Sunteți pe pagina 1din 12

-POKA YOKE-

Introducere
Poka Yoke este un instrument al calitatii inventat si implementat
de inginerul japonez Shingo Shigeo.Scopul acestui instrument este
de a elimina defectele unui produs prin prevenirea si corectia cat
mai rapida a erorilor.Poka Yoke reprezinta o metoda de
identificare a defectelor simpla,robusta si usor de implementat.
În lumea competitivă din zilele noastre,orice organizație
trebuie să ofere calitate înaltă .
Acest intrument al calită ţii include de exemplu:
* Metode de semnalizare optică a stadiului unui proces;
*Dispozitive de limitare a forţei sau a mişcă rii;
* Dispozitive de asamblare;
* Marcaje pentru indicarea poziţiei corecte de transport;
* Coduri de culoare de exemplu pentru asamblarea cablajelor

Shingo Shigeo(Inventatorul metodei)


Shingo Shigeo inventatorul metodei Poka Yoke şi-a început
cariera ca şi consultant al Asociaţiei Japoneze de Management în
anii 60.
A dedicat 30 de ani dezvoltă rii acestui concept al calită ţii care
reprezintă un instrument simplu şi eficient pentru garantarea
fluxului corect al proceselor complexe de producţie.
Poka Yoke este o metodă prin care se elimină  posibilitatea
comiterii erorilor. Prin traducerea celor două  cuvinte japoneze
„Poka”–greşeală s i „ Y o k e ” – a e v i t a , se ajunge la traducerea
metodei „Poka Yoke”. De aceea această metodă se mai regă seşte
şi sub denumirea de „ZQC” (Zero Quality Control),
„error  proofing” sau „mistake proofing”.
Multe lucruri pot merge prost în mediul complex de la locul de
muncă ; în fiecare zi există oportunită ți de a face greșeli care se vor
concretiza in produse defecte. Defectele sunt risipitoare, și dacă
nu sunt descoperite dezamă gesc așteptă rile clienților privind
calitatea. În spatele poka yoke este convingerea că aceasta nu
acceptă producerea nici mă car a unui numă r mic de bunuri
defecte. Pentru a deveni un competitor de temut, o companie
trebuie să adopte nu numai o filozofie, ci un preț de a produce
zero defecte.

Caracteristici Poka Yoke:

 Trebuie să fie simplu şi ieftin;

 Trebuie să fie integrat în procesul de producţie;


 Trebuie să se regă sească lâ ngă locul în care poate apă rea o
eroare astfel încâ t feedback-ul că tre operator să fie câ t mai rapid,
iar acesta să poată reacţiona în cel mai scurt timp pentru a
înlă tura problema. Aceste dispozitive sau sisteme anti-eroare se
pot prezenta sub diferite forme (Shingō , 1986)

 „totul sau nimic”, care permit asamblarea piesei sau a produsului


numai într-o anumită poziţie;

 „contorizare”, care asigură montarea tuturor subansamblelor şi


materialelor necesare pentru acel proces astfel încâ t muncitorul
să nu poată omite asamblarea unei componente;

 „secvenţierea”, care garantează că paşii unui proces sunt


efectuaţi în ordinea predefinită ; omiterea unui pas al procesului
sau a unei secvenţe de producţie devine astfel imposibilă ;

 se pot defini şi implementa şi alte modalită ţi ingenioase care


permit detectarea şi evitarea unei erori. Dispozitivele Poka Yoke
au în general două funcţii, funcţia de control şi funcţia de setare
sau reglare (Shingō , 1986). Funcţia de control este o metodă de
atenţionare, notificare sau o aluzie că tre muncitor că un
parametru al procesului sau o caracteristică a produsului este
incorectă . Funcţia de setare este o metodă folosită pentru a
detecta erorile sau parametrii gresiţi ai procesului sau ai
caracteristicilor produsului. Funcţia de setare reprezintă o
legă tură între funcţia de control şi inspecţie.

Pentru a înțelege POKA YOKE, trebuie să facem, mai


întâi, diferență între erori și defecte.
Erorile
O eroare reprezintă orice deviație de la un proces de fabricare
specific. Erorile pot
fi realizate de mașină rii sau oameni și pot fi provocate de erori
anterioare. Nu toate erorile
sunt concretizate în defecte, dar toate defectele sunt create de
erori. Asta înseamnă că , atâ t
timp câ t erorile pot fi prevenite, defectele pot fi evitate.[3]
Defectele
Un defect este rezultatul orică rei deviații de la specificațiile unui
produs care poate
duce la nemulțumirea clientului. Pentru ca un produs să fie
considerat defect trebuie să se
situeze într-una din urmă toarele categorii:
- Produsul a deviat de la specificațiile de fabricare sau design;
- Produsul nu îndeplinește specificațiile interne și/ sau externe ale
clientului;

Tipuri de POKA YOKE


În funcție de funcționalitatea de bază POKA YOKE este de trei
tipuri:
1. Metoda de încheiere (împiedicare). În această metodă
dispozitivele poka yoke
verifică parametrii critici ai procesului și opresc procesul câ nd o
situație iese din
zona de toleranță , sau cand un produs defect a fost produs sau
este pe cale să se
producă .
2. Metoda controlului. În această metodă dispozitivele poka yoke
sunt
reglementate în muncă , care sunt instalate pe echipamentele
procesului și/ sau
piese de muncă , care fac imposibilă apariția defectelor.
3. Metoda de avertizare (alertă ). Aceasta este metoda care face
operatorul
conștient de apariția unei probleme. Dispozitivele poka yoke îi
indică sau îi

Implementarea în producție
POKA YOKE poate fi implementată în oricare din pașii
procesului de producție câ nd ceva poate merge ră u sau câ nd se
poate face o eroare. De exemplu, un dispozitiv care ține la un loc
piesele ce urmează a fi procesate poate fi modificat astfel încâ t să
permit pieselor să fie ținute corect, sau un calculator digital poate
detecta numă rul punctelor de sudură de pe fiecare piesă pentru a
se asigura că muncitorul execută numă rul corect.
Shigeo Shingo a elaborate trei tipuri de POKA YOKE pentru a
detecta erorile de producție în masă :
1. Metoda contactului, prin intermediul că reia se identifică
defectele produselor prin testarea formei, mă rimii, culorii sau a
altor atribute fizice ale produsului.
2. Metoda valorii fixe sau a numă rului constant, anunță operatorul
dacă un anumit numă r de pași nu este atins.
3. Metoda pașilor luați pe râ nd sau secvenței, determină dacă pașii
prescriși ai procesului au fost urmați.
Fie operatorul este atenționat de fiecare dată câ nd o greșeală este
pe cale să fie fă cută , fie dispozitivul POKA YOKE previne greșeala
înainte de a fi fă cută .
În dicționarul lui Shigei Shingo șablonul de implementare s-ar
numi “warning poka yoke” sau avertisment, în timp ce ultima
metodă s-ar referi mai mult la controlul procesului.
În acest stadiu, nevoia de Poka Yoke a fost identificată pentru a
remedia problema forajului fixată în etapa de analiză . După cum
se poate vedea în figura 4a că pe desenul unealtă există două gă uri
de 8 mm este necesar un diametru pe fața roții dințate "A" și este
necesar un orificiu de 8 mm pe fața roții dințate "B". Problema
care apare în timpul operațiunilor de foraj este că uneori se
datorează aceleași dimensiuni ale gaurii, operatorul greșit execută
operația de gă urire a feței "A" pe fața "B" și "B" viceversa. Pentru a
compensa această problemă , dispozitivul de gă urire este modificat
și pinul este introdus pe dispozitivul de gă urire, astfel încâ t gaura
corectă poate fi forată numai pe fața corectă așa cum este ară tat
în figura 4a & 4b.
- Sistem Poka Yoke de sortare a carcaselor Analiza AMDEC
(Analiza modurilor de defectare, a efectelor şi criticită ţii
defectă rilor) a procesului a ară tat faptul că folosirea acestor mă şti
nu înlă tură complet riscul asamblă rii carcasei greşite. În cazul în
care muncitorul monta masca greşită asamblarea carcasei
incorecte nu era evitată . Aşadar s-a recunoscut necesitatea unui al
doilea sistem care să asigure folosirea corectă a primului
dispozitiv. În final s-a implementat o soluţie ce foloseşte doi
senzori inductivi care sunt mai ieftini, mai uşor de instalat şi mai
robuşti decâ t cei optici. Aceşti senzori au fost implementaţi cu
ajutorul furnizorului celulei automatizate şi introduşi in software-
ul acesteia. Astfel celula va asambla o anumită variantă de produs
numai dacă se va monta în prealabil masca necesară .
Conector de tip Poka Yoke
Cum acest sistem de înlă turare a erorilor presupunea o
schimbare mecanică a produsului, ar fi trebuit să fie informat şi
clientul pentru a-şi da acceptul asupra modifică rilor. Prin urmare
s-a propus şi implementarea unui al doilea sistem Poka Yoke, care
să prevină montarea gresita a cablajelor produsului pe unitatea
finală , la client. Astfel acceptul clientului pentru modificare a fost
mult mai uşor de obţinut.
Concluzii
Avantajele utiliză rii sistemelor Poka Yoke sunt multiple, începâ nd
cu eficienţa maximă şiîncheind cu o durată de viaţă aproape
nelimitată . Sunt metode precise şi pot fi utilizate înaplicaţii care
necesită o rată mare de detectare aerorilor. În afară de industria
auto, sistemelePoka Yoke pot fi folosite aproape in orice domeniu.

Caracteristicile şi avantajele lor majore sunt:


• Eficienţa maximă ;
• Detectare 100%;
• Uşor de implementat;
• Costuri mici de implementare;
• Uşor de înţeles;
• Uşor de utilizat.
Motivele menţionate mai sus au condus la concluzia că
implementarea sistemelor Poka Yokeeste o necesitate atunci câ nd
se doreşte prevenirea şi eliminarea defectelor.
Bibliografie:
http://www.doctorate-
posdru.ulbsibiu.ro/media/phd/file_32ab_ro_cncsis_journal_full_ar
ticle_000123.pdf
http://www.academia.edu/6426752/Managementul_calit
%C4%83%C8%9Bii_-POKA_YOKE
https://www.scribd.com/doc/310339356/Metoda-Poka-Yoke