Sunteți pe pagina 1din 15

GRUPA NUMELE ȘI PRENUMELE

505 FLORICĂ FLORENTIN MĂDĂLIN


TITLUL COMPLET ȘI ACTUALIZAT AL LUCRĂRII DE DISERTAȚIE

Dinamica râului Mureș între localitățile Mirăslău și Căpud


DATE ȘI SURSE DE DATE
- Harta topografică 1:25000 DTM

-Orthofotoplan 2005

-Orthofotoplan 2017
-Curbe de nivel 1:25000
- Rețeaua hidrografică :

- vector linie, poligon 1980

- vector linie, poligon 2005


- vector linie, poligon 2017
- Localități de tip poligon (Harta topografică 1:25.000)
- Paramentrii analizați :
- Raza meandrelor, asimetria râului,coeficienții de împletire și despletire ale râului( anii 1980;2005;2017)
- Geologia de tip vector- Harta geologică 1:50.000
- Corine Land Cover 2018 (CLC) - COPERNICUS LAND MONITORING SERVICE (land.copernicus.eu)
-Soluri- Harta solurilor din România
- Arii protejate (-Geo-spatial.org)
OBIECTIVELE LUCRĂRII

O1: analiza caracteristicilor calitative și cantitative ale râului Mureș, între localitățile ,Mirăslău și Căpud
individual, raportat atât la anul 1980, cu ajutorul hărții topografice, cât și la nivelul anilor 2005- 2017 prin
intermediul ortofotoplanului;

O2: analiza comparativă a trăsăturilor morfometrice și morfografice a râului


Mureș în aval de localitatea Mirăslău și în amonte de localitatea Căpud, județul
Alba, raportat la cele 3 momente de referință;

O3: identificarea amenajărilor antropice existente încă din 1980, rolul lor în
comuniunea om-natură și propunerea unor amenajări consderate necesare
pentru configurația râului din anul 2017;
O4: explicarea schimbărilor majore identificate și presupusele cauze ale
apariției acestora.
METODE DE CERCETARE CALITATIVE

În demersul proiectului de cercetare s-au folosit metode calitative, pentru a determina


caracteristici morfografice ale albiei, ale reliefului înconjurător, pentru a identifica aspectele
geologice, litologice ale arealului de studiu ori pentru a observa categoriile de folosință ale
terenurilor. Cu ajutorul acestora s-au putut realiza observații referitoare la forma albiei
minore a râului în cele două perioade de referință, putându-se localiza arealele supuse
regularizării hidrografice naturale, prin autocaptare.
De asemenea, am identificat pe harta topografică și pe ortofotoplan amenajările
antropice care au condus la schimbari atât în cursul râului analizat, cât și în gradul de
vulnerabilitate a construcțiilor antropice pentru locuit, hrană sau muncă.
METODE DE CERCETARE CANTITATIVE

Acestea se referă la acele metode ce contribuie la obținerea și prelucrarea datelor cu


caracter morfometric reieșite din analiza sectorului de râu ales, în cele două interval de timp
distinct. Astfel, datele cantitative au fost reprezentate de diferiți parametri morfometrici ai
albiei râului Mureș, cum ar fi: lungimea sinuoasă a râului, lungimea dreaptă a râului, panta
medie a acestuia, coeficient de sinuozitate, meandre și caracteristicile lor morfometrice (raza
meandrului, lungimea dreaptă și sinuoasă a acestuia, asimetrie și amplitudine). De asemenea,
s-au aplicat aceleași metode în identificarea trăsăturilor cantitative ale amenajărilor antropice,
cu ajutorul acestora identificându-se impactul pe care îl au în morfologia albiei de râu.
PROCESAREA DATELOR (TEHNICI, INSTRUMENTE DE ANALIZĂ)

Fiind un studiu de caz geografic, întocmit pe o problemă practică, pentru o mai bună
gestionare a datelor și pentru rezultate precise a fost necesară realizarea multor hărți în
programe cu specific, anume:
- ArcGIS 10.7.1, în cadrul căruia am prelucrat o serie de date primare și
secundare, fiind folosit pentru digitizarea cursului râului Mureș din cele trei
perioade diferite, calcularea parametrilor morfometrici ai albiei minore,
reprezentarea grafică a rezultatelor etc.
- Global Mapper 21.1, utilizat în scopul obținerii profilelor transversale,
longitudinale sau a altimetriei terenului din vestul județului Hunedoara.
- Microsoft office 365 , în special Excel, cu ajutorul căruia datele cantitative obținute
au fost mult mai ușor centralizate.
REPREZENTĂRI GRAFICE REALIZATE SAU ÎN CURS DE REALIZARE

Grafic 1 Distribuția procentuală a suprafețelor ocupate de tipurile de sol (clasă)


Grafic 2 Distribuția procentuală a suprafețelor afectate de eroziunea hidrică
Grafic 3 Asimetria râului Mureș – 2017
Grafic 4 Asimetria râului Mureș – 2005
Grafic 5 Asimetria râului Mureș – 1980 Grafic
Evoluția razei meandrelor păstrate din 1980 până în 2017
REPREZENTĂRI CARTOGRAFICE (REALIZATE SAU ÎN CURS DE REALIZARE)

-Harta localizării arealului studiat


-Harta hipsometrică
-Harta subunităților de relief
-Harta geodeclivității
-Harta tipurilor de sol și a intensității gleizării
-Harta geologică
-Harta categoriilor de folosință a terenurilor
-Harta parametrilor analizați
REZULTATE OBȚINUTE SAU AȘTEPTATE

Analiza diacronică aplicată acestui areal, prin calcularea


parametrilor specifici albiei de râu, arată faptul că la nivelul
valorilor rezultate dinamica nu a fost modificată atât de mult.
INTERPRETAREA UNOR REZULTATE (OBȚINUTE)
ACTIVITATEA DE TEREN - MĂSURĂTORI, EXPERIMENTE
- Brașovanu, L. (2018), Studiu morfodinamic al albiei râului Prahova în sectoarele
montan și subcarpatic, RezumatulDOCUMENTAREA
tezei de doctorat.BIBLIOGRAFICĂ (TITLURI)
- Dobre, R. (2007), Dinamica albiei si raportul cu infrastructura feroviară în
sectorul Câmpina - Predeal, Comunicari de Geografie, XI, 111–118.
- Dobre, R. (2011), Pretabilitatea reliefului pentru căi de comunicaţii şi transport
în Culoarul Prahovei (sectoarele montan şi subcarpatic), Editura Universitară,
Bucureşti – Teză de doctorat.
- Dumitriu, D. (2007), Sistemul aluviunilor din bazinul râului Trotuș, Editura
Universității, Suceava.
- Grecu, F. (2018), Geomorfologie dinamică pluvio-fluvială. Teorie și aplicații,
Editura Universitară, București.
- Grecu, F., Comănescu, L. (1998), Studiul reliefului. Îndrumător pentru lucrări
practice, Editura Universității, București.
- Ichim, I., Bătucă, D., Rădoane, M., Duma, D. (1989). Morfologia şi dinamica
albiilor de râu, Editura Tehnică, Bucureşti.
- Rădoane, M., Dumitriu, D., Ichim, I.(2000-2001), Geomorfologie **, Vol. II,
Ediția a II-a, Editura Universității, Suceava.
ALTE PROBLEME ÎNTREBĂRI
PUBLICAȚII PROPRII (DACĂ EXISTĂ, INCLUSIV COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE)