Sunteți pe pagina 1din 16

1.

Concept, conținut și forme de manifestare

Actualitatea si relevanța problemelor analizate in prezentul referat rezidă din


faptul ca însăși definirea termenului de război informaţional este încă amplu
dezbătută și disputată de știința modernă, numitorul comun al divergențelor de opinii
constituindu-l necesitatea clarificării de fond a naturii acestei noțiuni anterior
încercărilor de creionare a viitoarelor evoluții strategice și geopolitice care decurg din
aceasta.
Analiza de față supune atenției discrepanța noțională derivată din existența
celor două teorii majore referitoare la termenii de bază consacrați în domeniu –
război informațional si confruntare informațională, termeni care divizează grupurile
de teoreticieni strategici în doua tabere – pentru o parte dintre aceștia este evidentă
similaritatea identitară a termenilor, pentru alții predomină argumentele care fac
distincție clară între aceștia.
Războiul informaţional ar putea fi definit ca o sumă a acţiunilor de negare,
exploatare, distorsionare sau distrugere a informaţiilor şi a mijloacelor de comandă,
control şi de procesare ale inamicului, protejându-le pe cele proprii, concomitent cu
exploatarea funcţiilor informaţiei militare. Ca formă de conflict specifică sfârşitului
secolului XX şi începutul secolului XXI, războiul informațional este un instrument al
descurajării strategice atât în plan global, cât şi în diferite teatre de operaţii.
Unele aspecte specifice conceptului actual de război informaţional sunt la fel de
vechi ca şi societatea umană, problematica războiului informaţional nefiind nouă şi
nici necunoscută. Lucrarea științifică a doi dintre cercetătorii ruși ai domeniului, I.S.
Șatilo și V.N. Cerkasov consideră miturile ca fiind primele forme de astfel de tehnici
de confruntare, deoarece atributele cu care erau înzestrați războinicii timpurilor,
atribute și calități preluate și transmise in rândul populațiilor din comunitățile inamice
aveau rolul de a înfricoșa adversarii, demoralizâdu-i și slabindu-le astfel increderea și,
implicit, curajul cu care mergeau la luptă1.
În 1976, Thomas Ronn utilizează, în cadrul expunerii sale în fața Congresului
American pentru prima oară public termenul de război informațional2. El conchide
că trebuie acordată o atenție sporită dezvoltării infrastructurii informaționale
extrem de importante nu doar în timp de război, ci și în orice etapă de dezvoltare
actuală și dezvăluie atât avantajele, cît și vulnerabilitățile acestui segment de
diseminare a informațiilor utile scopului, manipulare a percepției publice și
confruntare cu adversarii.
Termenul de război informational este utilizat pentru prima oară de Allen Dalles in
1967 în Secretele capitulării, carte dedicată negocierilor secrete dintre SUA,
Marea Britanie și Himmler3.

1 Satilo, Cherkasov, Războaiele informaționale //Securitatea informațională – 2009. - №2 (5).

2 Grinn S. Concepțiile desfășurării războiului informational – URL: http://www.soldiering.ru/ psy-


chology/conception_psywar.php

3 Panarin I.C. Războiul informațional: креп-кий щит и острый меч [Электронный ресурс]. – URL:
http//www.panarin.com/comment/16/?sphrase_id=9391.
Una dintre definițiile cele mai răspândite printre experți este că «războiul
informational reprezintă un complex de măsuri de influențare a conștiinței maselor
în scopul schimbării percepției și atitudinii acestora față de subiecte care nu
constituie în mod obișnuit punctul lor de interes sau manifestare, precum și
protecția față de astfel de influențe»4. Definiția a fost lansată de G. Biren în
contextul analizei mijloacelor de manipulare de către mass media, fiind actuală și
aplicabilă oricăror tipuri de strategii informaționale.
Războiul informaţional este diferit de cel clasic. El se desfăşoară insidios şi
eficace prin subversiune fiind o tehnică de slăbire a puterii şi de demoralizare a
personalului; această tehnică este bazată pe cunoaşterea legilor psihologiei, pentru că
vizează opinia publică, cât şi puterea şi forţele armate de care ea dispune. Ea este o
acţiune asupra opiniei prin mijloace subtile şi convergente.
O abordare ştiinţifică a acestui nou tip de război, a fost făcută chiar în anii
războiului rece, când nevoia de informaţii a făcut posibilă perfecţionarea acestuia pe
baza dezvoltării impetuoase a tehnologiei informatice. Identificat şi cuantificat la
mijlocul deceniului şapte, războiul informaţional a fost recunoscut oficial de
gânditorii politico-militari ca un tip distinct de război, la fel de important ca cel
terestru, maritim, aerian si spaţial. Această recunoaştere este determinată în primul
rând de înţelegerea realităţii potrivit căreia omenirea a intrat în era informaţională.
Revoluţia tehnologică în domeniul calculatoarelor şi comunicaţiilor a făcut ca
importanţa informaţiei să crească într-un ritm mai rapid decât înainte, ceea ce a dus la
colectarea, procesarea, păstrarea şi diseminarea acesteia pe distanţe mai mari şi la mai
mulţi utilizatori. În aceste condiţii, este de înţeles preocuparea tot mai mare pe care
statele o acordă războiului informaţional ca război politic, ca parte componentă a
politicii statului, atât pentru promovarea, cât şi pentru protejarea intereselor naţionale.
Războiul informaţional a devenit mai atractiv şi din punct de vedere militar,
având în vedere multiplicarea numărului de ţinte vulnerabile la atacuri informatice şi
creşterea necesităţii ca acestea să fie apărate. În noile circumstanţe, se constată că nici
cantitatea de informaţii şi nici timpul nu vor mai fi un factor cheie în procesele
politice şi militare de luare a deciziilor. Ca atare, pe timpul situaţiilor conflictuale,
adversarii vor avea acces simultan la cantităţi enorme de informaţii, dar cel care va
deţine cele mai precise şi complete informaţii şi va beneficia de un sistem eficient de
procesare şi protejare a acestora va fi cel avantajat5.
Informația ca realizare a presiunii și manipulării în scopul obținerii
avantajului asupra adversarului reprezintă o armă tactică fundamentală utilizabilă și
extrem de eficientă în câștigarea oricărei confruntări politice, militare sau sociale.
Premisele aplicabilității informațiilor rezidă din combinația optima și extrem
de eficientă dintre respectarea principiilor și valorilor democratice (dreptul la opinie
și la liberă exprimare, libertatea cuvântului) și măsurile unanim acceptabile în
numele protecției in fața riscurilor de securitate națională, măsuri care permit
încălcarea altor drepturi fundamentale – dreptul la viață privată, prezumția de
nevinovăție etc.

4 Вирен Георгий Современные медиа: Прие-мы информационных войн. М.: Аспект Пресс, 2013. 126 с.
5 Forno R., Baklarz R. The Art of Information Warfare: Insight into the Knowledge Warrior Ph ilosophy. –
NY.: Universal Publishers, 1999. – P. 43.
Evoluțiile tehnologice specifice ultimelor decenii și tendința continua de
globalizare la nivel planetar complică sever eforturile de protecție și evitare a
scurgerilor de informații, pe de o parte, și de blocare a efectelor manipulatoare a
informațiilor false aruncate pe piață ca segment important de confruntare
strategică, pe de altă parte.

Războiul informaţional este o acţiune „întreprinsă pentru obţinerea


superiorităţii informatice prin deteriorarea sistemelor informatice inamice şi
protejarea celor proprii”6.
Războiul informaţional mai poate fi definit ca „acţiunile întreprinse pentru a
dobândi o înţelegere relativ mare a punctelor forte, slăbiciunilor şi centrelor de
greutate ale infrastructurii militare, politice, sociale şi economice ale adversarului”
sau ca „acţiuni întreprinse pentru obţinerea superiorităţii informaţionale în sprijinul
strategiei militare internaţionale, prin afectarea informaţiilor şi sistemului
informaţional ale adversarului, apărându-le în acelaşi timp pe cele proprii”7.

Informaţia reprezintă un element nou în raport cu totalitatea cunoştinţelor


anterioare/prealabile, cuprinse în semnificaţia unui simbol sau grup de simboluri (text
scris, mesaj verbal, imagini plastice etc.).

Informaţia este vulnerabilă şi atacabilă. Trebuie protejate trei caracteristici ale


acesteia: confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea.
Confidenţialitatea: în domeniul civil, se vorbeşte despre secretul medical,
secretul bancar etc.; în domeniul militar, se vorbeşte despre secretul de apărare.
Integritatea informaţiilor: în domeniul civil, putem exemplifica prin situaţia
reală a unui cont bancar, iar în domeniul apărării, prin obiectivul ce trebuie atins de o
rachetă. Dacă aceste informaţii sunt modificate fără ştirea autorului, riscurile sunt
uriaşe.
Disponibilitatea: reprezintă accesibilitatea informaţiilor la momentul oportun.
De exemplu, accesul la un serviciu, cum este internetul, sau de exemplu în domeniul
militar, accesul unui stat major la situaţia tactică. Este vorba aici de a proteja
accesibilitatea la informaţie şi, de asemenea, de protecţia suportului de informaţii
(telecomunicaţii, informatică etc.).

Strategia militară a României apreciază că în viitor confruntările se vor


manifesta preponderent în câmpul informaţional şi al tehnologiei avansate, al
războiului în toate mediile, iar ponderea factorilor cantitativi şi energetici se va
diminua continuu în favoarea celor calitativi şi informaţionali. Succesul forţelor
armate ale României într-un viitor conflict militar va depinde de: evitarea
surprinderii, în special în câmpul informaţional; capacitatea de a riposta eficient;
cooperarea activă cu Forţele partenere (aliate); activarea oportună a forţelor de
rezerva; desfăşurarea cu profesionalism a operaţiilor întrunite; executarea apărării
active; asigurarea protecţiei depline a forţelor.

6
AAP-6 (2007), Glosar NATO de termeni şi definiţii, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2007.
7
Joint Doctrine for lnformation Operations, Defense Intelligence Joumal, 1996.
Elementele metodelor de ducere a acestui tip de război nu mai au o natură
exclusiv militară, fiind din ce în ce mai folosite în cadrul luptei politice pentru
promovarea şi apărarea intereselor naţionale sau de alianţă (coaliţie).
Dispunând de instrumentele şi capacităţile reale din domeniul războiului
informaţional se poate acţiona pentru:
- prevenirea apariţiei unor ameninţări la adresa obiectivelor siguranţei naţionale
şi internaţionale;
- descurajarea prin mijloace informaţionale a entităţilor generatoare a acestor
ameninţări;
- menţinerea controlului asupra gradului şi a ritmului de escaladare a
conflictului.
Angajarea mijloacelor de război informaţional trebuie să se facă din fazele
incipiente ale unei crize, pentru a putea fi folosit întregul spectru al acţiunilor, ca
prime măsuri în opţiunile de descurajare strategică.
Războiul informaţional cuprinde două componente operaţionale: una ofensivă
şi alta defensivă.
Componenta ofensivă se poate manifesta prin exploatarea informaţiilor părţii
adverse (fie prin interferare, fie prin manipulare) desfăşurând: acţiuni distructive
directe şi acţiuni distructive indirecte (inducerea confuziilor prin interferare;
întârziere; saturare sau intoxicare; bruiere sau distorsionare; rutare eronată;
modificare semantică); acţiuni de manipulare prin propagandă, descurajare,
ameninţare cu forţa, demonstraţii, ultimatumuri, precum şi acţiuni terorist-
diversioniste; acţiuni constructive (embargouri – economic, militar, informaţional –;
apel la discernământ politic, militar, economic şi social; apel la sprijin umanitar
internaţional şi declaraţii).
Componenta defensivă se poate manifesta prin: protejarea tehnică hardware a
echipamentelor individuale şi reţelelor de comunicaţii şi calculatoare; creşterea
gradului de redundanţă a informaţiilor; interdicţii organizatorice (asigurate, în special,
de organele de contrainformaţii militare); mascare (camuflare, deturnare, scenarii,
etc.); elemente de securitate hardware şi software (conturi, parole, chei, acoperire
criptografică, etc.).
Din enumerarea succintă a formelor concrete de susţinere a celor două
componente ale războiului informaţional se poate trage concluzia că aria de
cuprindere a acestuia înglobează domenii şi structuri specializate, bine identificate şi
definite, cum sunt: cercetarea şi supravegherea; avertizarea timpurie; gestionarea
crizelor; planificarea operaţiilor; războiul electronic; operaţiunile psihologice;
conducerea forţelor; mass-media (ca structură); comunicaţiile şi informatica;
informaţiile militare; protecţia şi siguranţă militară.

Tradițional, la baza oricărui război informational stau datele, care decurg din
informație și prelucrarea acesteia. Datele descriu caracteristicile unui obiect sau
subiect real, informația le aduce la cunoștința beneficiarului de informație.
Centralizarea și interpretarea datelor transmise prin intermediul informațiilor este
supusă factorilor subiectivi care decurg din abilitățile, experiența și cunoștințele
beneficiarului de informație. Prelucrarea datelor se face pe baza unor modele
structurate teoretic si practic de-a lungul activității serviciilor de informații.

De exemplu, în modelul propus de Boisot, datele sunt asociate cu obiectul/subiectul


în sine al informației, diferitele stadii, evenimente, contexte în cadrul cărora acesta
își manifesta anumite caracteristici. Descrierea acestor caracteristici reprezintă datele
referitoare la obiectul/subiectul în cauză. Informația reprezintă o prelucrare primară
ad initio a datelor adăugarea propriilor percepții ale celui care transmite informația.
În multe dintre situații este relevant contextul de transmitere al informației8.

Într-un război informational datele pot suferi transformări prin atacarea naturii sau
esenței acestora având ca rezultat deformarea caracteristicilor reale ale datelor. Dacă
ținta unui atac informational o repreintă datele, atunci pot fi definite forme diverse
forme:
- atacarea sistemului, a conținutului sau ștergerea datelor
- distrugerea fizică a bazelor de date
- furtul datelor cu intenția utilizării acestora sau modificării lor în scopul
atingerii obiectivului propus
Războiul informational poate fi definit ca fenomen cu potential maxim de
implementare sau anularee a strategiilor militare. În present, nu doar strategiile de
apărare, ci și existent însăși a unui stat depinde de abilitățile acestuia de a-și dezvolta
și implementa tehnologiile informaționale. Acestea crează posibilitatea distrugerii
nivelului de orientare în real cu scopul de a influența activitățile decizionale cu
implicațiile ulterioare9. Termenii care definesc realitățile actualelor confruntări
informaționale – securitate informațională, securitatea sistemelor informaționale,
dominație informațională, apărarea infractructurii informaționale, securitate
operațională etc. devin, pe zi ce trece, tot mai prezenți în vocabularul de profil.
«Câmpul de luptă» al războaielor informaționale se lărgește permanent, depășind limitele
10
situațiilor tradiționale de conflict armat și este asociat cu extinderea utilizării informațiilor în
scopuri de eficientizare, rentabilizare și operativizare a acțiunilor și contraacțiunilor individuale.
В этом отношении она ас-социируется с экстенсивным использовани-ем информационных
технологий в целях достижения их эффективности, рентабель-ности и оперативности.
одобная ситуация,

в свою очередь, приводит к тому, что се-мантика понятия «информационная война»


постоянно расширяется и порождает в большей степени путаницу, чем четкую де-
финицию. По этой причине в соответст-вующих изысканиях задействуется также термин
«информационные стратегии», обо-значающий использование информации и
информационных технологий как инстру-мента национальной мощи, который может быть
независим или реализовываться до-полнительно к вооруженным операциям.

8 Boisot M.H. Knowledge Assets. – Oxford : Ox-ford Un iversity Press, 1998. – P. 14, 23, 35.
9 Stein G.J. Information Attack: Information Warfare in 2025 // White Papers: Power and Influence. – 1996. –
Vol. 3. – P. 98.
В отдельных случаях понятие об ин-формационной войне приобретает в трудах
исследователей эзотерический характер. Так, информационная атака, реализуясь в
универсуме материи и энергии, представля-ется как сфера исключительного использо-
вания компьютеров и коммуникации. Атаки неявной информационной войны воздейст-
вуют прежде всего на уровень наблюдений

2 Кудинова А.Е. Информационно-психоло ги-ческая война. – М.: МОФ ЭТЦ, 2013. – С. 7.

230
Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 2, том 2, 2018

«акционального цикла ‗наблюдение – ори-ентация в окружающей действительности –


принятие решения‘».
Информационные войны становятся все более изощренными и действенными вследствие
интенсивного развития сектора информационных технологий. Их негатив-ное влияние на
самые разнообразные цен-ности – как и самосознание – испытываю-щей воздействие
стороны может не ощу-щаться в течение длительного периода, а иногда так и остается не
замеченным. Сто-рона, прибегнувшая к информационной войне, способна обнаружить для
своих дей-ствий соответствующий канал вследствие взаимосвязанности и
взаимозависимости многих инфраструктур в современном мире.

И. Василенко рассматривает термин «информационная война» в широком пони-мании.


Она определяет его как «планомер-ное информационное воздействие на всю
инфокоммуникационную систему против-ника и нейтральные государства с целью
формирования благоприятной глобальной информационной среды для проведения любых
политических и геополитических операций, обеспечивающих максимальный
2
контроль над пространством» .
Также информационная война может трактоваться как новая форма борьбы двух

и более сторон. Здесь следует упомянуть мнение В.С. Пирумова, который считает, что
информационная война состоит в целе-направленном использовании специальных средств
и методов влияния на информаци-онные ресурсы противника, а также защиты
3
собственного информационного ресурса для достижения назначенных целей .

Анализируя научную литературу, сле-дует разобраться можно ли ставить знак ра-венства


между понятиями «информацион-ная война» и «информационное противо-борство».
Некоторые исследователи отме-чают, что информационная война – это про-тивоборство,
однако не все авторы согласны с этим мнением. Например, И.Н. Панарин отмечает, что
«информационное противо-борство – это форма борьбы сторон, заклю-чающаяся в
воздействии на информацион-ную среду противостоящей стороны и за-щите собственной
от негативных информа-ционных воздействий. Отличие этих двух понятий лишь в том,
что информационная война производится более активно с ис-пользованием диверсионных
4
и террористи-ческих методов » .

А.В. Манойло считает что понятия «информационная война» и «информацион-ное


противоборство» равны. Термин «ин-формационно-психологическая война» в России
появился из военного словаря США

и дословно означает «information and psy-chological warfare» и в связи с этим может


звучать как «информационное противобор-ство», так и «информационно-психологи-
5
ческая война» в зависимости от контекста .
В связи с этим выделяется несколько трактовок, рассматривающих информаци-

2
Василенко И. Информационная война как фактор мировой политики// Государственная служба.
– 2009. - №3.

3 Крынина О.Ю. Дефиниции понятия «инфор-мационная война»: анализ российского и зарубежно-го


опыта [Э лектронный ресурс]. – URL: http// lib.mkgtu.ru/images/stories/journal-nt/2009-03/ 015.pdf

4 Панарин И.С. Информационная война: креп-кий щит и острый меч [Электронный ресурс]. – URL:
http//www.panarin.co m/comment/16/?sphrase_id=9391.

5 Манойло А.В. К вопросу о содержании поня-тия « Информационная война» [Электронный р е-сурс]. –


URL: http// www.ashpi.asu.ru/ic/?p=1552.

231
Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 2, том 2,
2018
к
онну а рованные сети, сегодня можно
ю войну к информационно- блокировать
всю систему, сети коммуникаций,
психологическую. Например, В. Лисичкин и электри-
ческие сети, финансовые рынки,
Л. Шелепин определяют так информацион- оборонные
системы и т.д. Недавняя имитация
но-психологическую войну: «война нового внезап-
ной кибератаки против Соединенных
типа, в которой используется канал непо- Шта-
тов доказала, до какой степени они
средственного воздействия на обществен- были
плохо подготовлены. Завтра
ное сознание, на души людей. Задача состо- меньшинство
может блокировать всю мировую
ит в том, чтобы заставить массы действо- экономи-
ку, которая уже на 90% зависит от
вать в нужном направлении даже против Паутины,
3
своих интересов, а в стране противника рас- и это не научная фантастика» .
колоть людей, заставить их встать друг про- Сегодня сетевые войны превратились
в реальность нашей жизни. Хочется
1
тив друга» . отме-
тить, что размах информационных
В числе определений термина «ин- кампа-
ний в сети порой ничуть не меньше по
формационное противоборство» и «инфор- мас-
мационная штабу информационной борьбы в
война» присутствует и такое: СМИ.
«информационное противоборство – одна Часто, потому что в сети большая опера-
из форм государственного или внутригосу- тивность, нежели в СМИ.
дарственного противоборства в мирное и Общеизвестно, что для многих Интер-
нет уже давно стал единственным
военное время. Включает совокупность способом
получения и распространения
взаимосвязанных мероприятий техническо- информации,
в связи с этим организаторы любой
го и информационно-психологического ха- инфор-
мационной войны обязательно
рактера с целью информационного воздей- используют
такой мощный инструмент, как
ствия на государственные, общественные интернет
для достижения своих целей. Интернет
организации, вооруженные структуры, ком- дает
некоторые уникальные способности для
пьютерные сети, системы управления, на ор-
ганизаторов информационной борьбы.
общественное и индивидуальное сознание в На-
нужном для противоположной стороны на- пример:
правлении, их дезинформации и нарушения - анонимность. Благодаря Интернету
можно придумать вымышленные
нормального и достоверного функциониро- персона-
жи, наделяя их необходимым характером
вания информационных процессов, при од- и
новременной защите своей информацион- историей. Тем временем аудитория
таких
будет
ной среды от воздействия противостоящей псевдоперсонажей воспринимать
вполне за реальных. Создатель такого
стороны. Организуется и ведется также в героя
может вызвать огромное доверие у
операциях и боевых действиях различного окру-
2
масштаба» . жающих к своему персонажу;
О больших возможностях использова- - многовекторное воздействие. Одну
мысль, идею можно сразу транслировать
ния Интернета в целях борьбы в области на
несколько площадок. Люди
развертывания информационной войны в одновременно
разных сферах и между абсолютно разными на разных сайтах видят одну и ту же ин-
формацию, следовательно, больше
субъектами противоборства говорит Евге- начина-
ют ей доверять. Считается, что более э
ний Касперский в интервью Кристофу ф-
фективной считается та пропаганда,
Аликсу: «Я работаю долгие годы в инфор- которая
транслируется сразу по всем
мационной безопасности и через нее я уз- направлениям;
нал, что реальность там превосходила мои - отсутствие верификации. В связи с
бурным развитием социальных сетей
самые худшие параноидальные сценарии. возни-
кает большое количество
Внедрив 1% компьютеров планеты в зомби- псевдоинформа-
ции. На основе этой информации
аудитория
делает ложные выводы. Вот мнение
1
Лисичкин В., Шелепин Л. Третья мировая извест-
ног немецк Норбе
информационно-психологическая война [Электрон- о ого медиаэксперта рта
ный ресурс]. - URL: http://conrad2001.narod.ru/
russian/library/books/wwIII/ww_1.htm.
A
Christoph li La réalité cybercri
2
Бу харин С.Н., Г лушков А.Г., Ермолаев И.Д. 3 e x. du me
dépasse les pires scénarios // Ecrans.fr. jeudi 11
Информационное противоборство. Кн. 2. М.: Полио- mars
ри,
2004. 2010, sélectionné par Spywo rld.

232
Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 2, том 2, 2018

Больца: «Именно в Интернете возникла во всей своей остроте проблема доверия к зна-
нию. В результате наша культура уже давно отказалась от истины… Тот, кто сегодня
входит в Сеть, отдается на волю информа-ционной анархии, в которой отсутствует
возможность контроля, – полезное знание и паранойя идут здесь рука об руку, мирно
1
сосуществуя»

- приоритет живого общения. Обмен мнениями в комментариях к блогам и сай-там


играет очень важную роль при форми-ровании новостных лент на сайтах;

- Мультимедийность. Интернет от-крывает большие способности для интерак-


тивности информации. Для этого использу-ют все чаще видеоряды.

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что последствия информацион-ных войн


столь же глобальны и долговре-менны, что и результаты вооруженных войн.

Благодаря Интернету и современным методам политтехнологий по соотношению цена-


эффективность на несколько порядков превосходит все остальные. Прежде всего это
обусловлено тем, что из всех сущест-вующих средств массовой коммуникации Интернет
2
предоставляет широкие возмож-ности для ведения информационных войн .

К базовым характеристикам стратеги-ческой информационной войны относят:

- относительно низкие затраты: по сравнению с технологиями традиционного


вооружения, развитие информационных технологий требует соизмеримых источни-ков
финансирования или спонсирования со стороны государства;

- размытые традиционные границы: традиционные разграничения – обществен-ные


интересы vs частные интересы, воинст-венный vs преступный, как и исторически
определенные границы между государства-ми – оказываются несущественными в силу
возрастающего взаимодействия на уровне информационных инфраструктур;

- усиливающаяся роль управления ак-

1
Больц Н. Азбука медиа. М.: Европа, 2011.

136 с.

2 Макарова Ю.О. Особенности осуществления информационных войн в Интернете. Вестник ЗабГУ

№ (108) 2014.
тами восприятия: новые информационные технологии способны заметно увеличить мощь
стратегий обмана, манипулирования образами, таким образом «обезвредить» по-пытки
государства, против которого на-правлена информационная война, заручить-ся
внутренней и внешней поддержкой в це-лях реализации инициатив, связанных с
собственной информационной безопасно-стью;

- первоочередной вызов разведыва-тельным службам: недостаточное осознание


стратегической важности информационной войны, потенциальной возможности уязви-
мости и стать мишенью в этой войне снижа-ет эффективность деятельности разведыва-
тельных служб, применяемых ими методов сбора и анализа данных; актуализуется ост-рая
необходимость развития передовых способов анализа эмпирических материа-лов,
сфокусированного на текущих потреб-ностях стратегической информационной войны;

- проблемы, связанные с оценкой по-тенциальных информационных атак со сто-роны


неприятеля: в настоящее время отсут-ствует какая-либо система тактического
предупреждения, которая бы могла эффек-тивно разграничивать атаки, связанные со
стратегической информационной войной, и другие виды деятельности в киберпростран-
стве;

- трудности, связанные с формирова-нием и поддержанием коалиций: участники


коалиционных сообществ подвергают себя внешним информационным атакам, оказы-
ваются потенциально уязвимыми в этом плане, что дает противнику несоразмерное
3
стратегическое преимущество .

Информационная война представляет собой стремительно развивающуюся и все же с


трудом поддающуюся точному опреде-лению сферу действенных интересов разра-
ботчиков оборонных стратегий и полити-ков. Источником возрастающих интересов к
данной сфере можно рассматривать так на-зываемую информационную революцию,
которая базируется на ускоренной эволю-ции киберпространства, микрокомпьютеров

3 Molander R.C., Riddile A.S., W ilson P.A. Stra-tegic Informat ion Warfare: A New face of War. – Santa
Monica, CA : RAND, 1996. – P. xiv.

233
Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 2, том 2, 2018

1
и связанных с ними технологий . В милита- ектами. С концептуальной точки зрения, в
ристских целях каждая из противоборст- случае, если
противник предпринимает по-
вующих сторон стремится задействовать в пытку разрушить эти системы и
инфра-

информационной войне глобальную ин- структуры, используя технологии информа-


формационную инфраструктуру и соответ- ционной войны, то ответная информацион-

ствующие передовые технологии. ная война для уязвленной стороны прини-


Коалиции, вовлеченные во взаимную мает стратегический характер.
информационную войну, обладают значи- Подводя итог,
обобщая разные мне-

тельными ресурсами, включая сложные ния, можно сформулировать


определение
системы управления и инфраструктуры, информационной войны. Информационные

осуществляющие жесткий контроль над де- войны задействуются на всем пространстве


нежными потоками, воздушными сообще- государства-мишени в течение длительного
ниями,электроэнергией, природными ре- времени с учетом всех доступных механиз-

сурсами (прежде всего газом и нефтью) и мов, включая пропаганду, психологические


другими информационно зависимыми объ- атаки внутри государства, а также – через

дипломатические круги – во всем мире.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бедрицкий, А.В. Информационная война: концепции и их реализация в США. – М.:


РИСИ, 2008. – С. 20–30.
2. Больц, Н. Азбука медиа. - М.: Европа, 2011. - 136 с.

3. Бухарин, С.Н., Глушков, А.Г., Ермолаев, И.Д. Информационное противоборство.


Кн.
2. - М.: Полиори, 2004.

4. Василенко, И. Информационная война как фактор мировой политики //


Государствен-ная служба. – 2009. - №3.

5. Вирен, Георгий. Современные медиа: Приемы информационных войн. - М.: Аспект


Пресс, 2013. - 126 с.

6. Гриняев, С. Концепция ведения информационной войны в некоторых странах мира

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.soldiering.ru/psychology/conception_psywar.php

7. Крынина, О.Ю. Дефиниции понятия «информационная война»: анализ российского


и зарубежного опыта [Электронный ресурс]. – URL: http//lib.mkgtu.ru/images/stories/journal-
nt/2009-03/015.pdf (дата обращения 17.03.2018 г.)

8. Кудинова, А.Е. Информационно-психологическая война. – М.: МОФ ЭТЦ, 2013. –

С. 7.
9. Лисичкин, В., Шелепин, Л. Третья мировая информационно-психологическая война

[Электронный ресурс]. - URL: http://conrad2001.narod.ru/russian/library/books/wwIII/ww_1.htm

(дата обращения 07.03.2018 г.).

10. Макарова, Ю.О. Особенности осуществления информационных войн в


Интернете // Вестник ЗабГУ. - 2014. - № (108).

11. Манойло, А.В. К вопросу о содержании понятия «Информационная война» [Элек-


тронный ресурс]. – URL: http// www.ashpi.asu.ru/ic/?p=1552 (дата обращения 08.03.2017 г.).

12. Панарин, И.С. Информационная война: крепкий щит и острый меч [Электронный
ре-

сурс]. – URL: http//www.panarin.com/comment/16/?sphrase_id=9391 (дата обращения 08.03.2018


г.).

13. Шатило, Я.С., Черкасов, В.Н. Информационные войны // Информационная


безопас-ность регионов. – 2009. - №2 (5).

14. Boisot, M.H. Knowledge Assets. – Oxford: Oxford University Press, 1998. – P. 14, 23, 35.

15. Christophe, Alix. La réalité du cybercrime dépasse les pires scénarios // Ecrans.fr. jeudi
11 mars 2010, sélectionné par Spyworld.

1 Бедрицкий А.В. Информационная война: концепции и их реализация в США . – М.: РИСИ,

2008. – С. 20– 30.

234
Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 2, том 2, 2018

16. Forno, R., Baklarz, R. The Art of Information Warfare: Insight into the Knowledge
Warrior Philosophy. – NY.: Universal Publishers, 1999. – P. 43.

17. Molander, R.C., Riddile, A.S., Wilson, P.A. Strategic Information Warfare: A New face
of War. – Santa Monica, CA: RAND, 1996. – P. xiv.

18. Stein, G.J. Information Attack: Information Warfare in 2025 // White Papers: Power and
Influence. – 1996. – Vol. 3. – P. 98.
235