Sunteți pe pagina 1din 2

Contract autentic de vânzare-cumpărare. Declararea unui preţ mai mic decât cel real. Nulitate...

în condiţiile art. 6 alin. (1) din O.G. nr. 12/1998, se sancţionează cu nulitatea absolută declararea în actul
autentic a unui preţ mai mic decât cel real.

Nu se poate susţine că, prin cererea de anulare a convenţiei, reclamanta invocă propria sa turpitudine,
întrucât ambele părţi şi-au asumat, la momentul încheierii contractului, riscul intervenirii sancţiunii
prevăzute de lege.

I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 5390 din 17 iulie 2005, in P.R. nr. 3/2006,
p. 34

Prin sentinţa civilă nr. 59/2004, pronunţată de Judecătoria Sebeş, s-a admis acţiunea formulată de
reclamanta A.O. împotriva pârâţilor M.J., A.M., D.M. şi G.R. şi a fost constatată nulitatea absolută a
contractului de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. 1420 din 21 septembrie 2001, de către Biroul
Notarului Public I.S., încheiat între pârâţi.

Instanţa a mai dispus obligarea pârâţilor, în solidar, la plata sumei de 2.421.000 lei, cu titlu de cheltuieli de
judecată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că preţul de vânzare-cumpărare trecut în contractul în
litigiu a fost de 25.000.000 lei, dar cel real a fost de 95.000.000 lei.

Ca urmare, s-a reţinut incidenţa, în speţă, a art. 6 din O.G. nr. 12/1998, care sancţionează cu nulitatea
declararea în actul autentic a unui preţ mai mic decât cel real.

împotriva acestei hotărâri, a declarat apel pârâtul M.J., solicitând admiterea acestuia.

în motivarea apelului, a arătat că, Ia încheierea contractului de vânzare-cumpărare, toţi cumpărătorii au


fost de acord ca suma înscrisă în act să fie cea de 25.000.000 lei.

După cumpărarea acestui imobil, apelantul susţine că a divorţat de fiica reclamantei, accsta fiind motivul
pentru care s-a solicitat anularea contractului de vânzare-cumpărare.

Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia civilă, prin decizia nr. 1340 din 21 septembrie 2004, a respins, ca
nefondat, apelul declarat de pârâtul M.J. împotriva sentinţei civile nr. 59 din 28 ianuarie 2004 a
Judecătoriei Sebeş.

Pentru a pronunţa aceasta soluţie, instanţa a reţinut considerentele expuse în continuare.

Potrivit art. 6 alin. (1) din O.G. nr. 12/1998, „este nulă vânzarea prin care părţile se înţeleg, printr-un act
secret, să se plătească un preţ mai mare decât cel care se declară în actul autentic".

în faţa instanţei de apel, pârâtul nu a negat faptul că, în realitate, preţul de vânzare al imobilului a fost mult
mai mare decât cel înscris în actul autentic, însă, a arătat că, prin această practică, părţile au urmărit să nu
achite taxe notariale prea mari.

Aceeaşi poziţie au avut-o în faţa instanţei de fond şi celelalte pârâte, care au declarat că preţul real plătit a

1/2
Contract autentic de vânzare-cumpărare. Declararea unui preţ mai mic decât cel real. Nulitate...

fost de 95.000.000 lei, dar s-a trecut mai puţin în actul autentic pentru ca taxele să fie mai mici.

Este adevărat că, dintr-o eroare, s-a reţinut de către instanţa de fond că apelantul a fost de acord cu
admiterea acţiunii, însă acest aspect nu schimbă cu nimic soarta acestui proces.

De asemenea, aspectele legate de problemele familiale ale apelantului nu au relevanţă în prezenta cauză.

Faţă de toate aceste aspecte, hotărârea instanţei de fond este la adăpost de criticile formulate, soluţia de
constatare a nulităţii contractului în litigiu fiind una legală, câtă vreme părţile contractante au deghizat
preţul real plătit, în scopul eludării taxelor de timbru.

Prin urmare, apelul de faţă a fost respins, ca nefondat.

împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat recurs M.J., susţinând că aceasta, ca şi hotărârea
primei instanţe, este netemeinică şi nelegală, de natură a-l prejudicia.

Recurentul a arătat că reclamanta, prin acţiunea civilă formulată, solicitând a se constata nulitatea
contractului de vânzare-cumpărare, îşi invocă, în fapt, propria culpă, urmărind, astfel, un scop ilicit, şi
anume înlăturarea sa din calitatea de titular al dreptului de proprietate asupra imobilului cumpărat. Aceasta
este de natură a-1 prejudicia, deoarece preţul pentru imobil a fost achitat în întregime, tocmai în baza
contractului anulat.

Recursul este nefondat.

Aşa cum, în mod judicios, au motivat cele două instanţe, art. 6 alin. (1) din O.G. nr. 12/1998, sancţionează
cu nulitatea convenţia de vânzare prin care pârâtele se înţeleg, printr-un act secret, să se plătească un preţ
mai mare decât cel care se declară în actul autentic, cu scopul evident de a se plăti o taxă de timbru mai
mică statului.

Analiza textului enunţat demonstrează că acesta instituie o nulitate absolută, având la bază nu numai culpa
unei părţi, la încheierea contractului, ci şi a părţii cocontractante, ceea ce exclude, în speţă, temeinicia
susţinerii recurentului că reclamanta ar fi obţinut câştig de cauză, invocând propria-i culpă.

în speţă, încheind vânzarea-cumpărarea imobilului în condiţiile reţinute de instanţă, practic, ambele părţi şi-
au asumat riscul inter-venirii sancţiunii nulităţii, prevăzute de lege.

în ceea ce priveşte preţul plătit, în baza convenţiei constatate nule, acesta va putea fi solicitat de la
vânzătorul care, în prezent, îl deţine fără titlu.

în raport cu considerentele expuse, înalta Curte a respins recursul ca nefondat.

LegeAZ.net

2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)