Sunteți pe pagina 1din 4

CALCULUL AMORTIZĂRII MIJLOACELOR FIXE ÎN SCOPURI DE IMPOZITARE

ȘI CONTABILITATEA AJUSTĂRILOR AFERENTE OPERAŢIILOR


CU ACTIVE AMORTIZABILE

O etapă importantă la calcularea şi contabilizarea impozitului pe venit este determinarea corectă a


ajustărilor privind activele imobilizate amortizabile. Activele imobilizate amortizabile includ:
 imobilizări necorporale;
 mijloace fixe;
 investiții imobiliare;
 resurse minerale.
Modul de calculare și recunoaștere a amortizării în contabilitatea financiară şi în scopuri de
impozitare este diferit având la bază reguli și criterii diferite.
Politica entității în domeniul calculării amortizării activelor imobilizate amortizabile, care rezidă în
luarea deciziilor privind alegerea metodelor de calculare a amortizării, este în corelaţie cu scopul formării
unui rezultat financiar adecvat, asigurarea unui potenţial tehnic asigurat şi unei capacităţi tehnice în stare
de utilitate. Metodologia de calculare a amortizării în contabilitate corespunde intereselor economice şi
situaţiei financiare a entității. Modul de calculare şi contabilizare a amortizării mijloacelor fixe este
reglementat de § 19 – 28 ale SNC „Imobilizări necorporale și corporale” şi se deosebeşte de cerinţele
impuse de legislaţia fiscală.
În scopul determinării amortizării, în contabilitate şi în scopuri de impozitare, sunt definiţi şi
calculaţi diferiţi indicatori, prezentați în tabelul 4.8.
Calculul amortizării în scopuri de impozitare are loc în conformitate cu cerinţele:
 Codului Fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (titlurile I şi II, cu modificările şi completările
introduse prin Legea nr. 307 din 26 decembrie 2012 şi Legea nr. 166 din 11 octombrie 2013);
 Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale CF nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997;
 Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 289 din 14 martie 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 338
din 21 martie 2003.
Tabel
Deosebiri privind modul de calculare a amortizării mijloacelor fixe
în contabilitate şi în scopuri de impozitare
Conform contabilităţii financiare Conform legislaţiei fiscale
1 2
Actul normativ de reglementare
 Codul Fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, art. 26-
27 (titlurile I şi II, cu modificările şi completările
S.N.C „Imobilizări necorporale și corporale”, § ulterioare);
19 – 28  Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale CF
nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997;
 Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii
mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 289 din
14 martie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 338 din 21
martie 2003.
Obiectul de calculare a amortizării
Amortizarea se calculează pentru fiecare obiect Amortizarea se calculează pentru obiectele care:
(element) de evidență în parte, care:  au formă materială;
 se află în exploatare;  nu au formă materială, dar reprezintă
 are o durată de utilizare certă (limitată) mai investiţii efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul
mare de un an; unui contract de leasing operaţional, locaţiune,
 valoarea unitară a cărora depăşeşte plafonul concesiune, arendă
valoric (6000 lei) prevăzut de legislaţia  sunt înregistrate în bilanţul entității cu drept de
fiscală sau pragul de semnificaţie stabilit de proprietate sau primite în leasing financiar
entitate în politicile contabile.  sunt utilizate în activitatea de întreprinzător
 au durata de utilizare mai mare de un an
 au valoarea unitară mai mare decât plafonul valoric
prevăzut de legislaţia fiscală
(6 000 lei).

Amortizarea se calculează pentru fiecare


Amortizarea se calculează pentru fiecare obiect în
obiect în parte
parte

Metoda de calculare a amortizării


Conform S.N.C „Imobilizări necorporale și Suma amortizării se determină prin metoda liniară.
corporale”, amortizarea poate fi calculată prin
metoda:
 liniară,
 unităţilor de producţie,
 de diminuare a soldului
1 2
Norma de amortizare (uzură)
Nu este indicată în actele normative contabile, Se stabileşte prin raportul 100% / durata conform
entitatea determină de sine stătător, reieşind din Catalogului
durata de utilizare (Ex. 100% : 10 ani = 10%
anual)
Durata de utilizare
Se determină de sine stătător de către entitate și Se stabileşte prin Catalogul mijloacelor fixe şi activelor
reprezintă: nemateriale şi serveşte la determinarea normei de
 numărul de ani de exploatare amortizare a mijlocului fix.
 volumul de produse spre fabricare sau servicii Poate fi sporită sau redusă cu pînă la 25% faţă de durata
spre prestare stabilită în Catalog.
Începutul perioadei de calculare a amortizării
Începând cu data transmiterii în utilizare sau cu Începând cu cu prima zi a lunii, care urmează după luna
prima zi a lunii, care urmează după luna transmiterii în utilizare, conform politicilor contabile
transmiterii în utilizare, conform politicilor
contabile
Sfârşitul perioadei de calculare a amortizării
La data expirării duratei de utilizare sau ieşirii La data expirării duratei de utilizare sau ieşirii obiectului
obiectului din gestiune începând cu prima zi a din gestiune începând cu prima zi a lunii, care urmează
lunii, care urmează după luna expirării duratei după luna expirării duratei de utilizare şi/sau ieşirii
de utilizare şi/sau ieşirii obiectului. obiectului, de aceea, finalizarea calculării amortizării poate
avea loc în anul, în care baza valorică a mijlocului fix la
începutul anului de gestiune este mai mică decât plafonul
valoric prevăzut de legislaţia fiscală (6000 lei).

1 2
Evaluarea ulterioară și deprecierea mijloacelor fixe
Influenţează asupra amortizării. Conform IAS Nu se recunoaște şi nu influenţează asupra amortizării.
16, rezultatul reevaluării mijloacelor fixe se Diferența din reevaluare se adună sau se scade din
adună (scade) la valoarea amortizabilă venitul impozabil.
Reparaţia mijloacelor fixe proprii
Cheltuielile privind reparaţiile se grupează în Deducerea cheltuielilor pentru reparaţia proprietăţii se
cheltuieli care: efectuează în conformitate cu Standardele Naţionale de
 se recunosc cheltuieli curente sau costuri în Contabilitate
funcţie de locul efectuării reparaţiei, dacă
scopul şi efectul acestora a fost de a menţine
mijlocul fix în stare de utilitate şi serviciu;
 se recunosc cheltuieli anticipate pe termen
lung sau curente cu includerea ulterioară în
componenţa costurilor şi/sau cheltuielilor
curente în modul stabilit de politicile
contabile a entităţii
 se capitalizează, dacă, în urma efectuării
reparaţiei, s-au majorat şi s-au îmbunătăţit
caracteristicile tehnice, tehnologice,
funcţionale, calitative, durata de utilizare ale
mijloacelor fixe în comparaţie cu parametrii
existenţi sau planificaţi.
 ca obiecte de evidenţă separate – la reparația
capital a imobilizărilor corporale
neamortizabile
Reparaţia mijloacelor fixe utilizate conform contractului de arendă, locaţiune, leasing operaţional,
concesiune, comodat
Cheltuielile privind reparaţiile se grupează în  Cheltuieli deductibile în limita a 15% din
cheltuieli care: suma calculată a locaţiunii, arendei sau
 se recunosc cheltuieli curente sau costuri în redevenţei (plăţii pentru concesiune),
funcţie de locul efectuării reparaţiei, dacă suportată pe parcursul perioadei fiscale
scopul şi efectul acestora a fost de a menţine  Cheltuieli nedeductibile care sînt peste
mijlocul fix în stare de utilitate şi serviciu; limita a 15% din suma calculată a locaţiunii,
 se recunosc ca obiecte de evidenţă separate, arendei sau redevenţei (plăţii pentru
dacă, în urma efectuării reparaţiei, s-au concesiune), suportată pe parcursul
majorat şi s-au îmbunătăţit caracteristicile perioadei fiscale
tehnice, tehnologice, funcţionale, calitative,
durata de utilizare ale mijloacelor fixe în NB. Cheltuielile de reparaţie a mijloacelor de transport
comparaţie cu parametrii existenţi sau aerian internaţional – în mărime de 100% din suma
planificaţi calculată a ratei de leasing operaţional, suportată pe
parcursul perioadei fiscale.

Metoda de calculare a amortizării utilizată în contabilitatea financiară este argumentată economic de


către entitate, fiind în corespundere cu schema de obţinere a avantajului economic din utilizarea
mijloacelor fixe, în funcţie de intensitatea programului de utilizare a acestora. În funcție de caracterul
utilizării mijloacelor fixe, de totalitatea resurselor economico-tehnice întruchipate în mijloacele fixe, la
calcularea amortizării entitatea alege una din metodele de amortizare:
 metoda liniară, dacă venitul obţinut ca utilizare a mijlocului fix, în baza principiului concordanței
veniturilor şi cheltuielilor perioadei, e recunoscut uniform pe durata de utilizare;
 metoda unităţilor de producţie, dacă dinamica venitului este în corespundere cu volumul produselor
fabricate, serviciilor prestate prin intermediul mijloacelor fixe;
 metoda de diminuare a soldului, în cazul în care avantajele economice, obţinute ca urmare a utilizării
mijlocului fix, se prevăd să fie mai mari la începutul duratei de utilizare faţă de sfârşitul ei.