Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE ACTIVITATE

Clasa I B Step by Step


Prof. înv. primar:
Nan Camelia
Căşuţiu Delia

Agenda zilei
8:00- 9:00 Întâlnirea de dimineaţă
9:00 – 10:00 Pauza de mic dejun
10:00-12:30 Activitatea pe centre
CLR: Litera l de mână- text suport Animalele

MEM: Adunări şi scăderi 0-100 fără trecere peste ordin- recapitulare

AVAP: Calul –colaj

12:30-13:30 Pauză pentru masa de prânz


13:30-14:00 Continuarea activităţilor de la centre
14:00-15:00 Intervenţii personalizate
15:00-16:00 Educaţie fizică
ÎNTÂLNI
REA DEActivitatea 1
DIMINEA
ŢĂ
Data: 9.12.2019
Unitatea tematică: Animalele din jurul nostru
Subtema: La fermă

Scopul: Familiarizarea elevilor cu aspecte din viaţa animalelor domestice: loc de trai, alcătuirea corpului, organe interne, mod de hrană.

COMPETENȚE SPECIFICE:

Comunicare în limba română:


1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână

Matematică și explorarea mediului:


1.3. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natura

Arte vizuale şi abilităţi practice:


1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice
2.3. Realizarea de obiecte/ construcţii folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile

Obiective operaţionale:
 O1 - să completeze calendarul naturii, respectând simbolurile şi succesiunea zilelor de şcoală;
 O2 - să citească salutul zilei, înţelegând mesajul acestuia;
 O3- să recunoască literele de mână învăţate, citind corect textul suport;
 O4 – să răspundă corect la întrebări, folosind informaţiile din textul suport;
 O5-să recunoască părţile corpului unui animal domestic, observând un mulaj;
 O6- să poziţioneze corect organele interne ale unui animal domestic, folosindu-se de un mulaj;
 O7- să rezolve corect adunări şi scăderi fără trecere peste ordin, respectând numerele scrise pe animale;
 O8- să asambleze corect animale domestice, muncind în echipă

Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, problematizarea, observaţia,


Mijloace de învăţământ: mesajul zilei, agenda zilei, calendarul lunii, calculator, instrumente de scris, flip-chart, mulaje animale domestice,
sfoară, lipici, foarfecă, creioane colorate
Moduri de organizare: frontal, individual, pe grup
Evaluare:
 completarea corectă a calendarului naturii;
 citirea corectă a salutului zilei;
 identificarea corectă a temei zilei pe baza salutului;
 corectitudinea rezolvării sarcinilor;
 aprecierile verbale pozitive;
 observarea interesului față de experimentul prezentat;
 observarea sistematică

DESFĂ
ŞURAREA
Obiectiv Activități de Conținuturi Strategii didactice Evaluare
operațional ACTIVITĂ
învățare

ŢII 1
Moment organizatoric -conversația
Elevii vor fi aşezaţi în semicerc, pregătiţi pentru
întâlnirea de dimineaţă.
Elevii se înscriu la noutăţi.

O1 -dialogul Calendarul naturii -conversaţia -completarea


corectă a
Solicit elevilor să completeze numărul zilelor de -explicaţia calendarului
şcoală, calendarul lunii, precizându-se data zilei în naturii;
curs şi observaţiile meteo.

Elevii vor completa data şi numărul zilelor de şcoală.

Găsesc câteva semnificaţii ale zilei.

O2 -dialogul Captarea atenţiei conversația -observarea


sistematică
O3 Citim salutul de pe mesaj, identificând tema zilei.
-citirea corectă a
salutului zilei;

-aprecieri verbale

Mesajul zilei

O4 -exerciții de Elevii vor rezolva sarcinile de pe mesaj. Vor citi -explicația -observarea
verbalizare şi textul suport şi apoi vor răspunde la întrebări. Voi sistematică
O5 scriere prezenta un mulaj al unui animal domestic, iar elevii -observația
vor recunoaşte şi vor poziţiona corect părţile corpului
O6 şi organele interne. Copiii vor participa la discuţii -exercițiul
referitoare la animalele domestice, folosindu-se de
-exerciții de informaţiile deţinute.
verbalizare
Elevii rezolvă operaţiile de adunare şi scădere -conversația
O7 -dialogul respectând cerinţele. -observația -corectitudinea
completării
- problematizare Întrebarea mesajului: Elevii vor fi împărţiţi pe -exercițiul sarcinilor
echipe şi vor avea de asamblat un animale domestice.
O8 - problematizarea -aprecieri verbale
-conversația
-observare

-dialog Încheierea activității -conversația -aprecieri verbale

Elevii care s-au înscris la începutul mesajului la


noutăți, își prezintă noutatea așezați pe scaunul
autorului.
Activitatea 2

ACTIVITATEA PE CENTRE
Centrul de comunicare în limba română

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare

DISCIPLINA: Comunicare în limba română

UNITATEA TEMATICĂ: Animalele din jurul nostru

SUBTEMA: La fermă

SUBIECTUL: Litera l mic de mână

COMPETENȚE DE REFERINȚĂ:

CLR
1.4. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar
1.5. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
2.2. Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare
4.1. Scrierea literelor de mână

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

CLR
 O1- să citească corect textul suport cu titlul Animalele;
 O2- să răspundă corect la întrebări referitoare la textul suport Animalele;
 O3 – să scrie corect litrea l mic de mână respectând spaţiul şi liniatura;
 O4- să copieze corect cuvintele date, respectând spaţiul şi liniatura.

Centrul de matematică

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și explorarea mediului

DISCIPLINA: Matematică

UNITATEA TEMATICĂ: Animalele din jurul nostru

SUBTEMA: La fermă

SUBIECTUL: Adunări şi scăderi în concentrul 0-100, fără trecere peste ordin- recapitulare

COMPETENȚE DE REFERINȚĂ:
1.6. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natura

Obiective operaţionale
 O1- să recunoască corect părţile corpului unui animal;
 O2 – să poziţioneze corect, folosind mulajul,organele interne ale unui animal ;
 O3– să rezolve corect adunări şi scăderi fără trecere peste ordin, în limitele 0-100;

Centrul arte vizuale și abilități practice

ARIA CURRICULARĂ: Arte

DISCIPLINA: Arte vizuale și abilități pratice

UNITATEA TEMATICĂ: Animalele din jurul nostru

SUBTEMA: La fermă

SUBIECTUL: Calul- colaj

COMPETENȚE DE REFERINȚĂ:
1.2. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice
2.3. Realizarea de obiecte/ construcţii folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile

Obiective operaţionale:

O1- Să decupeze calul respectând conturul ;

O2- Să realizeze coama şi coada calului, folosind sfoară;


MIJLOACE DIDACTICE

1) COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ


 fişe de lucru;

2) MATEMATICĂ
 fişe de lucru la matematică;
 fişe suplimentare la matematică;

3) ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE


 fişă cu cal de colorat
 foarfeci
 lipici
 creioane colorate
 sfoară

MODURI DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂRII


 frontal,
 pe grupe,
 individual.

FORME DE EVALUARE: evaluare formativă continuă - aprecieri verbale pe tot parcursul activităţii

evaluare de proces – supravegherea şi corectarea demersului de însuşire a cunoştinţelor

evaluare de produs- verificarea fişelor lucrate în cadrul activităţii la centre


BIBLIOGRAFIE:

Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ clasa I, aprobată prin ordin al ministrului nr. 3418 /19.03.2013
Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI clasa I, aprobată prin ordin al ministrului nr. 3418 /
19.03.2013
Programa şcolară pentru disciplina ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE clasa I, aprobată prin ordin al ministrului nr. 3418 /19.03.2013

www.didactic.ro