Sunteți pe pagina 1din 6

AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE

ROMANIAN AGENCY FOR INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT

Nr. A din NESECRET


Exemplarul nr.

General Director Ro Aid

Constantin Cătălin HARNAGEA

Norme și reguli de securitate și siguranță RO AID

Ro Aid este o instituție aflată în subordinea MAE, al cărei obiectiv este dezvoltarea
internațională și relațiile de cooperare inter-statală, fiind un stat membru al ODA (Oficiul
de Asistență pentru Dezvoltare).
Fiind o instituție guvernamentală, Agenției Ro Aid aplică legislația în domeniul
securității și siguranței naționale precum și normele privind protecția informației.
Există aprobat un set de norme interne și dispoziții legale care se reflectă în
securitatea și siguranța noastră internă precum:
 Identifică-te permanent folosind legitimația de acces la vedere.
 Semnează obligatoriu la venirea și la plecarea din agenție în registrul de prezență
de la secretariat.
 Părăsirea agenției pe timpul programului de lucru se face doar cu aprobarea
mentorului și înscrierea în registrul de deplasări aflat la secretariat.
 Este interzisă rămânerea în agenție în absența mentorului sau a persoanei ce o
înlocuiește oficial.
 Verifică zilnic starea în care se află biroul și informează mentorul / consilierul de
securitate orice nereguli suspectate apărute pe parcursul absenței tale de la locul
de muncă.
 Închide PC-ul / monitorul înainte de a părăsi definitiv locul de muncă.
 Nu intra în zonele marcate cu acces restricționat fără o aprobare expresă prealabilă.
 Respectă principiile ” Need to know” și ” clean desk”;
 Nu scoate/transmite din agenție documente fără o autorizare expresă în acest sens
din partea mentorului/directorului general (înlocuitorul legal).

NESECRET
1 of 6
NESECRET

 Toate documentele agenției în conformitate cu legislația națională în vigoare și cu


normele interne privind protecția informației, sunt confidențiale și nu sunt libere la
publicare.
 Prin semnarea ”Acordului de Confidențialitate ”, te afli sub incidența legislației
naționale privind protecția informației și a tratatelor bilaterale la care România este
parte pe domeniul securității.
 Este interzis a implica numele instituției în absența unei autorizări exprese.
 Este interzis a face declarații în mass-media privind propria activitate sau pe cea a
agenției atât pe parcursul activității desfășurate precum și după încetarea acesteia.
 Solicită de la mentor, permisiunea înainte de a utiliza informația privitoare la
agenție pentru lucrările de specialitate universitare sau în alte scopuri personale.
 Solicită permisiunea de la consilierul de securitate / mentor de a copia documente
chiar fiind relevante în activitatea pe care o desfășori pentru agenție.
 Este interzis a aduce stick-uri de memorie/laptopuri personale sau alte dispozitive
de înregistrare sau scanare în agenție fără autorizarea consilierului de securitate și
ulterior aprobarea directorului general (înlocuitorul legal).
 Nu utilizați porturile USB ale PC-ului în alte scopuri decât cele permise de
administratorul IT.
 În cazul în care se impune instalarea unui program sau unei aplicații sau se dorește
schimbarea setărilor computerului, aceste acțiuni vor fi întreprinse doar de
administratorului IT.
 Este interzisă înregistrarea audio și video, fotografierea, filmarea în interiorul
agenției.
 Păstrează discreția și nu îți deranja pe colegi cu întrebări legate de viața privată a
acestora.
 Identificați rutele de ieșire în caz de urgență și solicitați în acest sens asistența
oricărui membru din cadrul agenției.
 Luați la cunoștință de procedurile de evacuare în caz de urgență și identificați în
teren itinerarele și locurile de evacuare de bază și de rezervă.
 Contactați imediat mentorul sau consilierul de securitate în legătură cu orice
dificultate sau situație de criză întâmpinată pe parcursul îndeplinirii sarcinilor de
serviciu, indiferent dacă vă aflați la sediul agenției sau în deplasare.

NESECRET
2 of 6
NESECRET

 Pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, utilizați doar adresa oficială de e-mail


”prenumele.numele@roaid.ro”.
 Evitați transferul mesajelor de pe adresa personală de email pe cea oficială.
 Aveți grijă de bunurile personale și de documentele avute în gestiune pe parcursul
îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.
 Datele personale vor fi procesare de agenție în conformitate cu legislația națională
si a UE în domeniu.
 Respectați regulamentele de ordine interioară și Normele și procedurile de
Securitate.
 PC firewall este activat prin Serviciul de Telecomunicații Speciale/STS pentru a
restricționa site-urile care nu sunt necesare a fi accesate pentru a îndeplini sarcinile
zilnice de serviciu.
 Emailul oficial este protejat pe serverul STS.
 Întrebările urmate de acțiuni corecte sunt mai bune decât încălcările din greșeală
ale reglementărilor de securitate (pe principiul întreabă în loc să greșești).
 Conformează-te solicitărilor privind Politica de Sănătate și Siguranță existentă la
nivelul agenției.
 Fii precaut în ceea ce privește siguranța ta și a colegilor tăi.
 Conformează-te procedurilor de securitate privind paza și protecție împotriva
incendiilor.
 Cunoaște modul de utilizare a echipamentelor și instrumentelor din dotare dedicate
siguranței contra incendiilor.
 Urmează procedurile existente în domeniul securității privind prevenirea și
combaterea incendiilor.
 Identifică tipul de documente, echipamente și materiale care trebuie evacuat pe
cele trei nivele de urgență.
 Prioritatea de evacuare numărul unu este propria persoană și a celorlalți colegi și
ulterior a documentelor, echipamentelor și celorlalte materiale.
 Ai grijă de siguranța celorlalți în caz de incendiu.
 Utilizați doar echipamentul pentru care ați fost autorizat a-l utiliza în combaterea și
stingerea incendiilor.
 Urmați măsurile stabilite în Planul de Urgențe pentru evacuarea echipamentelor și
materialelor agenției.

NESECRET
3 of 6
NESECRET

 Raportează de îndată mentorului orice defecte ale echipamentelor și aparatelor


indiferent de natura acestora.
 Asigura-te că ești în siguranță în cazul în care activitatea este perturbată de
pericolul reprezentat de rețeaua de electricitate sau de gaz.
 Înștiințează-ți colegii în legătură cu orice defecțiune survenită la rețeaua de
electricitate sau de gaz ca potențiale pericole.
 Atrage atenția în legătură cu orice activitate întreprinsă de colegi care poate să îi
pună în pericol atât pe ei cât și pe cei din jur, sau care poate avea repercusiuni
privind rețeaua de electricitate sau de gaz.
 Raportează de îndată mentorului/consilierul de securitate orice defect ce poate
reprezenta un pericol ca urmare a unor incidente la rețeaua de electricitate sau de
gaz.
 Raportează de îndată mentorului/consilierul de securitate orice expunere
accidentală a unui angajat al agenției la substanțe toxice sau necunoscute.
 Raportează mentorului orice nereguli survenite pe parcursul activității desfășurate în
cadrul agenției, chiar dacă reprezintă sau pot reprezenta potențiale pericole.
 Îngrijiți-va de propria siguranță, evitând situații ce reprezintă un potențial pericol
imediat.
 Informează imediat orice eveniment sau incident ocazional mentorului/ consilierul
de securitate .
 Întrerupeți activitățile care pot reprezenta un pericol până când mentorul sau
consilierul de securitate vă notifică faptul că sunteți în siguranță.
 Avertizează-ți colegii privind pericolele imediate.
 În caz de evacuare, accesează căile de ieșire în conformitate cu Planul de Evacuare
sau cu îndrumările consilierului de securitate sau a agentului de pază până la
sosirea echipelor de intervenție după care respectați dispozițiile acestora.
 În caz de urgență, telefonați mentorului / consilierului de securitate sau oricărui
membru al agenției pentru a vi se acorda asistență imediată.
 Informează imediat mentorului/consilierului de securitate când la locul de muncă
au loc accidente sau au apărut situații de urgență.
 În caz de urgență iminentă apelați ”112” și prezentați pe scurt situația care are loc
în agenția noastră.

NESECRET
4 of 6
NESECRET

 Informează imediat mentorul cu privire la orice incident care prezintă potențialul


cauzator de vătămări corporale.
 Informează despre toate accidentele și incidentele utilizând Procedura Ro Aid în
vigoare.
 Apelează la Măsurile de Prim Ajutor în caz de accidentare la locul de muncă, numai
dacă dețineți cunoștințe și abilități în acest sens și numai în situații extreme.
 Informează mentorul asupra nivelului personal de cunoaștere și posibilitățile de
aplicare a măsurilor de prim ajutor.
 Folosiți în mod corect măsurile de prim ajutor.
 În caz de abuz sau încălcare a reglementărilor interne de securitate de orice fel,
persoana în cauză va fi pasibilă de a i se aplica măsuri disciplinare și cele legale
administrative și penale.
 Sunteți responsabil de a lua toate măsurile pentru a proteja propriile informații și a
preveni orice scurgere a informațiilor către o terță parte.
 Nici un document sau informație aparținând Ro Aid nu poate fi asimilat/ă
documentelor publice.
 Respectați semnele privind restricțiile de acces sau itinerariile obligatorii în caz de
evacuare aduse la cunoștința dumneavoastră de către mentor sau de către
consilierul de securitate.
 La sfârșitul zilei, orice document pe care l-ați primit trebuie restituit persoanei care
vi l-a încredințat.
 Consilierul de securitate este îndreptățit a verifica dacă respectați normele de
securitate privind protecția informațiilor gestionate de către agenție.

În cazul în care veți încălca normele privind protecția informației,


confidențialitatea informației sau a documentelor cu care ați fost însărcinat,
veți răspunde în conformitate cu legea în vigoare, în funcție de gravitatea
situației și de nivelul prejudiciului provocat agenției Ro Aid.

Data ____________
Subsemnatul _____________________________ Semnătura
_____________

Semnătura Mentorului
_____________________________
NESECRET
5 of 6
NESECRET

Luat la cunoștință în prezența


_____________________________

Consilierului de securitate

NESECRET
6 of 6