Sunteți pe pagina 1din 8

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ
Universitatea de Vest din Timișoara
superior
1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie și Psihologie
1.3 Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei
1.5 Ciclul de studii licenţă
1.6 Programul de studii / Pedagogie, Psihopedagogie specială, Pedagogia
Calificarea Învăţământului Primar şi Preşcolar

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Teoria şi metodologia instruirii
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Mariana Craşovan
2.3 Titularul activităţilor de Asist.univ. dr. Ramona Tutunaru
seminar
2.4 Anul de II 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul obligat
studiu disciplinei orie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 -curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de 56 din care: 3.5 -curs 28 3.6 seminar/laborator 28
învăţământ
Distribuţia fondului de timp: 69
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 18
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18
Tutoriat 10
Examinări 5
Alte activităţi……………………………………
3.7 Total ore studiu individual 69
3.8 Total ore pe semestru 125
3.9 Numărul de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului  Amfiteatru 120 locuri, săptămânal, conform orarului, cu toate
cele 3 specializări simultan
5.2 de desfăşurare a  Sală 30 locuri, 2 ore, cu fiecare grupă şi specializare, conform
seminarului/laboratorului orarului
6. Competenţele specifice acumulate
 Adaptarea şi aplicarea principiilor şi modelelor de proiectare a activităţilor
educaţionale / de formare, diferenţiate în funcţie de grupul ţintă;
 Aplicarea eficientă a principiilor şi strategiilor didactice/de formare în realizarea
activităţilor educaţionale;
Competenţe profesionale

 Aplicarea principiilor şi metodologiilor specifice dezvoltării profesionale şi cercetării


empirice în identificarea și soluţionarea problemelor educaţionale;
 Transpunerea în practică a cunoştinţelor privind etapele metodologice de realizare a
activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul preşcolar şi
primar și gimnazial;
 Utilizarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-pedagogice şi metodologice în
realizarea activităţilor instructiv-educative din învăţământul preşcolar şi primar și
gimnazial;
 Aplicarea principiilor şi metodelor didactice specifice activităţilor/disciplinelor
predate care să asigure progresul preşcolarilor/şcolarilor mici/preadolescenților.
 Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe
opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei;
Competenţe
transversale

 Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice


desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei;
 Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în
vedere formării şi dezvoltării profesionale continue;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general Dezvoltarea unui set de competente necesar specialistului în Știintele
al disciplinei Educației, astfel încât să fie capabil să analizeze critic, să planifice si să
dezvolte activități de predare-învățare-evaluare diverse.
7.2 Obiectivele  Să explice semnificația următoarelor concepte: instruire, proces de
specifice învățământ, strategii didactice, stiluri didactice, feed-back;
 Să analizeze aplicabilitatea diferitelor tipuri de strategii în situații
diverse de instruire;
 Să argumenteze importanța respectării principiilor și normelor
didactice și să exemplifice modalități de respectarea a acestora în
practica educațională curentă;
 Să analizeze critic diferite proiecte de lecție;
 Să argumenteze importanța feed-back-ului în activitatea didactică și să
conceapă situații variate în care feed-backul poate fi integrat;
 Să proiecteze lecții, respectând evenimentele instruirii
corespunzătoare diferitelor tipuri de lecții;
8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Curs introductiv: prezentare Prelegerea, explicaţia, 2 Ore
generală, argumentarea dezbaterea Ionescu, M., 2000, Demersuri creative în
importanței disciplinei, predare și învățare, Editura Presa
explicarea așteptărilor vis a vis Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, cap II,
de evaluare, prezentarea ideilor Taxonomia didactică și problematica ei
ancoră ale cursului actuală, p. 39-60

Procesul de învățământ: Prelegerea, explicaţia, 4 Ore


interpretări și analize dezbaterea Cerghit, I., 2002, Sisteme de instruire
structurale și funcționale; alternative și complementare. Structuri,
definire, caracteristici; stiluri și strategii, Editura Aramis, București;
abordarea sistemică a cap. VI. Procesul de învățământ-interpretări
și analize structurale și funcționale, p. 174-
procesului de învățământ;
206
procesul de învățământ ca Cucoș,C., 2006, Pedagogie, Editura Polirom,
relație între predare-învățare- Iași, cap. 1 Teoria generală a procesului de
evaluare; relația instruire- învățământ, p. 273-284
învățare-formare. Ionescu, M., 2000, Demersuri creative în
predare și învățare, Editura Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, cap.
Procesul de învățământ-sistem dinamic și
complex, p.82-127
Jay, K., Johnson, K.L., 2000, Capturing
complexity: a typology of reflective practice
for teacher education, in Teaching and
Teacher Education, vol 18, 2000, pp 73-85
Lorivee, B., 2000, Transforming teaching
practice: becoming the critically reflective
teacher, Reflective practice, 1 (3), 293-307.
Predarea-definire, tipuri de Prelegerea, explicaţia, 4 ore
predare, semnificații actuale dezbaterea, Bocoș, M. D., 2013, Instruirea interactivă.
ale conceptului de predare conversația Repere axiologice și metodologice, Editura
Polirom, Iași, cap. II.5.2. Predarea
activizantă, p. 93-110
Cerghit, I., 2002, Sisteme de instruire
alternative și complementare. Structuri,
stiluri și strategii, Editura Aramis, București;
cap. VIII Predarea componentă esențială a
procesului de învățământ, p. 226-260
Normativitatea didactică: Prelegerea, explicaţia, 2 ore
principii și norme didactice. dezbaterea Cucoș,C., 2006, Pedagogie, Editura
Polirom, Iași, cap. 6, Normativitatea
activității didactice, p. 247-364
Frumos, F., 2008, Didactica. Fundamente
și dezvoltări cognitiviste, Editura
Polirom, Iași, cap. III.5. Principiile
didactice o analiză cognitivistă, p.163-
175
Strategii didactice: definire, Prelegerea, explicația, 4ore
caracteristici, tipuri. dezbatera Cerghit, I., 2002, Sisteme de instruire
alternative și complementare. Structuri,
Metodele de învățământ: stiluri și strategii, Editura Aramis,
definire, caracteristici, București; cap. IV, Stiluri didactice și
exemplificare strategii de instruire, p. 261-286
Cucoș,C., 2006, Pedagogie, Editura
Polirom, Iași, cap. 2 Metodologia și
tehnologia instruirii, p. 285-302
Frumos, F., 2008, Didactica. Fundamente
și dezvoltări cognitiviste, Editura
Polirom, Iași, cap.4. Metodologia
instruirii în perspectivă cognitivistă,
p.149-162
Ionescu, M., 2000, Demersuri creative în
predare și învățare, Editura Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,
cap.VI Strategii de instruire și
autoinstruire, p.138-157, cap. VII
Orientări și metode noi în predare și
învățare, p. 158-194
Bocoș, M. D., 2013, Instruirea
interactivă. Repere axiologice și
metodologice, Editura Polirom, Iași,
cap.III.3. Metode de dezvoltare a
spiritului activ, p. 161-398, cap. III.4.
Metode și tehnici de dezvoltare a
spiritului critic, p. 399-462
Potolea, D., Neacșu, I., Iucu, R., (coord),
2010, Pregătirea psihopedagogică,-manual
pentru definitivat și gradul didacti II, Editura
Polirom, Iași
Mijloace de învățământ: Prelegerea, explicaţia, 2 ore
definire, clasificare, modalități dezbaterea Cucoș, C., 2006, Pedagogie, Editura
de utilizare, integrare în Polirom, Iași, cap. 3 Forme de organizare a
strategiile didactice instruirii, p. 303-310
Formele de organizare ale Ionescu, M., 2000, Demersuri creative în
instruirii: frontal, pe grupe predare și învățare, Editura Presa
individual Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, cap
IX, Mijloacele de învățământ și
integrarea acestora în activitățile de
instruire și autoinstruire, p. 228-244, cap.
X Formele de organizare a activității
didactice între rutină și creativitate, p.
245-295
Lecția-formă de bază a Prelegerea, explicaţia, 4ore
organizării procesului de dezbaterea Hattie, J., 2012, Învățarea vizibilă. Ghid
învățământ: definire, pentru profesori, Editura Trei București,
caracteristici, tipuri, partea a II-a Lecțiile, cap. 4 Pregătirea
procesualitatea lecției; lectiei, cap. 5 Începutul lecției, cap. 6.
Desfășurarea lecției: învățarea.
proiectarea lecției
Marzano, R.J., 2015, Arta și știința predării.
Un cadru cuprinzător pentru o instruire
eficientă, Editura Trei, București, Cap. 1.
Cum procedăm pentru a stabili și comunica
obiectivele educaționale, pentru a monitoriza
progresele elevilor și a aprecia succesele?
Cucoș, C., 2006, Pedagogie, Editura
Polirom, Iași, cap. 4 Proiectarea activităților
instructive, p. 311-330
Feed-backul și rolul acestuia în Prelegerea, explicaţia, 4ore
eficientizarea învățării: dezbaterea Bocoș, M. D., 2013, Instruirea
definire, tipuri, modalități de interactivă. Repere axiologice și
integrare în diferite tipuri de metodologice, Editura Polirom, Iași, cap.
lecții II.6. Mecanisme de conexiune inversă,
p.123-141
Hattie, J., 2012, Învățarea vizibilă. Ghid
pentru profesori, Editura Trei București,
partea a II-a Lecțiile, cap. Desfășurarea
lecției: importanța feed-backului, cap. 8.
Încheierea lecției
Potolea, D., Neacșu, I., Iucu, R., (coord),
2010, Pregătirea psihopedagogică,-
manual pentru definitivat și gradul
didacti II, Editura Polirom, Iași
Poulos, A., Mahony, M.J., 2008,
Effectiveness of feed-back: the students
perspective. Assessment and Evaluation
in Higher Education, 33(2), p.143-154
 Curs sinteză Conversația, 2 ore
 Evaluarea cursului: explicaţia, dezbaterea,
sesiune deschisa de feed-back
feed-back și întrebări

Bibliografie obligatorie

 Bocoș, M. D., 2013, Instruirea interactivă. Repere axiologice și metodologice, Editura Polirom, Iași
 Cerghit, I., 2002, Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii,
Editura Aramis, București
 Brookhart, S., M., 2017, How to give effective feed-back to your students, Alexandra, Virginia:
ASCD
 Cucoș, C., 2006, Pedagogie, Editura Polirom, Iași
 Frumos, F., 2008, Didactica. Fundamente și dezvoltări cognitiviste, Editura Polirom, Iași
 Hattie, J., 2012, Învățarea vizibilă. Ghid pentru profesori, Editura Trei București
 Ionescu, M., 2000, Demersuri creative în predare și învățare, Editura Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca
 Jay, K., Johnson, K.L., 2000, Capturing complexity: a typology of reflective practice for teacher
education, in Teaching and Teacher Education, vol 18, 2000, pp 73-85
 Lorivee, B., 2000, Transforming teaching practice: becoming the critically reflective teacher,
Reflective practice, 1 (3), 293-307
 Marzano, R.J., 2015, Arta și știința predării. Un cadru cuprinzător pentru o instruire eficientă,
Editura Trei, București
 Potolea, D., Neacșu, I., Iucu, R., (coord), 2010, Pregătirea psihopedagogică-manual pentru
definitivat și gradul didacti II, Editura Polirom, Iași
 Poulos, A., Mahony, M.J., 2008, Effectiveness of feed-back: the students perspective.
Assessment and Evaluation in Higher Education, 33(2), p.143-154
8.2 Seminar Metode de Observaţii
predare
 Organizarea seminarului: Metode 2ore
interactive, Explicarea structurii, analiza tematicii și
dezbateri, bibliografiei, explicarea modalităților de
problematizarea interacțiune de-a lungul activităților
didactice de seminar
 Procesul de învăţământ- Conversația, 2 Ore
caracterizare generală explicația, Procesul de învăţământ:
dezbaterea, - definiţii
problematizarea - analiza sistemică
- abordare ca relaţie dintre predare—
învăţare-evaluare
 Predarea, învăţarea, Ilustrări, studii de 4ore
evaluarea- activităţi de bază documente Analiza conceptelor de predare, învăţare
ale procesului de şi evaluare, modalităţi de interrelaţionare
învăţământ

 Normativitatea activităţii Conversația, 4ore


didactice explicația, Conceptul de principiu didactic
dezbaterea, Caracteristicile principiilor didactice
problematizarea
 Obiectivele procesului de Metode 4ore
învăţământ interactive, Obiectivele educaţionale şi funcţiile lor
dezbateri, Organizarea obictivelor educaţionale
problematizarea Operaţionalizarea obiectiveloe
educaţionale

 Metodologia didactică Metode 4ore


interactive, Noţiunea de metodă didactică, funcţii.
dezbateri, Relaţia dintre metoda şi procedeul
problematizarea didactic
Conceputul de metodă activ-participativă
(exemple)
Clasificarea metodelor de învăţământ
Sistemul mijloacelor de învăţământ
 Moduri şi forme de Metode 4 ore
organizare a procesului de interactive, Organizarea procesului de învâţământ pe
învăţământ dezbateri, clase şi lecţii. Tipuri fundamentale de
problematizarea lecţii (analiza de proiecte de lecţii
diverse)
Alte moduri de organizare a procesului
de învăţământ
 Relaţionare didactică şi Metode 2 ore
comunicare didactică interactive, Caracteristici ale relaţiilor învăţător-elevi
dezbateri, Tipuri de relaţii învăţător-elevi
problematizarea Particularităţile comunicării didactice
 Seminar sinteză Analiza, 2ore
dezbatere, feed- Analize, dezbateri, evaluarea activității
back de seminar, feed-back din partea
studenților referitor la cursul per
ansamblu.
Bibliografie
 Bocoș, M. D., 2013, Instruirea interactivă. Repere axiologice și metodologice, Editura Polirom, Iași
 Bocoş, M., Jucan, D., Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării. Repere şi
instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 45, Piteşti
 Cucoş, C., 2014, Pedagogie.Ediţia a III-a, Editura Polirom, Iaşi
 Ionescu, R., Radu, I., 2004, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj Napoca
 Kincs, V., 2011, Metode şi procedee didactice aplicate în procesul de învăţare la şcolarul
mic, Editura Rovimed, Bacău
 Masari, G, Seghedin E.,2012, Teoria si practica instruirii si a evaluării, Editura Performantica
 Mogonea,F.,2013, Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii. Editura
Universitaria, Craiova
 Negreţ-Dobridor, I., Pânişoară, O., 2005, Ştiinţa învăţării de la teorie la practică, Editura
Polirom, Iaşi
 Potolea, D., Neacșu, I., Iucu, R., (coord), 2010, Pregătirea psihopedagogică-manual pentru
definitivat și gradul didacti II, Editura Polirom, Iași

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţălor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul
ocupaţional aferent programului: disciplina este astfel concepută încât să dezvolte
competențe profesionale și transversale, necesare exercitării profesiei de cadru didactic în
domeniul educațional. Teoria și metodologia instruirii este o disciplină necesară absolventului
de Științe ale educației, nivel licență, din mai multe puncte de vedere: oferă suport în
proiectarea, implementarea și evaluarea lecțiilor; competențele formate pot fi utilizate și în alte
contexte (consiliere curriculară a cadrelor didactice); pregătirea practică pentru profesia
didactică, modul în care ea se realizează, poate fi înțeleasă din dublă perspectivă: perspectiva
studentului care se pregătește pentru profesia didactică, perspectiva cadrului didactic ce trebuie
să proiecteze, implementeze și să evalueze activități de pregătire practică în domeniu.

10. Evaluare
Tip 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3
activitate Ponder
e din
nota
finală
curs Lucrare scrisă cu 70%
subiecte multiple din Examen probă scrisă
toată materia parcursă
(evaluare sumativă)
seminar Intervenţii, prezentări, Nota de seminar este compusă din următoarele: 3o%
contribuţii (evaluare pe elaborarea unui eseu de specialitate; intervenţii,
parcurs) contribuţii proprii, creative la activităţile de
seminar, 2 teste din temele studiate la seminar (la
mijlocul şi la finele semestrului); elaborarea unui
portofoliu, care să cuprindă: eseul prezentat, fişe
cu tipurile fundamentale de lecţii, 4 metode de
învăţământ, fişe de lectură din bibliografia de
specialitate).

Standard minim de performanţă: nota finală ca media ponderată de minim 5 realizată cu condiţia
ambelor note componente de minim 5. Pentru a putea intra în evaluare în prima sesiune condițiile de
intrare sunt prezența 75%. Pentru cei care nu au prezen’ele necesare, disciplina se va recontracta.
Nota finală trebuie să fie cel puţin 5 (cinci) pentru ca disciplina să fie considerată promovată.
Data completării Semnătura titularului curs
Septembrie 2019
Data avizării în departament Semnătura Directorului de Departament,
Semnătură titular seminar

S-ar putea să vă placă și