Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR

JUDEŢEAN BUZĂU

OLIMPIADA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ


Etapa locală, 17 decembrie 2016
Clasa a VI-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timp de lucru: 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 120 de puncte

SUBIECTUL I – Lectura 50 de puncte


Citeşte cu atenţie cele două texte şi răspunde corect tuturor cerinţelor formulate în sarcinile
de lucru:

A.
Băiatul se numea Santiago. Se întuneca tocmai când ajunse cu turma lui în faţa unei
vechi biserici părăsite. Acoperişul se prăbuşise de mult şi în locul unde pe vremuri se afla sacristia
creştea acum un sicomor uriaş. Hotărî să petreacă noaptea aici. Îşi mână toate oile prin ruinele porţii
şi apoi puse nişte scânduri pentru ca acestea să nu fugă în timpul nopţii. Nu erau lupi pe acolo, dar
odată îi scăpase una în timpul nopţii şi a trebuit să-şi piardă toată ziua următoare pentru a găsi oaia
rătăcită. Îşi întinse haina pe jos şi se aşeză, folosind cartea pe care o terminase de citit drept pernă. Îşi
spuse, înainte de a adormi, că ar trebui să înceapă să citească nişte cărţi mai groase ―durau mai mult
până se sfârşeau şi erau perne mai confortabile în timpul nopţii. Era încă întuneric când se trezi. Privi
în sus şi văzu stelele care străluceau prin acoperişul aproape năruit. „Voiam să mai dorm puţin", se
gândi el. Avusese acelaşi vis ca şi săptămâna trecută, şi iarăşi se trezise înainte de sfârşit. Se ridică şi
luă o înghiţitură de vin. Apoi îşi luă toiagul şi începu să-şi trezească oile care încă mai dormeau.
Observase că imediat ce se trezea el, cea mai mare parte a animalelor se deşteptau şi ele. Ca şi cum ar
fi existat o energie misterioasă care îi unea viaţa de aceea a oilor cu care străbătuse pământul de doi
ani încoace în căutare de hrană şi apă.
―S-au obişnuit atâta cu mine că-mi cunosc obiceiurile, îşi spuse în şoaptă.
Dar stătu o clipă şi se gândi că ar fi putut să fie şi invers: s-o fi obişnuit el cu orarul oilor. Dar
erau şi unele oi care întârziau să se scoale. Băiatul le trezi pe rând cu toiagul, strigând-o pe fiecare pe
nume. Totdeauna crezuse că oile sunt în stare să înţeleagă ce vorbeşte el. De aceea obişnuia uneori să
le citească părţi din cărţile care îl impresionaseră sau să vorbească despre singurătatea şi bucuria unui
cioban pe câmp, ori să comenteze ultimele noutăţi pe care le vedea prin oraşele pe unde se întâmpla
să treacă.
( Paulo Coelho, Alchimistul)

*sicomor = arbore exotic gigant cu lemn tare și cu fructe comestibile, asemănătoare cu smochinele
*sacristia = clădire sau încăpere anexă a bisericilor catolice, în care se păstrează obiectele de cult și
veșmintele preoțești

B.
Încă pe întuneric, cătră ziuă, ieșeam din sat, cu pușca în spate. Era spre mijlocul lui iulie, când
nopțile sunt scurte, când amurgul se prelungește târziu și lucirea de vis a luminii se mută îndată la
răsărit.

_____________________ Page 1 of 3
Str. Al.Marghiloman nr. 30, 120031, Buzău
Tel: +40 (0)238 721655, Fax: +40 (0)238 414655
www.isjbz.ro
INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN BUZĂU

Privighetoarea, cântăreața nopților ș-a iubirii, tăcuse. O linie subțire de sânge se arătase la
răsărit.
Prin dumbrăvi, prin ogoare și prin văi, trecea vântișorul lin dinaintea zorilor. Creștea geana de
ziuă; pe ape se deslușeau aburi șerpuiți; contururi nelămurite încă se zugrăveau pe-un vârf de deal și
pe linia zării. Ici era o pasere fantastică, dincolo, capul straniu al unui uriaș. În risipirea umbrelor ș-a
visului se arătară cu linii mai precise fântâna cu cumpănă din capul satului și ulmul de pe culmea
dealului.
Era tăcere pretutindeni, ca într-o așteptare, și cerul avea coloarea unui toporaș fumuriu. Și
deodată un arc sângeros de lumină crescu în răsărit; o fierbere de flăcări se înălță cătră „steaua
ciobanului”, cea din urmă stea a nopții, care se făcu albă, tot mai albă, până ce se topi în trandafiriul
zorilor. Ape argintii începură a clipi în depărtări; diamante de rouă scăpărau curcubee ici-colo, în
cupe de flori.
Fără să-mi fi dat seama, viața începuse în preajma mea.
Muncitorii în straie albe se arătau la marginea satului. Paserile din zăvoiul Moldovei prinseră
deodată a cânta subțirel, cu întortocheri repezi. Cântau aceeași și aceeași bucățică de cântec, cu grabă
și cu bucurie mare.
Într-o revărsare de lumină nesfârșită, soarele sui în cerul albastru; și-n lumea schimbată
vibrau cântecele, zumzetele, glasurile muncii; tremurau colorile câmpiilor și unduiau ogoarele și
lanurile. Pretutindeni, în șesul Moldovei, muncitorii de pământ lucrau cu-ncordare. Căldura creștea
și-n puzderia de aur ciocârlia își porni cântecul.
O zărisem o clipă pe un hat*, tupilată, cenușie, cu dungi brune; ca un fior se strecurase prin
ierburi. Cântăreața luminii ș-a muncii își tremura melodia în cerul înalt.

*hat=câmp nelucrat, pârloagă


( Mihail Sadoveanu – Ciocârlia)

SUBIECTUL I ( Lectura) – 50 de puncte


a). Înțelegerea textului – 12 puncte
1. Prezintă, în 8-10 rânduri, tipurile de narator prezente în cele două texte propuse. (6 puncte)
2. Explică, în 30-50 de cuvinte, semnificația secvenței selectate din primul text: „Îşi spuse,
înainte de a adormi, că ar trebui să înceapă să citească nişte cărţi mai groase ―durau mai mult până
se sfârşeau şi erau perne mai confortabile în timpul nopţii.”(6 puncte)

b). Scrierea despre textul ficțional – 30 de puncte


Demonstrează, într-o compunere de cel puțin 25-30 de rânduri (250-300 de cuvinte), că
ambele texte-suport aparțin genului epic. În realizarea compunerii, vei avea în vedere următoarele
repere:
– prezentarea trăsăturilor genului epic identificate în text; 8p.
– ilustrarea trăsăturilor genului epic cu secvenţe adecvate selectate din textul-suport; 8p.
– identificarea temei şi a unor idei/ sentimente transmise cititorului; 8p.
– evidenţierea unor moduri de expunere utilizate; 4p
– interpretarea originală a ideilor ilustrate în texte 2p.

_____________________ Page 2 of 3
Str. Al.Marghiloman nr. 30, 120031, Buzău
Tel: +40 (0)238 721655, Fax: +40 (0)238 414655
www.isjbz.ro
INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN BUZĂU

Redactarea răspunsului la punctul b - 8 puncte - unitatea compoziţiei – 1p.; registrul de comunicare,


stilul şi vocabularul – 1p.; coerenţa exprimării și a textului – 1p.; ortografie – 2p.; punctuaţia – 1p,
aşezarea în pagină – 1p, respectarea numărului de rânduri - 1 p

SUBIECTUL AL II-LEA ( Practica rațională și funcțională a limbii) – 10 puncte


Redactează un text, de 15-20 rânduri (150-200 de cuvinte), în care, valorificând primul text-
suport, să-ţi prezinţi opinia despre avantajele comunicării, plecând de la semnificaţia enunţului:
Comunicarea este unul dintre cele mai mari daruri ale fiinţei umane.

SUBIECTUL AL III-LEA (Elemente de construcție a comunicării ) – 50 de puncte


1. Identifică în textul-suport B cinci cuvinte care conțin diftongi diferiți.(5puncte)
2. Precizează numărul de litere și numărul de sunete din cuvintele: vechi, rătăcită, străluceau,
existat, cioban .(5 puncte)
3. Alcătuiește enunțuri cu omonimele cuvintelor: lui, dar, mai, cer, mare .(5 puncte)
4. Scrie două consecințe ale folosirii cratimei în structura cu-ncordare.(5 puncte)
5.Găsește sinonime contextuale pentru cuvintele din textul A: se întuneca, hotărî, cartea, se
sfârşeau, stelele.(5 puncte)
6. Precizează valoarea morfologică a cuvântului subliniat din structura: ... trecea vântișorul
lin dinaintea zorilor și alcătuiește un enunț în care același cuvânt sa aibă o valoare morfologică
diferită. Precizează această valoare. (5 puncte)
7. Transcrie, din următorul citat, două cuvinte care s-au format prin mijloacele interne de
îmbogățire a vocabularului, studiate: …obişnuia uneori să le citească părţi din cărţile care îl
impresionaseră sau să vorbească despre singurătatea şi bucuria unui cioban pe câmp. Precizează
mijlocul de îmbogățire a vocabularului. (5 puncte)
8. Precizează valoarea verbului a fi din enunțul Era tăcere pretutindeni… și alcătuiește
enunțuri cu celelalte valori ale verbului. (5 puncte)
9. Alcătuiți două enunțuri în care verbul strigând să aibă funcțiile de subiect și complement
direct. (5 puncte)
10. Precizează funcția sintactică a substantivelor subliniate din enunțul: Ici era o pasere
fantastică, dincolo, capul straniu al unui uriaș. (5puncte)

_____________________ Page 3 of 3
Str. Al.Marghiloman nr. 30, 120031, Buzău
Tel: +40 (0)238 721655, Fax: +40 (0)238 414655
www.isjbz.ro