantage of adhesive bridges is the low
re a dinţilor în comparaţie cu pregătirea tradiţională degree of tooth preparation in comparison with tra-
sub coroane artificiale. A fost constatat [12] că pier- ditional preparation of teeth under artificial crowns.
derea ţesutului dentar dur al dintelui la pregătirea It was found [12] that loss of hard tooth tissue during
lui sub punte adezivă, în mediu reduce suprafaţa lui tooth preparation under adhesive bridge, on average
cu 5,09%, prelucrarea dintelui sub incrustaţie — cu reduces its surface by 5.09%, preparing of tooth under
aproximativ 15,52%, prelucrarea dinţilor sub coroane inlay — about 15.52%, the processing of teeth under
turnate şi metalice-ceramice — 44,27% (ce este de 8,7 cast and metal- ceramic crowns. — 44.27% (which is
34 ori mai mult decât sub construcţie direct). in 8.7 times more than under direct construction).
La confecţionarea punţilor adezive pot fi folosite In making adhesive bridges, invasive and non-
tehnici invazive şi neinvazive. Secvenţa etapelor de invasive techniques can be used. The sequence of
confecţionare PA este similară cu cele pentru imo- manufacturing steps at AB manufacturing is similar
bilizarea dinţilor cu elemente de micro-protezare. to those for immobilizing the teeth with micro-pros-
Conform opiniei [6, 9, 11, 19] estetica, funcţionalita- thetic elements. According to opinion of [6, 9, 11, 19]
tea şi durabilitatea structurii punţii adezive depind în the aesthetics, functionality and durability of struc-
mare măsură de minuţiozitatea verificării şi poziţio- ture of adhesive bridge depend on the meticulous-
nării spaţiale a elementelor de sprijin. Literatura de- ness of the verification and the spatial positioning
scrie principiile poziţionării spaţiale structurilor de of the support elements. The literature describes the
armare-susţinere a punţilor adezive în diferite situaţii principles of spatial positioning of reinforcement-
clinice. La protezarea defectelor din părţile laterale se supporting structures of adhesive bridges in different
recomandă îndoirea elementelor de susţinere din fi- clinical situations. At prosthetic treatment of defects
bră a carcasului punţii adezive după planul ocluzal. in lateral parts it is recommended to bend the fiber
La prezenţa coroanelor clinice a dinţilor support joa- support elements of adhesive bridge according to the
se se recomandă construirea bălcii de sprijin, pentru occlusal plan. In the presence of short clinical crowns
care se pot folosi ştifturi din sticlă sau din carbon. În of the lower support teeth, it is recommended to
partea anterioară a dentiţiei la restabilirea unui din- build the support balk, for which glass or carbon pins
te, prezenţa dimensiunii verticale semnificative (mai can be used. In the anterior part of the dentition at
mult de 8 mm), prezenţa tremelor şi diastemei este restoring one tooth, the presence of significant ver-
recomandat formarea unui element antibasculant. tical dimension (more than 8 mm), the presence of
La înlocuirea mai multor defecte adiacente, dar la fel tremms and diastema it is recommended to form an
cu lipsa unui sau doi dinţi într-un defect cu scopul anti-basculant element. In replacement of several ad-
uniformizării distribuirii presiunii masticatorie şi jacent defects, but also with the absence of one or two
imobilizării mai multor dinţi ca disjunctori de forţă teeth in defect for uniform distribution of masticato-
pot fi utilizate pinuri din fibră de sticlă. La formarea ry pressure and to immobilize several teeth as power
şanţurilor pentru înbunătăţirea stabilizării fibrelor să breakers, fiberglass pins can be used. In forming the
iau în consideraţie trei parametri principali: lungi- grooves for improvement of fibre stabilization, will
mea, adancimea şi lătimea/ înălţimea. Peste fibra de be taken into account three main parameters: length,
armare trebuie să fie cel puţin un 1 mm spaţiu pentru depth and width / height. Over reinforcement fibre
stratul compozit. În dinţii suport molari şi premolari must be at least 1 mm space for the composite layer.
şanţul poate fi executat la o adâncime de jumatate a In molar and premolar support teeth, the groove can
coroanei anatomice având în vedere recesiunea gin- be performed at half depth of the anatomical crown
givală; la dinţii frontali şanţul poate fi efectuat de-a considering the gingival recession too; at frontal
lungul suprafeţelor proximale acufundat pe jumăta- teeth, the groove can be made along the proximal sur-
te din grosimea coroanei în direcţia vestibulo-orală. faces, submerged half of the thickness of the crown in
Lăţimea şi înălţimea şanţului se calculează luând în vestibulo-oral direction. The width and height of the
consideraţie lăţimea şi grosimea fibrei de armare groove are calculated taking into account the width
+1,5 mm pentru posibilitatea poziţionării verticale and thickness of the reinforcement fiber +1.5 mm for
(în dinţii anteriori) sau orizontale (în dinţii posteri- the possibility of vertical (in frontal) or horizontal
ori). Partea intermediară poate fi executată de forma (in lateral) teeth. The intermediate part can be made
ovoidă cu contact strâns cu gingia procesului alveolar of ovoid shape with close contact with the gingiva of
în zona frontală arcadei dentare. Un astfel design a the alveolar process in the frontal area of dental arch.
PA are trei puncte de sprijin: două pe dinţii de sprijin Such design of AB has three support points: two on
şi unul pe proces alveolar. Aceasta îmbunătăţeşte es- the supporting teeth and one on the alveolar process.
tetica zonei protetice şi încetineşte procesele atrofice This improves aesthetics of prosthetic area and slows
în structuri parodontale [11]. În acelaş moment cali- atrophic processes in periodontal structures [11]. At
tatea igienizării regiunii date poate spori acumularea the same time, the quality of hygiene in mentioned
resturilor alimentare în regiunea data. Deacea este şi region at such close contact of pontic with gingiva
logic că nu întotdeauna este posibil de a obţine o şină can increase the accumulation of food. It is therefore
estetică şi funcţională în acelaş moment. logical that it is not always possible to obtain an aes-
Rezultatele obţinute indică faptul că problema thetic and functional splint at the same time.
studierii proprietăţilor materialelor de armare nu a Obtained results indicate that the problem of
fost complet studiată şi necesită cercetări suplimen- studying properties of reinforcement materials has
tare. Acest lucru este necesar pentru a implementa not been fully studied and requires further research.
protocolul pentru gestionarea pacienţilor cu boala It is necessary to implement the protocol for man-
parodontală şi a determina indicaţiile pentru utiliza- agement of patients with periodontal disease and to
rea materialelor din diferite grupuri pentru imobili- determine the indications for using of materials from
zarea dinţilor. different groups to immobilize the teeth.
Ca o asumare a cunoştinţelor şi practicii multor As an assumption of the knowledge and practice
autori, se poate de conchis că, fiecare pacient este of many authors, it can be concluded that, each pa-
35
unic şi în fiecare caz clinic aparte alegerea dizainu- tient is unique and in each clinical case the choice
lui sistemului de imobilizare va depinde de o serie de of immobilization system design will depend on a
factori, pornind de la caracteristicile tabloului clinic, number of factors, starting from characteristics of
caracteristicile anatomice a cavităţii bucale, starea or- clinical picture, anatomical features of the oral cavity,
ganizmului, starea socio-economică, profesia, vârsta condition of organism, socio-economic status, pro-
şi aşteptările pacientului etc. şi deacea fiecare caz cli- fession, age and expectations of the patient, etc. and
nic necesită o abordare individual şi creativă. Sarcina in such away each clinical case requires an individual
medicului este de a alege cea mai optimă şină-prote- and creative approach. The doctor’s task is to choose
ză, care vă permite de a păstra pentru o lungă perioa- the most optimal prosthesis, which allows to keep the
dă de timp ţesuturile parodontale şi dentare în stare periodontal and dental tissues in an active functional
funcţională activă. state for a long time.

Concluzii: Conclusions:
1. Cu toată varietatea de metode şi materiale 1. With all the variety of methods and materials
prezentate pentru imobilizarea dinţilor, nici presented for immobilizing the teeth, neither
o metodă şi nici un material nu prezintă în- method nor material presents the full range of
treagă gamă de proprietăţi pozitive şi nu pot fi positive properties and cannot be considered
considerate ca universale. as universal.
2. Punţile adezive din compozit armat prezintă 2. Adhesive bridges made of reinforced compo-
o alternativă sau o completare a metodelor site present an alternative or complement of
tradiţionale de restabilire integrităţii arcadei traditional methods of restoring the integrity
dentare având avantajele lor (pregătirea uşoa- of dental arch having their advantages (easy
ră a dintilor suport; efectuarea într-o singură preparation of the support teeth; performing
vizită; datorită consolidării chimice între toa- in a single visit; due to chemical consolida-
te elementele structurale elemente compuse tion between all the structural elements, the
au capacitatea de deformări elastice asemănă- composite elements have the same elastic
toare cum ar fi în ţesuturile dentare naturale, deformations as in natural dental tissues,
păstrând micromobilitatea dinţilor suport şi preserving the micro mobility of supporting
protejând parodontiul; datorită creării supor- teeth and protecting the periodontium; due
tului de trei puncte la restabilirea defectului to creation of three-point support at restoring
în regiunea frontală arcadei dentare, se înce- defect of dentition in frontal region of dental
tineşte atrofia osoasă în regiunea dinţilor de arch, will slow the bone atrophy in region of
susţinere etc.). supporting teeth, etc.).
3. Tehnici de creare a şinelor adezive din mate- 3. Techniques for creating adhesive splint from
rial composit pentru restabilirea integrităţii composite material for restoring the functio-
funcţionale a dentiţiei nu au diferenţe funda- nal integrity of dentition have no fundamen-
mentale în funcţie de utilizarea materialelor tal differences depending on used composite
de ramforsare a materialului compozit de ori- reinforcing materials of organic or inorganic
gine organică sau neorganică. origin.

Bibliografie / Bibliography afecţiunile parodonţiului marginal“. малых дефектах зубного ряда с по-
ASRM. Medicina Stomatologică, 2016, мощью авторской конструкции //
1. Burlacu V., Fala V., Cartaleanu A., ş.a. 1-2 (38- 39)/2016, ISSN 1857—1328 Автореф. дисс. … канд. мед. наук.
Tratament modern al paradontitei mar- 6. Акулович А.В. // Пародонтология. — Екатеринбург, 2010. — 27 с.
ginale. În: Anale ştiinţifice ale Univer- 2009. — №2. — С.26-33. 11. Делец А.В. Трехмерное моделиро-
sităţii de Stat de Medicină şi Farmacie 7. Бронников О.Н. Клинико-функ- вание и анализ напряженно-дефор-
„Nicolae Testemiţanu“, vol. IV. Chişi- циональная сравнительная оценка мированного состояния зубов, че-
nău, 2012, p. 476-481. методов шинирования у больных люстной кости и проволоки флекс
2. Burlacu V, Cartaleanu A, Eni A et al хроническим генерализованным па- при иммобилизации зубов комбини-
„Tactica tratamentului conservativ al родонтитом: Автореф. дис… канд. рованной шиной собственной кон-
afecţiunilor parodontale inflamatorii“. мед. наук. — М., 2005. — 23 с. струкции / Делец А.В., Жолудев С.Е.,
Analele stiintifice ale USMF „Nicolae 8. Гажва С.И., Гулуев Р.С., Гажва Ю.В. Сапожников С.Б. // Уральский меди-
Testemitanu“. Nr 4(10)/2009/ 397-402 Анализ механических свойств мате- цинский журнал, 2010. — № 8. — С.
3. Ciobanu S. „Particularităţile epidemi- риалов для шинирования зубов при 42-45.
ologice descriptive şi analitice ale afec- заболеваниях пародонта. // Совре- 12. Ервандян А.Г. Клинико-лаборатор-
ţiunilor parodonţiului marginal la po- менные проблемы науки и образова- ное обоснование применения адге-
pulaţia Republicii Moldova.“ Buletinul ния. — 2013. — № 1.; зионных мостовидных протезов из
AŞM, 2012: 108-112. 9. Дворникова Т.С., Кирсанова Н.В. ормокеров и волоконных материа-
4. Dumitrescu A. L. Etiology and Patho- Композитная реставрация и ее воло- лов/ Автореф. дисс… канд. мед. наук.
genesis of Periodontal Disease. Sprin- конное армирование. Метод. рук-во. — М., 2005. — 23 с.
ger Heidelberg Dordrecht London New — СПб., 2011. — С.37-51. 13. Розенштиль С.Ф., Лэнд М.Ф., Фуд-
York, 2010 10. Делец А.В. Клинико-лабораторное жимото Ю. Ортопедическое лечение
5. Sîrbu D., Topalo V., Strîşca S. Et al „As- обоснование шинирования под- несъемными протезами. — М., 2010.
36 pecte ale tratamentului chirurgical în вижных зубов передней группы при — С.701-712.
14. Жолудев С.Е., Гольдштейн Е.В., Шу- леваниях пародонта / Л.П.Ильина, 20. Meiers J.C., Duncan J.P., Freilich M.A.,
стов Е.Л. Избирательное пришлифо- И.К.Евсеева, Е.А.Хромова // Матери- Goldberg A.J. Preimpregnated iber-
вывание и шинирование зубов как алы XV Международной конферен- reinforced prostheses. Part II. Direct
звено в комплексном лечении паро- ции челюстно-лицевых хирургов и applications: splints and fixed partial
донтита // Ин-т стоматол., 2004. — стоматологов „Новые технологии в dentures.// Quintessence Int. — 1998.
№1. — С. 80-81. стомалогии“. — Санкт-Петербург, 17- — Dec; 29 (12). — Р. 761-8.
15. Жулев Е.Н. Клиника, диагностика и 19 мая 2010. -СПб., 2010. — С. 86-87. 21. Strassler H.E. Tooth Stabilization
ортопедическое лечение заболева- 18. Щербаков А.С. Роль ортопедическо- Improves Periodontal Prognosis: A
ний пародонта. — Н.Новгород: Изд- го лечения в комплексной терапии Case Report // A Peer-Reviewed CE
во НГМА, 2003. — 278 с. заболеваний пародонта [Текст] / Activity by Dentistry Today: 2011. —
16. 3акриссон Б. Связь между неблаго- А.С.Щербаков, Н.Н.Белоусов // Маэ- Course Number: 117. — 13 p.
приятным соотношением коронки и стро стоматологии, 2008. — №3 (31). 22. Zhang X. Effect of wire ligature splint
корня, подвижностью зуба и его про- — С. 8-10. reinforced with preparing groove and
гнозом // Dental iQ., 2004. — Выпуск 19. Heinz B. Fabrication and strategic employing composite materials on the
2. — С. 55-60. significance of a special resin composite teeth with severe periodontitis. //Hua
17. Ильина Л.П. Отдаленные результа- splint in advanced periodontis // Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. — 1997.
ты постоянного шинирования под- Quintessence Internatinal. — 1996. — — May; 15 (2). — Р. 138-40.
вижных зубов при различных забо- Vol.27. — p. 234-238.

37
EDENTAŢIA TOTALĂ: CONFECŢIONAREA EDENTULOUS PATIENTS:
PROTEZELOR TOTALE CONFORM GERBER CONCEPT IN FULL DENTURE
CONCEPTULUI GERBER FABRICATION
Vitalie Pântea1 Vitalie Pântea1
Maria Terentieva2 Maria Terentieva2
Nicolae Cojuhari3 Nicolae Cojuhari3
Mariana Ceban4 Mariana Ceban4
Larisa Roşca5 Larisa Roşca5
Veronica Burduja6 Veronica Burduja6
Dumitru Tagîrş7 Dumitru Tagîrş7

1,2,3,4 Catedra Stomatologie ortopedică „Ilarion 1,2,3,4 Department of Prosthodontics „Ilarion


Postolachi“, IP USMF „Nicolae Testemiţanu“ Postolachi”, SUMPh „Nicolae Testemițanu”
5 Catedra Chirurgie oro-maxilo-facială şi 5 Department of oro-maxillo-facial surgery and oral
implantologie orală „Arsenie Guţan“, IP USMF implantology „Arsenie Guțan”, SUMPh „Nicolae
„Nicolae Testemiţanu“ Testemițanu”
6 Studentă anul V Facultatea de stomatologie, IP 6 5th year Student, Faculty of Dentistry, SUMPh
USMF „Nicolae Testemiţanu“ „Nicolae Testemițanu”
7 Tehnician dentar, practică privată 7 Dental technician, private practice

Rezumat   Summary
Edentaţia totală reprezintă una dintre cele Complete edentulism represents one of
mai grave forme nozologice de afectare a sis- the most critical condition that affects the
temului stomatognat. Prin dispariţia tuturor stomatognathic system. Tooth loss leads to
dinţilor, homeostazia sistemului stomatognat alteration of the stomatognathic system ho-
este serios afectată, iar refacerea morfofunc- meostasis, therefore the prosthodontic treat-
ţională prin tratament protetic necesită core- ment restores the morphology and function,
larea a numeroşi factori, care asigură în final correlated to various factors for a successful
succesul acestui tratament. Scopul studiului îl treatment. The main goal of this study was
reprezintă obţinerea stării de echilibru func- to obtain a state of functional balance for the
ţional în rândul persoanelor edentate total. complete edentated patients. The results of
Determinând particularităţile de confecţi- this study, that included 22 patients treated
onare a protezelor totale prin intermediul according to Gerber method, prove that the
metodei Gerber la un total de 22 de pacienţi, intraoral graphic systems for centric relation
rezultatele studiului de faţă indică faptul că recording and teeth mounting in an lingual-
utilizarea sistemelor grafice intraorale pentru ised occlusion are essential stages for full
înregistrarea RC., precum şi montarea dinţi- dentures confection. The Gerber technique is
lor pe baza principiilor ocluziei „lingualizate“ reliable and comfortable both for the patient
reprezintă etape esenţiale în realizarea unor and the doctor, the analysis and registration of
proteze totale corecte. Tehnica Gerber este the maxillary relations offers a major stability
una sigură şi confortabilă atât pentru medic, for the prosthesis.
cât şi pentru pacient, în vederea analizei şi în- Key words: completely edentulous, oc-
registrării relaţiilor intermaxilare la edentatul clusion, intermaxillary relations, Gerber con-
total şi tipului de ocluzie, oferind o stabilitate cept, occlusal equilibration
majoră a protezelor totale pe câmpul protetic.
Cuvinte cheie: edentaţie totală, ocluzie,
relaţii intermaxilare, conceptul Gerber, echi- Introduction
librare ocluzală
Considered a physical impairment that affects
more than 158 million people globally, complete
Introducere edentulism compromises the oral function and
esthetic aspect, negatively influencing the qual-
Edentaţia totală este o deficienţă fizică care afec- ity of life. The most common treatment option
tează peste 158 milioane de oameni la nivel global, includes full dentures, still, conventional pros-
compromite funcţia orală şi aspectul estetic, influien- thesis do not ensure a full rehabilitation, since
38 ţând negativ calitatea vieţii. Cea mai clasică opţiune the comfort and function is influenced by lots
de tratament rămân protezele totale, chiar dacă şi nu of factors- retention, supporting tissues status,
asigură o reabilitare completă, deoarece confortul şi stability [4].
funcţia sunt influienţate de o mulţime de factori — G. Bazian, quoted by [1,2,3] states that the fre-
retenţia, suportul câmpului  protetic, stabilitatea [4]. quency of the total edentulism in 1000 individuals
G.Bazian, citat de [1,2,3] constată că frecvenţa is: age 40-49- 1%, 50-59 years- 5.5%, more than 60
edentaţiei totale la 1000 de locuitori examinaţi consti- years- 25%. The mandibular full edentulism appears
tuie: la vârsta de 40-49 ani — 1% ; 50-59 ani — 5,5%, more often than the maxillary one. Nowadays, in the
iar la 60 ani şi mai mult — 25% . Edentaţia mandibu- European Union, more than 50% of the population
lară este întâlnită mai frecvent decât cea maxilară. În aged> 70 years suffer from total or partial edentulism
prezent, în ţările Comunităţii Europene, peste 50% [1,2,3,4,5,6].
dintre persoanele ce au depăşit vârsta de 70 ani suferă Complete edentulism has a specific symptom-
de edentaţii totale unimaxilare sau bimaxilare nepro- atology, with alteration of stomatognathic system
tezate sau protezate iatrogen [1,2,3,4,5,6]. functions: mastication, esthetics, phonation [4].
Edentaţia totală este însoţită de o simptomatolo- Withal, the functional masticatory insufficiency
gie caracteristică, vizibilă şi frapantă. Toate funcţiile may be seen in patients that are wearing dentures,
sistemului stomatognat sunt perturbate agravându-se if they have a deficient stability. Deglutition is af-
tulburările funcţionale masticatorii, fizionomice şi fo- fected by the tendency of propulsion and horizontal
netice, apărute după instalarea edentaţiei parţiale în- laterality in dynamics of the prosthesis, leading to
tinse [4]. Dar în acelaşi timp, insuficienţa funcţională additional effort during the masticatory movements
masticatorie apare şi la edentatul total protezat, în caz [4,5,6].
de menţinere şi stabilitate deficitară a protezelor. Lip- We can notice the esthetic disorders by the fa-
sa calajului ocluzal în asociere cu tendinţa de propul- cial collapse, induce by VDO decrease. The aspect
sie şi lateralitate orizontală în dinamica madibulară, of “accentuated aging” is given by: patognomonic
periclitează deglutiţia edentatului total neprotezat şi jaw protrusion, lip collapse, deepening of peribuc-
solicită eforturi suplimentare în realizarea ei [4,5,6]. cal grooves, sharpening of Langen lines, downturned
Tulburările fizionomice se reflectă în colapsul fa- nose tip [4,5,6,7].
cial datorat pierderii DVO. Aspectul de „îmbătrânire The voice becomes unclear, whistling, sibilant,
accentuată“ însumează în sine: progenia patognomică, affecting the pronunciation of the lingual and labial
invaginarea buzelor, dispariţia roşului buzelor, adân- phonemes [4,5,6].
cirea şanţurilor peribucale, accentuarea liniilor Lan- Mastication is compromised, the facial aspect and
gher, coborârea vârfului nasului, grimasa grotească phonation is affected, therefore the patient is slowly
din masticaţie şi fasonul de burduf în fonaţie [4,5,6,7]. excluded from the social life, with his mental health
Tulburările fonetice se materializează într-o voce being negatively influenced [4,5,6].
neclară, şuierătoare, siflantă a edentatului total ne- According to Wolf`s law, any functional changes
protezat. Este puternic afectată articularea fonemelor leads to structural modifications. So, the adaptation
linguale şi labiale [4,5,6]. of the stomatognathic system is made in correlation
Masticaţia compromisă, fizionomia alterată şi fo- with the morphological and functional changes of
naţia perturbată contribuie la dezinserarea edentatu- the mucosa, bony and neuro-muscular structures
lui total din societate, repercursiunile psihice variind [1,3,4].
în gravitatea şi intensitatea lor [4,5,6]. As stated by WHO, 26% of the patients that
Conform legii lui Wolf, orice modificare a func- were treated with traditional prosthesis are not us-
ţiei atrage după sine modificări structurale. Astfel ing them, motivating that they are big, instable and
adaptarea sistemului stomatognat la starea de eden- not well tolerated. 37% of the patients tend to affirm
taţie totală se realizează în baza modificărilor mor- that they are adapting to an unsatisfactory denture
fofuncţionale a componentelor muco-osoase şi neu- [1,3,4].
ro-musculare [1,3,4]. When examining the adaptation of the full den-
Conform datelor OMS, 26% din pacienţii cărora tures in elder patients, Spiekermann states that 43%
le-au fost confecţionate proteze totale tradiţionale, nu are not satisfied by their stability and 70% should be
le folosesc, motivele acestor situaţii fiind neajunsurile redone [3,4,5]. Even if the denture is made according
lor (volumul mare, instabilitatea pe câmpul protetic, to all the rules, the atrophy of the bone is a big issue.
intoleranţa, factorul psihologic etc. 37% din pacienţi Denture`s stability is affected by the continuous bone
sunt obligaţi să se adapteze unor proteze totale func- resorption [1,3,4,5].
ţional nesatisfăcătoare [1,3,4]. Therefore, the main objectives of the treatment
Examinând adaptarea protezelor totale la pacien- are:
ţii vârstnici, Spiekermann constată că la 43% stabili- 1. Rehabilitation of the affected functions of the
tatea lor nu este satisfăcătoare, iar la 70% dintre aceş- stomatognathic system- esthetics, masticati-
tia, ele ar trebui refăcute [3,4,5]. Chiar dacă proteza on, phonation (principle of homeostasis).
este corect executată, purtarea ei reprezintă constant 2. To ensure the denture`s stability during func-
un factor agravant al atrofiei crestelor reziduale. Da- tion (principle of biomechanics).
torită resorbţiei continui a crestei alveolare protezate 3. Stimulation of trophicity of supporting tissu-
39
convenţional, stabilitatea protezelor devine proble- es and avoidance of injury due to masticatory
matică [1,3,4,5]. pressures, contact of the prosthesis with the
Astfel. obiectivele tratamentului protetic prin soft tissue or modification of the oral chemis-
proteze totale mobilizabile sunt următoarele: try (prophylactic and biological principles)
1. Reabilitarea funcţiilor aparatului dento-maxi- [4].
lar perturbate prin edentaţie — masticaţie, fi- Technical aspects of complete dentures construc-
zionomie, fonaţie, automenţinere (principiile tion determine the treatment success or failure, one
curativ şi homeostazic). of the main factors is the occlusion.
2. Asigurarea stabilităţii şi menţinerii protezei în At that time, when in classical gnathology the no-
timpul desfăşurării funcţiilor aparatului den- tion of “point-centric” was recognized and the ten-
to-maxilar (principiul biomecanic). dency, according to scientific theories, to obtain an
3. Stimularea troficităţii ţesuturilor de suport şi exact centric position of the articular condyle in the
evitarea producerii de leziuni din cauza pre- articular fossa in the “most posterior” position was
siunilor masticatorii, a contactului protezei the most common used, Prof. Albert Gerber elabo-
cu părţile moi sau a modificării chimismului rated the condylar theory and showed the pathway
bucal (principiile profilactic şi biologic) [4]. from a mechanical thinking to creating a physiologi-
Aspectele tehnice ale construcţiei protezelor tota- cal occlusion and positioning the condyles in the fosa
le, la fel determină succesul sau eşecul tratamentului, [11].
unul dintre principalii factori fiind ocluzia. Because Gerber’s critical expressions of dogmatic
În acea perioadă, când în gnatologia clasică se treatment methods were for many inconvenient in
recunoştea noţiunea de „point-centric“ şi domina the 1970s, the Gerber theory was attributed to the
tendinţa, conform teoriilor ştiinţifice, de a obţine o limited branch of total mobile dentures. However,
poziţie centrică exactă a condilului articular în fosa the Gerber theory refers to performing all kind of
articulară în poziţia „cea mai posterioară“, Prof. Al- prosthesis, as well as to treating patients with occlu-
bert Gerber a elaborat teoria condilară şi a arătat ca- sive-joint disorders [11].
lea de trecere de la o gândire mecanică la crearea unei In 1977, the American Gnathology Society re-
forme de ocluzie fiziologice şi poziţionarea condililor nounce the definition of the most distal and superior
în fosă [11]. position of the articular condyle, attributed to the
Deoarece în anii ‘70 exprimările critice a lui Ger- Centric Relationship, and introduced the new defi-
ber referitor la metodele dogmatice de tratament au nition — the antero-superior physiological position
fost pentru mulţi inconvenabile, teoria Gerber in- as the Centric Relationship position. The new defini-
tenţionat a fost atribuită ramurii limitate a proteticii tion was identical to Gerber theory and philosophy,
mobilizabile totale. Cu toate acestea, teoria Gerber se named “physiological position of the condyle in the
referă într-u realizarea tuturor lucrărilor protetice, pit”- Centric (physiogische Kondylus in Fossa Zentrik)
cât şi la tratamentul pacienţilor cu dereglări ocluzo- [8,9,11,12,13].
articulare [11]. Gerber’s principles and theories were the basis
Şi doar în 1977 Asociaţia Americană de Gnato- of the occlusal concept, which received the name of
logie (American Equilibration Society) a renunţat “lingualized occlusion”. The lingualized occlusion is
la definiţia de poziţia cea mai distală şi superioară a modification of the balanced occlusion. The differ-
a condilului articular, atribuită Relaţiei Centrice şi ence is that the artificial teeth are mounted, in the
a introdus definiţia nouă- de poziţia fiziologică an- prosthesis, so that there are fewer contacts in the
tero-superioară, pentru poziţia de RC. Această nouă cuspid-foset interrelation, while the occlusal force
definiţie a coincis cu acea filosofie şi teorie, care o is transmitted to the center of the alveolar process
propaga Gerber, denumită de el- poziţie fiziologică a [9,10,11,13].
condilului în fosă în Centric (Physiogische Kondylus Artificial teeth of the prosthesis of the maxilla in
in Fossa Zentrik) [8,9,11,12,13]. the lingualized occlusion have more massive palatal
Principiile şi teoriile lui Gerber au stat la baza cusps, which come into contact with the antagonist
conceptului ocluzal, ce a primit denumirea de „oclu- tooth pits. During the mandibular movements, cer-
zie lingualizată“. Ocluzia lingualizată reprezintă o tain occlusal contacts are correlated with the dynam-
modificare a ocluziei echilibrat balansate. Diferenţa ics of the articular condyle in all directions, forming
constă în aceea că, dinţii artificiali se montează, în the “mortar and pestle” principle in occlusion. The
proteză, astfel ca să fie mai puţine contacte în in- central contacts are wider and longer than the natu-
ter-relaţia cuspid-fosetă, în timp ce forţa ocluzală se ral teeth, which allows to increase the level of adapt-
transmite pe centrul procesului alveolar [9,10,11,13]. ability to the total prosthesis [13].
Dinţii artificiali ai protezei de la maxilă în ocluzia
lingualizată prezintă cuspizi palatinali mai masivi, Like Fish (1952), Gerber is concerned that the
ce intră în contact cu fosetele dinţilor antagonişti. “polished surfaces” of dentures should be shaped so
În timpul mişcărilor mandibulare anumite contacte that the buccinator muscle and the muscles of the lips
ocluzale sunt în corelaţie cu dinamica condilului ar- and cheeks will act on prepared areas of the denture
40 ticular în toate direcţiile, formând principiul „mojar to increase stability. Gerber gains a great deal of extra
şi pistil“ în ocluzie. Contactele
centrale sunt mai late şi mai lun- denture stability by very care-
gi decât la dinţii naturali ce per- fully limiting the number and
mite de a mări nivelul de adap- position of the posterior teeth
tibilitate la protezele totale [13]. to those areas of alveolar ridge
La fel ca Fish (1952), Ger- which are best fitted, by virtue
ber este îngrijorat de faptul că of their shape, to receive pres-
„suprafeţele lucioase“ ale prote- sure from dentures. This means
zei trebuie să fie modelate ast- that mouths with well formed
fel încât muşchiul buccinator alveolar ridges, which are best
şi muşchii buzelor, obrajilor să fitted, by virtue of their shape,
acţioneze asupra anumitor zone to receive pressure from den-
ale protezei pentru a creşte sta- tures. This means that mouths
bilitatea acesteia. Gerber câştigă with well formed alveolar ridges,
o mare stabilitate suplimentară a which will provide a good den-
protezei prin limitarea număru- ture foundation will have a dif-
lui şi poziţiei dinţilor posteriori Fig. 1. Aranjarea înclinării cuspizilor pentru a oferi o ferent posterior tooth arrange-
la acele zone ale crestei alveolare articulare anatomică echilibrată în timpul mişcării şi ment from those mouths which
care sunt retentive, în virtutea balansării maxilarului. A. Cuspizii palatinali ai dinţilor have, for example, the much less
formei lor pentru a primi presi- superiori posteriori (x) formează punct de contact în favourable flat lower ridge [9].
unea din partea protezei. Acest fosa centrală a dinţilor inferiori B. Principiul „mojar si Nowadays, multiple discus-
lucru înseamnă că cavităţile bu- sions about the results of an ef-
pistil“[10] fective treatment obtaining a
cale cu creste alveolare retentive,
care asigură un suport bun vor Fig. 1. The arrangement of the cusp inclines to bilateral balanced occlusion pro-
avea o aranjare de dinţi poste- give anatomical articulation during working and posed by Gysi, using the Gerber
rioară diferită, de acelea care au balancing jaw movements. A. The palatal cusps of the method or obtaining an inci-
de exemplu o creastă alveolară upper posteriors (X) occlude in the central fossae of sive-canine guide proposed by
atrofiată, mai puţin favorabilă the lower teeth with a point contact. The teeth work Gutowski, are held. The option
[9]. together within the shaded areas. B. The principle is between the lingualized occlu-
the “mortar and pestle” [10] sion, which we obtain through

Fig. 2. Analiza modelului şi trasarea Fig. 3. Montarea dinţilor conform conceptului Gerber în dependenţă de tipul crestelor
reperelor de montare a dinţilor: Liniile alveolare
negre = spaţiul sagital al crestei alveolare / A. Ocluzia anatomică completă- folosită în cazul crestelor înalte, retentive
Linii verzi = referinţe pentru planul Camper B. Ocluzia redusă- dinţii superiori înclinaţi pentru a preveni contactul cuspizilor vestibulari.
/ Linia albastră verticală = punctul cel mai Creste medii si atrofiate
de jos al crestei alveolare reziduale / Linia C. Ocluzia redusă- dinte înclinat şi cuspizii vestibulari depărtarii. Pentru creste atrofiate
albastră angulată = linia de referinţă la D. Ocluzia mixtă- se montează premolari inferiori posteriori. Creste foarte atrofiate şi pentru a
25 ° / Linia roşie = linia de oprire- nivelul creşte spaţiul limbii[10]
montării ultimului dinte / Cercul roşu =
linia de oprire depăşită Fig. 3. Teeth mounting according to Gerber concept, based on alveolar ridge type
Fig. 2. Model analysis and drawing marks A. Full anatomical occlusion-used only with good ridges.
for teeth mounting: Black lines = sagittal B. Reduced occlusion-upper teeth tilted to prevent buccal cusp contact. For average to poor
corridor of the alveolar ridge / Green lines ridges.
= references for the Camper’s plane / C. Reduced occlusion-tooth tilted and buccal cusp ground away. For poor ridges.
Vertical blue line = lowest point of the D. Mixed occlusion-all premolar lower posterior teeth set-up. For very poor ridges and to
residual alveolar ridge / Angled blue line increase tongue space[10]
= reference line at 25° / Red line = stop
line- the level of the last tooth assembly
/ Red circle = stop line exceeded because 41
the red line exceeds the 25° given by the
angled blue line
În timpul actual se duc mul- the Gerber concept, and the tra-
tiple discuţii privind rezultatele ditional bilateral balanced oc-
unui tratament eficient obţinând clusion (Gysi), then according
o ocluzie bilateral balansată pro- to the literature data the Gerber
pusă de Gysi, folosind metoda method has more advantages
Gerber sau obţinând un ghidaj [11].
incisiv-canin propus de Gu- Gerber’s clinical research
towski. Şi dacă e să alegem între coincided with C. Hiltebrandt’s
ocluzia lingualizată, care o ob- hypothesis regarding the criti-
ţinem prin conceptul Gerber şi cal attitude towards the Gysi
ocluzia tradiţională bilateral ba- Fig. 4. Ghidajul Funcţional method. When making the total
lansată (Gysi), atunci conform Fig. 4. Functional Grinding-in prosthesis, it is insufficient to
datelor literaturii avantaje o are render the shape and position of
metoda Gerber [11]. the teeth, because the chewing forces are transmitted,
Cercetările clinice ale lui Gerber au coincis cu ipo- in case of edentation, by fibromucosa to the bone tis-
tezele lui C. Hiltebrandt, referitor la atitudinea critică sue of the edentulous jaws, so the conditions in the
faţă de metoda Gysi. La confecţionarea protezelor tota- oral cavity are different, compared to the intact den-
le este insuficient de a reda forma şi poziţia dinţilor, de- tal arches [11].
oarece forţele masticatorii se transmit, în caz de eden- As it is adopted, the occlusion should be correlat-
taţie, prin fibromucoasă către ţesutul osos a maxilarelor ed with the movements of the mandible, except that
edentate, astfel şi condiţiile în cavitate bucală sunt dife- some teeth must be positioned so that the stability of
rite, comparativ cu arcadele dentare intacte [11]. the prosthesis is not disturbed as a result of the mas-
După cum e şi adoptat, ocluzia trebuie corelată ticatory forces. According to Gerber method, the ac-
cu mişcările mandibulei, doar că unii dinţi trebuie tion of the forces that appear during the mastication
poziţionaţi astfel, ca în rezultatul presiunii masticato- act, as well as the way of transmitting these forces,
rii să nu fie dereglată stabilitatea protezei. În meto- by the prosthesis to the alveolar ridges, is taken into
da Gerber se ia în consideraţie atât acţiunea forţelor consideration.
ce apar în timpul actului de masticaţie, cât şi felul de Thus, according to the Gerber Concept, the
transmitere a acestor forţe, de către proteză la crestele lingualized occlusion improves the distribution of
alveolare. forces on the alveolar bone and the stability of the
Astfel, conform Conceptului Gerber, ocluzia lin- prosthesis [9,10,11,13].
gualizată îmbunătăţeşte distribuţia forţelor asupra Also in the realization of the functional total
osului alveolar şi stabilitatea protezei [9,10,11,13]. prostheses an important factor is the determination
De asemenea în realizarea protezelor totale func- of the intermaxillary relations or the central relation
ţionale un factor important este determinarea relaţii- — physiological position of the condyle in the pit in
lor intermaxilare sau a relaţiei centrice — poziţie fi- the Centric (physiogische Kondylus in Fossa Zentrik
ziologică a condilului în fosă în Centric (Physiogische — definition given by Gerber).
Kondylus in Fossa Zentrik — definiţie dată de către One of the multiple determination techniques is
Gerber). that method in which the patient is asked to reach the
Una dintre multiplele tehnici de determinare este soft palate with the tip of the tongue and to perform
acea metodă în care pacientul este solicitat să ajungă the swallowing act thus recording the intermaxillary
cu vârful limbii la palatul moale relationships using the occlu-
şi să efectueze actul de deglutiţie sion wax rim. But this method
astfel înregistrând relaţiile inter- has certain disadvantages such
maxilare cu ajutorul şabloane- as the deformation of the wax
lor cu bordură de ocluzie. Însă material with the displacement
această metodă are anumite dez- of the rim, and in some situa-
avantaje cum ar fi deformarea tions of the total edentatulism,
materialului din ceară cu depla- we can have an atypical position
sarea şablonului, iar în unele si- of the language which also leads
tuaţii ale edentaţiei totale putem to a wrong recording of the cen-
avea o poziţie atipică a limbii tric relation. For these reasons,
care la fel duce la o înregistrare the most effective method is
ironată a relaţiei centrice. Din the intraoral graphic recording
aceste considerente metoda mai of the horizontal movements of
eficientă este înregistrarea gra- the mandible, giving better re-
fică intraorală a mişcărilor ori- sults in the determination of CR
zontale ale mandibulei oferind [11,13].
rezultate superioare în determi- Fig. 5. Trasarea Arcului Gotic The aim of this method is to
42 narea RC [11,13]. obtain an arrow called the Goth-
Fig. 5. Gothic Arch tracing
Rezultatul metodei date este obţinerea unei săgeţi ic Arc, the tip of which indicates the position of the
aşa numitul Arc Gotic, vârful căreia indică poziţia re- centric relation for that patient (the head of the con-
laţiei centrice pentru acel pacient (capul condilului în dyle in the most anterior-superior position in the pit).
poziţia cea mai antero-superioară în fosă).
The Purpose of the study:
Scopul studiului: Obtaining the functional balance status among
Obţinerea stării de echilibru funcţional în rândul complete edentulated patients by prosthesis made
persoanelor edentate total prin proteze confecţionate according to the Gerber concept.
conform conceptul Gerber.
The objectives:
Obiectivele: 1. Determining the particularities of full dentu-
1. Determinarea particularităţilor de confecţio- res made according to the Gerber concept.
nare a protezelor totale conform conceptului 2. Assessment of the efficiency of stability of the
Gerber. dentures on the total edentulous prosthetic fi-
2. Aprecierea eficacităţii de stabilitate a proteze- eld.
lor pe câmpul protetic edentat total.
Materials and methods
Materiale şi metode The study included 22 patients (12 women and 10
În cadrul studiului au fost incluşi 22 pacienţi (12 men), aged 55-69 years, who addressed themselves at
femei şi 10 bărbaţi), cu vârsta cuprinsă între 55-69 the University Dental Clinic of the USMF “Nicolae
ani, care s-au adresat în cadrul Clinicii Stomatolo- Testemitanu” for prosthetic treatment. The criteria for
gice Universitare a USMF „Nicolae Testemiţanu“ inclusion in the study were: the presence in patients of
pentru tratament protetic. Criteriile de includere în total bimaxillary edentations, with medium to severe
studiu au fost: prezenţa la pacienţi a edentaţiilor to- atrophies, carrying classical total prosthesis. The study
tale bimaxilare, cu atrofii medii până la severe, pur- group was treated with total acrylic prosthesis with lin-
tători de proteze totale clasice. Lotul de studiu a fost gual occlusion according to the Gerber concept. The
tratat prin proteze totale acrilice cu ocluzie linguali- clinical and paraclinical examination was performed
zată conform conceptului Gerber. Examenul clinic for the whole group, and the patients received total
şi paraclinic a fost efectuat pentru întregul lot, iar prostheses, followed by functional tests and evaluation
pacienţii au primit proteze totale, urmate de teste of the patient’s perception after 2 weeks.
funcţionale şi evaluare a percepţiei pacientului după
2 săptămâni. Graphic and intraoral method of determina-
tion of the intermaxillary relation by tracing the
Metoda de determinare grafică intraorală a re- Gothic Arch
laţiilor intermaxilare prin trasarea Arcului Gotic Gerber uses simple and reusable intraoral stylus
Folosim pinul şi plăcile de înregistrare intraora- and tracing plates to obtain the Gothic arch tracing.
le pentru a obţine trasarea arcului gotic. Acest lucru This prevents uneven pressure on the wax rims on the
previne presiunea neuniformă asupra şabloanelor de right and left hand sides of the mouth. A coloured wax
ceară pe partea dreaptă şi stângă. crayon or marker is used to coat the middle of the trac-
Un creion de ceară colorat sau marker este folosit ing plate. The blocks are returned to the mouth and the
pentru acoperirea mijlocului plăcii. Şabloanele sunt patient asked to make forwards and backwards and left
fixate în gură şi pacientului i se cere să facă mişcări and right jaw movements, keeping the stylus in contact
înainte-înapoi, stînga-dreapta, păstrând pinul în with the lower plate. These movements produce an ar-
contact cu placa inferioară. Aceste mişcări produc un row point or Gothic arch tracing in the coloured wax
vârf de săgeată sau arc gotic. Vârful arcului este pozi- coating the plate. The apex of the tracing is the position
ţia relaţiei centrice pentru acel pacient. Un dispozitiv of centric occlusion for that patient (condyle head in
de plastic transparent, cu orificiu, se plasează pe pla- the highest part of the glenoid fossae). A small plastic
ca de înregistrare, orificiul respectiv fiind deasupra slide containing a hole is screwed to the tracing plate
vârfului de arc gotic înregistrat. so that the hole is exactly over the apex of the tracing.
După care, rugăm pacientul să închidă, ghidând When the patient is now asked to close, the stylus
pinul în orificiul dispozitivului plasat peste placa should enter the hole over the apex point without dif-
de înregistrare. Repetăm procedura de câteva ori, ficulty. We repeat the procedure several times, until
până se obţine automatism în mişcarile mandi- the automatic movement of the mandibular move-
bulare de deschidere-închidere. Ultima etapă este ments is obtained.
fixarea acestei poziţii cu material de înregistrare a The final stage of jaw registration is to unite the
ocluziei. upper and lower blocks with a thin mix of impression
Drept materiale utilizate în cadrul studiului sunt plaster, introduced between the blocks whilst the pa-
garnitura de dinţii artificiali Condyloform şi setul tient keeps the stylus in the “apex hole” [9].
Candulor. The materials used in the study are the Condylo-
form artificial tooth set and the Candulor set.
43
Fig. 6. Evaluarea trasărilor Arcului Gotic conform Prof.Dr.A.Gerber Fig. 6. Evaluation of Gothic arch tracings According to Prof. Dr. A. Gerber
A. Forma clasică, punctată — simetria indică o secvenţă de mişcare A. Classical, pointed form — The symmetry indicates an
nedisturbată în articulaţii şi ghidare musculară uniformă. undisturbed movement sequence in the joints and the uniform
B. Forma clasică plană — imaginea indică mişcări laterale distincte muscle guidance
ale condililor în fosele articulare. B. Classical flat form — The picture indicates distinct lateral
C. Forma arcuită — imaginea indică o performanţă laxă şi movements of the condyles in the fossae
neglijenţă a mişcărilor, cea mai mare parte a tuturor componentelor C. Weak Gothic arch tracing — The picture indicates a lax and
sunt deplasate posterior. Înregistrarea trebuie repetată: mişcări mai negligent performance of the movements, most of all of the
puternice se solicită din partea pacientului. backward components. The registration must be repeated: Stronger
D. Forma asimetrică — trasarea indică o inhibare distinctă a mişcării movements must be requested from the patient
înainte în articulaţia dreaptă. D. Asymmetrical form — The tracing indicates a distinct inhibition
E. Arcul Gotic în miniatură indică mişcări asemănătoare crampelor. of the forward movement in the right joint.
Acest lucru poate fi datorat de aranjarea greşită şi durerea care E. Miniature Gothic arch tracing points to cramp-like movements —
cauzează blocarea înregistrărilor. În plus, o edentaţie de lungă This can be caused by badly fitting and pain-causing record blocks.
durată cu inhibări în articulaţii, precum şi purtarea protezelor In addition, an edentulous state of long standing with inhibited
anterioare prost efectuate, pot duce la o formă similară. movement in the joints as well as badly constructed prosthetic
F. Linia verticală iese dincolo de puntul săgeţii. Acest tip de trasare appliances can lead to this or similarly shaped tracings.
este neobişnuit şi motivul pentru aceasta ar trebui clarificat. F. Vertical line protrudes beyond the arrow point — This type of
Următorii factori pot duce la astfel de rezultate: tracing is unusual and the reason for it should be clarified.
1. Acest tip de trasare este produs (activ) prin retragerea forţată sau The following factors can lead to such results:
(pasiv) prin împingerea mandibulei. 1) This kind of tracing is produced (actively) by forcible retraction or
2. Este posibilă asemenea înregistrare în caz de protruzie a (passively) by pushing of the mandible.
mandibulei. 2) It is also possible that the registration was taken with a protruded
3. Mişcările condilare au fost efectuate corect. Este posibil ca la mandible.
un moment dat placa superioară să alunece spre anterior sau cea 3) The condylar movements were performed correctly. It is possible
inferioară spre posterior. that at some point the upper plate slipped towards anterior or the
4. Capul era înclinat prea dorsal. bottom plate to posterior.
5. Pacientul are o interferenţă retrusivă în articulaţii, care a fost 4) The head was overly inclined towards dorsal
suprimată sporadic în timpul înregistrării. Aceasta poate fi cauzată 5) The patient has a retrusive interference in the joints, which was
de: sporadically suppressed during registration. This can be caused by:
a) spasme musculare în special în muşchiul pterigoidian lateral a) muscle spasms, especially of the mm. pterygoidei lat.,
b) inhibiţii induse de durere b) pain-induced inhibitions
c) deplasarea discului articular spre distal c) displacement of the discus articularis towards retral,
d) deteriorarea articulaţiei din cauza traumatismelor sau infecţiei. d) damage to the joint due to trauma or infection.

Rezultate şi discuţii Results and discussions


Din 22 de pacienţi incluşi în studiu, 20 au rapor- Of the 22 patients included in the study, 20 re-
tat un nivel ridicat de satisfacţie în urma tratării prin ported a high level of satisfaction following treatment
proteze totale acrilice cu ocluzie with total acrylic prosthesis with
lingualizată conform conceptu- lingual occlusion, according to
lui Gerber. Testele funcţiona- the Gerber concept. Functional
le efectuate au arătat rezultate tests performed showed signifi-
semnificative în retenţia şi sta- cant results in the retention and
bilitatea protezelor pe câmpul stability of the prosthesis in the
protetic. prosthetic field.

Caz clinic Clinical case


Pacienta X Pacient X
Sex-feminin Fig. 7. Setul Candulor ce conţine: plăcuţe de înregistrare Female
Vârsta-62ani a Arcului gotic, papilometru, Rim Former-instrument 62 years old
Examenul subiectiv: pentru topirea uniformă a cerii, şubler, Bike Fork Subjective examination:
Motivaţia — pacienta acu- Fig. 7. The Candulor set contains: tracing plates for the Motivation – the patient
ză: Gothic Arch, papillameter, Rim former- an instrument complaints:
44
— Dificultăţi la masticaţie for the uniform wax melting, caliper, Bike fork — Difficult mastication
— Efect estetic compromis — Compromised aesthetics
— Stabilitate redusă a protezelor totale pe câm- — Reduced stability of the total prosthesis in the
pul protetic prosthetic field

Anamneza actualei maladii: Anamnesis:


Pacienta afirmă că este edentată total la maxilă de The patient states that she is totally edentulous at
2 ani, iar la mandibulă de 5 ani în urma proceselor the maxilla of 2 years, and at the mandible of 5 years,
carioase şi parodontale. Edentaţia bimaxilară a fost as a result of caries and periodontal processes. The
restabilită prin tratament protetic cu confecţionarea bimaxillary edentation was restored by prosthetic
protezelor totale acrilice rigide. Recondiţionari ale treatment with the manufacture of total rigid acrylic
protezelor au fost efectuate la interval de un an. La prostheses. Reconditioning of the prostheses was
moment stabilitatea protezelor pe câmpul protetic a performed every year. Currently, the stability of the
devenit compromisă, fapt ce necesită abordarea unui prosthesis on the prosthetic field has become com-
nou plan de tratament. promised, requiring a new treatment plan.
Anamneza vieţii: Anamnesis vitae:
Pacienta suferă de HTA şi dereglări ale sistemu- The patient suffers from HBP and disorders of
lui cardiovascular, digestiv, endocrin. Tuberculoză, the cardiovascular, digestive, endocrine system. Tu-
HIV/SIDA, Hepatite virale, boli contagioase şi vene- berculosis, HIV / AIDS, hepatitis, contagious and ve-
rice, alergii — neagă. Deprinderi vicioase nu prezin- nereal diseases, allergies — deny. Vicious habits- not
tă. present.
Examenul Obiectiv: Objective examination:
Examenul exobucal: Exobucal examination:
1. La inspecţie: 1. Inspection:
— Culoarea tegumentelor — roz-pal  — Skin color — pale pink
— Accentuarea plicelor nazolabiale şi mentonie- — Accentuation of the nasolabial and mental
ră fold
— Coborârea comisurilor gurii — Oral comissure- lowered
— Prabuşirea obrajilor, buzelor — The collapse of the cheeks, lips
— Micşorarea etajului inferior al feţei — Shrinking of the lower part of the face
— Evidenţierea mentonului — Prominated chin.
2. La palpare se constată : 2. Palpation revealed:
— Zonele de emergenţă a ramurilor nervului tri- — Exit points of the trigeminal nerve branches-
gemen nu prezintă sensibilitate dureroasă  not painful or sensible
— Muşchii mobilizatorii şi-au micşorat tonicita- — The mobilizing muscles have reduced their
tea tonicity
— În ATM nu se depistează modificări patologi- — There are no pathological changes in the
ce  ATM
— Ganglionii limfatici nu se palpează. — The lymph nodes- not palpable.
3. La auscultaţia ATM nu se depistează zgomo- 3. TMJ auscultation- no joint noises are detec-
te articulare. ted.

Examenul endobucal: (figura 8,9) Endobucal examination: (figure 8,9)


— Deschiderea cavităţii bucale se realizează fără — The oral cavity opening- without deviations
devieri de la traiectorie, iar gradul de deschi- from the normal pathway, and the opening
dere este de 5 cm  degree is 5 cm
— Prezenţa protezelor totale acrilice la maxilă şi — Presence of total acrylic prostheses at the jaw
mandibulă cu stabilitate compromisă pe câm- and mandible with stability compromised on
pul protetic the prosthetic field
La maxilă Maxilla 
— Apofiză alveolară lată din cauza atrofiei me- — Wide alveolar apophysis due to medium
dii, depăşind cu puţin nivelul bolţii palatine atrophy, slightly exceeding the level of the pa-
— Tuberozităţile maxilare sânt mai puţin expri- latal arch
mate — Maxillary tuberosities are less expressed
— Plica trecătoare şi locul de inserţie a muşchi- — The mucobuccal fold and muscle insertion
lor se găsesc aproape de suprafaţa apofizelor are located near the surface of the alveolar
alveolare apophyses
— Fibromucoasa cu grosime şi grad de rezilienţă — Fibromucosa- medium thickness and resili-
mediu ence degree
— Vestibulul bucal are o adâncime de aproxima- — The buccal vestibule depth- 4 mm
tiv 4 mm 
45
La mandibulă Mandible 
— Apofiza alveolară este — The alveolar ridge has a sig-
atrofiată esenţial în sens nifiant lateral atrophy and
lateral şi mai puţin frontal less frontal
— Tuberculii piriformi — Atrophied piriform tuber-
atrofiaţi, torusul mandi- cles, the mandibular torus
bular lipseşte is absent
— Liniile oblice internă şi — Internal and external
externă sunt atenuate la oblique lines are wiped
palpare Fig. 8. Aspectul protezelor totale la examenul primar — Thin fibromucosa with low
— Fibromucoasa cu grosi- al pacientului resilience
me subţire şi grad de re- Fig. 8. Prosthesis at the first clinical examination — The mucobuccal fold and
zilienţă mic muscle insertion are located
— Plica trecătoare şi locul on the alveolar ridge.
de inserţie a muşchilor se găsesc pe suprafaţa
apofizelor alveolare.

Fig. 9. Tabloul clinic al pacientului cu Edentaţie totală clasa II Shroder la maxilă şi clasa III Koller la mandibulă
Fig. 9. Clinical picture of the complete edentulous patient with Shroder class 2 in maxilla and Koller class 3 in mandible

Fig.10. Amprenta anatomică Fig. 11. Lingurile individuale Fig. 12. Amprenta funcţională
Fig.10. Anatomical impression Fig. 11. Individual impression trays Fig. 12. Functional impression

Fig. 13. Determinarea DVO


Fig. 13. Determination of VDO
46
Diagnostic: Diagnostic:
Edentaţie totală clasa II Shroder la maxilă şi clasa Total edentation class II Shroder at the maxilla
III Koller la mandibulă în urma proceselor carioase şi and class III Koller at the mandible, induced by teeth
parodontale, fibromucoasa cl.II Supple, cu dereglări loss after carious and periodontal disease, fibromu-
de masticaţie, estetice şi fonaţie. cosa class II Supple, with masticatory, aesthetic and
phonation disorders.
Planul de tratament:
Confecţionarea protezelor totale la maxilă şi Treatment plan:
mandibulă conform conceptului Gerber. Manufacture of total prostheses at the maxilla
and mandible according to the Gerber concept.
Etapele de tratament:
1. Obţinerea amprentelor anatomice a câmpului Treatment stages:
protetic cu alginat (figura 10). 1. Obtaining the anatomical impressions of the
2. Confecţionarea lingurilor individuale din plă- prosthetic field with alginate (figure 10).
cuţe acrilice fotopolimerizabile (figura 11). 2. Making of individual impression trays from
3. Adaptarea lingurilor individuale la câmpul photopolymerizable acrylic plates (figure 11).
protetic edentat prin executarea probelor 3. Adaptation of individual impression traysto
funcţionale şi indiguirea cu material termo- the edentulous prosthetic field, by performing
plastic. Obţinerea amprentelor funcţionale functional tests and filling with thermoplastic
compresive (figura 12). material. Obtaining compressive functional
4. Aprecierea reperelor: modelarea curburii impressions (figure 12).
vestibulare a şablonului la maxilă, a înălţimii 4. Appreciation of the marks: modeling the
bordurilor, stabilirea nivelului şi a direcţiei vestibular curvature of the wax rim for the
planului de ocluzie, determinarea dimensiu- maxilla, the height of the edges, establishing
nii verticale de ocluzie (DVO) (figura 13). the level and direction of the occlusion pla-
5. Determinarea lungimii incisivilor superiori ne, determining the vertical dimension of
şi a liniei de închidere a buzelor cu ajutorul occlusion(VDO) (figure 13).
papilometrului ce a constituit 10 mm, ne ofe- 5. Determining the length of the upper incisors
ră reper pentru realizarea montării anterioare and the lip closure line using the 10 mm pa-
(figura 14). pillameter provides us with a benchmark for
the previous mounting (figure 14).

Fig. 14. Determinarea lungimii incisivilor superiori cu ajutorul Papilometrului Fig. 15. Set-up
Fig. 14. Determining the incisors length with the Papillameter Fig. 15. Set-up

Fig. 16. Determinarea şi înregistrarea grafică a RC cu trasarea Arcului Gotic


47
Fig. 16. Determination and CR graphis registration with gothic arch drawing
6. Montarea anterioară a 6 dinţi frontali supe- 6. Mounting the anterior 6 upper teeth (Set-up)
riori (Set-up) ne permite aprecierea estetică allows to appreciate the aesthetics (the length,
(lungimea, forma dinţilor în raport cu aspec- the shape of the teeth in relation to the facial
tul facial) şi articularea fonaţiei, rugăm paci- appearance), the articulation and phonation
entul să pronunţe literele F, S, V (figura 15). by asking the patient to pronounce the letters
7. Determinarea grafică intraorală a relaţiilor F, S, V (figure 15).
intermaxilare cu trasarea Arcului Gotic: apli- 7. Intraoral graphic determination of the inter-
carea plăcuţelor de înregistrare în şabloanele maxillary relationships with the drawing of
cu bordură de ocluzie, efectuarea mişcărilor the Gothic Arch: application of the registrati-
de propulsie şi lateralitate cu desenarea săge- on plates in the occlusal wax rim, performing
ţii arcului gotic. Vâful săgeţii ne indică relaţia the propulsion and laterality movements with
centrică a pacientei (figura 16). the drawing of the gothic arrow. The tip of the
8. Montarea dinţilor conform conceptului Ger- arrow points to the patient’s centric relations-
ber în ocluzie lingualizată, astfel încât punctul hip (figure 16).
de contact ocluzal centric al dinţilor inferiori 8. Teeth mounting according to the Gerber con-
trebuie să vină pe mijlocul crestei alveolare, cept in lingual occlusion, so that the central
ceea ce duce la o stabilitate mai bună a prote- occlusal contact point of the lower teeth must
zei. Ultimul dinte, la mandibulă, se montează be in the middle of the alveolar ridge, which
la nivelul liniei-stop, determinată în cadrul leads to a better stability of the prosthesis.
analizei funcţionale a modelelor de lucru. The last mandibular tooth is mounted at the
Aceasta va evita deplasarea sagitală a protezei level of the stop line, determined within the
(figura 17). functional analysis of the wax models. This

Fig. 17. Montarea dinţilor conform conceptului Gerber


Fig. 17. Teeth mounting according to Gerber concept

Fig. 18. Proba machetei din ceară pe model


48
Fig. 18. Wax fitting on casts
Fig. 19. Proba machetei din ceară în cavitatea bucală a viitoarelor proteze totale cu verificarea ghidajului de lateralitate
Fig. 19. Wax fitting and lateral guidance check-up

Fig. 20. Aspectul final al protezelor


Fig. 20. Final aspect of the dentures

Fig. 21. Ajustarea protezelor pe câmpul protetic


49
Fig. 21. Dentures fitting
9. Proba machetei din ceară a viitoarelor proteze will prevent the sagittally movements of the
pe model: atragem atenţia asupra formei, cu- prosthesis (figure 17).
lorii şi montării în corespundere cu liniile de 9. Wax fitting on the cast: pay attention to sha-
referinţă trasate pe model şi în ocluzie după pe, color and fitting in accordance with the
principiul „mojar şi pistil“ a dinţilor artificiali reference lines drawn on the model and in
laterali, iar la cei frontali cu menţinerea unei occlusion according to the “mortar and pest-
fante sagitale deschise (figura 18). le” principle of the lateral artificial teeth, and
10. Proba machetei din ceară a viitoarelor proteze to the frontal ones with the maintenance of an
pe câmpul protetic: analizăm aspectul estetic, open sagittal space (figure 18).
respectarea limitelor protezelor, angrenajul 10. Wax fitting of the future prosthesis on the
ocluzal. Verificarea ghidajului de lateralitate, prosthetic field: analyzing the aesthetic as-
fiind unul de grup cu angrenaj de cuspid în pect, the limits of the prostheses, the occlusal
cuspid pe partea lucrătoare, aspect specific gear. Verification of the lateral group guidan-
pentru metoda Gerber ce oferă o stabilita- ce, with cusp on cusp gear on the working
te semnificativă protezei pe câmp în timpul side, a specific aspect for the Gerber method,
funcţiei (figura 19). offering a significant stability on the prosthe-
11. Ajustarea protezelor pe câmpul protetic: atra- tic field during the function (figure 19).
gem atenţia la modificarea aspectului facial 11. Adjustment of prosthesis in the prosthetic fi-
în statică şi în timpul zâmbetului, aplicarea eld: pay attention to the modification of the
probelor cu rulou de vată presată succcesiv pe facial appearance in statics and dynamics,
parţile laterale pentru verificarea stabilităţii applying the the pressed cotton roll test, suc-
protezelor, cu ajutorul hârtiei de articulaţie cessively on the lateral parts, to check the sta-
verificăm punctele de contact funcţionale (fi- bility, using the articulating paper we check
gura 20, 21). the functional contact points (figure 20, 21).

Concluzii Conclusions
1. Utilizarea sistemelor grafice intraorale pentru 1. The use of intraoral graphic systems for RC
înregistrarea RC., precum şi montarea din- registration, as well as the fitting of the teeth
ţilor conform conceptului Gerber, obţinând according to the Gerber concept, obtaining
ocluzia lingualizată, reprezintă etape esenţiale the lingualized occlusion, are essential steps
în realizarea unor proteze totale corecte. in achieving a correct total prosthesis.
2. Tehnica Gerber este una sigură în vederea 2. The Gerber technique is a safe one for
analizei şi înregistrării relaţiilor intermaxila- analyzing and recording the intermaxillary
re la edentatul total şi tipului de ocluzie creat, relationships at the total edentulous and the
oferind o stabilitate majoră a protezelor totale type of occlusion created, offering a major
pe câmpul protetic. stability of the total prostheses in the prosthe-
tic field.

Bibliografie/ References palatinale posterioare la proteza totală 10. G. E. White. University of Sheffield
superioară. Ed. Cermaprint. Bucureşti. Dental School. The Gerber Articulator
1. Coca I., Gârleanu D., Coca V., Penţa S. 1997. 53 pag. and System of Full Denture Constructi-
Restaurarea protetică a edentaţiilor to- 7. Norina Consuela Forna (coordonator). on. Part 2(b). Setting-up the Teeth and
tale. Ed. Cermaprint. Bucureşti. 2012. Actualităţi în clinica şi terapia edentaţi- Finishing the Dentures. Taken from
444 pag. ei parţiale întinse — tratat de protetică „The Dental Technician“ 1973. Vol. 26
2. Coca I. şi col. Determinarea relaţiei dentară. Editura „Gr.T.Popa“. U.M.F. No. 4.
intermaxilare (în restaurarea corectă şi Iaşi. 2008. 390 pag. 11. Макс Босхарт. Функция и эстетика.
reabilitarea orală). Ed. Cermaprint. Bu- 8. Ana Carolina Pero, Priscila M. Scavas- Применение оригинального метода
cureşti. 2011. sin, Vivian Policastro, Marco Antonio Гербера для реабилитации пациентов
3. Coca şi col. Optimizarea modernă a Compagnoni. Masticatory function с полной потерей зубов. Перевод с
restaurării protetice a edentatului total. in complete denture wearers varying немецкого. Львов. Изд. Галдент. 2018.
Ed. Cermaprint. Bucureşti. 2007. degree of mandibular bone resorption 264 стр.
4. Emilian Hutu, Mihaela Păuna, V. and occlusion concept: canine-guided 12. С.А. Наумович, С.С. Наумович, П.Л.
Bodnar, M.V. Constantinescu, A.M. occlusion versus bilateral balanced Титов. Кафедра ортопедической сто-
Ţâncu. Edentaţia totală. Ed. Naţional. occlusion in a cross-over trial. Journal матологии БГМУ. Основы функци-
Bucureşti. 2000. 252 pag. of Prosthodontic Research. April 2019. ональной окклюзии. Современная
5. Mihaela Păuna, Elena Preoteasa. As- 9. G. E. White. University of Sheffield стоматология. 2010. №2. cтр. 4-18.
pecte practice în protezarea edentaţiei Dental School. The Gerber Articulator 13. Тони Джонсон, Дункан Вуд. Мето-
parţiale. Ed Cerma Bucureşti. 2002. 261 and System of Full Denture Constructi- дики изготовления полных съёмных
pag. on. Part 2(a). The Impression Technique протезов. Перевод с английского.
6. Mihaela Păuna, Lucian Ene, Ahmad Ah and Jaw Registration. Taken from „The Львов. Изд. Галдент. 2013. 136 стр.
Huneiti. Tehnica realizării închiderii Dental Technician“ 1973. Vol. 26 No. 3.

50
51
52
ФРАКТАЛЬНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ В FRACTAL REGULARITY IN THE
МОРФОГЕНЕЗЕ ЗУБО–ЧЕЛЮСТНО– MORPHOGENESIS OF HUMAN DENTO-
ЛИЦЕВОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА MAXILLO-FACIAL SYSTEM
А. И. Постолаки Alexandr Postolaki
Доктор медицинских наук, доцент Department of prosthetic dentistry ‘Ilarion
Кафедра Ортопедической стоматологии Postolachi’
«Илларион Постолаки» USMF «Nicolae Testemitanu», Chisinau, Republic
Государственный медицинский и of Moldova
фармацевтический университет
«Николае Тестемицану», г. Кишинев,
Республика Молдова

Резумат Abstract
В статье обсуждаются фундаменталь- The article discusses fundamental issues
ные вопросы фило– и онтогенеза тканей и of phylogenesis and ontogenesis of tissues
органов зубо–челюстно–лицевой системы and organs of the oro-maxillo-facial sys-
человека с позиции единства универсаль- tem from the point of view of universal laws
ных законов мироздания. В связи с появле- unity. Due to the emergence of the latest bio-
нием новейших биотехнологий, направлен- technologies aimed at developing of repara-
ных на разработку методов репаративной tive regeneration methods, has appeared a
регенерации, в науке возникла необходи- necessity in scientifical development in or-
мость развития междисциплинарного на- der to solve many problems in modern mor-
правлений для решения многих проблем в phogenesis. The author defined a number of
современном морфогенезе. Автором опре- general evolutionary patterns in the forma-
делены ряд общих эволюционных законо- tion and development of biological tissues
мерностей в формировании и развитии sequence of human oro-maxillo-facial sys-
ряда биологических тканей на основе тео- tem, based on the fractal theory of the mate-
рии фрактальности материального мира. rial world.
Ключевые слова: зубо–челюстно– Keywords: human oro-maxillo-facial sys-
лицевой система человека, морфогенез, tem, morphogenesis, fractal theory.
фрактальная теория.

The issues of individual development and forma-


Вопросы индивидуального развития и фор- tion of tissues and organs of the oro-maxillo-facial
мирования тканей и органов зубочелюстно–ли- system remain among the most difficult and fun-
цевой системы человека остаются одними из damental problems in the scientific world and an-
самых сложных и фундаментальных проблем в thropology. Modern world understanding in many
научном мире и антропологии. Современное ми- domans still relies on classical works, as, for ex-
ропонимание во многих вопросах, по–прежнему, ample, in the field of natural science it is based on
опирается на классические труды, как, например, the achievements of the founder of morphology I.
в области естествознания на достижения осно- Goethe. He was the first to suggest the existence at the
воположника морфологии — И. В. Гёте, первым dawn of the evolution of special initial plant, the pre-
предположившим о существовании на заре эво- historic ancestor of everything substantial on Earth.
люции прарастения — доисторического предка His position is well combined with T. Schwann’s “
всего сущего на Земле, на объединяющую все cellular theory” (1838) and, of course, C. Darwin ‘s
биологические формы единую «клеточную тео- “theory of natural selection” (1859), who also recog-
рию» (1838) Т. Шванна и, конечно, «теорию есте- nized “that commonality of origin is the only known
ственного отбора» Ч. Дарвина (1859), который cause of close similarity of organisms” [1,2].
также признавал, «что общность происхожде- It should be noted that in the study of plant mor-
ния, единственная известная причина близкого phology, as the most ancient members of biological
сходства организмов» [1,2]. forms on Earth, by the end of the 20th century the
Следует отметить, что при изучении морфо- scientific world had firmly developed ideas about
логии растений, как наиболее древних предста- the importance of positional information, which in
вителей биологических форм на Земле, к концу many cases determines the ways of differentiation
ХХ века в научном мире прочно сформировались and the position of certain structures in the pro-
представления о важности позиционной инфор- cess of embryogenesis. As Chub W. (2009) points 53
мации, которая во многих случаях определяет out, “to this field from animal embryology (Wolp-
пути дифференцировки и позицию тех или иных ert, 1971; Volpert, 1982) penetrated perceptions of
структур в процессе закладки. Как указывает marking (spatial pattern formation, Musterbildung).
В. В. Чуб (2009), «в эту область из эмбриологии It is known as a process in which the exact mutual
животных (Wolpert, 1971; Вольперт, 1982) про- position of cells in the composition of tissue is deter-
никли представления о разметке (spatial pattern mined, the location of tissues relative to each other
formation, Musterbildung) как о процессе, в ходе is established, the distribution of mitotic activity and
которого определяется точное взаимное поло- the formation in space of the “image” (pattern) of
жение определенных клеток в составе ткани, the growing plant organism is set.” One of the very
расположения тканей относительно друг друга, good illustrations of phyllotaxis is the pattern in
распределение митотической активности и фор- flowers, for example, margarites, sunflowers, chry-
мирование в пространстве «образа» (pattern) santhemums [2, p. 251]. One of the most surprising
растительного организма в целом». Одной из mysteries in the development of the pattern is the
очень хороших иллюстраций филлотаксиса яв- complete conformity of the Fibonacci numerical se-
ляется паттерн в соцветиях, например, маргарит- ries, which is indissolubly related to the concept of
ки, подсолнуха, хризантемы [2, с. 251]. Одной из “golden proportion,” and describes arrangement of
удивительных загадок в развитие паттерна яв- leaves in spirals. On the basis of these views, a mod-
ляется универсальное соответствие числовому ern theory of spiral phyllotaxis is built, the apopheo-
ряду Фибоначчи, который неразрывно связан sis of which was the fundamental theorem of phillo-
с понятием «золотой пропорции», и описываю- taxis, proved by Canadian mathematician Jean R.
щий расположение листьев в спиралях. «На базе (1986, 1994) [2,3].
этих воззрений строится современная теория Both in the study of proteins and in the study
спирального филлотаксиса, апофеозом которой of phyllotaxis, the problem of packaging tends to
стала фундаментальная теорема филлотакси- be met. Such an analogy between protein structure
са, доказанная канадским математиком Р. В. Же and plant patterns may be more fundamental than
(Jean, 1986; Jean, 1994)» [2,3]. it is presented [2, p. 259]. On the microlevel, for ex-
Как при изучении белков, так и при иссле- ample, a crystal is the result of a periodic repetition
довании филлотаксиса, как правило, затрагива- in three-dimensional space of an atom or group of
ется проблема упаковки. Такая аналогия между atoms. Such self-similarity or fractal is one of the
структурой белков и паттернами высших рас- universal physical phenomena aimed at improv-
тений может оказаться более фундаментальной, ing of packaging efficiency. Fractal structure (latin
чем это представлено [2, с. 259]. Например, на fractus — fractional, broken) is a structure that has
микроуровне кристалл представляет собой ре- the property of self-similarity, consists of repeatable
зультат периодического повторения в трехмер- fragments, the structural motif of which repeats
ном пространстве атома или группы атомов. when the review scale changes. Natural examples
Подобное самоподобие или фрактал один из of objects with a structure resembling fractals are
универсальных физических феноменов направ- cough clouds, tree crowns, lightning. For example,
ленный на повышение эффективности упаковки. at the crown of a tree, each of the large branches is
Фрактальная структура (англ. fractal structure; от divided into at least two smaller branches, after that
лат. fractus — дробный, ломанный) — это струк- the division is repeated over and over again. As a
тура, которая обладает свойством самоподобия, result, each of the branches can be considered as a
т. е. состоит из таких фрагментов, структурный separate motif of fractal structure.
мотив которых повторяется при изменении мас- The concept of fractality of the universe and of its
штаба. Природными примерами объектов со separate elements arose in the second half of the XX
структурой, напоминающей фракталы, являются century within the new scientific paradigm uniting
кучевые облака, кроны деревьев, молнии. Напри- the synergetrics, cybernetics, informatics and other
мер, у кроны дерева каждая из больших ветвей theories having universal value for any phenomena
разделяется как минимум на две более мелкие of life [3]. It becomes obvious that without further
ветви, после чего деление повторяется вновь cross-disciplinary generalization and the analysis
и вновь. В результате каждую из ветвей можно of the collected facts by the beginning of the XXI
рассматривать как отдельный повторяющийся century it is impossible to deepen and expand our
мотив фрактальной структуры. ideas about the most difficult anatomo-histologic
Концепция фрактальности мироздания и mechanisms and physiological processes occurring
отдельных его элементов возникла во второй in phylogenesis and ontogenesis. These processes
половине ХХ века в рамках новой научной па- provide growth and differentiation of tissues and
радигмы, объединяющей синергетику, киберне- organs of the head and neck [4.5]. Nowadays the rel-
тику, информатику и другие теории, имеющие evance of a subject is caused as well by the fact that
универсальное значение для любых явлений бы- in the last decade ideas of restorative therapy oppor-
тия [3]. Из вышесказанного становится очевид- tunities in stomatology have changed. Regulation of
54 но, что без дальнейшего междисциплинарного mechanisms of reparative regeneration has grown to
обобщения и анализа накопившихся фактов к the level of genetic engineering, and promising pros-
началу XXI века невозможно углубить и расши- pects of nanotechnologies and also artificial cultiva-
рить наши представления о происходящих слож- tion of organs by means of stem cells have appeared
нейших анатомо–гистологических механизмах и [6.7-10].
физиологических процессов в фило– и онтогене-
зе, обеспечивающие рост и формообразование The aim of the study: To study the processes of
комплекса тканей и органов головы и шеи [4,5]. phylogenesis and ontogenesis of tissues and organs of
В настоящее время актуальность темы обу- the human oro-maxillo-facial system from the point
словлена также и тем, что в последнее десятиле- of view of the fractal theory.
тие изменились представления о возможностях
реставративной терапии в стоматологии, в регу- Materials and methods:
лировании механизмов репаративной регенера- Clinically and paraclinically (plaster models of
ции на уровне генной инженерии, и многообе- jaws, photographing of teeth in oral cavity) were in-
щающих перспективах нанотехнологий, а также vestigated 30 students-volunteers at the age of 22–25
искусственного выращивания органов при по- years (18 women, 12 men) with physiological type
мощи стволовых клеток [6,7–10]. of a bite and a healthy marginal periodontium. Were
studied 68 permanent teeth by the method of odon-
Цель исследования: Изучить процессы toscopy and macrophotography (11 upper central
фило– и онтогенеза тканей и органов зубо–че- incisors, 12 premolars, 45 molars of the upper and
люстно–лицевой системы человека с позиции те- lower jaws with completely or partially integral coro-
ории фрактальности материального мира. nal part extracted on medical indications).
On a subject of article the following scientific
Материалы и методы: methods were applied: 1) The historicism method
Клинически и параклинически (гипсовые мо- which allowed to meet three important conditions:
дели челюстей, фотосъемка зубов в полости рта) a) consideration of the natural phenomena in evo-
были исследованы 30 студентов–добровольцев lutionary development; b) studying of relation of
стоматологического факультета в возрасте 22–25 these phenomena with others; c) a phenomenon
лет (18 ж., 12 м.) с физиологическим типом при- research from the point of view of experience of
куса и здоровым пародонтом. Методом одонто- modern concepts of natural sciences; 2) A method
скопии и макрофотосъемки были изучены 68 по- of structuralism which gives the chance to consider
стоянных зубов (11 верхних центральных резцов, the phenomena as the system of the interconnected
12 премоляров, 45 моляров верхней и нижней and interdependent processes on the basis of synthe-
челюстей с полностью или частично сохраненной sis and the analysis of the collected facts and estab-
коронковой частью, удаленные по медицинским lishment of the general relationship between them;
показаниям. 3) Method of induction and deduction; 4) Method
По теме статьи были применены следующие of comparative analogy (a homology according to
научные методы: 1) Метод историзма, позво- Ch. Darwin, L. de-Faria) [1.11] allowed to establish
ливший соблюсти три важных условия: а) рас- general common characteristics between the struc-
смотрение природных явлений в эволюционном tural organization of solid tooth tissues and natural
развитии; б) изучение связи данных явлений с objects, being guided by references and own obser-
другими; в) исследование явления в свете опыта vations.
современных концепций естествознания; 2) Ме-
тод структурализма, который дает возможность Results and discussions:
рассмотреть явления как систему взаимосвязан- There is a sufficient variety of objects in nature,
ных и взаимообусловленных процессов на основе the appearance of which ranges from modest to
синтеза и анализа собранных фактов и установле- highly differentiated forms. However, despite the
ния общей связи между ними, тем самым, являясь fantastic variety of objects found in nature, there are
дополнительным по отношению к исторической common regularities involved in their formation,
методологии; 3) Метод индукции и дедукции; 4) construction, functioning. According to A. Lima-
Методом сравнительной аналогии (гомологии по de-Faria (1991) a well-known evolutionary scientist
Ч. Дарвину, Л.–де Фария) [1,11].определить об- [11, p. 41-61] all basic structures and functions of
щие характерные особенности между структур- bio-objects have their evolutionary precursor in the
ной организацией твердых тканей зубов и при- world of minerals, chemical elements and elemen-
родными объектами, опираясь на литературные tary particles, even before the emergence of genetic
источники и собственные наблюдения. system. Therefore, all non-biological and biological
phenomena are homologous, have a common ori-
Результаты и обсуждения: gin, varies only the degree of homology, due to the
В природе наблюдается достаточное разноо- fact that a new level of evolution arises by combining
бразие объектов, внешний вид которых варьи- the original physical-chemical processes and min-
рует от скромных до высокодифференцирован- eral components. This explains the fact that despite
55
ных форм. Однако, несмотря на фантастическое the origin, most of the geometric shapes, patterns
множество встречающихся объектов в природе, and figures share common external traits. They are
существуют общие закономерности, участвую- characterized by the types of symmetry that existed
щие в их образовании, построении, функциони- in the world of molecules and minerals even before
ровании. По мнению А. Лима–де–Фариа (1991) the phenomenon of genes. “Similarity may depend
известного ученого–эволюциониста [11, с. 41–61] not only on the atomic or electronic structure of the
все основные структуры и функции биообъектов substances; huge influence have pressure, tempera-
имеют своего эволюционного предшественни- ture, properties of the gas-like or liquid medium in
ка в мире минералов, химических элементов и which the substances spread “[cit. 11, p. 132]. For
элементарных частиц, еще до возникновения example, Meandrina cerebriformis (Brain Coral) has
генетического аппарата. Поэтому все небиоло- been given such a name due to similarity with the
гические и биологические явления гомологичны, human brain.
то есть имеют общее происхождение, варьиру- The human sutures connecting the skull are very
ет только степень гомологии, в связи с тем, что similar to the suture patterns in the sinks of fossil
новый уровень эволюции возникает путем ком- cephalopods, in plant cells and in the crystals of sul-
бинирования исходных физико–химических fur zinc. Branching structures (dichotomy) in nature
процессов и минеральных компонентов. Это are characteristic for plants, in the structure of a bird
объясняет тот факт, что, несмотря на природу pen, in pattern of snowflakes, skeletons of protozoa,
происхождения, большая часть геометрических in DNA replication, in anatomy of vascular branches
форм, узоров и фигур имеют общие внешние and human bronchial tree. We have established that
черты. Для них характерны типы симметрии, dichotomy is obvious for patterns of tooth fissures,
которые существовали в мире молекул и мине- for the structure of teeth roots and for the actual
ралов еще до появления генов. «Подобие может location of tooth tubercles, enamel prisms, odonto-
зависеть не только от атомной или электрон- blasts (Toms fibers), for embryonic development of
ной структуры веществ; столь же существенное the oro-maxillo-facial system (Fig. 1).

Рис. 1. Дихотомия — древнейший тип филлотаксисного роста в природе. Дихотомический принцип (а) прослеживается в развитии
зубной пластинки, эмалевых призм, черепных костей (б), Томсовых волокон (отростки одонтобластов) — (в), кровеносных сосудов,
нервов, рецепторов в пульпе и периодонте, в узорах фиссур зубов, в эмбриональном развитии головы и челюстно–лицевой системы
(схема по А. И. Постолаки, 2014): 1) первая (мандибулярная) висцеральная дуга; 2) лобный отросток; 3) мандибулярный отросток; 4)
верхнечелюстной отросток; 5) носовой отросток; 6) носовая перегородка; 7) боковой отросток языка; 8) вторая (гиоидная) висцеральная
дуга — образует подъязычную кость; 9–11) рудименты истинных жаберных дуг (1–ая, 2–ая, 3–ья) — источник мезинхимы для
развития органов шеи — глотка, хрящи гортани, ее мышцы и др. — (д). (Иллюстрация составлена А. Постолаки).
Fig. 1. Dichotomy – the most ancient type of phyllotaxis growth in the nature. The dichotomizing principle (a) is traced in development of a tooth
plate, enamel columns, cranial bones (b), Toms fibers (odontoblasts shoots) – (c), blood vessels, nerves, receptors in pulp and in periodontium,
in patterns of fissures of teeth, in embryonic development of the head and a maxillofacial system (the scheme according to A. Postolachi, 2014):
1) the first (mandibular) visceral arch; 2) frontal shoot; 3) mandibular shoot; 4) maxillary shoot; 5) nasal shoot; 6) nasal partition; 7) side shoot of
56 tongue; 8) the second (hyoid) visceral arch - forms a hypoglossal bone; 9-11) rudiments of true branchiate arches (1st, 2nd, 3rd) – a mesenchymal
source for development of neck organs (throat, cartilages, muscles, etc). – (e). (The illustration is made by A. Postolachi).
давление могут иметь давление, температура, By comparing and systematizing the general
свойства газообразной или жидкой среды, в ко- morphological features of organic and inorganic ob-
торой вещества распространяются» [цит. по 11, jects, the author was able to approach a deeper un-
с. 132]. Например, коралл Meandrina cerebriformis derstanding of the evolutionary unity of the “differ-
(Мозговой коралл) получил такое название из–за entiation plan” and the physical processes underlying
сходства с мозгом человека. it. We find evidence of this in C. Darwin ‘s work “The
Швы, соединяющие кости черепа у человека, origin of species by natural selection or the preser-
очень похожи на узоры швов у раковин иско- vation of favorable races in the struggle for life. 6th
паемых головоногих, у растительных клеток и в ed. (London, 1872)”, where one of the chapters (XIV.
кристаллах сернистого цинка. Ветвящиеся струк- Mutual kinship of organisms; morphology; embry-
туры (дихотомия) в природе характерны для рас- ology; Rudimentary organs) dealt with questions of
тений, в строении птичьего пера, узора снежинок, morphology. “Every change in structure and func-
кремнеземных скелетов простейших — радиоля- tion made gradually is in the grip of natural selection;
рий, при репликации ДНК, анатомии сосудистых Thus, an organ rendered useless or harmful for one
ветвей и бронхиального дерева человека, а также purpose by changes in life can be modified and used
по нашим наблюдениям — для узоров фиссур, for another purpose. Organ can also be retained only
в строении корней зубов и собственно в распо- for one of its functions. Organs originally formed
ложении жевательных бугорков, в том числе и by natural selection, rendered useless, can become
для эмалевых призм, отростков одонтобластов highly variable, as their variations do not have more
(волокна Томса), для эмбрионального развития obstacles from the point of view of natural selection
зубо–челюстно–лицевой системы (рис. 1). ‘...’ The number of signs, even non-essential, reveals a
Путем сравнительного анализа и системати- hidden community of origin. Let the two forms have
зации общих морфологических черт у объектов no common feature, but if these extreme forms are
органической и неорганической природы автору connected to each other by a chain of intermediate
удалось подойти к более глубокому пониманию groups, we can firmly recognize the commonality of
эволюционного единства «формообразующего their origin ‘...’ The more any form evades, the greater
плана» и физических процессов его обусловли- the number of forms that link it to others that are ex-
вающего. Подтверждение этому мы находим в tinct and completely lost should exist ‘...’ Naturalists
работе Ч. Дарвина «Происхождение видов путем often say that the skull consists of metamorphosed
естественного отбора или сохранение благопри- vertebrae, crab jaws are metamorphosed limbs, tin-
ятных рас в борьбе за жизнь. Перев. с 6–го изд. kets and flower pests — metamorphosed leaves; But,
(Лондон, 1872)», где одна из глав (Гл. XIV. Взаим- according to the professor. Hackett, in most cases it
ное родство организмов; морфология; эмбриоло- would be more accurate to talk about the skull and
гия; рудиментарные органы) посвящена вопро- vertebrae, about the jaws and limbs as having oc-
сам морфологии. «Каждое изменение в строении curred not by converting into each other, what they
и функции, совершающееся постепенно, нахо- are now, but from a simpler common conception ‘...’
дится во власти естественного отбора; таким об- And as pointed out by C. Darwin, Mr. Е. Ray Lank-
разом, орган, сделавшийся вследствие перемен ester proposed to call similar parts in different ani-
в образе жизни бесполезным или вредным для mals homogenized, due to the origin of a common
одной цели, может быть модифицирован и ис- ancestor, and homoplastic — similarities that cannot
пользован для другого назначения. Орган может be explained in this way [1].
также сохраниться лишь для одной из его преж- Over the past few decades, improved techniques
них функций. Органы, первоначально сформи- of DNA analysis had shown that there was no funda-
ровавшиеся с помощью естественного отбора, mental difference between microevolution (within
сделавшись бесполезными, могут стать весьма a species) and macroevolution, which implied the
изменчивыми, так как их вариации не встреча- emergence of larger changes. Their common na-
ют более препятствий со стороны естественного ture is also indicated by the fundamental similarity
отбора «…» Количество признаков, даже несу- of intra- and inter-species variability, which con-
щественных, обнаруживает скрытую связь общ- firmed the conclusions of the authors of classical
ности происхождения. Пусть у двух форм нет ни evolutionary ideas about the unity and indissoluble
одного общего признака, но если эти крайние connection of biological forms of life on Earth [11,
формы связаны друг с другом цепью промежу- p. 108-109]. It should be emphasized that the rapid
точных групп, мы можем смело признать общ- development of mineralogy has made it possible to
ность их происхождения «…» Чем сильнее укло- look differently at the close evolutionary relation-
няется какая–либо форма, тем больше должно ship between the inorganic and organic nature of
быть количество форм, связывающих ее с други- the world, which makes the principles of formation
ми, вымерших и совершенно утратившихся «…» common, with their distinct and perfect reproduc-
Натуралисты часто говорят, что череп состоит из tion in the structural organization of the tissues and
метаморфизированных позвонков, челюсти кра- organs of living beings. According to L.-de-Faria
ба представляют собой метаморфизированные (1991), the existing atomic-molecular and physical-
57
конечности, тычинки и пестики цветков — ме- chemical isomorphism at the micro- and macro-
таморфизированные листья; но, по замечанию level in plants and animals is established due to the
проф. Хаксли, в большинстве случаев было бы structure characteristic of minerals, as in a certain
точнее говорить о черепе и позвонках, о челю- method of stacking molecules, and not so much due
стях и конечностях как происшедших не путем to chemical composition. Thus, the stone salt forms
преобразования друг в друга, каковы они те- layers of chlorite crystal flakes similar in the prin-
перь, но из более простого общего зачатка «…» ciple of laying to the multilayer epithelium of mam-
И как указывает Ч. Дарвин, — м–р Э. Рей Лан- mals, but also the same pattern is observed in the
кестер (Е. Ray Lankester) предлагал назвать гомо- form of some shells and ram horns. But this does
геничными  части, сходные у разных животных, not mean that sodium chloride contained in the cells
вследствие происхождения последних от общего determines this form; on the contrary — in these
предка, и гомопластичными – сходства, которые cases different mineral substances have the same ef-
нельзя объяснить таким образом [1]. fect. These comparisons can be continued with the
За последние несколько десятилетий усовер- example of hexagonal structure, which is character-
шенствованные методы изучения ДНК показали, istic for calcite, hexagonal pattern of insect eye, fish
что между микроэволюцией (в пределах вида) и scales, tooth enamel. And if we talk about organisms
макроэволюцией, что подразумевает появление in general, the plant can look like an animal, as well
более крупных изменений, нет принципиальной as an animal can resemble a plant. Thus, L.-de-Faria
разности. На их единую природу также указывает concludes that many properties of minerals have in-
фундаментальное сходство внутри– и межвидо- fluenced the creation of conditions for strict selec-
вой изменчивости, что подтвердило выводы ав- tion in evolutionary development. Moreover, many
торов классических эволюционных идей об един- properties of minerals have not yet been analyzed,
стве и неразрывной связи биологических форм the mechanism of such an important process as
жизни на Земле [11, с. 108–109]. Следует особо crystallization is far from revealed, and regeneration
отметить, что бурное развитие минералогии дало of crystals began to study only in the near past [11].
возможность иначе взглянуть на тесную и нераз- Therefore, we consider that the accruing wave
рывную эволюционную связь неорганической и of integration of scientific knowledge can give the
органической природы мира, что обусловливает strongest impulse to development of the latest gen-
и общность принципов формообразования, с их erations of the dental materials and nanotechnolo-
отчетливым и совершенным воспроизводством gies directed to early diagnostics and the controlled
в структурной организации тканей и органов regeneration of tooth tissues or even stimulation of
живых существ. Как указывает Л.–де–Фария processes of their mineralization in the near future
(1991), существующий атомно–молекулярный и as for example, at deep fissures. Positive results of
физико–химический изоморфизм на микро– и regenerative approach are noted in the remineral-
макроуровне у растений и животных обусловлен ization of tooth tissues with use, for example, of the
не столько химическим составом, сколько струк- bioactive treatment-and-prophylactic Nanoflyuor
турой, характерной для минералов, как, напри- varnish [12]. It offers broader prospects for improve-
мер, в определенном способе укладки молекул в ment of quality and long-term action of prophylaxis
стопки. Так, каменная соль образует слои чешу- in relation to caries and its complications as one of
ек из кристаллов хлорита, сходные по принципу the leading dental diseases, leading to various anato-
укладки в многослойном эпителии ряда млекопи- mo-functional disturbances of local and general
тающих, но та же закономерность наблюдается и character. It is necessary to mention that in spite of
в форме некоторых раковин моллюсков и рогов the fact that the cost of dental treatment in the world
барана. Но это не значит, что такую форму опре- continuously increases, today exist real and available
деляет именно хлористый натрий содержащийся ways to prevent heavy complications of tooth caries.
в клетках; наоборот — в этих случаях одинако- One of them is dental help by method of atraumatic
вый эффект дают разные минеральные вещества. recovery treatment of caries of teeth known in the
Эти сравнения можно продолжить на примере world literature under the name ART (Atraumatic
гексагональной структуры, которая характерна в Restorative Treatment), with use the glass iono-
равной мере и для кальцита, шестиугольного ри- mer cements having unique properties – release of
сунка глаза насекомых, чешуи рыб, эмали зубов. fluorides and high adhesiveness to tissues of tooth
И если уже говорить об организмах в целом, то [13.14].
растение может походить на животное, также как At present, based on the generally accepted posi-
и животное может напоминать растение. Таким tions on the periods of formation and development
образом, приходит к заключению Л.–де–Фария, of tissues and organs of the head and facial skull of
многие свойства минералов повлияли на созда- the human embryo and mathematical calculations
ние условий для жесткой канализации биологи- of A. Postolachi in a number of publications, a new
ческого развития. Более того, многие свойства theoretical concept was justified, proving the direct
минералов еще детально не проанализированы influence of universal laws of nature on the processes
58 наукой, механизм такого важного процесса как of structural organization and formation of the oro-
Рис. 2. Природные аналогии (гомологии по Ч. Дарвину; Л.–де–Фария). Чешуйка сосновой шишки. Вид снаружи (а), изнутри (б), крыло
семени (в); Шлиф моляра нижней челюсти — (г). (Фото С. Геранин); д — Ягода клубники; е — Моляр 46.
(Иллюстрация составлена А. Постолаки).
Fig. 2. Natural analogy (homology to C. Darwin; L.- de-Faria). Pinecone scales. View from outside (a), from inside (b), seed wing (c); section of
the lower jaw molar (g). (Photo by S. Geranin); D — Strawberry; E — molar 46. (Illustration compiled by A. Postolachi).

кристаллизация далеко не раскрыт, а регенера- maxillo-facial system of man from the position of
цию кристаллов начали изучать лишь в недале- spiral symmetry, Fibonacci number series, “golden
ком прошлом [11]. proportion,” as well as the theory of phyllotaxis, in
Поэтому, мы считаем, что нарастающая волна which dichotomic branching is considered as a man-
интеграции научных знаний может дать в бли- ifestation of one of the oldest growth mechanisms
жайшем будущем сильнейший импульс к раз- (Fig. 2) [4.5].
витию новейших поколений стоматологических From paleoanthropology, it is known that the
материалов и нанотехнологий, направленных на precursor to the heterodontal type of mammals
раннюю диагностику и управляемую регенера- teeth, characterized by the separation of teeth into
цию зубных тканей или даже стимуляцию про- morphological classes according to function, was the
цессов их минерализации, как например, при primitive haplodontic type without separation into
глубоких фиссурах. Положительные результаты strictly established functional classes, such as lizard
применения регенеративного подхода отмечены and crocodile teeth. Heterodontism is thought to
в решении вопросов реминерализации тканей have originated in the middle of the Mesozozoic era,
зуба с использованием, например, биоактивного which lasted from 252.17 ± 0.06 million years ago to
лечебно–профилактического лака «Нанофлюор» 66.0 million years ago (about 186 million years in to-
[12]. Это открывает более широкие перспекти- tal) and was characteristic to several groups of thero-
вы для повышения качества и долгосрочного morphic reptiles, among which were the ancestors of
действия профилактических мероприятий по mammals, particularly primates. The general ‘proto-
отношению к кариесу и его осложнениям, как type’ of any morphological class of mammalian teeth
одних из ведущих стоматологических заболева- is a simple tooth with a large conical tubercle having
ний, приводящие к различным анатомо–функ- a pointed top and sharp cutting side ribs.
циональным нарушениям местного и общего According to the uniform law of tripartite dif-
характера. Следует добавить, что несмотря на ferentiation of an odontomer (A.A. Zubov, 1974) the
то, что стоимость оказания стоматологической main conic tubercle (eoconus) has two lateral styloid
59
помощи в мире непрерывно возрастает, сегодня formations (on the mesial part it is called mesostylid,
существуют реальные и and on the distal part it is
доступные пути, чтобы called distostylid respec-
не допускать развития tively) uniting in sharp
тяжелых ослож­нений cutting crest (eocrystid).
кариеса зубов. Одним из As Zubov specifies fur-
них является оказание ther, this type of tooth is
ранней стоматологиче- considered as initial in
ской помощи методом the tricuspid theory of
атравматичного восста- the Cop-Osborne (Os-
новительного лечения born, 1907) or, so called,
кариеса зубов, известно- “theory of differentiation”.
го в мировой литерату- According to this theory,
ре под названием АRТ molars of various mam-
(Atraumatic Restorative mals are formed from tri-
Treatment), с использова- cuspidal teeth by means of
нием стеклиономерных emergence of new tuber-
цементов, обладающих cles and shifts (“rotation”)
уникальными свойства- of old cusps. Tracking fur-
ми — вы­ свобождением ther history of this matter,
фторидов и высокой ад- Butler’s conclusions (But-
гезивностью к тканям ler, 1939) supported by
зуба [13,14]. Parrington (Parrington,
В настоящее время, 1947) and Patterson (Pat-
опираясь на общеприня- terson, 1956), led to uni-
тые положения о перио- versal acceptance of this
дах закладки и развития Рис. 3. Трехчленная фрактальная дифференциация как concept [15].
тканей и органов головы универсальная модульная биотехнология. Схема формирования The results of the
и лицевого черепа эм- лицевого скелета по Ю. Ф. Исакову (с. 18) — (а); Апикальная study suggest that all these
бриона человека и мате- меристема растения с характерными бугорками роста на biological principles of
матических расчетах А. вершине (схема) — (б); Формирующийся цветок тыквы shaping can be attributed
Постолаки (2009—2014) обыкновенной с центральным и боковыми зубцами. (Фото А. to the general fractal sys-
в ряде публикаций была И. Постолаки, 2014) — (в); Пластическая объемная модель tem from micro- to mac-
обоснована новая тео- клыка (г, д) и фото коронковой части бокового резца верхней rolevel of the organism
ретическая концепция, челюсти, которая напоминает зачаток листа или строение кисти growth. In terms of fractal
доказывающая прямое человека (из кн: Л. М. Ломиашвили, 2004). — (е); Центральные concept, L. M. Lomiash-
влияние всеобщих зако- (1 а, б) и боковые (2 а, б) эмалевые валики жевательных vili (2004-2014), and sub-
нов природы на процессы бугорков в точности повторяют форму первой висцеральной sequently A. I. Postolachi
структурной организа- (мандибулярной) дуги и лобного отростка при формировании (2007; 2012) developed
ции и формообразования лицевого скелета, а также полностью совпадают по форме two different versions
зубо–челюстно–лицевой с апикальной меристемой растения. Фиссуры образуют of the modular (fractal)
системы человека с по- дихотомический рисунок. (Иллюстрация составлена А. Постолаки). technique of direct tooth
зиции спиральной сим- Fig. 3. Three-member fractal differentiation as universal modular modeling, which use ca-
метрии, числового ряда biotechnology. Scheme of facial skeleton formation according to Y. nine shape as a basis for
Фибоначчи, «золотой Isakov (p. 18) — (a); Apical meristem of a plant with characteristic restoration (Fig. 3).
пропорции», а также те- growth beads on the top (diagram) — (b); The emerging pumpkin The evolutionary re-
ории филлотаксиса, в flower with central and lateral teeth. (Photo by A. Postolachi) — (in); duction of structural ele-
которой дихотомическое Plastic volume model of canines (d, e) and a photo of the crown part ments of lateral teeth (the
ветвление рассматривает- of the lateral incisor of the upper jaw, which resembles the germ of central and lateral enamel
ся как проявление одного the leaf or the structure of the human hand (L. M. Lomiashvili, 2004). rollers of chewing cusps)
из древнейших механиз- — (e); Central (1 a, b) and lateral (2 a, b) enamel rolls of chewing leads to simplification of
мов роста [4,5]. tubercles exactly follow the shape of the first visceral (mandibular) relief, disappearance of
Из палеоантрополо- arc and frontal process at formation of facial skeleton, and also fully enamel formations and
гии известно, что пред- coincide in shape with apical meristema of plant. The fissures form a merge of small fissures
шественником гетеро- dichotomy pattern. (Illustration compiled by A. Postolachi). in deeper and extended
донтного типа зубов ones. Such type of sur-
млекопитающих, ха- face reminds a state simi-
рактеризующейся разделением зубов на морфо- lar in the nature to “ice thawing” when its structure
логические классы в соответствии с функцией, becomes more porous and brittle. It is well known
являлся примитивный гаплодонтный (простой that the regular functional load promotes increase in
60 однобугорковый) тип без разделения на строго hardness of enamel due to consolidation of its micro-
закрепленные функциональные клас-
сы, например, зубы ящериц и кроко-
дилов. Считается, что гетеродонтизм
возник в середине мезозозойской
эры, которая продолжалась от 252,17
± 0,06  млн. лет назад до 66,0  млн. лет
назад (всего около 186 млн лет) и был
свойственен нескольким группам те-
роморфных рептилий, среди которых
и были предки млекопитающих, в
частности приматов. «Общий «прото-
тип» любого морфологического класса
зубов млекопитающих — это простой
зуб с крупным коническим бугорком,
имеющим заостренную вершину и
острые режущие боковые ребра».
Согласно единому закону трех-
членной дифференциации одонтоме-
ра (А.А. Зубов, 1974) главный кониче-
ский бугорок (эоконус, эоконид) несет
два боковых стилоидных образования
(с мезиальной стороны — мезостиль /
мезостилид на нижней челюсти, с дис-
тальной — дистостиль / дистостилид
на нижней челюсти) соединяясь с по-
следними острым режущим гребнем
(эокриста, эокристид). Как указывают
далее Зубов, именно этот тип зуба рас-
сматривается как исходный в триту- Рис. 4. Особенности архитектоники жевательной поверхности моляров. Первые
беркулярной теории Копа–Осборна моляры верхней и нижней челюсти с признаками физиологической стираемости
(Osborn, 1907) или, так называемой, с практически полным исчезновением фиссур II–го порядка в области
«теории дифференциации» По этой центральной ямки — (а); Моляры с упрощенной архитектоникой жевательной
теории, коренные зубы различных поверхности с глубокими и широкими фиссурами — (б); Моляры со сложной
млекопитающих выводятся не из про- архитектоникой жевательной поверхности с неглубокими и узкими фиссурами
тодонтного, а из триконодонтовых — (в). (Фото А. Постолаки).
посредством появления новых и сме- Fig. 4. Features of architectonics of masticatory surface of molars. The first molars of
щения («вращения») старых бугор- the upper and lower jaws with signs of physiological abrasion with almost complete
ков.  Если далее кратко проследить disappearance of the II-order fissures in the area of the central pit — (a); Molars with
историю изучения данного вопроса, simplified architecture of masticatory surface with deep and wide fissures — (b);
то в последующем, выводы Батлера Molars with complex architectonics on masticatory surface with shallow and narrow
(Butler, 1939), поддержанные Парринг- fissures — (c). (Photo by A. Postolachi).
тоном (Parrington, 1947) и Паттерсо-
ном (Patterson, 1956), привели к всеоб-
щему признанию данной концепции [15] layers that reduces risk of developing of caries (Fig.
Результаты проведенного исследования по- 4).
зволяют заключить, что все эти биологические It should be noted that the elongated leaf-like
принципы формообразования могут быть отне- form of the canines is one of the most ancient and
сены к общей фрактальной системе развития ор- evolutionally stable in the human dental system. Tak-
ганизма от микро– до макроуровня, в частности ing as a basis the fundamental works on evolutionary
и зубов. С точки зрения фрактальной концепции, development of life, and in particular “Metamorpho-
Л. М. Ломиашвили (2004—2014), а в последую- sis of plants” by I. Goethe, as well as the results of our
щем А. И. Постолаки [2007; 2012] были разрабо- own research, we considered it possible to put for-
таны два различных варианта модульной (фрак- ward a hypothesis on the general formative principle,
тальной) техники прямого моделирования зубов, between Goethe’s ‘primary plant’ and the canine,
в которой заложен принцип использования клы- which survived despite millions of years of amazing
ковой формы в качестве основы для реставрации. transformations. This fact confirms one of the ideas
Эволюционная редукция структурных элемен- described by L.-de-Faria (1991). In particular, he
тов боковых зубов (центральных и боковых эма- pointed out that in “the genome of insects, as well as
левых валиков жевательных бугорков) приводит к other animals, there are genes inherited from the an-
упрощению рельефа, исчезновению эмалевых за-
61
cestors of plants even before the separation of plants
теков и слиянию мелких фиссур в более глубокие and animals many millions of years ago” [11, c.144].
и протяженые. Такой вид поверхности напомина- Some of them have been suppressed over time in the
ет состояние похожее в природе на «таяние льда», genotype of animals, but, for example, the molecu-
когда его структура становится более пористой и lar structure of green pigments such as carotenoids,
хрупкой. Хорошо известно, что регулярная функ- porphyrins, synthesized in the body of mammals, in-
циональная нагрузка способствует повышению cluding, of course, humans, are similar to products of
твердости эмали за счет уплотнения ее микросло- plant origin. Thus, the green pigment of the liver bili-
ев, что снижает риск возникновения кариеса. verdin is found in fish (pike), invertebrates (worms,
Необходимо отметить, что удлиненная листо- crustaceans, insects), herbivores, fact that confirms a
видно–подобная форма клыка является одной из great similarity between molecules in various mem-
наиболее древних и эволюционно стабильных в bers of the flora and fauna of our planet.
зубочелюстной системе человека. Взяв за осно-
ву основополагающие труды по эволюционному Conclusions:
развитию жизни, и в особенности «Метамор- 1. It has been found that general evolutionary
фозы растений» И. В. Гете, а также результаты laws of formation retain their specificity at the
собственных исследований мы посчитали воз- micro- and macro-level in objects of organic
можным выдвинуть гипотезу об общем формоо- and inorganic nature.
бразовательном принципе, между «прарастением 2. Separate universal laws of growth and forma-
Гете» и клыком, который сохранился, несмотря tion (fractality, phyllotaxis, dichotomy, etc.)
на миллионы лет удивительных преобразований. in the structure of tissues and organs of the
Это положение косвенно подтверждает один human body and, in particular, oro-maxillo-
из фактов описанный Л.–де–Фария (1991). Им facial system are defined.
в частности, указывается, что в «геноме насе- 3. One of the main tasks of modern morphology,
комых, как и других животных, имеются гены, as a multilevel and multidimensional science,
унаследованные от предков растений еще до раз- is to find ways to manage structural organiza-
деления растений и животных многие миллионы tion, to master morphogenesis processes that
лет назад» [11, с.144]. Часть из них со временем take place at all levels and, in particular, in the
была подавлена в генотипе животных, но, на- human oro-maxillo-facial system.
пример, молекулярное строение синтезируемых
в организме насекомых, животных, в том числе, Transleted by D. Cravcenco
конечно, и человека, зеленых пигментов таких Resident of the I year
как каротиноиды, порфирины аналогично про- of Stomatology faculty
дуктам растительного происхождения. Так, зеле- USMF “Nicolae Testemitanu”
ный пигмент печени — биливердин обнаружен
у рыб (щука), беспозвоночных (черви, ракоо-
бразные, насекомые), травоядных животных, что
еще лишний раз подтверждает большое сходство
между молекулами у многообразных представи-
телей флоры и фауны нашей планеты.

Выводы:
1. Установлено, что общие эволюционные
законы формообразования сохраняют
свою специфичность на микро– и макро-
уровне у объектов органической и неорга-
нической природы.
2. Определены отдельные универсальные за-
коны роста и формообразования (фрак-
тальность, филлотаксис, дихотомия и др.)
в строении тканей и органов организма
человека и, в частности, зубо–челюстно–
лицевой системы.
3. Одной из главных задач современной
морфологии, как многоуровневой и мно-
гоплановой науки, является нахождение
способов управления структурной орга-
низацией, овладение процессами морфо-
генеза, протекающими на всех уровнях
и, в частности, в зубо–челюстно–лицевой
62 системе человека.
Библиография / Bibliography публ. 15452, 05.08.2009. 10. Ломиашвили Л.М., Недосеко В.Б., Де-
5. Постолаки А. Фрактальная организа- мин В.В., Погадаев Д.В.,  Михайлов-
1. Дарвин Ч. Происхождение видов пу- ция в природе и зубочелюстной си- ский С.Г.  Интеграция знаний и уме-
тем естественного отбора или сохра- стеме человека на основе спиральной ний в реконструктивной терапии
нение благоприятных рас в борьбе за симметрии. ДентАрт. — 2009. — №. 4. зубов. Междисциплинарный подход.
жизнь. Перев. с 6–го изд. (Лондон, — с. 51–63. Институт Стоматологии. 2013. — №3
1872). Отв. ред. акад. А. Л. Тахтад- 6. Молдавская А. А. Перспективы раз- (60). — 2013.
жян. С.–Пб.: «Наука». — 1991 вития научных исследований по мор- 11. Лима–де–Фариа А. Эволюция без
2. Джан Р. В. Филлотаксис. Системное фологии. Фундаментальные исследо- отбора: Автоэволюция формы и ме-
исследование морфогенеза растений. вания. — 2004. — № 1 — с. 96–97 дицины. М.: Изд–во «Мир», /Пер с
/ Пер. с англ./ — М.: Изд–во: Инсти- 7. Ломиашвили Л.М. Искусство моде- англ./, 1991.
тут компьютерных исследований, лирования и реставрации зубов / 12. Посохова В. Ф.,  Чуев В. В.,  Бузов А.
НИЦ «Регулярная и хаотическая ди- Л.М. Ломиашвили, Л.Г. Аюпова. — А., Четверикова А. И.,  Гонтарев С.
намика». — 2006. — 464 с. Омск: Полиграф, 2014. — 436 с. Н.,  Чуев В. П.  Институт Стоматоло-
3. Чуб В. В. Роль позиционной инфор- 8. Ломиашвили Л. М.,  Седельников В. гии, № 1 (50), 2011. — 52–53.
мации в регуляции развития органов В., Рахметов В. Р. Искусство модели- 13. Леонтьев В. К., Пахомов Г. Н. Профи-
цветка и листовых серий побегов: рования зубов через призму «Золо- лактика стоматологических заболе-
Дисс. ... д–ра биол. наук. — Москва, того сечения». Институт Стоматоло- ваний. — М.: , 2006. — 416 с.
2009. гии №2 (31), 2006. —  с. 81–83. 14. Пахомов Г. Н., Леонтьев В. К. Атрав-
4. Постолаки А. О проявлении «золо- 9. Ломиашвили Л. М.,  Погадаев Д. матичное восстановительное лече-
того сечения», «чисел Фибоначчи» и В.,  Вайц С. В., Черкашин Д. С.  Кли- ние кариеса зубов. Москва — Жене-
«закона филлотаксиса» в природе, в ническое применение модульных ва, 112 с.
строении организма и зубочелюст- технологий в эстетической реставра- 15. Зубова А. А., Халдеева Н. И. Одонто-
ной системы человека. «Академия ции зубов. Институт Стоматологии. логия в современной антропологии. —
Тринитаризма», М., Эл № 77–6567, — №4 (37), 2007. — с. 56–59 М.: Изд–во «Наука». — 1989. — 232 с.

63
UTILIZAREA ELECTROMIOGRAFIEI SURFACE ELECTROMIOGRAPHY
DE SUPRAFAŢĂ ÎN REABILITĂRILE APPLICATION IN PROSTHETIC
PROTETICE TOTALE TREATMENT
1
Mostovei Mihail, 1
Mostovei Mihail,
1
Solomon Oleg, dr.şt.med., conf.univ., 1
Solomon Oleg PhD., assoc. prof.,
2
Andrei Mostovei, dr.şt.med., conf.univ, 2
Andrei Mostovei PhD., assoc. prof.,
2
Chele Nicolae, dr.şt.med., conf.univ. 2
Chele Nicolae PhD., assoc. prof.
.
1. Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion 1. Department of prosthetic dentistry „Ilarion
Postolachi“ Postolachi”
2. Catedra de chirurgie oro–maxilo–facială şi 2. Department of oro-maxillo-facial surgery and
implantologie orală „Arsenie Guţan“ oral implantology „Arsenie Guțan”

Rezumat Summary
Introducere Introduction
Medicii proteticieni acordă o deosebită Prosthodontists pay a lot of attention
atenţie materialelor protetice, tipului de im- nowadays to materials, type of implants, es-
planturi, esteticii însă adesea rămân neob- thetics but the functional aspects such as
servaţi şi neimplicaţi în procesul restaurativ muscle forces, bone resorption after long-
muşchii, modificările osoase, eficienţa masti- term loading, masticatory efficiency obtained
catorie obţinută cu aceste proteze şi forţa pe with the dentures remain unstudied. Exces-
care pacienţii o aplică asupra protezelor. Mul- sive muscular forces or unbalanced ones can
tiple patologii musculare pot fi deduse şi înre- lead to many mechanical and biological com-
gistrate cu ajustorul electromiografie precum: plications. Modifications that can occur in the
hiperactivitate posturală, asimetrie a funcţiei muscles such as postural hyperactivity, asym-
musculare, oboseală, spasm etc. metrical contraction, fatigue, spasm, etc. can
Material şi metode be registered with electromyography.
Studiul se bazează pe analiza literaturii de Material and methods
specialitate despre aplicabilitatea electromi- The study is based on literature analysis
ografiei în reabilitările stomatologice totale about the application of electromyography in
precum şi pe diagnosticarea şi/sau tratamen- prosthetic treatment as well as on diagnosis
tul a 24 pacienţi cu vârsta cuprinsă între 18 and treatment of 24 patients, aged between
şi 62 ani. Din totalul de pacineţii investigaţi 18 and 62 years old. From total number of
5 prezentau disfuncţii ale articulaţiei tem- patients, 5 had temporo-mandibular disfunc-
poro–mandibulare cu, sau fără implicarea tion (TMD) with/without muscle component.
componentei musculare. Alţi 4 pacienţi s–au Other 4 patients were complaining on worn
prezentat cu abraziuni patologice a dinţilor de teeth of different degree. Fifteen patients had
diferit grad. Ceilalţi 15 pacienţi s–au prezen- full mouth implant-prosthetic rehabilitation
tat pentru efectuarea reabilitărilor totole cu on one or both jaws. Ten indices have been
suport implantar la unul sau ambele maxilare. evaluated: TAL, TAR, MMR, MML, POCTA,
Au fost evaluaţi 10 indicii oferiţi de programa POCMM, BAR, IMPACT, TORS, ASYM.
electronică: TAL, TAR, MMR, MML, POC- Results and discussions
TA, POCMM, BAR, IMPACT, TORS, ASYM. Determination of muscle tonicity al-
Rezultate şi discuţii lowed to equilibrate the occlusal contacts in
Determinarea tonicităţii musculare a per- intermediate and final prosthetic restorations.
mis echilibrarea ocluzală a restaurărilor pro- Some muscles were found to have increased
tetice atât la etapele intermediare cât şi la cele tonicity even during rest which can lead to
finale. În cadrul evaluărilor s–a determinat registration errors. This occurs due to uneven
prezenţa unor muşchi cu o tonicitate crescută teeth loss and unilateral mastication pattern
chiar şi în repaus ceea ce în final paote erona or due to incorrect occlusal adjustments of
datele electromiografiei. Aceasta se datoreaza previous restorations. Three cases have not
pierderii neuniforme a dinţilor cu masticaţie been included into this paper due to impos-
unilaterală sau din cauza tratamentelor anteri- sibility to apply the electrodes.
oare eronat ajustate ocluzal. Trei cazuri nu au Conclusions
fost incluse în cercetare din cauza imposibilită- The application of surface electromyog-
64 ţii înregistrării valorilor electro–miografiei. raphy in diagnostics and treatment of pa-
Concluzii tients can favor the correct diagnosis and
Utilizarea electromiografiei în diagnosti- occlusal adjustment of prosthetic restora-
carea şi tratamentul pacienţilor stomatologici tion with objective validation of the results.
poate favoriza stabilirea corectă a diagnosticu- Moreover, the data can be stored and later
lui, facilitarea ajustării ocluzale a restaurărilor on compared with the changes in long-term
stomatologice cu validarea obiectivă a trate- perspective.
mentului şi evaluarea modificărilor survenite Key words: surface electromyography, hy-
pe parcursul funcţionării acestor restaurări. pertonus, prosthetic rehabilitation.
Cuvinte cheie: electromiografie de supra-
faţă, hypertonus, restaurări protetice totale.
Introduction
Prosthodontists pay a lot of attention nowadays
Introducere to materials, type of implants, esthetics but the func-
Medicii proteticieni acordă o deosebită atenţie tional aspects such as muscle forces, bone resorption
materialelor protetice, tipului de implanturi, esteticii after long-term loading, masticatory efficiency ob-
însă adesea rămân neobservaţi şi neimplicaţi în pro- tained with the dentures remain unstudied.
cesul restaurativ muşchii, modificările osoase, efici- Harry Sicher has mentioned that “when muscles
enţa masticatorie obţinută cu aceste proteze şi forţa and bone war, muscles never lose” but Peter Dawson
pe care pacienţii o aplică asupra protezelor. added “if the teeth and muscles war, muscles never
Harry Sicher menţiona că „atunci când muşchii şi lose” [7].
osul sunt în conflict, muşchii nu pierd niciodată“ iar In dentate patients the muscular overloading of
Peter Dawson a adăugat la această afirmaţie: „atunci adjacent structures can lead to [5]:
când dinţii şi muşchii sunt în conflict, muşchii nicioda- 1. Abfraction.
tă nu pierd“ [7]. 2. Attrition.
În cazul pacienţilor dentaţi suprasolicitările din- 3. Abrasion.
ţilor pot duce la apariţia ocluziei traumatice primare 4. Bone resorption.
sau mixte ce se va solda cu [5] : 5. Cervical pain.
1. Abfracţie. 6. Teeth fracture.
2. Atriţie. 7. Occlusal trauma.
3. Abraziune. 8. Dysphagia.
4. Rezorbţie osoasă. 9. Muscle pain.
5. Durere cervicală. 10. Migraine.
6. Fracturarea dinţilor. 11. Teeth mobility.
7. Traumă ocluzală. 12. Gingival recession.
8. Disfagie. 13. Limited mouth opening.
9. Durere miogenă. 14. Tinnitus.
10. Migrări dentare. 15. Muscular hypertrophy.
11. Mobilitate dentară. 16. Prostheses fracture.
12. Recesiune gingivală. Etc.
13. Limitarea deschiderii gurii. However, despite the above-mentioned things,
14. Tinnitus. not all the patients have these problems due to the
15. Hipertrofie musculară cu modificări estetice. presence of a feedback from periodontium which
16. Fracturarea protezelor. contain mechanoreceptors that lead to muscle relax-
Etc. ation in case of overloading [1].
Totuşi, în pofida celor menţionate mai sus, nu These mechanisms work in healthy periodonti-
toţi pacienţii dezvoltă aceste condiţii datorită meca- um but, full mouth prosthetic rehabilitation requires
nismului de control prezent la nivel de parodonţiu often to devitalize the teeth or even rehabilitations
înzestrat cu mecanoreceptori care duc la relaxarea solely on implants which have no mechanoreceptors
musculaturii în caz de forţe supraliminare [1]. underneath with loss of the feedback and increase of
Aceste mecanisme compensatorii vor funcţio- muscle forces (Bersani et al) [3].
na în cazul dinţilor cu un parodonţiu sănătos însă Beside the loss of mechanoreceptors, we might
tratamentele complexe adesea implică devitalizări face patients with day or night parafunctions which
dentare sau chiar reabilitări totoale pe implante care can negatively influence the predictability of our
nemijlocit duc la pierederea arcului reflexogen dintre treatment. The muscular parafunctions such as night
parodonţiu şi muschi cu mărirea forţelor musculare bruxism can be found in 8-31% of adults [6] and its
aplicate (conform E. Bersani [3].) etiology is still unknown. The applied muscle forces
Nu doar reabilitările totale scot în evidenţă posi- can be indirectly calculated by measuring the elec-
bilie complicaţii ulterioare ce pot apărea datorită creş- trical potential of muscle activity during function
terii tonicităţii musculare ci şi posbilile parafuncţii or rest. Two types of electromyography are known:
diurne sau nocturne pot negativ influenţa predictibi- surface and intramuscular ones. Surface electrodes
65
litatea tratamentului. Mai mult ca atât, parafuncţiile are used for the first one, placed in the projection of
musculare precum bruxismul sunt întâlnite la diferite muscles the other one uses needle electrodes intro-
vârste, cu o frecvenţă de 8–31% la adulţi [6] iar etiolo- duced directly into muscles.
gia acestui proced nu este până la capăt cunoscut. De- First reports about the use of surface electromy-
teminarea froţelor musculare pot fi indirect calculate ography (sEMG) were published in 1950 [4]. Multiple
prin determinarea potenţialului electric din cadrul muscle changes can be registered with this method:
muşchilor masticatori. Sunt cunoscute două tipuri de postural hyperactivity, muscular asymmetry during
calculare a valorilor tonicităţii musculare cu ajutorul function, fatigue and muscle spasm, etc.
miografiei: miografia de suprafaţă şi electromiografia
intramusculară. Pentru prima se utilizează electrozi Aim
ce se vor aplica pe piele cu utilizarea unor geluri spe- Evaluation of surface electromyography in diag-
ciale ce vor transmite valorile potenţialului electric. nosis and full prosthetic rehabilitations.
Electromiografia de suprafaţă a fost utilizată în
stomatologie în anii 50 ai secolului trecut. În acea pe- Material and methods
rioadă au fost efectuate primele raportări în literatura The study is based on literature analysis about the
de specialitate [4]. Multiple patologii musculare pot application of electromyography in prosthetic treat-
fi deduse şi înregistrate cu ajustorul electromiografie ment as well as on diagnosis and treatment of 24 pa-
precum: hiperactivitate posturală, asimetrie a funcţi- tients, aged between 18 and 62 years old. From total
ei musculare, oboseală, spasm etc. number of patients, 5 had temporo-mandibular dis-
function (TMD) with/without muscle component.
Scop Other 4 patients were complaining on worn teeth
Evaluarea eficacităţii electromiografiei de supa- of different degree. Fifteen patients had full mouth
rafaţă în diagnostic şi reabilitările protetice totoale. implant-prosthetic rehabilitation on one or both
jaws. The treatment of the first group with TMD was
Material şi metode limited only to reversible one with myorelaxation or
Studiul se bazează pe analiza literaturii de spe- stabilization splints (Figure 1).
cialitate despre aplicabilitatea electromiografiei în The patients with pathological attrition or abra-
reabilitările stomatologice totale precum şi pe dia- sion were first treated with reversible methods

Fig.1. Determinarea valorilor electromiografiei: a) aspect clinic intraoral, b) rezultatele electromiografiei la etapa iniţială, c)gutiera de
miorelaxare aplicată în cavitatea bucală, d) indicii miografiei după ajustarea gutierei.
Fig.1. Determination of electromyographic values in reversible TMD treatment: a)initial clinical aspect; b) electromyography of initial
66
situation, c)application of flat splint, d) electromyography after occlusal adjustment.
Fig.2. Abraziune patologică: a) aspect clinic, b) indicii electromiograifiei electromiografia
Fig.2. Severe attrition: a) clinical aspect, b) electromyographic indices before treatment

Fig.3. Reabilitare implanto–protetică totală bimaxilară: a) aspectul clinic al protezei fixe provizorii la maxilă şi permanente la mandibula;
b) indicii electromiografiei imediat după fixare.
Fig.3. Bimaxillary implant-prosthetic rehabilitation: a) clinical aspect of temporary implant supported denture and permanent one on
lower jaw; b) electromyographic values after fixation

gnosticarea şi/sau tratamentul a 24 pacienţi cu vârsta (splint, mock-ups) and further full mouth rehabilita-
cuprinsă între 18 şi 62 ani. Din totalul de pacineţii tion (Figure 2).
investigaţi 5 prezentau disfuncţii ale articulaţiei tem- The last group was composed of 9 patients with
poro–mandibulare cu, sau fără implicarea compo- uni-maxillary edentulism which had partial aden-
nentei musculare. Alţi 4 pacienţi s–au prezentat cu tia on opposite arch. Other 6 patients from the last
abraziuni patologice a dinţilor de diferit grad. Ceilalţi group had bimaxillary edentulism treated in 5 cases
15 pacienţi s–au prezentat pentru efectuarea reabili- with fixed implant-supported dentures in both jaws
tărilor totole cu suport implantar la unul sau ambele (Figure 3). In one case from these patients, an im-
maxilare. Din prima grupă de pacienţi cu disfuncţii plant-supported denture was applied on lower jaw
articulare, tratamentul s–a limitat doar la faza rever- and a full denture on upper jaw.
sibiliă cu utilizarea gutierelor fie de miorelaxare fie The values were recorded in different time frames
de stabilizare (Figura 1). depending on treatment steps and aim. The software
Pacienţii cu abraziuni patologie au fost trataţi cu allows visualization of 10 variables:
utilizarea terapiei reversibile (gutieră, provizorii di- 1. First 4 variables (left and right masseters and
recte fără preparare) cu ulterioara reabilitare proteti- temporalis) are the raw data of muscle activity
că totală (Figura 2). measured in microvolts (Figure 4a).
În ultima grupă de pacienţi investigaţi s–au inclus 2. POC TA –this value is obtained from com-
9 pacienţi edentaţi unimaxilar în timp ce cealaltă ar- paring the work of left and right temporalis
cadă fiind edentată parţial. Ceilalţi 6 pacienţi au fost muscles (Figure 4b).
edentaţi bimaxilar. Din aceşti pacienţi 5 au fost trataţi 3. POC MM - this value is obtained from com-
cu proteze fixe cu suport implantar la ambele maxi- paring the work of left and right masseter
lare (Figura 3) în timp ce un pacient a fost reabilitat muscles (Figure 4b).
cu porteză fixă pe suport implantar unimacxilar iar la 4. BAR – this value is obtained from comparing
cealaltă s–a aplicat o proteză total mobilizabilă. the work of masseter and temporalis muscles
Pentru analizarea şi realizarea tratamentului au fost (Figure 4b).
efectuate de la 1 la 4 investigaţii în diferite intervale de 5. IMPACT – determination of vertical dimensi-
timp în dependenţă de scopul urmărit. În cadrul aces- on of occlusion depending on the contraction 67
tui program au fost analizaţi 10 parametri muscular: forces of muscles (Figure 4c).
Fig.4. Valorile indicate de către electromiograf: a) valorile potenţialului electric al muschilor masticatori; b) indicii POC TA, POCMM şi BAR cu
indicarea valorilor de referinţă, c) indicii IMPACT, TORS şi ASYM cu valorile de referinţă.
Fig.4. Values indicated by the electromyograph: a) electric activity of masticatory muscles; b) indices POC TA, POCMM and BAR with indication
of normal range, c) indices IMPACT, TORS and ASYM with indication of normal range.

Fig.5. Determinarea indicatorilor electromiografiei la diferite etape de tratament: a) iniţial, b) la aplicarea gutierei şi ajustarea acesteia, c)la
aplicarea coroanelor provizorii directe (mock–up), d) la finele tratamentului protetic.
Fig.5. Determination of electromyography indices during different treatment steps: a) initially before treatment, b) after splint adjustment and
68
delivery, c) after mock-up application, d) after fixation of permanent e-max crowns.
1. Primele patru valori reprezinta potenţialul 6. TORS – mandibular rotation to left or right
electric generat de patru muschi masticatori depending on the first premature contact (Fi-
(2 maseteri şi 2 temporali) (Figura 4a). gure 4c).
2. POC TA — compararea activităţii musculare 7. ASYM - this value is obtained from compa-
ale muschilor temporali cu indicarea prevală- ring the work of left muscles (masseter left
rii părţii drepte, stângi sau simetrice (Figura and temporalis left) versus right side (Figure
4b). 4c).
3. POC MM — compararea activităţii muscula- Assuming that values are individual and never
re ale muschilor maseteri cu indicarea preva- perfect, the obtained data should match into a range
lării părţii drepte, stângi sau simetrice (Figura of values to be considered as normal.
4b).
4. BAR — compararea prevalării activităţii mus- Results and discussions
chilor temporari sau maseteri (Figura 4b). The patients from the study were examine either
5. IMPACT — determinarea dimensiunii ver- once in some cases of TMD or several times during
ticale de ocluzie în dependenţă de gradul de different treatment steps in order to assess the modi-
contracţie (Figura 4c). fications that took place or to confirm the correct-
6. TORS — apariţia unei rotaţii spre dreapta sau ness of occlusal adjustment (Figure 5).
stânga cauzată de prezenţa unui contact pre- Some muscles were found to have increased to-
matur (Figura 4c). nicity even during rest which can lead to registration
7. ASYM –compararea activităţii musculare din errors (Figure 6). This occurs due to uneven teeth
partea dreaptă (temoporal şi maseter drept) loss and unilateral mastication pattern or due to in-
vs cea stângă (maseter şi temporal din stânga) correct occlusal adjustments of previous restorations.
(Figura 4c). In order to avoid this situation it was required to wait
Din motivul că valorile sunt individuale, se admi- with the switched on device for about 3-4 seconds in
te a fi norma încadrarea acestora în într–un şir de va- a rest position and then to start registration of maxi-
lori considerate ca normă care sunt indicate în partea mal contraction, thus the percentage of muscle con-
stângă a ficărei variabile determinate. traction from rest position will be calculated.
The program tends to mark the areas which cor-
Rezultate şi discuţii responds to the respective muscles on arch either
Pacienţii din cadrul cercetării au fost analizaţi fie with red minus (if overcontact) or blue plus (lack of
o singură dată pentru diagnosticarea disfuncţiilor contact) so the clinician will have idea of where to
musculare din cadrul ATM fie în mai multe vizite la grind or add material (Figure 7). Ideally, there should
diferite etape de tratament pentru evaluarea modifi- be no red or blue marks on arch and the collors on
cărilor survenite după aplicarea unei sau altei metode diagram must have a equal “BMW” sign.
şi pentru confirmarea corectitudinii ajustării restau- The lack of proper occlusal adjustment can
rărilor protetice de tranziţie sau finale (Figura 5). lead to mechanical or biological complications like
În cadrul evaluărilor s–a determinat prezenţa TMD’s, fatigue or painful muscles, breaking of den-
unor muşchi cu o tonicitate crescută chiar şi în re- tures (Figure 8), etc.
paus ceea ce în final paote erona datele electromio- However, it was not always possible to register
grafiei (Figura 6). Aceasta se datoreaza pierderii ne- the muscle activity especially in patients with deep

Fig.6. Muschiul maseter stâng (marcat rosu) cu o tonicitate vizibil crescută în repaus.
69
Fig.6. The left masseter (marked in red) have a hypertonus even in rest position.
Fig.7. Marcarea zonelor de supracontacte. a) marcarea zonelor cu supracontact (minus rosu) şi cele ce nu ajung în ocluzie (plus albastru), b)
aspectul electromiografiei după ajustarea ocluzală.
Fig.7. The marked areas of over and infracontact: a) overcontact marked in red and infracontact in blue; b) changes seen after occlusal
adjustment.

Fig.8. Fracturarea prozei fixe cu suport implantar: a)aspectul intraoral al fracturii; b) predominarea funcţiei temporalului drept din cauza unui
supracontact pe partea anterioară a lucrării din dreapta ce corespunde zonei de fracurare.
Fig.8. Fracture of fixed implant-supported prosthesis: a) intraoral view of fractured prosthesis; b) predominant function of right temporalis due
to overcontact seen which correspond to the red mark on electromyography.

Fig.9. Lipsa înregistrărilor potenţialelor musculare din cauza părului dens ce nu permite lipirea uniformă a electrozilor.
70
Fig.9. The lack of acquired data due to bad sticking of electrodes to hair at the level of temporalis muscles.
uniforme a dinţilor cu masticaţie unilaterală sau din insertion of temporalis under thick hair layer which
cauza tratamentelor anterioare eronat ajustate oclu- doesn’t allow an even fixation of electrodes (Figure
zal. Pentru a exclude aceste date este necesar la eta- 9). Moreover, the registration in the same patients are
pa înregistrării de asteptat aproximativ 3–4 secunde always different being close but not identic.
până la înregistrarea valorilor contracţiei musculare Electromyography has also many factors that can
maxime, astfel se vor înregistra parametrii musculari influence the results such as: anatomical features,
în repaus fiziologi faţă de care se va calcula procen- age, sex, psychological status [2], pain in muscles or
tual contracţia. adjacent structures [4].
Intuitiv, programa în dependenţă de diferenţa de The use of electromyography in diagnostics and
contracţie musculară marchează zonele cu albastru treatment of TMD’s, doesn’t have a major practical
cu un semn plus pe arcadă ca fiind zone unde contac- importance due to different variable that can influ-
tele ocluzale sunt diminuate şi minus roşu acele zone ence the results and multifactorial cause of the dis-
unde contactele trebuie înlăturate (Figura 7). ease [8].
Neajustarea contactelor premature se poate solda
cu complicaţii precum disfuncţii ale ATM, obosea- Conclusions
la sau durere musculară, fracturarea materialului de The application of surface electromyography in
placaj (Figura 8) etc. diagnostics and treatment of patients can favor the
Cu toate acestea nu a fost posibil întotdeauna de correct diagnosis and occlusal adjustment of pros-
realizat electromiografia, în special la pacienţii ce au thetic restoration with objective validation of the re-
inserarea muschilor temporali acoperte cu păr dens sults. Moreover, the data can be stored and later on
ce nu permite lipirea uniformă a electrozilor astfel nu compared with the changes in long-term perspective.
se înregistrează potenţialul electric (Figura 9). Mai However, the use of electromyography doesn’t come
mult ca atât înregistrarările consecutive ale aceluiaşi to substitute the clinical thinking and other diagnos-
pacient nu dau rezultate identice ci doar similare. tic tools, being an additional method for increasing
Aplicarea electromiografiei poate fi influenţată dental healthcare quality.
de particularităţi anatomice, vârstă, sex, starea psiho-
emoţională [2] precum şi de prezenţa durerii persis-
tente nu doar la nivelul muşchilor masticatori ci şi în
structurile adiacente [4].
Utilizarea electromiografiei în diagnosticarea dis-
funcţiilor articulaţiei temporo–mandibulare nu pre-
zintă importanţă din cauza multiplelor variabile şi a
cauzei multifactoriale ale disfuncţiei ce pot cuprinde
nu doar afectarea muşchilor masticatori [8].

Concluzii
Utilizarea electromiografiei în diagnosticarea şi
tratamentul pacienţilor stomatologici poate favoriza
stabilirea corectă a diagnosticului, facilitarea ajustă-
rii ocluzale a restaurărilor stomatologice cu validarea
obiectivă a tratementului şi evaluarea modificărilor
survenite pe parcursul funcţionării acestor restau-
rări. Cu toate acestea utilizarea acesteia nu vine să
înlocuiască alte metode de diagnostic sau să submi-
neze gândirea clinică, fiind doar un instrument pen-
tru îmbunătăţirea calităţii serviciilor stomatologice
acordate.

Bibliografie / Bibliography litation 2011. the literature, Journal of orofacial pain,


4. Gary D. Klasser, Jeffrey P. Okeson, The 2 (27) 2013, 99–110.
1. Carlsson GE, Haraldson T: Functional clinical usefulness of surface electro- 7. Peter E. Dawson. Functional Occlusi-
response in tissueintegrated prosthe- myography in the diagnosis and treat- on, from Tmj to Smile Design. Mosby
ses osseointegration. In Brånemark PI, ment of temporomandibular disorders, Elsevier, 2007, 630p. Jeffrey P. Okesson.
Zarb GA, Albrektsson. JADA, Vol. 137, 2006, 763–771. Managment of temporomandibular di-
2. Cecere F, Ruf S, Pancherz H. Is quantita- 5. Katz. Botulinum Toxins in Dentistry sorders and occlusion. Mosby Elsevier.
tive electromyography reliable? J Orofac — The New Paradigm for Masticatory 2014, ed.7, 488p.
Pain 1996;10(1):38–47 Muscle Hypertonicity, Singapore Den- 8. Reny de Leeuw, Garry D. Klasser. Oro-
3. E. BERSANI, S. et.al. Implant–suppor- tal Journal, December 2005, Vol 27, No facial pain, guidelines for assessment,
ted prosthesis following Bra ˚nemark 1. diagnosis and management. Quin-
protocol on electromyography of masti- 6. Manfredini et.al, Epidimiology of Bru- tessence, 2018,336p.
catory muscles. Journal of Oral Rehabi- xism in Adults: A systematic review of 71
EDENTAŢIA PARŢIALĂ COMPLICATĂ CU PARTIAL EDENTIA
INSTABILITATEA POZIŢIILOR ASSOCIATED WITH UNSTABLE
DE OCLUZIE OCCLUSION
1
Vadim Oineagra 1
Vadim Oineagra
2
Oleg Solomon. 2
Oleg Solomon.
3
Vasile Oineagra. 3
Vasile Oineagra.
4
Vasile Rusu 4
Vasile Rusu
IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu“ “Nicolae Testemițanu”
Catedra Stomatologie ortopedică „I. Postolachi“ Catedra Stomatologie ortopedică „I. Postolachi”

Rezumat Summary
Rezultatele se bazează pe examenul cli- The results are based on clinical and labo-
nic-instrumental complex, paraclinic şi a tra- ratory complex exams and prosthetic treat-
tamentului protetic a 20 pacienţi, cu vârsta ment of 20 patients, aged between 39 and
cuprinsă între 39 şi 62 de ani, cu edentaţii par- 62 years , with the partial edentulous dental
ţiale ale arcadelor dentare, uni sau bilaterale. arches , unilateral or bilateral.
Cercetările realizate au permis de a confir- The researches allowed to confirm that
ma că dereglările morfologice de la nivelul ar- morphological disorders in the dental arch
cadelor dentare care deviază sau/ şi blochează deflects and / or block movements of the
deplasările mandibulei, determină deplasarea mandible , the mandible moves in PIM with
mandibulei în PIM cu modificarea ei influen- its changing influence also the stability.
ţând totodată şi stabilitatea ei. Clinical changes and instability positions
Clinic modificările şi instabilitatea poziţi- of static and dynamic occlusion is manifested
ilor de ocluzie statice şi dinamice se manifestă by the complex morpho–functional neuro-
prin dereglări morfo-funcţionale la nivelul muscular disorders and TMJ . These results
complexului neuro-muscular şi articulaţiei were confirmed by clinical and instrumental
temporo-mandibulare. Aceste dereglări au investigations , radiological and electromyog-
fost confirmate prin rezultatele investigaţii- raphy of the masticatory muscles of the sto-
lor clinico-instrumentale, radiologice (OPG, matognathic system.
tomografia computerizată a ATM), şi a ele- We confirmed that the evaluation of the
cromiografiei muşchilor mobilizatori ai siste- degree of functionality of the stomatognathic
mului stomatognat. S-a confirmat că apreci- system, in the case of partial edentulous, is
erea gradului de funcţionalitate a sistemului based on static and dynamic occlusal posi-
stomatognat în cazul edentaţiei parţiale se tions.
bazează pe aprecierea stabilităţii poziţiilor de Design and implementation of partial
ocluzie statice şi dinamice. edentulous treatment is based on the concept
Conceperea şi realizarea tratamentului of rebalancing occlusal positions and ensure
edentaţiei parţiale are la bază conceptul de the stability of the occlusion.
reechilibrare ocluzală şi asigurarea stabilităţii Key words: partial edentia, oclusion, sto-
poziţiilor de ocluzie. matognat system.
Cuvinte cheie: edentaţie parţială, ocluzie,
sistem stomatognat.
INTRODUCTION

INTRODUCERE Partial edentation is defined as the partial ab-


sence of teeth on the dental arch. Some publications
Edentaţia parţială se defineşte ca absenţa par- [4,5,7,11] claim that edentation occurs at an early age
ţială a dinţilor pe arcada dentară. Unele publicaţii of 16, the most affected being the 6–year–old mo-
[4,5,7,11] susţin că edentaţia apare la o vârstă fragedă lar. The incidence of partial edentia at age 30–40 is
de 16 ani, cel mai afectat fiind molarul de 6 ani. Inci- equal for both sexes [4,7,11]. After this age a higher
denţa edentaţiei parţiale spre vârsta de 30-40 ani este frequency has the extended edentation with an in-
egală petru ambele sexe [4,7,11]. După această vârstă creased ratio for the female sex.
o frecvenţă mai mare are edentaţia întinsă cu un ra- According to the studies carried out by the Uni-
port crescut pentru sexul feminin. versity of San Francisco [7], 40% of all edentation
Conform studiilor realizate de Universitatea din forms are partial extended biterminal edentations,
72 San Francisco [7], 40% din totalul formelor de eden- 33% represent uniterminal edentation, 18% corre-
taţie sunt edentaţii parţiale întinse biterminale, 33% sponds to interleaved edentation and 9% to frontal
reprezintă edentaţia uniterminală, 18% revine eden- edentation [7,9,11,15]. The prevalence of edentation
taţiei intercalate şi 9% edentaţiei frontale[7,9,11,15]. differs from country to country from time to time
Prevalenţa edentaţiei diferă de la o ţară la alta de la un in relation to culture and place of prophylaxis in the
interval de timp la altul în raport de cultura şi locul healthcare system, but the large number of patients
profilaxiei în sistemul sanitar, însă numărul mare de affected by edentation to undergo prosthetic treat-
pacienţi afectaţi de edentaţie, ce urmează să supor- ment remains high in most cases. Thus, regardless of
te un tratament protetic, rămâne destul de ridicat în etiology, location, extent or topography, partial eden-
majoritatea cazurilor. Astfel indiferent de etiologie, tation remains a pathological form which, through
localizare, întindere sau topografie, edentaţia parţia- its evolution and complications, causes serious im-
lă ramâne a fi o formă patologică care prin evoluţia şi balances at the level of the entire stomatognathic sys-
complicaţiile ei provoacă grave dezechilibre la nivelul tem.
întregului ADM. Despite the fact that many scientific publications
În ciuda faptului existenţei la momentul actual a exist at the present time [7,10,19,21], the evolution
numeroase publicaţii ştiinţifice [7,10,19,21], evoluţia of diagnostic and treatment methods, of biomateri-
metodelor de diagnostic şi tratament, a biomateriale- als, the advancement of technologies, partial edentia
lor, avansarea tehnologiilor, edentaţia parţială rămâ- remains one of the most serious problems of contem-
ne una dintre cele mai grave probleme ale stomato- porary dentistry. The purpose of the treatment is to
logiei contemporane. Scopul tratamentului rămâne keep the teeth on the dental arch for as long as pos-
menţinerea cât mai îndelungată a dinţilor pe arcada sible, to restore the functions of the stomatognathic
dentară, restabilirea funcţiilor sistemului stomatog- system and to ensure the integrity of different struc-
nat precum şi asigurarea integrităţii diferitor struc- tures but also to prevent relapses. However, the risk
turi dar şi prevenirea recidivelor. Cu toate acestea of failure is possible.
riscul eşuării este posibil. The data from the specialized literature regard-
Datele din literatura de specialitate privitor la ing the given pathology [1,4,7,13], include a number
patologia dată [1,4,7,13], includ un şir de aspecte, of aspects, which are insufficiently analyzed, are of-
care sunt insuficient analizate, deseori sunt prezen- ten presented contradictory or are generally not ad-
tate contradictorii sau în general nu sunt abordate. dressed. Particular attention should be paid to occlu-
O atenţie deosebită trebuie acordată disarmoniilor sal disharmonies, which are generated by the partial
ocluzale, ce sunt generate de edentaţia partială care edentation which would be explained by the fact that
s-ar explica prin faptul că la etapa iniţială a edentaţiei at the initial stage of the edentation the interoclusal
raportul interocluzal nu este dereglat, iar simptome- relation is not disturbed, and the subjective symp-
le subiective apar mult prea târziu la dezintegrarea toms appear too late to the disintegration of the den-
arcadelor dentare, insuficienţa actului de masticaţie, tal arches, the insufficiency of the mastication act, or
sau dereglări fizionomice. physiognomic disorders.
Tabloul clinic al edentaţiei este caracterizat de The clinical picture of edentation is character-
un şir de simptome obiective şi subiective care se ized by a series of objective and subjective symptoms
bazează pe dereglări morfologice şi fucţionale la ni- that are based on morphological and functional dis-
velul arcadelor dentare. Însă, nici până în prezent orders in the dental arches. However, until now, the
n-a fost studiat suficient tabloul clinic şi varietăţi- clinical picture and the varieties of edentation have
le de edentaţie în funcţie de numărul dinţilor lipsă not been sufficiently studied according to the num-
într-o breşă numărul şi topografia breşelor. Nu sunt ber of missing teeth in a gap and the topography of
analizate situaţiile de risc în evoluţia disarmoniilor the breaches. The risk situations in the evolution of
ocluzale şi influenţa lor asupra stabilităţii dinţilor the occlusal disharmony and their influence on the
limitrofi breşelor sau stabilităţii poziţiilor funda- stability of the teeth bordering the breaches or the
mentale mandibulo-craniene, în special în situaţii stability of the mandibulo–cranial fundamental posi-
clinice combinate cu lezarea coronară a dinţilor li- tions, especially in clinical situations combined with
mitrofi breşei situaţi distal sau la migrarea lor. Apa- the coronary lesion of the teeth bordering the distal
riţia breşelor reprezintă un factor important în in- breach or on their migration, are not analyzed. The
stalarea disarmoniilor ocluzale afectând morfologia emergence of breaches is an important factor in the
ocluzală. occlusal disharmony installation affecting the occlu-
Conform datelor prezentate de unii savanţi sal morphology.
[1,7,9,11], iniţial au loc dereglări la nivelul coroane- According to the data presented by some scientists
lor dinţilor cu antagonişti. Aceste dereglări apar în [1,7,9,11], initially there are disorders in the crowns
urma suprasolicitării ţesutului parodontal, dease- of teeth with antagonists. These disorders occur after
menea manifestându-se prin modificarea reliefului the periodontal tissue overload, also manifested by
ocluzal şi schimbarea modului de recepţionare a for- modifying the occlusal relief and changing the recep-
ţelor. La prezenţa spaţiului edentat pe arcada dentară tion of forces. In the presence of the edentulous space
toate organele şi ţesuturile sistemului stomatognat se on the dental arch, all the organs and tissues of the
adaptează la situaţia creată datorită capacităţii com- stomatognathic system adapt to the situation created
73
pensatorii ale acestuia în scopul obţinerii aceloraşi due to its compensatory capacity in order to obtain
eficienţe masticatorii. the same masticatory efficiencies.
O consecinţă gravă a disarmoniilor ocluzale este A serious consequence of the occlusal disharmo-
modificarea direcţiei planului de ocluzie care con- ny is the change of the direction of the occlusion plan
form datelor din literatură este menţionată diferit. which according to the literature data is mentioned
Datele acumulate în ultimele decenii [2, 3, 8, 13, differently.
14, 18] confirmă afirmaţia conform căreia integri- The data accumulated in the last decades [2, 3, 8,
tatea şi funcţionalitatea sistemului stomatognat nu 13, 14, 18] confirm the assertion that the integrity and
poate fi concepută în afara fiziologiei ocluzale. În functionality of the stomatognathic system cannot be
literatura de specialitate este descrisă existenţa unei conceived outside the occlusal physiology. The spe-
interdependenţe reciproce de tip „feed -back“ între cialized literature describes the existence of a recip-
componentele sistemului stomatognat. Astfel orice rocal interdependence of type „feed–back“ between
abatere apărută la unul din componentele sistemului the components of the stomatognathic system. Thus
pot determina afectarea ocluziei dentare şi viceversa, any deviation from one of the components of the sys-
un dezechilibru la nivelul arcadelor dentare cu mo- tem can cause the dental occlusion to be affected and
dificarea rapoartelor ocluzale se va răsfrânge obliga- vice versa, an imbalance in the dental arches with the
toriu asupra componentelor sistemului stomatognat modification of the occlusal reports will be obligatory
şi implicit a funcţionalităţii lui în întregime. on the components of the stomatognathic system and
O dată cu întreruperea continuităţii arcadelor implicitly on its functionality as a whole.
dentare într-un punct sau mai multe dispar şi po- With the interruption of the continuity of the den-
ziţiile statice sau dinamice la contactarea celor două tal arches in one or more points and the static or dy-
arcade dentare. Rapoartele ce apar ca urmare a eden- namic positions when contacting the two dental arch-
taţiei fac ca maxila şi mandibula să se întâlnească în es. Reports appearing as a result of edentation cause the
alte poziţii decât cele echilibrate. În aşa fel o ocluzie mandible and maxilla to meet in positions other than
normală, echilibrată se transformă într-o ocluzie the balanced ones. In this way a normal, balanced oc-
anormală, dezechilibrată. clusion turns into an abnormal, unbalanced occlusion.
În baza celor relatate se poate menţiona cu cer- Based on the above, it can be stated with certainty
titudine că multe aspecte ale edentaţiei parţiale sunt that many aspects of partial edentation are presented,
prezentate, după părerea noastră, insuficient, alte- in our opinion, insufficient, others are analyzed in
le sunt analizate în contradictoriu, ne confirmă că contradiction, confirms that the given topic is scien-
tema dată este actuală din punct de vedere ştiinţific tifically and practically current, and requires a con-
şi practic, şi necesită un studiu continuu. tinuous study.

SCOPUL: Evaluarea stabilitaţii poziţiilor de oclu- PURPOSE: Assessment of the stability of occlu-
zie în cazul edentaţiei parţiale în vederea aprecierii sion positions in the case of partial edentation in
gradului de funcţionalitate a sistemului stomatognat. order to assess the degree of functionality of the sto-
matognathic system.
MATERIAL ŞI ME-
TODE DE CERCETARE MATERIAL AND ME-
THODS OF RESEARCH
În scopul realizării
acestui studiu au fost In order to carry out
examinaţi clinic instru- this study, 20 patients
mental şi paraclinic 20 (4b., 16f.) With ages
pacienţi (4b., 16f.) cu ranging from 39 to 62
vârste cuprinse între years with partial edenta-
39 şi 62 ani cu edenta- tion of the dental arches,
ţii parţiale ale arcade- at one or both maxillary,
lor dentare, la unul sau uni– or bilateral clinics
ambele maxilare, uni- were examined clini-
sau bilaterale. Pentru a cally instrumentally and
asigura obţinerea unor paraclinically. In order
date reprezentative, în to ensure representative
studiu nu au fost incluşi data collection, patients
pacienţi cu maladii sis- with systemic diseases or
temice sau traume ale trauma of the stomato-
sistemului stomatognat. bărbați / men femei / women gnathic system were not
Caracteristic pentru included in the study.
pacienţii din lotul de Fig. 1. Repartizarea pacienţilor după sex Characteristic for
74 studiu sunt deformă- Fig. 1. Distribution of patients by sex the patients in the study
rile arcadelor dentare cu semne clinice ca dereglări group are the deformations of the dental arches with
morfo-functionale a complexului neuro-muscular clinical signs as morpho–functional disorders of the
şi ATM parvenite ca urmare a instalării edentaţiei neuro–muscular complex and ATM arising as a re-
parţiale. sult of the partial edentation.
Diagnoza de edentaţie parţială a fost stabilită în The diagnosis of partial edentation was estab-
baza examenului clinic-instrumental complex şi pa- lished based on the complex clinical and instrumen-
raclinic evaluarea breşelor s-a efectuat conform cla- tal examination and the paraclinic evaluation of the
sificării Kennedy. breaches was made according to the Kennedy clas-
În baza examenului complex precum şi la anali- sification.
za tabloului clinic a pacienţilor cu edentaţii parţiale, Based on the complex examination and the analy-
am stabilit că simptomele subiective şi obiective au sis of the clinical picture of the patients with partial
la bază nu doar prezenţa breşelor arcadei dentare, edentation, we established that the subjective and ob-
dar şi disarmonii ocluzale. jective symptoms are based not only on the presence
Evoluţia acestora este influenţată de dereglările of the dental arches, but also the occlusal disharmony.
funcţionale de la nivelul arcadelor dentare, manifes- Their evolution is influenced by the functional
tate prin insuficienţa actului de masticaţie, a com- disorders in the dental arches, manifested by the in-
plexului neuro-muscular şi ATM care sunt influen- sufficiency of the chewing act, the neuro–muscular
ţate tot de disarmoniile ocluzale din aceste zone ale complex and ATM, which are also influenced by the
arcadelor dentare. occlusal disharmony in these areas of the dental arches.
În scopul stabilirii unui diagnostic cu realiza- In order to establish a diagnosis with the realiza-
rea planului corect de tratament pacienţii paralel tion of the correct treatment plan, the patients par-
examenului clinic instrumental au fost supuşi exa- allel to the instrumental clinical examination were
menului paraclinic prin utilizarea metodelor: orto- subjected to the paraclinical examination using the
pantomografia, tomografia computerizată a articu- methods: orthopantomography, computed tomog-
laţiei deasemenea s-a efectuat ocluzografia, studiul raphy of the joint, also performed the occlusion, the
modelelor de diagnostic EMG muşchilor maseteri study of the EMG diagnostic models of the masseter
şi temporali. and temporal muscles.
Examenul clinic-instrumental s-a efectuat cu The clinical–instrumental examination was per-
completarea fişei de ambulator prin care în baza formed by completing the outpatient record, which
simptomelor subiective şi obiective, s-a urmărit based on the subjective and objective symptoms,
funcţionalitatea sistemului stomatognat, stabilirea followed the functionality of the stomatognathic
diagnozei şi aplicarea tratamentului protetic indivi- system, establishing the diagnosis and applying the
dualizat. individualized prosthetic treatment.
Examenul clinico-instrumental Clinical–instrumental examination
Efectuarea examenului clinic instrumental a The instrumental clinical examination was per-
fost realizat conform fişei de ambulator cu utili- formed according to the outpatient record using the
zarea metodelor clinice bazate pe interogatoriu, clinical methods based on interrogation, inspection,
inspecţie, palpaţie percuţie şi auscultaţie. În ca- percussion palpation and auscultation. As part of the
drul motivaţiei am insistat asupra determinării motivation, we insisted on determining the symptoms
simptomelor ce au parvenit ca urmare a edentaţiei that came as a result of the partial edentation. The
parţiale. Anamneza actualei maladii s-a bazat pe anamnesis of the present disease was based on the
elucidarea factorilor etiologici ce au determinat elucidation of the etiological factors that determined
pierderea dinţilor, timpul scurs de la extracţie, the loss of the teeth, the time elapsed from the extrac-
tratamentul anterior dacă avut loc precum şi con- tion, the previous treatment if it took place as well as
diţiile de viaţa şi de muncă a pacientului care pot the conditions of life and work of the patient that can
determina afecţiunea. Atenţie se atrage şi asupra determine the condition. Attention is also drawn to
antecedentelor eredocolaterale, maladiilor genera- the hereditary, antecedent and concurrent diseases,
le suportate şi cele concomitente, în special a celor in particular infectious diseases (TB, hepatitis, HIV).
infecţioase(TBC, hepatite, HIV) The objective examination was aimed at assessing
Examenul obiectiv extraoral a avut drept scop the symmetry of the face, palpation of the ATM area
aprecierea simetriei feţei, palparea zonei ATM şi a and of the muscles in order to detect any functional
muşchilor în scopul depistării unor eventuale de- or morphological disorders. The degree of opening
reglări funcţionale sau morfologice. Se determină of the oral cavity and the character of the displace-
gradul de deschidere a cavităţii bucale şi caracterul ment of the mandible are determined.
deplasării mandibulei. The intraoral clinical examination aims to assess
Prin examenul clinic intraoral se urmăreşte the integrity, shape, color, positioning of the remain-
aprecierea integrităţii, formei, culorii, poziţionarea ing teeth bordering the breach. The evaluation of the
dinţilor restanţi limitrofi breşei. Evaluarea breşelor breaches was carried out according to the Kennedy
s-a efectuat conform clasificării Kennedy cu analiza classification with the analysis of the intermaxillary
relaţiilor intermaxilare, rapoartelor dintre arcadele relationships, the reports between the dental arches.
75
dentare. Pe întreg parcursul examinării s-a urmărit Throughout the examination we aimed to name the
nominalizarea simptomelor ce ţin de dereglări oclu- symptoms related to occlusal disorders: dental mi-
zale: migrări dentare micşorarea numărului de con- gration, decrease of the number of contacts related
tacte raportate la numărul dinţilor lipsă, recesiuni to the number of missing teeth, gingival recessions
gingivale mobilitatea patologică a dinţilor. pathological mobility of the teeth.
Examenul clinic a inclus şi determinarea Relatiei The clinical examination also included the deter-
Centrice care s-a realizat în dependenţă de fiecare mination of the Centric Relationship that was per-
caz clinic prin utilizarea şabloanelor cu bordură de formed depending on each clinical case by using the
ocluzie, care asigură stabilizarea mandibulei faţă de occlusion border templates, which ensure the man-
maxilă. Pentru a conduce mandibula în poziţie de dible stabilization with respect to the maxilla. Differ-
RC au fost utilizate diferite teste funcţionale prin ent functional tests were used to guide the mandible
care pacientul poziţionează vârful limbii în zona to the RC position whereby the patient positions the
distală a palatului dur, neutralizând astfel contrac- tip of the tongue in the distal area of the
​​ hard palate,
ţia muşchilor ce deplasează mandibula anterior. În thus neutralizing the contraction of the muscles that
completarea primeia vine şi metoda reflexul mola- move the mandible anteriorly. To complete the first
rului ce presupune amplasarea degetelor arătătoare one comes the method of the molar reflex, which
pe plica de tranziţie în regiunea muşchiului ma- involves placing the index fingers on the transition
seter în timpul apropierii mandibulei de maxilă. envelope in the region of the masseter muscle while
Prin aceasta se excită zona reflexogenă ce asigură approaching the maxilla to mandible. This stimulates
contracţie simetrică bilaterală a muşchilor maseteri the reflexogenic area that ensures bilateral symmetri-
condiţionând deplasarea mandibulei strict în plan cal contraction of the masseter muscles, conditioning
vertical. Corectitudinea determinării RC s-a apreciat the movement of the mandible strictly in the vertical
şi prin verificarea reperelor clinice caracteristice ei: plane. The correctness of the RC determination was
corespunderea liniilor mediane de la maxilă si man- also appreciated by verifying its characteristic clinical
dibulă; dimensiunea verticală de ocluzie optimă; tip landmarks: the correspondence of the median lines
de ocluzie centrică sau ocluzie de intercuspidare ma- from the maxilla and the mandible; the vertical di-
ximă. mension of optimal occlusion; type of central occlu-
În cazul când are loc o micşorare a DVO este sion or maximum intercuspid occlusion.
necesar aprecierea acesteia. În acest scop pacientul In case of a decrease of the DVO it is necessary
este preventiv instruit cu scopul şi esenţa metodei, to appreciate it. For this purpose the patient is pre-
este foarte necesar asigurarea condiţiilor de echili- ventively trained with the purpose and essence of the
bru psihic si fiziologic, capul pacientului trebuie po- method, it is very necessary to ensure the conditions
ziţionat aproape vertical, corpul în poziţie comodă. of psychic and physiological balance, the patient’s
Pacientul antrenat într-o discuţie la finalul căreia head must be positioned almost vertically, the body
este determinată distanţa de la marginea inferioară in a comfortable position. The patient engaged in a
a mentonului până la punctul de la baza septului na- discussion at the end of which is determined the dis-
zal. Dimensiunea se transferă pe placa de ceară. Şa- tance from the lower edge of the chin to the point at
bloanele cu borduri de ocluzie anterior realizate sunt the base of the nasal septum. The size is transferred
introduse în cavitatea bucală şi pacientul este rugat to the wax plate. Templates with previously made
să închidă gura. Prin adăugare sau răzuirea cerei de occlusion edges are inserted into the oral cavity and
pe bordură se determină DVO care trebuie sa fie mai the patient is asked to close the mouth. By adding or
mică cu 2-3mm decât DVR. scraping the wax on the curb, the DVO is determined
S-a mai determinat PPM prin antrenarea paci- to be smaller by 2–3mm than the DVR.
entului într-o conversaţie liniştită la sfârşitul căreia PPM was also determined by engaging the pa-
mandibula se instalează în poziţie de repaos fizio- tient in a quiet conversation at the end of which the
logic. Poziţionarea corectă a mandibulei în PP s-a mandible settles into a physiological resting position.
verificat prin determinarea valorii medii a spaţiului The correct positioning of the mandible in the PP
de inocluzie fiziologică. was verified by determining the average value of the
Examenul radiologic physiological inoclusion space.
Examenul radiologic vine în completarea exame- Radiological examination
nului clinic care confirmă stabilirea diagnosticului, The radiological examination completes the clin-
fiind principalul examen complementar utilizat în ical examination that confirms the diagnosis, being
stomatologie. Examenul paraclinic a fost efectuat the main complementary examination used in den-
în scopul studierii integritaţii ţesuturilor dentare tistry. The paraclinical examination was performed
dure, starea parodonţiului dinţilor restanţi, dacă au for the purpose of studying the integration of the
suferit schimbări structura osoasa a maxilarelor sau hard dental tissues, the periodontal condition of the
componentelor ATM. În cazul prezenţei unor lezi- remaining teeth, if the bone structure of the jaws or
uni acestea precizează nivelul extinderea şi starea ATM components changed. In the case of the pres-
ţesutului în cauză. Cu acest scop au fost realizate; ence of lesions, they specify the level of the exten-
76 radiografia intraorala dento-parodontală, tomogra- sion and the state of the tissue in question. For this
fia computerizată, ortopantomografia, ocluzografia, purpose they have been realized; dental–periodontal
miografia. intraoral radiography, computed tomography, ortho-
Radiografia intraorală dento-parodontală pantomography, occlusion, myography.
Radiografia dento-parodontală s-a realizat cu Dental–periodontal intraoral x–ray
aparatul radiologic dental ‘SD-1’de 60 kw şi 10 mA. Dento–periodontal radiography was performed
Acest tip de examinare s-a efectuat în scopul eva- with the dental radiological device ‘SD–1’ of 60 kw
luării ţesuturilor dure şi parodontale, de asemenea and 10 mA. This type of examination was performed
morfologia radiculară a dinţilor care au fost supuşi for the purpose of evaluating the hard and periodon-
anterior unui tratament conservator, starea septuri- tal tissues, as well as the root morphology of the teeth
lor intraradiculare şi orientarea rădăcinilor. Coro- that had undergone a conservative treatment, the
nar aceasta indică integritatea forma, dimensiunea condition of the intraradicular septum and the orien-
coroanei, leziuni carioase, localizarea obturaţiilor şi tation of the roots. Coronary this indicates the integ-
raportul lor cu camera pulpară, existenţa recidive- rity of the shape, the size of the crown, the carious
lor. lesions, the location of the obturations and their rela-
Ortopantomografia tion to the pulp chamber, the existence of recurrences.
OPG-ia arcadelor dentare ne oferă o imagine Orthopantomography
de ansamblu a arcadelor superioare şi inferioare The OPG of the dental arches gives us an over-
inclusiv a ambelor articulaţii temporo-mandibula- view of the upper and lower arches, including both
re. Aceasta ne oferă posibilitatea de a le examina în the temporo–mandibular joints. This gives us the op-
comparaţie, cu determinarea formei şi stării condi- portunity to examine them in comparison with deter-
lilor articulari. Filmul radiologic ne dă posibilitate mining the shape and condition of the articular con-
de determina adâncimea curbei sagitale de ocluzie, dyles. The radiological film gives us the possibility to
caracteristica punctelor de contact dintre dinţii ve- determine the depth of the sagittal occlusion curve,
cini, cât şi topografia canalului mandibular. La fel, the characteristic of the contact points between the
ne oferă posibilitatea de a determina starea parodon- neighboring teeth, as well as the topography of the
ţiului dinţilor. mandibular canal. It also gives us the possibility to
Tomografia ATM determine the condition of the tooth periodontium.
Tomografia este o metodă modernă în exploră- TMJ tomography
rile imagisticii şi rezultă din combinarea utilizării Tomography is a modern method of imaging ex-
razelor X şi a computerului. Apariţia proceselor de- ploration and results from the combination of X–ray
generative în componentele ATM care apar în urma and computer use. The appearance of degenerative
disarmoniilor ocluzale implică şi cele mai profunde processes in the ATM components that occur as a re-
nivele a ţesuturilor osoase. Această metodă perfor- sult of occlusal disharmony also implies the deepest
mantă de diagnostic asigură obţinerea imaginilor levels of bone tissue. This powerful diagnostic meth-
pe secţiuni. Posibilitatea realizării reconstrucţiilor od ensures that the images are obtained in sections.
tridimensionale a structurilor articulare permite re- The possibility of realizing the three–dimensional
constituirea reală a ATM, imaginile obţinute în for- reconstructions of the articular structures allows the
mat digital sunt de o calitate înaltă şi pot fi stocate real reconstruction of the TMJ, the images obtained
în format electronic. În scopul efectuării investiga- in digital format are of high quality and can be stored
ţiei pacienţii nu necesită o pregătire specială şi sunt in electronic format. In order to carry out the inves-
examinaţi în decubit dorsal cu capul fixat în titiera. tigation the patients do not require special training
Investigaţiile s-au realizat cu gura închisă în PIM, and they are examined in the dorsal decubitus with
cu gura deschisă sau în altă poziţie dinamică după the head fixed in the puppet. The investigations were
necesitate. performed with the mouth closed in the PIM, with
Electromiografia (EMG) the mouth open or in another dynamic position as
Reprezintă o metodă contemporană de exami- needed.
nare a stării funcţionale a muşchilor prin înregis- Electromyography (EMG)
trarea biopotenţialelor electrice. Această metodă It represents a contemporary method of exam-
permite determinarea dereglărilor funcţionale de la ining the functional status of muscles by recording
nivelul muşchilor în diverse patologii ale sistemu- electrical biopotentials. This method allows the de-
lui stomatognat şi confirmă normalizarea funcţiei termination of functional disorders of the muscles
după aplicarea tratamentului protetic respectiv. In- in various pathologies of the stomatognathic system
vestigarea se face paralel, grupele de muşchi de pe and confirms the normalization of the function after
partea dreaptă comparative cu partea stângă. Spas- applying the respective prosthetic treatment. The in-
mele musculare şi contracţii inegale apar pe EMG vestigation is done in parallel, the muscle groups on
cu amplitudini şi frecvenţe ridicate. S-au utilizat the right side compared to the left. Muscle spasms
electrozi standard de suprafaţă, aplicaţi perpendi- and uneven contractions occur on EMG with high
cular pe fibrele muşchilor investigate în zona „su- amplitudes and frequencies. Standard surface elec-
prafeţelor motorii“ care reprezintă zona de excitaţie trodes were used, applied perpendicularly to the fi-
maximă a muşchilor. bers of the investigated muscles in the area of „mo-
77
Analiza EMG s-a realizat cu evaluarea parame- tor surfaces“ which represents the area of maximum
trilor: biopotenţialele la contactul maxim voluntar excitation of the muscles.
în PIM, amplitudinea maximă a biopotenţialelor la The EMG analysis was performed with the evalu-
funcţia de masticaţie, frecvenţa contracţiilor muscu- ation of the parameters: the biopotentials at the max-
lare, perioada de activitate bioelectrică. imum voluntary contact in the PIM, the maximum
Biometria modelelor de diagnostic amplitude of the biopotentials at the chewing func-
Constituie un examen complementar care oferă tion, the frequency of the muscular contractions, the
posibilitatea vizualizării unor zone greu accesibile period of bioelectric activity.
examenului clinic. Modelele de diagnostic sunt con- Biometrics of diagnostic models
fecţionate în baza amprentelor anatomice cu mate- It is a complementary examination that offers the
rial amprentar din grupul alginatelor. Modelele sunt possibility of visualizing areas that are difficult to ac-
examinate separat, în ocluzie şi fixate în simulator. cess for clinical examination. The diagnostic models
Acest lucru ne permite obţinerea datelor suplimen- are made based on the anatomical impressions with
tare, privind morfologia arcadelor dentare, prezenţa impression material from the alginate group. The
contactelor ocluzale, înălţimea dinţilor limitrofi bre- models are examined separately, in the occlusion
şei care nu pot fi obţinute prin examenul clinic. and fixed in the simulator. This allows us to obtain
Biometria modelelor de diagnostic ne-a permis additional data, regarding the morphology of the
determinarea adâncimii curbei de ocluzie sagitale şi dental arches, the presence of occlusal contacts, the
a gradului de migrare a dinţilor în sens transversal şi height of the teeth bordering the gap that cannot be
vertical şi anume prin măsurarea distanţei de la fun- obtained by the clinical examination.
dul fosei ocluzale centrale a primului molar inferior The biometrics of the diagnostic models allowed us
până la planul de ocluzie, trasat cu ajutorul unei rigle to determine the depth of the sagittal occlusion curve
metalice instalată pe vârful cuspidului vestibular ai and the degree of migration of the teeth in the trans-
primului premolar inferior şi vârful cuspidului disto verse and vertical sense, namely by measuring the dis-
vestibular al molarului trei inferior, în lipsa lui pe tance from the bottom of the central occlusal cleft to
vârful cuspidului disto vestibular al molarului doi the first lower molar to the occlusion plane, drawn us-
inferior. În final biometria ne oferă o analiză mai ri- ing a metallic ruler installed on the tip of the vestibular
guroasă a spaţiului protetic potenţial decât la nivelul cusp of the first lower premolar and the tip of the distal
cavităţii bucale deoarece este mai accesibil măsură- vestibular cusp of the lower third molar, in its absence
rilor şi proectării unui plan protetic. on the tip of the distal vestibular cusp of the lower sec-
Ocluzografia ond molar. Finally, biometrics gives us a more rigorous
La mişcarea de apropiere a mandibulei faţă de analysis of the potential prosthetic space than in the
maxilă apar contacte dento-dentare, care au o im- oral cavity because it is more accessible to the measure-
portanţă deosebită în realizarea poziţiei de intercus- ments and projection of a prosthetic plane.
pidare maximă. Contactul dento-dentar este realizat REGISTRATION OF OCLUSAL CONTACTS
de către două componente morfologice şi anume: When the mandible moves closer to the maxilla,
cuspidul de sprijin sau marginea incizală care re- dental contacts appear, which are of particular im-
prezintă partea activă şi fosele ocluzale sau faţa pa- portance in achieving the maximum intercuspidation
latinală a dinţilor frontali superiori care sunt zone position. Dental contact is achieved by two morpho-
receptoare. Modul în care angrenează partea activă logical components, namely: the support cusp or in-
cu zona receptoare determină funcţionalitatea sau cisal edge representing the active part and the occlu-
nefuncţionalitatea contactului ocluzal. sal pits or palatal face of the upper front teeth which
La prezenţa PIM contactele ocluzale au stabili- are receiving areas. The way in which the active part
tate ce asigură transmiterea presiunilor masticatorii engages with the receiving area determines the func-
în axul lung al dintelui precum şi stabilitatea man- tionality or non–functionality of the occlusal contact.
dibulei în plan sagital, transversal şi vertical faţă de In the presence of PIM the occlusal contacts have
maxilă. Realizarea contactelor ocluzale s-a efectuat stability that ensures the transmission of the mastica-
în baza studierii ocluzogramelor, ce reprezintă înre- tory pressures in the long axis of the tooth as well as
gistrarea grafică a contactelor ocluzale. În momentul the stability of the mandible in the sagittal, transverse
realizării PIM ocluzograma permite stabilirea carac- and vertical plane with respect to the maxilla. The
terului contactelor ocluzale, fie fiziologice sau pato- occlusal contacts were made based on the occlusion
logice, localizarea acestor contacte, întinderea lor în study, which represents the graphic recording of the
suprafaţă, starea suprafeţelor receptoare. occlusal contacts. At the time of the PIM, the occlu-
Evaluarea contactelor s-a realizat la toţi pacien- sion program allows to determine the character of
ţii: până la tratament, în scop diagnostic; în timpul the occlusal contacts, whether physiological or path-
tratamentului, în scopul verificării şi corecţiei echi- ological, the location of these contacts, their extent
librului ocluzal şi după tratament pentru evaluarea on the surface, the state of the receiving surfaces.
funcţionalităţii tratamentului protetic. The evaluation of contacts was performed in all
Pentru înregistrarea ocluzogramelor pe modele- patients: until treatment, for diagnostic purpose; dur-
78 le fixate în simulatoare a fost utilizată hârtia indigo ing the treatment, for the purpose of checking and cor-
simplă, însă deoarece ea nu permite obţinerea im- recting the occlusal balance and after the treatment to
primărilor contraste, în condiţiile cavităţii bucale la evaluate the functionality of the prosthetic treatment.
toţi pacienţii înregistrarea contactelor ocluzale s-a Indigo plain paper was used to record occlusions
realizat cu hârtie de articulaţie Bausch de diferite on the models fixed in the simulators, but because it
grosimi. Diferenţierea grosimii de 80, 200, 300mkm does not allow obtaining contrast prints, in the con-
are la bază principiul accentuării culorii conform ditions of the oral cavity in all patients the recording
intensităţii contactului ocluzal. Ea a fost utilizată la of occlusal contacts was made with Bausch joint pa-
înregistrarea contactelor ocluzale, cu diferenţierea per of different thicknesses. The differentiation of the
lor în dependenţă de intensitatea contactului oclu- thickness of 80, 200, 300mkm is based on the prin-
zal precum şi în diagnosticarea contactelor ocluzale ciple of color accentuation according to the intensity
premature. of the occlusal contact. It was used to record occlusal
contacts, with their differentiation depending on the
Rezultate şi discuţii intensity of the occlusal contact as well as in the diag-
Datele examenului anamnestic, ne-au permis de- nosis of premature occlusal contacts.
terminare factorului etiologic, evoluţia şi dinamica
procesului patologic parţiale care au debutat prin Results and discussions
procese carioase cu complicaţiile ulterior apărute. The data of the anamnestic examination, allowed
La pacienţii ce manifestau dereglări ale poziţiilor us to determine the etiological factor, the evolution
statice mandibulo-craniene, s-a constatat prezenţa and the dynamics of the partial pathological process,
acuzelor ca: oboseală musculară, în deosebi după which started through caries processes with the com-
masticaţia alimentelor dure, dureri în articulaţia plications that subsequently appeared. In the patients
temporo-mandibulară, prezenţa sunetelor în articu- who showed disturbances of the mandibulo–cranial
laţie la mişcările mandibulei de asemenea au prezen- static positions, the complains were: muscular fa-
tat acuze referitor la dereglarea actului de masticaţie tigue, especially after the chewing of the hard foods,
defecte estetice. pain in the temporo–mandibular joint, the pres-
Examenul exobucal a confirmat prezenţa sime- ence of sounds in the joint in the movements of the
triei faciale pe verticală (4 cazuri clinice) şi orizon- mandible also presented the accusations referring to
tală (4 cazuri clinice). De asemenea s-a determinat chewing act, aesthetic defects.
la examenul exobucal zonele dureroase şi a tonusu- The exobuccal examination confirmed the pres-
lui muscular la palparea comparativă superficială şi ence of vertical (4 clinical cases) and horizontal (4
profundă a muşchilor maseteri şi temporali. La fel clinical cases) facial symmetry. Painful areas and
şi caracteristica excursiilor condililor articulari, de- muscle tonus at superficial and deep comparative pal-
vierea mandibulei în deplasările sale amplitudinea pation of masseter and temporal muscles were also
deschiderii cavităţii bucale prezenţa cracmentelor în determined. As well as the characteristic of the trips
ATM. of the articular condyles, the deviation of the mandi-
Analiza examenului clinic-instrumental al pa- ble in its displacements, the amplitude of the opening
rodonţiului dinţilor limitrofi breşelor a constatat of the oral cavity, the presence of cracks in the TMJ.
prezenţa modificărilor morfologice. Evaluarea stării The analysis of the clinical–instrumental exami-
funcţionale a ţesuturilor parodonţiului a confirmat nation of the periodontium of the teeth bordering the
că alterarea lor are ca suport diferite mecanisme, breaches found the presence of morphological chang-
printre care creşterea intensităţii forţelor ocluzale, es. The evaluation of the functional status of the peri-
influenţată de micşorarea numărului de contacte odontal tissues confirmed that their alteration is sup-
ocluzale, distribuirea lor incorectă în afara axului ported by different mechanisms, including the increase
lung al dintelui, ca urmare a migrărilor dentare, of the intensity of the occlusal forces, influenced by the
traumatizarea nemijlocită a parodonţiului marginal decrease in the number of occlusal contacts, their in-
rezultată de pierderea contactului interdentar de la correct distribution outside the long axis of the tooth,
nivelul dinţilor vecini. as a result of dental migrations, trauma of the marginal
Iniţial manifestările clinice ale leziunilor paro- periodontium resulting from the loss of interdental
donţiului sunt reprezentate prin retracţii gingivale contact from the level of the neighboring teeth.
de diferit grad de evoluare, procese inflamatorii Initially the clinical manifestations of periodontal
incipiente iar analiza filmelor radiologice confirmă lesions are represented by gingival retractions of differ-
accentuarea desenului trabeculelor osoase ca rezul- ent degrees of evolution, incipient inflammatory pro-
tat al reacţiei compensatorii din partea ţesutului cesses and the radiological film analysis confirms the
osos. accentuation of the bone trabecula drawing as a result
Examenul endobucal ne-a permis de a constata of the compensatory reaction from the bone tissue.
relaţiile ocluzale, prezenţa modificărilor ocluzale, The endobuccal examination allowed us to find the
abraziunea patologică îndeosebi a dinţilor frontali în occlusal relationships, the presence of occlusal chang-
cazul în care acestea au pierdut protecţia din partea es, especially the pathological abrasion of the frontal
dinţilor laterali (4 cazuri clinice). La fel am consta- teeth in case they lost the protection from the lateral
tat dereglarea contactelor ocluzale în PIM (12 cazuri teeth (4 clinical cases). We also found the disturbance
79
clinice), precum şi raportul de of occlusal contacts in the PIM (12
ocluzie. În acelaşi context am clinical cases), as well as the occlu-
determinat prezenţa şi caracte- sion report. In the same context,
rul migrărilor dentare prezenţa we determined the presence and
contactelor premature în stati- character of the dental migra-
că şi în dinamică, traiectoria şi tions, the presence of premature
caracteristica contactelor oclu- contacts in static and dynamic, the
zale în laterotruzie şi protruzie. trajectory and the characteristic of
S-a constatat (1 caz clinic) the occlusal contacts in laterotru-
că la deplasarea mandibulei sion and protrusion.
spre ocluzia anterioară dinte- It was found (1 clinical case)
le migrat 4.4(fig.2) a dereglat Fig. 2. Migrarea dintelui 4.4 that when moving the mandible to
mişcarea de propulsie spre an- Fig. 2. Tooth migration 4.4 the anterior occlusion the migrat-
terior. În acest caz s-a produs ed tooth 4.4 (fig. 2) disrupted the
suprasolicitarea dinţilor 1.1, propulsion movement towards the
2.1, 2.2; manifestată prin abra- anterior. In this case, tooth over-
ziunea lor patologică (fig.3.). load 1.1, 2.1, 2.2; manifested by
În aceiaşi ordine de idei their pathological abrasion (fig. 3).
într-un caz clinic s-a determi- In the same order of ideas in
nat dereglarea mişcării de late- a clinical case, the left laterality
ralitate spre stânga determina- movement disorder was deter-
te de modificarea contactelor mined by the respective occlusal
ocluzale respective. Această contact modification. This disor-
dereglare s-a manifestat prin der was manifested by the patho-
abraziunea patologică a dinţi- logical abrasion of the teeth 2.2,
lor 2.2, 2.3 ( fig. 4). Fig. 3. Abraziunea patologică a dinţilor 2.3 (fig. 4).
La restabilirea contacte- By restoring normal occlusal
lor ocluzale normale în zona Fig. 3. Pathological abrasion of the teeth contacts in the respective lateral
laterală respectivă (fig.5.) s-a area (fig. 5), the normal occlusal
obţinut ameliorarea relaţiilor relations between the upper and
ocluzale normale dintre dinţii lower teeth were obtained by im-
superiori şi inferiori la mişca- proving the lateral movement
rea de lateralitate (fig.6). (fig. 6).
Astfel ne-am convins că Thus, we were convinced that
stabilitatea poziţiei de ocluzie the stability of the occlusion po-
este determinată de aspectul sition is determined by the mor-
morfologic şi funcţional al phological and functional aspect
contactelor respective. of the respective contacts.
S-a evaluat şi caracterul The character of stability of the
stabilitaţii poziţiilor funda- mandibulo–cranial fundamental
mentale mandibulo-craniene. Fig. 4. Abraziunea patologică a dinţilor positions was also evaluated. Di-
La toţi pacienţii s-au realizat Fig. 4. Pathological abrasion of the teeth agnostic models were developed
modele de diagnostic, care au in all patients, which contributed
contribuit la aprecierea obiec- to the objective assessment of the
tivă a dinţilor restanţi, forma şi remaining teeth, the shape and
starea arcadelor dentare. La fel condition of the dental arches. As
şi caracteristica morfologică a well as the morphological charac-
contactelor ocluzale, a gradu- teristic of the occlusal contacts, the
lui de migrare a dinţilor limi- degree of migration of the teeth
trofi breşelor clinic manifestate bordering on the clinical breaches
prin migrări în direcţie mezia- manifested by migrations in the
lă, distală şi verticală, forma şi mesial, distal and vertical direc-
starea crestelor alveolare. tion, the shape and the state of the
Iniţial au loc dereglări la alveolar ridges.
nivelul coroanelor dinţilor care Fig.5. Restabilirea contactelor ocluzale Initially disorders occur at the
prezintă antagonişti, prepon- multiple stabile în PIM crowns of the teeth that have an-
derent la nivelul dinţilor limi- Fig.5. Restoring PIM tagonists, mainly at the teeth bor-
trofi breşelor. Aceste dereglări dering the breaches. These disor-
apar ca rezultat al suprasolicitării funcţionale a uni- ders appear as a result of the functional overload of
80 tăţilor odonto-paradontale, care se manifestă prin the odonto–paradontal units, which is manifested by
modificarea reliefului ocluzal. modifying the occlusal relief. This
Acest fapt contribuie la schim- fact contributes to the change in
barea modului de recepţionare the way the occlusal forces are re-
a forţelor ocluzale de către ţe- ceived by the tissues of the peri-
suturile parodonţiului. odontium.
Realizarea examenului cli- Conducting the clinical–in-
nic-instrumental şi ocluzogra- strumental examination and
melor ne confirmă că modi- the occlusion confirms that the
ficările morfo-funcţionale de morpho–functional changes at
la nivelul complexului neuro- the level of the neuro–muscular
muscular şi ATM nu depind and TMJ complex do not depend
direct de numărul dinţilor lip- Fig.6. Conducerea în grup la mişcarea de lateralitate directly on the number of miss-
să sau topografia breşelor, ci stînga. ing teeth or the topography of
de stabilitatea poziţiilor man- Fig.6. Group guidance in left lateral movements. the breaches, but on the stability
dibulo-craniene, de prezenţa of the mandibulo–cranial posi-
contactelor ocluzale prema- tions, the presence of premature
ture, care blochează (4 cazuri occlusive contacts, which block
clinice) sau deviază deplasările (4 clinical cases) or deflects the
mandibulei (12 cazuri clinice), displacement of the mandible (12
(fig.7,8). clinical cases), (fig.7,8).
În baza electromiografiei Based on the electromyogra-
muşchilor maseteri şi tempo- phy of the masseter and tempo-
rali s-a apreciat starea funcţi- ral muscles, the functional status
onală a muşchilor mobilizatori of the mobilizing muscles of the
ai sistemului stomatognat. La stomatognathic system was evalu-
momentul efectuării (8 paci- Fig.7. PIM modificată ated. At the time of performing,
enţi) prezentau dureri mus- 8 patients showed muscle pain,
culare, s-a determinat asime- Fig.7. Modified PIM asymmetry of muscle tone was
tria tonusului muscular în determined in 12 cases. The elec-
(12 cazuri). Rezultatele elec- tromyographic results were mani-
tromiografice s-au manifestat fested by the decrease of the ampli-
prin micşorarea amplitudinii tude of the electric biopotentials at
biopotenţialelor electrice la maximum voluntary contraction,
contracţie maximă voluntară, as well as the decrease of the am-
la fel s-a constatat micşorarea plitude of the electrical biopoten-
amplitudinii biopotenţialelor tials of the maximum contraction
electrice a contracţiei maxime at the chewing. The decrease of
la masticaţie. La fel s-a deter- the frequency of the contraction in
minat micşorarea frecvenţei chewing was also determined and
contracţiei la masticaţie şi o a difference between the amplitude
diferenţă dintre amplitudinea Fig.8. PIM reformată şi stabilizată of the electric biopotentials at the
biopotenţialelor electrice la Fig.8. PIM reformed and stabilized maximum contraction and the
contracţia maximă şi la masti- chewing for the right and left side.
caţie pentru partea dreaptă şi cea stângă. TMJ functionality was evaluated following in-
Funcţionalitatea ATM s-a evaluat în urma inves- vestigations based on complex examination and to-
tigaţiilor bazate pe examenul complex şi datele to- mographic data. The results obtained indicated the
mografice efectuate. Rezultatele obţinute au indicat presence of noises in the joint in a patient also during
prezenţa zgomotelor în articulaţie la un pacient de the clinical instrumental examination by palpating or
asemenea în cadrul examenului clinic instrumental listening to the TMJ area, we detected the asymmetry
prin palparea sau auscultarea zonei ATM am depis- of the articular condyle trips in 2 patients.
tat asimetria excursiilor condililor articulari la 2 pa- Following the analysis of the tomographic results,
cienţi. we found that the correlation between the bone el-
În urma analizei rezultatelor tomografice au ements of the TMJ was disturbed. It is evident the
constatat dereglarea coraportului dintre elementele presence of the asymmetry of the amplitude of the
osoase ale ATM. Este evidentă prezenţa asimetri- displacements of the articular condyles in the move-
ei amplitudinii deplasărilor condililor articulari la ment of protrusion and right, left laterality, in the
mişcarea de protruzie şi lateralitate dreapta, stânga, case of the mandibulo–cranial disorders. The use of
în cazul malrelaţiilor mandibulo-craniene. Folosirea computerized tomography allowed us to analyze the
tomogafiei computerizate ne-a permis analizarea shape of the articular condyles with the presence of
formei condililor articulari cu prezenţa diferitor for- different forms (fig. 9). We also investigated the pos-
81
me (fig. 9). La fel sible modifications
am cercetat posi- of the articular disc
bilele modificări in the partial eden-
ale discului arti- tations in the lateral
cular în edentaţiile area of the dental
parţiale din zona arches. The compres-
laterală a arcade- sion of the articular
lor dentare. S-a disc and its deforma-
confirmat com- tion in the case of the
presia discului mandibulo–cranial
articular şi defor- disorders have been
marea acestuia în confirmed, with
cazul malrelaţiilor the movement of
mandibulo-crani- Fig.9. Poziţionarea condililor articulari în fosele articulare the mandible being
ene, cu blocarea Fig.9. Positioning of the condyles in the joint pits blocked.
deplasării mandi- The evaluation
bulei. of the functionality
Evaluarea gradului de funcţionalitate a ATM of the TMJ confirms the statements of some authors
confirmă spusele unor autori [6,9,10], ce susţin că [6,9,10], who argue that the TMJ dysfunction is not
disfuncţia ATM nu este în concordanţa directă cu in direct agreement with the DVO modifications but
modificările DVO însă sunt dependente de particula- they are dependent on the individual particularities
ritaţile individuale ale ATM şi muşchilor mobilizatori of the TMJ and the mobilizing muscles and the age
şi vârsta edentaţiei. of the edentation.

CONCLUZII CONCLUSIONS
1. Stabilitatea poziţiilor de ocluzie, atât cele 1. The stability of occlusion positions, both sta-
statice cât şi cele dinamice, este asigurată şi tic and dynamic, is ensured and determined
determinată de contactele ocluzale interden- by interdental occlusal contacts.
tare. 2. Local and loco–regional complications in the
2. Complicaţiile locale şi loco-regionale în ca- case of partial edentation are determined and
zul edentaţiei parţiale sunt determinate şi influenced by the morphological changes and
influenţate de modificările morfologice şi de the occlusal disharmony at the level of the
dizarmoniile ocluzale de la nivelul arcadelor dental arches
dentare. 3. The assessment of the degree of functionality
3. Aprecierea gradului de funcţionalitate a siste- of the stomatognathic system in the case of
mului stomatognat în cazul edentaţiei parţia- partial edentation is based on the assessment
le are la bază aprecierea stabilităţii şi a gradu- of the stability and the degree of modification
lui de modificare a poziţiilor de ocluzie. of the occlusion positions.

Bibliografie / Bibliography medicilor-stomatologi din R. Moldova , ASRM. Nr.1. Chişinău 2009, pag.32-35.
9-10 octombrie 2001, Chişinău 2001. 15. Oineagra V. Aspecte contemporane clini-
1. Bratu D. Aparatul dento-maxilar. Editu- 9. Ieremia L., Dociu I. Funcţia şi disfuncţia co-funcţionale de reabilitare ocluzală la tra-
ra HELICON, Timişoara, 1997, 939 pag. ocluzală, Editura Medicală, Bucureşti tamentul cu punţi dentare. Teză de doctor
2. Burlui V. Malrelaţiile cranio-mandibu- 1987, 302 pag. în medicină. Chişinău, 2008, 18-22 pag.
lare. Ed. Apollonia, Iaşi, 2002, 520 pag. 10. Ifteni G., Burlui V. Ghid practic de 16. Oineagra V. Optimizarea tratamentului
3. Burlui V., Morăraşu C. Gnatologie. Ed. gnatologie clinic. Editura Apollonia protetic al edentaţiei parţiale, asociate
Apollonia, Iaşi, 2001, 566 pag. Iaşi,1998, 176 pag. cu malrelaţii mandibulo-craniene. Curi-
4. Burlui V., Forna N., Ifteni G. Clinica şi te- 11. Ioniţă S., Petre A. Ocluzia dentară; Edi- erul medical. Ministerul Sănătăţii din R.
rapia edentaţiei parţiale intercalate redu- tura Didactică şi Pedagogică, R.A.-Bu- Moldova. USMF „Nicolae Testemiţanu“.
se. Editura Apollonia, Iaşi, 2001, 639 pag. cureşti, 1997, 237 pag. Nr.1, 2009, pag.21-26.
5. Costa E., Ene L., Dumitrescu S. Proteti- 12. Oineagra V. Morfologia şi fiziologia 17. Oineagra V. Ocluzia de obişnuinţă. As-
că dentară. Editura Medicală Bucureşti ocluziei dentare. Recomandări metodi- pecte de etiologie, clinică şi tratament.
1975, 455 pag. ce. Chişinău. Centru editorial-poligrafic ULIM. Analele ştiinţifice. Medicină, vol.
6. Fishman E. K. Computed tomography: Medicina, 2005, 57 pag. III, Chişinău, 2000, pag.159-160.
applications. Acad. Radiol. 1995, Sep. 2. 13. Oineagra V. Consideraţiuni privind ta- 18. Postolachi I. şi colaboratorii. Protetica
Suppl. 2. Pag.141-142. bloul clinic, diagnosticul şi tratamentul dentară. Chişinău, „Ştiinţa“, 1993, 446 pag.
7. Forna N. Actualităţi în clinica şi tera- disfuncţiei ocluzo-articulare generate 19. Rândaşu I., Blănaru D. Relieful ocluzal
pia edentaţiei parţial întinse. Tratat de de dereglări ocluzale. Probleme actuale al punţilor dentare, element de profila-
protetică dentară. Editura „Gr.T. Popa“, de stomatologie. Materialele congresu- xie parodontală. „Stomatologia“ 1982,
U.M.F. Iaşi 2008, pag. 8-22. lui naţional al medicilor stomatologi. pag.281-286.
8. Guţuţui V., Cojuhari N. Aspecte clinice Chişinău, 2003, pag. 83-84. 20. Гаврилов Е. И. Деформации зубных ря-
de concepere a punţilor dentare adezive 14. Oineagra V., Postolachi I., Oineagra дов. Москва, Медицина, 1984, 91 стр.
în edentaţiile reduse laterale mandibu- V.V. Aspecte clinice ale relaţiilor in- 21. Копейкин В.Н. Руководство по орто-
lare. Probleme actuale de stomatologie. termaxilare în tratamentul protetic cu педической стоматологии. Москва,
82 Materialele congresului XI naţional al punţi dentare. Medicina stomatologică, Медицина, 1993, 495 стр.
ASPECTE CLINICE ŞI TEHNICE CLINICAL AND TECHNICAL
ÎN TRATAMENTUL EDENTAŢIEI ASPECTS IN THE TREATMENT
UNIDENTARE PRIN PROTEZE OF PARTIAL EDENTATION
IMPLANTO-PURTATE BY IMPLANT
Vasile Rusu Vasile Rusu
Oineagra Vasile Oineagra Vasile
Oineagra Vadim Oineagra Vadim
Rusu Andrei Rusu Andrei
USMF „N. Testemiţanu“ Catedra Stomatologie SUMPh ”N. Testemițanu” Department of
ortopedică „I. Postolachi“ Prosthodontics „Ilarion Postolachi”

Rezumat Summary
Este prezentat analiza a trei metode de Was made the analysis of three methods
fixare a protezelor fixe unidentare implanto- of prosthesis fixing on the implants, where
puratate unde am analizat cantitatea de ci- we analyzed the amount of cement reflecting
ment ce refluează în afara liniei de conexiune off the connection line between the standard
dintre abutmentul standart, abutment indivi- abutment, individual hybrid abutment and
dual hybrid şi înşurubare, cu ajutorul metodei screwing, using the photometric method.
fotometrice. Acest studiu s-a efectuat pe cadru This study was performed on a tripod frame,
tripodic, la aceiaşi distanţă, unghi, parametrii, at the same distance, angle, parameters, light
lumină şi folosind aceiaşi cantitate de ciment and using the same amount of cement in each
în fiecare coroană. Calibrarea s-a efectuat cu crown. Calibration was performed using a
ajutorul unui analog calibrat. În rezultatul calibrated analog. As a result of the research
cercetării am observat că cantitatea de ciment we noticed that the amount of cement reflect-
ce refluează în afara liniei de conexiune din- ing off the connection line between the stan-
tre abutmentul standart, abutment individual dard abutment, individual hybrid abutment
hybrid şi coroana este diferit. and the crown is different.
Cuvinte cheie: abutmentul standart, indi- Key words: standard abutment, individual
vidual hybrid, înşurubare hybrid, screw

Introducere Introduction
Numeroase studii au arătat că succesul implantu- Numerous studies shows us that the success of
rilor dentare depinde în mare măsură de integrarea dental implants depends on the integration of the
implantului şi osului înconjurător, fără a ţine cont de implant and the surrounding bone, without consid-
aspectele biologice referitoare la conexiunile implan- ering of the biological aspects of implant–abutment
tului-abutment şi structura protetică [4]. connections and prosthetic structure [4].
Atunci cînd se planifică inserarea unui implant, When implant placement is planned, we have at
trebuie ţinut cont de cel putin cinci factori , care pot least five factors, which can influence later on pros-
fi mai greu influenţati ulterior, în etapa protetică: po- thetic stage: implant position, implant diameter, in-
ziţia implantului, diametrul implantului, unghiul de clination angle of the implant axis, contour of peri–
înclinare al axului implantului, conturul ţesuturilor implant soft tissue, gum thickness.
moi periimplantare, poziţia intragingivală a umăru- The implants are inserted into the edentulous
lui implantului. Implantele se inseră în spaţiul eden- space, for later loading. Their loading is done by
tat, pentru a fi ulterior încărcate. Încărcarea lor se future prosthetic constructions. Different types of
face prin intermediul pieselor protetice. Pe implant dentures can be made: cemented or screwed crowns
se pot confecţiona diferite categorii de proteze denta- [1,2].
re: coroane cimentate sau insurubate [1,2]. In the manufacturing of prostheses we must re-
În confecţionarea suprastructurilor protetice spect the factors that will influence on design of the
trebuie sa ţinem seama de factori care vor influenţa final prosthetic restoration: the forces that lifting the
designul suprastructurii: forţele pe care le dezvoltă mandible in that specific case, the quantity and qual-
muşchii ridicători ai mandibulei la cazul respectiv, ity of bone supply.
cantitatea şi calitatea ofertei osoase. The prosthetic design must be as close as possible
Designul protetic al suprastructurii trebuie să to the morphology of the natural tooth\teeth (when
fie cât mai apropiat de morfologia dinţilor naturali they exist) and must respect the occlusal criteria ac- 83
(când aceştia există) şi să respecte criteriile ocluzale cording to the adopted gnathology concept. The ves-
în funcţie de conceptul gnatologic adoptat. Dimen- tibulo–oral dimension of the occlusal surface will
siunea vestibulo-orală a suprafeţei ocluzale va fi de usually be smaller than the natural teeth, provided
regulă mai mică decât a dinţilor naturali, cu condiţia reduction of the occlusal surface will never be effect-
că reducera suprafeţei ocluzale nu se va efectual nici- ed at the occlusal stops.
odată în detrimentul stopurilor ocluzale. Screw prostheses are widely used because of re-
Construcţiile protetice confecţionate prin înşu- duced amount of biological complications such as
rubare sunt întrebuinţate pe larg, deoarece acestea bone loss or the appearance of peri–implantitis [4,5].
reduc complicaţiile biologice cum ar fi pierderea Also another advantage is the preservation of the
ţesutului osos sau apariţia periimplantitei [4,5]. De biological space, as well as the access to the implant
asemenea un alt avantaj reprezintă păstrarea spaţiu- in case of complications, these prostheses require ad-
lui biologic, cît şi accesul la implant în caz de com- ditional laboratory steps and more time.
plicaţii, aceste construcţii protetice necesită etape de The screw connection implies the existence
laborator suplimentare şi timp mai mult. of screws for fixing a prosthesis. These screws are
Agregarea prin înşurubare presupune existenţa screwed into special holes located on the occlusal face
unor şuruburi de fixare a suprastructurii la infra- of a prosthesis. Because they are visible on the oc-
structura protetică. Aceste şuruburi se înfiletează în clusal face, in case of special aesthetic requirements,
nişte orificii speciale situate pe faţa ocluzală a stâlpilor they can be covered by different physiognomic mate-
implantelor. Deoarece ele sunt vizibile pe faţa ocluzală rials, usually with diacrylic composite resins [2]. The
a suprastructurii, în cazul unor cerinţe estetice deose- coating (plating) will be made in such a way that the
bite, se pot acoperi (placa) cu diferite materiale fizio- occlusion won`t be affected. That space is known as
nomice, de obicei cu răşini diacrilice composite [2]. the “occlusal hatch”. The existence of torsional forces
Acoperirea (placare) se va face în aşa fel încât să nu fie at the occlusal level can produce displacement of the
afectată ocluzia. Spaţiul care urmează a fi placat este fixing screw which leads to bone resorption, mobili-
cunoscut sub numele de „trapă ocluzală“. Existenţa zation of the implant and / or fracture [6]. Because
unor forţe de torsiune la nivel ocluzal poate produce the functional stress at the occlusal surfaces of the
deplasări ale şurubului de fixare ceea ce antrenează prosthesis is maximum, the fractures of the diacryl-
implicit resorbţii osoase, mobilizarea implantului sau/ ic composite resins at the occlusal trusses are quite
şi fracturarea lui [6]. Deoarece stresul functional la common.
nivelul suprafeţelor ocluzale ale suprastructurilor este Another method is — cementation, which offers
maxim fracturile răşinilor diacrilice compozite de la occlusal precision, superior aesthetic qualities, axial
nivelul trapelor ocluzale sunt destul de frecvente. distribution of occlusal forces to a dental implant.
O altă metodă este prin cimentare, care oferă o But also a number of disadvantages such as impos-
precizie ocluzală, calitaţi estetice superioare, o distri- sibility of controlling the amount of material, cemen-
buţie axială a forţelor ocluzale către implantul dentar. tation that comes into contact with the implant com-
Dar şi o serie de dezavantaje precum imposibilitatea ponents [6,7].
controlului cantităţii de material, de cimentare care Another feature of the cemented bridge on the
intra în contact cu componentele implantului [6,7]. implant is the fact that between the abutment and the
O altă caracteristică a punţii cimentate pe im- prosthesis a space of approximately 40 µm can ap-
plant constă în fapul că între stâlpul infrastructurii pear, intended for cement, and that can be extended
şi suprastructură există un spaţiu de aproximativ 40 to the edge of the restoration, because in the case of
µm, destinat cimentului şi care poate fi extins până implants there is no problem of secondary cavities.
la marginea restaurării, deoarece în cazul implante- Due to this space, the prosthesis is passive, dampens
lor nu se pune problema cariilor secundare. Datorită and evenly distributes occlusal stress to the bone tis-
acestui spaţiu, suprastructura protetică este pasivă, sue. This fact is a considerable advantage for a fixed
adică amortizează şi distribuie uniform spre ţesutul prosthesis cemented on implants, because an inad-
osos stresul ocluzal. Acest fapt constitue un avantaj equate distribution of forces is the primary cause of
considerabil pentru o proteză fixă cimentată pe im- bone resorption, fracture and mobility of the implant
plante, deoarece o distribuţie inadecvată a forţelor [8].
constitue cauza primară a rezorbţiei osoase, fracturii An important clinical decision is the choice of the
şi mobilităţii implantului [8]. connection: cementation or screwing. This is done in
O decizie clinică importantă o constituie alege- accordance with the indications, contraindications,
rea conexiunii: cimentare sau inşurubare. Aceasta se the possibility to easily remove the fixed prosthesis,
efectuează în concordanţă cu indicaţiile, contraindi- aesthetics, hygiene, as well as failures or complica-
caţiile prezentate, posibilitatea de a înlatura cu uşu- tions that may occur in the future [3,7].
rinţă proteza fixă, estetica, igiena , cît şi eşecurile sau
complicaţiile survenite în viitor [3,7]. Purpose of the study:
Clinical and technical evaluation of manufactur-
Scopul ing methods of cemented / screwed prostheses on
Evaluarea în aspect clinic şi tehnic a metodelor implant support in treatment of partial edentation.
84 de realizare a protezelor unidentare cimentate/înşu-
rubate cu suport implantar în tratamentul edentaţiei Materials and methods:
unidentare. The present study is based on the photometric
(pixel) measurements of 10 crowns that were made
Material şi metode according to 3 different methods (the technology
Lucrarea prezentă este bazată pe măsurarile foto- with the use of standard abutment, the use of indi-
metrice (pixel) a cîte 10 coroane care au fost confecţi- vidual hybrid abutment and the use of screw abut-
onate dupa 3 metode diferite (tehnologia cu utilizarea ment) where the amount of cement reflecting off
abutmentului standart, utilizarea abutmentului indi- the line connection between the implant platform
vidual hybrid şi utilizarea abutmentului înşurubat) and the abutment was studied (standard, hybrid and
unde a fost studiate cantitatea de cement ce refluează screwed).
în afara liniei de conexiune dintre platforma implan- Photometric study
tului şi abutmentul (standart, hybrid şi înşurubat). Any photo has a pixel size depending on the
Studiul fotometric quality of the photo. The pixel in a digital photo is
Orice fotografie are o dimensiune în pixeli în de- the smallest controllable element of an image repre-
pendenţă de calitatea fotografiei. Pixelul într-o foto- sented on the screen. The more pixels used to rep-
grafie digitală este cel mai mic element controlabil al resent an image, the closer the result can be to the
unei imagini reprezentate pe ecran. Cu cât mai mulţi original. The number of pixels can be expressed as
pixeli utilizaţi pentru a reprezenta o imagine, cu atât a unique number, as in a digital camera with three
rezultatul se poate apropia mai mult megapixels, which has a nominal
de original.  Numărul pixelilor poa- Tab.1. Convertor din pixeli în mm number of three million pixels or a
te fi exprimat ca un număr unic, ca Tab. 1. Pixel to mm converter pair of numbers, as in a “640 x 480
într-o cameră digitală cu trei mega- display”, which has 640 pixels from
0.01 pixel (X) 0.0026458333 mm
pixeli, care are un număr nominal de one side to the other and 480 from
trei milioane de pixeli sau o pereche 0.1 pixel (X) 0.0264583333 mm top to bottom (as on a VGA display)
de numere, ca într-un „afişaj de 640 1 pixel (X) 0.2645833333 mm and therefore has a total number of
x 480“, care are 640 de pixeli de la o 2 pixel (X) 0.5291666667 mm 640 × 480 = 307,200 pixels or 0.3
parte la alta si 480 de sus in jos (ca 3 pixel (X) 0.79375 mm megapixels.
pe un display VGA) si, prin urmare, 5 pixel (X) 1.3229166667 mm This study was performed on a
are un numar total de 640 × 480 = tripod frame, at the same distance,
10 pixel (X) 2.6458333333 mm
307,200 pixeli sau 0,3 megapixeli. angle, parameters, light and using
Acest studiu s-a efectuat pe cadru 20 pixel (X) 5.2916666667 mm the same amount of cement in each
tripodic, la aceiaşi distanţă, unghi, 50 pixel (X) 13.2291666667 mm crown. Calibration was performed
parametrii, lumină şi folosind aceiaşi 100 pixel (X) 26.4583333333 mm using a calibrated analog [9].
cantitate de ciment în fiecare coroa- 1000 pixel (X) 264.5833333333 mm Using a standard abutment
nă. Calibrarea s-a efectuat cu ajutorul In the clinic we take the im-
unui analog calibrat [9]. pression with open tray,
Tehnologia cu utilizarea after which it was sent to
abutmentului standart the laboratory, in order to
În clinică am realizat am- cast a model with gingival
prentarea cu lingură deschi- mask.
să a cîmpului protetic, după On the obtained model
care a fost trimisă în labora- we place the standard abut-
tor, în vederea turnării mo- ment, milling of the abut-
delului cu mască gingivală. ment for chamfer creation,
Pe modelul obţinut after that casting by the clas-
montăm abutmentul stan- sical method.
dart, în paralelograf are loc Fig. 1. Aspectul modelului de lucru cu masca gingivală After casting we ob-
paralelizarea şi crearea pra- Fig. 1. The working model with the gingival mask tained the crown, which was
gului. Apoi urmează reali- subsequently processed,
zarea machetei scheletului polished and adjusted ac-
metalic a coroanei întreg cording to the abutment.
turnate şi turnarea propriu The crown was cemented in
zisă prin metoda clasică. vitro according to all clini-
După turnare am obţi- cal principles with glassion-
nut coroana întreg turnată, omer cement ”Fuji One”
care ulterior a fost prelucra- after the cement hardened
tă, lustruită şi ajustată con- and the cement surplus was
form abutmentului. Coroa- removed we detached the
na a fost cimentată în vitro Fig. 2. Coroana întreg turnată, abutment standart crown together with the
după toate principiile clinice cemented component ele-
85
Fig. 2. Casting crown, standard abutment
cu ciment glassionomer „Fuji ments from the model and
One“ după priza cimentului studied it.
şi îndepartarea surplusului Using individual hybrid
de ciment am detaşat coroana abutment.
împreuna cu elementele com- In this method, the same
ponente cimentate de pe mo- steps were performed in ma-
del şi ulterior studiate. kining the model.
Tehnologia cu utiliza- The obtained model was
rea abutmentului individual scanned with Medit Identica
hybrid. Fig. 3. Coroana cimentată şi analogul calibrat T300 laboratory scanner and
La aceasta metodă s-au then modeled the individual
Fig. 3. Cemented crown and calibrated analog
efectuat aceleaşi etape ca la abutment and anatomical
tehnologia cu utilizarea abut- crown, in CAD program on
mentului standart de realizare a modelului. Ti–base platform.
Modelul obţinut a fost scanat cu scanner de labo- This project was designed in a session after which
rator Medit Identica T300 apoi modelat abutmentul we obtained two STL files, based on which the pros-
individual şi a coroanei anatomice, în program CAD thetic works were sintered, but there is also the meth-
pe platformă Ti-base. od when we perform the individual abutment, which
Acestă proiect s-a efectuat într-o şedinţă în urma is subsequently scanned again and we are already de-
cărora am obţinut două fişiere STL, în baza cărora au signing the future prosthesis.
fost sinterizate lucrările protetice, însa există şi meto-

Fig. 4. Modelarea CAD Fig. 5. Realizarea conturului


Fig. 4. CAD design Fig. 5. Define emergence profile

Fig. 6. Modelarea CAD a abutmentului individual


Fig. 6. CAD modeling of individual abutment

Fig. 7. Abutment individual


86
Fig. 7. Individual abutment
Fig. 8. Vedere finală
Fig. 8. Final view

Fig. 9. Abutmentul individual şi coroana turnată finită


Fig. 9. Individual abutment and anatomic crown

Fig. 10. Ataşarea bontului protetic Fig.11. Izolare cu diga


Fig. 10. Fixing the individual abutment Fig. 11. Ruberdam isolation

Fig. 12. Proiecţie din diferite unghiuri după cementare Fig. 13. Delimitarea coletului
Fig. 12. Projection from different angles after cementation Fig. 13. Define emergence profile

da cînd efectuam abutmentul individual, care ulteri- Cementation after polishing the crown and abut-
or este scanat încă o dată şi deja proiectăm viitoarea ment.
construcţie protetică. The first stage is cementing Ti–base and individ-
După prelucrare, lustruire coroana şi abutmentul ual abutment with the use of the cement “PermaCem
urmează a fi cimentat. În prima etapă este cimentat 2.0”, later on the study model the ruberdam is applied 87
Ti-base şi abutment individual cu utilizarea cimen- and the cementation stage is followed with the use
Fig. 14. Poziţionam şi modelăm dintele
Fig. 14. CAD design

Fig. 15. Coroana finită, care urmează a fi placată cu ceramică


Fig. 15. Anatomic crown

tului „PermaCem 2.0“, mai apoi pe model de studiu of the glass ionomer cement “Fuji One”. In order to
este aplicată diga şi urmează etapa de cimentare pro- be able to remove prosthetic construction from the
priuzisă cu utilizarea cimentului glasionomer „Fuji model, on the occlusal surface of the prosthesis, an
One“ a construcţiei protetice [3]. În scopul de a pu- orifice was created. Later the crown was detached
tea fi înlaturată de pe model pe suprafaţa ocluzală a along with the cemented components from the mod-
construcţiei protetice este creat un orificiu. Ulterior a el and studied.
fost detaşat coroana împreuna cu elementele compo-
nente cimentate de pe model şi studiate. Using screw abutment
In this method, the same steps were performed to
Tehnologia cu utilizarea abutmentului înşurubat cast a model.
La aceasta metodă s-au efectuat aceleaşi etape ca The obtained model was scanned with Medit
la tehnologia cu utilizarea abutmentului standart de Identica T300 lab scanner and then modeled the fu-
realizare a modelului. ture reduced anatomic crown project in CAD pro-
Modelul obţinut a fost scanat cu scanner de labo- gram on Ti–base platform, after obtaining a STL file,
rator Medit Identica T300 şi apoi modelat viitoarea the project was sintered. We followed the “Noritake
construcţiei subdimensionate în program CAD pe EX–3” protocol for PFM constructions. In the final
platformă Ti-base, după ce am obţinut un fişier STL, stage, the Ti–base platform was cemented by “Per-
a fost sinterizată lucrarea protetică. Apoi a urmat pla- maCem 2.0”.
carea cu ceramică „Noritake EX-3“ după tehnicele
propuse de producător. La etapa finală a fost cimen- Results and discussions
tat platforma Ti-base de coroana metalo-ceramică cu Following the photometric analysis, of 10 crowns
ciment „PermaCem 2.0“. that were made according to all 3 methods described
above, we noticed that the amount of cement reflect-
Rezultate şi discuţii ing off the connection line between standard abut-
În urma analizei fotometrice, a cîte 10 coroane ment, individual hybrid abutment and crown is dif-
care au fost confecţionate dupa toate 3 metode de- ferent.
scrise mai sus, am observat că cantitatea de ciment The following pictures are characteristic for the
ce refluează în afara liniei de conexiune dintre abu- standard abutment –crown connection:
tmentul standart, abutment individual hybrid şi co-
roană este diferit.
88 Pentru conexiunea abutment standart- coroană
sunt caracteristice următoarele fotografii:
Fig. 16. Analiza fotometrică abutment standart poza1
Fig. 16. Photometric analysis standard abutment photo1

Fig. 17. Analiza fotometrică abutment standart poza 2


Fig. 17. Photometric analysis standard abutment photo 2
Pentru conexiunea abutment individual hybrid- The following pictures are characteristic for the
coroana sunt caraceristice următoarele fotografii: individual abutment — crown connection:

Fig. 18. Analiza fotometrică abutment individual poza 1


Fig. 18. Photometric analysis of individual abutment photo 1

Fig. 19. Analiza fotometrică abutment individual poza 2


Fig. 19. Photometric analysis of individual abutment photo 2

Pentru a demonstra rezultatele ce urmează trebu- In order to demonstrate the following results, we
ie de calculat valoarea fiecărei fotografii în pixeli, iar must calculate the value of each photo in pixels, and
apoi vom converti aceşti pixeli în mm. then we will convert these pixels to mm.
Calcule: Calculations:
Pentru Fig. 16. 234*62 =61,8*16,4 pixeli = 1013,5 For Fig. 16. 234*62 =61,8*16,4 pixeli = 1013,5
Pentru Fig. 17. 337*55 =89,16*14,55 pixeli = 1297,2 For Fig. 17. 337*55 =89,16*14,55 pixeli = 1297,2
Pentru Fig. 18. 70*20=18,5*5,2 pixeli = 96,2 For Fig. 18. 70*20=18,5*5,2 pixeli = 96,2
Pentru Fig. 19. 189*31=40*8,2 pixeli =350,4 For Fig. 19. 189*31=40*8,2 pixeli =350,4

Tab. 2. Datele pentru abutmentul standart pentru fiecare coroană studiată


Tab. 2. Data for standard abutment conection
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1013,5 1015,5 1014,6 1019,6 1017,3 1017,8 1017,8 1012,8 1016,8 1010,4

Tab. 3. Datele pentru abutmentul hybrid pentru fiecare coroană studiată


Tab. 3. Data for individual abutment conection
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
350,4 354,6 352,1 356,7 352,5 352,8 351,8 356,1 356,5 358,5 89
Tab. 4. Date medii a măsurărilor a cimentului refluat Tab. 4. Average data
Tipul de abutment/Măsurările obţinute Type of the abutment
Abutment standart 1012,22 Standart abutment 1012,22
Abutment hybrid 352,48 Individual abutment 352,48
Abutment înşurubat 0 Screw abutment 0

Concluzii Conclusions
1. În urma studiului protezele fixe unidentare 1. By our studies we determined that the method
implanto-purtate realizate prin metoda utili- of using standard abutment not allow us to
zării abutmentului standart cimentat, s-a de- control of the biological space because of ce-
pistat exces de cement ceea ce nu ne permite ment excision.
control al spaţiului biologic. 2. The method of using the individual abutment
2. Metoda utilizării abutmentului individual ensures us because of the use of the ruberdam
hybrid pe lîngă faptul că permite o precizie isolation system and as a result — predictable
înaltă, asigură utlizarea sistemului de izolare control.
cu digă şi un control predictibil. 3. The method of using the screw abutment is
3. Metoda utilizării abutmentului înşurubat este a most recommended method from the point
o metoda recomandată din punct de vedere of view of the retrievability property in condi-
a proprietăţii de a fi înlăturată cu condiţia că tion where an implant is inserted in a favora-
implantul este înserat într-o poziţie protetică ble prosthetic position.
favorabilă. 4. Following the comparative analysis in clinical
4. În urma analizei comparative în aspect clinic and technical aspects of different methods of
şi tehnic a metodelor de realizare a protezelor manufacturing (screwed / cemented) of pros-
unidentare înşurubate/cimentate cu suport theses with implant support, we determined
implantar am determinat următoarele date: the following data: for those screwed — 0 , for
pentru cele înşurubate — 0, pentru cimentate cemented with standard abutment — 1012.22,
cu abutment standart — 1012,22 , pentru ci- for cemented with individual abutment —
mentate cu abutmet hybrid — 352,2. 352.2 .

Bibliogragfie / Bibliography: Oral Implants Res. 2015 26(4) 465-470 sis“, Periodontology 2000, Vol. 73, 2017,
4. Linkevicius T, Apse P, Grybauskas S, 141-151
1. Bratu Emanuel, Karancsi Olimpiu, Sită Puisys A. Theinfluence of soft tissue 7. Sanath Shetty, Aditi Garg1 , K. Kama-
Radu- „Tehnologia restaurărilor prote- thickness on crestal bone changesaro- lakanth Shenoy, „Principles of screw
tice cu sprijin implantar“, Ed. Eubeea, und implants: a 1-year prospective con- retained and cement retained fixed im-
Timisoara, 2007 trolled clinical trial.Int J Oral Maxillofac plant prosthesis: A critical review“, Jour-
2. Vasile Nicolae „Restaurări protetice în Implants. 2009 Jul-Aug;24(4):712-9. nal of Interdisciplinary Dentistry / Sep-
implantologia orală“, Editura Universi- 5. https://www.researchgate.net/publica- Dec 2014 / Vol-4 / Issue-3, pag 123-129
tăţii „Lucian Blaga“ Sibiu, 2008 tion/331048490_Is_zero_bone_loss_a_ 8. https://www.academia.edu/8071502/
3. Puisys A, Vindasiute E, Linkeviciene L, possibility_when_placing_implants P u n t e a _ p e _ I m p l a n t e _ Te h n o l o -
Linkevicius T. Theuse of acellular der- 6. Jukia-Gabriela Wittneben, Tim Joda- gia_de_Realizare_si_Modalitati_de_
mal matrix membrane for vertical soft- TIM, Hans-Peter Weber &Ur S Bragger, Agregare_a_Puntilor_la_Infrastructura
tissue augmentation during submerged „Screw retained vs. cement retained im- 9. https://www.unitconverters.net/typo-
implant placement: acase series. Clin plant-supported fixed dental prosthe- graphy/millimeter-to-pixel-x.htm

90
ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ APPLICATION OF CELL
БИОТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ BIOTECHNOLOGIES IN THE
РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ TREATMENT OF GUM RECESSION
УДК  611.311.2–007.41–08:602.9 UDC  611.311.2-007.41-08:602.9
С.П. Рубникович1, И.Д. Волотовский2, Ю.Л. Денисова3, S.P. Rubnikovich1, I.D. Volotovsky2, Yu.L. Denisova3,
В.А. Андреева1, Г.Ю. Панасенкова1, Т.П. Новик3 V.A. Andreeva1, G.Yu. Panasenkova1, and T.P. Novik3

1
Белорусская медицинская академия 1
Belarusian Medical Academy of Postgraduate
последипломного образования, Минск, Беларусь, Education, Minsk, Belarus.
2
Институт биофизики и клеточной 2
Institute of Biophysics and Cell Engineering, National
инженерии НАН Беларуси Минск, Беларусь, Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus.
3
Белорусский государственный медицинский 3
Belarusian State Medical University, Minsk,
университет, Минск, Беларусь Belarus.

РЕЗЮМЕ SUMMARY
Целью исследования Разработать и The aim of the study is to develop and
научно обосновать новый метод лечения scientifically justify a new method for treat-
пациентов с рецессией десны с использо- ing patients with gingival recession using au-
ванием аутологичных мезенхимальных tologous mesenchymal stem cells of adipose
стволовых клеток жировой ткани. Мате- tissue.
риалы и методы исследования. Прове- Materials and methods. A complex treat-
дено комплексное лечение у 93 пациентов ment was conducted in 93 patients with an
с анатомической рецессией десны в соче- anatomical recession of the gums in combina-
тании с зубочелюстными аномалиями в tion with dentoalveolar anomalies at the age
возрасте 20 − 34 лет. Пациентов распреде- of 20 to 34 years. Patients were divided into 3
лили на 3 группы (1–я, 2–я и 3–я группы) groups (1st, 2nd and 3rd groups) depending
в зависимости от примененного лечения. on the treatment used. All patients underwent
Всем пациентам проводили периодонто- periodontological treatment. In the second
логическое лечение. В 2–й группе паци- group, patients included periodontological
ентам наряду с периодонтологическим treatment including orthodontic equipment,
лечением включили ортодонтическую in the third group, orthodontic treatment
аппаратуру, в 3–й группе использовали and the use of a cell transplant on the basis
ортодонтическое лечение и применение of a mixture of autologous mesenchymal stem
клеточного трансплантата на основе сме- cells and sterile bioplastic collagen material
си аутологичных мезенхимальных ство- “Collost”.
ловых клеток и стерильного биопластиче- Results and discussion. A comprehen-
ского коллагенового материала «Коллост». sive assessment of the periodontal tissue of
Результаты исследования. Комплексная the three groups showed that among the pa-
оценка состояния тканей периодонта трех tients who received the standard treatment
групп показала, что среди получивших complex, a good condition of the periodontal
стандартный лечебный комплекс хоро- tissues 1 to 2 years after treatment was noted
шее состояние тканей периодонта через only in 16.7% of the patients of the 1st group.
1–2 года после лечения отмечалось лишь Inclusion of orthodontic treatment made it
у 16,7  % пациентов 1–й группы. Включе- possible to obtain good results in 25% of pa-
ние ортодонтического лечения позволило tients in the 2nd group, which is 8% more
получить хорошие результаты у 25 % па- than in the 1st group. At the same time, good
циентов 2–й группы, что на 8% больше, results of treatment were revealed in 94% of
чем в 1–й группе. В то же время хорошие patients in group 3, who included periodon-
результаты лечения выявлены у 94% па- tological and orthodontic treatment using
циентов 3–й группы, которым в комплекс autologous mesenchymal stem cells, which
лечебно–профилактических мероприятий confirms the need for measures aimed at nor-
включали периодонтологическое и орто- malization position of teeth, dentition and
донтическое лечение с использованием ау- bite with the use of small orthodontic long-
тологичных мезенхимальных стволовых acting forces, improving microcirculation of
клеток, что подтверждает необходимость periodontal tissues and restoring the contour
применения мероприятий, направленных of the marginal gum. 91
на нормализацию положения зубов, зуб- Conclusions. Inclusion of autologous
ных рядов и прикуса с использованием mesenchymal stem cells in the complex treat-
малых ортодонтических сил длительного ment of patients with gingival recession is
воздействия, улучшение микроциркуля- accompanied by a 1.6-fold decrease in the
ции тканей периодонта и восстановление prevalence and gum recession (1.15 mm), and
контура маргинальной десны. Заключе- tissue volume increased 2.6-fold, stimulation
ние. Включение в комплексное лечение of periodontal microcirculation processes (in
пациентов с рецессией десны аутологич- terms of capillary the periodontal pressure
ных мезенхимальных стволовых клеток was 1.1 times and the intensity of periodontal
сопровождается уменьшением распро- microcirculation was 3.1 times), as well as the
страненности (1,6 раза) и интенсивности normalization of the position of teeth, denti-
рецессии десны (1,15 мм), а объем тканей tion and occlusion, which allowed to obtain
увеличился в 2,6 раза, стимуляцией про- good long-term results in 94% of patients.
цессов микроциркуляции периодонта (по Key words: mesenchymal stem cells, gum
показателям капиллярного давления пери- recession, cellular technology.
одонта в 1,1 раза и интенсивности микро-
циркуляции периодонта в 3,1 раза), а также
нормализацией положения зубов, зубных Periodontal diseases (gingivitis, periodontitis,
рядов и прикуса, что позволило получить gum recession, etc.) is an urgent dental problem that
хорошие отдаленные результаты у 94  % has social significance, since this pathology is widely
пациентов. prevalent in the population, occurs very often among
Ключевые слова: мезенхимальные young people, and results in serious changes in the
стволовые клетки, рецессия десны, кле- mouth cavity and the body in general.
точные технологии. Gum recession is a serious dental condition that
is difficult to treat, representing a progressive shift of
the gum along then tooth root. Currently, it can be
Болезни периодонта (гингивит, периодонтит, treated by different treatment methods and cure, in-
рецессия десны и др.) представляют одну из наи- cluding modern cell technologies [4].
более актуальных проблем стоматологии, имею- Gum recession may lead to tooth root caries, den-
щих важное социальное значение, что обусловлено tin hypersensitivity, and disfiguring smile aesthetics.
высокой распространённостью данного вида пато- Knowing the causes and nature of pathological pro-
логии среди населения, частотой возникновения у cesses and factors leading to gum recession helps in
лиц молодого возраста, развитием тяжелых изме- differential diagnosis and rational planning of pre-
нений в ротовой полости и организме в целом. vention and treatment [4, 5, 7].
Среди стоматологических заболеваний, труд- The use of autologous and allogeneic mes-
но поддающихся лечению является рецессия enchymal stem cells (MSCs) for regeneration of
десны, которая представляет собой прогрессиру- periodontal tissues represents an advanced line of
ющее смещение десны вдоль корня зуба. В насто- modern research. Development of new method of
ящее время существуют различные методы ле- restorative therapy and their application in clinical
чения ее с использованием комплекса лечебных dentistry will help improve the efficacy of periodon-
мероприятий, в том числе, современные клеточ- tium treatment and the quality of life of the patients
ные технологии [4]. [2, 7, 8, 10].
Рецессия десны является фактором риска для Thus, evidence-based clinical tests and research
возникновения кариеса корня зуба, чувствитель- in the use of mesenchymal stem cells in dentistry in
ности дентина, приводит к нарушению эстетики order to activate the processes of restoration of peri-
улыбки. Знание причин и характера патологи- odontal tissues will make it possible to improve the
ческих процессов, факторов, способствующих efficacy of treatment of patients who have gum reces-
развитию рецессии десны необходимо для про- sion [1, 6, 3, 9].
ведения дифференциальной диагностики, раци-
онального планирования лечебно–профилакти- The aim of the study
ческих мероприятий [4, 5, 7]. The aim was to develop and scientifically justify
Перспективным направлением современных a new method for treating patients with gingival re-
научных исследований является применение cession using autologous mesenchymal stem cells of
аутологичных и аллогенных мезенхимальных adipose tissue.
стволовых клеток (МСК) для регенерации тка-
ней периодонта, разработка новых методов вос- Materials and methods
становительной терапии и внедрение их в кли- A complex treatment was conducted in 93 pa-
ническую стоматологию, что позволит повысить tients with an anatomical recession of the gums in
эффективность лечения болезней периодонта и combination with dentoalveolar anomalies at the
92 улучшить качество жизни пациентов [2, 7, 8, 10]. age of 20 to 34 years. The patients were divided into
Таким образом, проведения аргументиро- 3 groups (1st, 2nd and 3rd groups) depending on the
ванных клиническо–экспериментальных иссле- treatment used. All patients underwent periodonto-
дований по применению в стоматологии мезен- logical treatment. In the second group, patients re-
химальных стволовых клеток, направленных на ceived periodontological treatment including orth-
активацию процессов восстановления в тканях odontic equipment; in the third group, orthodontic
периодонта позволят повысить эффективность treatment and cell transplant based of a mixture of
лечения пациентов с рецессией десны [1, 6, 3, 9]. autologous mesenchymal stem cells and sterile bio-
plastic collagen material “Collost” were used. The
Цель исследования groups were uniform as regards the periodontium in-
Разработать и научно обосновать новый ме- jury and the patient age and sex.
тод лечения пациентов с рецессией десны с ис- Before the beginning of comprehensive treat-
пользованием аутологичных мезенхимальных ment as well as throughout and on completion of
стволовых клеток жировой ткани. treatment, clinical data of all patients were evaluated
by asking questions to the patients, making clinical
Материал и методы исследования examinations and analyzing objective indicators, in-
Проведено комплексное лечение у 93 пациен- cluding: capillary pressure (capillary pressure of peri-
тов с анатомической рецессией десны в сочета- odontium, Yu. L. Denisova, 2012); intensity of peri-
нии с зубочелюстными аномалиями в возрасте odontal microcirculation by laser optical diagnosis
20 − 34 лет. Пациентов распределили на 3 группы applying digital speckle photography (LODdsp, S. P.
(1–я, 2–я и 3–я группы) в зависимости от приме- Rubnikovich, 2011) (periodontium microcirculation
ненного лечения. Всем пациентам проводили пе- index, PMI); loss of gingival attachment (Loss of At-
риодонтологическое лечение. В 2–й группе паци- tachment, Glavind & Löe, 1967), oral hygiene index
ентам наряду с периодонтологическим лечением (OHI-S, J. C. Green, J. R. Vermillion, 1964), index
включили ортодонтические мероприятия, в 3–й of gum recession (IR, S. Stahl and A. Morris, 1955),
группе использовали ортодонтическое лечение и periodontium sensitivity index (PSI, L. N. Dedova,
применение клеточного трансплантата на основе 2003); and electroodontometry (EOD, B. Т. Moroz et
смеси аутологичных мезенхимальных стволовых al., 1989).
клеток и стерильного биопластического коллаге- The preparation for treatment of patients with
нового материала «Коллост». Состав групп был gum recession includes hygienic measures (motivat-
однотипен по степени тяжести поражения пери- ing for mouth cavity hygiene, teaching mouth cavity
одонта, возрасту и полу пациентов. hygiene and how to monitor dental plaque), as well
Всем пациентам до проведения комплекс- as eliminating dental plaque retention points, and
ного лечения, на этапах и после его окончания topical medication to eliminate inflammation.
осуществляли оценку клинических данных на Recommendations on the mouth cavity hygiene
основании опроса пациента, клинического ос- for patients with gum recession included standard
мотра и изучения комплекса объективных по- cleaning method and modified Stillman’s technique
казателей, включающих определение: капил- that allows cleaning the neck of the teeth, minimiz-
лярного давления (КДП, Ю.Л.Денисова, 2012); ing gingival edge injury and stimulating blood cir-
интенсивности микроциркуляции периодонта culation. Recommendations on auxiliary hygienic
на основе лазерно–оптической диагностики techniques to patients with gum recession for clean-
при применении цифровой спекл–фотографии ing concave tooth root areas, including the use of
(ЛОДцсф, С.П.Рубникович, 2011) (ИМП); потерю interdental brushes and mono toothbrushes.
зубодесневого прикрепления (Loss Of Attachment, Before clinical testing of the proposed method of
Glaving, Loe, 1967), гигиенический индекс (OHI–S, treatment applying cell technologies, the ethics com-
Green J. C., Vermillion J.R., 1964), рецессии десны mission approved this method of treatment using cell
(IR, S.Stahl, A.Morris, 1955), чувствительности пе- transplant for clinical treatment of patients with peri-
риодонта (ИЧП, Л.Н. Дедова, 2003); электроодон- odontal diseases in conformity with the Declaration
тометрия зубов (ЭОД, Б.Т. Мороз с соавт., 1989). of Helsinki of the World Medical Association, and
Подготовительный этап плана лечения паци- the patients gave their voluntary informed consent
ентов с рецессией десны включает гигиенические for adipose tissue sampling as specified.
мероприятия (мотивацию к соблюдению гигие- Following orthodontic treatment, patients of
ны рта, обучение правилам гигиенического ухода the 3rd group were injected a mixture of autolo-
за ротовой полостью, профессиональную гигие- gous mesenchymal stem cells. Before adipose tis-
ну, контроль прироста зубного налета), а также sue sampling, the following laboratory tests were
устранение пунктов ретенции зубного налета, made: clinical blood test (for haemoglobin, red
местное лекарственное лечение, направленное на blood cells, white cell count, platelets, ESR; bio-
устранение воспалительного процесса. chemical blood test (AST, ALT, urea, creatinine, to-
Рекомендации по гигиеническому уходу за tal protein, total bilirubin); blood glucose (by rapid
ротовой полостью для пациентов с рецессией test); coagulogram; HIV ELISA test; HBsAg; and
десны включали стандартный метод чистки с RW (rapid test).
93
модифицированным методом Stillman, позволя- Patients of the 3rd group were made allergy test
ющим очищать шеечные участки зубов, мини- 14 days before treatment by injecting 0.1 ml of a 7%
мально травмируя десневой край и стимулируя collagen gel intracutaneously in the forearm; the test
кровообращение в нем. В качестве вспомогатель- was considered negative if no oedema, blush or itch-
ных гигиенических средств для очищения вогну- ing developed in the injection area. Adipose tissue
тых поверхностей корня зуба пациентам с рецес- was sampled by liposuction, up to 10 ml, applying
сией десны следует рекомендовали межзубные local anaesthesia.
ершики и однопучковые зубные щетки. Before injecting a transplant based on a mixture
Перед проведением клинической апробации of autologous mesenchymal stem cells from adipose
предложенного метода лечения с использование tissue as a biomedical cell product (BMCP) and a
клеточных технологий было получено одобрение 7% collagen gel into gingival tissue, the patients had
комиссии по этике о внедрении метода лечения been instructed about the mouth cavity hygiene, how
рецессии десны с использованием клеточного to rinse the mouth cavity with a 0.05% chlorhexidine
трансплантата в клиническую практику лече- digluconate solution.
ния пациентов с болезнями периодонта в соот- The required amount of autologous mesenchy-
ветствии с Хельсинской декларацией Всемирной mal stem cells of adipose tissue as BMCP was cal-
Медицинской Ассоциации, а также получено culated on the assumption that 1.0 million cells
добровольное информированное согласие паци- were needed for the gum recession of a tooth, and
ента на операцию по забору жировой ткани по the amount was calculated for each patient multi-
установленной форме. plying the number of teeth with gum recession by
Пациентам 3–й группы после окончания ор- 1.000.000. Each 0.1 ml of BMCP contained 1.0 mil-
тодонтического лечения проводили инъекции lion cells (Fig. 1).
смеси аутологичных мезенхимальных стволовых The BMCP mixture based on cultivated autolo-
клеток. Перед операцией по забору жировой тка- gous mesenchymal stem cells of adipose tissue with
ни выполнены следующие лабораторные иссле- a 7% collagen gel was prepared before the injection.
дования: общий анализ крови (гемоглобин, эри- The culture of mesenchymal stem cells of adipose tis-
троциты, лейкоцитарная формула, тромбоциты, sue in the phosphate buffered saline was mixed in a
СОЭ); биохимический анализ крови (АсАТ, АлАТ, sterile tube with a 7% collagen gel in 1:1 ratio. This
мочевина, креатинин, общий белок, билирубин gel was preheated in the water bath or a thermostat
общий); глюкоза крови (экспресс–метод); коагу- to 36-37 °С, but not higher than 42°С (to avoid pro-
лограмма; ВИЧ (ИФА); HBsAg; RW (экспресс). tein coagulation). The 0.2 ml mixture for injections
За 14 дней до лечения пациентам 3–й группы contained 1.0 million of mesenchymal stem cells of
проводился аллергический тест — проба путем adipose tissue.
внутрикожной инъекции 0,1 мл коллагенового The mixture was taken from a sterile tube to a
геля 7% в область предплечья и считалась отри- sterile insulin syringe with a disposable needle. Four
цательной при отсутствии в месте введения от- injection points were identified in the gum recession
ека, гиперемии и зуда. Под местной анестезией area of each tooth, at equal distances of 2-3 mm (Fig.
проводился забор жировой ткани у пациента пу- 2).
тем липосакции в объеме до 10 мл. The points of injection were gingival papillae
Перед выполнением процедуры инъекций and the gum mucous membrane 2 mm below the at-
трансплантата на основе смеси аутологичных tachment line. The needle was placed perpendicular
мезенхимальных стволовых клеток из жировой to the tooth axis and further inside the gingival tis-
ткани в составе биомедицинского клеточного sue for 2 mm. The mixture, 0.2 ml, was distributed
продукта (БМКП) и коллагенового геля 7 % в тка- evenly in 4 injections around one tooth (0.05 mm per
ни десны с пациентами проводился инструктаж point of
по гигиене полости рта, орошение (полоскание) The same BMCP mixture with a 7% collagen gel
полости рта 0,05% рас- was again injected 2 weeks
твором хлоргексидина after the first injection
биглюконата. (Fig. 3).
Необходимое коли- After the injec-
чество аутологичных tions, the mouth cav-
мезенхимальных стволо- ity was rinsed with 0.05%
вых клеток из жировой chlorhexidine digluconate
ткани в составе БМКП solution. The recommen-
рассчитывали исходя из dation for mouth cav-
того, что в область рецес- ity hygiene was not using
сии десны у одного зуба highly-abrasive means for
используется 1,0 млн. Рис. 1. Выделенные аутологичные мезенхимальные стволовые 10 days.
клеток и для каждого клетки жировой ткани
94 пациента рассчитывали Fig. 1. Isolated autologous mesenchymal stem cells of adipose tissue
путем умножения коли- Results and discus-
чества зубов с рецессией sion
десны на 1.000.000. В 0,1
мл БМКП содержался The clinical condi-
1,0 млн. клеток (рис. 1). tion of patients from the
Далее приготовле- three groups (1st, 2nd and
ние смеси БМКП на 3rd groups) was identical
основе культивиро- before treatment. All pa-
ванных аутологичных tients were asked whether
мезенхимальных ство- they had the feeling of
ловых клеток жировой pain caused by tempera-
ткани с коллагеновым ture or chemical factors.
гелем 7% проводилось Examination of the mouth
непосредственно перед cavity of patients who had
инъекциями. Культуру gum recession revealed
мезенхимальных ство- Рис. 2. Схема введения смеси биомедицинского клеточного the exposure of tooth
ловых клеток жировой продукта на основе культивированных мезенхимальных neck from the vestibu-
ткани в фосфатно–соле- стволовых клеток жировой ткани с коллагеновым гелем 7% в lar surface. Parameters of
вом буфере смешивали области рецессии десны objective tests, character-
в стерильной пробирке Fig. 2. Points of injection of the mixture of biomedical cellular izing gum inflammation,
с 7% коллагеновым ге- product based on the cultivated mesenchymal stem cells of adipose testified to their good
лем в соотношении 1:1. tissue with a 7% collagen gel in the area of gum recession. condition. However, the
Предварительно гель ра- gum recession index was
зогревали до температу- low (12.4±1.39% in the
ры 36–37°С на водяной first group; 212.1±0.93%
бане или термостате, но in the second group; and
не выше 42°С (во избе- 12.92±1.32% (in the third
жание коагуляция бел- group), and the gum re-
ка). В 0,2 мл смеси для cession intensity varied
инъекций содержались from 1.5 ± 0.19 mm to
1,0 млн. мезенхималь- 1.73±0.22 mm. The indi-
ных стволовых клеток cators of microcirculation
жировой ткани. in the periodontal tissues
Смесь из стерильной Рис. 3. Техника проведения инъекций в ткани десны showed reduced capillary
пробирки набирали в pressure and periodontal
Fig. 3. Making injections in gingival tissue
стерильный инсулино- microcirculation intensity
вый шприц со съемной иглой. В области рецес- (р<0.001). Analysis of electrical odontometry proved
сии десны у одного зуба на равных расстояниях that they were 1.8-fold higher (р<0.001).
— 2–3 мм определяли 4 точки инъекций (рис. 2). The use of periodontological treatment alone
Точками инъекция являлись междесневые со- for the patients of the 1st group results in temporary
сочки и слизистая оболочка десны на 2 мм ниже improvement of the microcirculation processes (in
линии прикрепления. Иглу располагали перпен- terms of capillary pressure and microcirculation in-
дикулярно оси зуба и продвигали в ткани десны tensity, р<0.001) only in 16.7 % of the patients. The
на 2 мм. Смесь общим объемом 0,2 мл распреде- condition of periodontal tissues of patients in terms
ляли равными долями на 4 инъекции в области of gum recession prevalence and intensity deterio-
одного зуба (объем в 1 точке инъекции — 0,05 rated during two years, as a rule: the recession index
мл). was 15.79±1.78 % and the recession intensity was
Повторное введение смеси БМКП на основе 1.88±0.22 mm. also, the IR increased by a factor of
культивированных аутологичных мезенхи- 1.3 (р<0.05), and the intensity by 23% (р>0.05) in 1-2
мальных стволовых клеток жировой ткани с years. The periodontium sensitivity index decreased
коллагеновым гелем 7% проводилось через 2 1.3-fold (р<0.001). Intensified pathological process
недели после первой инъекции (рис. 3). in the periodontal tissues (in terms of gum recession
После выполнения инъекций пациенту про- prevalence) and enhanced feeling of pain (in terms
водили орошение (полоскание) полости рта of PSI, р<0.001) were identified in all patients. The
0,05% раствором хлоргексидина биглюконата. microcirculation indicators were correspondent to
Рекомендации по уходу за ротовой полостью за- unsatisfactory condition of periodontium.
ключались в исключении использования средств Clinical observations of patients from the 2nd
гигиены с высокой абразивностью в течение 10 group who had gum recession combined with den-
дней. toalveolar anomalies, periodontological and orth-
odontic treatment demonstrated a beneficial im-
95
Результаты исследования и их обсужде- pact on the condition of periodontal tissues and
ние gum microcirculation compared to the 1st group.
Клиническое состояние до лечения пациен- Dynamic observation of patients from this group
тов трех групп (1–й, 2–й, 3–й) было сходным. У in 1-2 years demonstrated that despite a good con-
всех пациентов определяли наличие жалоб на dition of the periodontal tissues (OHI-S was 0.52 ±
болевые ощущения в зубах при контакте с тем- 0.02, р>0.05; GI 0.43 ± 0.03, p<0,001; IРМА 6.02
пературными и химическими раздражителями. ± 0.6 %, р>0.05; probing depth of sulcus
При осмотре ротовой полости при рецессии 0.65 ± 0.04, р>0.05) the prevalence and intensity of
десны отмечали обнажение шеек зубов с вести- gum recession increased to some extent. Thus, the
булярной поверхности. Параметры объективных recession index was 14.21±1.4%, and the recession
тестов, характеризующие воспаление десны, сви- intensity 1.78±0.22 mm. After 1-2 years, the IR in-
детельствовали о хорошем состоянии. Однако creased only 1.1-fold (р>0.05), and the intensity 1.2-
индекс рецессии соответствовал легкой сте- fold (р>0.05). The periodontium sensitivity index
пени тяжести (1–я группа — 12,4 ± 1,39 %; 2–я improved in comparison to the same index before
группа — 12,1 ± 0,93 %; 3–я группа — 12,92 ± 1,32 treatment (PSI was 2.87±0.18, p<0.01). The use of
%), а интенсивность рецессии варьировали в the above treatment measures improves the micro-
пределах 1,5 ± 0,19 мм —1,73 ± 0,22 мм. Пока- circulation processes only after 1-2 years (in terms of
затели микроциркуляции в тканях периодонта microcirculation intensity, р<0,001) and reduces the
указывали на снижение капиллярного давления periodontium sensitivity in the short- and long-term
и интенсивности микроциркуляции периодонта periods of observation (in terms of PSI, р<0.001;
(р<0,001). При анализе показателей электроодон- EOD, р<0.01), preventing further migration of the
тометрии выявлено достоверное их увеличение в gum edge (in terms of IR and the recession intensity,
1,8 раза (р<0,001). р>0.05).
Применение только периодонтологического However, disturbed microcirculation of peri-
лечения у пациентов 1–й группы ведет к времен- odontal tissues persisted during the whole period of
ному улучшению процессов микроциркуляции follow-up and its condition was unsatisfactory. The
(по показателям капиллярного давления и ин- gingival edge condition did not improve in the ma-
тенсивности микроциркуляции, р<0,001) только jority of patients of the 2nd group. Clinical and micro-
у 16,7 % пациентов. В течение двух лет наблю- circulation disturbance in the periodontal tissues was
дали тенденцию к ухудшению состояния тканей identified after application of periodontological and
периодонта пациентов по показателям распро- orthodontic treatment.
страненности и интенсивности рецессии десны: The orthodontic treatment in the third group
индекс рецессии составил 15,79 ± 1,78 % и интен- included the application of small long-acting orth-
сивность рецессии — 1,88 ± 0,22 мм. При этом в odontic forces and injection of autologous mesen-
срок 1 — 2 года IR увеличился в 1,3 раза (р<0,05), chymal stem cells in the 3rd group, and comparison
а интенсивность на 23 % (р>0,05). Индекс чув- with the 2nd group after 1-2 years of dynamic follow-
ствительности периодонта ухудшился в 1,3 раза up demonstrated that the periodontal tissues were in
(р<0,001). У всех пациентов наблюдали прогрес- good condition compared to their condition before
сирование патологического процесса в тканях treatment (OHI-S was 0.44 ± 0.02; GI 0.45 ± 0.02,
периодонта (по показателям распространенно- p<0.001; IРМА 4.09 ± 0.42 %; probing depth
сти рецессии десны), усиление болевых ощуще- of sulcus 0.58 ± 0.03; PI 0.06 ± 0.01; IR 8.90 ±
ний (по ИЧП, р<0,001). Показатели микроцирку- 0.73, p<0.05), the prevalence and intensity of gum
ляции соответствовали неудовлетворительному recession decreased. The gingival edge contour im-
состоянию периодонта. proved by the recession index, making 8.9±0.73 %, or
Согласно результатам клинических наблю- 1.5-fold less than before treatment (p<0.05). The re-
дений, за пациентами 2–й группы с рецессией cession intensity decreased to 0.73±0.2 mm, or 1 mm
десны в сочетании с зубочелюстными анома- less than before treatment, on the average (p<0,002).
лиями, применение периодонтологического и The periodontium sensitivity index increased 2.7-
ортодонтического лечения благоприятно влияет fold (p<0.001), compared to the same index before
на состояние тканей периодонта и микроцирку- treatment of gum recession (by 0.7 mm, р<0,001),
ляцию десны по сравнению с 1–й группой. Ди- and periodontium microcirculation processes im-
намическое наблюдение пациентов этой группы proved (capillary pressure of periodontium by a fac-
через 1–2 года показало, что при хорошем состо- tor of 1.1, р<0.001, PMI by a factor of 3.1, р<0.001)
янии тканей периодонта (OHI–S — 0,52 ± 0,02, (Figs. 4 and 5).
р>0,05; GI — 0,43 ± 0,03, p<0,001; IРМА — 6,02 Analysis of the applied treatment demonstrated
± 0,6 %, р>0,05; ГЗДБ — 0,65 ± 0,04, р>0,05), рас- that that this set of cure resulted in stable outcomes in
пространенность и интенсивность рецессии не- the patients of the 3rd group, i.e., a reliable reduction of
сколько увеличилась. Так, индекс рецессии со- capillary pressure in periodontium by 5.2% (Wilcoxon
ставил 14,21 ± 1,4 %, а интенсивность рецессии Matched Pairs Test, p-level = 0.0342) in comparison to
96 –– 1,78 ± 0,22 мм. При этом в срок 1 –– 2 года IR the same indicator before treatment (fig. 6).
незначительно увеличился в 1,1 раза (р>0,05), Comprehensive assessment of periodontal tissues
а интенсивность в 1,2 раза (р>0,05). Улучшился in three groups showed that the condition of peri-
индекс чувствительности периодонта по срав- odontal tissues 1-2 years after treatment was good
нению с показателем до лечения (ИЧП — 2,87 only in 16.7% of the patients form the 1st group. The
± 0,18, p<0,01). Использование вышеназванных inclusion of orthodontic treatment gave good out-
лечебных мероприятий достоверно улучшает comes for 25% of the patients of the 2nd group, which
процессы микроциркуляции только в срок 1 –– 2 was 8% higher than in the 1st group. However, good
года (по показателям интенсивности микроцир- treatment outcomes were found in 94% of the pa-
куляции, р<0,001) и снижает чувствительность tients of the 3rd group, who treatment and preventive
периодонта в ближайшие и отдаленные сроки measures included periodontological and orthodon-
наблюдения (по показателям ИЧП, р<0,001; tic treatment using autologous mesenchymal stem
ЭОМ, р<0,01), препятствуя усилению миграции cells (Fig. 7), confirming the need to apply measures
десневого края (по показателям IR и интенсив- in order to normalize the position of teeth, dentition
ности рецессии, р>0,05). and occlusion, applying small long-acting orthodon-
Однако нарушения микроциркуляции в тка- tic forces, improve of periodontal tissue microcircu-
нях периодонта сохранялись у них в течение все- lation and restore the marginal gum contour.
го периода наблюдения и соответствовали неу- Thus, the inclusion of autologous mesenchymal
довлетворительному состоянию. У большинства stem cells into comprehensive treatment of patients
пациентов 2–й группы отсутствовало улучшение with gum recession and dentoalveolar anomalies
состояния десневого края. На фоне применение gives a positive effect on the periodontal tissues
периодонтологического и ортодонтического condition. It facilitated stable recovery of good peri-
лечения выявляли клинические и микроцир- odontal tissues, improved the condition of the gin-
куляторные нарушения в тканях периодонта. gival edge, and the position of teeth, dentition and
В 3–й группе включение в комплекс лечебно– occlusion, thus giving good long-term treatment out-
профилактических comes for 904% of the
мероприятий орто- patients, justifying the
донтического лече- use of the developed
ния с применением method of dental care
малых ортодонти- in this category of pa-
ческих сил длитель- tients.
ного воздействия
и инъекции ауто- Conclusions
логичных мезенхи- A new method
мальных стволовых of treatment was de-
клеток по сравне- veloped for patients
нию с 2–й группой with gum recession
через 1 –– 2 года ди- Примечание — * Различия статистически значимы (р<0,001). combined with den-
намического наблю- Рис. 4. Показатели интенсивности рецессии десны у пациентов трех групп toalveolar anomalies.
дения установлено, через 1 –– 2 года после лечения This method was
что по сравнению Note. *Statistically significant differences (р<0.001). tested in clinical con-
со значением пока- Fig. 4. Indices of gum recession intensity for the patients of three groups, 1-2 ditions and proved to
зателей до лечения years after treatment. have better treatment
наблюдали хорошее efficacy compared to
состояние тканей the known methods
периодонта (OHI–S of treatment applying
— 0,44 ± 0,02; GI — autologous mesen-
0,45 ± 0,02, p<0,001; chymal stem cells.
IРМА — 4,09 ± 0,42 Inclusion of autol-
%; ГЗДБ — 0,58 ± ogous mesenchymal
0,03; PI — 0,06 ± stem cells into com-
0,01; IR — 8,90 ± 0,73, prehensive treatment
p<0,05), распростра- of patients with gingi-
ненность и интен- val recession resulted
сивность рецессии in decreased preva-
уменьшились. Кон- Примечание — * Различия статистически значимы (р<0,001). lence (by a factor of
тур десневого края Рис. 5. Показатели распространенности рецессии десны (IR) у пациентов 1.6) and intensity of
по индексу рецес- трех групп через 1 –– 2 года после лечения gum recession (1.15
сии улучшился и Note. *Statistically significant differences (р<0.001). mm), increased tissue
составил 8,9 ± 0,73 Fig. 5. Indices of gum recession intensity for the patients of three groups, 1-2 volume by a factor of
%, что в 1,5 раза 2.6, better stimulation
97
years after treatment.
меньше, чем до лечения (p<0,05). Интенсивность of periodontal microcirculation processes (the capil-
рецессии снизилась до 0,73 ± 0,2 мм, что в сред- lary pressure of periodontium by a factor of 1.1 and
нем на 1 мм меньше, чем до лечения (p<0,002). periodontal microcirculation intensity by a factor of
Индекс чувствительности периодонта улучшил- 3,1), as well as normalized the position of teeth, denti-
ся в 2,7 раза (p<0,001) по сравнению с показа- tion and occlusion, which gave good long-term out-
телем до лечения. Кроме уменьшения распро- comes for 94% of the patients.
страненности (1,5 раза, р<0,001) и
интенсивности рецессии десны (на
0,7 мм, р<0,001), также улучшают-
ся процессы микроциркуляции пе-
риодонта (КДП в 1,1 раза, р<0,001,
ИМП в 3,1 раза, р<0,001) (рис. 4, 5).
При анализе применяемого
лечения установлено, что данный
комплекс лечебных мер у паци-
ентов 3–й группы позволил до-
биться стабильных результатов по
достоверному снижению капил-
лярного давления периодонта на
5,2% (Wilcoxon Matched Pairs Test,
p–level = 0,0342) по сравнению со
значением до лечения (рис. 6).
Комплексная оценка состоя-
ния тканей периодонта трех групп
показала, что среди получивших
стандартный лечебный комплекс Рис. 6. среднее значение снижения капиллярного давления периодонта при рецессии
хорошее состояние тканей перио- десны после лечения с применением мезенхимальных стволовых клеток
донта через 1–2 года после лечения Fig. 6. The mean value of capillary pressure decrease in periodontium in patients with gum
отмечалось лишь у 16,7 % пациен- recession after treatment using mesenchymal stem cells.
тов 1–й группы. Включение орто- (Vertical line shows capillary pressure in periodontium, in Hg mm; horizontal line shows:
донтического лечения позволило O after treatment; K before treatment)
получить хорошие результаты у 25
% пациентов 2–й группы, что на
8% больше, чем в 1–й группе. В то
же время хорошие результаты ле-
чения выявлены у 94% пациентов
3–й группы, которым в комплекс
лечебно–профилактических ме-
роприятий включали периодон-
тологическое и ортодонтическое
лечение с использованием аутоло-
гичных мезенхимальных стволо-
вых клеток (рис. 7), что подтверж-
дает необходимость применения
мероприятий, направленных на
нормализацию положения зубов,
зубных рядов и прикуса с исполь-
зованием малых ортодонтических
сил длительного воздействия,
улучшение микроциркуляции тка- Рис. 7. Отдаленные результаты лечения (1–2 года) пациентов с рецессией десны
ней периодонта и восстановление Fig. 7. Long-term results of treatment (after 1–2 years) for patients with gum recession.
контура маргинальной десны.
Таким образом, включение аутологичных ме-
зенхимальных стволовых клеток в комплексное
лечение пациентов с рецессией десны в сочета-
нии с зубочелюстными аномалиями положи-
тельно влияет на состояние тканей периодонта.
Оно способствовало стойкому восстановлению
нормального состояния тканей периодонта,
98 улучшало состояния десневого края, положение
зубов, зубных рядов и прикуса, что и позволило
получить у 94% пациентов хорошие результаты
лечения в отдаленные сроки наблюдения, что
является основанием для использования разра-
ботанного метода в стоматологии у данной кате-
гории пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для пациентов с рецессией десны в сочета-
нии с зубочелюстными аномалиями разрабо-
тан и клинически обоснован новый метод лече-
ния, превосходящий по своей терапевтической
эффективности общеизвестные методы лечения
с использованием аутологичных мезенхималь-
ных стволовых клеток.
Включение в комплексное лечение пациентов
с рецессией десны аутологичных мезенхималь-
ных стволовых клеток сопровождается уменьше-
нием распространенности (1,6 раза) и интенсив-
ности рецессии десны (1,15 мм), а объем тканей
увеличился в 2,6 раза, стимуляцией процессов
микроциркуляции периодонта (по показателям
капиллярного давления периодонта в 1,1 раза и
интенсивности микроциркуляции периодонта в
3,1 раза), а также нормализацией положения зу-
бов, зубных рядов и прикуса, что позволило по-
лучить хорошие отдаленные результаты у 94  %
пациентов.

Bibliogragfie / Bibliography: Волков, А.А. Ржанинова, А.С. Григо- Сибирское медицинское обозрение.
рьян, А.А. Кулаков, Д.В. Гольдштейн — 2012. –№ 4 (76). — С. 3–6.
1. Алексеева, И.С. Клинико–экспери- // Клеточные технологии в биологии 7. Мусиенко, А.И. Комплексный подход
ментальное обоснование исполь- и медицине. — 2011. — №3. — С. 167– к планированию лечения заболеваний
зования комбинированного кле- 170. пародонта фактором роста / А.И. Му-
точного трансплантата на основе 4. Дедова, Л.Н. Распространенность сиенко, С.И. Мусиенко, Д.В. Кушнир,
мультипотентных мезенхимных болезней периодонта, кариеса кор- А.А. Мусиенко // Стоматология Казах-
стромальных клеток жировой ткани ня зуба, чувствительности дентина стана. — 2014. — №3(4). — С. 67–68.
у пациентов с выраженным дефици- и зубочелюстных деформаций в Ре- 8. Перова, М.Д. Характеристика сте-
том костной ткани челюстей / И.С. спублике Беларусь по результатам пени замещения пародонтальных
Алексеева, А.В. Волков, А.А. Кулаков, обследования населения в возраст- дефектов разной топографии после
Д.В. Гольдшейн // Клеточная транс- ных группах 35–44, 45–54 и 55–64 аутотрансплантации васкулярнстро-
плантология и тканевая инженерия. года / Л.Н. Дедова, Ю.Л. Денисова, мальноклеточной фракции липоа-
— 2012. — №1. — С. 97–105. О.В. Кандрукевич, А.С. Соломевич, спирата / М.Д. Перова, Т.В. Гайво-
2. Алямовский, В.В. Использование Н.И. Росеник // Стоматолог. Минск. ронская, В.Б. Карпюк, А.В. Тропина
стволовых клеток крови плода крысы ‒2016. ‒№ 1 (20). ‒ С. 6–53. // Кубанский научный медицинский
при воспалительно–деструктивных 5. Денисова, Ю. Л. Эксперименталь- вестник. — 2013. — С.142–148.
процессах в тканях пародонта / В.В. ное обоснование применения ваку- 9. Рубникович, С.П. Костные транс-
Алямовский, Л.А. Шестакова, Е.И. ум–лазеротерапии в комплексном плантаты и заместители для устра-
Ярыгин, П.А. Шмидт, Л.И. Лазаренко лечении пациентов с болезнями пе- нения дефектов и аугментации че-
// Институт стоматологии. — 2014. риодонта в сочетании с зубочелюст- люстных костей в имплантологии и
– № 1 (62). — С. 103–105. ными аномалиями и деформациями периодонтологии / С.П. Рубникович,
3. Бухарова, Т.Б. Тканеинженерная /Ю.Л. Денисова, Т.Э. Владимирская // И.С. Хомич // Стоматолог. Минск —
конструкция на основе мультипо- Военная медицина. − 2013. − № 1 (26). 2014. — № 1 (12). — С. 77–86.
тентных стромальных клеток жи- − С. 103–107. 10. Рубникович, С.П. Метод моделирова-
ровой ткани и материала «Остео- 6. Манашев, Г.Г. Перспективы исполь- ния экспериментального периодон-
матрикс» для регенерации костной зования стволовых клеток в тера- тита у животных / С.П. Рубникович,
ткани / Т.Б. Бухарова, И.В. Арутю- пии заболеваний тканей пародонта Т.Э. Владимирская, И.А. Швед, Н.Н.
нян, С.А. Шустров, И.С. Алексеева, / Г.Г. Манашев, Л.И. Лазаренко, Е.И. Веялкина // Медицинский журнал. —
И.А.Федюнина, Л.В.Логовская, А.В. Ярыгин, Э.В. Мутаев, В.С. Бондарь // 2011. — № 1 (35). — С. 97 — 101.

99
CONDIŢIILE DE STRUCTURARE A MATERIALELOR
DESTINATE PUBLICĂRII ÎN EDIŢIA PERIODICĂ
„MEDICINA STOMATOLOGICĂ“
Publicaţia „MEDICINA STOMATOLOGICĂ“ este o ediţie periodică cu profil
ştiinţifico-didactic, în care pot fi publicate articole ştiinţifice de valoare fundamen-
tală şi aplicativă în domeniul stomatologiei ale autorilor din ţară şi de peste hotare,
informaţii despre cele mai recente noutăţi în ştiinţa şi practica stomatologică, in-
venţii şi brevete obţinute, teze susţinute, studii de cazuri clinice, avize şi recenzii de
cărţi şi reviste. În publicaţia „MEDICINA STOMATOLOGICĂ“ sunt următoarele
compartimente: Teorie şi experiment, Organizare şi istorie, Odontologie-parodon-
tologie. Chirurgie OMF şi anestezie, Protetică dentară, Medicina Dentară pediatri-
că, Profilaxia OMF, Implantologie, Patologie generală, Referate şi minicomunicări,
Susţineri de teze, Avize şi recenzii, Personalităţi Stomatologice.
Materialele destinate publicării, vor fi prezentate în formă tipărită şi în formă
electronică într-un singur exemplar. Lucrările vor fi structurate pe formatul A4,
Times New Roman 12 în Microsoft Word la 1.0 intervale şi cu marginile de 2.0 cm
pe toate laturile. Varianta tipărită va fi vizată de autor şi va fi însoţită de două re-
cenzii (semnate de unul din membrii Colegiului de Redacţie şi de Redactorul-şef
al publicaţiei) completate pe o formă standard ASRM. Lucrarea prezentată va mai
conţine foaia de titlu cu următorul conţinut: prenumele şi numele complet a auto-
rilor, titlurile profesionale şi ştiinţifice, instituţia de activitate, numărul de telefon,
adresa electronică a autorului cu care se va coresponda, data prezentării.
Lucrările vor fi prezentate trezorierului ASRM, Oleg Solomon, dr. conf. univ.,
la sediul ASRM pe adresa: bd. Ştefan cel Mare 194B, et. 1.

Lucrările vor fi structurate după schema:


— titlul concis, reflectînd conţinutul lucrării;
— numele şi prenumele autorului, titlurile profesionale şi gradele ştiinţifi-
ce, denumirea instituţie unde activează autorul;
— rezumatele: în limba română şi engleză (şi, opţional, rusă de autorii din
Republica Moldova) pînă la 150-200 cuvinte finisate cu cuvinte cheie,
de la 3 pînă la 6.
— Introducere, material şi metode, rezultate, importanţa practică, discuţii
şi concluzii, bibliografia.
— Bibliografia – la 1.0 intervale, în ordinea referinţei în text, arătate cu su-
perscript, ce va corespunde cerinţelor International Committee of Me-
dical Journal Editors pentru publicaţiile medico-biologice. Ex: 1. Angle,
EH. Treatment of Malocclusion of thr Teeth (ed. 7). Philadelphia: White
Dental Manufacturing, 1907.

Dimensiunile textelor (inclusiv bibliografia) nu vor depăşi 11 pagini pentru un


referat general, 10 pagini pentru cercetare originală, 5 pagini pentru prezentare de
caz clinic, 1 pagină pentru o recenzie, 1 pagină pentru un rezumat al unei lucrări
publicate peste hotarele republicii. Publicaţiile altor catedre cu profil stomatologic
(ex. farmacologia) nu vor depăşi 10 pagini şi nu vor conţine mai mult de 30 de
referinţe.
Tabelele — enumerate cu cifre romane. Legenda va fi dată la baza tabelului.
Toate fotografiile şi desenele se vor publica din sursele autorului şi necesită a fi
prezentate în formă electronică în format — nume.jpg.
Articolele ce nu corespund cerinţelor menţionate vor fi returnate autorilor pen-
tru modificările necesare.
Numărul de la fiecare autor nu este limitat.
Redacţia nu poartă răspundere pentru verificarea materialelor publicate.

100 Informaţii suplimentare la adresa: Mihai Viteazu 1A, et. 2, bir. 206, tel.: +373 22/
243-549, fax: +373 22/243-549, e-mail: asrm_md@yahoo.com, www.asrm.md