Sunteți pe pagina 1din 6

AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE

Exemplar nr.________

ANE XĂ
la C.I.M. nr.____________
FIȘA POSTULUI
Nivel de secretizare:
Denumirea funcției
COD COR
1.Denumirea instituției: Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare
2. Serviciul:
3. Denumirea funcției:
4. Codul COR al funcției:
5. Gradul (treapta) profesională al (a) ocupantului postului:
6. Nivelul postului:
7. Titularul postului:
8. Scopul principal al postului: ..........................................................................................
9. Condiții specifice privind ocuparea postului:
a) Studii de specialitate: ..............................................................................................................
b) Vechimea în muncă/specialitate necesară: ...............................................................................
c) Perfecționări(specializări):.......................................................................................................
d) Cunoștințe de operare pe calculator:........................................................................................
e) Limbi străine:...........................................................................................................................
10. Abilități, calități și aptitudini necesare:
11. Cerințe specifice postului (Administratorul de retea de calculatoare se ocupa in principal cu )
a. proiectarea, instalarea si administrarea infrastructurii de retea,
b. asigurarea functionalitatii retelei de calculatoare si a echipamentelor de conectare si de
comunicatii,
c. administrarea serverelor,
d. interconectarea retelelor si accesul la reteaua globala Internet,
e. proiectarea si aplicarea strategiei de securitate a retelei,
f. instruirea si asistarea utilizatorilor.
12. Competența managerială necesară:

pagina 1 din 6
Str.Emanoil Porumbaru nr. 22, sector 1 București, România cod 011425,
Tel: 021/371.20.70 Fax: 021/371.20.71
Email: office@roaid.ro,
Website: www.roaid.ro
AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE

Exemplar nr.________
13. Atribuții specifice:
- instalare staţii de lucru(fizic);
- instalare imprimante hardware/software;
- configurare software staţii de lucru;
- conectare la reţeaua de calculatoare hardware şi software;
- instalare /dezinstalare software;
- instruire personal pentru utilizarea calculatorului, folosirea aplicaţiilor de bază şi a perifericelor
în reţea,
- răspunde de îndrumarea noilor angajaţi la începutul activităţii;
- propune spre achiziţie componente, periferice alte elemente de tehnică de calcul pe care le
consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii;
- Asigură buna funcţionare a sistemelor informatice
- Participă la instalarea şi configurarea serverelor, urmăreşte funcţionarea serverelor în
conformitate cu documentaţia de administrare primită de la furnizor;
- Participă la recepţiile de tehnică de calcul şi licenţe software de bază;
- Participă la recepţiile de tehnică de calcul şi licenţe software, altul decât cel de bază;
- Participă la organizarea evidenţei echipamentelor de calcul;
- Participă la organizarea evidenţei produselor software de bază instalate, ţine evidenţa licenţelor
alocate, stabileşte graficul de actualizare a sistemelor de operare şi pachetelor de programe;
- Realizează instalarea şi dezinstalarea software-ului, altul decât software-ul de bază;
- stabileşte normele de utilizare în Agentie a tehnicii de calcul şi comunicaţii şi a aplicaţiilor,
urmărind să asigure securitatea reţelei locale şi a datelor;
- formulează propuneri privind realizarea de noi aplicaţii necesare activităţii; administrează şi
întreţine reţeaua de calculatoare şi bazele de date;
- Asigură întreţinerea şi schimbarea consumabilelor pentru imprimante;
- Asigurarea întreţinerii soft a tehnicii de calcul, pentru produsele soft ce nu fac parte din
categoria soft-ului de bază;
- Efectuează copii de siguranţă pentru datele gestionate;
- Participă cu informaţii tehnice specifice la licitaţii şi încheierea unor contracte necesare pentru
realizarea lucrărilor legate de sistemul informatic, lucrări care nu se pot face cu surse proprii (ex.
Service imprimante postgaranţie, extinderea reţea de calculatoare);
- Respectă prevederile Regulamentului intern şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Agentiei;

pagina 2 din 6
Str.Emanoil Porumbaru nr. 22, sector 1 București, România cod 011425,
Tel: 021/371.20.70 Fax: 021/371.20.71
Email: office@roaid.ro,
Website: www.roaid.ro
AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE

Exemplar nr.________
- Respectă reglementările în vigoare de prevenire şi stingere a incendiilor;
- Respectă reglementările în vigoare de securitate şi sănătate în muncă;
Se va completa cu atribuțiile specifice postului precum și cu modul de delegare al atribuțiilor în
cazul concediilor de odihnă, deplasări, delegații, etc.
14. Responsabilități:
15. Limite de competență (dacă sunt date prin mandat conferit de directorul general):
16. Relații organizatorice:
1. Sfera relațională internă:
 Relații ierarhice:
 Relații funcționale:
 Relații de control:
 Relații de reprezentare:
2. Sfera relațională externă (dacă sunt date prin mandat conferit de directorul general):

17. Criterii de evaluare: se vor trece criteriile potrivit cărora se va face evaluarea performanțelor
individuale (cel puțin cele prevăzute de Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice).
18. Gradul de încadrare raportat la funcțiile sensibile identificate la nivelul Agenției (factorii de risc
asimilați funcției)
Se vor completa atribuțiile curente care determină riscul identificat, precum și cu factorii de risc
aferenți fiecărui post.
19. Delegări de atribuții/ numiri:
Se vor completa numirile în diverse comisii interne (ex. de evaluare, SCIM etc), delegări de
atribuții (ex. acordare bun de plată etc), numiri (ex. responsabil petiții, responsabil cu difuzarea
informaţiilor publice, în baza Legii nr. 544/2001, responsabil implementare politică GDPR, în
grupuri de lucru externe etc).
20. Alte atribuții pe line de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență:
I. Salariatul are următoarele obligaţii principale generale în domeniul securității și sănătății
în muncă, conform Legii nr. 319/2006 și H.G. nr. 1425/2006 cu modificările și completările
ulterioare:
a) să își însușească și să respecte normele de securitate și sănătate în muncă și măsurile de
aplicare a acestora;

pagina 3 din 6
Str.Emanoil Porumbaru nr. 22, sector 1 București, România cod 011425,
Tel: 021/371.20.70 Fax: 021/371.20.71
Email: office@roaid.ro,
Website: www.roaid.ro
AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE

Exemplar nr.________
b) să desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu
instrucțiunile primite din partea angajatorului, în așa fel încât să nu expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria  persoană, cât și celelalte persoane care
pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
c) să aducă la cunoștința conducerii orice defecțiune tehnică sau altă situație care constituie un
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
d) să oprească lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident și să îl
informeze de îndată conducerea Agenției;
e) să utilizeze corect aparatura din dotare; să nu procedeze la scoaterea din funcţiune,
modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii a
aparaturii (videoterminale, aparate de tăiat hârtia, xerox, fax etc.);
f) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau persoanele desemnate, pentru a
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de muncă sunt sigure și
fără riscuri pentru securitate și sănătate, în  domeniul său de activitate;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau persoanele desemnate, pentru
realizarea oricăror măsuri și cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari,
pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor.
h) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană.
i) să cunoască măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri
profesionale.

II. Salariatul are următoarele obligaţii principale generale în domeniul situațiilor de urgență,
conform Legii nr. 307/2006 cu modificările și completările ulterioare:
a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de
conducătorul unității;
b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea
împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de conducătorul unității;
c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le
organizează sau le desfăşoară;
d) să aducă la cunoştinţa conducătorului unității orice defecţiune tehnică ori altă situaţie care
constituie pericol de incendiu.
Totodată, fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale:

pagina 4 din 6
Str.Emanoil Porumbaru nr. 22, sector 1 București, România cod 011425,
Tel: 021/371.20.70 Fax: 021/371.20.71
Email: office@roaid.ro,
Website: www.roaid.ro
AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE

Exemplar nr.________
e) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub
orice formă, de conducătorul unității;
f) să utilizeze substanţele periculoase, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor
tehnice, precum şi celor date de conducătorul unității;
g) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor
de apărare împotriva incendiilor;
h) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare
împotriva incendiilor;
i) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducătorul instituției în vederea realizării măsurilor
de apărare împotriva incendiilor;
j) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei
oricărui pericol iminent de incendiu;
k) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor.

Prezenta fișă de post se întocmește de către superiorul ierarhic al angajatului și se transmite


la resurse umane în vederea păstrării la dosarul de personal. Fișa de post se actualizează ori de câte
ori se modifică și completează legislația incidentă Agenției de Cooperare Internațională pentru
Dezvoltare, inclusiv Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul de Ordine
Interioară.
Nerespectarea atribuţiilor din prezenta fişă atrage sancţiuni disciplinare în limitele prevăzute
de Codul muncii şi Contractul Individual de Muncă, răspunderea patrimonială sau penală după caz.
Prezenta fişă a postului face parte integrantă din C.I.M. înregistrat în registrul de evidență al
salariaților sub nr.___________________, semnat între salariat şi conducere.

Aprobată de:
1. Numele şi prenumele:
2. Funcţia:
3. Semnătura:……………………………, Data ………………

Întocmită de:

pagina 5 din 6
Str.Emanoil Porumbaru nr. 22, sector 1 București, România cod 011425,
Tel: 021/371.20.70 Fax: 021/371.20.71
Email: office@roaid.ro,
Website: www.roaid.ro
AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE

Exemplar nr.________
1. Numele şi prenumele:
2. Funcţia:
3. Semnătura:……………………………, Data ………………

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:


4. Numele şi prenumele:
5. Funcţia:
6. Semnătura:……………………………, Data ………………

pagina 6 din 6
Str.Emanoil Porumbaru nr. 22, sector 1 București, România cod 011425,
Tel: 021/371.20.70 Fax: 021/371.20.71
Email: office@roaid.ro,
Website: www.roaid.ro