Sunteți pe pagina 1din 3
COMISIA PENTRU SITUATII EXCEPTIONALE A MUNICIPIULUI CHISINAU. DECIZIA nr. 18 30 aprilie 2020 in temeiul art. 22 din Legea nr. 212/2004, privind regimul starii de urgenta, de asediu si de razboi, art. 2 din Hot&rdrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 55/2020 ,Privind declararea starii de urgent”, punctele 6, 7, 8 si 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situajii Exceptionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr. 1340/2001, Dispozitiei Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, nr. 24 din 29 aprilie 2020, Comisia pentru situatii exceptionale a municipiului Chisinau, DECIDE: 1. Se ia act de prevederile Dispozitiei nr. 24 din 29 aprilie 2020 a Comisiei pentru situatii exceptionale a Republicii Moldova; 2. incepand cu data de 04 mai 2020, in perioada starii de urgenta, unitatile bugetare vor aplica regimul special de lucru gi de remunerare a muneii in conformitate cu pet. 7 din Decizia nr. 4 din 27 martie 2020 a Comisiei pentru Situafii Exceptionale a municipiului Chisinau; 3. Lapet. 7din Decizia nr. 4 din 27 martie 2020 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a municipiului Chisinau, subpunctul 7.4. se modifi urmatorul cuprins: 7.4. dispunerea, prin act administrativ unilateral al conducatorului unitatii, in functie de specificul activitatii si de nevoi: 7.4.1. a atragerii la serviciu a personalului strict necesar_ pentru asigurarea functionalitatii institutiei, activitatea caruia necesiti prezenta obligatorie la serviciu; 7.4.2. a muncii la domiciliu pentru personalul, activitatea caruia nu necesita Prezenta obligatorie la locul de munca, dar poate fi asigurata la distanta, Pe Perioada desftisurarii activitatii prin muncd la domiciliu, salariatii isi indeplinese atributiile specifice functiei pe care o detin, Angajatorul este in drept si verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Modalitatea concreta de realizare a controlului va fi agreata reciproc prin mijloace de comunicare electronica, Calcularea salariului se va efectua in cuantum integral conform Legii nr. 270/2018, privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar; 7.4.3. a acordarii totale/partiale a concediului de odihna nefolosit sau de odihna suplimentar pentru personalul, care nu se incadreazi in situatiile descrise la punctele 7.4.1. i 7.4.2.;” 4. Prin derogare de la prevederile art. 158 alin. (1) din Codul muncii nr. 154/203, remunerarea muncii salariajilor unitatilor bugetare, atrasi la munca (cu prezenta in oficiu sau de la domiciliu) in zilele declarate libere de 30-31 martie, O1- 03 aprilie, 07-17 aprilie, 21-24 aprilie si 27-30 aprilie, se efectueaza in marime ordinara. 5. Reluarea incepdnd cu data de 04 mai 2020, cu asigurarea obligatorie a respectarii normelor pentru reducerea raspandirii infectiei COVID - 19, a activitatilor: 5.1, de comert cu amanuntul a tuturor tipurilor de marfuri si produse prin unitatile comerciale, cu exceptia celor amplasate in centre comerciale, in piefe (inclusiv piefe auto); 5.2. de comercializare a produselor la pachet si in regim catering prin unitatile de alimentatie publica si prin unitajile ce comercializeazd produse de patiserie, Panificatie si alte produse alimentare cu vanzare la geam; 5.3, de comercializare a produselor alimentare la pachet prin unitafile de alimentatie publici din cadrul unitajilor de comercializare a produselor petroliere, cu excluderea posibilitatii de consumare a acestora in incinta/teritoriul unitatii; 6. Se sisteaza circulatia transportului public din mun. Chisinau in zilele de 1-3 mai 2020; 7. in vederea reducerii riscului epidemiologic de transmitere a infectiei COVID - 19, incepand cu data de 04 mai 2020, in mijloacele de transport in comun din municipiul Chisinau, devine obligatorie acoperirea fetii (nas, gura) cu masca, inclusiv masti improvizate sau alte materiale de protectie de unica folosinga sau reutilizabile (fulare, esarfe, alte articole vestimentare, e.t.c.); 8. Nerespectarea prevederilor/masurilor stabilite de Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sénatatea publica gi va servi temei de tragere la raspundere contraventionali si/sau penali a persoanelor vinovate; 9. Prezenta Decizie intrd in vigoare din momentul emiterii si se publica pe pagina oficiala a Primariei mun. Chisinau. Presedinte al Comisiei, Primar general Y CO ~~ O_ ION CEBAN Secretar al Comisiei Adrian TALMACI