Sunteți pe pagina 1din 3

Strategii de alfabetizare timpurie

Tema 1

TEME PUNCTAJ

1. Analizaţi programa şcolară la disciplina Comunicare în limba

română pentru unul dintre anii de studiu din cadrul ciclului

achiziţiilor fundamentale (CP – II) și realizaţi o listă sintetică a

tipurilor de situaţii de învăţare care se regăsesc listele de

exemple de situaţii associate fiecărei competenţe specifice,

organizându-le după criteriul sarcinii de învăţare principale

descrise. 1,5

2. Realizați un set de materiale alternative care vizează

îmbunătățirea competențelor de alfabetizare ale elevilor de

școală primară (clasele 1 și 2). 1,5

3. Redactaţi un eseu argumentativ privind plusul de valoare pe

care îl asigură adoptarea modelului comunicativ-funcţional în

alfabetizarea iniţială.

Tema 2

1. Realizați un ghid de bune practici pentru educarea copiilor de

școală primară (clasele 1 și 2).

2. Realizați un ghid de bune practici în care să evidențiați

utilizarea instrumentelor de evaluare a abilităților de

alfabetizare

3. Elaboraţi trei proiecte de lecţie având ca sarcină didactică

fundamentală predarea – învăţarea unui sunet nou şi a


literei corespunzătoare, care să aibă ca punct de start un

text de referinţă creat de dvs. şi să valorifice exemplele de

situaţii de învăţare cuprinse în unitatea de învăţare nr. 3. 1,5

1.Exemplificati metode de identificare a demersurilor acționale în sensul rezolvării problemelor


sociale (minim două).

Cerințe Marketing

1. Realizaţi un scurt eseu pe tema „şcoala ca furnizor de servicii comunităţii”.

2. Prezentaţi prin exemple relaţia „şcoală –familie – comunitate”.

3. Analiza componentelor Construiţi o misiune şi o viziune a unei instituţii

educaţionale.

4. Identificaţi, într-un scurt eseu factorii care contribuie la imaginea şi identitatea

şcolii.

-O analiză critică a unui manual de istorie sau de


educație civică (Vezi Fișa de analiză criticăîncărcată la
secțiunea „Fișiere”; aceasta o găsiți și la finalul
suportului de curs)
-Un plan de lecție la istorie
-Un plan de lecție la educație civică-
-O probă de evaluare sumativă pentru istorie sau
educaţie civică la alegere
II. Parcurgerea uneia din următoarele teme:
a. Realizarea de sugestii metodologice de infuzare a conținuturilor noilor educații în Curriculum-ul
Național actual. Se va selecta o disciplină sau o arie curriculară și se vor oferi exemple de situații de
învățare care permit parcurgerea conținuturilor noilor dimensiuni ale educației. Recomand/ de
preferință exemplele de situații de învățare să fie alese din Matematica mentală (tehnici de calcul
rapid)
b. Construcția unei broșuri metodologice adresate cadrelor didactice din învățământul primar privind
metoda proiectelor. În cadrul acesteia se vor oferi exemple de sarcini de învățare din tipologia
parcursă în cadrul cursului. Broșura va conține o fundamentare teoretică și metodologică privind
metoda proiectelor aplicată în învățământul primar. De asemenea, pentru fiecare sarcină de învățare,
broșura va conține cel puțin 5 exemple la diverse discipline școlare. O alternativă ar fi o propunere un
model de CDȘ – Matematica / opțional la nivelul disciplinei sau opțional integrat la nivelul ariei.

c. Explorarea diverselor modalități de utilizare a Internetului în procesul educațional, aflate la


îndemâna școlii și argumentarea în cadrul unui eseu de cel puțin 5 pagini pro sau contra introducerii
acestui instrument de lucru în școală. Proiectul va conține în afara eseului argumentativ, exemple de
situații educaționale în care Internetul poate fi utilizat cu succes