Sunteți pe pagina 1din 192

SEMESTRUL I

PROIECTAREA INTEGRATĂ A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE I

„Din nou la școală”

Perioada: 9.09.2019 – 20.09.2019


Săptămânile: I – II
Comunicare în limba română (C. L. R. ): 6 ore/ săptămână
Matematică și explorarea mediului (M. E. M.): 5 ore/ săptămână
Muzică și mișcare (M. M.): 2 ore/ săptămână
Arte vizuale și abilități practice (A. V. A. P.): 2 ore/ săptămână
Dezvoltare personală (D. P. ): 1 oră/ săptămână

1
Săptămâna I (perioada 9 septembrie – 13 septembrie)
Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
C.L.R. Joc: ″Ghici cine te-a strigat! - formularea orală a unor întrebări sau solicitări
″.Participarea la dialoguri cu scopul înţelegerii unui mesaj oral a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează lucru, fişe de evaluare,
2.2 pe teme legate de viaţa de
o solicitare, o întrebare, o mulţumire, o rugăminte, planșe cu imagini din
şcolar
2.3 un îndemn, un salut etc. povești, imagini cu diverse
3.1 - dialoguri despre sine, despre familie, colegi, obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 despre animalul preferat, activităţile preferate/ formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
desfăşurate etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 b.procedurale: individual şi a
9.IX 4.2 conversaţia, explicaţia, participării
- numeratia 0 – 100 exerciţiul, munca necondiţionate la
- scrierea si citirea nr. naturale 0 – 100 independentă, munca în activitate
M.E.M. - pozitionarea pe axă a unor numere date
Exerciții și jocuri de echipă,problematizarea, Formativă
1.1 - dentificarea „vecinilor” unui nr. < 100 jocul, învăţarea prin
1.4 numerație - ordonarea numerelor naturale 0 – 100 (crescător descoperire
1.6 si descrescător) c.forme de organizare:
3.2 activitate frontală,
5.2 activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
- repetarea cântecelor din clasa i
- reproducerea în grup a cântecelor însușite
M.M. intuitiv, respectând sincronizarea
1.1 Începe povestea...
- dialog între grupe, sugerat de textul cântecului
1.2 - cântarea în nuanţă medie firească, cu participare
1.3 afectivă;
1.4 - joc de rol
2.1

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

2
C.L.R. - - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
Actualizarea la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
cunoştinţelor din clasa I povești, imagini cu diverse comportamentului
- alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
Text suport: Ziua când toţi au
10.IX - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
şapte ani, după Octav Pancu-
Iaşi - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
- despărţirea cuvintelor în silabe conversaţia, explicaţia,
- identificarea unor cuvinte date după criterii exerciţiul, munca
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu
1.1 Numeratia 0 – 100 ajutorul numărătorii de poziţionare;
Recunoaștere, formare, citire, - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 100;
1.4 - transcrierea cu cifre a unor numere din
scriere
1.6 Recapitulare inițială intervalul 0 – 100, scrise în cuvinte;
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
5.2 100 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor şi claselor;
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor
dintr-un număr;
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - exerciții de identificare a materialelor și a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Materiale și instrumente instrumentelor de lucru; lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
- exerciții de utilizare a unor materiale și planșe cu imagini din selectivă a
1.2 instrumente de lucru; povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în formule specifice în situaţii participării
2.2 viaţa de şcolar; concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
prezentare, solicitare activitate

3
2.3 b.procedurale: Formativă
2.5 conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. Alfabetul - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. impusă de semnele de punctuaţie -- citire
Text suport: Ziua când toţi au selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
şapte ani, după Octav Pancu- identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
Iaşi
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute
povești, imagini cu diverse
11.IX obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. - formularea unei opinii referitoare la un prezentare, solicitare comportamentului
1.3. Grupurile de litere ce, ci, ge, personaj, o întâmplare, un mod de comportare; b.procedurale: individual şi a
gi, che, chi, ghe, ghi - formularea orală a mesajului /învăţăturii conversaţia, explicaţia, participării
2.2
desprinse dintr-un text citit; exerciţiul, munca necondiţionate la
2.3 - formularea, în scris, a răspunsurilor la independentă, munca în activitate
3.1 întrebări pe teme familiare ; echipă,problematizarea, Formativă
3.2 - completarea cuvintelor cu unul din grupurile jocul, învăţarea prin
3.4 de litere; identificarea în text a cuvintelor care descoperire
4.1 contin grupuri de litere; c.forme de organizare:
4.2 - formarea unor cuvinte din silabe date activitate frontală,
stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt.. activitate individuală

4
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor (proba orală şi scrisă)
1.1 Numerația naturale 0 – 100;
1.4 0 – 100 - compararea numerelor naturale utilizând
Compararea și ordonarea semnele de relatie <, >, = ;
1.6 numerelor naturale - selectarea unor numere după un criteriu (ex.:
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”)
5.2 - completarea seriilor numerice
aflarea unui număr/a unor numere, respectând
anumite condiții;
A.V.A.P. - formularea de enunţuri despre posibile trăiri
1.1 Oamenii comunică exprimate de autori în picturi/desene/fotografii
artistice/sculptură etc.
1.2 - participarea la discuţii despre mesaje
1.3 exprimate prin imagini diverse (semne de
2.1 circulație, fotografii, picturi)
2.2 - jocuri comparative între mesaje practice
2.3 transmise prin limbaj vizual şi mesaje artistice
- sesizarea efectelor sugestive ale unei culori
2.5 folosite într-o reproducere, prin comparaţia cu
zone alăturate, colorate diferit
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar – Zi de toamnă – pictură;
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Numerația naturale 0 – 100;
0 – 100 - compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 Rotunjirea numerelor
- selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
naturale
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - efectuarea de adunări mental si în scris cu b.procedurale: individual şi a
Adunarea și scăderea suport intuitive; conversaţia, explicaţia, participării
1.1 - exercitii de calcul oral si în scris; exerciţiul, munca necondiţionate la
1.4 numerelor naturale 0
- terminologie specifică: sumă (total), termeni, independentă, munca în activitate
1.6 – 100 fără trecere peste ordin descăzut, scăzător, diferență; echipă,problematizarea,

5
3.2 - aflarea sumei / diferențe a două numere jocul, învăţarea prin
- compararea unei sume/diferențe cu un descoperire
5.2 număr/sumă/diferență;
probleme cu două operații.

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei


1.3. Cuvinte cu același sens impusă de semnele de punctuaţie;
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; c.forme de organizare:
2.2 activitate frontală,
Text suport: Ziua când toţi au - ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; activitate individuală
şapte ani, după Octav Pancu-
3.1 - identificarea personajelor; (proba orală şi scrisă) Formativă
Iaşi
3.2 - formularea de răspunsuri la întrebări;
12.IX 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus;
4.1
4.2
M.M. - crearea unei atmosfere propice însuşirii
1.1 Muzică și culoare cântecului, prin prezentarea unor materiale
muzicale sau ilustrative potrivite;
1.2 - exerciții de identificare a legăturii dintre
1.3 muzică și picture;
1.4 - exerciții de reprezentare prin desen a unui
2.1 fragment muzical;

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Cuvinte cu înțeles opus impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
Text suport: Ziua când toţi au - ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
şapte ani, după Octav Pancu-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, Iaşi
3.2 - formularea de răspunsuri la întrebări; concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
13.IX 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a
b.procedurale: comportamentului
4.1

6
4.2 conversaţia, explicaţia, individual şi a
D.P. - analizarea unor personaje din poveşti/ exerciţiul, munca participării
Eu, familia și prietenii povestiri sau din viaţa reală, în scopul independentă, munca în necondiţionate la
identificării unor asemănări şi deosebiri între echipă,problematizarea, activitate
1.1 sine şi acestea; jocul, învăţarea prin Formativă
1.3 - rezolvarea unor fişe de lucru pentru descoperire
1.4 identificarea asemănărilor şi deosebirilor dintre c.forme de organizare:
2.1. sine şi ceilalţi. activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)

Săptămâna II (perioada 16 septembrie – 20 septembrie)


Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
C.L.R. Citirea cuvintelor, - formularea orală a unor întrebări sau solicitări
enunţurilor, textelor scurte cu scopul înţelegerii unui mesaj oral
1.3. - alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează
2.2 o solicitare, o întrebare, o mulţumire, o rugăminte, a.materiale: caiet, fişe de
2.3 un îndemn, un salut etc. lucru, fişe de evaluare,
3.1 - dialoguri despre sine, despre familie, colegi, planșe cu imagini din
3.2 despre animalul preferat, activităţile preferate/ povești, imagini cu diverse
desfăşurate etc. obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.4 formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
LUNI, 4.1 concrete:invitaţie, urare, selectivă a
16.IX 4.2 prezentare, solicitare comportamentului
- efectuarea de adunări mental si în scris cu suport b.procedurale: individual şi a
intuitiv conversaţia, explicaţia, participării
M.E.M. - exercitii de calcul oral si în scris
Adunarea și scăderea exerciţiul, munca necondiţionate la
1.1 - aflarea sumei / diferențe a două numere independentă, munca în activitate
1.4 numerelor naturale 0 – 100 - compararea unei sume/diferențe cu un echipă,problematizarea, Formativă
cu trecere peste ordin număr/sumă/diferență
1.6 jocul, învăţarea prin
3.2 probleme cu două operații. descoperire
5.2 c.forme de organizare:

7
- crearea unei atmosfere propice însuşirii activitate frontală,
M.M. cântecului, prin prezentarea unor materiale activitate individuală
Muzică și poezie muzicale sau ilustrative potrivite (proba orală şi scrisă)
- exerciții de memorare a unei poezii;
1.1 - însuşirea cântecului Căsuța din pădure, muzica
1.2 I.Nicorescu pe traseul: colectiv – grupuri mici –
1.3 colectiv
1.4 - interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea cu
ambele braţe, urmând o mişcare egală jos-sus;
2.1 - interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu
refren
- audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un
vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv sau cu
acompaniamentul jucăriilor muzicale
Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Dictare la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
17.IX 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - generarea de numere mai mici decât 100, ale c.forme de organizare:
1.1 Forme geometrice. Măsurarea căror cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: activitate frontală,
cu unităţi nestandard precizarea cifrei unităţilor/ zecilor/sutelor); activitate individuală
1.4 - aflarea unui număr/a unor numere, respectând (proba orală şi scrisă)
1.6 anumite condiţii;
3.2 - unirea punctelor, şi colorarea formei obținute;
5.2

8
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - formularea de enunţuri despre posibile trăiri a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.1 Litere și cifre exprimate de autori în picturi/desene/fotografii lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
artistice/sculptură etc. planșe cu imagini din selectivă a
1.2 - participarea la discuţii despre mesaje povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 exprimate în diferite momente din filme pentru obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 copii/ filme de desene animate formule specifice în situaţii participării
2.2 - jocuri comparative între mesaje practice concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 transmise prin limbaj vizual şi mesaje artistice prezentare, solicitare activitate
- sesizarea efectelor sugestive ale unei culori b.procedurale: Formativă
2.5 folosite într-o reproducere, prin comparaţia cu conversaţia, explicaţia,
zone alăturate, colorate diferit exerciţiul, munca
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii; independentă, munca în
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în echipă,problematizarea,
viaţa de şcolar – Numele meu; Floricica pentru jocul, învăţarea prin
panoul clasei descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Recapitulare inițială impusă de semnele de punctuaţie -- citire
selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute
povești, imagini cu diverse
18.IX obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. - formularea unei opinii referitoare la un prezentare, solicitare comportamentului
personaj, o întâmplare, un mod de comportare;

9
1.3. Recapitulare inițială - formularea orală a mesajului /învăţăturii individual şi a
2.2 desprinse dintr-un text citit; participării
- formularea, în scris, a răspunsurilor la b.procedurale: necondiţionate la
2.3 conversaţia, explicaţia, activitate
întrebări pe teme familiare ;
3.1 - completarea cuvintelor cu unul din grupurile exerciţiul, munca Formativă
3.2 de litere; identificarea în text a cuvintelor care independentă, munca în
3.4 contin grupuri de litere; echipă,problematizarea,
4.1 - formarea unor cuvinte din silabe date jocul, învăţarea prin
stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/cuvânt.. descoperire
4.2
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu
1.1 Probleme care se rezolvă ajutorul numărătorii de poziţionare;
printr-o operaţie - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 100;
1.4 - transcrierea cu cifre a unor numere din
1.6 Probleme care se rezolvă prin
intervalul 0 – 100, scrise în cuvinte;
2 operaţii de adunare/scădere
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
5.2 100 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor şi claselor;
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor
dintr-un număr; c.forme de organizare:
- efectuarea de adunări mental si în scris cu
activitate frontală,
suport intuitiv
activitate individuală
- exercitii de calcul oral si în scris
- aflarea sumei / diferențe a două numere (proba orală şi scrisă)
- compararea unei sume/diferențe cu un
număr/sumă/diferență
probleme cu două operații.

A.V.A.P. - exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii


1.1 Evaluare - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar.
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.5

10
M.E.M.
Evaluare inițială - compunerea si descompunerea numerelor a.materiale: caiet, fişe de
1.1 naturale 0 – 100; lucru, fişe de evaluare,
1.4 - compararea numerelor naturale utilizând planșe cu imagini din
1.6 semnele de relatie <, >, =; povești, imagini cu diverse
3.2 - selectarea unor numere după un criteriu (ex.: obiecte, ghicitori,planşe-
5.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); formule specifice în situaţii Observarea
- completarea seriilor numerice concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
aflarea unui număr/a unor numere, respectând prezentare, solicitare selectivă a
anumite condiții; comportamentului
individual şi a
M.E.M. - efectuarea de adunări mental si în scris cu participării
Dezvoltare/Aprofundare suport intuitive; b.procedurale: necondiţionate la
1.1 - exercitii de calcul oral si în scris; conversaţia, explicaţia, activitate
1.4 - terminologie specifică: sumă (total), termeni, exerciţiul, munca
1.6 descăzut, scăzător, diferență; independentă, munca în
3.2 - aflarea sumei / diferențe a două numere echipă,problematizarea,
- compararea unei sume/diferențe cu un jocul, învăţarea prin
5.2 număr/sumă/diferență; descoperire
probleme cu două operații.

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei


1.3. Evaluare inițială impusă de semnele de punctuaţie;
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere;
2.2 c.forme de organizare:
JOI, - ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 activitate frontală,
19.IX - precizarea locului şi timpului acţiunii;
3.1 - identificarea personajelor; activitate individuală
3.2 - formularea de răspunsuri la întrebări; (proba orală şi scrisă) Formativă
3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus;
4.1
4.2
M.M. - desfăşurarea unui dans popular liber pe
1.1 Muzică, film și dans cântecul „Hora” (din folclorul copiilor),
valorificând elementele de mişcare deja
1.2 asimilate
1.3 - dans popular pe un cântec de joc din zonă
1.4 - dans liber, cu obiect portabil

11
2.1 - joc pe audiţie: sincronizarea mişcărilor în
perechi, pe o muzică audiată
- desfăşurarea unui joc cu personaje pe muzica
audiată sau pe cântec
- audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un
vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv sau cu
acompaniamentul jucăriilor muzicale
Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Dezvoltare/ Aprofundare impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
20.IX 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a
b.procedurale: comportamentului
4.1 conversaţia, explicaţia, individual şi a
4.2 exerciţiul, munca participării
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în independentă, munca în necondiţionate la
1.1 Eu, colegii și vecinii echipă despre prietenie echipă,problematizarea, activitate
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, jocul, învăţarea prin Formativă
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ descoperire
1.4 surorilor) c.forme de organizare:
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate activitate frontală,
colegilor/ prietenilor activitate individuală
(proba orală şi scrisă)

12
PROIECTAREA INTEGRATĂ A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE II

„Școala și cartea, doi prieteni adevărați”

Perioada: 23.09.2019 – 04.10.2019


Săptămânile: III – IV
Comunicare în limba română (C. L. R. ): 6 ore/ săptămână
Matematică și explorarea mediului (M. E. M.): 5 ore/ săptămână
Muzică și mișcare (M. M.): 2 ore/ săptămână
Arte vizuale și abilități practice (A. V. A. P.): 2 ore/ săptămână
Dezvoltare personală (D. P. ): 1 oră/ săptămână

13
Săptămâna III (perioada 23 septembrie – 27 septembrie)
Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Text suport: Luchi, după - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
Otilia Cazimir într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
23.IX 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă
Scrierea, citirea și formarea - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.1 transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire
1.4 numerelor până la 1000.
– 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
Formele de relief
1.6 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen; activitate individuală
5.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. cântecului, prin prezentarea unor materiale
Muzică și matematică muzicale sau ilustrative potrivite
1.1 - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
1.3 colectiv
1.4 - exerciții de cântare în dialog;
2.1

14
Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Textul. Titlul. Autorul. la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 Alineatele
povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 Text suport: Luchi, după legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
24.IX 3.2 Otilia Cazimir - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Scrierea, citirea și formarea ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
numerelor până la 1000. - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)
1.6 Formele de relief
intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
5.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Familia mea semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5

15
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. A se prezenta sau a prezenta impusă de semnele de punctuaţie -- citire
pe cineva selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute
povești, imagini cu diverse
25.IX obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte prezentare, solicitare comportamentului
1.3. Dialogul. Salutul narative cunoscute b.procedurale: individual şi a
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, conversaţia, explicaţia, participării
2.2 despre animalul preferat, activităţile exerciţiul, munca necondiţionate la
2.3 preferate/desfăşurate etc. independentă, munca în activitate
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli echipă,problematizarea, Formativă
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, jocul, învăţarea prin
3.4 ascultarea, păstrarea ideii) descoperire
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor c.forme de organizare:
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.2 activitate frontală,
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate individuală
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu (proba orală şi scrisă)
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de

16
punctuaţie

M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin


1.1 Compararea și ordonarea punerea elementelor unele sub altele, încercui-
numerelor naturale între 0 și rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1000. Medii de viață din țara
1.6 noastră utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
Casa mea scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Compararea și ordonarea naturale 0 – 100;
numerelor naturale între 0 și - compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 1000. Medii de viață din țara
- selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
noastră
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
26.IX prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin b.procedurale: individual şi a
Șiruri de numere naturale și punerea elementelor unele sub altele, încercui- conversaţia, explicaţia, participării
1.1 exerciţiul, munca necondiţionate la
modalități diferite de rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 independentă, munca în activitate
numărare în intervalul 0 – - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două echipă,problematizarea, Formativă
1000. Alte medii de viață jocul, învăţarea prin
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci

17
5.2 când acestea au același număr de sute/de descoperire
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de c.forme de organizare:
poziționare activitate frontală,
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare activitate individuală
a unor numere date (proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. Alfabetul. Literele mari și (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
mici de mână. Grupurile de detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
litere - realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
3.4 etc.
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2 scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 Toamna - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Text suport: Cartea de piatră, impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
după Vladimir Colin - citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
27.IX 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a

18
4.1 b.procedurale: comportamentului
4.2 conversaţia, explicaţia, individual şi a
exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
1.1 Cum arată oamenii echipă despre prietenie descoperire
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, c.forme de organizare:
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ activitate frontală,
1.4 surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

Săptămâna IV (perioada 30 septembrie – 4 octombrie)


Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Cartea. Cuprinsul unei - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
cărți într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - participarea la discuţii în perechi/în grup pe teme lucru, fişe de evaluare,
2.2 de interes (timpul liber, animalul preferat, cartea planșe cu imagini din
Text suport: Cartea de
2.3 preferată, prezentarea produselor activităţii şcolare povești, imagini cu diverse
piatră, după Vladimir Colin
3.1 etc.) obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere b.procedurale: individual şi a
30.IX 4.2 (alineatul, linia de dialog) sau respectând un conversaţia, explicaţia, participării
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) exerciţiul, munca necondiţionate la
independentă, munca în activitate
echipă,problematizarea, Formativă
M.E.M. Șiruri de numere naturale - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea jocul, învăţarea prin

19
1.1 și modalități diferite de elementelor unele sub altele, încercui-rea părților descoperire
1.4 numărare în intervalul 0 – comune, punerea în corespondență c.forme de organizare:
1000. Alte medii de viață - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare, activitate frontală,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două activitate individuală
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci când (proba orală şi scrisă)
5.2 acestea au același număr de sute/de zeci/de unități,
cu ajutorul numărătorii de poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare a
unor numere date
- crearea unei atmosfere propice cântării, prin
M.M. prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative
Toamna potrivite
- repetarea cântecelor învățate;
1.1 - exerciții de individuală / cântare în dialog;
1.2
1.3
1.4
2.1

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Inițierea, menținerea și la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
încheierea unui dialog audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
1.X 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M - aproximarea unor valori numerice: sume c.forme de organizare:
cheltuite pentru un obiect/serviciu, vârsta unor activitate frontală,

20
1.1 Poziția numerelor natural pe arbori/animale activitate individuală
1.4 axa numerelor.Estimarea, - rotunjirea la zeci a unui număr dat (proba orală şi scrisă)
aproximarea și rotunjirea - rotunjirea la sute a unui număr dat
1.6 estimarea rezultatului unui calcul fără
3.2 numerelor natural. Condiții
efectuarea calculului
generale și nevoi de bază ale
5.2.
viețuitoarelor: aer, hrană, apă
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Locul unde mă joc semnificaţiei punctului în funcţie de domeniul în lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
care este utilizat (pictură, grafică, sculptură planșe cu imagini din selectivă a
1.2 etc.) povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - identificarea efectului spaţial al punctului, în obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 funcţie de mărimea, distanţa sau luminozitatea formule specifice în situaţii participării
2.2 acestuia concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în prezentare, solicitare activitate
viaţa de şcolar b.procedurale: Formativă
2.5 - exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Așezarea în pagină a textului impusă de semnele de punctuaţie -- citire
scris. Copierea selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de

21
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
scurt text pe teme cunoscute povești, imagini cu diverse
, obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
2.X - confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică.
concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. - identificarea personajelor dintr-un text audiat
prezentare, solicitare comportamentului
1.3. Recapitulare - precizarea locului şi timpului acţiunii
b.procedurale: individual şi a
prezentate într-un text audiat
2.2 - participarea la discuţii în perechi/în grup pe
conversaţia, explicaţia, participării
2.3 exerciţiul, munca necondiţionate la
teme de interes (timpul liber, animalul preferat,
3.1 independentă, munca în activitate
cartea preferată, prezentarea produselor
echipă,problematizarea, Formativă
3.2 activităţii şcolare etc.)
jocul, învăţarea prin
3.4 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
descoperire
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.1 citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
c.forme de organizare:
4.2 activitate frontală,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
activitate individuală
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
(proba orală şi scrisă)
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)

M.E.M. - aproximarea unor valori numerice: sume


1.1 Poziția numerelor natural pe cheltuite pentru un obiect/serviciu, vârsta unor
axa numerelor.Estimarea, arbori/animale
1.4 - rotunjirea la zeci a unui număr dat
aproximarea și rotunjirea
1.6 numerelor natural. Condiții - rotunjirea la sute a unui număr dat
3.2 generale și nevoi de bază ale estimarea rezultatului unui calcul fără
5.2 viețuitoarelor: aer, hrană, apă efectuarea calculului
A.V.A.P. - exerciţii de autoanaliză a propriilor
1.1 Evaluare creaţii
1.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte
1.3 utile în viaţa de şcolar
2.1
2.2
2.3
2.5
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
Recapitulare naturale 0 – 100;

22
1.1 - compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
- selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
1.6 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
3.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
5.2 aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
JOI, anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.X prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - efectuarea de adunări mental si în scris cu b.procedurale: individual şi a
Evaluare suport intuitive; conversaţia, explicaţia, participării
1.1 - exercitii de calcul oral si în scris; exerciţiul, munca necondiţionate la
1.4 - terminologie specifică: sumă (total), termeni, independentă, munca în activitate
1.6 descăzut, scăzător, diferență; echipă,problematizarea, Formativă
3.2 - aflarea sumei / diferențe a două numere jocul, învăţarea prin
- compararea unei sume/diferențe cu un descoperire
5.2 număr/sumă/diferență; c.forme de organizare:
probleme cu două operații. activitate frontală,
activitate individuală
C.L.R. - identificarea personajelor dintr-un text audiat (proba orală şi scrisă)
1.3. Evaluare - precizarea locului şi timpului acţiunii
prezentate într-un text audiat
2.2
- participarea la discuţii în perechi/în grup pe
2.3 teme de interes (timpul liber, animalul preferat,
3.1 cartea preferată, prezentarea produselor
3.2 activităţii şcolare etc.)
3.4 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.2 citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)

M.M. - jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?”


Evaluare - exersarea acuităţii auditive de diferenţiere
spaţială a sunetelor (exemplu - jocul ”De unde
1.1 se aude?”)
1.2 - diferențierea sunetelor reprezentate prin litere,
1.3 de sunete plăcute (din natură) și sunete

23
1.4 neplăcute (zgomote)
2.1 - audiţia – joc pentru diferenţierea sunetelor din
mediul înconjurător
redarea unor sunete din mediul înconjurător.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Ameliorare/ Dezvoltare impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
4.X 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a
b.procedurale: comportamentului
4.1 conversaţia, explicaţia, individual şi a
4.2 exerciţiul, munca participării
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în independentă, munca în necondiţionate la
1.1 Noi...fetele și băieții echipă despre prietenie echipă,problematizarea, activitate
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, jocul, învăţarea prin Formativă
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ descoperire
1.4 surorilor) c.forme de organizare:
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate activitate frontală,
colegilor/ prietenilor. activitate individuală
(proba orală şi scrisă)

24
PROIECTAREA INTEGRATĂ A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE III

„Toamna, doamnă ruginie”

Perioada: 7.10.2019 – 25.10.2019


Săptămânile: V – VII
Comunicare în limba română (C. L. R. ): 6 ore/ săptămână
Matematică și explorarea mediului (M. E. M.): 5 ore/ săptămână
Muzică și mișcare (M. M.): 2 ore/ săptămână
Arte vizuale și abilități practice (A. V. A. P.): 2 ore/ săptămână
Dezvoltare personală (D. P. ): 1 oră/ săptămână

25
Săptămâna V (perioada 7 octombrie – 11 octombrie)
Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Text suport: Ciuboțelele - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
ogarului, după Călin Gruia într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - participarea la discuţii în perechi/în grup pe teme lucru, fişe de evaluare,
2.2 de interes (timpul liber, animalul preferat, cartea planșe cu imagini din
2.3 preferată, prezentarea produselor activităţii şcolare povești, imagini cu diverse
3.1 etc.) obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere b.procedurale: individual şi a
7.X 4.2 (alineatul, linia de dialog) sau respectând un conversaţia, explicaţia, participării
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) exerciţiul, munca necondiţionate la
independentă, munca în activitate
- numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în echipă,problematizarea, Formativă
M.E.M. Modalități de numărare. ordine crescătoare și descrescătoare, cu precizarea jocul, învăţarea prin
Nevoi de bază ale limitelor intervalului (de la-până la) descoperire
1.1 - rotunjirea la zeci/sute a unui număr dat c.forme de organizare:
1.4 viețuitoarelor și plantelor
- identificarea unor numere mai mici decât 1000 în activitate frontală,
1.6 condiții precizate activitate individuală
3.2 - identificarea numerelor pare și impare din-tr-un (proba orală şi scrisă)
5.2 șir dat
- selectarea unor numere după un criteriu dat
compunerea/descompunerea numerelor din sute,
zeci si unităti
- jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?”
M.M. - exersarea acuităţii auditive de
Sunete din natură diferenţiere spaţială a sunetelor (exemplu
1.1 - jocul ”De unde se aude?”)
1.2 - redarea diferitelor sunetelor vocale după
1.3 auz
1.4 - audiţia – joc pentru diferenţierea
2.1 sunetelor produse de diferite voci

26
- cantecul Tot ce e pe lume D.D. Stanciu
- cantecul Melcul supărat din folclorul
copiilor
Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Textul literar.Textul narativ la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 Text suport: Ciuboțelele legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
8.X 3.2 ogarului, după Călin Gruia - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 c.forme de organizare:
1.1 Compunerea și în 3 etc., în ordine crescătoare și activitate frontală,
descompunerea numerelor activitate individuală
1.4 descrescătoare, cu precizarea limitelor (proba orală şi scrisă)
1.6 naturale. Reproducerea și intervalului (de la-până la)
creșterea viețuitoarelor
3.2 - rotunjirea la zeci/sute a unui număr
5.2 dat
- identificarea unor numere mai mici
decât 1000 în condiții precizate
- identificarea numerelor pare și impare
din-tr-un șir dat
- selectarea unor numere după un
criteriu dat
compunerea/descompunerea numerelor
din sute, zeci si unităti

27
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Povești despre curcubeu semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
planșe cu imagini din selectivă a
1.2 liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 în desene obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - exerciții de obținere a liniilor; formule specifice în situaţii participării
2.2 - desen / pictură – Culorile curcubeului concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5 utile în viaţa de şcolar conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. impusă de semnele de punctuaţie -- citire
Reguli ale discursului oral selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
Text suport: Ciuboțelele
3.1 locului şi timpului acţiunii
ogarului, după Călin Gruia
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute
povești, imagini cu diverse
9.X obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. - identificarea personajelor dintr-un text audiat prezentare, solicitare comportamentului
- precizarea locului şi timpului acţiunii

28
1.3. Ascultarea și respectarea prezentate într-un text audiat b.procedurale: individual şi a
2.2 opiniei celuilalt - participarea la discuţii în perechi/în grup pe conversaţia, explicaţia, participării
teme de interes (timpul liber, animalul preferat, exerciţiul, munca necondiţionate la
2.3 cartea preferată, prezentarea produselor independentă, munca în activitate
3.1 Text suport: Ciuboțelele
activităţii şcolare etc.) echipă,problematizarea, Formativă
ogarului, după Călin Gruia
3.2 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor jocul, învăţarea prin
3.4 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; descoperire
4.1 citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) c.forme de organizare:
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere activitate frontală,
4.2 (alineatul, linia de dialog) sau respectând un activitate individuală
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) (proba orală şi scrisă)

M.E.M. - aproximarea unor valori numerice: sume


1.1 Compunerea și cheltuite pentru un obiect/serviciu, vârsta unor
descompunerea numerelor arbori/animale
1.4 - rotunjirea la zeci a unui număr dat
naturale. Reproducerea și
1.6 creșterea viețuitoarelor - rotunjirea la sute a unui număr dat
3.2 estimarea rezultatului unui calcul fără
5.2 efectuarea calculului
A.V.A.P. - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
1.1 Povești despre curcubeu scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Nori de ploaie;
1.2 - uscare şi presare de plante în vederea folosirii
1.3 lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
2.1 felicitări
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
2.3 viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Un parc in timp
2.5 ploios
M.E.M. - numărare cu pas dat (din 2 în 2, din 20 în 20,
1.1 Adunarea și scăderea din 100 în 100 etc.) cu/fără suport intuitiv;
numerelor naturale mai mici - compunerea și descompunerea numerelor în a.materiale: caiet, fişe de
1.4 concentrul 0 – 1000, folosind desene, numere; lucru, fişe de evaluare,
1.6 decât 1000, fără trecere peste
- jocuri de rol care solicită compunerea/ des- planșe cu imagini din
ordin. Proprietățile adunării.
3.2 compunerea numerelor din concentrul 0-1000 povești, imagini cu diverse
5.2 - calculul sumei oral si în scris obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, - probleme care presupun adunarea formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
M.E.M. - numărare cu pas dat (din 2 în 2, din 20 în 20, concrete:invitaţie, urare, selectivă a
10.X

29
1.1 Probleme care se rezolvă din 100 în 100 etc.) cu/fără suport intuitiv; prezentare, solicitare comportamentului
1.4 printr- o singură operație - compunerea și descompunerea numerelor în b.procedurale: individual şi a
concentrul 0 – 1000, folosind desene, numere; conversaţia, explicaţia, participării
1.6 exerciţiul, munca necondiţionate la
- jocuri de rol care solicită compunerea/ des-
3.2 compunerea numerelor din concentrul 0-1000 independentă, munca în activitate
5.2 - calculul sumei oral si în scris echipă,problematizarea, Formativă
- probleme care presupun adunarea jocul, învăţarea prin
descoperire
C.L.R. - identificarea personajelor dintr-un text audiat
- precizarea locului şi timpului acţiunii c.forme de organizare:
1.3. Scrierea cuvintelor cu „î” și
prezentate într-un text audiat activitate frontală,
2.2 „â” activitate individuală
- participarea la discuţii în perechi/în grup pe
2.3 teme de interes (timpul liber, animalul preferat,
(proba orală şi scrisă)
3.1 cartea preferată, prezentarea produselor
3.2 activităţii şcolare etc.)
3.4 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.2 citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)

M.M. - jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?”


1.1 Sunete din natură - jocul „Ghiceşte instrumentul!” (percuţie, pian,
vioară)
1.2 - exersarea acuităţii auditive de diferenţiere
1.3 spaţială a sunetelor (exemplu - jocul ”De unde
1.4 se aude?”)
2.1 - audiţia – joc pentru diferenţierea sunetelor
produse de diferite instrumente
- identificarea părților componente ale unor
instrumente muzicale (tobă, pian, vioară)

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

30
C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de
1.3. Transcrierea impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
3.2 - formularea de răspunsuri la întrebări; concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
VINERI, 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a
b.procedurale: comportamentului
11.X 4.1 conversaţia, explicaţia, individual şi a
4.2 exerciţiul, munca participării
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în independentă, munca în necondiţionate la
1.1 Frumusețea vârstelor echipă despre prietenie echipă,problematizarea, activitate
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, jocul, învăţarea prin Formativă
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ descoperire
1.4 surorilor) c.forme de organizare:
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate activitate frontală,
colegilor/ prietenilor. activitate individuală
(proba orală şi scrisă)

Săptămâna VI (perioada 14 octombrie – 18 octombrie)


Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Text suport: Cioc!Cioc! - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
Cioc!, după Emil Gîrleanu într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - participarea la discuţii în perechi/în grup pe teme lucru, fişe de evaluare,
2.2 de interes (timpul liber, animalul preferat, cartea planșe cu imagini din
2.3 preferată, prezentarea produselor activităţii şcolare povești, imagini cu diverse
3.1 etc.) obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere b.procedurale: individual şi a
14.X 4.2 (alineatul, linia de dialog) sau respectând un conversaţia, explicaţia, participării
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) exerciţiul, munca necondiţionate la
independentă, munca în activitate

31
- numărare cu pas dat (din 2 în 2, din 20 în 20, din echipă,problematizarea, Formativă
M.E.M. Proprietășile adunării 100 în 100 etc.) cu/fără suport intuitiv; jocul, învăţarea prin
Probleme care se rezolvă - compunerea și descompunerea numerelor în descoperire
1.1 concentrul 0 – 1000, folosind desene, numere; c.forme de organizare:
1.4 prin două operații
- jocuri de rol care solicită compunerea/ des- activitate frontală,
1.6 compunerea numerelor din concentrul 0-1000 activitate individuală
3.2 - calculul sumei oral si în scris (proba orală şi scrisă)
5.2 - probleme care presupun adunarea

- jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?”


M.M. - jocul „Ghiceşte instrumentul!” (percuţie,
Sunete vocale (1).Sunete pian, vioară)
1.1 vocale (2) - exersarea acuităţii auditive de
1.2 diferenţiere spaţială a sunetelor
1.3 Cantec Bum, bam, bum!- A. Scornea
1.4 - confecționarea unei tobe
2.1 - tactarea ritmului cu toba confecționată

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Textul narativ la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 Text suport: Cioc!Cioc!Cioc!, - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 după Emil Gîrleanu legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
15.X 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - identificarea ordinelor şi claselor c.forme de organizare:

32
1.1 Scăderea numerelor naturale - compunerea şi descompunerea activitate frontală,
1.4 în concentrul 0 – 1000, fără numerelor în concentrul 0–1000, activitate individuală
trecere peste ordin (proba orală şi scrisă)
1.6 folosind obiecte, desene şi numere
3.2 - efectuarea de adunări/scăderi cu
5.2 numere mai mici decât 1000, fără şi cu
trecere peste ordin şi verificarea prin
operaţia inversă
- crearea unor probleme după imagini /
desene / scheme / exerciţii / formule
- descrierea etapelor parcurse în
realizarea unei investigaţii / experiment

Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Cu umbrela prin ploaie semnificaţiei punctului în funcţie de lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
planșe cu imagini din selectivă a
1.2 domeniul în care este utilizat (pictură, povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 grafică, sculptură etc.) obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - identificarea efectului spaţial al formule specifice în situaţii participării
2.2 punctului, în funcţie de mărimea, concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 distanţa sau luminozitatea acestuia prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte conversaţia, explicaţia,
utile în viaţa de şcolar exerciţiul, munca
- exerciţii de autoanaliză a propriilor independentă, munca în
creaţii echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - identificarea personajelor dintr-un text audiat
1.3. Recunoașterea personajelor - precizarea locului şi timpului acţiunii
prezentate într-un text audiat

33
2.2 - participarea la discuţii în perechi/în grup pe
2.3 teme de interes (timpul liber, animalul preferat,
cartea preferată, prezentarea produselor
3.1 activităţii şcolare etc.)
3.2 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
3.4 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.1 citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) a.materiale: caiet, fişe de
4.2 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere lucru, fişe de evaluare,
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un planșe cu imagini din
MIERCURI detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) povești, imagini cu diverse
, obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
16.X C.L.R. - identificarea personajelor dintr-un text audiat formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
Descrierea unui personaj - precizarea locului şi timpului acţiunii concrete:invitaţie, urare, selectivă a
1.3. prezentare, solicitare comportamentului
prezentate într-un text audiat
2.2 - participarea la discuţii în perechi/în grup pe b.procedurale: individual şi a
2.3 teme de interes (timpul liber, animalul preferat, conversaţia, explicaţia, participării
3.1 cartea preferată, prezentarea produselor exerciţiul, munca necondiţionate la
3.2 activităţii şcolare etc.) independentă, munca în activitate
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor echipă,problematizarea,
3.4 jocul, învăţarea prin
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.1 citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) descoperire
4.2 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)

M.E.M. - identificarea ordinelor şi claselor


1.1 Scăderea numerelor naturale - compunerea şi descompunerea
1.4 în concentrul 0 – 1000, fără numerelor în concentrul 0–1000,
trecere peste ordin
1.6 folosind obiecte, desene şi numere
3.2 - efectuarea de adunări/scăderi cu c.forme de organizare:
5.2 numere mai mici decât 1000, fără şi cu activitate frontală,
activitate individuală Formativă
trecere peste ordin şi verificarea prin
(proba orală şi scrisă)
operaţia inversă
- crearea unor probleme după imagini /
desene / scheme / exerciţii / formule
- descrierea etapelor parcurse în

34
realizarea unei investigaţii / experiment

A.V.A.P. - exerciţii de autoanaliză a propriilor


1.1 Cu umbrela prin ploaie creaţii
1.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte
1.3 utile în viaţa de şcolar
2.1
2.2
2.3
2.5
M.E.M. - efectuarea de adunări și scăderi mental si în
1.1 Adunarea și scăderea scris cu suport intuitive;
numerelor naturale în - exercitii de calcul oral si în scris; a.materiale: caiet, fişe de
1.4 - terminologie specifică: sumă (total), termeni, lucru, fişe de evaluare,
1.6 concentrul 0 – 1000, fără
descăzut, scăzător, diferență; planșe cu imagini din
trecere peste ordin
3.2 - aflarea sumei / diferențe a două numere povești, imagini cu diverse
5.2 - compararea unei sume/diferențe cu un obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, număr/sumă/diferență; formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
probleme cu două operații. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
17.X prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - efectuarea de adunăriși scăderi mental si în b.procedurale: individual şi a
Adunarea și scăderea scris cu suport intuitive; conversaţia, explicaţia, participării
1.1 - exercitii de calcul oral si în scris;
numerelor naturale în exerciţiul, munca necondiţionate la
1.4 - terminologie specifică: sumă (total), termeni, independentă, munca în activitate
1.6 concentrul 0 – 1000, fără descăzut, scăzător, diferență; echipă,problematizarea,
trecere peste ordin - aflarea sumei / diferențe a două numere
3.2 jocul, învăţarea prin
- compararea unei sume/diferențe cu un descoperire
5.2 număr/sumă/diferență;
probleme cu două operații.

C.L.R. - identificarea personajelor dintr-un text audiat


1.3. Forme ale discursului oral - precizarea locului şi timpului acţiunii
prezentate într-un text audiat
2.2
- participarea la discuţii în perechi/în grup pe
2.3 teme de interes (timpul liber, animalul preferat, Formativă
3.1 cartea preferată, prezentarea produselor c.forme de organizare:
3.2 activităţii şcolare etc.) activitate frontală,

35
3.4 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor activitate individuală
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; (proba orală şi scrisă)
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
4.2
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)

M.M. Itemii probei de evaluare vizează:


1.1 Sunete muzicale - identificarea surselor de zgomote
- identificarea surselor de sunete muzicale
1.2 instrumentale
- identificarea instrumentului de percuție
1.3 - identificarea părților componente ale
1.4 instrumentelor muzicale studiate (tobă, pian,
2.1 vioară)
- tactarea ritmului

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Scrierea corectă a cuvintelor impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
„într- o ” și „într- un” - citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
18.X 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a
b.procedurale: comportamentului
4.1 conversaţia, explicaţia, individual şi a
4.2 exerciţiul, munca participării
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în independentă, munca în necondiţionate la
1.1 Cum ne îmbrăcăm? echipă despre prietenie echipă,problematizarea, activitate
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, jocul, învăţarea prin Formativă
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ descoperire
1.4 surorilor) c.forme de organizare:
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate activitate frontală,
colegilor/ prietenilor. activitate individuală
(proba orală şi scrisă)

36
Săptămâna VII (perioada 21octombrie – 25 octombrie)
Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Forme ale discursului oral - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - participarea la discuţii în perechi/în grup pe teme lucru, fişe de evaluare,
2.2 de interes (timpul liber, animalul preferat, cartea planșe cu imagini din
2.3 preferată, prezentarea produselor activităţii şcolare povești, imagini cu diverse
3.1 etc.) obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere b.procedurale: individual şi a
21.X 4.2 (alineatul, linia de dialog) sau respectând un conversaţia, explicaţia, participării
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) exerciţiul, munca necondiţionate la
independentă, munca în activitate
echipă,problematizarea, Formativă
M.E.M. Proba adunării.Proba - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea jocul, învăţarea prin
scăderii elementelor unele sub altele, încercui-rea părților descoperire
1.1 comune, punerea în corespondență c.forme de organizare:
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare, activitate frontală,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două activitate individuală
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci când (proba orală şi scrisă)
5.2 acestea au același număr de sute/de zeci/de unități,
cu ajutorul numărătorii de poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare a
unor numere date
- audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a
M.M. Lumea sunetelor duratelor şi a tempoului
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
cântecului, prin prezentarea unor materiale
1.1 muzicale sau ilustrative potrivite
1.2 - însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri
1.3 mici – colectiv
1.4 - acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării

37
2.1 muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să
marcheze fie ritmul, fie timpii egali
- joc pentru diferenţierea în cântecele simple a
duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca
simboluri convenţionale de structurare a melodiilor
simple)
- organizarea unui joc de mişcare, utilizând
onomatopeele din cântecele învăţate, sugestive
pentru anumite elemente de limbaj muzical
(durată)
Ecoul
- stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare
cântec; recunoaşterea cântecelor după mişcarea
caracteristică
- joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea
copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo
- desenarea unui personaj din cântec
-selectarea şi organizarea unor sunete pentru
crearea unei idei muzicale proprii
- redarea duratelor prin silabe (iu-te, pas, ra_ar)
Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Transcriere.Dictare la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
22.X 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - aproximarea unor valori numerice: sume c.forme de organizare:

38
1.1 Anotimpuri – Iarna. cheltuite pentru un obiect/serviciu, vârsta unor activitate frontală,
1.4 Compunere și rezolvarea de arbori/animale activitate individuală
probleme - rotunjirea la zeci a unui număr dat (proba orală şi scrisă)
1.6 - rotunjirea la sute a unui număr dat
3.2 estimarea rezultatului unui calcul fără
5.2 efectuarea calculului
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Curcubeul nostru semnificaţiei punctului în funcţie de domeniul în lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
care este utilizat (pictură, grafică, sculptură planșe cu imagini din selectivă a
1.2 etc.) povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - identificarea efectului spaţial al punctului, în obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 funcţie de mărimea, distanţa sau luminozitatea formule specifice în situaţii participării
2.2 acestuia concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în prezentare, solicitare activitate
viaţa de şcolar b.procedurale: Formativă
2.5 - exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Recapitulare impusă de semnele de punctuaţie -- citire
selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,

39
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute povești, imagini cu diverse
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
23.X formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică.
- identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. prezentare, solicitare comportamentului
1.3. Recapitulare - precizarea locului şi timpului acţiunii
prezentate într-un text audiat b.procedurale: individual şi a
2.2 - participarea la discuţii în perechi/în grup pe conversaţia, explicaţia, participării
2.3 teme de interes (timpul liber, animalul preferat, exerciţiul, munca necondiţionate la
3.1 cartea preferată, prezentarea produselor independentă, munca în activitate
echipă,problematizarea, Formativă
3.2 activităţii şcolare etc.)
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor jocul, învăţarea prin
3.4 descoperire
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.1 citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) c.forme de organizare:
4.2 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere activitate frontală,
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un activitate individuală
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) (proba orală şi scrisă)

M.E.M. - aproximarea unor valori numerice: sume


1.1 Recapitulare cheltuite pentru un obiect/serviciu, vârsta unor
arbori/animale
1.4 - rotunjirea la zeci a unui număr dat
1.6 - rotunjirea la sute a unui număr dat
3.2 estimarea rezultatului unui calcul fără
5.2 efectuarea calculului
A.V.A.P. - exerciţii de autoanaliză a propriilor
1.1 Evaluare creaţii
1.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte
1.3 utile în viaţa de şcolar
2.1
2.2
2.3
2.5
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Recapitulare naturale 0 – 100;
- compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de

40
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 - selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
„încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
3.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
5.2 aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
JOI, anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
24.X prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - efectuarea de adunări mental si în scris cu b.procedurale: individual şi a
Evaluare suport intuitive; conversaţia, explicaţia, participării
1.1 - exercitii de calcul oral si în scris; exerciţiul, munca necondiţionate la
1.4 - terminologie specifică: sumă (total), termeni, independentă, munca în activitate
1.6 descăzut, scăzător, diferență; echipă,problematizarea, Formativă
3.2 - aflarea sumei / diferențe a două numere jocul, învăţarea prin
- compararea unei sume/diferențe cu un descoperire
5.2 număr/sumă/diferență; c.forme de organizare:
probleme cu două operații. activitate frontală,
activitate individuală
C.L.R. - identificarea personajelor dintr-un text audiat (proba orală şi scrisă)
1.3. Evaluare - precizarea locului şi timpului acţiunii
prezentate într-un text audiat
2.2
- participarea la discuţii în perechi/în grup pe
2.3 teme de interes (timpul liber, animalul preferat,
3.1 cartea preferată, prezentarea produselor
3.2 activităţii şcolare etc.)
3.4 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.2 citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)

M.M. - jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?”


1.1 Recapitulare.Evaluare - exersarea acuităţii auditive de diferenţiere
spaţială a sunetelor (exemplu - jocul ”De unde
1.2 se aude?”)
1.3 - diferențierea sunetelor reprezentate prin litere,
1.4 de sunete plăcute (din natură) și sunete
2.1 neplăcute (zgomote)

41
- audiţia – joc pentru diferenţierea sunetelor din
mediul înconjurător
redarea unor sunete din mediul înconjurător.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Ameliorare/ Dezvoltare impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
25.X 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a
b.procedurale: comportamentului
4.1 conversaţia, explicaţia, individual şi a
4.2 exerciţiul, munca participării
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în independentă, munca în necondiţionate la
1.1 Fiecare este unic echipă despre prietenie echipă,problematizarea, activitate
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, jocul, învăţarea prin Formativă
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ descoperire
1.4 surorilor) c.forme de organizare:
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate activitate frontală,
colegilor/ prietenilor. activitate individuală
(proba orală şi scrisă)

42
PROIECTAREA INTEGRATĂ A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE IV

„Familia, leagănul copilăriei”

Perioada: 4.11.2019 – 22.11.2019


Săptămânile: IX – XI

43
Comunicare în limba română (C. L. R. ): 6 ore/ săptămână
Matematică și explorarea mediului (M. E. M.): 5 ore/ săptămână
Muzică și mișcare (M. M.): 2 ore/ săptămână
Arte vizuale și abilități practice (A. V. A. P.): 2 ore/ săptămână
Dezvoltare personală (D. P. ): 1 oră/ săptămână

44
Săptămâna IX (perioada 4 noiembrie – 22 noiembrie)
Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Text suport: Mama, după - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
Panait Cerna într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
4.XI 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă
Adunarea cu trecere peste - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.1 transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire
1.4 ordinul unităților.Corpul
– 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
omenesc – menținerea stării
1.6 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
de sănătate activitate individuală
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
5.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. Sunete scurte, sunete lungi cântecului, prin prezentarea unor materiale
muzicale sau ilustrative potrivite
1.1 - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
1.3 colectiv
1.4 - exerciții de cântare în dialog;
2.1

45
Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Textul liric.Poezia la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
5.XI 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Menținerea stării de ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
sănătate.Adunarea cu trecere - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)
1.6 peste ordinul zecilor
intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
5.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Ninge semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5

46
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Strofa.Versul impusă de semnele de punctuaţie -- citire
selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute
povești, imagini cu diverse
6.XI obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte prezentare, solicitare comportamentului
1.3. Povestirea unei întâmplări narative cunoscute b.procedurale: individual şi a
trăite sau observate - dialoguri despre sine, despre familie, colegi, conversaţia, explicaţia, participării
2.2 despre animalul preferat, activităţile exerciţiul, munca necondiţionate la
2.3 preferate/desfăşurate etc. independentă, munca în activitate
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli echipă,problematizarea, Formativă
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, jocul, învăţarea prin
3.4 ascultarea, păstrarea ideii) descoperire
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor c.forme de organizare:
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.2 activitate frontală,
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate individuală
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu (proba orală şi scrisă)
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de

47
punctuaţie

M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin


1.1 Adunarea cu trecere peste punerea elementelor unele sub altele, încercui-
ordinul zecilor și al unităților. rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
Alimentație sănătoasă și
1.6 reguli de igienă utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
Ninge scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Prevenirea și tratarea naturale 0 – 100;
bolilor.Organizarea datelor în - compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 tabel
- selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
7.XI prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin b.procedurale: individual şi a
Prevenirea și tratarea punerea elementelor unele sub altele, încercui- conversaţia, explicaţia, participării
1.1 exerciţiul, munca necondiţionate la
bolilor.Organizarea datelor în rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 independentă, munca în activitate
tabel - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două echipă,problematizarea, Formativă
3.2 jocul, învăţarea prin
numere naturale mai mici decât 1000, atunci

48
5.2 când acestea au același număr de sute/de descoperire
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de c.forme de organizare:
poziționare activitate frontală,
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare activitate individuală
a unor numere date (proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. Povestirea unei întâmplări (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
trăite sau observate detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
3.4 etc.
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2 scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 Sunete scurte, sunete lungi - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Așezarea textului în versuri în impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
pagina caietului - citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
8.XI 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a

49
4.1 b.procedurale: comportamentului
4.2 conversaţia, explicaţia, individual şi a
exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
1.1 Cum folosim timpul? Cum echipă despre prietenie descoperire
îmi planific activitățile? - elaborarea unor compuneri despre prieteni, c.forme de organizare:
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ activitate frontală,
1.4 surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

Săptămâna X (perioada 11 noiembrie – 15 noiembrie)


Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Text suport: Bunica, de - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
Ștefan Octavian Iosif într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
11.XI 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă
Recapitulare - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.1

50
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire
1.6 – 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
- jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen; activitate individuală
5.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. cântecului, prin prezentarea unor materiale
PAS cu PAS muzicale sau ilustrative potrivite
1.1 - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
1.3 colectiv
1.4 - exerciții de cântare în dialog;
2.1

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Textul liric la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
12.XI 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Evaluare ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)

51
1.6 intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
1000 cu reprezentarea lor prin desen;
5.2 - identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Omul de zăpadă semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5 conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Poezii despre universul impusă de semnele de punctuaţie -- citire
copilăriei selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,

52
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute povești, imagini cu diverse
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
13.XI formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică.
- dramatizări ale unor fragmente din texte concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. prezentare, solicitare comportamentului
1.3. Dialoguri despre familie și narative cunoscute
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, b.procedurale: individual şi a
2.2 locuință conversaţia, explicaţia, participării
despre animalul preferat, activităţile
2.3 preferate/desfăşurate etc. exerciţiul, munca necondiţionate la
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli independentă, munca în activitate
echipă,problematizarea, Formativă
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând,
ascultarea, păstrarea ideii) jocul, învăţarea prin
3.4 descoperire
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; c.forme de organizare:
4.2 citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate frontală,
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu activitate individuală
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de (proba orală şi scrisă)
punctuaţie

M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin


1.1 Scăderea numerelor naturale, punerea elementelor unele sub altele, încercui-
în concentrul 0 – 1000, cu rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
împrumut de la ordinul
1.6 zecilor utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
Omul de zăpadă scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar

53
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Scăderea numerelor naturale, naturale 0 – 100;
în concentrul 0 – 1000, cu - compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 împrumut la ordinul sutelor
- selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
14.XI prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin b.procedurale: individual şi a
Scăderea numerelor naturale, punerea elementelor unele sub altele, încercui- conversaţia, explicaţia, participării
1.1 exerciţiul, munca necondiţionate la
în concentrul 0 – 1000, cu rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 independentă, munca în activitate
împrumut la ordinul sutelor - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două echipă,problematizarea, Formativă
3.2 jocul, învăţarea prin
numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 descoperire
când acestea au același număr de sute/de
c.forme de organizare:
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
activitate frontală,
poziționare activitate individuală
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare (proba orală şi scrisă)
a unor numere date
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. Descrierea unei persoane (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
3.4 etc.
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2 scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 PAS cu PAS - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2

54
1.3 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.4 - compunerea unor probleme despre elemente
din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.
Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Descrierea unei persoane impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
15.XI 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a
b.procedurale: comportamentului
4.1 conversaţia, explicaţia, individual şi a
4.2 exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
Am timp și de joacă.Învăț echipă despre prietenie descoperire
1.1 c.forme de organizare:
organizat - elaborarea unor compuneri despre prieteni,
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ activitate frontală,
1.4 surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

Săptămâna XI (perioada 18 noiembrie – 22 noiembrie)

55
Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Scrierea imaginativă după - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
un șir de imagini într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
18.XI 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă
Scăderea numerelor - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.1 transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire
1.4 naturale, în concentrul 0 –
– 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
1000, cu împrumut de la
1.6 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
ordinul zecilor și al sutelor activitate individuală
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
5.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. cântecului, prin prezentarea unor materiale
Tradiții de sărbători muzicale sau ilustrative potrivite
1.1 - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
1.3 colectiv
1.4 - exerciții de cântare în dialog;
2.1

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

56
C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Scrierea imaginativă după un la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 șir de imagini
povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
19.XI 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Universul. Planetele ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
Sistemului solar.Scăderea - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)
1.6 numerelor naturale, în
concentrul 0 – 1000, cu intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
trecere peste ordin
5.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Obiceiuri de iarnă semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5 conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca

57
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Recapitulare impusă de semnele de punctuaţie -- citire
selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute
povești, imagini cu diverse
20.XI obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte prezentare, solicitare comportamentului
1.3. Recapitulare narative cunoscute b.procedurale: individual şi a
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, conversaţia, explicaţia, participării
2.2 despre animalul preferat, activităţile exerciţiul, munca necondiţionate la
2.3 preferate/desfăşurate etc. independentă, munca în activitate
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli echipă,problematizarea, Formativă
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, jocul, învăţarea prin
3.4 ascultarea, păstrarea ideii) descoperire
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor c.forme de organizare:
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.2 activitate frontală,
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate individuală
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu (proba orală şi scrisă)
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie

58
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin
1.1 Ciclul zi – punerea elementelor unele sub altele, încercui-
noapte.Organizarea și rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
reprezentarea datelor: tabele,
1.6 grafice.Recapitulare utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
Evaluare scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Recapitulare naturale 0 – 100;
- compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 - selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
21.XI prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin b.procedurale: individual şi a
Evaluare punerea elementelor unele sub altele, încercui- conversaţia, explicaţia, participării
1.1 exerciţiul, munca necondiţionate la
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 independentă, munca în activitate
- scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două echipă,problematizarea, Formativă
3.2 jocul, învăţarea prin
numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 descoperire
când acestea au același număr de sute/de
c.forme de organizare:
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de

59
poziționare activitate frontală,
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare activitate individuală
a unor numere date (proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. Evaluare (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
3.4 etc.
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2 scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 Tradiții de sărbători - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Ameliorare/Dezvoltare impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
22.XI 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a
b.procedurale: comportamentului
4.1 conversaţia, explicaţia, individual şi a
4.2

60
exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în
jocul, învăţarea prin Formativă
1.1 Recapitulare. Iată ce am echipă despre prietenie
descoperire
învățat! - elaborarea unor compuneri despre prieteni,
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ c.forme de organizare:
1.4 activitate frontală,
surorilor)
2.1. activitate individuală
- crearea unor mesaje de mulţumire adresate
(proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

61
PROIECTAREA INTEGRATĂ A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE V

„Vin sărbătorile!”

Perioada: 25.11.2019 – 20.12.2019


Săptămânile: XII – XV
Comunicare în limba română (C. L. R. ): 6 ore/ săptămână
Matematică și explorarea mediului (M. E. M.): 5 ore/ săptămână
Muzică și mișcare (M. M.): 2 ore/ săptămână
Arte vizuale și abilități practice (A. V. A. P.): 2 ore/ săptămână
Dezvoltare personală (D. P. ): 1 oră/ săptămână

62
Săptămâna XII (perioada 25 noiembrie – 29 noiembrie)
Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Text suport: Vreau să - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
trăiesc printre stele, după într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 Victor Eftimiu
la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
25.XI 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă
Legătura dintre adunarea - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.1 transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire
1.4 repetată de termeni egali și
– 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
înmulțire
1.6 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen; activitate individuală
5.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. De la PAS la IUTE cântecului, prin prezentarea unor materiale
muzicale sau ilustrative potrivite
1.1 - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
1.3 colectiv
1.4 - exerciții de cântare în dialog;
2.1

63
Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Propoziția/Enunțul la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
26.XI 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Legătura dintre adunarea ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
repetată de termeni egali și - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)
1.6 înmulțire
intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
5.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Piatră semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5

64
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Povestirea orală a unui impusă de semnele de punctuaţie -- citire
fragment selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute
povești, imagini cu diverse
27.XI obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte prezentare, solicitare comportamentului
1.3. Povestirea orală a unui narative cunoscute b.procedurale: individual şi a
fragment - dialoguri despre sine, despre familie, colegi, conversaţia, explicaţia, participării
2.2 despre animalul preferat, activităţile exerciţiul, munca necondiţionate la
2.3 preferate/desfăşurate etc. independentă, munca în activitate
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli echipă,problematizarea, Formativă
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, jocul, învăţarea prin
3.4 ascultarea, păstrarea ideii) descoperire
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor c.forme de organizare:
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.2 activitate frontală,
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate individuală
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu (proba orală şi scrisă)
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de

65
punctuaţie

M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin


1.1 Înmulțirea când unul dintre punerea elementelor unele sub altele, încercui-
termeni este 2.Proprietățile rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
înmulțirii
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
Piatră scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Înmulțirea când unul dintre naturale 0 – 100;
factori este 3.Pământul - compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 alcătuire
- selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
28.XI prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin b.procedurale: individual şi a
Înmulțirea când unul dintre punerea elementelor unele sub altele, încercui- conversaţia, explicaţia, participării
1.1 exerciţiul, munca necondiţionate la
factori este 4 rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 independentă, munca în activitate
- scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două echipă,problematizarea, Formativă
3.2 jocul, învăţarea prin
numere naturale mai mici decât 1000, atunci

66
5.2 când acestea au același număr de sute/de descoperire
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de c.forme de organizare:
poziționare activitate frontală,
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare activitate individuală
a unor numere date (proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. Intonarea propozițiilor (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
3.4 etc.
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2 scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 De la PAS la IUTE - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Semnul exclamării impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
29.XI 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a

67
4.1 b.procedurale: comportamentului
4.2 conversaţia, explicaţia, individual şi a
exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
1.1 Te privesc.Te înțeleg echipă despre prietenie descoperire
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, c.forme de organizare:
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ activitate frontală,
1.4 surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

Săptămâna XIII (perioada 2 decembrie – 6 decembrie)


Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Scrierea corectă a - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
cuvintelor cu m înainte de p într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 sau b
la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
2.XII 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă
Înmulțirea când unul dintre - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.1

68
1.4 factori este 5. Proprietățile transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire
1.6 înmulțirii – 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
- jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen; activitate individuală
5.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. cântecului, prin prezentarea unor materiale
PAS, IUTE și RAR muzicale sau ilustrative potrivite
1.1 - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
1.3 colectiv
1.4 - exerciții de cântare în dialog;
2.1

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Text suport: Colindătorii, de la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
George Coșbuc audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
3.XII 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Înmulțirea când unul dintre ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
factori este 6. Proprietățile - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)

69
1.6 înmulțirii intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
1000 cu reprezentarea lor prin desen;
5.2 - identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Lemn semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5 conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Intonarea propozițiilor impusă de semnele de punctuaţie -- citire
selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,

70
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute povești, imagini cu diverse
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
4.XII formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică.
- dramatizări ale unor fragmente din texte concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. prezentare, solicitare comportamentului
1.3. Formularea răspunsurilor la narative cunoscute
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, b.procedurale: individual şi a
2.2 întrebări conversaţia, explicaţia, participării
despre animalul preferat, activităţile
2.3 preferate/desfăşurate etc. exerciţiul, munca necondiţionate la
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli independentă, munca în activitate
echipă,problematizarea, Formativă
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând,
ascultarea, păstrarea ideii) jocul, învăţarea prin
3.4 descoperire
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; c.forme de organizare:
4.2 citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate frontală,
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu activitate individuală
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de (proba orală şi scrisă)
punctuaţie

M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin


1.1 Înmulțirea când unul dintre punerea elementelor unele sub altele, încercui-
factori este 7. Proprietățile rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
înmulțirii
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare
a unor numere date
A.V.A.P. - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
1.1 Lemn scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
1.2 - uscare şi presare de plante în vederea folosirii
1.3 lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
2.1 felicitări
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
2.3 viaţa de şcolar

71
2.5 - realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Înmulțirea când unul dintre naturale 0 – 100;
factori este 8. Proprietățile - compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 înmulțirii
- selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
5.XII prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin b.procedurale: individual şi a
Înmulțirea când unul dintre punerea elementelor unele sub altele, încercui- conversaţia, explicaţia, participării
1.1 exerciţiul, munca necondiţionate la
factori este 9. Proprietățile rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 independentă, munca în activitate
înmulțirii - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două echipă,problematizarea, Formativă
3.2 jocul, învăţarea prin
numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 descoperire
când acestea au același număr de sute/de
c.forme de organizare:
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
activitate frontală,
poziționare activitate individuală
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare (proba orală şi scrisă)
a unor numere date
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. Formularea răspunsurilor la (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
întrebări detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
3.4 etc.
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2 scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 PAS, IUTE și RAR - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;

72
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
din natură specifice toamnei;
1.4 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
2.1 frunzelor.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Felicitarea impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
6.XII 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a
b.procedurale: comportamentului
4.1 conversaţia, explicaţia, individual şi a
4.2 exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
Mesajul corpului echipă despre prietenie descoperire
1.1 c.forme de organizare:
- elaborarea unor compuneri despre prieteni,
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ activitate frontală,
1.4 surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

73
Săptămâna XIV (perioada 9 decembrie – 13 decembrie)
Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Felicitarea - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
9.XII 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. Înmulțirea când unul dintre numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă
factori este 1. Forțe - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.1 transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire
1.4 exercitate de magneți.
– 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
Experimentul
1.6 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen; activitate individuală
5.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. cântecului, prin prezentarea unor materiale
Pauza – Scurtă recreație muzicale sau ilustrative potrivite
1.1 - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 muzicală
copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
1.3 colectiv
1.4 - exerciții de cântare în dialog;
2.1

74
Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Cuvinte cu înțeles asemănător la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
10.XII 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Înmulțirea când unul dintre ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
factori este 0 - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)
1.6 intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
5.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Plastic semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5

75
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Recapitulare impusă de semnele de punctuaţie -- citire
selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute
povești, imagini cu diverse
11.XII obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte prezentare, solicitare comportamentului
1.3. Recapitulare narative cunoscute b.procedurale: individual şi a
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, conversaţia, explicaţia, participării
2.2 despre animalul preferat, activităţile exerciţiul, munca necondiţionate la
2.3 preferate/desfăşurate etc. independentă, munca în activitate
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli echipă,problematizarea, Formativă
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, jocul, învăţarea prin
3.4 ascultarea, păstrarea ideii) descoperire
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor c.forme de organizare:
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.2 activitate frontală,
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate individuală
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu (proba orală şi scrisă)
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de

76
punctuaţie

M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin


1.1 Înmulțirea când unul dintre punerea elementelor unele sub altele, încercui-
factori este 10 rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
Plastic scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Forța magnetică – aplicație. naturale 0 – 100;
Probleme care se rezolvă prin - compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 operații diferite
- selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
12.XII prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin b.procedurale: individual şi a
Forța magnetică – aplicație. punerea elementelor unele sub altele, încercui- conversaţia, explicaţia, participării
1.1 exerciţiul, munca necondiţionate la
Probleme care se rezolvă prin rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 independentă, munca în activitate
operații diferite - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două echipă,problematizarea, Formativă
3.2 jocul, învăţarea prin
numere naturale mai mici decât 1000, atunci

77
5.2 când acestea au același număr de sute/de descoperire
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de c.forme de organizare:
poziționare activitate frontală,
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare activitate individuală
a unor numere date (proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. Evaluare (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
3.4 etc.
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2 scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 Pauza – Scurtă recreație - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
muzicală alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Aprofundare/Dezvoltare impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
13.XII 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a

78
4.1 b.procedurale: comportamentului
4.2 conversaţia, explicaţia, individual şi a
exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
1.1 Ascultare activă - vocea echipă despre prietenie descoperire
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, c.forme de organizare:
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ activitate frontală,
1.4 surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

Săptămâna XV (perioada 16 decembrie – 20 decembrie)


Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Recapitulare - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
16.XII 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă
Recapitulare - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.1 transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire

79
1.4 – 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
1.6 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
1000 cu reprezentarea lor prin desen; activitate individuală
3.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
5.2 evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. cântecului, prin prezentarea unor materiale
Recapitulare muzicale sau ilustrative potrivite
1.1 - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
1.3 colectiv
1.4 - exerciții de cântare în dialog;
2.1

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Evaluare semestrială la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
17.XII 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Evaluare ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)
1.6 intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte

80
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
5.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Recapitulare semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5 conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Aprofundare/Dezvoltare impusă de semnele de punctuaţie -- citire
selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din

81
, scurt text pe teme cunoscute povești, imagini cu diverse
18.XII - confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
materiale necesare în activitatea zilnică. formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte concrete:invitaţie, urare, selectivă a
Aprofundare/ Dezvoltare narative cunoscute prezentare, solicitare comportamentului
1.3. b.procedurale: individual şi a
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi,
2.2 despre animalul preferat, activităţile conversaţia, explicaţia, participării
2.3 preferate/desfăşurate etc. exerciţiul, munca necondiţionate la
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli independentă, munca în activitate
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, echipă,problematizarea, Formativă
ascultarea, păstrarea ideii) jocul, învăţarea prin
3.4 descoperire
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; c.forme de organizare:
4.2 citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate frontală,
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu activitate individuală
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de (proba orală şi scrisă)
punctuaţie

M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin


1.1 Recapitulare semestrială punerea elementelor unele sub altele, încercui-
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
Evaluare scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea

82
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Evaluare semestrială naturale 0 – 100;
- compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 - selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
19.XII prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin b.procedurale: individual şi a
Aprofundare/ Dezvoltare punerea elementelor unele sub altele, încercui- conversaţia, explicaţia, participării
1.1 exerciţiul, munca necondiţionate la
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 independentă, munca în activitate
- scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două echipă,problematizarea, Formativă
3.2 jocul, învăţarea prin
numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 descoperire
când acestea au același număr de sute/de
c.forme de organizare:
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
activitate frontală,
poziționare activitate individuală
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare (proba orală şi scrisă)
a unor numere date
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. PROIECT: Obiceiuri și (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
tradiții de Crăciun detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
3.4 etc.
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2 scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 Evaluare - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;

83
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
- crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
2.1 frunzelor.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. PROIECT: Obiceiuri și impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
tradiții de Crăciun - citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
20.XII 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a
b.procedurale: comportamentului
4.1 conversaţia, explicaţia, individual şi a
4.2 exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
Recapitulare. Iată ce am echipă despre prietenie descoperire
1.1 c.forme de organizare:
învățat! - elaborarea unor compuneri despre prieteni,
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ activitate frontală,
1.4 surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

SEMESTRUL II
84
PROIECTAREA INTEGRATĂ A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE I

„Farmecul iernii”

Perioada: 13.01.2020 – 31.01.2020


Săptămânile: I – III
Comunicare în limba română (C. L. R. ): 6 ore/ săptămână
Matematică și explorarea mediului (M. E. M.): 5 ore/ săptămână
Muzică și mișcare (M. M.): 2 ore/ săptămână
Arte vizuale și abilități practice (A. V. A. P.): 2 ore/ săptămână
Dezvoltare personală (D. P. ): 1 oră/ săptămână

85
Săptămâna I (perioada 13 ianuarie – 17 ianuarie)
Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Text suport: Iarna, după - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
Mihail Sadoveanu într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
13.I 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. Scăderea repetată și numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă
legătura ei cu împărțirea - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.1 transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire
1.4 – 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
1.6 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen; activitate individuală
5.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. Povestea continuă... cântecului, prin prezentarea unor materiale
muzicale sau ilustrative potrivite
1.1 - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
1.3 colectiv
1.4 - exerciții de cântare în dialog;
2.1

86
Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Povestirea orală a unui text la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
14.I 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Scăderea repetată și legătura ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
ei cu împărțirea - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)
1.6 intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
5.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Muzica, pasiunea mea semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5

87
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Povestirea unor întâmplări impusă de semnele de punctuaţie -- citire
observate selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute
povești, imagini cu diverse
15.I obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte prezentare, solicitare comportamentului
1.3. Povestirea unor întâmplări narative cunoscute b.procedurale: individual şi a
observate - dialoguri despre sine, despre familie, colegi, conversaţia, explicaţia, participării
2.2 despre animalul preferat, activităţile exerciţiul, munca necondiţionate la
2.3 preferate/desfăşurate etc. independentă, munca în activitate
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli echipă,problematizarea, Formativă
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, jocul, învăţarea prin
3.4 ascultarea, păstrarea ideii) descoperire
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor c.forme de organizare:
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.2 activitate frontală,
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate individuală
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu (proba orală şi scrisă)
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de

88
punctuaţie

M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin


1.1 Legătura dintre înmulțire și punerea elementelor unele sub altele, încercui-
împărțire. Electricitatea – rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
corpuri și materiale care
1.6 conduc electricitatea utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
Muzica, pasiunea mea scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Împărțirea la 2 naturale 0 – 100;
- compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 - selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
16.I prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin b.procedurale: individual şi a
Împărțirea la 3 punerea elementelor unele sub altele, încercui- conversaţia, explicaţia, participării
1.1 exerciţiul, munca necondiţionate la
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 independentă, munca în activitate
- scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două echipă,problematizarea, Formativă
3.2 jocul, învăţarea prin
numere naturale mai mici decât 1000, atunci

89
5.2 când acestea au același număr de sute/de descoperire
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de c.forme de organizare:
poziționare activitate frontală,
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare activitate individuală
a unor numere date (proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. Reguli ale discursului oral (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
3.4 etc.
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2 scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 Povestea continuă... - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Pronunțarea clară și corectă impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
17.I 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a

90
4.1 b.procedurale: comportamentului
4.2 conversaţia, explicaţia, individual şi a
exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
1.1 Starea de bine. Bucuria echipă despre prietenie descoperire
alungă tristețea - elaborarea unor compuneri despre prieteni, c.forme de organizare:
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ activitate frontală,
1.4 surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

Săptămâna II (perioada 20 ianuarie – 23 ianuarie)


Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Virgula - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
20.I 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă
Împărțirea la 4 - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.1

91
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire
1.6 – 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
- jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen; activitate individuală
5.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. cântecului, prin prezentarea unor materiale
Cântarea vocală muzicale sau ilustrative potrivite
1.1 - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
1.3 colectiv
1.4 - exerciții de cântare în dialog;
2.1

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Text suport: Fiecare fulg de la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
zăpadă este unic, după Justin audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 Pollard - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
21.I 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Împărțirea la 5 ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)

92
1.6 intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
1000 cu reprezentarea lor prin desen;
5.2 - identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Instrumente muzicale de semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
jucărie liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5 conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Textul nonliterar sau impusă de semnele de punctuaţie -- citire
informativ selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,

93
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute povești, imagini cu diverse
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
22.I formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică.
- dramatizări ale unor fragmente din texte concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. prezentare, solicitare comportamentului
1.3. Descrierea unui fenomen narative cunoscute
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, b.procedurale: individual şi a
2.2 despre animalul preferat, activităţile conversaţia, explicaţia, participării
2.3 preferate/desfăşurate etc. exerciţiul, munca necondiţionate la
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli independentă, munca în activitate
echipă,problematizarea, Formativă
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând,
ascultarea, păstrarea ideii) jocul, învăţarea prin
3.4 descoperire
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; c.forme de organizare:
4.2 citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate frontală,
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu activitate individuală
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de (proba orală şi scrisă)
punctuaţie

M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin


1.1 Împărțirea la 6 punerea elementelor unele sub altele, încercui-
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare
a unor numere date
A.V.A.P. - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
1.1 Instrumente muzicale de scopul propus;
jucărie - realizarea unui desen cu tema Acasă;
1.2 - uscare şi presare de plante în vederea folosirii
1.3 lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
2.1 felicitări
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
2.3 viaţa de şcolar

94
2.5 - realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Împărțirea la 7 naturale 0 – 100;
- compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 - selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
23.I prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin b.procedurale: individual şi a
Împărțirea la 8 punerea elementelor unele sub altele, încercui- conversaţia, explicaţia, participării
1.1 exerciţiul, munca necondiţionate la
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 independentă, munca în activitate
- scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două echipă,problematizarea, Formativă
3.2 jocul, învăţarea prin
numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 descoperire
când acestea au același număr de sute/de
c.forme de organizare:
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
activitate frontală,
poziționare activitate individuală
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare (proba orală şi scrisă)
a unor numere date
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. Cuvântul (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
3.4 etc.
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2 scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 Cântarea vocală - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;

95
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
din natură specifice toamnei;
1.4 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
2.1 frunzelor.

VINERI, Ziua Unirii Principatelor Române


24.I

Săptămâna III (perioada 27 ianuarie – 31 ianuarie)


Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Silaba - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
27.I 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. Împărțirea la 9 numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.1 transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire
1.4 – 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
1.6 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen; activitate individuală
5.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr

96
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. cântecului, prin prezentarea unor materiale
Dicția muzicale sau ilustrative potrivite
1.1 - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
1.3 colectiv
1.4 - exerciții de cântare în dialog;
2.1

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Scrierea imaginativă dintr - o la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 ilustrație
povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
28.I 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Cazuri speciale de împărțire. ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
Proba înmulțirii. Proba - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)
1.6 împărțirii
intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
5.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr

97
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Recapitulare semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5 conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Scrierea scurtă a cuvintelor impusă de semnele de punctuaţie -- citire
sa/s-a selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute
povești, imagini cu diverse
29.I obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte prezentare, solicitare comportamentului
narative cunoscute

98
1.3. Recapitulare - dialoguri despre sine, despre familie, colegi, b.procedurale: individual şi a
2.2 despre animalul preferat, activităţile conversaţia, explicaţia, participării
preferate/desfăşurate etc. exerciţiul, munca necondiţionate la
2.3 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli independentă, munca în activitate
3.1 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, echipă,problematizarea, Formativă
3.2 ascultarea, păstrarea ideii) jocul, învăţarea prin
3.4 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor descoperire
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; c.forme de organizare:
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate frontală,
4.2 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu activitate individuală
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de (proba orală şi scrisă)
punctuaţie

M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin


1.1 Experiment – Realizarea unui punerea elementelor unele sub altele, încercui-
circuit electric simplu. rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
Probleme care se rezolvă prin
1.6 operații diferite utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
Evaluare scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Recapitulare naturale 0 – 100;
- compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 - selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din

99
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
JOI, anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
30.I prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin b.procedurale: individual şi a
Evaluare punerea elementelor unele sub altele, încercui- conversaţia, explicaţia, participării
1.1 exerciţiul, munca necondiţionate la
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 independentă, munca în activitate
- scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două echipă,problematizarea, Formativă
3.2 jocul, învăţarea prin
numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 descoperire
când acestea au același număr de sute/de
c.forme de organizare:
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
activitate frontală,
poziționare activitate individuală
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare (proba orală şi scrisă)
a unor numere date
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. Evaluare (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
3.4 etc.
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2 scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 Dicția - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

100
Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Dezvoltare/ Aprofundare impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
31.I 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a
b.procedurale: comportamentului
4.1 conversaţia, explicaţia, individual şi a
4.2 exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
Nu te împrieteni cu frica! echipă despre prietenie descoperire
1.1 c.forme de organizare:
- elaborarea unor compuneri despre prieteni,
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ activitate frontală,
1.4 surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

PROIECTAREA INTEGRATĂ A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE II

101
„Învățăm să ne comportăm”

Perioada: 3.02.2020 – 21.02.2020


Săptămânile: IV – VI
Comunicare în limba română (C. L. R. ): 6 ore/ săptămână
Matematică și explorarea mediului (M. E. M.): 5 ore/ săptămână
Muzică și mișcare (M. M.): 2 ore/ săptămână
Arte vizuale și abilități practice (A. V. A. P.): 2 ore/ săptămână
Dezvoltare personală (D. P. ): 1 oră/ săptămână

102
Săptămâna III (perioada 3 februarie – 7 februarie)
Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Text suport: Ce băiat!, - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
după Octav Pancu - Iași într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
3.II 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. Scăderea repetată și numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă
legătura ei cu împărțirea - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.1 transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire
1.4 – 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
1.6 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen; activitate individuală
5.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. Să cântăm în cor! cântecului, prin prezentarea unor materiale
muzicale sau ilustrative potrivite
1.1 - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
1.3 colectiv
1.4 - exerciții de cântare în dialog;
2.1

103
Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Formularea de întrebări și la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 răspunsuri
povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
4.II 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Scăderea repetată și legătura ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
ei cu împărțirea - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)
1.6 intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
5.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Frunze semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5

104
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Povestirea orală a unui text impusă de semnele de punctuaţie -- citire
citit selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute
povești, imagini cu diverse
5.II obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte prezentare, solicitare comportamentului
1.3. Povestirea orală a unui text narative cunoscute b.procedurale: individual şi a
citit - dialoguri despre sine, despre familie, colegi, conversaţia, explicaţia, participării
2.2 despre animalul preferat, activităţile exerciţiul, munca necondiţionate la
2.3 preferate/desfăşurate etc. independentă, munca în activitate
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli echipă,problematizarea, Formativă
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, jocul, învăţarea prin
3.4 ascultarea, păstrarea ideii) descoperire
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor c.forme de organizare:
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.2 activitate frontală,
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate individuală
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu (proba orală şi scrisă)
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de

105
punctuaţie

M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin


1.1 Legătura dintre înmulțire și punerea elementelor unele sub altele, încercui-
împărțire.Electricitatea – rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
corpuri și materiale care
1.6 conduc electricitatea utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
Frunze scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Împărțirea la 2 naturale 0 – 100;
- compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 - selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
6.II prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin b.procedurale: individual şi a
Împărțirea la 3 punerea elementelor unele sub altele, încercui- conversaţia, explicaţia, participării
1.1 exerciţiul, munca necondiţionate la
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 independentă, munca în activitate
- scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două echipă,problematizarea, Formativă
3.2 jocul, învăţarea prin
numere naturale mai mici decât 1000, atunci

106
5.2 când acestea au același număr de sute/de descoperire
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de c.forme de organizare:
poziționare activitate frontală,
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare activitate individuală
a unor numere date (proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. Dialogul în situații concrete (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
3.4 etc.
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2 scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 Să cântăm în cor! - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. A cere și a da informații impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
7.II 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a

107
4.1 b.procedurale: comportamentului
4.2 conversaţia, explicaţia, individual şi a
exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
1.1 Păstrează-ți calmul! echipă despre prietenie descoperire
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, c.forme de organizare:
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ activitate frontală,
1.4 surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

Săptămâna V (perioada 10 februarie – 14 februarie)


Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Două puncte - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
10.II 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. Împărțirea la 4 numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă

108
1.1 - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire
– 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
1.6 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen; activitate individuală
5.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. Cântarea cu cântecului, prin prezentarea unor materiale
acompaniament muzicale sau ilustrative potrivite
1.1 - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
1.3 colectiv
1.4 - exerciții de cântare în dialog;
2.1

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Text suport: la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 Cel mai bun prieten, după
povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 Victor Sivetidis - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
11.II 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Împărțirea la 5 ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală

109
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)
1.6 intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte
- jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
5.2 - identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Flori semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5 conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)

C.L.R. Intonarea propozițiilor


- citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. impusă de semnele de punctuaţie -- citire

110
2.2 selectivă în funcţie de anumite repere -
2.3 identificarea titlului, autorului, a numărului de
alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 a.materiale: caiet, fişe de
locului şi timpului acţiunii
3.2 lucru, fişe de evaluare,
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări planșe cu imagini din
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date povești, imagini cu diverse
MIERCURI 4.2 - transcrieri selective obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
joc de rol; formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
, concrete:invitaţie, urare,
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un selectivă a
12.II prezentare, solicitare comportamentului
scurt text pe teme cunoscute
b.procedurale: individual şi a
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, conversaţia, explicaţia,
materiale necesare în activitatea zilnică. participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte independentă, munca în activitate
1.3. Formularea răspunsurilor la narative cunoscute echipă,problematizarea, Formativă
întrebări - dialoguri despre sine, despre familie, colegi, jocul, învăţarea prin
2.2 despre animalul preferat, activităţile
2.3 descoperire
preferate/desfăşurate etc. c.forme de organizare:
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli activitate frontală,
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, activitate individuală
3.4 ascultarea, păstrarea ideii) (proba orală şi scrisă)
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.2 citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie

M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin


1.1 Împărțirea la 6 punerea elementelor unele sub altele, încercui-
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare

111
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
Flori scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Împărțirea la 7 naturale 0 – 100;
- compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 - selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
13.II prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin b.procedurale: individual şi a
Împărțirea la 8 punerea elementelor unele sub altele, încercui- conversaţia, explicaţia, participării
1.1 exerciţiul, munca necondiţionate la
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 independentă, munca în activitate
- scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două echipă,problematizarea, Formativă
3.2 jocul, învăţarea prin
numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 descoperire
când acestea au același număr de sute/de
c.forme de organizare:
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
activitate frontală,
poziționare activitate individuală
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare (proba orală şi scrisă)
a unor numere date
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. Repovestirea unor întâmplări (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
citite detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2
112
3.4 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
4.1 etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2
scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
Cântarea cu acompaniament alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Repovestirea unor întâmplări impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
citite - citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
14.II 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a
b.procedurale: comportamentului
4.1 conversaţia, explicaţia, individual şi a
4.2 exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
Recapitulare echipă despre prietenie descoperire
1.1 c.forme de organizare:
- elaborarea unor compuneri despre prieteni,
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ activitate frontală,
1.4 surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

113
Săptămâna VI (perioada 17 februarie – 21 februarie)
Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Scrierea pe liniatură - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
dictando într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
17.II 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. Împărțirea la 9 numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.1 transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire
1.4 – 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
1.6 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen; activitate individuală
5.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. cântecului, prin prezentarea unor materiale
muzicale sau ilustrative potrivite

114
1.1 Să cântăm cu solist! - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
colectiv
1.3 - exerciții de cântare în dialog;
1.4
2.1

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Cuvinte cu înțeles opus la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
18.II 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Cazuri speciale de împărțire. ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
Proba înmulțirii. - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)
1.6 Proba împărțirii
intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
5.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea

115
1.1 Fructe semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
1.2 liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
2.5 b.procedurale: Formativă
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Recapitulare impusă de semnele de punctuaţie -- citire
selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute
povești, imagini cu diverse
19.II obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte prezentare, solicitare comportamentului
1.3. Recapitulare narative cunoscute b.procedurale: individual şi a
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, conversaţia, explicaţia, participării
2.2 despre animalul preferat, activităţile exerciţiul, munca necondiţionate la
2.3 preferate/desfăşurate etc.

116
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli independentă, munca în activitate
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, echipă,problematizarea, Formativă
ascultarea, păstrarea ideii) jocul, învăţarea prin
3.4 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor descoperire
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; c.forme de organizare:
4.2 citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate frontală,
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu activitate individuală
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de (proba orală şi scrisă)
punctuaţie.
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin
1.1 EXPERIMENT – Realizarea punerea elementelor unele sub altele, încercui-
unui circuit electric simplu. rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
Probleme care se rezolvă prin
1.6 operații diferite utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
Fructe scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Recapitulare naturale 0 – 100;
- compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 - selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a

117
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin prezentare, solicitare comportamentului
1.1 Evaluare punerea elementelor unele sub altele, încercui- b.procedurale: individual şi a
JOI,
rea părților comune, punerea în corespondență conversaţia, explicaţia, participării
20.II 1.4
- scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare, exerciţiul, munca necondiţionate la
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două independentă, munca în activitate
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci echipă,problematizarea, Formativă
5.2 când acestea au același număr de sute/de jocul, învăţarea prin
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de descoperire
poziționare c.forme de organizare:
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare activitate frontală,
a unor numere date activitate individuală
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (proba orală şi scrisă)
1.3. Evaluare (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
3.4 etc.
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2 scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 Să cântăm cu solist! - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Dezvoltare/ Aprofundare impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,

118
2.2 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.3 - ident.titlului, autorului, a nr. de alienate; povești, imagini cu diverse
- precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 formule specifice în situaţii Observarea
- identificarea personajelor;
VINERI, 3.2 - formularea de răspunsuri la întrebări; concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
21.II 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a
4.1 b.procedurale: comportamentului
4.2 conversaţia, explicaţia, individual şi a
exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
1.1 Iată ce am învățat! echipă despre prietenie descoperire
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, c.forme de organizare:
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ activitate frontală,
1.4 surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

119
PROIECTAREA INTEGRATĂ A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE III

„Călător pe aripile imaginației”

Perioada: 24.02.2020 – 13.03.2020


Săptămânile: VII – IX
Comunicare în limba română (C. L. R. ): 6 ore/ săptămână
Matematică și explorarea mediului (M. E. M.): 5 ore/ săptămână
Muzică și mișcare (M. M.): 2 ore/ săptămână
Arte vizuale și abilități practice (A. V. A. P.): 2 ore/ săptămână
Dezvoltare personală (D. P. ): 1 oră/ săptămână

120
Săptămâna VII (perioada 24 februarie – 28 februarie)
Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Text suport: Aventurile lui - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
Habarnam, după Nikolai într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 Nosov
la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
24.II 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. Scăderea repetată și numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă
legătura ei cu împărțirea - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.1 transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire
1.4 – 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
1.6 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen; activitate individuală
5.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. Percuția corporală cântecului, prin prezentarea unor materiale
muzicale sau ilustrative potrivite
1.1 - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
1.3 colectiv
1.4 - exerciții de cântare în dialog;
2.1

121
Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Text suport: Aventurile lui la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 Habarnam, după Nikolai
povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 Nosov - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
25.II 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Legătura dintre înmulțire și ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
împărțire - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)
1.6 intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
5.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Fructe semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5

122
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. A formula o idee impusă de semnele de punctuaţie -- citire
selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute
povești, imagini cu diverse
26.II obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte prezentare, solicitare comportamentului
1.3. A formula o idee narative cunoscute b.procedurale: individual şi a
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, conversaţia, explicaţia, participării
2.2 despre animalul preferat, activităţile exerciţiul, munca necondiţionate la
2.3 preferate/desfăşurate etc. independentă, munca în activitate
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli echipă,problematizarea, Formativă
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, jocul, învăţarea prin
3.4 ascultarea, păstrarea ideii) descoperire
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor c.forme de organizare:
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.2 activitate frontală,
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate individuală
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu (proba orală şi scrisă)
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de

123
punctuaţie

M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin


1.1 Împărțirea la 2 punerea elementelor unele sub altele, încercui-
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
Evaluare scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Împărțirea la 3 naturale 0 – 100;
- compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 - selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
27.II prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin b.procedurale: individual şi a
Împărțirea la 4 punerea elementelor unele sub altele, încercui- conversaţia, explicaţia, participării
1.1 exerciţiul, munca necondiţionate la
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 independentă, munca în activitate
- scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două echipă,problematizarea, Formativă
3.2 jocul, învăţarea prin
numere naturale mai mici decât 1000, atunci

124
5.2 când acestea au același număr de sute/de descoperire
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de c.forme de organizare:
poziționare activitate frontală,
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare activitate individuală
a unor numere date (proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. A identifica o un obiect, un (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
loc, o persoană detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
3.4 etc.
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2 scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 Percuția corporală - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Despărțirea în silabe la impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 capăt de rând
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate; povești, imagini cu diverse
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
28.II 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a

125
4.1 b.procedurale: comportamentului
4.2 conversaţia, explicaţia, individual şi a
exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
1.1 Știu să - mi fac prieteni. echipă despre prietenie descoperire
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, c.forme de organizare:
1.3 Îmi pasă de ceilalți
universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ activitate frontală,
1.4 surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

Săptămâna VIII (perioada 2 martie – 6 martie)


Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Cuvinte cu aceeași formă - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. și înțeles diferit
- formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
2.III 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. Împărțirea la 5 numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă

126
1.1 - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire
– 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
1.6 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen; activitate individuală
5.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. Recapitulare cântecului, prin prezentarea unor materiale
muzicale sau ilustrative potrivite
1.1 - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
1.3 colectiv
1.4 - exerciții de cântare în dialog;
2.1

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Text suport: Vrăjitorul din la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 Oz, după Lyman Frank povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 Baum - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
3.III 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Împărțirea la 6 ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală

127
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)
1.6 intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte
- jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
5.2 - identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Familia Miau semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5 conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)

C.L.R. Text suport: Vrăjitorul din


- citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Oz, după Lyman Frank impusă de semnele de punctuaţie -- citire

128
2.2 Baum selectivă în funcţie de anumite repere -
2.3 identificarea titlului, autorului, a numărului de
alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 a.materiale: caiet, fişe de
locului şi timpului acţiunii
3.2 lucru, fişe de evaluare,
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări planșe cu imagini din
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date povești, imagini cu diverse
MIERCURI 4.2 - transcrieri selective obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
joc de rol; formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
, concrete:invitaţie, urare,
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un selectivă a
4.III prezentare, solicitare comportamentului
scurt text pe teme cunoscute
b.procedurale: individual şi a
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, conversaţia, explicaţia,
materiale necesare în activitatea zilnică. participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte independentă, munca în activitate
1.3. Acordul în număr și gen narative cunoscute echipă,problematizarea, Formativă
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, jocul, învăţarea prin
2.2 despre animalul preferat, activităţile
2.3 descoperire
preferate/desfăşurate etc. c.forme de organizare:
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli activitate frontală,
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, activitate individuală
3.4 ascultarea, păstrarea ideii) (proba orală şi scrisă)
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.2 citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie

M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin


1.1 Împărțirea la 7 punerea elementelor unele sub altele, încercui-
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare

129
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
Fluturi scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Împărțirea la 8 naturale 0 – 100;
- compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 - selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
5.III prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin b.procedurale: individual şi a
punerea elementelor unele sub altele, încercui- conversaţia, explicaţia, participării
1.1 Împărțirea la 9 exerciţiul, munca necondiţionate la
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 independentă, munca în activitate
- scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două echipă,problematizarea, Formativă
3.2 jocul, învăţarea prin
numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 descoperire
când acestea au același număr de sute/de
c.forme de organizare:
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
activitate frontală,
poziționare activitate individuală
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare (proba orală şi scrisă)
a unor numere date
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. Acordul în număr și gen (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2
130
3.4 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
4.1 etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2
scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
Recapitulare alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Scrierea corectă a impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 cuvintelor povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 dintr-un și dintr -o - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
6.III 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a
b.procedurale: comportamentului
4.1 conversaţia, explicaţia, individual şi a
4.2 exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
echipă despre prietenie descoperire
1.1 Respectă și vei fi respectat c.forme de organizare:
- elaborarea unor compuneri despre prieteni,
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ activitate frontală,
1.4 surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

131
Săptămâna IX (perioada 9 martie – 13 martie)
Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Scrierea imaginativă după - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
benzi desenate într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
9.III 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. Ordinea efectuării numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă
operațiilor - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.1 transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire
1.4 – 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
1.6 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen; activitate individuală
5.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. cântecului, prin prezentarea unor materiale
muzicale sau ilustrative potrivite

132
1.1 Evaluare - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
colectiv
1.3 - exerciții de cântare în dialog;
1.4
2.1

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Scrierea imaginativă după la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 benzi desenate
povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
10.III 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Fracții ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)
1.6 intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
5.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea

133
1.1 semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
1.2 liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
2.5 b.procedurale: Formativă
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Recapitulare impusă de semnele de punctuaţie -- citire
selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute
povești, imagini cu diverse
11.III obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte prezentare, solicitare comportamentului
1.3. Recapitulare narative cunoscute b.procedurale: individual şi a
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, conversaţia, explicaţia, participării
2.2 despre animalul preferat, activităţile exerciţiul, munca necondiţionate la
2.3 preferate/desfăşurate etc.

134
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli independentă, munca în activitate
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, echipă,problematizarea, Formativă
ascultarea, păstrarea ideii) jocul, învăţarea prin
3.4 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor descoperire
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; c.forme de organizare:
4.2 citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate frontală,
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu activitate individuală
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de (proba orală şi scrisă)
punctuaţie.
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin
1.1 Fracții punerea elementelor unele sub altele, încercui-
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Recapitulare naturale 0 – 100;
- compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 - selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a

135
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin prezentare, solicitare comportamentului
1.1 Evaluare punerea elementelor unele sub altele, încercui- b.procedurale: individual şi a
JOI,
rea părților comune, punerea în corespondență conversaţia, explicaţia, participării
12.III 1.4
- scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare, exerciţiul, munca necondiţionate la
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două independentă, munca în activitate
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci echipă,problematizarea, Formativă
5.2 când acestea au același număr de sute/de jocul, învăţarea prin
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de descoperire
poziționare c.forme de organizare:
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare activitate frontală,
a unor numere date activitate individuală
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (proba orală şi scrisă)
1.3. Evaluare (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
3.4 etc.
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2 scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 Evaluare - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Dezvoltare/ Aprofundare impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,

136
2.2 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.3 - ident.titlului, autorului, a nr. de alienate; povești, imagini cu diverse
- precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 formule specifice în situaţii Observarea
- identificarea personajelor;
VINERI, 3.2 - formularea de răspunsuri la întrebări; concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
13.III 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a
4.1 b.procedurale: comportamentului
4.2 conversaţia, explicaţia, individual şi a
exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
1.1 Recapitulare. Iată ce am echipă despre prietenie descoperire
învățat! - elaborarea unor compuneri despre prieteni, c.forme de organizare:
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ activitate frontală,
1.4 surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

137
PROIECTAREA INTEGRATĂ A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE IV

„Bun venit, primăvară!”

Perioada: 16.03.2020 – 30.04.2020


Săptămânile: X – XIV
Comunicare în limba română (C. L. R. ): 6 ore/ săptămână
Matematică și explorarea mediului (M. E. M.): 5 ore/ săptămână
Muzică și mișcare (M. M.): 2 ore/ săptămână
Arte vizuale și abilități practice (A. V. A. P.): 2 ore/ săptămână
Dezvoltare personală (D. P. ): 1 oră/ săptămână

138
Săptămâna X (perioada 16 martie – 20 martie)
Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Text suport:Cuibul de - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
păsărele, după Cezar într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 Petrescu
la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
16.III 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. Unități de măsură numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.1 transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire
1.4 – 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
1.6 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen; activitate individuală
5.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. Sunete înalte și joase cântecului, prin prezentarea unor materiale
muzicale sau ilustrative potrivite
1.1 - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
1.3 colectiv
1.4 - exerciții de cântare în dialog;
2.1

139
Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Text suport:Cuibul de la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 păsărele, după Cezar Petrescu
povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
17.III 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Măsurarea timpului: unități ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
de măsură, instrumente de - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)
1.6 măsurare
intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
5.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Fluturi semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5

140
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Sunetele limbii române impusă de semnele de punctuaţie -- citire
selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute
povești, imagini cu diverse
18.III obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte prezentare, solicitare comportamentului
1.3. Sunetele limbii române narative cunoscute b.procedurale: individual şi a
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, conversaţia, explicaţia, participării
2.2 despre animalul preferat, activităţile exerciţiul, munca necondiţionate la
2.3 preferate/desfăşurate etc. independentă, munca în activitate
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli echipă,problematizarea, Formativă
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, jocul, învăţarea prin
3.4 ascultarea, păstrarea ideii) descoperire
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor c.forme de organizare:
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.2 activitate frontală,
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate individuală
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu (proba orală şi scrisă)
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de

141
punctuaţie

M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin


1.1 Măsurarea timpului: unități punerea elementelor unele sub altele, încercui-
de măsură, instrumente de rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
măsurare
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
Fluturi scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Măsurarea lungimii: unități naturale 0 – 100;
standard, instrumente de - compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 măsurare
- selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
19.III prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin b.procedurale: individual şi a
Măsurarea lungimii: unități punerea elementelor unele sub altele, încercui- conversaţia, explicaţia, participării
1.1 exerciţiul, munca necondiţionate la
standard, instrumente de rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 independentă, munca în activitate
măsurare - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două echipă,problematizarea, Formativă
3.2 jocul, învăţarea prin
numere naturale mai mici decât 1000, atunci

142
5.2 când acestea au același număr de sute/de descoperire
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de c.forme de organizare:
poziționare activitate frontală,
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare activitate individuală
a unor numere date (proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. Vocale și consoane (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
3.4 etc.
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2 scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 Sunete înalte și joase - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Vocale și consoane impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
20.III 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a

143
4.1 b.procedurale: comportamentului
4.2 conversaţia, explicaţia, individual şi a
exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
1.1 Ce mă ajută să învăț echipă despre prietenie descoperire
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, c.forme de organizare:
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ activitate frontală,
1.4 surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

Săptămâna XI (perioada 23 martie – 27 martie)


Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Scrierea cuvintelor care - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
conțin grupurile de sunete într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 oa, ea, ia, ie, ua, uă
la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
23.III 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. Unități de măsură pentru numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă

144
1.1 capacitate: litrul, mililitrul - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire
– 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
1.6 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen; activitate individuală
5.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. Mersul melodiei cântecului, prin prezentarea unor materiale
muzicale sau ilustrative potrivite
1.1 - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
1.3 colectiv
1.4 - exerciții de cântare în dialog;
2.1

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Scrierea cuvintelor care la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 conțin grupurile de sunete oa,
povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 ea, ia, ie, ua, uă - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
24.III 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Unități de măsură pentru ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală

145
1.4 capacitate: litrul, mililitrul transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)
1.6 intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte
- jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
5.2 - identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Evaluare semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5 conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)

C.L.R. Text suport: Buburuza,


- citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. după Eugen Jianu impusă de semnele de punctuaţie -- citire

146
2.2 selectivă în funcţie de anumite repere -
2.3 identificarea titlului, autorului, a numărului de
alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 a.materiale: caiet, fişe de
locului şi timpului acţiunii
3.2 lucru, fişe de evaluare,
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări planșe cu imagini din
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date povești, imagini cu diverse
MIERCURI 4.2 - transcrieri selective obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
joc de rol; formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
, concrete:invitaţie, urare,
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un selectivă a
25.III prezentare, solicitare comportamentului
scurt text pe teme cunoscute
b.procedurale: individual şi a
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, conversaţia, explicaţia,
materiale necesare în activitatea zilnică. participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte independentă, munca în activitate
1.3. Text suport: Buburuza, narative cunoscute echipă,problematizarea, Formativă
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, jocul, învăţarea prin
2.2 după Eugen Jianu despre animalul preferat, activităţile
2.3 descoperire
preferate/desfăşurate etc. c.forme de organizare:
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli activitate frontală,
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, activitate individuală
3.4 ascultarea, păstrarea ideii) (proba orală şi scrisă)
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.2 citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie

M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin


1.1 Masa corpurilor: unități și punerea elementelor unele sub altele, încercui-
instrumente de măsură rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare

147
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
Evaluare scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Masa corpurilor: unități și naturale 0 – 100;
- compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 instrumente de măsură semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 - selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
26.III prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin b.procedurale: individual şi a
punerea elementelor unele sub altele, încercui- conversaţia, explicaţia, participării
1.1 Bani: leul, euro.Monede și exerciţiul, munca necondiţionate la
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 bancnote independentă, munca în activitate
- scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două echipă,problematizarea, Formativă
3.2 jocul, învăţarea prin
numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 descoperire
când acestea au același număr de sute/de
c.forme de organizare:
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
activitate frontală,
poziționare activitate individuală
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare (proba orală şi scrisă)
a unor numere date
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. Scrierea corectă a (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2 cuvintelor sau/ s-au
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2
148
3.4 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
4.1 etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2
scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
Mersul melodiei alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Scrierea imaginativă a unui impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 text pe baza unui șir de povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 întrebări - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
27.III 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a
b.procedurale: comportamentului
4.1 conversaţia, explicaţia, individual şi a
4.2 exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
echipă despre prietenie descoperire
1.1 Uneori am nevoie de ajutor c.forme de organizare:
- elaborarea unor compuneri despre prieteni,
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ activitate frontală,
1.4 surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

149
SĂPTĂMÂNA ALTFEL → 30 MARTIE – 4 APRILIE 2020 (săptămâna XII)

Săptămâna XIII (perioada 22 aprilie – 30 aprilie)


Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Scrierea imaginativă a unui impusă de semnele de punctuaţie -- citire
text pe baza unui șir de selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 întrebări
alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute
povești, imagini cu diverse
22.IV obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte prezentare, solicitare comportamentului
1.3. Scrierea imaginativă a unui narative cunoscute b.procedurale: individual şi a
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, conversaţia, explicaţia, participării
2.2 text pe baza unui șir de
despre animalul preferat, activităţile exerciţiul, munca necondiţionate la
2.3 întrebări preferate/desfăşurate etc. independentă, munca în activitate
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli echipă,problematizarea, Formativă
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, jocul, învăţarea prin
3.4 ascultarea, păstrarea ideii) descoperire
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor c.forme de organizare:
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.2 activitate frontală,
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate individuală
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu

150
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de (proba orală şi scrisă)
punctuaţie.
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin
1.1 Bani: leul, euro.Monede și punerea elementelor unele sub altele, încercui-
bancnote rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
Pești scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Intensitatea și tăria naturale 0 – 100;
- compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 - selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin prezentare, solicitare comportamentului
JOI, CONSOLIDARE punerea elementelor unele sub altele, încercui- b.procedurale: individual şi a
1.1
23.IV rea părților comune, punerea în corespondență conversaţia, explicaţia, participării
1.4 exerciţiul, munca necondiţionate la
- scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două independentă, munca în activitate
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci echipă,problematizarea, Formativă
5.2 când acestea au același număr de sute/de jocul, învăţarea prin

151
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de descoperire
poziționare c.forme de organizare:
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare activitate frontală,
a unor numere date activitate individuală
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (proba orală şi scrisă)
1.3. Scrierea imaginativă a unui (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
text pe baza unui șir de detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 întrebări
care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
3.4 etc.
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2 scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 Legătura dintre mers și - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
melodie alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

Activităţi pe discipline – EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Recapitulare impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
24.IV 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a
b.procedurale: comportamentului
4.1

152
4.2 conversaţia, explicaţia, individual şi a
exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
1.1 Recapitulare echipă despre prietenie descoperire
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, c.forme de organizare:
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/
1.4 activitate frontală,
surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

Săptămâna XIV (perioada 27 aprilie – 30 aprilie)


Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Recapitulare - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
27.IV 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. Aflarea numărului numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.1 necunoscut descoperire
transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0

153
1.4 – 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
1.6 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
1000 cu reprezentarea lor prin desen; activitate individuală
3.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
5.2 evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. Cântare în dialog cântecului, prin prezentarea unor materiale
muzicale sau ilustrative potrivite
1.1 - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
1.3 colectiv
1.4 - exerciții de cântare în dialog;
2.1

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Evaluare la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
28.IV 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Ordinea efectuării operațiilor ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)
1.6 intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte

154
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
5.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Țestoase de apă semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5 conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Dezvoltare/ Aprofundare impusă de semnele de punctuaţie -- citire
selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din

155
, scurt text pe teme cunoscute povești, imagini cu diverse
29.IV - confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
materiale necesare în activitatea zilnică. formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte concrete:invitaţie, urare, selectivă a
Dezvoltare/ Aprofundare narative cunoscute prezentare, solicitare comportamentului
1.3. b.procedurale: individual şi a
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi,
2.2 despre animalul preferat, activităţile conversaţia, explicaţia, participării
2.3 preferate/desfăşurate etc. exerciţiul, munca necondiţionate la
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli independentă, munca în activitate
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, echipă,problematizarea, Formativă
ascultarea, păstrarea ideii) jocul, învăţarea prin
3.4 descoperire
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; c.forme de organizare:
4.2 citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate frontală,
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu activitate individuală
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de (proba orală şi scrisă)
punctuaţie.
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin
1.1 Ordinea efectuării operațiilor punerea elementelor unele sub altele, încercui-
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
Țestoase de apă scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor

156
1.1 Recapitulare naturale 0 – 100;
1.4 - compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 - selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin prezentare, solicitare comportamentului
JOI, b.procedurale: individual şi a
1.1 Evaluare punerea elementelor unele sub altele, încercui-
30.IV rea părților comune, punerea în corespondență conversaţia, explicaţia, participării
1.4 exerciţiul, munca necondiţionate la
- scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două independentă, munca în activitate
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci echipă,problematizarea, Formativă
5.2 când acestea au același număr de sute/de jocul, învăţarea prin
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de descoperire
poziționare c.forme de organizare:
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare activitate frontală,
activitate individuală
a unor numere date
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. Lectură (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
Gândăcelul, de Emil Gîrleanu detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
3.4 etc.
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2 scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 Cântare în dialog - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;

157
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

158
PROIECTAREA INTEGRATĂ A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE V

„Copilăria, cea mai frumoasă vârstă”

Perioada: 04.05.2020 – 22.05.2020


Săptămânile: XV – XVII
Comunicare în limba română (C. L. R. ): 6 ore/ săptămână
Matematică și explorarea mediului (M. E. M.): 5 ore/ săptămână
Muzică și mișcare (M. M.): 2 ore/ săptămână
Arte vizuale și abilități practice (A. V. A. P.): 2 ore/ săptămână
Dezvoltare personală (D. P. ): 1 oră/ săptămână

159
Săptămâna XV (perioada 4 mai – 8 mai)
Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Text suport: Cheile, după - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
Tudor Arghezi într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
4.V 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. Figuri plane/2D.Axa de numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă
simetrie - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.1 transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire
1.4 – 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
1.6 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen; activitate individuală
5.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. Nuanțe – tare, încet cântecului, prin prezentarea unor materiale
muzicale sau ilustrative potrivite
1.1 - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
1.3 colectiv
1.4 - exerciții de cântare în dialog;
2.1

160
Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Text suport: Cheile, după la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 Tudor Arghezi
povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
5.V 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Triunghi ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)
1.6 intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
5.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Caracatițe semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5

161
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Scrierea funcțională impusă de semnele de punctuaţie -- citire
selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute
povești, imagini cu diverse
6.V obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte prezentare, solicitare comportamentului
1.3. Scrierea funcțională narative cunoscute b.procedurale: individual şi a
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, conversaţia, explicaţia, participării
2.2 despre animalul preferat, activităţile exerciţiul, munca necondiţionate la
2.3 preferate/desfăşurate etc. independentă, munca în activitate
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli echipă,problematizarea, Formativă
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, jocul, învăţarea prin
3.4 ascultarea, păstrarea ideii) descoperire
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor c.forme de organizare:
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.2 activitate frontală,
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate individuală
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu (proba orală şi scrisă)
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de

162
punctuaţie

M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin


1.1 Cerc punerea elementelor unele sub altele, încercui-
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare
a unor numere date
A.V.A.P. - Acvariu cu pești - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Pătrat naturale 0 – 100;
- compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 - selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
7.V prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin b.procedurale: individual şi a
Dreptunghi punerea elementelor unele sub altele, încercui- conversaţia, explicaţia, participării
1.1 exerciţiul, munca necondiţionate la
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 independentă, munca în activitate
- scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două echipă,problematizarea, Formativă
3.2 jocul, învăţarea prin
numere naturale mai mici decât 1000, atunci

163
5.2 când acestea au același număr de sute/de descoperire
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de c.forme de organizare:
poziționare activitate frontală,
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare activitate individuală
a unor numere date (proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. Biletul (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
3.4 etc.
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2 scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 Nuanțe – tare, încet - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Scrierea cuvintelor care impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
conțin litera x - citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
8.V 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a

164
4.1 b.procedurale: comportamentului
4.2 conversaţia, explicaţia, individual şi a
exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
1.1 Sunt curat și îngrijit echipă despre prietenie descoperire
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, c.forme de organizare:
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ activitate frontală,
1.4 surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

Săptămâna XVI (perioada 11 mai – 15 mai)


Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Text suport: Întâlnirea în - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
lumea cărților într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
11.V 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. Semicerc numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă

165
1.1 - citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire
– 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
1.6 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen; activitate individuală
5.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. Cântec vesel, cântec trist cântecului, prin prezentarea unor materiale
muzicale sau ilustrative potrivite
1.1 - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
1.3 colectiv
1.4 - exerciții de cântare în dialog;
2.1

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Text suport: Întâlnirea în la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 lumea cărților
povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
12.V 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Corpuri geometrice/3D ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală

166
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)
1.6 intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte
- jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
5.2 - identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Evaluare semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5 conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)

C.L.R. Textul nonliterar/


- citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. informativ impusă de semnele de punctuaţie -- citire

167
2.2 selectivă în funcţie de anumite repere -
2.3 identificarea titlului, autorului, a numărului de
alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 a.materiale: caiet, fişe de
locului şi timpului acţiunii
3.2 lucru, fişe de evaluare,
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări planșe cu imagini din
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date povești, imagini cu diverse
MIERCURI 4.2 - transcrieri selective obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
joc de rol; formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
, concrete:invitaţie, urare,
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un selectivă a
13.V prezentare, solicitare comportamentului
scurt text pe teme cunoscute
b.procedurale: individual şi a
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, conversaţia, explicaţia,
materiale necesare în activitatea zilnică. participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte independentă, munca în activitate
1.3. Afișul narative cunoscute echipă,problematizarea, Formativă
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, jocul, învăţarea prin
2.2 despre animalul preferat, activităţile
2.3 descoperire
preferate/desfăşurate etc. c.forme de organizare:
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli activitate frontală,
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, activitate individuală
3.4 ascultarea, păstrarea ideii) (proba orală şi scrisă)
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.2 citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie

M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin


1.1 Cub punerea elementelor unele sub altele, încercui-
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare

168
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
La castel scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Cuboid naturale 0 – 100;
- compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 - selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
14.V prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin b.procedurale: individual şi a
punerea elementelor unele sub altele, încercui- conversaţia, explicaţia, participării
1.1 Cilindru exerciţiul, munca necondiţionate la
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 independentă, munca în activitate
- scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două echipă,problematizarea, Formativă
3.2 jocul, învăţarea prin
numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 descoperire
când acestea au același număr de sute/de
c.forme de organizare:
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
activitate frontală,
poziționare activitate individuală
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare (proba orală şi scrisă)
a unor numere date
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. Afișul (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2
169
3.4 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
4.1 etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2
scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
Genuri muzicale – din alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 folclorul copiilor
- compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Recapitulare impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
15.V 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a
b.procedurale: comportamentului
4.1 conversaţia, explicaţia, individual şi a
4.2 exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
echipă despre prietenie descoperire
1.1 Doresc să-mi fie bine c.forme de organizare:
- elaborarea unor compuneri despre prieteni,
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ activitate frontală,
1.4 surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

170
Săptămâna XVII (perioada 25 mai – 29 mai)
Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. Recapitulare - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
25.V 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. Sferă numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.1 transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire
1.4 – 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
1.6 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen; activitate individuală
5.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. Recapitulare cântecului, prin prezentarea unor materiale
muzicale sau ilustrative potrivite

171
1.1 - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
colectiv
1.3 - exerciții de cântare în dialog;
1.4
2.1

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Evaluare la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
26.V 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 Con ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)
1.6 intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
5.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea

172
1.1 La castel semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
1.2 liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
2.5 b.procedurale: Formativă
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Aprofundare/ Dezvoltare impusă de semnele de punctuaţie -- citire
selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute
povești, imagini cu diverse
27.V obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte prezentare, solicitare comportamentului
1.3. UN PAS MAI SUS! narative cunoscute b.procedurale: individual şi a
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, conversaţia, explicaţia, participării
2.2 despre animalul preferat, activităţile exerciţiul, munca necondiţionate la
2.3 preferate/desfăşurate etc.

173
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli independentă, munca în activitate
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, echipă,problematizarea, Formativă
ascultarea, păstrarea ideii) jocul, învăţarea prin
3.4 - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor descoperire
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; c.forme de organizare:
4.2 citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate frontală,
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu activitate individuală
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de (proba orală şi scrisă)
punctuaţie.
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin
1.1 Recapitulare punerea elementelor unele sub altele, încercui-
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
Cai și unicorni scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Evaluare naturale 0 – 100;
- compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 - selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a

174
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin prezentare, solicitare comportamentului
1.1 Dezvoltare/Aprofundare punerea elementelor unele sub altele, încercui- b.procedurale: individual şi a
JOI,
rea părților comune, punerea în corespondență conversaţia, explicaţia, participării
28.V 1.4
- scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare, exerciţiul, munca necondiţionate la
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două independentă, munca în activitate
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci echipă,problematizarea, Formativă
5.2 când acestea au același număr de sute/de jocul, învăţarea prin
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de descoperire
poziționare c.forme de organizare:
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare activitate frontală,
a unor numere date activitate individuală
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (proba orală şi scrisă)
1.3. Lectură (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
3.4 etc.
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2 scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 Evaluare - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Lectură impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,

175
2.2 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.3 - ident.titlului, autorului, a nr. de alienate; povești, imagini cu diverse
- precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 formule specifice în situaţii Observarea
- identificarea personajelor;
VINERI, 3.2 - formularea de răspunsuri la întrebări; concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
29.V 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a
4.1 b.procedurale: comportamentului
4.2 conversaţia, explicaţia, individual şi a
exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
1.1 Recapitulare echipă despre prietenie descoperire
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, c.forme de organizare:
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ activitate frontală,
1.4 surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

176
PROIECTAREA INTEGRATĂ A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE VI

„Se apropie vacanța”

Perioada: 25.05.2020 – 12.06.2020


Săptămânile: XVIII – XX
Comunicare în limba română (C. L. R. ): 6 ore/ săptămână
Matematică și explorarea mediului (M. E. M.): 5 ore/ săptămână
Muzică și mișcare (M. M.): 2 ore/ săptămână
Arte vizuale și abilități practice (A. V. A. P.): 2 ore/ săptămână
Dezvoltare personală (D. P. ): 1 oră/ săptămână

177
Săptămâna XVIII (perioada 25 mai – 29 mai)
Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
C.L.R. CONSOLIDARE - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate
într-un text audiat a.materiale: caiet, fişe de
1.3. - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare lucru, fişe de evaluare,
2.2 la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, planșe cu imagini din
2.3 Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) povești, imagini cu diverse
3.1 - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
3.2 cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
marionete, măşti etc. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
3.4 - oferirea unor informaţii despre sine, despre prezentare, solicitare comportamentului
LUNI, 4.1 familie, colegi, despre activităţile preferate etc., b.procedurale: individual şi a
25.V 4.2 folosind enunţuri conversaţia, explicaţia, participării
exerciţiul, munca necondiţionate la
- reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul independentă, munca în activitate
M.E.M. CONSOLIDARE numărătorii de poziționare echipă,problematizarea, Formativă
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; jocul, învăţarea prin
1.1 transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 descoperire
1.4 – 1000, scrise în cuvinte c.forme de organizare:
1.6 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât activitate frontală,
3.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen; activitate individuală
5.2 - identificarea ordinelor și claselor; (proba orală şi scrisă)
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr-
un număr
- crearea unei atmosfere propice însuşirii
M.M. Recapitulare finală cântecului, prin prezentarea unor materiale
muzicale sau ilustrative potrivite
1.1 - însuşirea cântecului Numărătoare, din folclorul
1.2 copiilor pe traseul: colectiv – grupuri mici –
1.3 colectiv
1.4 - exerciții de cântare în dialog;
2.1

178
Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. CONSOLIDARE la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
26.V 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin
descoperire
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu c.forme de organizare:
1.1 CONSOLIDARE ajutorul numărătorii de poziționare activitate frontală,
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate individuală
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din (proba orală şi scrisă)
1.6 intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
5.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Prâslea cel voinic semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5

179
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. CONSOLIDARE impusă de semnele de punctuaţie -- citire
selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1 locului şi timpului acţiunii
3.2
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
4.2 joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
MIERCURI - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un planșe cu imagini din
, scurt text pe teme cunoscute
povești, imagini cu diverse
27.V obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică. concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte prezentare, solicitare comportamentului
1.3. CONSOLIDARE narative cunoscute b.procedurale: individual şi a
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, conversaţia, explicaţia, participării
2.2 despre animalul preferat, activităţile exerciţiul, munca necondiţionate la
2.3 preferate/desfăşurate etc. independentă, munca în activitate
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli echipă,problematizarea, Formativă
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, jocul, învăţarea prin
3.4 ascultarea, păstrarea ideii) descoperire
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor c.forme de organizare:
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.2 activitate frontală,
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate individuală
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu (proba orală şi scrisă)
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de

180
punctuaţie

M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin


1.1 CONSOLIDARE punerea elementelor unele sub altele, încercui-
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
Prâslea cel voinic scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 CONSOLIDARE naturale 0 – 100;
- compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 - selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
28.V prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin b.procedurale: individual şi a
Recapitulare finală punerea elementelor unele sub altele, încercui- conversaţia, explicaţia, participării
1.1 exerciţiul, munca necondiţionate la
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 independentă, munca în activitate
- scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două echipă,problematizarea, Formativă
3.2 jocul, învăţarea prin
numere naturale mai mici decât 1000, atunci

181
5.2 când acestea au același număr de sute/de descoperire
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de c.forme de organizare:
poziționare activitate frontală,
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare activitate individuală
a unor numere date (proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. Recapitulare finală (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
2.2
- realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.1 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.2 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
3.4 etc.
4.1 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.2 scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. CONSOLIDARE impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
29.V 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a

182
4.1 b.procedurale: comportamentului
4.2 conversaţia, explicaţia, individual şi a
exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
1.1 Vreau să devin... echipă despre prietenie descoperire
Ce pot face două mâini dibace - elaborarea unor compuneri despre prieteni, c.forme de organizare:
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/
Fiecare la locul potrivit activitate frontală,
1.4 surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

Săptămâna XIX (perioada 2 iunie – 4 iunie)


Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Recapitulare la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
12.V 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc. jocul, învăţarea prin

183
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu descoperire
1.1 Recapitulare finală ajutorul numărătorii de poziționare c.forme de organizare:
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate frontală,
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din activitate individuală
1.6 intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte (proba orală şi scrisă)
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
5.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Personajul ECO semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia mea formule specifice în situaţii participării
2.2 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 viaţa de şcolar prezentare, solicitare activitate
b.procedurale: Formativă
2.5 conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)

184
C.L.R. Recapitulară finală
- citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. impusă de semnele de punctuaţie -- citire
2.2 selectivă în funcţie de anumite repere -
2.3 identificarea titlului, autorului, a numărului de
3.1 alienate; identificarea personajelor precizarea a.materiale: caiet, fişe de
3.2 locului şi timpului acţiunii lucru, fişe de evaluare,
planșe cu imagini din
3.4 - formularea de răspunsuri la întrebări povești, imagini cu diverse
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
MIERCURI 4.2 - transcrieri selective formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
, joc de rol; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
13.V - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un prezentare, solicitare comportamentului
scurt text pe teme cunoscute b.procedurale: individual şi a
conversaţia, explicaţia, participării
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, exerciţiul, munca necondiţionate la
materiale necesare în activitatea zilnică.
independentă, munca în activitate
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte echipă,problematizarea, Formativă
1.3. Recapitulare finală narative cunoscute jocul, învăţarea prin
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, descoperire
2.2 despre animalul preferat, activităţile
2.3 c.forme de organizare:
preferate/desfăşurate etc. activitate frontală,
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli activitate individuală
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând, (proba orală şi scrisă)
3.4 ascultarea, păstrarea ideii)
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
4.1 scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând;
4.2 citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie

M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin


1.1 Recapitulare finală punerea elementelor unele sub altele, încercui-
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două
3.2 numere naturale mai mici decât 1000, atunci

185
5.2 când acestea au același număr de sute/de
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare
a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
Personajul ECO scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Recapitulare finală naturale 0 – 100;
- compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 - selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
JOI, aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
14.V prezentare, solicitare comportamentului
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin b.procedurale: individual şi a
punerea elementelor unele sub altele, încercui- conversaţia, explicaţia, participării
1.1 Evaluare finală
exerciţiul, munca necondiţionate la
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 independentă, munca în activitate
- scrierea rezultatelor obținute prin compa-rare,
1.6 utilizând semnele <, >, - --- compararea a două echipă,problematizarea, Formativă
3.2 jocul, învăţarea prin
numere naturale mai mici decât 1000, atunci
5.2 descoperire
când acestea au același număr de sute/de
c.forme de organizare:
zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii de
activitate frontală,
poziționare activitate individuală
- așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare (proba orală şi scrisă)
a unor numere date
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. Evaluare finală (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)

186
2.2 - realizarea unui jurnal personal de lectură în
2.3 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.1
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
3.2 etc.
3.4 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
4.1 scurt text pe teme cunoscute
4.2 - confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
Încheierea poveștii... alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

Săptămâna XX (perioada 9 iunie – 12 iunie)


Ziua Competențe Conținuturi (detalieri) Activităţi integrate/discipline şi Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi
C.L.R. - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale a.materiale: caiet, fişe de Observarea
1.3. Lectură suplimentară la întrebări legate de tema şi mesajul textului lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
audiat planșe cu imagini din selectivă a
2.2 Năluca, de Cezar Petrescu
povești, imagini cu diverse comportamentului
2.3 - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări
obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
MARȚI, 3.1 legate de mesajul text formule specifice în situaţii participării
9.VI 3.2 - identificarea personajelor dintr-un text audiat concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
- precizarea locului şi timpului acţiunii prezentare, solicitare activitate
3.4
prezentate într-un text audiat b.procedurale: Formativă
4.1 conversaţia, explicaţia,
- despărţirea cuvintelor în silabe
4.2 exerciţiul, munca
- identificarea unor cuvinte date după criterii
independentă, munca în
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet
echipă,problematizarea,
final etc.

187
jocul, învăţarea prin
M.E.M. - reprezentarea numerelor de trei cifre cu descoperire
ajutorul numărătorii de poziționare c.forme de organizare:
1.1 Exerciții și probleme
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; activitate frontală,
1.4 transcrierea cu cifre a unor numere din activitate individuală
1.6 intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte (proba orală şi scrisă)
3.2 - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât
5.2 1000 cu reprezentarea lor prin desen;
- identificarea ordinelor și claselor;
evidentierea cifrei unităților/zecilor/sutelor
dintr-un număr
Activităţi pe discipline – LIMBA FRANCEZĂ

A.V.A.P. - participarea la jocuri de identificare a a.materiale: caiet, fişe de Observarea


1.1 Recapitulare semnificaţiei lucru, fişe de evaluare, sistematică, evaluarea
liniilor frânte/ curbe/orizontale/verticale în planșe cu imagini din selectivă a
1.2 desene povești, imagini cu diverse comportamentului
1.3 - exerciții de obținere a liniilor; obiecte, ghicitori,planşe- individual şi a
2.1 - desen / pictură – Chipuri dragi / Familia formule specifice în situaţii participării
2.2 mea concrete:invitaţie, urare, necondiţionate la
2.3 - realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în prezentare, solicitare activitate
viaţa de şcolar b.procedurale: Formativă
2.5 conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, munca
independentă, munca în
echipă,problematizarea,
jocul, învăţarea prin
descoperire
c.forme de organizare:
activitate frontală,
activitate individuală
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citire în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei
1.3. Lectură suplimentară impusă de semnele de punctuaţie -- citire
Pentru tine, Primăvară, de selectivă în funcţie de anumite repere -
2.2
Otilia Cazimir identificarea titlului, autorului, a numărului de
2.3 alienate; identificarea personajelor precizarea
3.1

188
3.2 locului şi timpului acţiunii
3.4
- formularea de răspunsuri la întrebări
4.1 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
4.2 - transcrieri selective a.materiale: caiet, fişe de
MIERCURI joc de rol; lucru, fişe de evaluare,
, - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr- planșe cu imagini din
10.VI un scurt text pe teme cunoscute povești, imagini cu diverse
obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
materiale necesare în activitatea zilnică.
concrete:invitaţie, urare, selectivă a
C.L.R. - dramatizări ale unor fragmente din texte
prezentare, solicitare comportamentului
1.3. Lectură suplimentară narative cunoscute
b.procedurale: individual şi a
Pentru tine, Primăvară, de - dialoguri despre sine, despre familie, colegi,
2.2 despre animalul preferat, activităţile
conversaţia, explicaţia, participării
2.3 Otilia Cazimir exerciţiul, munca necondiţionate la
preferate/desfăşurate etc.
independentă, munca în activitate
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli
echipă,problematizarea, Formativă
3.2 de comunicare eficientă (vorbirea pe rând,
jocul, învăţarea prin
3.4 ascultarea, păstrarea ideii)
descoperire
- citirea în forme variate a enunţurilor şi
4.1 textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în
c.forme de organizare:
4.2 activitate frontală,
gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
activitate individuală
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
(proba orală şi scrisă)
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie.
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin
1.1 Ecerciții punerea elementelor unele sub altele, încercui-
rea părților comune, punerea în corespondență
1.4 - scrierea rezultatelor obținute prin compa-
1.6 rare, utilizând semnele <, >, - --- compararea a
3.2 două numere naturale mai mici decât 1000,
5.2 atunci când acestea au același număr de
sute/de zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii
de poziționare
- așezarea în ordine crescătoare/
descrescătoare a unor numere date
A.V.A.P. - - selectarea materialelor de lucru, în funcţie de
Evaluare scopul propus;
- realizarea unui desen cu tema Acasă;

189
- uscare şi presare de plante în vederea folosirii
lor în confecţionarea de colaje, tablouri,
felicitări
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
viaţa de şcolar
- realizare de machete simple – Strada mea
M.E.M. - compunerea si descompunerea numerelor
1.1 Exerciții și probleme naturale 0 – 100;
- compararea numerelor naturale utilizând a.materiale: caiet, fişe de
1.4 semnele de relatie <, >, =; lucru, fişe de evaluare,
1.6 - selectarea unor numere după un criteriu (ex.: planșe cu imagini din
3.2 „încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45”); povești, imagini cu diverse
5.2 - completarea seriilor numerice obiecte, ghicitori,planşe- Observarea
aflarea unui număr/a unor numere, respectând formule specifice în situaţii sistematică, evaluarea
anumite condiții; concrete:invitaţie, urare, selectivă a
M.E.M. - compararea unor grupuri de obiecte prin prezentare, solicitare comportamentului
JOI, Exerciții și probleme punerea elementelor unele sub altele, încercui- b.procedurale: individual şi a
1.1
11.VI rea părților comune, punerea în corespondență conversaţia, explicaţia, participării
1.4 exerciţiul, munca necondiţionate la
- scrierea rezultatelor obținute prin compa-
1.6 rare, utilizând semnele <, >, - --- compararea a independentă, munca în activitate
3.2 două numere naturale mai mici decât 1000, echipă,problematizarea, Formativă
5.2 atunci când acestea au același număr de jocul, învăţarea prin
sute/de zeci/de unități, cu ajutorul numărătorii descoperire
de poziționare c.forme de organizare:
- așezarea în ordine crescătoare/ activitate frontală,
activitate individuală
descrescătoare a unor numere date
(proba orală şi scrisă)
C.L.R. - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
1.3. Lectură suplimentară (alineatul, linia de dialog) sau respectând un
Ce te legeni, de Mihai detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi
2.2
Eminescu citeşte”)
2.3 - realizarea unui jurnal personal de lectură în
3.1 care să fie înregistrate titlul şi personajele din
3.2 basmele/poveştile/povestirile citite sau
3.4 transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii
4.1 etc.
4.2 - transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-
un scurt text pe teme cunoscute

190
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe,
materiale necesare în activitatea zilnică
M.M. - audiție
1.1 Încheierea poveștii... - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la
alegerea copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo;
1.2 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec;
1.3 - compunerea unor probleme despre elemente
1.4 din natură specifice toamnei;
2.1 - crearea unei poezii/povești cu titlul Dansul
frunzelor.

Activităţi pe discipline - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Activităţi pe discipline – RELIGIE

C.L.R. - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonaţiei a.materiale: caiet, fişe de


1.3. Lectură suplimentară impusă de semnele de punctuaţie; lucru, fişe de evaluare,
Stupul lor, de Tudor Arghezi - citirea selectivă în funcţie de anumite repere; planșe cu imagini din
2.2 povești, imagini cu diverse
- ident.titlului, autorului, a nr. de alienate;
2.3 - precizarea locului şi timpului acţiunii; obiecte, ghicitori,planşe-
3.1 - identificarea personajelor; formule specifice în situaţii Observarea
VINERI, 3.2 concrete:invitaţie, urare, sistematică, evaluarea
- formularea de răspunsuri la întrebări;
12.VI 3.4 - cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus; prezentare, solicitare selectivă a
b.procedurale: comportamentului
4.1 conversaţia, explicaţia, individual şi a
4.2 exerciţiul, munca participării
independentă, munca în necondiţionate la
echipă,problematizarea, activitate
D.P. - elaborarea unor lucrări individuale sau în jocul, învăţarea prin Formativă
Recapitulare echipă despre prietenie descoperire
1.1 c.forme de organizare:
Iată ce am învățat - elaborarea unor compuneri despre prieteni,
1.3 universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ activitate frontală,
1.4 surorilor) activitate individuală
2.1. - crearea unor mesaje de mulţumire adresate (proba orală şi scrisă)
colegilor/ prietenilor.

191
192