Sunteți pe pagina 1din 3

SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI

Comuna Valea Ramnicului, Judetul Buzau


Tel/fax/0238574641
Email:scoalavalearamnicului@gmail.com

FIŞA CADRU A POSTULUI-CADRU DIDACTIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în


temeiul contractului individual de muncă, înregistrat la registrul general de evidenţă a salariaţilor cu
numărul _____________, se încheie astăzi, 02.09.2019 prezenta fişă a postului:

Numele şi prenumele
Specialitatea: profesor invatamant prescolar/institutor/educator
Denumirea postului EDUCATOARE
Decizia de numire Încadrarea:
Numărul de ore sarcini de serviciu:
Număr ore de predare:
Educator la structura
Cerinţe:
 studii________________________________________________________
 studii specifice postului________________________________________
 vechime___________________________________________________________
 grad didactic_______________________________________________________

Relaţii profesionale:

 ierarhice de subordonare: director,responsabil comisie metodică;


 de colaborare: cu personalul didactic,didactic auxiliar,personalul unităţii de învăţământ;
 de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi/concursuri/festivaluri etc. la care participă ca
delegat.

I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI


 Instruirea şi educarea copiilor de vârstă preşcolară prin tipuri de activitati specifice, urmărind
realizarea de obiective cognitive, de limbaj, psihomotorii, afective, estetice, ale educaţiei pentru
societate, permiţând fiecărui copil să-şi urmeze drumul său personal, oferindu-imodelul de
comportament civilizat, etic, de limbaj şi echilibru emoţional
 Cunoaşte şi aplică personalizat curricumul naţional ,corespunzător specificului grupei de copii,
 Alege materialele auxiliare în conformitate cu legislaţia în vigoare,
 Întocmeşte planificarea calendaristică anuală şi săptămânală,
 Întocmeşte proiecte de activitate didactică-schiţe de proiect,
 Alege modalităţi de comunicare
 Menţine schimbul de informaţii educatoare-copil,
 Facilitează schimbul de informaţii copil-copil
 Identifică domenii conexe de colaborare
 Se informează despre copii
 Discută aspecte metodice şi pedagogice ale activităţii didactice
 Defineşte obiectivele activităţilor în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor
 Colaborează cu colegii ,stabilind rolurile în echipă şi participă efectiv la realizarea obiectivelor echipei
 Organizează activităţi extraşcolare
 Valorifică rezultatele activităţilor extraşcolare
 Stabileşte conţinutul activităţii de învăţare
 Alege şi utilizează strategii didactice de tip activ ,participativ ,formative
 Adaptează informaţia la posibilitatea de învăţare şi nivelul de pregătire al copiilor
 Stabileşte nivelul grupei şi obiectivele generale urmărite
 Stabileşte tematica anuală pe domenii de activitate în funcţie de nivelul grupei şi de obiectivele
stabilite
 Selectează conţinuturile învăţării
 Identifică necesarul de material didactic
 Utilizează materialul didactic
 Identifică nevoile proprii de dezvoltare
 Dezvoltă cunoştinţe proprii-autoinstruire,studiu individual
 Dezvoltă deprinderi proprii-obţine grade didactice,formare continuă
 Stabileşte obiectivele evaluării şi elaborează probele şi itemii de evaluare
 Aplică probele de evaluare
 Interpretează probele de evaluare şi stabileşte şi aplică măsuri ameliorative
 Stabileşte deprinderi de bază ce urmează a fi formate şi creează situaţii variate pentru a permite
exersarea acestora
 Organizează şi amenajează spaţiul de joc şi de învăţare
 Încurajează implicarea copiilor şi a părinţilor în amenajarea spaţiului educaţional al grupei
 Identifică necesarul,confecţionează,elaborează,achiziţionează material didactic mijloace de
învăţământ, auxiliare didactice necesare
 Organizează , conduce şi supraveghează jocuri şi activităţi liber creative
 Desfăşoară metodic activităţile cu copiii
 Implică activ copiii în procesul instructiv-educativ
 Asigură securitatea copiilor în timpul programului
 Completează caietul de observaţii asupra copiilor,precum şi fişa de evaluare
 Organizează activităţi comune grădiniţă-familie
 Supravegheaza copiii pe toata durata programului si se asigura de securitatea acestora
 Imbarca la plecare, in microbuzul scolar copiiii.

II. ALTE ATRIBUŢII

1. Salariatul este obligat să respecte regulile, normele şi procedurile stabilite prin acte normative şi/sau
acte interne privind prevenirea şi protecţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prevenirea şi
apărarea împotriva incendiilor şi prevenirea, evitarea, diminuarea efectelor şi managementul situaţiilor
de urgenţă.
2. Salariatul este obligat să respecte prevederile din acte normative şi/sau acte interne privind respectarea
drepturilor omului şi a demnităţii umane, fiind interzise în mod explicit orice fel de acte, decizii,
acţiuni, afirmaţii etc. care pot să conducă la discriminare şi/sau hărţuire de orice natură – atât în
relaţiile stabilite cu ceilalţi salariaţi, cât şi în relaţiile stabilite cu elevii.
3. Salariatul raspunde de siguranta prescolarilor de la grupa ;
4. Salariatul raspunde de bunurile aflate in dotarea clasei la care isi desfasoara activitatea
didactica,
5. Salariatul raspunde de imbarcarea prescolarilor la microbuzul scolar.
6. Salariatul este obligat sa adopte o tinuta decenta si un limbaj cuviincios in relatiile cu elevii,
parintii, personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic.
În condiţiile precizate anterior, se repartizează pentru titularul prezentei fişe a postului următoarele
responsabilităţi suplimentare:
Nr. Decizia internă
Responsabilităţi suplimentare repartizate de angajator
crt. de numire
1. ...
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Răspundere disciplinară:

Neîndeplinirea sarcinilor de seviciu sau îndeplinirea în alt mod


necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau
sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

DIRECTOR,
PROF. Ilie Simona
________________________
Nume si prenume in clar
Semnatura titularului de luare la cunoştinţă:

Data,02.09.2019