Sunteți pe pagina 1din 4

CAPITOLUL 1

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Definiţie
1.2. Clasificare
1.3. Etiologie
1.4. Epidemiologie
CAPITOLUL 2
NOŢIUNI DE ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE

2.1. Noţiuni de anatomie


2.2. Noţiuni de fiziologie
CAPITOLUL 3
NOŢIUNI DE ANATOMOPATOLOGIE ŞI FIZIOPATOLOGIE

3.1. Noţiuni de anatomopatologie


3.2. Noţiuni de fiziopatologie
CAPITOLUL 4
SIMPTOMATOLOGIE
CAPITOLUL 5
INVESTIGAŢII DE LABORATOR
CAPITOLUL 6
EVOLUŢIE ŞI PROGNOSTIC
6.1. Evoluţie
6.2. Prognostic
CAPITOLUL 7
TRATAMENT ŞI COMPLICAŢII
7.1. Tratament
7.2. Complicaţii
CAPITOLUL 8
PREZENTAREA CAZURILOR
Cazul nr. 1.

e. ANEXE – acestea apar într-o secţiune separată, care nu se numerotează ca şi


capitol. Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării.

1
Aici vor fi amintite toate tehnicile întâlnite pe parcursul cazurilor (ex. Măsurarea
funcţiilor vitale, Ecografie, EKG….)
f. CONCLUZII - Concluziile unei lucrări nu ar trebui să fie în număr mai mare de 10-
15 rânduri.
– în această parte a lucrării de diplomă se regăsesc cele mai importante concluzii din
lucrare; opinia personală privind rezultatele obţinute în lucrare, precum şi potenţiale direcţii
viitoare de cercetare legate de tema abordată. Concluziile lucrării nu se numerotează ca şi
capitol.
g. BIBLIOGRAFIE - aceasta este ultima parte a lucrării şi va conţine lista tuturor
surselor de informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea lucrării de licenţă.
Bibliografia nu se va numerota ca şi capitol al lucrării.
- un indice bibliografic poate fi citat de mai multe ori într-o lucrare.
- indicii bibliografici pot fi citaţi şi în Introducere (faptul care i-a condus pe autori să-şi
formuleze obiectivul lucrării), în Concluzii (argumente pentru critică şi comparare).
e. CUPRINS – lucrarea de diplomă va avea un cuprins care să conţină cel puţin
titlurile tuturor capitolelor şi subcapitolelor însoţite de numărul paginii la care începe fiecare
capitol;

REGULI DE REDACTARE A LUCRĂRII DE DIPLOMĂ


Formatul întregii lucrări este A4, numărul recomandat de pagini fiind între 60 şi 100,
cu următoarele elemente:
a. Marginile paginii – se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii
- stânga: 3 cm;
- dreapta: 2 cm
- sus: 2 cm
- jos: 2 cm
b. Spaţiere între rânduri - textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1,5 linii
(Format->Paragraph->Line spacing-> 1,5 lines);
c. Alinierea textului în cadrul paragrafelor - textul din cadrul paragrafelor normale
va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). Primul rând al fiecărui paragraf va
avea o indentare de 1,5 cm. Excepţie fac titlurile capitolelor, care vor fi aliniate centrat,
precum şi etichetele tabelelor şi figurilor
d. Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu dimensiunea de
12 puncte utilizând diacriticele specifice limbii în care este redactată lucrarea (ă, ş, ţ, î, â -
pentru limba română);

2
e. Numerotarea paginilor - numerotarea paginilor se face începând cu pagina
capitolului 1, până la ultima pagină a lucrării. Numărul de pagină se inserează în subsolul
paginii, centrat.
f. Figurile (imaginile) au un număr şi un titlu; se numerotează în ordinea apariţiei
în text, şi se trece sursa imaginii (de unde a fost copiată) la nota de subsol (indice
bibliografic). Ex. Fig. 1. Stomac1
g. Capitolele încep întotdeauna pe pagină nouă.
h. Indicele bibliografic este inserat în text imediat după enunţarea faptului şi înainte
de punct2 (vezi exemplul din subsolul paginii). Se poate pune şi în mijlocul frazei, nefiind
obligatoriu la sfârşitul ei
i. Sistemul de scriere a bibliografiei este sistemul Vancouver1.
Exemple:
1. Carte cu un singur autor
Exemplu: Kotler, Fiziopatologie, Editura Medicală, Bucureşti, 2004
2. Carte cu mai mulţi autori:
Exemplu: Cătoiu, I., Teodorescu, N., Comportamentul consumatorului, Editura Uranus,
Bucureşti, 2004
3. Capitol din carte
Exemplu: Meade, J. “The physiology of brain”, in Physiology, Editura M. Krauss, George,
London, p.155-176, 1973
4. Documente ale unor organizaţii, la care s-a avut acces on-line:
Exemplu: http://europa.eu.int/comm/employment_social/socdial/csr/greenpaper_en.pdf
5. Imprimarea tuturor paginilor lucrării se va realiza doar pe o faţă a fiecărei foi

Declaraţie standard – lucrarea de diplomă va conţine o declaraţie pe propria


răspundere a absolventului, datată şi semnată în original, din care să rezulte că lucrarea îi
aparţine, nu a mai fost niciodată prezentată şi nu este plagiată (a se vedea regulile de evitare a
plagiatului). Se aşează în lucrare, imediat după copertă.

1
Sursa de unde a fost luată
2
Cătoiu, I., Teodorescu, N., Comportamentul consumatorului, Editura Uranus, Bucureşti, 2004, p. 235

3
4