Sunteți pe pagina 1din 6

CURS NR.

ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL UNEI ENTITĂȚI ECONOMICE


ANALIZA PATRIMONIALĂ

Pentru calcularea indicatorilor de echilibru financiar al unei entități economice se prelucrează


bilanțul contabil si se transformă în bilanț financiar. Această transformare presupune gruparea
activelor în ordine crescătoare a gradului de lichiditate și a elementelor de pasiv în ordinea
crescătoare a gradului de exigibilitate.

Lichiditatea - este caracteristica elementelor de Activ de a se transforma în bani, fără termen


si fără pierdere de valoare (Un Activ este cu atât mai lichid cu cât poate fi transformat mai rapid în
monedă).
- Cea mai mare lichiditate o are numerarul
- Imobilizările sunt foarte greu de transformat în lichiditate (bani)
- Activele de trezorerie sunt foarte lichiditate

Exigibilitatea – este caracteristică elementelor de Pasiv și reprezintă calitatea unei creanțe sau
a unei datorii de a i se pretinde executarea (chiar silită, dacă este nevoie).
- Gradul de exigibilitate reflectă cât de repede vor ajunge la scadență elementele de Pasiv
- Capitalul social are gradul cel mai scăzut de exigibilitate
- Pasivele pe termen scurt au o perioadă mai mică de 1 an
- Pasivele de trezorerie sunt scadente în prezent.

Structura bilanțului financiar

BILANȚUL FINANCIAR presupune gruparea elementelor de Activ și Pasiv în Nevoi și Resurse.

Primele elemente înscrise în Activ sunt Imobilizările (necorporale, corporale și financiare),


întrucât sunt elementele cele mai puțin lichide, numite și nevoi sau întrebuințări permanente. Apoi
se înscriu activele circulante, numite nevoi sau întrebuințări temporare.
Pasivele cuprind Resurse permanente, formate din capitaluri proprii, rezerve, profit net
nerepartizat, provizioane pentru riscuri și cheltuieli mai mari de 1 an și datorii pe termen lung (credite
cu o perioadă mai mare de 1 an), și Resurse temporare, formate din datoriile cu scadență mai mică
de 1 an.
Astfel, pe orizontală, bilanțul poate fi structurat în:
- Partea de sus - nevoi și resurse permanente
- Partea de jos - nevoi și resurse temporare.
Asigurarea echilibrului financiar presupune că nevoile permanente de alocare a fondurilor
bănești vor fi acoperite din capitaluri permanente, în timp ce nevoile temporare vor fi, in mod normal,
finanțate din resurse temporare.1
Partea de sus a bilanțului reflectă echilibrul financiar pe termen lung, iar partea de jos prezintă
echilibrul financiar pe termen scurt. Nerespectarea regulilor de finanțare va determina o situație de
dezechilibru financiar.

1
Vintilă, Georgeta – “Gestiunea financiaă a întreprinderii“, Editura Didactică și Pedagogică, R.A, București,
1997

1
În realizarea ECHILIBRULUI FINANCIAR al unei entități economice trebuie avut în vedere
echilibrul între NEVOILE (ACTIVELE) și RESURSELE (PASIVELE) companiei.

ACTIV (NEVOI) PASIV (RESURSE)


1. Active pe termen lung (ATL) 1. Pasive pe termen lung (PTL)
(mai mari de 1 an) 1.1 Capital propriu (CPR)
- Imobilizări necorporale (cheltuieli de - Capital social
constituire, cheltuieli de dezvoltare, - Prime de capital
concesiuni, brevete, licențe, mărci etc) - Rezerve
- Imobilizări corporale (terenuri, - Rezultat reportat
construcții, instalații, utilaje, investiții - Rezultatul exercițiului
imobiliare etc.) 1.2 Datorii pe termen mediu și lung (DTL)
- Imobilizări financiare (titluri financiare - Sume datorate instituțiilor de credit
deținute și împrumuturi acordate pe - Datorii din împrumuturi din emisiunea de
termen lung) obligațiuni
- Creanțe pe termen mai mare de 1 an - Provizioane pe termen lung
- Cheltuieli în avans cu termen mai mare de - Venituri în avans pe termen mai mare de
1 an 1 an
- Alte datorii pe termen lung
2.Active pe termen scurt (ATS) (mai mic de 1 an) 2. Pasive pe termen scurt (PTS)
2.1 Active circulante (ACR) 2.1 Datorii curente (DCR)
- Stocuri - datorii față de furnizori
- Creanțe pe termen mai mic de 1 an - datorii față de salariați
- Imobilizări financiare cu termen mai mic - datorii față de stat (impozite, taxe, contribuții)
de 1 an - datorii exigibile în mai puțin de 1 an, aferente
- Cheltuieli în avans cu termen mai mic de împrumuturilor pe termen lung
1 an - venituri în avans pe termen mai mic de 1 an
- dividende de distribuit acționarilor
- provizioane pe termen scurt
- alte datorii pe termen scurt

2.2 Active de trezorerie (ATZ) 2.2 Pasive de trezorerie (PTZ)


- Titluri de plasament pe termen scurt - datorii aferente creditelor bancare curente
- Disponibilități (casa și conturi la bănci) (contracte pe termen scurt)
- datorii aferente creditelor de scont și factoring

ACTIV (NEVOI) PASIV (RESURSE)


1. Active pe termen lung (ATL) 1. Pasive pe termen lung (PTL)
1.1 Capital propriu (CPR)
2.Active pe termen scurt (ATS) FR
1.2 Datorii pe termen mediu și lung (DTL)
2.1 Active circulante (ACR)
2.2 Active de trezorerie (ATZ) 2. Pasive pe termen scurt (PTS)
2.1 Datorii curente (DCR)
2.2 Pasive de trezorerie (PTZ)

INDICATORII DE ECHILIBRU FINANCIAR PATRIMONIAL

Pe baza bilanțului financiar, și luând în calcul necesitatea asigurării echilibrului dintre nevoi și
resurse, se pot calcula indicatorii:
1. Fond de rulment financiar
2. Nevoia de fond de rulment
3. Trezoreria netă

2
1. Fondul de rulment financiar (FRF)
- reprezintă surplusul de resurse permanente rezultat din finanțarea investițiilor, care
poate fi utilizat pentru finanțarea activelor circulante.
Altfel spus, FRF este imaginea realizării echilibrului financiar pe termen lung și reflectă
contribuția adusă la realizarea echilibrului de finanțare pe termen scurt.

FRF = PTL – ATL

Sau

FRF = AT S – PT S

De preferat este ca Fondul de rulment al unei entități economice (întreprinderi) să fie pozitiv.
Fondul de rulment poate fi descompus în:
1.1 Fond de rulment propriu (FRP)
1.2 Fond de rulment împrumutat (FRÎ)

FRF = FRP + FRÎ

Fondul de rulment propriu reflectă excedentul capitalurilor proprii în raport cu


imobilizările nete, punând în evidență autonomia financiară a întreprinderii.
Fondul de rulment împrumutat reflectă datoriile pe termen lung ale întreprinderii

2. Nevoia de fond de rulment (NFR)


- reprezintă necesarul rezultat din activele curente nefinanțate de datoriile curente.

NFR = (ATS – ATZ) – (PTS – PTZ)

O nevoie de fond de rulment pozitivă înseamnă un surplus de nevoi temporare față de


resursele temporare, situație ce poate fi apreciată ca fiind normală, dacă este generată de creșterea
stocurilor și creanțelor în urma unei politici de investiții a companiei. În schimb, situația este
nefavorabilă dacă este generată de încetinirea încasărilor și urgentarea plăților.
O nevoie de fond de rulment negativă se numește resursă de fond de rulment și reflectă
excedentul sau surplusul de resurse temporare în raport cu nevoile temporare. Situația este pozitivă
dacă se datorează încasărilor și contractării de datorii cu scadențe mai îndepărtate.

3. Trezoreria netă (TN)


- este rezultatul unui surplus al fondului de rulment care finanțează în totalitate
nevoia de fond de rulment sau un excedent de disponibilități în casierie sau în conturile
companiei.

T N = A T Z – P T Z

Sau
T N = F R F – N F R

3
Exemplu de calcul

O firmă cu activitate comercială prezintă următorul bilanț:

Elemente bilanțiere Sume


(mii lei)
Active imobilizate 2450
Stocuri 1500
Creanțe (1) 800
Casa și conturi la bănci 250
Datorii de plată < 1 an, din care: 2000
- Sume datorate instituțiilor de credit (2) 1000
- Datorii comerciale 1000
Datorii de plată > 1 an, din care: 480
Capital și rezerve 2500
- Sume datorate instituțiilor de credit 2500
- Capital și rezerve 500

(1) din care 10% se vor încasa în mai mult de 1 an


(2) din care 50% reprezintă credite de trezorerie, iar restul sunt rate scadente ale
împrumuturilor bancare - contractate pe termen lung și rambursabile în mai puțin de 1 an.

Se cere:
1. Să se realizeze bilanțul financiar.
2. Să se calculeze Fondul de Rulment Financiar (FRF)
3. Să se calculeze Nevoia de Fond de Rulment (NFR)
4. Să se calculeze Trezoreria Netă (TN)

REZOLVARE

1. Bilanțul financiar

ACTIV (NEVOI) SUME PASIV (RESURSE) SUME


Active pe termen lung (ATL) 2530 Pasive pe termen lung (PTL) 3000
- Imobilizate 2450 - Capital și rezerve 500
- Creanțe > 1 an 80 - Datorii de plată > 1 an 2500

Active pe termen scurt (ATS) 2470 Pasive pe termen scurt (PTS) 2000
 Active circulante (ACR)  Datorii curente
- Stocuri 1500 - Datorii comerciale 1000
- Creanțe < 1 an 720 - Sume datorate instituțiilor 500
de credit
 Active de trezorerie (ATZ) 250  Pasive de trezorerie (PTZ)
- Casa și conturi la bănci - Credite de trezorerie 500
TOTAL ACTIV 5000 TOTAL PASIV 5000

4
2. Fondul de Rulment Financiar (FRF)

F R F = P T L – A T L = (500 + 2500) – (2450 + 80) = 470 mii lei.

Sau

F R F = A T S – PT S = (1500 +720 + 250) – (1000 + 500 + 500) = 2470 – 2000 = 470 mii lei

3. Nevoia de Fond de Rulment (NFR)

NFR = (ATS – ATZ) – (PTS – PTZ) = (2470 – 250) – (2000 – 500) = 720 mii lei

4. Trezoreria Netă (TN)

T N = A T Z – P T Z = 250 – 500 = - 250 mii lei

Sau

T N = F R F – N F R = 470 – 720 = - 250 mii lei

GRILE

1. Nevoia de Fond de Rulment (NFR):


a) este un indicator de gestiune care arată performanța activității
b) NFR = Stocuri + Creanțe – Datorii curente
c) explică variația rezultatului exploatării
d) NFR = FRF + TN

2. Cauza înregistrării unei trezorerii nete (TN) negative poate fi:


a) durate lungi de achitare a furnizorilor și durate mai scurte de încasare a clienților
b) Fond de rulment insuficient pentru finanțarea Nevoii de fond de rulment
c) rotație accelerată a stocurilor
d) o valoare adăugată descrescătoare.

3. Fondul de rulment propriu (FRP):


a) măsoară performanța activității firmei
b) reprezintă diferența dintre activele pe termen scurt și datoriile pe termen scurt
c) măsoară rentabilitatea financiară a firmei
d) reprezintă diferența dintre capitalul propriu și activele pe termen lung.

4. Dacă NFR este negativă și FRF este negativ înseamnă că:


a) capitalurile permanente acoperă integral imobilizările și o parte din stocuri și clienți;
b) furnizorii și avansurile de la clienți finanțează ciclul de producție și o parte din imobilizări;
c) trezoreria netă este obligatoriu pozitivă;
d) trezoreria netă este obligatoriu negativă.

5
5. Cum se apreciază echilibrul lichiditate – exigibilitate al unei entități economice, dacă NFR
este pozitivă și FRF este negativ?
a) Resursele incluse în ciclul exploatării se adaugă resurselor permanente în surplus și,
împreună, degajă un excedent de lichidități;
b) Furnizorii și avansurile de la clienți finanțează ciclul de producție și o parte din imobilizări;
c) Resursele din FRF acoperă parțial activele imobilizate și se impune examinarea și
consolidarea resurselor durabile;
d) Creditele bancare curente acoperă parțial NFR, fiind necesară analizarea riscului bancar
curent.